Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Выложенные файлы

 • Страницы:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Всего: 421
Монографія. — К.: НТУУ "КПІ", 2015. — 231 с. У монографії запропоновано теоретико-методичні засади та практичні рекомендації щодо удосконалення ефективності управління персоналом підприємств машинобудування. Вдосконалено функціонально-структурний підхід до виокремлення та ідентифікації основних функцій управління персоналом машинобудівних підприємств на основі життєвого циклу...
 • №1
 • 2,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Гриньова В.М., Пасько М.І., Заславська К.А., Петренко О.О., Яндола К.О. Навчально-практичний посібник. — Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. — 172 с. Подано методику проведення тематичних, комплексних та міждисциплінарних тренінгів, які можуть бути використані в навчальному процесі у підготовці менеджерів і які спрямовані на формування компетентностей відповідно до дескрипторів...
 • №2
 • 2,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. — 412 с. Подано матеріал, який систематизує математичні методи розв'язання оптимізаційних та економетричних задач і економіко-математичні моделі. Наведено реальні економічні задачі, у ході розв'язання яких має місце розвиток економіко-математичних методів. Рекомендовано для використання студентами в процесі неперервної...
 • №3
 • 10,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. — 372 с. Розкрито найважливіші проблеми організації сучасного аналізу господарської діяльності, ґрунтовно висвітлено методику визначення господарських резервів. Посібник базується на чинних в Україні законодавчих і нормативних актах, методичних та інструктивних документах з питань бухгалтерського обліку та аналітичної...
 • №4
 • 4,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. — 292 с. Інтелектуальна власність: у схемах і таблицях є навчально-методичним посібником з дисципліни для підготовки магістрів з усіх напрямів підготовки і галузей знань. У навчально-методичному посібнику за допомогою ілюстративного матеріалу (схем і таблиць) у чіткій, лаконічній та доступній формі...
 • №5
 • 2,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Байдала В.В., Бондаренко О.А., Борейко В.І., Бричко А.М., Бутенко В.М., Грановська В.Г., Грановська,Л.М., Дегтярь Н.В., Есманова Л.І., Карпенко І.В., Коблянська І.І., Кривенко С.В., Криклій О.А., Лазаренко В.А., Лицур І.М., Лозинська І.В., Макаренко Н.О., Маслак Н.Г., Мішенін Є.В., Мішеніна Г.А., Мішеніна Н.В., Новікова О.С., Павленко Л.Д., Перебийніс В.І., Перебийніс О.В., Пізняк...
 • №6
 • 5,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Суми: СНАУ, 2014. — 216 с. В монографії міститься теоретичне узагальнення та новий підхід щодо розв‘язання важливого науково-практичного завдання формування ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств з урахуванням нематеріальних активів, що базуються на визначенні впливу нематеріальних активів на ефективність його використання, а також обґрунтуванні...
 • №7
 • 1,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Донецьк: Юго-Восток, 2014. — 222 с. Обгрунтовано завдання управління оборотними коштами в рамках системи управління підприємствами галузі, розроблено напрями та способи вдосконалення політики управління оборотними коштами на підприємствах житлово-комунального господарства. Запропоновано напрями підвищення ефективності управління оборотними коштами в розрізі їх...
 • №8
 • 11,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Полуянов В.П., Матюніна М.В., Чорноус О.І. Монографія. — Донецьк: Юго-Восток, 2014. — 290 с. У роботі набуло подальшого розвитку уявлення про маркетинговий потенціал інтегрованих підприємств машинобудування. Класифіковані синергетичні ефекти, які виникають у маркетинговій діяльності в процесі інтеграції підприємств. Удосконалено методичний підхід до визначення синергетичного...
 • №9
 • 16,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Хобта В.М., Полуянов В.П., Сердюк М.В. Монографія. — Донецьк: "Юго-Восток", 2014. — 199 с. Проаналізовано сучасний стан підприємств житлово-комунального господарства та європейський досвід реорганізації галузі, де основний акцент зроблено на використанні механізму концесії. Запропоновано використання алгоритму оцінки інвестиційної привабливості підприємств ЖКГ для забезпечення...
 • №10
 • 9,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2014. — 196 с. В монографії представлено сучасні підходи до вивчення туристсько-рекреаційних ресурсів, систематизовано та згруповано інформацію про види туристсько-рекреаційної діяльності за критеріями-ознаками: мета споживача турпродукту; ресурс, що є основою створення відповідного турпродукту; територія, яка забезпечує...
 • №11
 • 14,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. — К.: Інтерпрес ЛТД, 2015. — 140 с. Висвітлено найважливіші відомості з курсу “Екологічний туризм”. Наведено інформацію про історію розвитку екотуризму, його ресурси, екотуристичну діяльність, безпеку людей в екотурах. Подано відомості про основні об’єкти екоуризму, зокрема біосферні та природні заповідники, національні та регіональні ландшафтні парки....
 • №12
 • 2,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч.-метод. посібник. — Тернопіль: Прінт-офіс, 2014. — 205 с. У навчально-методичному посібнику проаналізовано основні теоретичні положення стратегічного управління фінансами, розкрита суть підходів до управління надходженням, акумулюванням та використанням фінансових ресурсів підприємства з найвищим ступенем ефективності. Навчально-методичний посібник може бути цікавим для...
 • №13
 • 529,71 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. — Тернопіль: Прінт-офіс, 2015. — 175 с. У навчальному посібнику проаналізовано основні теоретичні положення податкового законодавства України, подана інформація щодо окремих найбільш значущих з фіскальної точки зору податків України. Навчальний посібник може бути цікавим для студентів, науковців, фахівців, а також всіх, хто цікавиться проблемами управління...
 • №14
 • 290,61 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013. — 359 с. Монографія містить наукові дослідження та здобутки авторів з проблем аналізу концепцій формування ринкового попиту, маркетингового інструментарію впливу на поведінку споживача та питань стратегічного управління розвитком підприємств на ринках України. Відповідно характерною особливістю книги є широке використання...
 • №15
 • 2,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2012. — 205 с. Практикум складено на основі програми навчальної дисципліни «Менеджмент персоналу підприємства». Він призначений для аудиторних і практичних занять, а також для самостійного вивчення дисципліни. Практикум включає практичні завдання та виробничі ситуації з менеджменту персоналупідприємств. Видання розраховане на студентів, магістрів...
 • №16
 • 2,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Бібліогр. покажчик. — К.: КНЕУ, 2010. — 148 с. Бібліографічне видання містить інформацію про праці Лауреатів Нобелівської премії з економіки, присуджені протягом 1969–2009 рр., видані мовою оригіналу, українською і російською мовами та літературу про життя і наукову діяльність лауреатів. Покажчик складено за матеріалами фонду бібліотеки ДВНЗ «Київський національний економічний...
 • №17
 • 3,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Практ. посібник. — Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013. — 255 с. У посібнику розглянуті питання організації та здійснення фінансового контролю органами Державної фінансової інспекції України за сферою закупівель за державні кошти. Висвітлена роль та місце органів Держфінінспекції України у сфері контролю за державними закупівлями; запропоновано низку підготовчих дій, направлених на...
 • №18
 • 1,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Юрій С.І., Дем'янишин В.Г., Кириленко О.П. та ін. Підручник. — Тернопіль: ТНЕУ, 2013. — 624 с. Розглянуто концептуальні підходи до сутності бюджету держави, розкрито його призначення і роль у суспільстві. Досліджено теоретичні, методологічні та практичні засади формування бюджетної політики, бюджетного механізму, бюджетної системи України. Акцентовано увагу на окремих...
 • №19
 • 5,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. — Тернопіль: ТНЕУ, 2009. — 635 с. Пропонований посібник є виданням, в якому розглянуто поняття стратегії та її різновиди; сутність стратегічного аналізу і його роль у системі управління підприємством; системи стратегічного вимірювання результативності бізнесу; методи прогнозування, порівняльного конкурентного аналізу; інструктивно-описові методи і моделі,...
 • №20
 • 2,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Шкарабан С.І., Познахівський Є.Є., Попович П.Я. та ін. Навч. посіб. — Тернопіль: Економічна думка, 2009. — 176 с. Розглядається сучасна теорія та практика економічного аналізу з метою формування у студентів прикладних аналітичних навиків, вміння давати об’єктивну оцінку фінансово-господарській діяльності, діагностувати основні проблеми її розвитку, виявляти напрямки...
 • №21
 • 1,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сохацька О.М., Роговська-Іщук І.В., Вінницький С.І. Навч. посіб. — К.: Кондор, 2012. — 305 с. У посібнику викладено теоретичні концепції та зарубіжна практика становлення нового для України виду діяльності на світовому фінансовому ринку — фундаментального і технічного аналізу. Розкрито особливості проведення фундаментального аналізу на фондовому, валютному та товарному...
 • №22
 • 4,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. — Тернопіль: Економічна думка, 2012. — 336 с. У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи організації грошового обороту: порядок відкриття поточних рахунків та укладення договору банківського рахунка; обслуговування банківськими установами безготівкового платіжного обороту та готівкового грошового обігу. Окремий розділ присвячено огляду організації...
 • №23
 • 1,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. — Тернопіль: Тайп, 2012. — 224 с. У навчальному посібнику розглянуто основні завдання економетричних досліджень і методи їх розв’язання, визначається місце та значення дисципліни «Економетрика», її зв'язок з іншими дисциплінами. Розглянуто основні принципи побудови економетричних моделей, оцінювання невідомих париметрів, перевірки моделей та аналізу отриманих...
 • №24
 • 4,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. — Тернопіль: Новий колір, 2013. — 440 с. У навчальному посібнику "Економічна дипломатія" розглядаються питання місця економічної дипломатії в сучасній міжнародній економіці та міжнародних економічних відносинах. Грунтовно висвітлені засади її нормативного забезпечення, основні напрями реалізації економічної дипломатії Україною. Значну увагу приділено організації...
 • №25
 • 2,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. — Тернопіль: Вектор, 2013. — 340 с. У навчальному посібнику висвітлено теоретичні та практичні засади управління податковим боргом в Україні: соціально-економічний зміст та структуру податкового боргу, основи правового регулювання та організаційного забезпечення управління податковою заборгованістю, порядок обліку і погашення податкового боргу, методику...
 • №26
 • 1,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Івасів Б.С., Прийдун Л.М., Рудан В.Я. Навч. посіб. — Тернопіль: Вектор, 2013. —— 572 с. У навчальному посібнику розглядаються проблеми та перспективи розвитку міжнародного кредитного та валютного ринків, аналізуються особливості здійснення розрахункових документарних та недокументарних операцій в зовнішньоекономічній діяльності, умови міжнародних поставок товару, специфіка...
 • №27
 • 4,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. — Тернопіль: Тайп, 2014. — 190 с. Основне завдання даного навчального посібника – подати читачеві загальне представлення про використання економіко-статистичних методів у фінансовій, податковій, інвестиційній сфері. Особливу увагу при цьому приділено моделюванню процесів, які забезпечують стійке функціонування системи оподаткування. Посібник розрахований на...
 • №28
 • 2,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Тернопіль: Астон, 2015. — 372 с. У навчальному посібнику розглядається основне коло питань казначейської системи касового виконання бюджету у контексті законодавчих та нормативно-інструктивних документів. Висвітлено сутність та організацію платіжної системи виконання бюджет, обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками органами...
 • №29
 • 11,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Микитюк П.П., Крисько Ж.Л., Овсянюк-Бердадіна О.Ф., Скочиляс С.М. Навч. посіб. — Тернопіль: Принтер Інформ, 2015. — 224 с. Навчальний посібник «Інноваційний розвиток підприємства» підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» з урахуванням її місця в структурі освітньо-професійної програми підготовки студентів галузі знань –...
 • №30
 • 1,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дзюблюк О.В., Адамик Б.П., Балянт Г.Р. та ін. Монографія. — Тернопіль: Вектор, 2012. — 355 с. У монографії розглядаються основні проблеми розвитку банківської системи України в умовах глобалізації економічних процесів. Аналізуються базові теоретичні засади здійснення грошово-кредитної та валютної політики Національним банком України. Розглянуто зміст контрольно-наглядових...
 • №31
 • 3,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — К.: ЦУЛ, 2013. — 260 с. Розрахована на науковців, юристів-практиків, викладачів, студентів вищих навчальних закладів. У монографії проведено комплексне дослідження теоретичних основ преференційного оподаткування, висвітлено його соціально-економічну сутність. Запропоновано типологізацію податкових преференцій та визначено особливості оцінки соціально-економічної...
 • №32
 • 2,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Булатов О.В., Козак Ю.Г., Козюк В.В. та ін. Монографія. — Тернопіль: Економічна думка, 2014. — 504 с. Розкрито теоретичні і практичні проблеми становлення нового світового економічного порядку в контексті глобальних цивілізаційних процесів. Значна увага приділена світовому фінансовому ринку, його реструктуризації та наднаціональним інструментам регулювання світової економіки....
 • №33
 • 8,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Тернопіль: Крок, 2014. — 360 с. Розрахована на науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, практиків і широке коло дослідників людського прогресу. У монографії досліджено теоретико-методологічні домінанти формування, розвитку і використання інтелектуального капіталу підприємства. Досліджено прагматизм економічної діагностики інтелектуального...
 • №34
 • 2,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Тернопіль: Терно-граф, 2014. — 266 с. У монографії розглядаються теоретичні аспекти організації валютних відносин, зміст та основні складові системи організації валютних відносин, а також досліджується роль та функціональне значення банків у даній системі. Аналізується сучасний стан розвитку валютних операцій на валютному ринку України. Досліджується...
 • №35
 • 5,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. — 208 с. У монографії представлено результати дослідження розвитку інвестицій в міжнародній площині та практики формування й управління стратегіями інвестування з урахуванням сучасних тенденцій розвитку світового господарства, форм та підходів реалізації інвестиційних стратегій. Для керівників комерційних структур,...
 • №36
 • 3,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Тернопіль: Економічна думка, 2014. — 256 с. У монографії розглянуто організаційно-економічний механізм забезпечення дохідності сільськогосподарських підприємств, визначено методологічний інструментарій його аналізу, висвітлено динаміку формування доходів, з’ясовані основні причини та гальмівні фактори дохідності. Досліджено внутрігосподарські можливості...
 • №37
 • 2,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. — Харків: Вид-во НУА, 2013. — 272 с. У навчальному посібнику розглянуто функціональні можливості MS Visio, а також методи і засоби візуального бізнес-моделювання за допомогою цієї програми. Крім викладу теоретичного матеріалу посібник містить великий набір схем і прикладів діаграм, образів програмних вікон, питання для самоконтролю, а також практичні завдання до...
 • №38
 • 10,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. — Харків: Вид-во НУА, 2014. — 662 с. У підручнику з позицій нового осмислення скарбниці світової філософії здійснюється змістовний виклад філософських теорій, концепцій, ідей, які можуть стати основою розвитку світогляду сучасного громадянина, фахівця, а також методологічним інструментарієм для студентів в обґрунтуванні методів і форм наукового дослідження...
 • №39
 • 2,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Х.: Вид-во НУА, 2008. — 499 с. У монографії розглянуто питання генезису й розвитку суб'єктів господарювання, досліджено низку інституціональних чинників їх розвитку; проаналізовано вплив суб'єктів господарювання на механізм формування конкурентоспроможності національної економіки; проаналізовано теоретичні основи управління розвитком; розглянуто оцінку економічної...
 • №40
 • 1,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Моногр. — Х.: Вид-во НУА, 2013. — 396 с. У монографії розглянуто природу виникнення, генезис, трансформацію якості та її головні аспекти щодо функціонування підприємств. Обґрунтовано фактори, що формують необхідність стратегічного управління якістю функціонування підприємства. Досліджено теоретико-методологічні підходи щодо стратегічного управління якістю. Розроблено методичне...
 • №41
 • 24,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. пос. — Харків: ХІБС УБС НБУ, 2013. — 158 с. У навчальному посібнику стисло й систематизовано викладено основні теми і питання навчальної дисципліни “Макроекономіка”. Структура відповідає стандарту освітньо-професійної програми підготовки в галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Розраховано на студентів усіх форм...
 • №42
 • 1,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Суми: СумДУ, 2012. — 517 с. У монографії викладено теоретичні підходи до розвитку вітчизняного інвести-ційного ринку, представлено динаміку та структуру інвестиційного процесу в країні, проаналізовано основні тенденції та виявлено певні проблеми його розвитку. Досліджено та обґрунтовано структуру фінансового інструментарію участі банків на інвестиційному ринку....
 • №43
 • 5,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Суми: ТОВ "ДД "Папірус", 2012. — 458 с. У монографії викладено методологічні та теоретико-методичні засади формування механізму управління на ринкових засадах потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств у руслі концепції стійкого розвитку. Дослідження виконувалися в рамках Гранту Президента України № GP/F32/087 "Формування механізму управління...
 • №44
 • 4,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012. — 536 с. Монографію присвячено розробці методологічних та теоретико-методичних засад ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком на державному та регіональному рівнях, а також рівні окремих організацій. Висвітлено роль маркетингу і інновацій як рушійних сил економічного розвитку. Викладено підходи до...
 • №45
 • 5,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Суми: «Вид-во СумДУ», 2011. — 192 c. У монографії досліджено проблеми управління промисловими підприємствами на засадах інноваційного маркетингу. Висвітлено методологічні, теоретико-методичні та прикладні засади поєднання та взаємоузгодження маркетингової та інноваційної діяльності. Викладено підходи до застосування нових методів та інструментів у маркетингу.
 • №46
 • 1,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. пос. — Суми: Сумський державний університет, 2012. — 475 с. Цей практикум – перший в Україні навчальний посібник з макроекономіки, в якому наводяться типові приклади розв’язування задач і моделей у табличному процесорі Excel. Тести і типові задачі містять відповіді, розв’язки, поради для розв’язання. Посібник рекомендований для студентів, аспірантів, викладачів...
 • №47
 • 7,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. пос. — Суми: Сумський державний університет, 2012. — 260 с. Посібник містить детальне викладення теорії дискретних марковських процесів і способів її практичного застосування при моделюванні процесів технічного та економічного спрямування. На багатьох прикладах показано найбільш суттєві сторони постановки прикладних задач, пов’язаних із дискретними марковськими процесами,...
 • №48
 • 1,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Карпіщенко О.І., Ілляшенко К.В., Карпіщенко О.О. Навч. посіб. — Суми: СумДУ, 2013. — 446 с. У посібнику висвітлено теоретичні аспекти стратегічного планування на підприємстві в умовах переходу України до ринкових умов господарювання. Розглядаються методологія та методики розроблення стратегічних планів з урахуванням невизначеності навколишнього середовища. Наведено сучасні...
 • №49
 • 3,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. — Суми: Сумський державний університет, 2013. — 607 с. Посібник містить основні теоретичні принципи і положення фінансових розрахунків. Метою посібника є ознайомлення з теорією і практикою розрахунків у фінансовій сфері. Для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання як структурований матеріал, який може застосовуватися при засвоєнні лекційного...
 • №50
 • 4,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нет выложенных файлов.
 • Страницы:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Всего: 421