Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Выложенные файлы

 • Страницы:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Всего: 259
Навчальний посібник/Бубенко П.Т., Козир О.Ф. Димченко О.В., Димченко В.В. – Харків: ХНАМГ, 2007. - 187 с. В навчальному посібнику розкриті основні проблеми, які виникають у галузі організації фінансового планування діяльності бюджетних установ. Належну увагу надано освітленню тем, які передбачені навчальною програмою. Детально висвітлений механізм фінансового планування...
 • №1
 • 232,66 КБ
 • добавлен
 • изменен
Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2005. - 162 с. Специальность 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент Яковенко В.С. Цель диссертационной работы - совершенствование подходов, методов, схем,....
 • №2
 • 1,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Диссертация на соискание научной степени кандидата экономичных наук : 08.00.05. - Тюмень:Тюменская государственная сельскохозяйственная академия, 2006. - 240 с. Специальность 08.00.05. - Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор П.М.Килин Диссертационная работа состоит из введения,...
 • №3
 • 700,24 КБ
 • добавлен
 • изменен
Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук: Ставрополь: Карачаево-черкесская государственная технологическая академия, 2006. - 182 с. Математические и инструментальные методы экономики. Научный руководитель доктор физ.-мат.наук, профессор В.А. Перепелица Цель диссертационного исследования - совершенствование методологии управления рисками в сфере...
 • №4
 • 1,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дис. . д-ра экон. наук : 08.00.01. — "Экономическая теория". — М.: РГБ, 2005. Основные направления исследования: Экономика — Российская Федерация — Экономическая безопасность. Экономика — Экономическая география — Российская Федерация — Региональная экономика. Экономическая теория Концепции экономической безопасности и направления их развития "Безопасность экономического...
 • №5
 • 1018,72 КБ
 • добавлен
 • изменен
Диссертация на соискание уч. ст. канд. эк. наук. - Москва. - 2005 г. - 151 с. Специальность 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность) Объект исследования - управление промышленными предприятиями. Предмет исследования - система экономических и организационно-управленческих отношений, обеспечивающих экономическую безопасность промышленного...
 • №6
 • 9,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Лендьел М., Винницький Б., Ратейчак Ю., Санжаровський І. За ред. Санжаровського І., Полянського Ю. – К.: К. І. С. , 2007. – 80 с. У виданні представлено загальні підходи, а також описано сучасні методики моніторингу й оцінювання стратегій, програм і проектів. Окремо проаналізовано нормативні документи та представлено практику здійснення моніторингу й оцінювання реалізації...
 • №7
 • 841,69 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навч. посіб. / В. А. Рач, О. В. Россошанська, О. М. Медведєва; за ред. В. А. Рача. – К.: «К. І. С. », 2010. – 276 с. У посібнику на основі системної інтеграції новітніх знань, викладених в стандартах «Основні засади з питань управління проектами», «Управління проектами та програмами» та «Основи визначення компетентності й сертифікації українських професіональних керівників і...
 • №8
 • 13,53 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Краків – Лондон – Запоріжжя – Київ - 2009. - 128 с. Цей посібник підготовлено з метою надання практичної допомоги зацікавленим у написанні заявок на отримання органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами та іншими організаціями фінансування від міжнародних фінансових інституцій для проектів, спрямованих на розвиток інфраструктури територіальних громад сіл,...
 • №9
 • 920,01 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Статистичний збірник. Київ - 2010. Державний комітет статистики України. Чергове моніторингове видання містить структуровану систему показників – індикаторів, що характеризують рівень життя населення країни та окремих його верств. Збірник підготовлено на основі даних переписів населення, державних статистичних спостережень, матеріалів базових вибіркових обстежень...
 • №10
 • 1,83 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Статистичний бюлетень. Київ – 2010. Державний комітет статистики України. Характеристика регіонального людського розвитку. Порівняльна оцінка демографічного розвитку регіонів. Порівняльна оцінка розвитку регіональних ринків праці. Порівняльна оцінка матеріального добробуту населення регіонів. України. Порівняльна оцінка умов проживання населення регіонів України....
 • №11
 • 4,98 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Статистичний збірник. Державний комітет статистики України - Київ - 2010. Збірник підготовлено фахівцями Департаменту статистики послуг за участю департаментів макроекономічної статистики, статистики праці, статистики цін, статистики населення та адміністративно-територіального устрою. При підготовці збірника використано дані державних статистичних спостережень,...
 • №12
 • 614,99 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 2010 г. - 152 с. : 23 табл. , 59 рис. , 19 вставок. Подобные доклады издаются по инициативе Программы развития ООН (ПРООН) во многих странах мира. Выходят также ежегодные мировые доклады, содержащие обозрения по странам мира в целом. Доклады готовятся группами независимых экспертов. Основная цель Доклада 2010...
 • №13
 • 4,91 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України. –2009. – 184 с. Монографія підготовлена співробітниками відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України спільно з фахівцями Державного комітету статистики України. В роботі розглядаються проблеми дослідження бідності в Україні з урахуванням специфіки розвитку...
 • №14
 • 6,75 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Всемирная организация здоровья. Справочно - аналитический обзор - 2010 г. (офиц. издание). Цели развития тысячелетия, связанные со здравоохранением. Резюме текущего состояния и тенденций. Региональные и страновые графики. Глобальные показатели в области здоровья. Смертность и бремя болезней. Смертность и заболеваемость от конкретных причин. Отдельные инфекционные...
 • №15
 • 4,51 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Book Description: This book gives an overview of the key debates that took place during the Economic and Social Council (ECOSOC) meetings on the theme of the High-Level Segment of 2005, Achieving the internationally agreed development goals, including those contained in the Millennium Declaration, as well as implementing the outcomes of the major United Nations conferences and...
 • №16
 • 957,87 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
New York: United Nations, 2006. This book presents an assessment of the role, performance and practice of the ECOSOC Ad Hoc Advisory Groups on African Countries Emerging from Conflict. The Mandate of these groups is to prepare recommendations for a long-term programme of support and provide advice on how to ensure that the assistance of the international community is adequate,...
 • №17
 • 900,03 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Book Description:This book presents the key debates that took place during the 2009 High-level Segment of the Economic and Social Council on the global public health agenda. This publication brings together the proceedings – statements, issues papers, summaries of roundtables and other discussions – of the ECOSOC session. It also presents highlights of the innovations featured at...
 • №18
 • 4,95 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2008. - 380 c. Навчальний посібник містить два розділи. В першому розділі розглядається економіка окремих країн і регіонів світу. В другому розділі розглядаються основи міжнародних економічних відносин. Навчальний посібник складений за загальною програмою дисципліни «Міжнародна економіка». Світове господарство і міжнародна економіка...
 • №19
 • 361,95 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Харьков: ХНАГХ, 2004. – 99 с. Философия, круг ее проблем и роль в обществе Философия Древности и Средневековья Философия XVI – начала XIX веков. Европейская философия середины XIX века и славянские философские воззрения. Философская мысль XX столетия Мир и законы его развития Сознание. Общество как объект философского анализа Сферы жизни общества Общество как...
 • №20
 • 172,17 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Москва, "Финансы и статистика" - 2004 г. Рассматриваются основные принципы построения системы национальных счетов на макроуровне. практикум содержит теоретические основы системы национальных счетов, производственные счета, образования доходов, распределения и перераспределения доходов, использования доходов и затрат, а так же счет внешнеэкономических связей и Сводный счет...
 • №21
 • 6,77 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
08.00.04-економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (нова редакція) Формула спеціальності Напрями досліджень Галузь, за якою присуджується науковий ступінь - кандидат економічних наук
 • №22
 • 79,03 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп./ За ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. — Львів: Світ, 2005. — 568 с. з іл. ISBN 966-603-407-7 Визначення культури Еволюція поглядів на культуру Культура і цивілізація Періодизація культури і цивілізації Сенс вивчення історії культури Культура епохи палеоліту Поняття міфології і ритуалу Неолітична революція Культура...
 • №23
 • 346,05 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Даний навчальний посібник створювався на основі багаторічної практичної та викладацької діяльності авторів. Він містить лекційний матеріал та спеціально підібрані завдання, вправи, що ставлять на меті оволодіння теорією та практикою управління інвестиційною діяльністю. Автори щиро сподіваються, що дане видання стане корисним для працівників органів місцевого самоврядування....
 • №24
 • 487,54 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Курс лекцій / Главацька О. Л. - Тернопіль, ТДПУ, 2009. - 65 c. Менеджмент соціальної роботи як різновид соціального управління. Організація в менеджменті соціальної роботи. Історія та теорія менеджменту соціальної роботи. Система менеджменту соціальної роботи. Об’єкт та суб’єкт менеджменту соціальної роботи. Особливості менеджменту соціальної служби для молоді....
 • №25
 • 275,48 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Дипломный проект: 100 страниц, 7 рис. , 19 таблиц, 3 формул, 1 приложение, источника. Объект исследования – Открытое акционерное общество «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича». Цель работы – обоснование теоретических положений, практических и методических рекомендаций в области оценки финансово - экономической деятельности предприятия. Методы исследования –...
 • №26
 • 162,54 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Х.: ХНАГХ, 2010. – 309 с. На основе научного обобщения тенденций развития высшего образования, современного правового обеспечения, а также других эмпирических данных о системе «высшая школа Украины», предложен технологический подход к организации и функционированию современных высших учебных заведений. Разработаны методы и модели применения прикладных интеллектуальных, а также...
 • №27
 • 4,29 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Вища атестаційна комісія України (ВАК) № 26-09/3 від 09.03.2006 Формула спеціальностi Напрямки досліджень Галузi наук, з яких присуджуються науковi ступенi
 • №28
 • 10,59 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Постанова президії ВАК України 08.10.2008 N 42-06/7 Формула спеціальностi Напрямки досліджень Галузi наук, з яких присуджуються науковi ступенi
 • №29
 • 11,59 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Вища атестаційна комісія України (ВАК) № 40-06/10 від 09.11.2006 19.00.03 - психологія праці, інженерна психологія 19.00.09 - психологія діяльності в особливих умовах Формула спеціальностi Напрямки досліджень Галузi наук, з яких присуджуються науковi ступенi
 • №30
 • 15,35 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Постанова президії ВАК України 08.10.2008 N 44-06/7 Формула спеціальностi Напрямки досліджень Галузi наук, з яких присуджуються науковi ступенi
 • №31
 • 12,49 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Постанова президії ВАК України від 14.06.07р. № 47-08/6 Формула спеціальностi Напрямки досліджень Галузi наук, з яких присуджуються науковi ступенi
 • №32
 • 8,50 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Монографія присвячена дослідженню теоретичних та прикладних основ вивчення особливостей реструктуризації територіально-виробничих утворень (ТВУ) великого міста шляхом створення новітніх форм продуктивних сил на інноваційній основі розвитку. Окреслено зміст поняття реструктуризації ТВУ, її головні цілі і завдання. Проаналізовано і здійснено оцінку історичного розвитку та сучасного...
 • №33
 • 515,57 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Харьков: Типо-литография "Печатное Дело", 1899. — 632 с. Первый том: краткий обзор русского государственного кредита в 1769 – 1823 гг.; эпоха графа Е.Ф. Канкрина (1823 – 1844); преемники графа Канкрина, Крымская война и начало эпохи реформ (1844 – 1861); министерство графа Рейтерна, сооружение железных дорог, русско-турецкая война и ликвидация ее расходов; министерство Н.Х....
 • №34
 • 26,93 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
СПб.: Картографическое заведение А.Ильина, 1898. Титульный лист. Оглавление. Времена года. Звездное небо. Полушария. Океанические течения. Европа физическая. Европа политическая. Франция, Голландия, Бельгия. Италия, Испания, Португалия. Великобритания, Швеция, Норвегия, Дания. Европейская Турция и Греция. Азия физическая. Азия политическая. Всей Российской...
 • №35
 • 52,31 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
1881. Санкт-Петербург Срезневский Измаил Иванович - знаменитый филолог-славист (1812-1880) Эта небольшая статья рассказывает о быте, некоторых обычаях фриульских славян. Немногие знают, что в Италии есть, оказывается, славяне. Эта статья о них.
 • №36
 • 1,90 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Российская Академия наук, 1813 Этот атлас, изданный Российской Академией Наук в 1813 году, включает эстампы, сделанные по рисункам В. Г. Тилезиуса, врача, натуралиста и официального художника экспедиции. Это одно из самых крупных изданий гравюр в царской России. На них изображены виды Сахалина, Камчатки и Курильских островов, местные жители Сибири и другие люди, повстречавшиеся...
 • №37
 • 9,11 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
1859. Санкт-Петербург: Типография II-го Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии Эта книга середины XIX века посвящена одной из древнейших стран мира - Армении. Находясь между великими государствами Востока, имевшими влияние на судьбы мира, и часто разделяя с ними их политическое состояние, Армения принимала весьма заметное участие практически во всех событиях Востока. Поэтому...
 • №38
 • 21,75 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Вильна: Типо-Литографія Товарищества п. ф. „Н. Мацъ и К°, 1907 г. — 341 с.; ил. Труд Алексея Николаевича Харузина «Славянское жилище в Северо-Западном крае. Из материалов по истории развития славянских жилищ», по словам самого ученого, основан на шестилетних «личных наблюдениях над жилищами белорусов, великороссов, малороссов и поляков в губерниях: Виленской, Ковенской,...
 • №39
 • 11,76 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Ереван: АН Армянской ССР, 1977, 326стр. В исследовании на основании армянских, арабских, а также византийских, сирийских и других первоисточников дана всесторонняя история Армении в VII-IX вв. Подробно изучены те изменения, которые произошли в этот период в экономической, социальной и культурной жизни. В работе рассматриваются новые формы отношений между Арменией и халифатом,...
 • №40
 • 4,57 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
1888 г., в 3 томах. Том 3 Совещание панов о спасении Отечества Битва под Зборовым Казакотурецкая политика Польша перестает быть государством светским Вторая битва под Берестечком Поход панского войска из-под Берестечка в Украину Результаты казацких бунтов Московский ультиматум Воссоединение Малороссии с Великой
 • №41
 • 12,31 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
1888 г., в 3 томах. Том 2 Страх соединения козачества с азиатскими соседями Два различных плана войны с Турцией Польскте сеймики и сеймы Пророчество о гибели Польши от унии Битва на Желтых водах Расстройство финансов возвращение панских победителей в Украину Возвращение панских миротворцев из Переяслова
 • №42
 • 11,26 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
1888 г., в 3 томах. Том 1 Соединение малороссов с поляками под одной короной польские мещане и польская шляхта Свобода веры и совести в казачестве Крестовые походы на иноверцев Хотинская война Древние представители народности и их преемники Козакопанская усобица 1637 г. Скитальчесий быт малорусских поселян
 • №43
 • 5,89 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Зовнішньоекономічна діяльність: сутність і регулювання Управління ЗЕД на рівні підприємства Маркетинг в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства Зовнішньоторгові операції: суть, зміст і види Зовнішньоторговий контракт купівлі-продажу Арендні операції в зовнішньоекономічній діяльності Компенсаційні операції в зовнішньоекономічній діяльності...
 • №44
 • 143,14 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
История возникновения и механизм функционирования международных организаций. Межправительственные организации Международные неправительственные организации. ООН и международное экономическое сотрудничество. Международные организации и регулирование мировой торговли. Международные валютно-кредитные организации.
 • №45
 • 57,24 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Л.: Изд-во Ленинградского Гос. Университета. - 1945, 430 с. Данное исследование принадлежит перу известного российского историка советского периода Владимира Васильевича Мавродина (1908-1987), доктора исторических наук, профессора Саратовского и Ленинградского университета, одного из ведущих специалистов по истории России в феодальную эпоху. Работа «Образование древнерусского...
 • №46
 • 19,95 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Московский университет, 1973 г. - 181 с. Предлагаемая читателю книга представляет собой вторую часть большой работы по истории кочевых народов в Восточно-Европейских степях X-XV вв. Первая часть ее была опубликована в 1966 г. отдельной книгой 'Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов'. Данное исследование находится как бы на стыке двух традиционных для...
 • №47
 • 3,73 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
М.: Синодальная типография, 1866. — 592 с. Книга из серии " Рассказы из русской истории". Беляев, Иван Дмитриевич - известный историк-юрист (1810 - 73). Сын священника, окончил курс в Московском университете по юридическому факультету. Служил в московской конторе Святейшего Синода, потом в архивах сенатском и старых дел. Здесь он с увлечением занимался изучением документов;...
 • №48
 • 20,17 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Киев: Университетская типография (И. И. Завадского), 1884 Древние кочевники южно-русских степей — неотъемлемая часть отечественной истории. В своей монографии Голубовский пытается собрать воедино обрывочные сведения о печенегах, торках и половцах, веками беспокоившими границы славянских княжеств. Голубовский не только структурирует исторические данные, но делает заметки по...
 • №49
 • 13,81 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
М.: Тип. ГПИБ, 2001. — 201 с. — ISBN 5-85209-10-6. Предлагаемая читателю работа ‒ первый в историографии опыт цельного изложения истории русского движения в Галичине на протяжении последних двух десятилетий. Содержание: От автора От Киевской Руси до национального возрождения. IX в. ‒ 30-е гг. XIX в. Первый период национального возрождения. С 30-х гг. XIX вв. до революции 1848‒1849...
 • №50
 • 4,07 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Нет выложенных файлов.
 • Страницы:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Всего: 259