Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Выложенные файлы

 • Страницы:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Всего: 421
Румянцев М.В., Касьянова М.В., Солоха Д.В., Тарасова О.О. Навч. посібник. — Донецьк: ДонНТУ, 2013. — 296 с. У навчальному посібнику викладено загальнотеоретичні та практичні основи аналізу та моделювання діяльності підприємства. Навчальний посібник «Економічний аналіз і моделювання господарської діяльності підприємства» призначений для формування у студентів економічного...
 • №1
 • 3,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
Шелегеда Б.Г., Берсуцький А.Я., Касьянова Н.В., Кравцова Л.В., Солоха Д.В. та ін. Навч. посібник. — Донецьк: ДонУЕП, 2010. — 685 с. У навчальному посібнику викладено загальнотеоретичні і практичні основи економіки підприємства. Навчальний посібник «Економіка підприємства» призначений для формування у студентів економічного світогляду, професійних знань і навичок, достатніх для...
 • №2
 • 5,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дементьєв В.В., Гордон М.В., Оленцевич Н.В., Толкованов В.В., Коваленко Р.О., Шумаєва О.О. Навч. посібник. — Донецьк: ТОВ «ДРУК-ІНФО», 2012. — 311 с. Навчальний посібник розроблено на основі нормативних вимог Галузевого стандарту вищої освіти України. Він містить навчальні матеріали до змістовного модуля «Основи теорії державного управління» дисципліни «Державне управління». В...
 • №3
 • 1,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005. — 172 с. В монографії розглядаються теоретичні і методологічні питання нормування праці, аналізується ситуація, що склалася в сфері нормування праці в Україні за період з 1991 по 2003 рр., досліджується закордонний досвід організації нормування праці, обґрунтовується необхідність розробки й пропонується механізм регулювання...
 • №4
 • 190,88 КБ
 • добавлен
 • изменен
Лепа Р.М., Солоха Д.В., Коверга С.В. та ін. Монографія. — Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім», 2012. — 250 с. У монографії комплексно висвітлені загальнотеоретичні й практичні основи формування та функціонування основних засад планування маркетингу, взаємодії його складових з системоутворюючими елементами підприємства, методів свідомого впливу на економіку фірми....
 • №5
 • 2,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — За заг. ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. — Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2013. – 616 с. В монографии исследованы проблемы и перспективы инновационного развития экономики Украины. Изложены концептуальные основы и теоретико-методические подходы к выбору траекторий инновационного развития на разных уровнях обобщения. Усовершенствованы существующие и...
 • №6
 • 8,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Кошкарьов О.П., Коверга С.В., Коломицева А.О., Загорна Т.О. Навч. посібник. — Донецьк: СПД Купріянов. — 2011. — 390 с. Розглядаються основні теоретичні й практичні аспекти функціонування ринку праці, проблеми зайнятості населення та її регулювання. Розкриваються питання доходів населення, сутність продуктивності праці, методи її вимірювання. Особлива увага приділяється...
 • №7
 • 2,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Полтава: ПУЕТ, 2012. — 190 с. Монографія присвячена дослідженню сутності економічної циклічності та визначенню на цій основі особливостей і закономірностей циклічності розвитку ринків нерухомості в умовах глобальної нестабільності. Проаналізована специфіка функціонування ринків нерухомості зарубіжних країн в умовах фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр....
 • №8
 • 1,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010. — 303 с. У монографії розглядається феномен сучасного світового розвитку, який змістовно характеризують тенденції становлення постіндустріального суспільства та широкого використання інтелектуального капіталу. Ключовими елементами продуктивних сил у сучасних умовах стають інформація, знання, креативність, які надають інтелектуальному...
 • №9
 • 2,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Шаповалов В.О., Ніколенко С.С., Ковальчук І.М. Монографія. — Полтава: ПУЕТ, 2014. — 199 с. У монографії розглядається акціонерний сектор як складна системно-структурна цілісність розвиненого ринкового господарства. Ключовим моментом сучасного стану економіки України є перетворення акціонерного сектора в каталізатор економічного зростання шляхом упровадження дієвої системи...
 • №10
 • 1,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Юдін О.М., Макарова М.В., Лавренюк Р.М. Монографія. — Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. — 201 с. Електронна комерція розглядається нині як перспектива розвитку бізнесу будь-якої компанії, незважаючи на її розмір і форму власності. Саме цим положенням керувалися автори монографічного дослідження у своїй спробі донести до широкого читача перспективність ідеї залучення компаній і...
 • №11
 • 6,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010. — 186 с. У монографії розкрито теоретико-методологічні засади бухгалтерського балансу та розглянуто його значення в управлінні підприємством. Висвітлено історичний аспект розвитку бухгалтерського балансу, зроблено акцент на сучасних проблемах і тенденціях розвитку бухгалтерського балансу на мікро- та макрорівнях. Монографія...
 • №12
 • 271,92 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. — 241 с. У монографії висвітлено комплекс організаційно-методичних засад застосування в управлінні витратами системи калькулювання неповної собівартості. Особливу значимість, на думку авторів, набуває розробка методичного забезпечення практичного впровадження системи калькулювання неповної собівартості на підприємстві. Монографія...
 • №13
 • 2,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. — 180с. У монограції проведено науково-теоретичне узагальнення сутності резервів капіталу на торговельних підприємствах України, визначено концептуальні засади побудови системи їх обліку і аудиту в сучасних умовах господарювання. Запропоновано визначення резервів капіталу підприємства, удосконалено класифікацію досліджуваної категорії....
 • №14
 • 327,86 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Полтава: ПУЕТ, 2013. — 99 с. У монографії висвітлено проблеми, концептуальні підходи та особливості дослідження управління соціально-економічним розвитком підприємств у ринкових умовах діяльності. На засадах співпраці підприємств між собою розроблено моделі формування механізму управління ними. Автори запропонували моделі й методичні підходи формування механізмів...
 • №15
 • 1,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Полтава, РВЦ ПУСКУ, 2005. — 281 с. Монографія присвячена проблемам розвитку управління промисловими підприємствами в Україні. Розглянуто особливості організації систем управління підприємств, які враховують суттєві зміни зовнішнього середовища під впливом інтенсивних трансформаційних процесів та його складових. Досліджено вплив трансформаційних змін на стратегії...
 • №16
 • 4,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. — 136 с. У монографії розглянуто теоретичні і практичні аспекти стратегічного управління інноваційним розвитком, поглиблено та вдосконалено теоретичні положення щодо формування механізму стратегічного інноваційного розвитку підприємств, розроблено системи моделей щодо забезпечення роботи запропонованого механізму. У роботі...
 • №17
 • 465,39 КБ
 • добавлен
 • изменен
Рамазанов С. К., Рогоза М. Є., Мусаєва Е. К. Навчальний поісібник: в 2 ч. — 2-ге вид., зі змінами. — Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 622 с. У посібнику розглянуто навчально-методичний матеріал, який включений до вибіркової дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці» для вивчення моделювання, аналізу та управління нелінійними процесами і динамічними системами...
 • №18
 • 10,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Полтава: ІнтерГрафіка, 2012. — 288 с. У монографії розглядаються теоретичні і практичні аспекти забезпечення ефективного використання потенціалу торговельних підприємств в умовах конкурентного середовища. Для науковців, аспірантів, економістів, викладачів та студентів навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації економічних напрямів підготовки.
 • №19
 • 401,39 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Полтава: «Дивосвіт», 2014. — 188 с. У монографії розглядаються теоретичні засади формування та можливості реалізації механізмів антикризового управління аграрними підприємствами. Для науковців, аспірантів, докторантів, економістів, викладачів та студентів економічних напрямів підготовки.
 • №20
 • 2,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Полтава: Інтер Графіка, 2012. — 221 с. Монографія присвячена дослідженню теоретичних та методичних аспектів організаційно-економічного механізму формування та розвитку потенціалу аграрних підприємств, обґрунтуванню практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності його використання. Проведено оцінку досягнутого рівня ефективності використання потенціалу...
 • №21
 • 1,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Колективна монографія у 4 томах. — За редакцією Паршиной О.А. — Дніпропетровськ: «Герда», 2013. — 1392 с. Монографія розкриває основи формування механізму ефективного регулювання та управління економічною діяльністю підприємств; досліджує сучасний стан та напрями удосконалення діяльності промислових підприємств; аналізує діяльність підприємств різних галузей економіки;...
 • №22
 • 15,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Суми: Університетська книга, 2014. — 272 с. Розглядаються актуальні питання теорії і практики управління проектами в умовах конкурентного середовища. Викладено аспекти структуризації, планування витрат і бюджету проектів, вибору форм їх організаційної структури, приділено увагу стратегії і практиці управління ризиками та якістю у проектах. Для...
 • №23
 • 1,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Практикум. — Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. — 214 с. Наведено практичні завдання для аудиторних занять і самостійного вивчення дисципліни студентами. Наводяться запитання для контролю знань, ключові терміни та поняття, перелік рекомендованої літератури. Пов`язаний файл: Посібник
 • №24
 • 377,92 КБ
 • добавлен
 • изменен
Березін О.В., Березіна Л.М., Бутенко Н.В. Навчальний посібник. — Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. — 341 с. Висвітлюються проблеми становлення та розвитку підприємств різних галузей національної економіки. Розглянуто практичні аспекти фунціонування підприємств, шляхи забезпечення ефективності використання ресурсів, управління господарською діяльністю. Пов`язаний файл: Практикум
 • №25
 • 568,29 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2008. — 331 с. У монографії викладені теоретико-методологічні, методичні та практичні аспекти управління використанням трудових ресурсів на підприємствах. Обґрунтовуються основні напрями поліпшення зайнятості населення, підвищення ефективності трудозатрат у матеріальному виробництві, зменшення трудомісткості виробничих процесів. Розраховано...
 • №26
 • 637,94 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Полтава: РВВ ПУСКУ, 2005. — 207 с. У монографії досліджуються теоретико-методологічні, методичні та практичні аспекти формування та функціонування транспортно-логістичних систем підприємств. Обґрунтовуються основні напрями підвищення ефективності транспортного забезпечення виробничо-комерційної діяльності підприємств, поліпшення використання транспортних засобів,...
 • №27
 • 583,13 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. — 187 с. У монографії досліджуються теоретико-методологічні, методичні та практичні аспекти транспортного забезпечення конкурентоспроможності продукції. Розкриті основні напрями підвищення ефективності транспортного обслуговування виробничо-збутової діяльності підприємств, обґрунтовуються операційні стратегії транспортного обслуговування,...
 • №28
 • 1,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Перебийніс В.І., Болдирєва Л.М., Перебийніс О.В. — Монографія. — Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. — 201 с. У монографії досліджуються теоретико-методологічні, методичні та практичні аспекти транспортного менеджменту та транспортного маркетингу виробничо-комерційної діяльності підприємств. Обґрунтовуються основні напрями підвищення ефективності управління транспортним забезпеченням...
 • №29
 • 404,30 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. — 165 с. Монографія присвячена теоретичним, методичним і практичним питанням формування і реалізації оцінки якості системи управління підприємствами. Дана робота відрізняється тим, що в ній поглиблено теоретико-методологічні засади підвищення якості системи управління підприємствами. синтезовано групу показників, які характеризують якісне...
 • №30
 • 415,95 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. — 216 с. У монографії досліджуються теоретико-методологічні, методичні та практичні аспекти організаційного розвитку підприємств. Обґрунтовуються методичні підходи до оцінки рівня розвитку підприємств, проведення організаційного аудиту, формування організаційної структури та структури управління підприємств, оцінки організаційної...
 • №31
 • 1,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Полтава: ПУЕТ, 2012. — 279 с. У монографії викладені теоретико-методологічні, методичні та практичні аспекти логістичного управління запасами на підприємствах. Розкриті основні напрями формування стратегії логістичного управління запасами, оптимізації обсягу запасів матеріальних ресурсів, підвищення ефективності управління запасами та її оцінки. Розраховано на...
 • №32
 • 2,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. —Полтава: ПУЕТ, 2012. — 190 с. У монографії досліджено теоретико-методологічні, методичні та практичні аспекти впливу енергетичного чинника на забезпечення конкурентоспроможності продукції. Розкрито основні напрями формування енергетичної стратегії підприємства, енергетичного менеджменту й енергетичного аудиту, підвищення енергетичної ефективності виробництва,...
 • №33
 • 695,56 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Полтава: ПУЕТ, 2012. — 547 с. Монографію присвячено дослідженню розвитку підприємницької функції в співвідношенні трьох секторів національного господарства. Аналіз первинного сектору економіки національного господарства приведено на прикладі казенних підприємств пенітенціарної системи, вторинного – індустріальних підприємств одиничного виробництва, третинного –...
 • №34
 • 4,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. — 270 с. У монографії викладено теоретичні та практичні аспекти формування, впровадження та просування інноваційних підходів до клієнтели комерційного банку як інструменту визначення його вартості. Розкрито теоретичні основи оцінки вартості комерційного банку, підвищення конкурентоспроможності комерційного банку шляхом визначення його...
 • №35
 • 922,73 КБ
 • добавлен
 • изменен
Мікловда В.П., Брітченко І.Г., Кубіній Н.Ю., Колодинський C.Б., Ціцак Л.М. — Монографія. — Полтава, Ужгород: ПУЕТ, 2012. — 297 с. В монографії досліджуються теоретичні та практичні питання стратегічного управління конкурентоспроможністю соціально-економічних систем регіонального та національного рівнів. Розкриті епістомологічні підходи до сутності конкурентоспроможності з...
 • №36
 • 443,29 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. — 315 с. У монографії викладено теоретичні та практичні аспекти формування, впровадження та просування інноваційних інтегрованих банківських послуг, котрі дозволяють підвищити конкурентоспроможність як окремого банку, так і всієї банківської системи України при одночасному підвищенні прибутко-вості банківських операцій та зменшенню їх...
 • №37
 • 564,80 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: НУХТ, 2009.— 152 с. Курс лекцій для студентів напрямів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» заочної форми навчання.
 • №38
 • 940,22 КБ
 • добавлен
 • изменен
Шеремет О.А., Дем’яненко І.В., Багацька К.В. та ін. Підручник. За заг. ред. Говорушко Т.А. — К.: «Центр учбової літератури», 2013. — 612 с. У підручнику розкривається теорія фінансів, розрахована на 360 навчальних годин (10 кредитів ECTC). Зміст підручника відповідає типовій програмі навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»,...
 • №39
 • 4,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мазник Л.В., Коннова Л.О., Чорноус Л.В. Навч.-метод. посіб. — Київ: НУХТ, 2013. — 157 с. Навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни, виконання лабораторних та контрольних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит».
 • №40
 • 2,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мазник Л.В., Скопенко Н.С., Коннова Л.О. Навч.-метод. посіб. — К.: НУХТ, 2010. — 195 с. Навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни, виконання лабораторних та контрольних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит».
 • №41
 • 46,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — К.: ДАКККіМ, 2006. — 160 с. На основі аналізу теоретичних підходів до управління конкурентоспроможністю підприємств у монографії обґрунтовано сутність, складові, структура, основні існуючі методи оцінювання конкурентоспроможності підприємств. Особлива увага приділена розробці конкурентної стратегії розвитку підприємства та формуванню сучасної корпоративної...
 • №42
 • 851,12 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — К.: Логос, 2013. — 204 с. У монографії викладено теоретичні і прикладні аспекти управління ефективністю діяльності підприємств, що передбачає зростання їх вартості; проаналізовано тенденції розвитку підприємств кондитерської промисловості; оцінено ефективність господарської діяльності підприємств та визначено вартість підприємств кондитерської промисловості....
 • №43
 • 1,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Колективна монографія. За ред. канд. екон. наук, проф. Л.М. Чернелевського. — К.: НУХТ, 2013. — 215 с. Запропоновані матеріали монографії дають можливість визначити спрямованість подальшого стратегічного розвитку підприємств АПК та харчової промисловості на підставі формування життєвих принципів суб’єктів господарювання в умовах входження в ринок і європейську спільноту....
 • №44
 • 2,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Колективна монографія. За заг. ред. д.е.н., проф. Драган О.І. — Київ: ВД «Вініченко», 2014. — 298 с. У монографії розглянуті теоретичні і прикладні аспекти управління персоналом та економіки праці, визначені проблеми та перспективи їх розвитку. Значна увага приділяється на рівні підприємства теоретичним і прикладним засадам управління персоналом, на рівні країни — дослідженню...
 • №45
 • 4,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Полтава: РВВ ПУЕТ, 2014. — 373 с. Монографія присвячена теоретичним та практичним аспектам облікової політики. У досліджені розкрито економічний зміст облікової політики; призначення для підприємств України; чинники, що впливають на неї; визначено напрями удосконалення нормативно-правового забезпечення облікової політики. Автором узагальнено основні підходи до...
 • №46
 • 1,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Чернелевський Л.М., Слободян Н.Г., Михайленко О.В. Підручник. — К.: «Хай-Тек Прес», 2009. — 640 с. У підручнику викладено найважливіші теми дисципліни згідно із навчаль-ними планами, ухваленими Міністерством освіти і науки України. Підручник являє собою методичний комплекс і містить: теоретичний матеріал, практикум із багатоваріантними задачами, рекомендації з організації...
 • №47
 • 13,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Для студентів усіх форм навчання за спеціальністями 6.030509 та 7.050106 „Облік і аудит Київського університету туризму, економіки і права (КУТЕП) — Київ: КУТЕП, 2010. — 152 с. Конспект розроблено на основі лекційного курсу і призначений для супроводження лекцій як ілюстративний матеріал, для активізації роботи студентів на заняттях, підвищення ефективності лекційного,...
 • №48
 • 337,72 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Житомир: ЖДТУ, 2012. — 200 с. Теоретико-методичні аспекти формування та розвитку конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкового середовища. Сучасний стан конкурентоспроможності малих підприємств агробізнесу Житомирської області. Стратегічні напрями формування конкурентоспроможності малих підприємств агробізнесу Житомирської області.
 • №49
 • 2,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
Колективна монографія. За заг. ред. д.е.н., проф. Тарасюк Г.М. — Житомир: ЖДТУ, 2012. — 392 с. Загальні проблеми менеджменту суб’єктів господарювання: теорія та практика. Інноваційно-інвестиційна складова сучасного управління. Стратегічний менеджмент та управління змінами. Маркетинг та логістика в менеджменті. Кадровий менеджмент. Економіка в управлінні підприємствами...
 • №50
 • 2,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нет выложенных файлов.
 • Страницы:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Всего: 421