Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Выложенные файлы

 • Страницы:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Всего: 421
Ковальов А.І, Карпов В.А., Колодинський С.Б., Котова І.М., Маркитан О.С. Монографія. — Одеса: Атлант, 2012. — 198 с. У роботі розглянуто наукові результати та напрацювання членів кафедри економіки та управління національним господарством Одеського національного економічного університету, отримані в процесі виконання фундаментальної науково-дослідної роботи за темою...
 • №1
 • 1,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Одеса: Ротапринт, 2012. — 315 с. Навчальний посібник розроблено відповідно до програми нормативної навчальної дисципліни «Національна економіка». Він призначений для ефективного засвоєння студентами програмного матеріалу та їх самостійної роботи. У навчальному посібнику викладено теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку національної економіки...
 • №2
 • 1,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Кучеренко В.Р., Карпов В.А., Карпов А.В. Навчальний посібник. — Одеса, 2011. — 200 с. Предметом даного навчального посібника є комплексна система управління ризиками, елементами якої є ідентифікація ризику (якісний аналіз), вимір ризику (кількісний аналіз) і його оптимізація. Оцінка ризику не має самостійного значення, її логічним завершенням є система упраління ризиками....
 • №3
 • 1,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Андрейченко А.В., Горбаченко С.А., Грінченко Р.В., Карпов В.А., Кучеренко В.Р. Навчальний посібник. — Одеса: ОНЕУ, 2014. — 345 с. У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні питання кон'юнктурних спостережень, методика аналізу і прогнозування кон'юнктури окремих ринків з урахуванням особливостей економіки України. Пропонуються конкретні напрямки...
 • №4
 • 3,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Одеса: ОНЕУ, 2013. — 241 c. У навчальному посібнику стисло викладено основні теоретичні положення аналізу підприємницьких проектів, висвітлено концепцію, методологію підготовки і обґрунтування інвестиційних проектів, методику оцінки ефективності альтернативних інвестиційних рішень в умовах обмеженості ресурсів. За окремими темами наведено бізнес-тренінг.
 • №5
 • 2,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Одесса: ВМВ, 2012. — 310 с. Цель учебного пособия – ознакомление иностранных студентов с жанровым разнообразием современного языка науки, пополнение словарного запаса учащихся активной лексикой научного стиля речи, совершенствование навыков трансформирования научной информации, развитие умений продуцирования спонтанных высказываний на заданную тему,...
 • №6
 • 1,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Одеса: 2008. — 244 с. Законодавче забезпечення функціонування та розвитку ринку цінних паперів є невід’ємною складовою його регулювання, створює необхідний нормативно-правовий базис, на якому всі учасники ринкових взаємовідносин, у тому числі, держава та її уповноважені органи, реалізують свої права, інтереси, обов’язки та повноваження. У навчальному...
 • №7
 • 2,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Одеса: Астропринт, 2012. — 320 с. У монографії розглянуто методологічні і теоретичні становлення ринкових відносин. Досліджено загальні та специфічні риси національної економічної системи, її проблеми та суперечності. Показано специфіку ринкових інструментів в управлінні господарською системою, що формується. Особливу увагу приділено аналізу еволюції ліберальної...
 • №8
 • 2,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Одеса: Друкарський дім "Друк Південь", 2012. — 115 с. В монографії розкриті теоретичні та методологічні проблеми функціонування і розвитку соціальної інфраструктури села. Предметом особливої уваги авторів стало висвітлення питань функціонування фінансово-господарського механізму розвитку соціальної сфери в сучасній фазі економічного циклу. Видання характеризують...
 • №9
 • 1,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. — О.: Наука и техника, 2013. — 133 с. В монографии рассматривается ряд актуальных междисциплинарно-инновационных проблем современных социально-экономических наук. Работа рассчитана на аспирантов, докторантов, молодых ученых, а также студентов, принимающих участие в научном поиске.
 • №10
 • 1023,23 КБ
 • добавлен
 • изменен
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Одеса, Одеський державний економічний університет, 2007. — 231 с. Спеціальність 08.00.01. – Економічна теорія та історія економічної думки Мета роботи: Комплексний теоретичний аналіз інституційних форм розвитку конкурентних відносин у транзитивній економіці України а також розробка рекомендацій щодо...
 • №11
 • 2,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Одеса: ОДЕУ, 2008. — 167с. Монографію присвячено дослідженню інституційних форм розвитку конкурентних відносин в економіці України. З’ясовано необхідність застосування інституційного підходу до вивчення конкуренції. Вивчено монополії радянського типу та інституційні відмінності переходу України до конкурентного ринку. Виділено п’ять блоків проблем...
 • №12
 • 1,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. — Одесса: ОГЭУ, 2008. — 119 с. В предлагаемой монографии рассматриваются теоретико-методологические проблемы формирующейся историко-экономической эвристики. Работа рассчитана на аспирантов, докторантов, молодых ученых, а также студентов, активно участвующих в научном поиске.
 • №13
 • 975,22 КБ
 • добавлен
 • изменен
Звєряков М.І., Кубліков В.К., Кублікова Т.Б., Лібанов М.О., Леонов Д.А., Мішина Н.В. Навчальний посібник. — Одеса: 2009. — 318 с. Законодавче забезпечення функціонування та розвитку ринку цінних паперів є невід’ємною складовою його регулювання, створює необхідний нормативно-правовий базис, на якому всі учасники ринкових взаємовідносин, у тому числі, держава та її уповноважені...
 • №14
 • 2,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Бірюк С.О., Бурмака М.О., Звєряков М.І. та ін. Навчальний посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Одеса: 2008. — 480 с. Законодавче забезпечення функціонування та розвитку ринку цінних паперів є невід‘ємною складовою його регулювання, створює необхідний нормативно-правовий базис, на якому всі учасники ринкових взаємовідносин, у тому числі, держава та її уповноважені органи,...
 • №15
 • 3,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Данилюк О.А., Кубліков В.К., Кублікова Т.Б., Лібанов М.О., Науменко О.О., Тарасенко О.О., Чернега О.М. Навчальний посібник. — Одеса: ОДЕУ, 2008. — 288 с. Законодавче забезпечення функціонування та розвитку ринку цінних паперів є невід’ємною складовою його регулювання, створює необхідний нормативно-правовий базис, на якому всі учасники ринкових взаємовідносин, у тому числі,...
 • №16
 • 2,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Одеса: Атлант, 2012. — 278 с. Теоретичних основи інвестиційною діяльності в умовах глобалізації світової економічної системи Інноваційні відношення і їх вплив на процеси трансформації економічних систем Механізми фінансового забезпечення інноваційної діяльності Інноваційно-інвестиційні процеси у світовій і регіональних економічних системах
 • №17
 • 3,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Одеса: Атлант, 2013 р. — 165 с. Навчальний посібник з дисципліни «Менеджмент» призначено для ефективного засвоєння програмного матеріалу та самостійної роботи студентів усіх спеціальностей напряму підготовки «Економіка та підприємництво». У навчальному посібнику розглянуто класичні підходи до менеджменту та сутність управлінської діяльності, що визначає...
 • №18
 • 3,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Одеса: Атлант, 2012 р. — 211 с. Навчальний посібник з дисципліни «Основи менеджменту» призначено для ефективного засвоєння програмного матеріалу та самостійної роботи студентів. У навчальному посібнику розглянуто класичні підходи до менеджменту та сутність управлінської діяльності, що визначає успіхи організації на внутрішньому і зовнішньому ринках,...
 • №19
 • 1,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Филипенко А.О., Михайлюк О.Л., Сербіна Ю.В. Аналітична доповідь. — Одеса: Фенікс, 2013. — 162 с. В аналітичній доповіді та матеріалах «Круглого столу» проаналізовано сучасний стан приморських регіонів України, їх конкурентні переваги у міжрегіональному розподілі праці. Визначені шляхи підвищення конкурентоспроможності приморських регіонів та підвищення їх інвестиційної...
 • №20
 • 2,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Аналітична доповідь. — Одеса: Фенікс, 2011. — 53 с. Предметом дослідження в даній аналітичній доповіді є проблема забезпечення енергетичної безпеки України шляхом використання енергетичного потенціалу Чорного моря, зокрема: видобуток вуглеводнів, гідрату метану та сірководню на шельфі, використання альтернативної енергетики в Українському Причорномор'ї та Придунав'ї, реалізація...
 • №21
 • 637,59 КБ
 • добавлен
 • изменен
Аналітична доповідь. — Одеса: Фенікс, 2012. — 70 с. В аналітичній доповіді представлена загальна характеристика енергетичного потенціалу українського шельфу Чорного і Азовського морів, проаналізовано стан і перспективи видобутку нафти і природного газу, проведено порівняльний аналіз діяльності чорноморських країн в освоєнні енергоносіїв на чорноморському шельфі з метою...
 • №22
 • 1,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Михайлюк О.Л., Сербіна Ю.В., Баришнікова В.В., Филипенко А.О. Аналітична доповідь, матер. круглого столу. — Одеса: Фенікс, 2014. — 110 c. Розкрито зміст поняття сталого розвитку. Проаналізовано необхідність сталого розвитку приморських регіонів України. Розглянуті проблемні питання сучасного стану господарського комплексу півдня країни. Відмічено тенденції та досвід передових...
 • №23
 • 4,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Одеса: ОНЕУ, 2010. — 292 с. Розглядаються проблеми функціонування та фінансово - ресурсного забезпечення відтворення регіональних еколого-виробничих систем в умовах становлення ринкової економіки. Функціонування регіональної еколого-виробничої системи характеризується, з одного боку, станом природного середовища в залежності від регіонального розподілу...
 • №24
 • 2,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Семенов В.Ф., Стеценко С.В., Олійник В.Д. Навчальний посібник. — Одеса: «Атлант», 2010. — 340 с. Начальний посібник «Туристичне країнознавство» вміщує в собі інформацію про специфіку розвитку суспільства, економіки, культури, туризму в різних туристичних регіонах і окремих країнах. Туристичне країнознавство розглядає туристичну привабливість регіонів і країн світу, виявляє...
 • №25
 • 2,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Одеса: Астропринт, 2011. — 234 с. У навчальному посібнику систематизовано виклад нормативно-правових засад здійснення стандартизації, сертифікації туристичних послуг та ліцензування туристичної діяльності. Послідовно розкрито сутність даних форм державного регулювання у сфері туризму, визначено особливості їх застосування в Україні, проаналізовано...
 • №26
 • 1,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Галасюк С.С., Нездоймінов С.Г., Давиденко І.В., Павлоцький В.Я., Бедрадіна Г.К., Гусєва О.В., Єгупова І.М., Бортник Л.В., Галасюк К.А. Монографія. — Одеса: Астропринт, 2013. — 334 с. У монографії розглянуто теоретичні засади формування ринку як економічної основи розвитку сфери туристичних послуг, обґрунтовано принципи його ідентифікації та структуризації, проаналізовано...
 • №27
 • 3,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник.— Київ: МП "Леся", 2008. — 595 с. Навчальний посібник присвячено актуальним питанням регіональної економіки, які складають основу регулювання економічного, екологічного, соціального і природно-ресурсного розвитку регіонів стосовно до умов ринкової системи господарювання. Призначений для бакалаврів, спеціалістів і магістрів, а також може бути використаний...
 • №28
 • 4,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Одеса: ПАЛЬМІРА, 2011. — 344 с. У монографії розглядаються методологічні та практичні підходи щодо проблем розвитку регіонального туризму в умовах трансформації економіки України. Викладено основи формування підприємницької концепції підприємств регіонального туризму, запропоновано авторські підходи щодо визначення сутті підприємницької діяльності в сфері...
 • №29
 • 10,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Одеса: ПАЛЬМІРА, 2011. — 176 с. У навчальному посібнику розглядаються методологічні та практичні підходи щодо проблем організації підприємницької діяльності в аграрному туризмі в умовах трансформації економіки України. Викладено основи підприємницької концепції, запропоновані авторські підходи до визначення суті аграрного туризму як виду підприємницької...
 • №30
 • 2,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч.- методичний посібник. — Одеса: Астропринт, 2011. — 216 с. У навчально-методичному посібнику розглядаються методологічні та практичні підходи щодо проблем організації та надання екскусійних послуг у сфері рекреації та туризму. Викладено основи теорії екскурсознавства та музеєзнавства, нормативно-правового забезпечення екскурсійної діяльності, технології проектування...
 • №31
 • 1,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Семенов В.Ф., Михайлюк О.Л., Олійник В.Д. Монографія. –— Одеса: Атлант, 2011. — 150 с. У монографії висвітлені основні чинники міжрегіональної нерівності (диспропорції), які є наявними в Україні в період переходу до ринку та трансформаційної економіки. Досліджено теоретичні засади просторової організації економіки, з’ясовані основні детермінанти диференціації регіонів,...
 • №32
 • 6,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Семенов В.Ф., Басюк О.В., Білега О.В., Михайлюк О.Л., Орлова М.Л., Руденко О.І., Семенов О.В. Монографія. — Одеса: ОНЕУ, 2012. — 150с. Колективне монографічне дослідження присвячене розробці методологічних засад та обґрунтуванню основних напрямів підвищення ефективності соціально- економічного розвитку регіону на основі раціоналізації використання його ресурсного потенціалу. В...
 • №33
 • 2,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — О.: Атлант, 2013. — 356 с. У монографії розглянуті необхідність та можливості оцінки поточних і майбутніх параметрів потенціалу розвитку внутрішнього регіонального туризму на основі новітніх організаційно-управлінських технологій. Наведені приклади вдалого використання сучасних територіальних моделей нової економіки у розвитку туризму, агрегації малих і середніх...
 • №34
 • 3,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Одеса: ПАЛЬМІРА, 2011. — 178 с. У монографії розглядаються методологічні та практичні підходи щодо проблем розвитку аграрного туризму в умовах трансформації економіки України. Викладено основи підприємницької концепції, запропоновані авторські підходи до визначення сутті аграрного туризму як виду підприємницької діяльності, розглянуті методи оцінки туристичної...
 • №35
 • 1,91 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Одеса: ОНЕУ, 2012. — 316 с. У монографії визначені теоретико-методологічні підходи до визначення і наукового обґрунтування концептуальних основ формування регіональної соціальної політики на основі соціальних стандартів і норм та надання практичних рекомендацій по її реалізації. Запропоновано модель прогнозування рівня життя населення регіону на засадах системної...
 • №36
 • 3,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — 2-ге вид., випр. та доп. — Одеса: Атлант, 2013. — 275 с. Навчальний посібник призначений для самостійного вивчення проблем управління персоналом у сучасних умовах. Посібник містить програму курсу, комплекс навчально-методичного забезпечення (короткий зміст теми, термінологічний словник, навчальні завдання з визначенням вимог до знань і умінь студентів,...
 • №37
 • 2,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Одеса: Атлант, 2014. — 209 с. Навчальний посібник призначений для самостійного вивчення проблем стратегічного управління людськими ресурсами в сучасних умовах. Посібник містить програму курсу, комплекс навчально-методичного забезпечення (короткий зміст тем, термінологічний словник, навчальні завдання, тестові завдання для перевірки знань, яких має набути...
 • №38
 • 1,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2011. — 234 с. Навчальний посібник з дисципліни «Соціологія праці» призначено для ефективного засвоєння програмного матеріалу та самостійної роботи студентів. У навчальному посібнику розглянуто специфіку предметної галузі соціології праці, особливості використання соціологічних методів дослідження у вивченні трудової діяльності....
 • №39
 • 1,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Одеса: ОДЕУ, 2007. — 298 с. Розглядаються теоретичні та прикладні аспекти формування, оцінювання та покращання рівня життя сільського населення, зокрема досліджується понятійний апарат та складові цього багатоаспектного явища. Значна увага приділяється вивченню факторів впливу на рівень життя селян, які проявляються на різних рівнях управління, зарубіжному досвіду...
 • №40
 • 6,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2014. — 196 с. Навчальний посібник «Планування та аналіз трудових показників» призначено для ефективного засвоєння програмного матеріалу та самостійної роботи студентів. У посібнику викладено питання сутності управлінської діяльності з планування та аналізу робочого часу, чисельності персоналу, продуктивності праці, фонду оплати...
 • №41
 • 1,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збрицька Т.П., Татаревська М.С., Сорока О.В. Навчальний посібник. — Одеса: ОДЕУ, 2010 р. — 478 с. У навчальному посібнику в формі зручних блок-схем викладений матеріал стосовно основ формування і розвитку соціально-трудових відносин на всіх рівнях управління, становлення соціального партнерства в країні, а також окремих складових економіки праці. Значну увагу приділено...
 • №42
 • 6,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Козак Ю.Г., Лебедева С.Н., Ковалевский В.В., Тимошенко М.В. Уч. пособие. — Минск: Вышейшая школа, 2013. — 462 с. Содержит наиболее важные сведения об экономике зарубежных стран. Рассматриваются особенности структуры национальных экономик отдельных государств, групп стран, тенденции их развития и факторы, влияющие на экономические процессы. Большое внимание уделяется анализу...
 • №43
 • 1,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Одеса: ОНЕУ, 2012. — 131 с. Монографія присвячена дослідженню технологічних парків як чинника інноваційного розвитку економіки. Проведено аналіз міжнародного досвіду щодо проблем становлення, функціонування та розвитку технопаркових структур в розвинутих країнах та країнах із транзитивною економікою. Визначені основні шляхи активізації діяльності технологічних...
 • №44
 • 2,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2011. — 221 с. Монографія присвячена розвитку теоретичних, методичних та прикладних засад підвищення конкурентоспроможності регіону на основі кластерної моделі. В монографії запропоновано концептуальний підхід до підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом реалізації моделі...
 • №45
 • 2,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. — Одесса: Астропринт, 2000. — 147 с. Исследуются источники происхождения и методы противодействия отмыванию "грязных" денег.
 • №46
 • 759,18 КБ
 • добавлен
 • изменен
Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Sporek T., Szoltysek J., Захарченко О.В., Лебедева С.Н., Gribincea А., Kоzaк A., Shengelia T, Притула Н.В., Скарбовий С.С. Навч. посібник. — 5-те вид. перероб. та доп. — Київ - Катовіце: Центр учбової літератури, 2014. — 348 с. На підставах висвітлення сутності міжнародних фінансів, закономірностей розвитку світової валютно-фінансової системи...
 • №47
 • 3,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Захарченко О.В., Кравченко Є.В. Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2012. — 330 с. У книзі міжнародні економічні відносини розглядаються в системі сучасної економічної теорії. Особливий наголос робиться на мікроекономічний та макроекономічний механізми їх здійснення в умовах світової інтеграції та глобалізації. Для викладачів,...
 • №48
 • 3,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Козак Ю.Г., Воронова О.В., Уханова I.О. та ін. Навч. посібник. — Київ-Катовіце: Центр учбової літератури, 2014. — 300 с. Посібник містить аналіз загальних основ міжнародного маркетингу, економічного, політико-правового,соціально- культурного, інформаційного, науково-технічного, демографічного та природно-географічного його середовища. Особлива увага приділяється методам та...
 • №49
 • 4,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч.посібник. — 5-те вид. перероб. та доп. — Київ-Катовіце-Краков: Центр учбової літератури, 2015. — 272 с. У п`ятому, переробленому та доповненому виданні підручника розглядаються основні питання функціонування та розвитку сучасної системи міжнародної торгівлі. Висвітлюються сутність та роль міжнародної торгівлі в економічному розвитку, основні теорії міжнародного...
 • №50
 • 13,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нет выложенных файлов.
 • Страницы:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Всего: 421