Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Выложенные файлы

 • Страницы:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Всего: 421
Навч. посібник / Козьменко С.М., Шпиг Ф.І., Волошко І.В. — Суми: Университетська книга, 2003. — 740 с. У посібнику детально розглянуто основні етапи стратегічного управління в банку, визначено його основні функції та інструменти, значну увагу приділено маркетинговій і фінансовій складовим стратегічного розвитку банку та конкурентоспроможності як головному результату реалізації...
 • №1
 • 7,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч.-метод. посібн. у схемах і табл. / Деревянко Б.В., Хайлова Т.В., Булатов Є.В. — Донецьк: Видавництво ДонДУУ, 2007. — 136 с. У навчально-методичному посібнику у вигляді схем і таблиць викладено матеріал, який стосується правового регулювання діяльності суб’єктів господарювання в Україні, визначення особливостей їх правового статусу, правового режиму їх майна та...
 • №2
 • 183,25 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник: у 2 ч. — Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2010-2013. — 181 с. Перша частина посібника містить теоретичні відомості з кореляційної теорії випадкових процесів, лінійних перетворень випадкових функцій, теорії марковських процесів з дискретним часом, приклади розв’язування основних типів задач, питання для самоперевірки. Навчальний посібник містить теоретичні відомості...
 • №3
 • 1,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник. — Суми: УАБС НБУ, 2008. — 186 с. Видання підготовлене з метою формування у студентів фінансово орієнтованого світогляду, який забезпечуватиме їм мобільність, конкурентні переваги не тільки на національному, але й міжнародному ринку праці, створення комплексного розуміння системи взаємозв’язків на ринку страхових послуг та державної політики на...
 • №4
 • 1000,20 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник: у 2 ч. — Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. — 393 с. Навчальний посібник може використовуватися при навчанні студентів збору інформації, обробці отриманих даних, з’ясуванню закономірностей різних показників, для прогнозу досліджуваних показників і побудови найпростіших моделей. Він може бути використаний для самостійного навчання студентів та індивідуальної...
 • №5
 • 4,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. — Донецьк: Видавничий дім «Кальміус», 2012. – 202 с. У навчальному посібнику правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності розглянуто як комплекс норм господарського законодавства і підгалузь господарського права. Розкрито поняття, значення, особливості правового регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності, визначено положення окремих...
 • №6
 • 1,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. — Донецьк : Видавничий дім «Кальміус», 2013. — 147 с. У навчальному посібнику правове регулювання захисту прав суб’єктів господарювання розглянуто як комплекс норм господарського законодавства і групу інститутів господарського права. Розкрито поняття, значення та види правового регулювання захисту прав суб’єктів господарювання, визначено положення захисту...
 • №7
 • 1,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Практичний посібник. — Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2011. — 99 с. Посібник розроблений відповідно до робочої навчальної програми курсу Англійська мова за професійним спрямуванням (модуль Читання) для спеціальності Економічна кібернетика. Запропоноване видання містить тексти та різноманітні завдання, які сприятимуть професійно-особистісному розвитку майбутніх спеціалістів з...
 • №8
 • 1,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2010. — 83 с. Посібник розроблений згідно з робочою навчальною програмою курсу Англійська мова за професійним спрямуванням (модуль Спілкування) для спеціальності Міжнародна економіка. Подана у посібнику система завдань базується на автентичних матеріалах і має на меті підвищити рівень професійно орієнтованих мовленнєвих компетенцій...
 • №9
 • 421,10 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник з поглибленого вивчення англійської мови для самостійної та індивідуальної робіт. — Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2010. — 57 с. Посібник розроблений відповідно до робочої навчальної програми курсу Поглиблене вивчення англійської мови (модуль Професійне спілкування) для спеціальності Економічна кібернетика. Спрямований на покращання процесу засвоєння змісту модуля та...
 • №10
 • 493,03 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник / Козьменко С.М., Нечепуренко В.М., Костюк О.М. та ін. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2002. — 116 с. Вивчається поточний стан і перспективи розвитку міжнародного фінансового ринку. Досліджується роль і місце окремих структурних елементів міжнародного фінансового ринку в системі міжнародних економічних відносин. Вивчаються взаємозалежності розвитку...
 • №11
 • 1,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. -— Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. — 275 с. Навчальний посібник містить короткий зміст лекцій, тестові завдання та завдання для самостійної роботи , список нормативних та рекомендованих джерел. Призначений для студентів спеціальності Банківська справа та «Облік та аудит» денної та заочної форми навчання з курсу Організація контролю в банку .
 • №12
 • 547,01 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. -— Суми: Університетська книга, 2009. — 302 с. Пропонований навчальний посібник містить лекції, тести і завдання для самостійної роботи, список нормативних та рекомендованих джерел. Для студентів 4–5 курсів освітньо"кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» і «Магістр» спеціальностей «Банківська справа», «Облік та аудит» денної і заочної форм навчання з курсу...
 • №13
 • 1,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник / Коренєва О.Г., Слав’янська Н.Г., Євченко Н.Г., Карпенко О.В. — Суми: Університетська книга, 2007. — 493 с. Навчальний посібник охоплює теоретичні та практичні аспекти бухгалтерського обліку та аудиту в банках. Теоретичний матеріал в ньому ілюструється таблицями та супроводжується практичними завданнями. Призначений для студентів, які вивчають...
 • №14
 • 1,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія у 2 т. — Суми : Університетська книга, 2013-2014. — 722 с. У монографії викладено інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієнтованим на громаду, приділено увагу економічним та фінансовим складовим соціально-економічного розвитку територіальних громад. Рекомендована для фахівців з управління соціально-економічним розвитком, державних...
 • №15
 • 15,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2012. — 320 с. Навчальний посібник «Мікроекономіка: теорія та приклади розв’язання задач» написаний з метою надання допомоги студентам економічних напрямів підготовки у вивченні навчальної дисципліни «Мікроекономіка». Пропонований посібник має системний характер і складений відповідно до змістовних вимог...
 • №16
 • 4,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник / Д’яконова І.І., Макаренко М.І., Журавка Ф.О. та ін. — Київ: «Центр учбової літератури», 2012. — 548 с. У посібнику розглянуто сутність міжнародних фінансів, розвиток та сучасний стан світової валютної системи, глобалізацію світового фінансового середовища, діяльність міжнародних валютних, фондових, кредитних ринків, особливості діяльності транснаціональних...
 • №17
 • 5,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки щодо проведення ділової гри-тренінгу на тему Експертні методи прийняття управлінських рішень. — Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2011. — 30 с. Видання містить методологічні підходи щодо проведення ділової гри-тренінгу серед студентів, що вивчають менеджмент з експертної оцінки індивідуальних якостей менеджерів на предмет спроможності успішно керувати, бути лідерами,...
 • №18
 • 433,76 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник. — Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2008. — 98 с. Курс лекцій підготовлений відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напрямку 0501 – Економіка і підприємництво з урахуванням вимог Болонської декларації. Мета видання – формування у студентів знань, умінь та навичок, необхідних для розробки та впровадження сучасної маркетингової...
 • №19
 • 760,79 КБ
 • добавлен
 • изменен
Курс лекцій. — Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. — 198 с. Навчальний посібник містить конспективний виклад текстів лекцій нормативної дисципліни "Макроекономіка" за тематикою освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів. Призначений для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра галузі знань 0305 Економіка і підприємництво всіх напрямів підготовки.
 • №20
 • 552,34 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. — Суми: Довкілля, 2005. — 253 с. В посібнику розкривається зміст таких тем по логіці як вчення про поняття, вчення про судження та умовиводи, закони логіки, доведення та спростування. Зміст: Вступ Предмет і значення логіки Поняття Судження Закони логіки Умовивід Аналогія Гіпотеза Доведення і спростування Словник Тести Відповіді Програма курсу...
 • №21
 • 450,39 КБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник / Царенко О.М., Бей О.Д., Мартиненко О.Д., Сало І.В. — Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. — 334 с. У підручнику розкриваються процеси розвитку ринкової економіки на засадах приватної власності, підприємництва, відкритих і закритих акціонерних та інших господарських товариств, корпоративного управління, ринку цінних паперів в Україні і на їх основі - формування...
 • №22
 • 1,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник / Балацький Є.О., Дутченко О.М., Шамота Г.М. та ін. — Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2014. — 154 с. Видання підготовлене відповідно до навчальної програми дисципліни Економіка підприємства і містить систематизований виклад питань теорії та практики формування і розвитку підприємств України в умовах ринкової економіки. Призначене для студентів...
 • №23
 • 1,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2008. — 98 с. Загальною метою посібника є формування у студентів професійних мов-них компетенцій у сфері спілкування по телефону англійською мовою. Посібник підготовлений з урахуванням вимог Болонської декларації, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та програми з англійської мови для професійного спілкування для вищих...
 • №24
 • 2,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник / Дорда С.В., Соколова І.В., Гнаповська Л.В. та ін. — Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2014. — 158 с. Посібник містить систему вправ, покликаних розвинути вміння студентів ефективно спілкуватись англійською мовою як мовою міжнародної комунікації. Наявні в посібнику деталізовані пояснення сутності основних критеріїв оцінювання письма допоможуть тим, хто вивчає англійську...
 • №25
 • 2,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник у 2 ч. — Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2012. — 162 с. Посібник підготовлений з урахуванням вимог Болонської декларації відповідно до нової освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.030508 – Фінанси та кредит. Метою видання є формування у студентів навичок спілкування діловою англійською мовою, умінь вирішення професійних ситуацій в англомовному...
 • №26
 • 1,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Суми: Корпункт, 1998. — 44 с. Час, як об’єктивна реальність, є простором, у якому відбуваються всі, у тому числі і економічні, процеси. Час виступає не просто структурною формою економічних явищ і зв’язків між ними, які послідовно змінюють одне одного, а також і важливішим ресурсом, обсяги якого в кожен даний момент або період розвитку обмежені як для окремої...
 • №27
 • 6,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Суми: Університетська книга, 2013. — 431 с. Навчальний посібник містить короткий зміст лекцій, тестові завдання та завдання для самостійної роботи, список нормативних та рекомендованих джерел. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавр з напряму підготовки «Фінанси і кредит».
 • №28
 • 2,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія у 2 т. — Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2009. — 534 с. У монографії викладено концептуальні засади та запропоновано практичні механізми вдосконалення інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста. Рекомендована для фахівців з управління економічним розвитком, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.
 • №29
 • 4,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2013. — 411 с. У монографії розглядаються особливості розвитку інфраструктури фінансового ринку України на сучасному етапі. Досліджено сутність, види та місце інфраструктури в системі взаємовідносин на фінансовому ринку, проаналізовано етапи становлення та сучасний стан розвитку інфраструктури фінансового ринку України. Охарактеризовано...
 • №30
 • 5,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія / Ярошенко С.П., Сало І.В., Крухмаль О.В., Кобичева О.С. — Суми: Університетська книга, 2011. — 105 с. Монографія присвячена проблемам управління ресурсами банку з депозитних джерел. В другій главі досліджено стан залучення ресурсів з депозитних джерел в банках України.
 • №31
 • 10,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012. — 215 с. У монографії розглянуто особливості роботи інституційних інвесторів на фондовому ринку, окреслено основні проблеми і напрями їх вирішення в процесах взаємодії. У роботі наголошено на необхідності аналізу біржової інформації в процесі прийняття інвестиційних рішень інституційними інвесторами. Монографію...
 • №32
 • 3,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія / Костель М.В., Абрамчук М.Ю., Котенко Н.В. та ін. — Суми: Сумський державний університет, 2012. — 351 с. У монографії викладено теоретико-методологічні засади формування фінансових механізмів управління природокористуванням у світлі соціально-економічних і фінансових трансформацій. Подано дослідження відносин природокористування в межах фінансово-кредитної...
 • №33
 • 4,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Суми: Ділові перспективи, 2006. — 68 с. У монографії розглядається проблема усталення термінології в галузі страхування, визначення страхового ринку як складової фінансового ринку. Досліджуються стан і перспективи розвитку страхового ринку в Україні за умов його обов’язкового пристосування до концепції сталого розвитку. Монографія адресована студентам,...
 • №34
 • 564,42 КБ
 • добавлен
 • изменен
Брошюра. — Суми: Ініціатива, 1997. — 42 с. У брошурі викладені питання розвитку теорій ціни і ціноутворення, формування і регулювання цін за умов перехідної економіки. Для студентів, аспірантів, наукових працівників, які займаються ціновою проблематикою.
 • №35
 • 72,62 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Суми: Вид-во «Ярославна», 2014. — 252 с. У монографії висвітлено історичний процес становлення і розвитку банківських установ на території України, економіко-правові засади їх діяльності, починаючи з XVIII ст. до початку 30-х років XX ст. У визначених хронологічних рамках досліджується еволюція банківської системи, її структурна побудова та функціональне...
 • №36
 • 2,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2008. — 238 с. У монографічному дослідженні на основі систематизації та критичного опрацювання теоретичного матеріалу запропоновано авторський підхід до визначення сутності, структури, етапів формування, напрямків використання, порядку державного регулювання та шляхів удосконалення системи трансфертного ціноутворення в банках. Отримані...
 • №37
 • 712,73 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2014. — 397 с. У монографії досліджено особливості прогнозування фінансових ринків, розглянуто основні наукові концепції, що пояснюють поведінку фінансових ринків, та конкретні методи їх прогнозування. Значна увага приділяється ролі інформаційної асиметрії в сучасній економічній системі та обґрунтуванню важливості прогнозування фінансових...
 • №38
 • 29,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія у 2 т. / за ред. П.Й. Атамас. — Дніпропетровськ: «Герда», 2013. — 772 с. Колективна монографія видається у рамках комплексної теми дослідження «Теоретико- методологічні засади розробки та впровадження інноваційних систем обліку, аналізу і аудиту ефективного розвитку підприємств» (номер державної реєстрації 0110U000203). Монографія розкриває теоретичні та...
 • №39
 • 7,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія / Єпіфанов А.О., Дехтяр Н.А., Мельник Т.М., Школьник І.О., Пігуль Н.Г., Люта О.В. та ін. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. — 288 с. У монографічному дослідженні розкриваються базові положення системи оцінки кредитоспроможності позичальника та інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання, досліджується роль та значення кредитних рейтингів в системі...
 • №40
 • 1,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія / Козьменко О.В., Козьменко С.М., Васильєва Т.А. — Суми : Університетська книга, 2012. — 316 с. У монографії висвітлюються питання формування конвергентної моделі фінансового ринку, визначаються сучасні напрямки та тенденції розвитку страхового і перестрахового ринків світу і України, взаємозалежність страхового ринку і циклічного розвитку економіки, більш докладно...
 • №41
 • 2,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. — 417 с. Предметом дослідження даної монографії є методологічні складові ефективної діяльності банківського сектору економіки. Визначаються основна мета й пріоритети подальшої розбудови банківського сектору, шляхи та напрямки їх реалізації як засадничі умови успішного виконання банківською системою визначених завдань на...
 • №42
 • 1,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Суми: Друкарський дім Папірус, 2012. — 168 с. Монографія присвячена комплексному вивчення процесу функціонування промисловості Москви у приватно-орендній та приватновласницькій організаційних формах у роки НЕПу. Аналізується причини повернення радянського керівництва до практики використання приватної ініціативи у промисловості періоду НЕПу; досліджується причини,...
 • №43
 • 1,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Звіт про НДР / Керівник Єпіфанов А.О.; Викон.: Журавка Ф.О., Костюк О.М. [та ін.]. — 2010. — 115 с. Розглянуто особливості системи управління золотовалютними резервами Національного банку України, досліджено основні етапи її розвитку, формалізовано механізм впливу золотовалютних резервів на реалізацію девізної політики НБУ, проаналізовано структуру та динаміку офіційних...
 • №44
 • 1,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Брошюра. — Сумы: Инициатива, 1997. — 78 с. Брошюра содержит проблематику вопросов, посвященных достижениям инновационного предпринимательства за рубежом, маркетингу и менеджменту инноваций. Для научных работников, специалистов в области финансов, маркетинга, инновационного бизнеса.
 • №45
 • 35,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія / Журавка Ф.О., Бурденко І.М., Макаренко І.О. — Суми : ТОВ "Друкарський дім Папірус", 2012. — 166 с. У монографії наведено теоретичні основи функціонування ринку ПФІ та запропоновано підходи до удосконалення науково-методичних засад забезпечення стійкого розвитку ринку ПФІ України.
 • №46
 • 2,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. — Сумы: ИТД «Университетская книга»; ООО «КИК «Деловые перспективы», 2005. — 158 с. В монографии рассматриваются механизмы создания эффективной системы принятия инвестиционных решений, которая учитывает интересы как частных инвесторов, так и государства в целом. Предложены нетрадиционные подходы к учету темпов НТП в расчетах эффективности инвестиционных проектов,...
 • №47
 • 1,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Суми: Видавництво "Слобожанщина", 1998. — 168 с. У книзі досліджуються проблеми управління, фінансування і удосконалення інноваційної діяльності в економіці України. Інноваційне підприємство розглядається автором з позиції сучасного маркетингу і менеджменту. Видання розраховане на наукових працівників, фахівців в галузі фінансів, інноваційного бізнесу, державного...
 • №48
 • 70,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Суми: Вид-во "Слобожанщина", 1998. — 108 с. В книзі досліджується стан вітчизняного споживчого ринку, аналізується кон’юнктура, пропонуються деякі аспекти її прогнозування. Відображені питання удосконалення державного регулювання та управління ринком товарів і послуг, а також тенденції української економіки відносно удосконалення, регулювання та управління сфери...
 • №49
 • 49,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Суми: Вид. "Ярославна", 2013. — 488 с. У монографії досліджено теоретичні основи та методичні підходи до антикризового управління на рівні держави, підприємств та банків, систематизовано вітчизняний та зарубіжний досвід антикризового менеджменту. Виявлено проблемні аспекти та узагальнено сучасні підходи до прогнозування, мінімізації та управління кризовими...
 • №50
 • 7,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нет выложенных файлов.
 • Страницы:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Всего: 421