Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Выложенные файлы

 • Страницы:
 • 1
 • Всего: 16
Навч. посіб.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 368 с. ISBN 978-611-01-0186-8 У запропонованому виданні розглянуті основні поняття готельного господарства. Значна увага приділена класифікаціям засобів розміщення за різними принципами та критеріями. Виявлені сучасні проблеми створення єдиної міжнародної класифікації готелів у світі. Розкриті особливості технологічного...
 • №1
 • 3,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 336 с. Проаналізовано сучасний стан юридичної психології в системі психологічних знань, окреслені предмет, об'єкт і завдання цієї науки, охарактеризована система юридичної психології та розглянута історія її розвитку. Також вказується на методи та методологію юридичної психології, розглянуті психологічні особливості злочинних...
 • №2
 • 604,75 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Підручник для студентів ВУЗів. - К.: Кондор, 2009. - 354 с. Підручник з основ сучасної політології органічно поєднує політологічні знання теоретико-методологічного рівня та конкретно-наукові політологічні погляди на засади формування та реалізації політики держави. У ньому розкривається зміст політологічних поглядів мислителів Сходу і Заходу, видатних політичних діячів сучасності...
 • №3
 • 483,84 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Підручник.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 468 с. У навчальному посібнику розкрито сутність та зміст управління персоналом в системі менеджменту підприємств, особливості управління персоналом як соціальної системи; висвітлено питання формування колективу підприємства і соціального розвитку колективу; наведено характеристику діяльності служб персоналу в сучасних умовах;...
 • №4
 • 1,75 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навч. посібник. - К. : Професіонал, 2004. - 590 с. Книга подає загальну картину розвитку суспільства, розкриває ключові соціологічні поняття, логічно пов'язані в єдину систему. У ній аналізується сама соціологія як наука, висвітлюються деякі віхи її становлення і розвитку, розкривається зміст основних шкіл і напрямків сучасної соціології, викладаються основи деяких спеціальних...
 • №5
 • 1,51 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навч.-метод. посіб. - Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми : ДВНЗ УАБС НБУ, 2010. – 138 с. Навчально-методичний посібник підготовлений з урахуванням вимог кредитно-модульної організації навчального процесу за Болонською декларацією відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань...
 • №6
 • 982,55 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навч. посібник. - Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2011.– 205 с. У навчальному посібнику розкриті основні питання економіки та організації виробництва. Належна увага приділена темам, що передбачені навчальною програмою. Висвітлені концептуальні основи функціонування промислового підприємства; надані основні методики розрахунку виробничої програми та виробничої...
 • №7
 • 1,23 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навч. посібник. - Харків: ХНАМГ, 2011. −92 с. Теоретичний матеріал подається у досить стислій формі – наводяться основні означення і факти з концентрацією уваги на розкритті суті понять, їх взаємозв’язків без надмірної строгості викладу. Для кращого розуміння використовуються відповідні графічні ілюстрації. Закріпленню знань сприяють детально розібрані типові приклади. Для...
 • №8
 • 1,09 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Курс лекцій. - Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2010. – 152 с. Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України. Навчальний посібник містить конспективний виклад змісту лекцій з нормативної дисципліни Макроекономіка за тематикою освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів. Призначений для студентів освітньо-кваліфікаційного...
 • №9
 • 1,15 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Курс лекцій / уклад.: Л. В. Лощина, В. Г. Подлєсна, І. В. Ткаченко; Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України. — Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2009. — 207 с. Курс лекцій підготовлений відповідно до освітньо-професійної програми бакалавра напрямку 0501 – Економіка і підприємництво з врахуванням вимог Болонської декларації. Мета...
 • №10
 • 1,66 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / уклад. В. М. Завгородня; Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2010. – 118 с. Посібник підготовлений з урахуванням вимог Болонської декларації. Метою видання є сприяння організації самостійної роботи студентів при вивченні...
 • №11
 • 664,18 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Підручник / В. Д. Чернадчук, В. В. Сухонос (ст. ), В. П. Нагребельний, Д. М. Лук’янець; За заг. ред. к. ю. н. В. Д. Чернадчука. – 2ге вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. –378 с. Даний підручник є спробою систематизованого викладення курсу господарського процесуального права України на базі чинного господарського процесуального законодавства та...
 • №12
 • 890,30 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Конспект лекцій – Х.: ХНАМГ, 2011. – 254 с. есть OCR Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту Система забезпечення фінансового менеджменту Управління грошовими потоками на підприємстві Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках Управління прибутком Управління активами Вартість та оптимізація структури капіталу...
 • №13
 • 1,77 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2008. — 506 с. ISBN 966-8251-06-7. У навчальному посібнику описані різні способи і прийоми кулінарної обробки продуктів, приготування напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів відповідно до наукових досягнень раціонального і дієтичного харчування. Посібник рекомендований для студентів технологічних відділень навчальних закладів I—II...
 • №14
 • 11,46 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Конспект лекцій/ Укладач І. В. Новикова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 185с. Передмова Філософія функціонування господарського механізму Організація виробництва як механізм Немеханічний механізм господарського механізму Закономірності та протиріччя господарського механізму Теоретичні основи і історія розвитку господарського механізму Сутність господарського механізму...
 • №15
 • 1,59 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Підручн [для студ. вищ. навч. закл. ]/ В. С. Ростовський С. М. Шамян – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 398 с. У зв’язку із західноєвропейською інтеграцією України та вступом до СОТ швидкого розвитку набуває в Україні туристична індустрія, курортна діяльність. Тому в багатьох вищих навчальних закладах, технічних та кулінарних училищах планується підготовка спеціалістів,...
 • №16
 • 2,71 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Нет выложенных файлов.
 • Страницы:
 • 1
 • Всего: 16