Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Выложенные файлы

 • Страницы:
 • 1
 • Всего: 16
İstanbul: Edebiyat Fakültesi Matbaası, 1978. — 362 s. Bu yazının konusu başlangıçdan, Uâkânî Türk (Hakanlı, Kara-hanlı) devri sonuna (M. .1220 sıraları) kadar, Türk kültür târihi olacakdır. «Baş­ langıç» tabirini kullanmakdayız. Böylece, M. XI. yüzyıl Türk şâiri Yûsuf IJâşş Hâcib’in, tabîat-üstü manâdaki suâlini, târih öncesi araştırmalarına teşmil ederek, biz de sormuş...
 • №1
 • 9,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Wiesbaden: Printing and binding by Hubert & Co., Gôttingen, 1992. — 483 p. It is my pleasant obligation to acknowledge publicly a number of individuals who have helped to make this book possible. Professor Lars J oh ans on first suggested the idea for this volume and bas shown great forbearance despite the many delays in its completion. The late Tibor HalasiKun who introduced me,...
 • №2
 • 18,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1992. — 291 s. Bu kitap, Anadolu Selçuklularının mimari süsleme ve el sanatlarını bir bütün olarak ele a!lp, özlü bir şekilde sunmak amacı ile hazırlanmıştır. Konumuz sadece Anadolu Selçuklu devriyle ilgili olduğundan, ancak gereğinde, 1 4. yüzyıl Beylikler devrinin çeşitli sanatlardaki uzantılarına değinilmiştir. Çeşitli çevrelerin...
 • №3
 • 28,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
5.Baskı. — İstanbul: Remzi Kitabevi, 1998. — 282 s. Kitap, onbeş yıl önce Grek Estetik'i adlı kitabımın girişi'nde yaptığın bir çalışma planını uyguluyor. Bu plan, estetik gerçekliğin eksiksiz, tüm öğeleriyle ele alınması gerektiğini öneriyordu. Elimizdeki Estetik de, bu öneriye uyarak, bir yandan estetik süje'yi inceliyor ve bir psikolojik estetik'i temellendiriyor, öbür yandan...
 • №4
 • 5,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Berlin: DINTRICH REIMER (ERNST VOHSEN), 1913 - 248 p. This large-format volume contains results of the Second German Turfan Expedition (1904-1905) led by Le Coq, mostly photographs of wall paintings, statues and ancient documents found in the Turfan region at Chotscho [Xoqo] (the ancient city of Gaochang), the Bezeklik Caves, and the Toyuk Caves. The original prints of pictures...
 • №5
 • 123,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ankara: TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI : 147 Seri IX, 1997 - 412 s. Türk kültür tarihinin en önemli eserlerinden biri de Kaşgarlı Mahmud’un yazmış olduğu ‘Divânu Lugat’it-Türk’ adlı eserdir. XI. yüzyıl Türk dünyası kültür hayatını en küçük nüansına kadar ele alıp tanıtan bu abidevi eser, Reşat Genç’in dönemin sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan incelenmesiyle...
 • №6
 • 8,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2001. — 198 s. Eski Türkler evreni nasıl tasarlıyorlardı? Evrenle ilgili düşünceleriyle gök, yer ve atalar tapımı gibi dinsel inançlar ve ayinleri arasında ne tür ilişkiler vardı? Emel Esin, Türk Kozmolojisine Giriş'te bu ve benzeri soruların yanıtını arıyor. Yüksek Öğrenimini Paris'te Ecole des Sciences Politiques'in tarih bölümünde yapan ve Türk...
 • №7
 • 1,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
İstanbul: İş Bankası Kültür Sanat Yayınları, Birinci Baskı, 1977. — 520 s. Bu kitabımızda, Türklerin yerleşik yaşamdaki kıdemleri sorununa bir hayli açıklık getirilmektedir. Türklerde şehir ve şehir yaşamının erken devri üzerine sepilen bu aydınlığın, bundan böyle, uygarlık konusunda Türkler hakkında araştırıcıların daha olumlu yargılara varmalarını kolaylaştıracağı umudundayız....
 • №8
 • 54,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Milan: Cassell Publishers, 1987. — 158 p. The origins of bronze-working in China are mysterious and deeply rooted in ancient Chinese myths. Metallurgy in all its forms seemed miraculous to the ordinary man, and every object, sword or vessel was thought to possess a spirit of its own. Those who worked with metals seemed to be wizards with supernatural powers, all the more so...
 • №9
 • 15,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
İstanbul: Türki̇ye İş bankasi kültür yayinlari, 2002. — 522 s. Bozkurt Güvenç’in araştırmaya dayalı Japon Kültürü kitabı, Japon kültürüne bir bütün olarak bakmaya çalışan ilk Türkçe deneme niteliği taşıyor. Bu niteliğiyle bir Japon araştırması sayılan kitapta, daha önce tartışılmış ve yazılmış konulara değinilirken, üzerinde durulan ve yanıtlanmasına çalışılan temel bazı sorunlar...
 • №10
 • 60,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
İstanbul: A.Turizm Yayınları, 1992. — 132 s. Bu kitabın amacı Çinili Köşk Müzesi'nde sergilenen eserlerin bir bölümünü Türk çini ve keramik sanat tarihsel gelişimi içinde tanıtmaktır. Kitapta günümüzde sergilenen üç yüzü aşkın eserden yüz kadarı resimleriyle birlikte sunulmuştur. Eserlerin seçiminde Türk çini ve keramiklerinin sanat tarihi içindeki yerini ve gelişimini gösteren...
 • №11
 • 23,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013. — 799 s. : 512 fotoğraf ve illüstrasyon, 158 plan ve 10 harita. Osmanlı İmparatorluğu'nun "klasik" devrinde mimarbaşı olarak yaklaşık yarım asırlık görev dönemi boyunca (1539-1588), Sinan'ın tasarladığı yüzlerce bina ve kendine özgü mimarî üslûp, Tuna'dan Dicle'ye kadar uzanan muazzam bir imparatorluk coğrafyasında kalıcı...
 • №12
 • 156,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1984. — 403 s. Türk Kültür tarihi üzerinde yazılmış bir kitap, memleketimizin her zümresi için artık bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu ihtiyacı karşılamak elbette bize düşen bir vazifedir. Fakat herkesin anlayabileceği bir dille böyle bir kitabı kaleme almak için önceden birçok ilmi hazırlıkların yapılmış olması gerekmektedir. İşte bu sebeple henüz İslam...
 • №13
 • 27,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
20-21 Mart 1997 Sempozyum Bildirileri. — İstanbul: Sanat Tarihi Derneği Yayınları, 1998. — 218 s. Onsekizinci yüzyıl, Osmanlı'nın batıya açılmasına tanık olduğu bir dönemdir. Osmanlı kültür ortamını değişik açılardan ele aldığımız sempozyumda, sunulan bildirilerin kalıcılığını sağlamak amacıyla "18.Yüzyılda Osmanlı Kültür Ortamı" başlıklı bu kitabımızı sizlere sunuyoruz....
 • №14
 • 14,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1995. — 612 s. GİRİŞ Oğuz Yabgu Devleti.— Karahanlı Devleti. — Samanlı Devleti. — Gazneliler Devleti. — Buveyhi Devleti. — Abbasi Halifeliği. — Fatımi Halifeliği. — Bizans İmparatorluğu. — Haclı seferleri. — Eyyubiler. — Memliikluler. BUYUK SELCUKLU İMPARATORLUĞU. I. DEVLETİN KURULUŞ DONEMİ. Selcukluların koken ve tarih sahnesine cıkışları.— Samanlı ve...
 • №15
 • 20,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
With contributions by James C.Y.Watt, Zhixin Sun. — Metropolitan Museum of Art; Yale University Press, 2002. — 233 p. Four thousand years ago, a remarkable culture emerged in the Eastern Eurasian steppes north of the Great Wall of China, in what is now Inner Mongolia. Herding, hunting on horseback, and agriculture characterized the way of life for the pastoral nomads of this...
 • №16
 • 37,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нет выложенных файлов.
 • Страницы:
 • 1
 • Всего: 16