Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Туркменский язык на сайте twirpx

 • Добавлена пользователем
 • Отредактирована
Правила библиотеки требуют размещения материалов в тематических разделах, вне зависимости от языков, на которых они написаны.
В разделе
Туркменский язык
представлены только туркменское языкознание, языковые словари и материалы для изучения туркменского языка.
В разделе Библиотеки Зарубежная литература представлена художественная литература на туркменском языке.
Кроме того, книги на туркменском есть и в прочих тематических разделах Библиотеки:

Связанные файлы

Aşgabat: TDNG, 2013. — 136 b. Umumy orta bilim berýän mekdepleriň X synpy uçin synag okuw kitaby.
 • 3,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: TDNG, 2008. — 311 b. Orta mekdepleriň 10-njy synpy üçin synag okuw kitaby.
 • 5,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2009. — 130 s. Ýakynda toparymyzda orta mekdepleriň 7-nji synpy üçin niýetlenen Türkmenistanyň taryhy kitabyny paýlaşypdyk, bu gün bolsa 8-nji synplaryň okuw kitaby siziň eliňizde. Eýsem siz bu kitapdan Türkmen halkynyň taryhynyň haýsy döwürlerini öwrenip bilersiňiz? Kitap üç bölümden ybarat bolup durýar. 1-nji bölüminde Garahanly ,...
 • 91,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2009. — 270 s. Bu gün dost oglanlarymyzyň biri tarapyndan ýörite skaneriň kömegi bilen taýýarlanylan, Türkmenistanyň orta mekdepleriniň 7-nji synplary üçin niýetlenen Türkmenistanyň taryhy kitabyny ilkinji gezek toparymyzda paýlaşýarys.
 • 22,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2014. — 224 sah. Şu gün toparymyzda ilkinji gezek, orta mekdepleriň 11-nji synplary üçin niýetlenen Dünýä taryhy kitabyny hödürleýäris. Bu taryh kitaby iň ýakyn ýyllary , ýagny 2000-2014-nji ýyllary öz içine alýar, şeýlelik bilen siz bu taryh kitabynda geçen ýyllardaky dünýäniň taryha giren wakalaryny türkmen dilinde okamaga mümkinçilik...
 • 20,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Orta mekdepleriň X synpy üçin synag okuw kitaby. — Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2008. XX asyryň başyndan XX asyryň 30-njy ýyllarynyň ahyrlaryna çenli dünýä ýurtlarynyň ösüşinde düýpli özgerişler bolup geçdi. Birinji jahan urşy dünýäniň syýasy gurluşyna, bakna ýurtlaryň paýlanyşyna, Ýewropanyň we dünýäniň syýasy güýçleriniň mynasy-betine uly täsir etdi. Käbir...
 • 1,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2009. — 165 s. Toparymyzda orta mekdepleriň Türkmenistanyň taryhy dersinden okuw kitaplarynynyň 7,8,11-nji synplar üçin niýetlenen görnüşini siz bilen paýlaşanymyza köp wagt bolanok, emma bu gün 9-njy synplaryň okuw kitaby hem siziň eliňizde. Kitapda siz Türkmenistanyň baknalyk döwri we olaryň erkinlik ugrundaky göreşleri , 18-19-njy...
 • 27,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2014. — 152 sah. Bu gün toparymyzda birnäçe aglarymyzyň sabyrsyzlyk bilen garaşan kitabyny , XI synplar üçin Türkmenistanyň taryh dersinden synag okuw kitabyny toparymyzda ilkinji gezek hödürleýäris. Bu synag okuw kitaby esasan hem gündelik metbugatyň we Türkmen millihasabat institutynyň çap eden maglumatlar ýygyndylarynyň, döwlet...
 • 24,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Türkmenistanyň taryhy 2 kitapdan ybarat 1-nji kitap Ýokary okuw jaýlarynyň talyplaryna niýetlenen gysgaça okuw gollanmasy Türkmenistan YA-nyň agzasy, taryh ylymlarynyň doktory, professor Ç.Ýazlyýewiň redaksiýasy bilen Aşgabat-‹‹Ylham››-1994 Okuw gallanmasynyň esasy aýratynlygy dogruçyl, täzeçe, millilik, taryhylyk esasynda ýazylanlygydyr. Onda halkymynyzyň taryhy täzeçe...
 • 1,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Awtorlar kollektiwi. Bu kitapda Türkmenistanyň Ýokary Okuw Jaýlaryna giriş synaglarynyň soraglary getirilýär. I-VI asyrlarda demirgazyk Horezm. Staliniň şahsyýet kulty. 1918-1920-nji ýyllarda sport çäreleri. Buhara-Eýran urşy B.e.öň III asyrda keseki ýurtlulara garşy göreş Horasan döwletiniň synmagy Söbük Tegin Nasreddin şa Horezmde sungat Bürünç asyry XIX-XX asyrlaryň...
 • 139,57 КБ
 • добавлен
 • изменен
Kitabyň awtory görkezilmedik. Bu kitapda Ýurdumyzyň Ýokary Okuw Jaýlarynyň Giriş Synaglarynda hödürlenýän Soragnamalar Jogaplary bilen getirilýär. Soraglaryň (jogaplaryňam) sany - 118 , sahypa sany - 340. Türkmenistanyň taryhynyň Oguz han döwrüne giriş. Oguz han döwründe Türkmenistanyň tebigy şertleri we adamlaryň ilkinji ýaýrawy. Türkmenistanyň ýerlerinde ýaşan irki iýmit...
 • 3,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2014. — 240 s. Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda orta mekdepleriň okuw ýylynyň köpeldilmegi ýaş nesillerimizde döwrebap bilim bermegiň hilinde hem örän uly rol oýnady. Häzirki wagtda internet ulgamlarynda täze okuw kitaplarynyň hem ençemesi orun tapdy , şol sanda hem ilkinji gezek bu gün biziň toparymyzda orta mekdepleriň...
 • 4,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kitabyň awtory we ýyly hakynda hiç hili maglumat ýok. 2014. 77 s. Домашняя работа по алгебре. 11 класс. Bu kitap esasan çagalarynyň okuwuna kömekleşmek isleýän ene-atalar üçin peýdaly gollanma öwrüler. Şeýle hem özbaşdak okaýan okuwçylar peýdalanyp biler. Ýöne hiç hili ýagdaýda bu kitaby öýe berlen ýumuşlary ýöne göçürmek we ş.m zatlar üçin ulanmak bolmaýar. Saglykda ulanyň!
 • 2,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2012. — 423 s. Matematika çuňlaşdyrylyp okadylýan we takyk ugurly mekdepleriň 10-njy synpy üçin synag okuw kitaby.
 • 5,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Geometriýa. Orta mekdepleriň VII synpy üçin okuw kitaby. – Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2017. Köpburçluklar. Güberçek köpburçluk. Dörtburçluk Parallelogram we trapesiýa. Falesiň teoremasy Gönüburçluk, romb, kwadrat. Ok we merkezi simmetriýalar. Figuralaryň meýdanlary. Köpburçlugyň meýdany. Kwadratyň we gönüburçlugyň meýdanlary Parallelogramyň, üçburçlugyň we...
 • 3,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Geometriýa. Umumy orta bilim berýän mekdepleriň VI synpy üçin okuw kitaby. — Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2016. Biziň öwrenýän dersimize geometriýa diýilýär. Ýöne siz şu wagta çenli ol barada hiç zat bileňizok diýmek nädogry bolar. Siz ençemrçluklara, kwadratlara we kublara, töwereklere we şarlara duş gelensiňiz. Köp bolmasa-da, bu figuralar we jisimler baradaky käbir...
 • 3,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Umumy orta bilim berýän mekdepleriň VIII synpy üçin okuw kitaby. Ikinji neşir. – Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2017. Bize mälim bolan ululyklar iki görnüşde bolup bilýär ler. Olaryň bir topary berlen ölçeg birliginde san baha lary bilen doly häsiýetlendirilýän ululyk lardyr. Meselem, uzynlyk, meýdan, göw rüm, massa şeýle ululyklara mysal bolup bilerler. Şeýle...
 • 7,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Orta mekdepleriň 8-nji synplary üçin kitaby. — Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2006. — 44 s. Bu gün mekdep döwrümizde ählimiziň elimizden geçen kitaplaryň ýene biri, 8-nji synplar üçin niýetlenen geometriýadan synag okuw kitaby ilkinji gezek toparymyzda. Elbetde ýadyňyzda bolsa ozal toparda algebra dersinden 6 , 7, 8-nji synplaryň okuw kitaplary goýuldy. Kitap iki...
 • 31,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Taýýarlan: uly leýtenant W. Pirgeldiýew. Serhet institutynyň çaphanasy. Aşgabat 2013ý. Sahypa sany - 43. Bu gollanma Türkmenistanyň Serhet institutyna okuwa girmäge isleg bildirýän dalaşgärler we esgerler üçin taýýarlanyldy. Okuwa girmäge taýýarlyk görýän dalaşgärler degişli soragyň jogabyny dürli okuw kitaplaryndan gözläp ýörmän, eýsem bu gollanmadan çalt tapyp bilerler. Gollanma...
 • 1,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Geometriya. Umumy orta bilim berýän mekdepleriň IX synpy üçin okuw kitaby. — Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2017. Orta mekdeplerde öwrenilýän geometriýa dersi «Planimetriýa» we «Stereometriýa» diýen bölümlerden ybaratdyr. Planimetriýa bölümi geometrik figu ralary, olaryň häsiýetlerini tekizlikde öwrenýär. Stereometriýa bölümi bolsa geometrik figuralary we ola ryň...
 • 10,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Daşkent: Gafur Gulam adyndaky NÇDÖ, 2011. — 64 s. — ISBN 978-9943-03-067-1 1-nji synp üçin derslik. Музыка. Учебник для 1-го класса общеобразовательной средней школы на туркменском языке.
 • 1,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2012. — 96 s. Gollanma orta mekdeplerde tebigaty öwreniş hem-de biologiýa derslerinden sapakda we sapakdan daşary çärelerde okuwçylara ýurdumyzyň haýwanat dünýäsi baradaky bilimini çuňlaşdyrmaga, haýwanlara söýgi duýgusyny oýarmaga we ýokarlandyrmaga, mugallymlara bolsa, okuwterbiýeçilik işlerini häzirki döwrüň talaplaryna laýyk guramaga,...
 • 44,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kitabyň awtory görkezilmedik. Jemi 150 sorag. Mehaniki hereket. Hasaplama ulgamy. Material nokat. Ýol we orun üýtgetme. Wektor we skalýar ululyklar. Gönüçyzykly deňölçegli hereket. Tizlik. Geçilen ýoluň we tizligiň wagta baglylygynyň grafikleri. Gönüçyzykly üýtgeýäh hereket. Orta we pursatlaýyn tizlikler. Tizlenme. Deňtizlenýän hereket. Deňhaýallaýan hereket. Deňtizlenýän...
 • 152,54 КБ
 • добавлен
 • изменен
Kitabyň awtory we ýyly hakyndan maglumat ýok. Jemi 100 sorag we 100 jogap. Şeýle hem bu kitapda mekdep programmasynda ýok ,emma giriş synaglarynda bar bolan temalar hem bar. Soraglar: Göniçyzykly deňölçegli hereket, tizlik we onuň ölçeg birligi. Deňtizlenýän hereket, tizlenme we onuň ölçeg birligi. Deňtizlenyän hereketde geçilen ýolyň formulasy. Gorizontal burç bilen zyňylan...
 • 723,57 КБ
 • добавлен
 • изменен
Orta mekdepler üçin okuw gollanmasy. — Aşgabat: Ylym, 2018. — 352 sah. «Fizikanyň esaslary. I. Mehanika. Molekulýar fizika we termodinamika» kitaby Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan orta mekdepleriň fizika dersi boýunça tassyklanan maksatnamadaky soraglary özünde jemleýän gollanmanyň birinji bölümidir. Ondaky seredilýän soraglaryň beýan edilişi umumy bilim berýän orta...
 • 5,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2003. — 232 s. Toparymyzda täze agzalarymyzyň köpelmegi netijesinde täze türkmen dilindäki kitaplar hem köpelýär. Bu günki size hödürleýän kitaplarymyzyň biri hem, mekdep döwrümizde köpümiziň elimizden geçen kitaplaryň biri bolan, 6-njy synplar üçin fizikadan okuw kitaby. Kitabyň I,II,V bölümlerini H.Hydyrow , III bölümini...
 • 86,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Umumy orta bilim berýän mekdepleriň VIII synpy üçin okuw kitaby. – Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2017. Gadyrly okuwçylar! Siz 6-njy we 7-nji synplarda fizika dersi boýunça fizikanyň tebigat baradaky ylymdygyna göz ýetirdiňiz. Maddalaryň gurluşyny, jisimleriň mehaniki hereketini, özara täsirini, tizligini, massasyny hem-de gaty jisimleriň, suwuklyklaryň we gazlaryň...
 • 2,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2006. — 320 s. Toparymyzda 6-njy we 7-nji synplar üçin fizikadan okuw kitabynyň goýulanyna uzak wagt geçenok, eger ol kitaplary özüňize alan bolsaňyz, bu gün 8-nji synplaryň fizika kitaby hem siziň eliňizde. G.Toýlyýew, H.Hydyrow, Ö.Allakow, Ç.Gurbangeldiýew tarapyndan ýazylan bu kitapda siz fizikanyň kinematikanyň esaslary , dinamikanyň...
 • 111,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Umumy orta bilim berýän mekdepleriň XI synpy üçin synag okuw kitaby. – Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2014. Ýagtylygyň tebigaty. Ýagtylygyň tolkundygyny köp tejribeler subut etdi. Makswelliň teoriýasy elektromagnit tolkunynyň bolmalydygyny, ýagtylyk tolkunlarynyň hem elektromagnit tolkunydygyny görkezdi. Gersiň tejribeleri elektromagnit tolkunynyň bardygyny, onuň...
 • 3,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Umumy orta bilim berýän mekdepleriň VI synpy üçin okuw kitaby. Ikinji neşir. — Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2016. Fizika grekleriň «fýuzis» diýen sözünden bolup, türk mençe «tebigat» diýmekdir. Diýmek, fizika tebigat bara daky ylymdyr. Tebigaty öwrenýän başga-da ylymlar (bio logiýa, geografiýa, himiýa, astro nomiýa we ş.m.) bar. Tebigaty öwrenmekde bularyň hersiniň öz...
 • 4,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Umumy orta bilim berýän mekdepleriň VII synpy üçin okuw kitaby. – Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2016. Gadyrly çagalar! Siz 6-njy synpda «Fizika» dersini öwrenip başladyňyz. Fizikanyň tebigat baradaky ylymdygyna göz ýetirdiňiz. Maddalaryň gurluşy, dürli hallary hem-de olary düzýän bölejikler barada başlangyç maglumatlar aldyňyz. Jisimleriň mehaniki hereketini, özara...
 • 3,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
G. Toýlyýew, Ç. Gurbangeldiýew, A. Hudaýberdiýew, H. Hydyrow. — Orta mekdepleriň VII synpy üçin synag okuw kitaby. – Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2009. Gadyrly çagalar! Siz 6-njy synpda «Fizika» dersini öwrenip başladyňyz. Fizikanyň tebigat baradaky ylymdygyna göz ýetirdiňiz. Maddalaryň gurluşy, dürli hallary hem-de olary düzýän bölejikler barada başlangyç maglumatlar...
 • 3,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Orta mekdepleriň IX synpy üçin okuw kitaby. — Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2012. Mehaniki hereket. Hasaplama sistemasy. Material nokat Ýol we orun üýtgetme Wektor we skalýar ululyklar Orun üýtgetme wektorynyň koordinata oklaryna proýeksiýalary (Özbaşdak okamak üçin) Gönüçyzykly deňölçegli hereket. Tizlik Geçilen ýoluň we tizligiň wagta baglylygynyň grafikleri...
 • 3,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Umumy orta bilim berýän mekdepleriň XI synpy üçin okuw gollanmasy. — Aşgabat: Ylym, 2014. — 120 sah. Ýagtylyk tolkunlary we onuň tizligi. Gýuýgensiň prinsipi. Ýagtylygyň serpikme we döwülme kanunlary. Ýagtylygyň doly serpikmesi we onuň ulanylyşy. Zerkalolar Ýagtylygyň interferensiýasy we difraksiýasy hem-de olaryň ulanylyşy. Difraksiýa gözenegi. Otnositellik teoriýasynyň...
 • 3,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Ylym, 2013. — 108 sah. Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynda taýýarlanylan “Türkmen milli oýunlary” atly usuly gollanmada terbiýäniň ýaş aýratynlyklary göz öňüne tutulyp, başlangyç, esasy orta we umumy orta bilim berýän mekdepleriň okuwçylary üçin çagalar dynç alyş merkezlerinde dynç alýarkalar, şeýle hem mekdepden daşary bilim maksatnamalaryny...
 • 4,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmenistanyň neşirýat gullugy, 2014. — 296 s. Şu gün toparymyzyň agzalaryna umumy orta bilim berýän mekdepleriň XI synpy üçin taýýarlanylan himiýa kitabyny hödürleýäris . Bu okuw kitaby himiýa dersi boýunça orta mekdebiň XI synpy üçin ilkinji gezek hödürlenilýär. Okuw maksatnamasyna laýyklykda kitapda himiki reaksiýalar, olaryň görnüşleri, geçiş kanunalaýyklygy,...
 • 14,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Ylym, 2009. — 192 sah. Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda durmuşa geçirilýän "Saglyk" maksatnamasy lukmançylyk işgärleriniň önünde uly wezipeleri goýdy . Şol wezipeleri amala aşyrmak lukmançylyk ýokary okuw mekdebinde ýaşlara berilýän bilimiň hilini ýokarlandyrmagy, çuňlaşdyrmagy we okuw işleriniň geçirilişini...
 • 1,91 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Ylym, 2008. — 256 s. Kitap mekdeplerde okaýan geljekki hünärmenler üçin okuw gollanmasy hökmünde ýazyldy. Onda häzirki zaman kompýuter tilsimatynyň has giň ýaýran MS Office maksatnamalar toplumyna girýän MS Excel maksatnamasynda işlemegiň we anyk ykdysady hasaplamalary geçirmegiň tilsimi , MS Power Point maksatnamasynda öz işiňi mahabatlandyrmagyň yzygiderliligi, anyk...
 • 20,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2014. — 192 sah. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2013-nji ýylyň 1-nji martynda Türkmenistanda bilim ulgamyny kämilleşdirmek hakynda çykaran Permanyna laýyklykda Türkmenistanda on iki ýyllyk umumy orta bilime geçmegiň Konsepsiýasy tassyklandy. Şol sebäpli «Informasiýa-kommunikasiýa we innowasion tehnologiýalary» okuw dersiniň maksatlary...
 • 20,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Ylym, 2010. — 386 s. Bu kitap türkmen taryhynyň Oguz han eýýamynyň ösüşli aýratynlyklaryny bar bolan maglumatlara esaslanyp,çuňňur öwrenmäge niýetlenendir. Ŷurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlaryna,talyp ýaşlaryna we giň okyjylar köpçüligine niýetlenilen bu kitapda türkmen taryhynyň şöhratly sahypalary bolan Jeýtun medeniýeti, Änew medeniýeti,Altyndepe we...
 • 2,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat : MIRAS, 2005. — 47 s. Ашхабат — город божественного Арсага Страницы истории города. Посвящается 2500-летию Ашхабада. Şu gün size toparymyzyň agzalarynyň biri Pälwan Muhyýew tarapyndan PDF görnüşe geçirilen "Aşgabat - Keramatly Ärsagyň şäheri" kitabyny ýetirýäris. Kitap Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Türkmenistanyň, Merkezi Aziýa we Gündogar halklarynyň...
 • 555,34 КБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmenistanyň milli medeniýet «Miras» merkezi, 2005. — 224 sah. Arap dilinden terjime eden we çapa taýýarlan Rahmet Gylyjow. XIII asyrda ýaşap geçen beýik taryhçy alym Yzzeddin ibn Esiriň «Kämil taryh» atly kitaby dünýä taryhyny öwrenmekde iň ygtybarly çeşmeleriň biri hasaplanýar. Ömrüniň agramly bölegini türkmen hökümdarlarynyň hemaýatkärliginde geçiren Ibn Esiriň...
 • 1,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmenistanyň milli medeniýet «Miras» merkezi, 2005. — 344 sah. Arap dilinden terjime eden we çapa taýýarlan Rahman Ilmämmedow. XIII asyrda ýaşap geçen beýik taryhçy alym Yzzeddin ibn Esiriň «Kämil taryh» atly kitaby dünýä taryhyny öwrenmekde iň ygtybarly çeşmeleriň biri hasaplanýar. Ömrüniň agramly bölegini türkmen hökümdarlarynyň hemaýatkärliginde geçiren Ibn Esiriň...
 • 1,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmenistanyň milli medeniýet «Miras» merkezi, 2005. — 236 sah. Arap dilinden terjime eden we çapa taýýarlan Kakajan Janbekow. XIII asyrda ýaşap geçen beýik taryhçy alym Yzzeddin ibn Esiriň «Kämil taryh» atly kitaby dünýä taryhyny öwrenmekde iň ygtybarly çeşmeleriň biri hasaplanýar. Ömrüniň agramly bölegini türkmen hökümdarlarynyň hemaýatkärliginde geçiren Ibn Esiriň...
 • 1,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: «Altyn gushak» Turkmenistan filialynyň Aşgabat bölümi, 1991. — 38 sah. Рассказы туркменов о геок-тепинском сражении «Turkmenowedeniýe» žurnalynyň 1927-nji ýyldaky birinji sanyndan terjime edildi. Terjime eden Nargylyç Hojageldiýew. Şu makalany ýerleşdirmek bilen, bir zady öňünden aýdyp goýmagy borjumyz hasaplaýarys: 1880 — 1881-nji ýyllaryň gan döküşikli...
 • 308,18 КБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabad: Miras, 2005. — 320 s. Türkmenistanyň Ömürlik Prezidenti Beýik Saparmyrat Türkmen-başynyň howandarlygynda türkmen dilinde ilkinji gezek neşir edilýän bu kitap XIV-XV asyrlaryň sepgidinde ýaşan Abu Bekr Tähranynyň «Akgoýunlylaryň taryhy» («Kitaby Diýarbekriýe») atly eseri. Bu eser Akgoýunly döwletiniň şöhratly geçmişini, taryhyny, medeniýetini öwrenmekde ygtybarly...
 • 655,67 КБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabad: Miras, 2005. — 336 s. Türkmenistanyň Ömürlik Prezidenti Beýik Saparmyrat Türkmenbaşynyň howandarlygynda türkmen dilinde ilkinji gezek neşir edilýän bu kitap XIV-XV asyrlaryň sepgidinde ýaşan Abu Bekr Tähranynyň «Akgoýunlylaryň taryhy» («Kitaby Diýarbekriýe») atly eseri. Bu eser Akgoýunly döwletiniň şöhratly geçmişini, taryhyny, medeniýetini öwrenmekde ygtybarly...
 • 750,20 КБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2011. — 305 s. Kitapda Türkmenistanyň dünýä siwilizasiýasynyň merkezleriniň biridigi baradaky mesele seljerilýär. M.ö. VI asyrdan XIII asyra çenli bolan aralykda Türkmenistanyň çäklerinde ulanylyp gelen arameý, parfiýan, horezm, oguzruna, awesta we arap elipbiýleriniň dörediliş we ýaýraýyş taryhy yzarlanýar. Beýik Seljuk imperiýasynyň we...
 • 20,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Miras, 2004. — 512 s. Türkmen halkynyň medeniýeti, ylmy, taryhy, edebiýaty we dili sözüň doly manysynda indi öwrenilip başlandy. Bu kitap hem Türkmenistana ýörite sowgat berlen golýazma esasynda çapa taýýarlandy. Germaniýanyň patyşalyk kitaphanasynda (Berlin) saklanýan bu nusga XV asyr türkmen taryhçysy Ýazyjy ogly Alynyň öz eli bilen ýazan golýazmasy hasaplanýar. Ol diňe...
 • 49,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Miras, 2004. — 520 s. Türkmen halkynyň medeniýeti, ylmy, taryhy, edebiýaty we dili sözüň doly manysynda indi öwrenilip başlandy. Bu kitap hem Türkmenistana ýörite sowgat berlen golýazma esasynda çapa taýýarlandy. Germaniýanyň patyşalyk kitaphanasynda (Berlin) saklanýan bu nusga XV asyr türkmen taryhçysy Ýazyjy ogly Alynyň öz eli bilen ýazan golýazmasy hasaplanýar. Ol diňe...
 • 23,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ашгабат: Туран-1, 1994. — 288 с. Хер бир халкың тире-тайпасы онуң гөнезлиги, асыл көки болуп, оларың aтлары халкың гечмишини бизиң гүнлеримизе мизетмән етирен аҗайып китапдыр. Билесигелиҗи гиң окыҗылар көпчулигине, ылайта-да яшлара ниетленен бу китапда туркмен тире-тайпаларының гызыклы тарыхы, оларын адының дөрейиш себәплери ве манысы барада гүррүң гидйәр, гетирилйән маглуматларың...
 • 37,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ашгабат: Туран-1, 1994. — 288 с. Хер бир халкың тире-тайпасы онуң гөнезлиги, асыл көки болуп, оларың aтлары халкың гечмишини бизин гүнлеримизе мизетмән етирен ажайып китапдыр. Билесигелижи гиң окыжылар көпчүлигине, ылайта-да яшлара ниетленен бу китапда түркмен тире-тайпаларының гызыклы тарыхы, оларың адының дөрейиш себәплери ве манысы барада гүррүң гидйәр, гетирилйән маглуматларың...
 • 5,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Ylym, 2013. — 98 s. Новруз — национальный праздник туркменского народа Novruz — national holiday of Turkmen people. Nowruz türkmenleriň gadymdan gelýän milli baýramydyr. Halkyň kalbynda we hakydasynda ýaşap gelen bu baýramy ata-babalarymyz täze ýylyň başlanmagy hökmünde baýram edipdirler. Pederlerimiziň iň çuň pelsepelerinden, garaýyşlaryndan gözbaş alyp, asyrlaryň...
 • 14,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2014. — 141 s. Махтумкули — источник вдохновения Kitapda Magtymgulynyň şahyr,filosof hökmündäki halkara at-abraýy nygtalyp görkezilýär. Aýratynam onuň Garaşsyzlyk ýyllarynda beýgelen şan-şöhratynyň ýaýrawyna ýörite nazar aýlanylýar. Kitapdaky materiallary toplan, tertibe salan we çapa taýýarlan filologiýa ylymlarynyň doktory Ahmet...
 • 16,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ашгабат: Ылым, 1991. — 344 б. Древняя туркменская литература (VIII-XI вв.) Исследуются огузо-орхонские письменные памятники, приведены текст и транскрипции, и перевод памятников. Подвергаются анализу эти памятники с точки зрения их назначения в изучении истории туркменского языка. Специальная глава посвящена изучению "Китаби Даде Горкут" ("Книга Деда Коркута"). Автор...
 • 20,29 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
A.: Magaryf, 1985. — 100 s. Ýokary okuw jaýlarynyň filologik fakultetleriniň studentleri üçiň. Основы теории литературы. Учебник для студентов филологических факультетов вузов. Şu kitap üçünji gezek neşir edilýär. Kitabyň 1 —2-nji neşirlerinde (1963, 1972) ýüze çykarylan käbir kemçilikler esasan düzedildi. Käbir teoretiki meseleleriň düşündirilişi edebi prosesde ýüze...
 • 1,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Ylym, 2012. – 576 sah. Ýokary matematika dersinden mysallar çözmäge höwesiň barmy? Özüňe näderejede göwnüň ýetýär?! Häzirki goýjak kitabymyzda biz ony barlap goýaýarys. Ýokary okuw mekdepleriniň talyplary üçin niýetlenen bu gollanma kitapda size müňlerçe mysallar jogaplary bilen garaşýar. Mysallaryň ilki düşündirilişi görkezilen, şol düşündiriş esasynda hem, siz berlen...
 • 7,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Ylym, 2011. — 240 sah. Isle ýokary okuw jaýynda bol, isle işde. Matematika bize durmuşda iň zerur zatlaryň biri. Şu gün toparymyzyň köp agzalaryny begendirjek kitaby siz bilen paýlaşmagy makul bildik. Ýagny ozaldan bäri köp agzalarymyz toparymyzda matematika kitabyny türkmen dilinde goýulmagyny haýyş edýärdi. Şol islegleri nazarda tutup, şu gün 2011-nji ýylda...
 • 4,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Ylym, 2011. — 152 sah. Öňräk köpüňiziň ýadyňyzda bolsa türkmen dilinde "Algebra we elementar matematika" okuw kitabyny siz bilen paýlaşypdyk. Şondan soň köp agzalarymyzdan şeýle kitaplaryň köpräk goýulmagyny sorap, ençeme hatlar geldi. Şol hatlary göz öňüne tutup, şu gün siz bilen "Geometriýa boýunça başlangyç okuw" okuw kitabyny size ýetirýäris. Kitap mugallymçylyk...
 • 5,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Ylym neşirýaty, 2010. — 304 sah. Ýadyňyzda bolsa ozal toparymyzda birnäçe matematika ugrundan kitaplary siz bilen paýlaşypdyk. Bu gün size ýene bir kitaby, matematikanyň ilkinji ädimlerinden başlajaklar üçin täze kitaby hödürleýäris. Kişi ýaşly mekdep okuwçylaryna matematikany üstünlikli öwretmek üçin diňe metodiki taýdan ussatlygy dälde, onuň matematiki düşünjelere we...
 • 24,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2011. — 144 s. Birnäçe agzalarymyzyň haýyşy boýunça, lukmançylyk orta okuw mekdepleri üçin synag okuw kitaby bolan "Akuşerçilik" kitaby. Bu kitap lukmançylyk orta okuw mekdepleriniň okuw maksatnamasyna laýyklykda ýazylyp, umumy hünärli şepagat uýalary üçin niýetlenendir. Okuw kitabynda göwrelilik, dogrum, dogrumdan soňky döwürlerde...
 • 4,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2011. — 160 s. Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy esasynda, ýurdumyz bilim ulgamynda islendik ugra degişli ýokary derejeli kitaplar bilen üpjün edilýär. Şeýle kitaplaryň biri hem, Türkmenabat lukmançylyk orta okuw mekdebinde "Pediatriýa" dersini okatmagyň maksatnamasyna laýyklykda taýýarlanylan "Pediatriýa" dersinden synag okuw...
 • 3,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Hesperian fondu, 2012. — 36; 462 s. — ISBN 0-942364-15-5 Здоровье семьи. Медицина простым языком. Bu ýönekeýje ilkinji lukmançylyk kömegi baradaky kitapdan hem has giň göwrümli kitapdyr. Ol içgeçmeden başlap tä inçekesele çenli öý bejerilişiniň zyýanly ýa-da peýdaly taraplary baradaky maglumatlardan başlap, tä belli bir häzirki zaman dermanlaryň ulanylyşynyň...
 • 25,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: YTÝG-yň Ylym neşirýaty. — 96 s. Наука и техника в Туркменистане Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Ylym we tehnika baradaky Ýokary geňeşiň ylmy-nazaryýet žurnaly. Scientific-theoretical journal of Supreme Council on Science and Technology under the President of Turkmenistan. Baş redaktor A.G.Allanurowa. Geňeş toparynyň agzalary: O.Musaýew, P.Esenow, N.Durdyýew,...
 • 1,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
(Наука и техника в Туркменистане). — Ylym, 2009. — 96 s. Megerem araňyzda "Türkmenistanda ylym we tehnika" ady bilen Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Ylym we tehnika baradaky ýokary geňeşiniň ylmy-nazaryýet žurnalynyň çap edilýäninden bihabarlyňyz bardyr. Bu žurnal ylmy söýüjiler üçin bolup, onuň her sanynda dürli ugurlardan syn berilýän ylmy makalalar çap edilýär....
 • 3,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Ylym neşirýaty. — 96 s. Наука и техника в Туркменистане Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň ylmy-nazaryýet žurnaly. Scientific-theoretical journal of Academy of Sciences of Turkmenistan. Geňeş toparynyň agzalary: N.T.Durdyýew, R.Işangulyýew, G.S.Karanow, Ýa.Orazgylyjow, A.Öräýewa, A.Saparmyradow, P.Esenow, H.Ýowjanow. Jogapkär...
 • 812,25 КБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2011. — 496 s. Okuw kitabynda dersiň maksady, wezipeleri, geografiýa ylmynyň pudagy hökmünde onuň barlag usullary, emele geliş taryhy, onuň esaslary hakynda umumy düşünjeler, garaýyşlar, ykdysady we durmuş geografiýasynyň tag lymat esaslary, kanunlary, kanunalaýyklyklary, önümçiligi ýerleşdirmekligiň şertleri, döwletleriň hojalyk...
 • 7,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
П.Азымов ве А.Бабаевин ред. билен. — Ашгабат: Ылым, 1980. — 364 с. — ТССР ЫА-ның Магтымгулы ад. Дил ве эдебият ин-ты. Сезлукде республикамызда ерлешен шәхерлериң, обаларың, дагларың, деряларың, галаларың... 7000 чемесиниң адының манысы душундирилйәр ве оларыд йузе чыкыш тарыхы хакында маглумат берилйәр. Сѳзлук дилчилер, тарыхчылар, географлар, геологлар, почта-телеграф ве метбугат...
 • 7,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
П.Азымов ве А.Бабаевин ред. билен. — А.: Ылым, 1980, 364 с. 20 см. — ТССР ЫА-ның Магтымгулы ад. Дил ве эдебият ин-ты. Сезлукде республикамызда ерлешен шәхерлериң, обаларың, дагларың, деряларың, галаларың... 7000 чемесиниң адының манысы душундирилйәр ве оларыд йузе чыкыш тарыхы хакында маглумат берилйәр. Сѳзлук дилчилер, тарыхчылар, географлар, геологлар, почта-телеграф ве...
 • 132,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Halkara nebit we gaz uniwersiteti, 2010. — 53 sah. Häzirki wagtda daşary döwletlerde okaýan ýaşlarymyzyň sany barmak basyp sanardan kän. Olar döwletimiziň ýagty geljegi üçin dürli ugurlardan bilim alýarlar. Ýöne iň kösenilýän tarapy welin, okalýan ugrumyz öz dilimizde bolmany üçin, azda-kände dil tarapyndan kynçylyk çekilýär. Düşünmesi...
 • 617,25 КБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2011. — 401 s. Şu gün birnäçe agzalarymyzyň haýyşy boýunça, J.Ş.Tursunow we beýlekiler tarapyndan ýazylan "Pedagogika" boýunça okuw kitabyny toparymyzda ýerleşdirýäris. Bu okuw kitaby pedagogikanyň umumy esaslary, pedagogiki pikiriň ösüş taryhy, okatmak we terbiýelemek nazaryýeti, mekdebi dolandyrmak meseleleri, pedagogiki ylmyň we...
 • 4,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Ylym neşirýaty, 2011. — 96 s. Kitapda uly gerimli jaýlar we belent inženerçilik binalary, olaryň gurnalyşynyň tehnologiki aýratynlyklary barada maglumatlar getirilýär we olaryň nazaryýetine, hasaplamasyna seredilýär. Şeýle hem senagat jaýlarynyň gurnalýan döwründe käbir konstruksiýalaryň elementleriniň tehnologiki şertleri dogry ýerine ýetirilmedik ýagdaýynda ýüze...
 • 3,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
Mugallymçylyk mekdepleri üçin synag okuw kitaby. — Aşgabat: Ylym, 2010. — 256 s. Psihologiýa dersine giriş . Psihologiýanyň dersi, wezipeleri we barlag usullary. Beýni we psihika. Psihikanyň we aňyň ösüşi. Şahsyýet we onuň işleri, hereketleri . Şahsyýet we onuň kemala gelşi barada umumy düşünje. Şahsyýetiň işleri barada umumy düşünje. Üns. Şahsyýetiň bilijilik, akyl ýetirijilik...
 • 8,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Mugallymçylyk mekdepleri üçin synag okuw kitaby — Aşgabat: Ylym, 2010. — 255 s. Психология. Экспериментальное учебное пособие для педагогических училищ Häzirki döwürde ýokary okuw jaýlaryynyň köpüsinde psihologiýa dersi talyplara öwredilýär. Bizem şu gün toparymyzda bu derse degişli, ýokary okuw mekdepler üçin niýetlenen okuw kitabyny hödürleýäris. Psihologiýa – bu adamlaryň...
 • 8,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Терҗиме Гурбаннепесов А., Хоҗамырадов Г. — Ашгабат: Рух, 1992. — 192 с. Карнеги Дейл, Карнеги Дороти. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей Carnegie Dale. How to Win Friends & Influence People Karnegi D. Dosty neneňsi gazanmaly we adamlara nädip täsiriňi ýetirmeli Kitаpdа belli аkyldаrlаryň аýdаn dаnа sözlerine, nаkyllаrа, şu mesele bоýunçа tоplаnаn ylmy mаglumаtlаrа...
 • 8,67 МБ
 • добавлен
 • изменен

Awesta

 • pdf
2015. На туркменском языке. Awesta – zoroastrizm dininiň keramatly kitaby. Beýleki keramatly kitaplar ýaly (Injil, Kuran) Awesta hem dürli wagtlarda Eýranda, Orta Aziýada bar bolan dürli meseleleri öz içine alýar. Onuň gadymy bölümleri Zaratuştra tarapyndan ýazylypdyr. Awestada adamzadyň tebigat, zatlaryň gurluşy we döreýşi hakdaky ilkinji filosofik oýlanmalary bar....
 • 1,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň Halkara maglumat maksatnamalary edarasy. — 60 s.; suratlar. Şu kitabyň sahabyndaky suratda görünýän ýaş zenanlaryň ikisi-de musulmandyrlar. Olar Miçigan ştatynda Detroýtyň ýakynynda asly arap amerikalylaryň köp sanlysynyň ýaşaýan bir şäherçesindendirler.Bu zenanlar häzirki zaman geýimlerini milli egin-eşik bilen utgaşdyrmagy başarýarlar. Ine, olar...
 • 3,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Ylym, 2010. — 88 s. Şu gün toparymyzda ilkinji gezek Ý.Ýagmyrow tarapyndan ýazylyp, 2010-njy ýylda "Ylym" neşirýaty tarapyndan çap edilen "Demir ýol gurluşygynyň tehnologiýasy , mehanizasiýasy we awtomatizasiýasy" kitabyny hödürleýäris. Bu okuw gollanmasy ýokary okuw mekdepleriniň Ulagda gatnawy gurnamak we hereketi dolandyrmak, Ulag we aragatnaşyk kärhanalarynda...
 • 8,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Okuwa girýänler üçin gollanma. — Aşgabat : 2008. — 153 s. Физика. Пособие для начинающих. Для студентов и учителей физики Bu gollanma ýokary okuw mekdeplerine okuwa girmäge isleg bildirýän dalaşgärler , mekdep okuwçylary we fizika mugallymlary üçin taýýarlanyldy. Kitapda esasy soraglaryň 150 sanysynyň mazmuny getirilip, okuwa girmäge taýýarlyk görýän dalaşgärler degişli...
 • 3,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2014. — 416 p. Ýokary okuw mekdepleri üçin synag okuw kitaby. Bu okuw kitaby ýokary okuw mekdepleriniň inžener-tehniki hünärleriniň maksatnamasynyň esasynda ýazyldy.Kitap sekiz bölümden durýar. Olarda mehanikanyň we molekulýar fizikanyň esaslaryna, şeýle-de termodinamikanyň, elektrostatikanyň hem-de hemişelik toguň, magnit...
 • 7,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Ylym, 2014. – 164 sah. Häzirki wagtda ýurdumyzda ylym-bilime aýratyn üns berilýär, muňa mysal edip orta mekdeplerde okuw möhletleriniň köpeldilmegi hem mysal bolup biler. Şonuň üçinem mekdep okuwçylary üçin ýokary hilli okuw kitaplary taýýarlanylýar. Şu gün siz bilen şol kitaplaryň birini paýlaşmagy makul bildik. Kitap orta mekdepleriň 10-njy synplary üçin fizika...
 • 2,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Ylym, 2011. — 76 s. Физическая культура Bedenterbiýe okuw terbiýeçilik işiniň aýrylmaz bir bölegidir. Bedenterbiýäniň berlişi ylmyň gazananlary bilen sazlaşykly bolmalydyr. Orta hünär okuw mekdeplerinde bedenterbiýe sapagynyň okadylmagy hem bu wezipäniň oňyn çözülmegine gönükdirilendir. Sebäbi beden terbiýe dersiniň esasy adam synalaryny beden taýdan ösdürmekden,...
 • 4,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ашгабат: РУХ, 1998. — 272 сах. — (XI асырың везири Нызамылмүлкүң хәкимлик этмек хакындакы китабы). «Шалык ровачлыгы» лакамына мынасып болан дана хсм адалатлы везир Нызамылмүлкүң шан-шөхраты әлеме долан «Сыясатнама» китабы туркмен-селҗуклар империясыны беркитмек, меркези хәкимиети гүйчлендирмек, ири ер эелериниң, хан-беглериң дөвлетден бөлүнип айрылмак мейиллерине ёл бермезлик ве...
 • 52,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Ylym, 2011. — 272 s. Kitapda filosofiýanyň esasy ugurlary bolan ontologiýanyň, gnoseologi­ýanyň, filosofik antropologiýanyň we sosial filosofiýanyň baş düşünjeleri, filosofiýanyň ösüş taryhyna degişli maglumatlar giňişleýin beýan edilýär. Okuw kitaby jemi 11 baby özünde jemleýän 3 bölümden ybarat bolup, ol iki awtor – sosiologiýa ylymlarynyň doktory, professor...
 • 1,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2011. — 137 s. Bu okuw gollanmasy ykdysady hünärler boýunça hususanda, daşary ykdysady gatnaşyklar boýunça taýýarlanýan talyplar, bu ugurda zähmet çekýän mugallymlardyr hünärmenler, şeýle-de halkara gatnaşyklar bilen gyzyklanýan giň okyjylar köpçüligi üçin niýetlenýär.
 • 747,46 КБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2011. — 328 s. «Halkara walýuta-maliýe gatnaşyklary» okuw kitaby alty bapdan ybarat bolup, onda halkara walýuta-maliýe gatnaşyklarynyň we walýutanyň manysy, walýuta ulgamlary, walýuta gatnaşyklary, walýuta kursy we onuň görnüşleri, walýuta ulgamynyň taryhy ösüş döwürleri, halkara töleg balansy we onuň maddalary, halkara walýuta...
 • 3,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2011. — 256 s. Bu okuw gollanmasy ykdysadyýet we maliýe ugrundan okaýan talyplar, mugallymlar, ylmy işgärler üçin niýetlenýär. Okuw gollanmasynda ýurdumyzdaky maliýe işleriniň gysgaça taryhy, onuň ösüşi we Garaşsyz Türkmenistan döwletimizde mundan beýläk-de kämilleşmegi, maliýäniň mazmuny we wezipeleri, býujet syýasaty we beýleki...
 • 3,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Berkli, Kaliforniýa: Hesperian Fondy, 2008. — 615 s., suratlar. ISBN: 978-0-942364-56-9 = Jeff Conant, Pam Fadem. A Community Guide to Environmental Health. Bu amaly gollanmada daşky gurşawda bolup geçýän hadysalaryň, jemgyýetdäk ýagdaýlaryň asyl sebäbine düşünmek üçin anyklaýjy usulda pikir ýöretmäge we daşky gurşawa bolan garaýşy özgertmäge höweslendirýän ýumuşlar,...
 • 17,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2010. — 384 s. Okuw kitaby Arbitraž iş ýöredişi dersi boýunça ýokary okuw mekdeplerinde hukuk bilimlerini özleşdirýän talyplar üçin niýetlenýär. Onda arbitraž iş ýörediş hukugynyň esasy prosessual düşünjeleri, institutlary, iş ýöredişiň tapgyrlary giňişleýin öwrenilýär, ylmy-tejribe nukdaýnazaryndan esaslandyrylan anyk teklipler edilýär.
 • 2,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харьков: Изд. ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2014. — 124 с. (pус. яз.). Приведено около 4 000 русских слов и словосочетаний с переводом на туркменский и азербайджанский языки. Представлена актуальная лексика русского языка – как общеупотребительная, так и специальная, которая поможет студентам в работе с художественной, экономической и общественно-политической литературой, будет...
 • 625,04 КБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Элм, 1977. — 643 с. Словарь содержит более трех тысяч терминов по автоматическому управлению. Вместе с терминологическими эквивалентами на английском, немецком и французском языках в словаре насчитывается около 20 000 терминов. Словарь охватывает термины по теории и технике автоматического управления. Вместе с тем в него включены и термины смежных областей науки и...
 • 82,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Altynjy neşir. — Daşkent: O'zbekiston, 2018. — 126 s. — ISBN 9789943012899. Umumy orta bilim berýän mekdepleriň 2-nji synp üçin derslik. Umumta'lim maktablarining 2-sinfi uchun derslik (Turkman tilida). Oltinchi nashr.
 • 1,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bäşinji neşir. — Daşkent: O'zbekiston, 2017. — 142 s. — ISBN 9789943012912. Umumy orta bilim berýän mekdepleriň 3-nji synp üçin derslik. Umumta'lim maktablarining 3-sinf uchun derslik (Turkman tilida). Beshinchi nashr.
 • 1,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Daşkent: O'zbekiston, 2018. — 79 s. — ISBN 9789943010734. 1-nji synp üçin okuw kitaby. XIII neşr. Alifbe: 1-sinf uchun darslik (Turkmen tiilda). O'n uchinchi nashr.
 • 7,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Daşkent: O'zbekiston, 2017. — 79 s. — ISBN 9789943010734. 1-nji synp üçin okuw kitaby. Xi neşr. Alifbe: 1-sinf uchun darslik (Turkmen tiilda). O'n birinchi nashr.
 • 5,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Altynjy neşir. — Daşkent: O'zbekiston, 2018. — 190 s. — ISBN 9789943012905. Umumy orta bilim berýän mekdepleriň 2-nji synp üçin derslik. Umumta'lim maktablarining 2-sinf uchun derslik (Turkman tilida). Oltinchi nashr.
 • 1,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bäşinji neşir. — Daşkent: O'zbekiston, 2017. — 214 s. — ISBN 9789943012929. Umumy orta bilim berýän mekdepleriň 3-nji synp üçin derslik. Umumta'lim maktablarining 3-sinf uchun derslik (Turkman tilida). Beshinchi nashr.
 • 1,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ýokary okuw jaýlary üçin okuw kitaby. Muhammetguly Amansähedowyň redaksiýasy bilen. — Türkmenabat: Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty, 2010. — 252 s. Okuw kitabynda türkmen edebiýatynyň taryhynyň Orta asyrlara degişli bölümi ylmy nukdaýnazardan öwrenilýär. Edebiýatyň ilkinji gezek serkerde-şahyrlaryň edebiýaty, klerikal-sufistik edebiýat, köşk edebiýaty, dünýewi edebiýat ýaly...
 • 2,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
A. Akbäbäýew, S. Atanyýazow, M. Çaryýew, B. Weýisow. — Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2015. — 252 s. Orta mekdepleriň VII synpy üçin okuw kitaby. Täzeden işlenilen ikinji neşir. Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan hödürlenildi.
 • 3,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2014. — 152 s. Ýadyňyzda bolsa ýakynda türkmen we rus mekdepleriniň 11-nji synplary üçin rus dili kitabyny paýlaşypdyk. Bu gün bolsa size türkmen dili kitabynyň rus mekdepleri üçin görnüşini hödürleýäris. Kitap B.Baýjanow tarapyndan ýazyldy. Kitap hakynda öz dostlaryňyzada habar ediň, çünki olara-da geregi çykyp biler. Şeýle hem ýakyn...
 • 2,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Redaktor H. Sapargulyýew. Ýokary okuw mekdepleri üçin okuw kitaby. — Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2013. —183 s. Okuw kitaby halkymyzyň milli medeni mirasyny seljermekde möhüm ähmiýete eýe bolan köne türkmen ýazuwyny öwrenmekde zerur bolan esasy maglumatlary özünde jemleýär. Bu işde diňe bir köne türkmen ýazuwynyň harplaryny öwretmek göz öňünde tutulman, Berkarar...
 • 4,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Redaktor H. Sapargulyýew. Ýokary okuw mekdepleri üçin okuw kitaby. — Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2013. —183 s. Okuw kitaby halkymyzyň milli medeni mirasyny seljermekde möhüm ähmiýete eýe bolan köne türkmen ýazuwyny öwrenmekde zerur bolan esasy maglumatlary özünde jemleýär. Bu işde diňe bir köne türkmen ýazuwynyň harplaryny öwretmek göz öňünde tutulman, Berkarar...
 • 1,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmen Döwlet Medisina Instituty, 2000. — 272 s. Sözlüge esasan medisina praktikasynda has köp ulanylýan umumy medisina, şeýle-de onuň aýry-aýry ugurlaryna degişli sözleriň we terminleriň girizilmegi, onuň leksiki-terminologiki materialynyň giňelmigine eltýär we ony öňki çykan sözlüklerden tapawutlandyrýar. Sözlüge 15 müňe golaý medisina degişli leksiki birlikler we...
 • 9,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
S. Kürenow, B. Berdiýew, Ý. Ballyýew. — Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2014. — 180 s. Umumy orta bilim berýän mekdepleriň II synpy üçin synag okuw kitaby. Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan hödürlenildi.
 • 4,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
S. Kürenow, G. Goşaýewa, G. Muhanowa. — Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2016. — 175 s. Umumy orta bilim berýän mekdepleriň IV synpy üçin synag okuw kitaby. Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan hödürlenildi.
 • 2,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ýokary okuw mekdepleri üçin okuw kitaby. — A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2010. — 380 sah. Grammatika dil biliminiň örän uly bölümidir. Şol sebäpli onda öwrenilýän meseleler hem çylşyrymly we köp taraplydyr. Umuman, grammatika dildäki sözleriň düzüm böleklerini, görnüşlerini, ýasalyşlaryny, üýtgeýişlerini, söz toparlaryna bölünişlerini, söz düzümleriniň we sözlemleriň...
 • 1,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ýokary okuw mekdepleri üçin okuw kitaby. — Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2010. — 348 s. Grammatika dil biliminiň örän uly bölümidir. Şol sebäpli onda öwrenilýän meseleler hem çylşyrymly we köp taraplydyr. Umuman, grammatika dildäki sözleriň düzüm böleklerini, görnüşlerini, ýasalyşlaryny, üýtgeýişlerini, söz toparlaryna bölünişlerini, söz düzümleriniň we sözlemleriň...
 • 2,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Așgabat: Türkmen döwlet neșirýat gullugy, 2009. — 207 s Orta mekdepleriň X synpy üçin synag okuw kitaby. Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan hödürlenildi.
 • 1,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Miras, 2005. — 296 s. Arap dilinden terjime eden we çapa taýýarlan Guwanç Çaryýew. Garaşsyz we Baky Bitarap Türkmenistanyň ilkinji we ömürlik Prezidenti Beýik Saparmyrat Türkmenbaşynyň howandarlygynda we gönüden-göni tabşyrygy esasynda türkmen dilinde ilkinji gezek neşir edilýän «Türkmen diline nepis sowgat» atly bu kitap XIV asyrda ýaşap geçen näbelli ýazaryň...
 • 3,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2015. — 310 s. Umumy orta bilim berýän mekdepleriň V synpy üçin okuw kitaby. Täzeden işlenilen ikinji neşir. Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan hödürlenildi.
 • 8,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Daşkent: O‘zbekiston, Sharq, 2017. — 205 s. — ISBN 9789943266445. Umumy orta bilim berýän mekdepleriň 6-njy synp okuwçylary üçin okuw kitaby (gaýtadan işlenen üçünji neşir). Turkman tili: umumta’lim maktablarining 6-sinf o‘quvchilari uchun darslik (Turkman tilida). Qayta ishlangan uchinchi nashr.
 • 744,71 КБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat, 2008. — 63 s. Hukuk sözlügi "Hukuk adalgalarynyň sözlügini düzmegiň meseleleri" hakyndaky Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň kanunçylygynda we iş dolandyryşynda ulanylýan hukuk sözlügini düzmek boýunça döredilen döwlet topary tarapyndan taýýarlanyldy. Döwlet topary tarapyndan taýýarlanylan Hukuk adalgalarynyň sözlügi Türkmenistan döwleti...
 • 102,63 КБ
 • добавлен
 • изменен
4-nji neşir. — Daşkent: O‘zbekiston, 2017. — 190 sah. — ISBN 9789943010956. Ene dili: 4-nji synp üçin derslik. 4-nji neşir. Ona tili: ta’lim turkman tilida olib boriladigan umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik. To‘rti nchi nashr.
 • 1,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Daşkent: O‘zbekiston, 2017. — 190 sah. — ISBN 9789943010956. 4-nji synp üçin derslik. 4-nji neşir. Ona tili: ta’lim turkman tilida olib boriladigan umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik (Turkman tilida). To‘rti nchi nashr.
 • 1,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Daşkent: O‘zbekiston, 2017. — 213 s. — ISBN 9789943010826. Okuw kitaby: 4-nji synp üçin derslik. O‘qish kitobi: 4-sinf uchun darslik (Turkman tilida). Yettinchi nashr.
 • 2,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Ylym, 2016. – 658 sah. Толковый словарь туркменского языка. В двух томах. Около 50000 слов и словосочетаний. "Türkmen diliniň düşündirişli sözlügine" häzirki zaman türkmen dilinde giň gerimde ulanylýan işjeň sözler, adalgalar we durnukly söz düzümleri girizildi. Sözlük Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynyň ylmy işgärleriniň onlarça ýyllaryň dowamynda halkyň...
 • 7,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Ylym, 2015. — 542 sah. Толковый словарь туркменского языка. В двух томах. Около 50000 слов и словосочетаний. "Türkmen diliniň düşündirişli sözlügine" häzirki zaman türkmen dilinde giň gerimde ulanylýan işjeň sözler, adalgalar we durnukly söz düzümleri girizildi. Sözlük Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynyň ylmy işgärleriniň onlarça ýyllaryň dowamynda halkyň...
 • 10,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmen Döwlet Neşirýat Gullugy, 2010. — 293 s. Ýokary Okuw Mekdepleri Üçin Okuw Kitaby. Türkmen halkynyň geçmişde ata-babalarymyz-dan ýadygärlik galan baý edebi mirasy bar. Bu baý edebi miras diňe bir türkmen dilinde däl, eýsem arap we pars dillerinde-de dörän ajaýyp edebi ýadygärlikleri hem öz içine alýar. Şu kitapda türkmen edebiýatynyň iň ösen döwri bolan XІ-XVІІ...
 • 1,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmenistan, 1988. — 512 s. — ISBN 5-8320-0157-5. Arapça, Farsça, eski Türkçe kelimeleri ve tarihî-efsanevî, mitolojik, coğrafi adları ayrıca doğu şiirinde kullanılan terimleri içine alan bu sözlük, geniş bir okuyucu kitlesi için hazırlanmıştır.
 • 29,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
J. Annamyradowa, J. Süleýmanowa. — Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2015. — 158 s. Orta mekdepleriň rus dilinde okadylýan III synpy üçin synag okuw kitaby. Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan hödürlenildi.
 • 5,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
254 sah. Okuw kitaby Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ylma, bilime aýratyn üns berýär. Ol talyplaryň döwrebap bilim almaklary ugrunda dyngysyz alada edýär. Şoňa jogap edip, şu okuw kitaby taýýarlanyldy. “Giriş” bölüminde türkmen diliniň gadymylygy, onuň edebi, milli, döwlet dili bolşy, türkmen diliniň öwrenilişi, onuň maksady we wezipeleri dogrusynda gürrüň...
 • 1,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ýokary okuw mekdepleri üçin okuw kitaby. — A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2010. — 258 sah. Диалектология туркменского языка. MAZMUNY. GIRIŞ. Dialektologiýanyň predmeti we wezipesi. Dialektologiýanyň beýleki ylymlar bilen arabaglanyşygy. Diliň taryhyny öwrenmekde dialektologiýanyň roly. Dialektologiýanyň praktiki ähmiýeti. Dialektler we milli diller. Türkmen dili...
 • 1,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat, 2009. — 233 s. Leksika we frazeologiýa. Stilistika we sözleýiş medeniýeti. Fonetika, grafika, orfoepiýa, orfografiýa. Morfologiýa we söz ýasalyş. Türkmenistan Garaşsyz döwlet hökmünde öz konstitusiýasy arkaly türkmen dilini döwlet dili diýip kanuny taýdan ykrar etdi. Garaşsyz Türkmenistanyň ilatynyň täze elipbiýden peýdalanyp başlanyna 10 ýyldan hem köp wagt geçdi....
 • 2,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Şyhyýewa O. Türkmen diliniň stilistikasy. Ýokary okuw mekdepleriniň filologiýa fakultetleri üçin okuw gollanmasy. 123 sah. Kitapda türkmen diliniň stilistikasyna degişli meseleler yzarlanylýar. Onda türkmen diliniň jemgyýetçilik-publisistik, resmi-iş, ylmy-tehniki, çeper edebiýat stilleri, olaryň döreýiş, ösüş, kämilleşiş taryhy, funksional stilleriň hersiniň özüne mahsus...
 • 637,88 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ashgabat: Peace Corps Turkmenistan, 2011. — 149+147 p. Turkmen-English English-Turkmen dictionary. Bu sözlügiň içinde gysga söz birikmeleri, şeýle-de ýeke sözler bar. Kä halatlarda söz birikmeleri baş sözler bilen bile berilmeýär. Meselem: expression (fixed.) n. añlatma (durnukly.). Iňlis dilinde ― "fixed expression" söz birikmesidir, türkmen dilinde bolsa ― "durnukly añlatma"...
 • 6,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
G. Babaýewa, K. Babaýew. — Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2016. — 157 s. Umumy orta bilim berýän mekdepleriň IX synpy üçin okuw kitaby. Ikinji neşir. Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan hödürlenildi.
 • 2,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2014. — 103 s. Ýadyňyzda bolsa ýakynda türkmen we rus mekdepleriniň 11-nji synplary üçin rus dili kitabyny paýlaşypdyk. Bu gün bolsa size türkmen dili kitabynyň türkmen mekdepleri üçin görnüşini hödürleýäris. Kitap B.Weýisow , G.Babaýewa tarapyndan ýazyldy. Kitap hakynda öz dostlaryňyzada habar ediň, çünki olara-da geregi çykyp biler....
 • 2,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Ylym, 2010. — 550 sah. Bu kitap ykdysady we dolandyryş bilimlerine esaslanan ensiklopediki sözlükdir. Kitabyň başyndaky“ ykdysady we dolandyryş bilimleri” sözleri munuň bu häsiyetini öňe çykarýar. Kitap diňe dar manyda ykdysady we dolandyryş bilimleri terminlerinden ybarat däl; Ykdysadyýet esas bolmak bilen bir hatarda, oňa degişli gumanitar bilimleriň beýleki ugurlary...
 • 2,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ашгабат: ТССР Ылымлар академиясының неширяты, 1962. — 180 с. Чапа тайярланлар: ТССР-иң ылымда ат газанан ишгәри Мәти Көсәев ве филология ылымларының кандидаты Байраммәммет Ахундов Подготовили к печати: заслуженный деятел наук ТССР Мяти Косаев и кандидат филологических наук Байраммамед Ахундов
 • 29,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Выходные данные не указаны Карточки с картинками и буквами
 • 7,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Mazmuny: Polýakça-Türkmençe Sözlük; 7844 söz. Краткий русско-туркменский словарь строительной терминологии; 2985 söz. Harby adalgalaryň rusça-türkmençe sözlügi; 4364 söz. Русско-туркменский учебный словарь общетехнической лексики; 3122 söz. Türkmençe-Nemesçe sözlüklik; 1080 söz. Türkmençe-Polýakça Sözlük; 5856 söz. Краткий туркменско-русский словарь; 2359 söz. Türkmen...
 • 2,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Türkmenistanyň Müftüsiniň müdiriýeti. Aşgabat 2007. BISMILLÄHIR-RAHMÄNIR-RAHYM SÖZBAŞY Gudraty güýçli Allatagalanyň iň soňky pygamberi Muhammet aleýhissalama iberen kitaby bolan Kurany Kerim bütin adamzada ýol görkeziji keramatly kitapdyr. «Kuran» sözüniň düýp manysy «okamak» diýmegi aňladýar. Adamzadyň hemme zada okap, öwrenip göz ýetirýändigi we ylym, bilim gazanýandygy sebäpli,...
 • 190,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ашгабат: Рух, 1992. — 49 сах. Каноны предписаний шариата. На туркменском языке. Шеригат арапча шариъа — гөнүкдирмек, канунчылык, догры ёл диен маныны аңладяр. Диндар алым, мукаддес дини китапларың энчемесине тесвир язан Ахмедхади Максудының 1912-нҗи йылда “Шеригат буйрукларының топлумы” дүзгүннамасы татар дилинде чап боляр. Биз нә дереҗеде мусулман? Мусулманчылыгың борҗуны нәхили...
 • 9,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Halk-publisistik çeper eseri. — Aşgabat: 2011. — 147 p. Her bir adam janynyň sag bolmagyny dileýär, Allatagaladan üznüksiz saglyk dileýär, emma kesel özi barada ymykly duýdurýança, köpümiz saglygymyzyň gadyryny bilmeýäris. Bu kitapda ruhy we beden taýdan arassalanmagy, kynçylyklardan üstün çykmagy, başga-da ençeme täsin, peýdaly maslahatlar bilen tanşyp bilersiňiz. Eseri okap...
 • 75,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Miras, 2005. — 192 s. Pars dilinden terjime eden we çapa taýýarlan Aýgözel Geldiýewa Джувейни. История завоевателя мира. Том I (Походы монголов) تاریخ جهانگشای جوینی Türkmenistanyň Ömürlik Prezidenti Beýik Saparmyrat Türkmenbaşynyň howandarlygynda türkmen dilinde ilkinji gezek neşir edilýän bu kitap XIII asyryň ýazary Alaýeddin Atamälik Jüweýniniň (1226-1282) «Älem...
 • 506,02 КБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Miras, 2005. — 272 s. Pars dilinden terjime eden we çapa taýýarlan Aýgözel Geldiýewa Джувейни. История завоевателя мира. Том II (История хорезмшахов) تاریخ جهانگشای جوینی Türkmenistanyň Ömürlik Prezidenti Beýik Saparmyrat Türkmenbaşynyň howandarlygynda türkmen dilinde ilkinji gezek neşir edilýän bu kitap XIII asyryň ýazary Alaýeddin Atamälik Jüweýniniň (1226-1282) «Älem...
 • 868,42 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ашхабад, 12 января 1990. - 8 с. Литература и искусство. На туркменском языке. Литературная и общественно-политическая газета, орган правления Союза писателей и Министерства культуры Туркменской ССР. Издается с 1958 г.
 • 19,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ашхабад, 19 января 1990. - 8 с. Литература и искусство. На туркменском языке. Литературная и общественно-политическая газета, орган правления Союза писателей и Министерства культуры Туркменской ССР. Издается с 1958 г.
 • 19,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ашхабад, 26 января 1990. - 8 с. Литература и искусство. На туркменском языке. Литературная и общественно-политическая газета, орган правления Союза писателей и Министерства культуры Туркменской ССР. Издается с 1958 г.
 • 19,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ашхабад, 2 февраля 1990. - 8 с. Литература и искусство. На туркменском языке. Литературная и общественно-политическая газета, орган правления Союза писателей и Министерства культуры Туркменской ССР. Издается с 1958 г.
 • 21,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bereketli türkmen saçagy. 1-nji kitap. TDH, Aşgabat, 2009. W.M.Hramowyň umumy redaksiýasy bilen. SOZBAŞY Türkmen halkynyň aňyna we ruhuna berk ornaşan «türkmen bedewleri», «türkmen halylary», «türkmen gawunlary»... diýen düşünjeler ýaly, «türkmen saçagy» diýen jümle hem çuň mana, aýratyn sazlaşyga eýedir. Bu düşünjeleriň milli aýratynlygyna çuňňur göz ýetirmän, olar barada...
 • 20,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bereketli türkmen saçagy. Milli tagamlar. 2-nji kitap. TDH, Aşgabat, 2009. W.M.Hramowyň umumy redaksiýasy bilen. Şu kitaba girizilen nahar taýýarlamagyň usullary Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjynda we howandarlygynda geçirilen «Türkmen milli tagamlary» atly bäsleşige gatnaşyjylar tarapyndan hödürlenildi.
 • 5,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
Türkmen halk ertekileri. (Durmuşy ertekiler) A.: Türkmenistanyň milli medeniýet «Miras» merkezi, 2006 – 352 s. Çapa taýýarlan Ş.Geldiýewa Garaşsyzlyk zamanamyzda ilkinji gezek neşire hödürlenilýän «Durmuşy ertekiler» Türkmenbaşy adyndaky Türkmenistan Milli golýazmalar institutynyň golýazmalar hazynasyndaky iň kämil nusgalardan we öň neşir edilen käbir kitaplardan saýlanylyp...
 • 3,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Türkmen halk ertekileri. (Jadyly ertekiler) A.: Türkmenistanyň milli medeniýet «Miras» merkezi, 2006 – 392 s. Çapa taýýarlan Ş.Geldiýewa Garaşsyzlyk zamanamyzda ilkinji gezek neşire hödürlenilýän «Jadyly ertekiler» atly ýygyndy Türkmenbaşy adyndaky Türkmenistan Milli golýazmalar institutynyň golýazmalar hazynasyndaky iň kämil nusgalardan saýlanylyp alyndy. Durmuşa, esasan,...
 • 3,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ашхабад: Магарыф, 1989. — 544 с. — ISBN 5-675-00165-4 1. Электроник - чемедандан чыкан огланҗык (с. 1-202) Электроник — мальчик из чемодана. Перевод на туркменский язык. Рус дилинден терҗиме эден Шадурды Чарыев. Электронигиң билмейән зады ёк. Ол аҗайып математик. Йөне ол өзүниң әхли бәшликлерини Сергей Сыроежкине багышлаяр. Ол нәме үчин бейле сахыка? Шейдибем Сергей...
 • 111,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ашхабад: Магарыф, 1989. - 544 с. - ISBN 5-675-00165-4 2. Рэсси — эле дүшмейән дост (с. 203-388). Рэсси — неуловимый друг. Перевод на туркменский язык. Рус дилинден терҗиме эден Шадурды Чарыев. Электронигиң билмейән зады ёк. Ол аҗайып математик. Йөне ол өзүниң әхли бәшликлерини Сергей Сыроежкине багышлаяр. Ол нәме үчин бейле сахыка? Шейдибем Сергей математиклер мекдебинде...
 • 99,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ашхабад: Магарыф, 1989. - 544 с. - ISBN 5-675-00165-4 3. Мүмкин дәл затларың еңиҗиси (с. 389-544). Победитель невозможного. Перевод на туркменский язык. Рус дилинден терҗиме эден Шадурды Чарыев. Электронигиң билмейән зады ёк. Ол аҗайып математик. Йөне ол өзүниң әхли бәшликлерини Сергей Сыроежкине багышлаяр. Ол нәме үчин бейле сахыка? Шейдибем Сергей математиклер...
 • 79,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ашхабад: Магарыф, 1988 — 16 с. — ISBN 5-675-00008-9 Рассказ для детей. Параллельный текст на туркменском и русском языках.
 • 10,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Abulgazy Bahadur han – “Şejereýi Teräkime” (Türkmenleriň nesil daragty). 2015 ý. Şejereýi teräkime: (Türkmenleriň nesil daragty). Hywanyň hany bolan meşhur taryhçy Abulgazynyň bu eseri türkmen taryhynyň iň bir gymmatly çeşmeleriniň biri bolmak bilen, türkmen halkynyň geçmiş taryhy barada gyzykly gürrüň berýär. Bu taryhy eser taryhçylar, etnograflar, giň okyjylar köpçüligi üçin...
 • 937,86 КБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Miras, 2004. — 344 s. Türkmen halkynyň medeniýeti, ylmy, taryhy, edebiýaty, dili sözüň doly manysynda Türkmenistanyň Ilkinji we Ömürlik Prezidenti Beýik Saparmyrat Türkmenbaşynyň howandarlygynda öwrenilip başlandy. Ilkinji gezek neşir edilýän «Ajaýyplyklaryň düri» atly bu kitap hem Beýik Saparmyrat Türkmenbaşynyň atalyk aladasy bilen döredilen Türkmenbaşy adyndaky...
 • 2,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Yaptığınız işin bir gün çevrenizdekilere zarar verdiğini öğrenirseniz ne yaparsınız? Yazar bu soruya, elinizdeki eseri meydana getiren Şammat'ın günlüğüyle cevap arıyor. Şammat'ın sırf "can sıkıntısından, vakit öldürmek için" başladığı günlüğü, yaşama sebebini bilmeyen insanların arasında varoluşunu sorgulayan bir adamın içten itiraflarının döküldüğü bir hesaplaşma defteri...
 • 1,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
2014. "Leýli-Mejun" dessanyny megerem mekdep döwründe okap görmedigimiz ýok bolsa gerek, eger ýaltaçylyk edip okamadyk bolsaňyz hem, "Leýli Mejnunyň söýgüsi" diýip eşidensiňiz, şu gün siz bilen bu dessany PDF görnüşinde taýýarlap, size ýetirmegi makul bildik. Dessan pelsepe.com saýtyndan alyndy. Dessanyň gysgaça mazmuny : Leýli we Kaýs biri-birlerine aşyk bolýarlar. Bularyň...
 • 529,63 КБ
 • добавлен
 • изменен
2014. Nur­mu­ham­met An­da­lyp türk­men ede­bi­ýa­tyn­da iň köp des­san ýa­zan şa­hyr­la­ryň bi­ri hök­mün­de ta­nal­ýar.Oky­jy­lar onuň Leý­li-Mej­nun, Ýusup-Zü­leý­ha, Ba­ba­röw­şen, Zeý­ne­la­rap des­san­la­ry bi­len ta­nyş­dyr­lar. Ýe­ri ge­len­de, bu eser­le­riň aý­ra­tyn ki­tap gör­nü­şin­de ne­şir edi­lip, oky­jy­la­ra ýe­ti­ri­len­di­gi­nem aýt­ma­ly­dy­rys. An­da­lyp...
 • 673,19 КБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmenistan, 1986. — 231 sah. red. Kulyýew K. Suw üstünde Geň myhman Pälwanlar Howply duşuşyk Ýaraşyk Hun Hun ujundan alnan gyzlar Kakajan Hatarly hyzmat Aýna Gül Akmyradyň keseli Tatýana Mihaýlowna Tekinskaýa Ene Kulyýewanyň internaty Annajemal Göreş ýitileşýär Ýolda Pöwrize Ýedi dogan Gudratly ahun Gaçaklar Ýagşylyga...
 • 1,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Şejere (türkmen tire-taýpalarynyň nesil daragty). — Aşgabat: Turan-1, 1994. Her bir halkyň tire-taýpasy onuň gönezligi, asyl köki bolup, olaryň atlary halkyň geçmişini biziň günlerimize mizetmän ýetiren ajaýyp kitapdyr. Bilesigeliji giň okyjylar köpçüligine, ylaýta-da ýaşlara niýetlenen bu kitapda türkmen tire-taýpalarynyň gyzykly taryhy, olaryň adynyň döreýiş sebäpleri we manysy...
 • 4,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Awtorlar kollektiwi. Aşgabat 1992. Bu kitapçada türkmen halkynyň meşhur hanlarydyr serdarlarynyň ömür ýollary, olaryň türkmen halkynyň agzybirligi, abadançylygy ugrunda bitiren işleri, görkezen gahrymançylyklary barada gysga gürrüň berilýär.
 • 802,90 КБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Miras, 2005. — 296 s. Türkmen halkynyň taryhynda görnükli döwlet işgäri, serkerdesi we meşhur söz ussady hökmünde öçmejek yz galdyran Babyryň «Diwany» jemgyýet, ynsan ahlagy, söýgi barada şahyrana duýgulary özünde jemleýär. Türkmen edebiýatynyň şanly sahypalarynda mynasyp orun alan Babyryň «Diwany» şu günki we geljekki nesilleriň ruhy kämilligi üçin gymmatly ruhy...
 • 1,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat : MIRAS, 2005. — 224 s. Bu gün toparymyzda Hüseýin Baýgaranyň «Diwany» ilkinji gezek okyjylara hödürlenýär. XV asyr türkmen edebiýatynyň görnükli wekili Baýgara türkmenleriň arasynda Soltansöýün ady bilen meşhur bolup, ol hakynda dürli hekaýatlar, rowaýatlar, şorta sözler ilat arasynda meşhurdyr. Ol hakyndaky «Myraly hem Soltansöýün» atly dessany türkmen bagşylary şu...
 • 1,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2017. — 303 s. Türkmenistan—Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi. Asyrlaryň jümmüşinde bolup geçen käbir ajaýyp taryhy wakalaryň beýany ýazuw çeşmelerinde, medeni gymmatlyklarda hem-de halk hakydasynda jemlenip, nesilleriň ruhy dünýäsinde ömür dowamatyny tapýar. Belent mertebeli Prezidentimiziň bu kitaby çuňňur mazmunly taryhy maglumatlaryň hem-de...
 • 25,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2017. —303 s. Türkmenistan—Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi. Asyrlaryň jümmüşinde bolup geçen käbir ajaýyp taryhy wakalaryň beýany ýazuw çeşmelerinde, medeni gymmatlyklarda hem-de halk hakydasynda jemlenip, nesilleriň ruhy dünýäsinde ömür dowamatyny tapýar. Belent mertebeli Prezidentimiziň bu kitaby çuňňur mazmunly taryhy maglumatlaryň hem-de...
 • 105,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стихи современного туркменского поэта Оразклыча Чарыева. Философский взгляд на мир, тревога за судьбу человека, размышления о Боге, вере и мироздании... Этим гуманистическим пафосом проникнуто все творчество поэта.
 • 700,08 КБ
 • добавлен
 • изменен
Türkmenistan neşirýaty. Aşgabat, 1981. Belli türkmen ýazyjysy Hydyr Derýaýewiň meşhur "Ykbal" romany.
 • 1,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Türkmenistan neşirýaty. Aşgabat, 1983. Belli türkmen ýazyjysy Hydyr Derýaýewiň meşhur "Ykbal" romany.
 • 10,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Türkmenistan neşirýaty. Aşgabat, 1985. Belli türkmen ýazyjysy Hydyr Derýaýewiň meşhur "Ykbal" romany.
 • 18,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Türkmenistan neşirýaty. Aşgabat, 1986. Belli türkmen ýazyjysy Hydyr Derýaýewiň meşhur "Ykbal" romany.
 • 9,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmenistan, 1995. — 139 s. Ýazyjy Ata Durdyýew özüniň bu romanynda öz iliniň garaşsyzlygyny , özbaşdaklygyny , azatlygyny baýdak edinen watançy Keýmir bilen jeňparaz Nediriň häsiýetlerini çeper obrazlaryň, epizodlaryň , wakalaryň üsti bilen açyp görkezýär. Keýmiriň esasy ýaragy dili bolupdyr. "Sözlemäni başarana horluk ýok" diýen Keýmir, köp gowy işleri bitiripdir....
 • 24,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
«ÇÄÇ» döredijilik-önümçilik birleşigi. Aşgabat – 1992. Mazmuny: Eziz han kim bolupdyr? Eziz hanyň saýlan ýoly. Eziz han – Tejen «häkimi». Gizlin missiýa. Duzak. Hakykat nirede, toslama nirede? «Enedilim.com» sahypasynyň kitaphanasy.
 • 308,24 КБ
 • добавлен
 • изменен
Çapa taýýarlan, redaktirlän hem sözbaşy ýazan Ahmet Gurbannepesow. — Aşgabat: Bereket-Bina, 1995. Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Magtymguly adyndaky Döwlet baýragynyň laureaty Gurbannazar Ezizowyň «Saýlanan eserleri» şu kitabyň üsti bilen ilkinji gezek türkmen okyjylaryna hödürlenýär. Kitaba şahyryň gysga ömründe döreden ajaýyp goşgularydyr poemalary saýlanyp girizildi. «Saýlanan...
 • 2,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
A.: Türkmenistanyň milli medeniýet «Miras» merkezi, 2004 — 160 s. Türkmen halkynyň milli medeniýetiniň iň oňat nusgalarynyň biri bolan dessanlar şu günki günlerimizde hem ähmiýetini ýitirenok. Şeýle halk dessanlarynyň biri-de waka ýordumy türki halklaryň arasynda hem meşhur bolan hakyky söygüni, halklaryň arasyndaky doganlyk-dostlugy, ýara wepalylygy, il-ýurda söýgüni,...
 • 3,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
A.: Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Milli golýazmalar instituty, 2013. — 200 s. Pars dilinden terjime edenler we çapa taýýarlanlar Çary Muhammetjuma, Araznepes Mämmetjumaýew. Hormatly Prezidentimiziň üznüksiz tagallalary netijesinde türkmen medeniýetiniň taryhy bilen baglanyşykly gadymy golýazma çeşmeleri düýpli öwrenilýär. Golýazma çeşmeleri esasynda taýýarlanylan bu...
 • 5,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Powestler. Türkmen diline terjime eden Yhlas Amangeldi. — 2014. — 51 sah. Gökdepe galasyny goramak üçin bolan pajygaly şöweşde türkmen halkynyň görkezen gahrymançylygy we patyşa goşunlarynyň ýerli halky köpçülikleýin gyranlygy hakyndaky ýatlama nesillerden-nesillere geçip gelýär. Gökdepe urşynyň taryhy halkyň gahrymançylykly dessanynda we saz sungatynda öz mynasyp beýanyny tapdy....
 • 642,99 КБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat, 2005. Çapa taýýarlan Akmyrat Gürgenli. Oguzlaryñ (Türkmenleriñ) iñ gadymy eposlarynyň biri (hem dessany) bolan Däde Gorkut/ Gorkut Ata, 15-nji ýýüzýylda Türkçülik düşünjäniniñ barha ösen Ylhanlylar döwründe Ozanlar tarapyndan il arasyna köp ýaýraýar. Ozanlar Gorkut ata, Görogly ýaly milli destanlary, toý-tomaşalararda, märeke meýlislerde şowhun bilen aýdyp berer ekenler....
 • 647,36 КБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmenistan neşirýaty 1980. Çapa Taýýarlanlar: Ata Gowşudow, Mäti Kösäýew. Redaktor: Durdy Haldurdy. Sözbaşy «Türkmen halky Göroglynyň üsti bilen özüni talap, gul etmek islän ähli şalaryň, hanlaryň,begleriň hem beýleki wagşylar bilen söweşde arkadagy— hemaýatçysy, goragçysy bolan gahraymanyň obrazyny döredipdir. Görogly halk bilen berk baglydyr, halk bilen Göroglynyň...
 • 2,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmenistan, 1989. — 616 s. Ýazyjy Ata Gowşudowyň Perman romanynyň ykbaly çylşyrymly boldy. Ol uzak ýyllaryň dowamynda birnäçe sebäplere görä, okyjylara mälim bolman galypdy. Inede ol roman siziň eliňizde. Bu kitapda edebi gahrymanlar, şonuň ýalyda Öwezmyrat batyr, Dykma serdar, Seýitmyrat beg ýaly taryhy şahslar bilen ýüzbe-ýüz bolup bilersiňiz. Roman Gökdepe urşunyň...
 • 3,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat, Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2013. Merhum taryhçy Öwez Gündogdyýewiň bu kitabynda Birinji jahan urşuna gatnaşan Teke atly polkunyň geçen şöhratly söweş ýoly hakynda, onuň düzüminde bolan türkmen ýigitleriniň edermenligi dogrusynda taryhy maglumatlaryň esasynda gyzykly gürrüň berilýär. Türkmen halkynyň bäş müň ýyllyk taryhy biziň bedewlerimiz bilen aýrylmaz...
 • 2,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Turan, 1995. — 438 sah. Daşgynow Gurbanýaz, Gurbannepesow Ata (toplan, çapa taýýarlanlar). Türkmenistanyň halk ýazyjysy Kerim Gurbannepesowyň poeziýasyna uly-kiçi hemme aşyk. Onuň eserlerini her gezek okanyňda täze many, täze lezzet alýarsyň. Şahyryň eliňizdäki ýygyndysy hem siziň üçin onuň hiç wagt solmajak elwan gülli şahyr dünýäsine ýakymly seýil bolar diýip umyt...
 • 2,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmenistan, 1978. — 144 s. Bu gün belli ýazyjymyz Arap Gurbanowyň toparymyzda hödürlenýän kitabynda durmuşyň jümmüşine aralaşýan, gyzgalaňly , dartgynly wakalara baý , döwrüň aktual meselelerine ýüzlenen eserler girizilen.
 • 14,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat, 2015. — 75 s. Eger www.ertir.com saýtyna girip-çykýan bolsaňyz, onda Ashyrhan agzany tanaýansyňyz. Ol okuwynyň daşyndan goşgy düzmek bilen hem meşgullanýar, Aşyr Hanowyň goşgylaryny okan her bir agza bu ýaş ýigidiň geljekde şygryýet äleminde uly ädimleriň garaşýandygyny duýsa gerek. Aşyryň özi hem biziň toparymyzda agza , oňa geljekde-de şygryýet äleminde uly...
 • 673,63 КБ
 • добавлен
 • изменен
E-kitap, Aşgabat, 2003. Parsçadan Türkmençä terjime edenler: Rahman Rejepov (Rejep Rahmany), Bayrammuhammet Ahundov (Müderresi) Türkmenistan neşirýaty, Aşgabat 1977. Ilkinji çapy: TCCP-iñ kitap palatasy. Kirill hatyndan latynça geçiren: A.Gürgenli
 • 103,42 КБ
 • добавлен
 • изменен
A.: Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Milli golýazmalar instituty, 2013. — 279 s. Pars dilinden terjime eden we neşire taýýarlan Godarow Rahmanberdi. Muhammet Kasym Hinduşa Astrabadynyň «Ybraýymyň gülşeni» («Taryhy Perişde») atly eseri Hindistanda döredilen türkmen döwletleriniň taryhyny dogruçyl we giňişleýin açyp görkezýän eserleriň biridir. Bu eseriň I jildinde Gaznaly...
 • 5,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: MIRAS, 2004. — 193 s. Toparymyzda soňky wagtlarda okuw kitaplary bilen bir hatarda, türkmen halkynyň gadymy gymmatlyklaryny öz içine alýan ajaýyp eserler hem köpelmek bilen. Şolaryň biri hem türkmen we pars dillerinde eser döreden Isferden obasynda (Gökdepe etrabynyň Isferden obasy) ýaşan Arif tahallusly Abdylwahhap Hojanyň ogly Patyşa Hojanyň «Gülzar» eseridir. Kitap...
 • 1,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Çäç, 1991. — 80 sah. Nargylyç Hojageldiýewiň bu taryhy oçerki maňa jikme-jik mälim temadan ýazylypdyr. Bir ýüz on bir ýyl mundan ozal Gökdepede bolup geçen halk tragediýasy ýatdan çykaryp bolmajak taryhy wakadyr. Taryhçylar bu waka dürli wagtlarda dürli hili çemeleşdiler. Sarizmiň harby ekspansiýasyny ýuwmarlajak bolup, ýerli halkyň gahrymançylygyny peseltjek, onuň...
 • 1,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2016. —281s. Paýhas çeşmesi. Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Milli golýazmalar institute tarapyndan taýýarlanyp, Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan neşir edilip, halka hödürlenilýän bu ýygyndy ata-babalarymyzyň pähim - paýhasy siňen dürdäne sözlerini öz içine alýar. Atalar sözi we...
 • 26,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2016. — 280 sah. Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Milli golýazmalar instituty tarapyndan taýýarlanyp, Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan neşir edilip, halka hödürlenilýän bu ýygyndy ata-babalarymyzyň pähim - paýhasy siňen dürdäne sözlerini öz içine alýar. Atalar sözi we nakyllar...
 • 25,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
2010. — 204 sah. Избранные стихотворения Türkmen halkynyň söýüp okaýan şahyrlarynyň birisi Berdinazar Hudaýnazarowdyr. Özi dünýäden gaýdandan soň birinji gezek neşir edilýän bu kitaba Berdinazar şahyryň saýlama goşgulary girizildi. Adamy adamkärçilige çagyrmak Berdinazar Hudaýnazarowyň şygryýet dünýäsiniň durky özenidir. Milli öwüşgin bilen bezelen şygyrlarda ynsan...
 • 844,36 КБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat : MIRAS, 2005. — 272 s. Аль-Джахиз. Книга о скупых الجاحظ. كتاب البخلاء Gündogar halklary hakynda ilkinjileriň biri bolup eser ýazan VIII-IX asyryň görnükli alymy we akyldary Abu Osman Jahyzyň edebi mirasy dünýä medeniýetiniň altyn hazynasynda uly orna myna-sypdyr. Durmuşyň her hili hadysalary, ynsanperwerlik, sahylyk, ygrar-lylyk, edep-terbiýe ýaly ahlak gymmatlyklary...
 • 2,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Milli golýazmalar instituty, 2013. — 50 s. Arap dilinden terjime eden we capa taýýarlan: Rahymmämmet Kürenow. Аль-Джахиз. Достоинства туркмен الجاحظ. فضائل الأتراك Gündogar halklary hakynda ilkinjileriň biri bolup eser ýazan VIII-IX asyryň görnükli alymy we akyldary Abu Osman Jahyzyň edebi mirasy dünýä medeniýetiniň altyn...
 • 3,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: MIRAS, 2004. — 240 p. XV asyryň görnükli söz ussady Abdyrahman Jamynyň edebi mirasy diňe bir Gündogar edebiýatynda däl, eýsem dünýä edebiýatynyň altyn hazynasynda mynasyp orun eýeleýär. Ýazylanyna bäş asyrdan gowrak wagt geçendigine garamazdan, özüniň gymmatyny barha artdyrýan şahyryň meşhur «Baharystan» eseri köp dillere terjime edilip, bütindünýä okyjylary tarapyndan...
 • 2,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
2019. — 38 s. Salam Hormatly okyjylar! “Garri Potter.Pelsepe daşy we Syrly otag” atly bu elektron kitapçada dünýä belli britan ýazyjysy Joan Rowlingiň belli Garri Potter (iňlis:”Harry Potter”) seriýa romanlarynyň birinji iki seriýasy şeýle hem Rowlingiň ömür ýoly, çagalygy , okuwy , nikasy barada we başgada birnäçe gyzykly maglumatlar getirilýär. Şu kitapça položitel bahalary alan...
 • 13,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat:Turan1, 1994. - 210s. Romanyň awtory - durmuşyň çarkandakly , öwrümli ýollaryny geçen , onuň ajysyny-süýjüsini dadan adam. Şonuň üçin-de , onuň tötänleýin hata zerarly gözenegiň aňyrsyna düşen baş gahrymanynyň başdan geçirýän wakalary , azatlyga ymtylyşy dartgynly hem-de ynandyryjy beýan edilýär.
 • 4,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Türkmen edebiýatynyň görnükli wekili, Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Magtymguly adyndaky Döwlet baýragynyň eýesi, uly alym Aman Kekilow öz halkyna iňňän baý edebi hem-de ylmy miras galdyrdy. Zehinli şahyryň şygyr bilen ýazylan "Söýgi" romany, poemalary, kyssa eserleri okyjylar tarapyndan gyzgyn garşylandy.
 • 31,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Powest we hekaýalar. — A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2010. Türkmenistanyň meşhur ýazyjysy Berdi Kerbabaýew turkmen edebiýatyny ösdürmekde we dünýä tanatmakda ägirt işleri bitiren belli şahsyýetdir. 01 «Aýgytly ädim», «Nebitdag», «Suw damjasy - altyn dänesi» ýaly ajaýyp eserleri bilen birlikde, türkmen çagalarynyň söýgüsine we hormatyna mynasyp bolan ençeme eserleriň hem...
 • 1,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
2015. Şu gün toparymyzda dünýä edebiýatyndan, ABŞ-ly ýazyjy zenan Harper Nell Liniň Bilbili öldürmek romanyny üç dilde, türkmen, iňlis we rus dillerinde hödürleýäris. Bilbili öldürmek ýazyjy zenanyň çagalyk ýatlamalarynyň esasynda döredilen awtobiografik roman diýseňem boljak. Tutuş roman, gahrymanyň özüniň gürrüň bermegi görnüşinde düzülip, wakalar Gözlüje lakamly bezzat...
 • 1,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Turan, 1991. — 49 sah. Gurbansähedowyň G. (redaksiýasy bilen). Magrupy Ahalda dogulýar we ýemreli türkmenleriniň magruflar toparyndandyr. Harby maşgaladan, serdarlar neslinden bolupdyr. Arap we pars medeniýeti, ylymy we edebiýaty bilen çuň tanyş. Ahal – Eýran we Ahal – Hywa harby gatnaşyklarynda uly figura. Magrupy tekeleriň Ahala iýnmesi bilen öz ýemreli taýpasyna...
 • 1,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşyrow A. (çapa taýýarlan) — Aşgabat: Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Milli golýazmalar instituty, 2012. — 556 s. Махтумкули. Собрание сочинений. Том I Beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň bu I jiltlik ýygyndysy ajaýyp eserlerden düzülen şygyrlar çemenidir. Bu ýygyndyny okan islendik okyjy şahyryň müň dürli öwüşginli şygyrlar dünýäsine syýahat eder we...
 • 39,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşyrow A. (çapa taýýarlan) — Aşgabat: Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Milli golýazmalar instituty, 2012. — 361 s. Redaktor Godarow Rahmanberdi. Махтумкули. Собрание сочинений. Том II Beýik türkmen şahyry Magtymguly Pyragynyň eserler ýygyndysynyň 2-nji jildinde şahyryň pelsepewi şygyrlary we düşündiriş sözlügi ýerleşdirildi. Kitap giň okyjylar köpçüligine niýetlenildi.
 • 2,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Magtymguly – Gosgular. Kitapça türkmen klassygy Magtymguly Pyragynyň goşgulary girizildi. «Ýedigen» kitaphanajygy – Aşgabat, «Turan». neşirýaty, 1991. PDF-a geçirildi: 23 Awgust 2013. «Enedilim.com» sahypasynyň kitaphanasy.
 • 218,94 КБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmendöwletneşir, 1959. — 214 sah. Çapa taýýarlan: Baýmuhammet A. Garryýew. Belent türkmen şahyrynyň watan gahrymançylyk hakdaky eserleri.
 • 1017,14 КБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Turan, 1991. — 55 sah. G.Gurbansähedowyň redaksiýasy bilen. Ol Gürgen derýasynyň boýunda, Kümmethowuzdan gündogarda Hajygowşan obasynda Döwletmemmet Azady ýaly ulamanyň maşgalasynda dogulýar. Ol atasy Azadydan ylym we edep alýar, arap, pars we gadymky türk dilini öwrenýär. Soň Hywada, Şirgazy medresesinde okaýar, Rabguzy, Ýunus Emre, Sagdy, Rumy we Hafyz ýaly...
 • 533,06 КБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmendöwletneşir, 1959. — 204 s. Watan gahrymançylyk hakdaky eserler Gürgeniň Gerekdir Ýaşymyz Öňi-ardy bilinmez Gökleň Reýgan eýledi Pukaraýam Türkmen binasy Türkmeniň Depe nedir, düz nedir Meýdan ýoluksa Eýlär Görüň Aňlamaz Gerekdir Baş üstüne Gerek Oglum – Azadym Ahlaky-didaktiki häsiýetli eserler Neýläýin Bilmezmiň Islärin Joşa düşüp sen Ýyglap geçer halymga Baradyr...
 • 584,00 КБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Turan, 1991. — 55 sah. Gurbansähedowyň G. (redaksiýasy bilen). Şahyr Saragtda, togtamyşlaryň wekil, onuň-da ýusuplar diýen böleginde dogulýar. Ol urugçylyk döwründe ilki Saragtda, soň Maryda, köplenç Hywada taglym alýar. Medreselerde türk, pars we arap taryhyny, medeniýetini we edebiýatyny öwrenýär. Onuň kuwwatly akyly jemgyýeti sosial öwrenmeklige itekleýär....
 • 495,94 КБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Turan, 1991. — 52 sah. G.Gurbansähedowyň redaksiýasy bilen Матаджи. Стихотворения Annagylyç Mätäji (1824-1884) Mätäji Aşgabadyň eteginde, Köşi obasynda dogulýar. Onuň öz ady Annagylyç bolup, Mätäji onuň lakamydyr. Onuň kakasyna Amanmuhammet diýer ekenler.Nowaýy, Meşrep, Fuzuly onuň edebi mekdebi. Onuň milli şygyrlaryna köp halk aýdymlary döredilýär. Mätäji sazyň...
 • 450,07 КБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Turan, 1991. — 55 sah. Belent türkmen şahyrynyň goşgulary.
 • 407,32 КБ
 • добавлен
 • изменен
TSSR Ylymlar akademiýasynyň neşirýaty. Aşgabat, 1963. Klassyk şahyr Mollanepesiň döreden ajaýyp eserleriniň biri hem Zöhre-Tahyr dessanydyr. Eseriň gahrymanlarynyň goşgulary türkmen halkynyň söýgüli aýdymlaryna öwrülip gitdi.
 • 1,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Miras, 2007. — 63 s. Birinji bap. Adam kellesiniň görnüşleri. Ikinji bap. Adam saçynyň görnüşleri. Üçünji bap. Adam ýüzüniň görnüşleri. Dördünji bap. Adam maňlaýynyň görnüşleri. Bäşinji bap. Adam gaşynyň görnüşleri. Altynjy bap. Adam gözüniň görnüşleri. Ýedinji bap. Adam gulagynyň görnüşleri. Sekizinji bap. Adam burnunyň görnüşleri. Dokuzynjy bap. Adam agzynyň görnüşleri....
 • 568,71 КБ
 • добавлен
 • изменен
Arap ertekileri. — 2015. Тысяча и одна ночь Megerem türkmen okyjylarynyň içinde "Müň bir gijäniň" adyny eşitmedik ýok bolsa gerek. Şu gün toparymyzda bu eseriň türkmen dilindäki nusgasyny agzalarymyz bilen ilkinji paýlaşýarys. Eýsem "Müň bir gije" nähili eser we nirede döredi? "Müň bir gijäniň" özi, her gün agşam bir gyzy ýanynda ýatyryp, ertesi-de ony öldürýän birehim Şähriýar...
 • 2,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ашгабат: Türkmen döwlet neşirýat gullugy , 2003 — 208 sah. Türkmen ilim aman bolsun. Goşgular Eziz halkym! Eliňizdäki bu şygyrlar kitabymy men entek çagakam ýer titremesinden soň ýazyp başladym.Talyp ýyllarym,ondan soňky ýyllar ýekelikde galan pursatlarym şygyrlar toplumynyň birnäçesini gündeligime ýazdym. Şygyrlar toplumynyň galaba bölegini bolsa men garaşsyzlyk ýyllary içinde...
 • 966,02 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ашгабат: Türkmen döwlet neşirýat gullugy , 2003 — 298 sah. Türkmeniň bäş eýýamynyň ruhy. Goşgular Eziz türkmen milletim! Men sizi şu şygyrlar ýygyndysynyň üsti bilen bäş müň ýyl alyslykdan-Oguzhan Türkmenden başlanýan kä ýeňişli, käte ýeňlişli taryhymyzy ruhy akabamyzyň şu güne deňiç hakydasynda ezizlän milli gymmatlyklaryny çuňňur öwrenenimde soňky kalbymda heýjanlyk döreden...
 • 1,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat, Sovet edebiýaty jurnaly 3/1987. Eziz ildeşler! Her bir milletiñ buýsanmaga oña guwanmaga dürli baýlyklary bar. Biziñ Türkmen milletiniñ-de baryp biziñ eýýamymyzdan öñ (milatdan öñ) dörän we il arasynda dilden dile saklanyp gelen halk döredijilikleri, efsanewi-mifiki eserleri bar. Ynha şolardan iñ gadymkysyny we başgaça aydylanda şa eserini, ýagny Oguznamany size tanatmagy...
 • 188,10 КБ
 • добавлен
 • изменен
Beỳik köňle syỳahat. (Nury Halmämmedow barada ýatlamalar). Daşkent-Stambul, 2009-2010. Awtordan: Okyjym! Meşhur kompozitor Nury Halmämmediň beỳik köňlüne syỳahata çykdyň. Ŷollaryň açyk bolsun. Men syỳahata çykamda köp kişi öz bilỳänini maňa gürrüň beripdi. Olara, Daỳnalylara, A.Baỳrammyrada aỳratyn minnetdarlyk aỳdỳaryn. Oraz Ýagmyr.
 • 977,92 КБ
 • добавлен
 • изменен
Gunbedkabus, 2004. - 149 s. Türkmen edebiýatynyň medeni we ruhy baýlygynyň paýhasly ogullarynyň biri hem Taganberdi Purmand, Tagandurdy ogludyr. Ol il arasynda "Tagy" ady bilen tanalyp we "Serhoş" lakamy (Tahallusy) bilen poemalar we poeziýalar döredýär. Dörediji uzak wagtlardan bäri köp sanly eserlerini türkmen dilinde çap bolýan žurnalgazetlerinde neşir edip, okyjylara...
 • 431,67 КБ
 • добавлен
 • изменен
Bu ýygyndy-da Nobatguly Rejepowyň ajaýyp goşgulary orun tutandyr.
 • 805,77 КБ
 • добавлен
 • изменен
Pelsepe, 2015. — 300 s. XIII asyryň ussat ýazyjysy Sady Şirazynyň (1195—1226) edebiýat äleminde gazanan üstünligini beýan ederden söz asgyn gelse gerek. Günbatarly tankytçylar onuň iküç ýylyň içinde “Bossan” we “Gülüstan” ýaly iki beýik nusgawy eseri ýazyp bilşine, dogrusy, haýran galýarlar. Her bir gündogarly tarapyndan tanalýan we beýik eser diýlip, ykrar edilen bu kitaplar...
 • 1,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmenistan Döwlet Neşirýaty, 1961. — ii, 52 s. Redaktor: G. Seýitmädow, suratçy: A. Salin (PDF-a geçirildi: Noýabr 2014), taýýarlan: Nazar Annagurban. Bu iş taýýarlananda ähli seresaplyk çäreleri görlen hem bolsa, ne awtor(lar), ne «Enedilim.com» sahypasy bu işdäki informasiýa sebäpli çekilen göni ýa gytaklaýyn ýitgi ýa zelel üçin hiç bir adamyň ýa guramanyň öňünde...
 • 282,57 КБ
 • добавлен
 • изменен
A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2007. — 100 s. Bu kitaba girizilen eserlerde türkmen halkynyň ruhy baýlygy-bagşyçylyk we söz sungatyna bolaıг söýgüsi örän çepereçilik bilen yazarlanýar. Gahrymarıçylyk, tutanýerlilik, adalatlylyk, umuman, nesilden -nesle geçip gelýäıг gylyk-häsiýetler, däp-dessurlar çeperçilik bilerı suratlarıdyrylýar. Ýazyjynyň «Şükürbagşy» powesti-de,...
 • 1,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Miras, 2004. — 304 s. Bu gün toparymyzda edebiýaty söýüjiler üçin Seýitmuhammet Saýadynyň "Zöhre-Tahyr" dessanyny hödürleýäris.Seýitmuhammet Saýadynyň «Zöhre-Tahyr» dessany Türkmenbaşy adyndaky TMGI-de bar bolan nusgalar esasynda çapa taýýarlanyldy. Saýadynyň bu dessany Gündogarda giňden ýaýran «Zöhre-Tahyr» ýordumy boýunça döredilen türkmen dilindäki ilkinji ýazarly...
 • 1,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Birleşen Türkmendöwlet neşir, 1943. — 80 sah. Bu gün toparymyzda XVIII asyrda ýetişen şöhratly şahyrymyz Şeýdaýy tarapyndan ýazylan Gül - Senuber dessanyny hödürlemegi makul bildik. Bu dessan türkmen dessanlarynyň içinde iň meşhurlarynyň biri bolup, dessanda edermen ýigide zerur bolan möhüm we asylly häsiýetler öňe sürülýär. Şeýle hem, dessandaky birnäçe gazallar halk...
 • 6,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Roman. — Aşgabat: «Türkmenistan» neşirýaty, 1986. — 539 s. Görnükli şahyrymyz, zehinli ýazyjy Mämmet Seýidow bu romanynda Köpetdagyň eteginde ýaşan türkmenleriň Russiýa meýletin (mejbury) birikmezinden öňki ýagdaýlaryny , gelmişeklere garşy alyp baran söweşlerini suratlandyrýar. Romany okap görmedik okyjylara okamagy maslahat berýäris, çünki romanda türkmen halkymyzyň buýsançly...
 • 2,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Garaşsyzlyk döwrümiziň şahyrlarynyň arasynda heniz ýaşynyň kiçiligini garamazdan şahyrana üstünligi bolan Seýitliýew Maksadyň bu ýygyndysyndaky goşgulary ýüregiňi heýjana getirýär. Has-da onuň ,,Enäň ykbaly'' atly goşgusy içiňden eriş argaç bolup geçýär.
 • 678,49 КБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmenistan, 1972. — 210 s. B.Seýtäkowyň rewolýusion göreşlerden we taryhy wakalardan doly "Doganlar" atly romany diňe bir türkmen okyjylaryna däl, eýsem ozalky Sowet Soýuzynyň ençeme okyjylarynada tanyşdyr. TSSR-iň Halk ýazyjysy, Magtymguly baýragynyň laureaty B.Seýtäkowyň adybir üçlemeleriniň içinden eriş-argaş bolup geçýän gahrymanlar we okyjylar onuň "Bedirkent"...
 • 27,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Türkmenistan, 1988. — 168 s. B.Seýtäkowyň rewolýusion göreşlerden we taryhy wakalardan doly "Doganlar" atly romany diňe bir türkmen okyjylaryna däl, eýsem ozalky Sowet Soýuzynyň ençeme okyjylarynada tanyşdyr. Bu gün toparymyzda romanlar toplumynyň ilkinji tomuny siz bilen paýlaşmagy makul bildik. Toparymyzdan daşlaşmaň, ýakyn günlerde romanyň ähli tomlaryny toparymyzdan...
 • 32,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Türkmen halk aýdymlary [Sözleri] : [Ýygyndy] / [Türkmen dilinde] — Aşgabat : Türkmendöwletneşirýaty, 1971. Şu saýlanan ýygyndyda Görogly eposyndan, Leýli-Mejnun, Zöhre-Tahyr, Saýatly-Hemra, Şasenem-Garyp, Hüýrlukga-Hemra, Nejep oglan ýaly meşhur türkmen halk dessanlaryndan we Magtymguly Pyragydan başlap, Mollanepes, Kemine, Zelili, Seýdi, Mätäji ýaly türkmen edebiýatynyň beýik...
 • 62,30 КБ
 • добавлен
 • изменен
Hüýrlukga – Hemra. Türkmen halk dessany. (Çapa taýýarlan we sözbaşy ýazan N. Seýidow) – Aşgabat, 2018 − 78 sah. Halkyň söýgüli dessany bolan «Hüýrlukga − Hemra» türkmen bagşylarynyň ençemesiniň ussatlyk bilen ýerine ýetirýän dessanlarynyň biridir. Olaryň arasynda ussat dessançy bagşy Nury Halykowyň aýdan nusgasy özüniň çeperçiligi, aýdymlara baýlygy bilen tapawutlanýar. Dessanyň...
 • 1,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Türkmenistan» neşirýaty, Aşgabat, 1977. Türkmen halkynyň döreden ýene bir ajaýyp dessanlarynyň biri hem «Nejep oglan» dessanydyr. Bu eseriň gahrymanlarynyň goşgulary hem türkmen halkynyň söýgüli aýdymlaryna öwrülip gitdi. Enedilim.com» sahypasynyň kitaphanasy.
 • 318,97 КБ
 • добавлен
 • изменен
Türkmendöwletneşir. Aşgabat. 1957. «Şasenem-Garyp» dessany Türkmen halkynyň arasynda örän giňden ýaýran hem köpçülik tarapyndan söýlüp okalýan edebi ýadygärliklerden biridir. «Şasenem-Garyp» dessany SSSR Ylymlar akademiýasynyň Türkmenistan filialynyň/bölüminiň Taryh, dil we edebiýat institutynyň işgäri, merhum tarapyndan çapa Nepes Hojaýew taýýarlanyp, ilkinji gezek 1940-njy ýylda...
 • 4,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Saýatly Hemra. Dessan, A.: Türkmenistanyň milli medeniýet «Miras» merkezi, 2006 – 176 s. «Saýatly Hemra» dessanynyň şu nusgasy Türkmenistana daşary ýurtly ildeşimiz tarapyndan sowgat berlen golýazma esasynda çapa taýýarlanyldy. Dessanda türkmen halkynyň däp-dessury, edim-gylymy çeper beýanyny tapypdyr. Bu dessandaky şygyrlaryň ählisi diýen ýaly türkmen halk aýdymlaryna öwrülipdir.
 • 700,17 КБ
 • добавлен
 • изменен
2014. Siz heý ozal Mark Tweniň "Tom Soýerini" okap görüpmidiňiz?! Bu kitaby tapmak kyn däl, arada ony türkmen dilinde toparymyzda ýerleşdirdik. Bu gün bolsa Tomuň ýakyn dosty Gekiň gyzykly başdan geçirmelerini, ýagny dünýä belli ýazyjy Mark Tweniň "Geklberri Finniň başdan geçirenleri" kitabyny türkmen dilinde okap bilersiňiz. Kitaplaryň ikisi hem "Her kime okamak maslahat...
 • 1,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Miras, 2004. — 184 s. Köneürgenç türkmenleriniň hökümdary Atsyza (XII asyr) we onuň neberelerine wepaly hyzmat eden meşhur kätip, beýik söz ussady, zehinli şahyr Reşideddin Watwat türkmen halkynyň gyzyldan gymmatly medeni mirasyna uly goşant goşan adamlaryň biridir. Onuň kitaplary dünýäniň meşhur kitaphanalarynda görnükli orun eýeleýär. Reşideddin Watwatyň bu eseri...
 • 17,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Stockholm, 2004. – 374 s. — ISBN 91-974397-3-8 Ak Welsapar, türkmen ýazyjysy, Şwesiýa Ýazyjylar gura-masynyñ agzasy, Ýazyjylaryñ Halkara Pen-klubunyñ hormatly agzasy. Eserlerini türkmen, rus we şwed dillerinde ýazýar. Böwsülen tümlük romanynyñ baş gahrymany Amansähet rehimsiz aganyñ eline galan ýetim. Ol öz dogumyna, zehinine daýanyp, ýokary bilim alýar, gysganç hem doñýürek...
 • 1,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Stockholm: Gün neşirýaty, 2005 – 124 s. Egri gylyç romanynyň baş gahrymany – Sertip. Ol gahrymançylyga ymtylýan adam däl, ýönekeý oba mugallymy. Onuň töweregindäkilerden ýeke-täk tapawudy – bilesigelijiligi, öz ýurdunda bolup geçýän täzelikler bilen gyzyklanýandygy. Bilesigelijilik, durmuş aktiwligi Sertibi käte gülkünç ýagdaýa salsa, käte gussaly wakalara duçar edýär. Eseriň...
 • 830,49 КБ
 • добавлен
 • изменен
– Stockholm, 2005. – 385 s., ISBN 91-974397-0-3 Romandaky wakalar garaşsyz ýurtda ýaýbañlanýar, kitabyñ gahrymanlaryda garaşsyz topragyñ adamlary. Ýöne ýurduñ bütin durkunda, onuñ dolandyrylyşynda, adamlaryñ özara gat-naşyklarynda, olaryñ özlerini alyp baryşlarynda ýykylan imperiýanyñ gorkunç keşbi ör-boýuna galýar. Kitaby okanyñda döwlen aýnanyñ gyýçaklarynda öz ýüzüñi synlan...
 • 1,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Stockholm: Gün, 2006 – 170 s. — ISBN 91-974397-8-9 Ak Welsapar, türkmen ýazyjysy, Şved ýazyjylar guramasynyň agzasy. Türkmen, rus we şved dillerinde ýazýar. Milli we Halkara edebi baýraklaryň birnäçesine mynasyp bolan. Mülli Tahyryň hudaýlygy – ýazyjynyň on ikinji kitabydyr.
 • 1012,84 КБ
 • добавлен
 • изменен
Roman /Terjime eden K. Gurbanmyradow. – Aşgabat: Türkmenistan, 1986. — 496 s. Elektron görnüşe geçirildi 2016 ý. Talantly ýazyjy W. Ýanyň türkmen diline geçirilen «Çingiz han» atly eseri giň okyjylar köpçüliginiň göwnünden turdy. Eliňizdäki kitap mongol basybalyjylarynyň tozgunçylykly ýörişleri barasyndaky trilogiýanyň ikinji kitaby bolmak bilen, gazaply hem hilegär hökümdaryň –...
 • 2,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Miras, 2004. — 360 s. «Medinede Muhammetden» soň «Türküstanda Hoja Ahmet» diýdiren, türkmeniň meşhur piri Hoja Ahmet Ýasawy seljuk türkmenleri zamanynda ýaşap, ajaýyp hikmetleri ýazyp galdyran ussat şahyrdyr. 800 ýyllap dowam eden uly bir edebi mekdebi galdyran Hoja Ahmet Ýasawy seljuk türkmenleri döwründe döwlet diliniň pars dilidigine garamazdan, ilkinji bolup oguz...
 • 2,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat : MIRAS, 2005. — 400 s. Ыльясова Г. (сост.) Поэзия молодых женщин Bu gün toparymyzyň agzalaryna hödürlenýän bu kitapda külli türkmen eneleriniň ýaşlykda aýdan läledir monjugatdy bentleri, şeýle-de olaryň eziz balalaryny huwwalan hüwdüleri ýerleşdirilendir. Bu çugdamja, ajaýyp bentlerden ygrarlylygy, lebzi halallygy, watansöýüjiligi, mertligi, zähmetsöýerligi,...
 • 1,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: MIRAS, 2004. — 336 s. أبو القاسم محمود بن عمر جارالله الزمخشرى ﺮ ﺑﻳﻊ الأﺑﺮاﺮ Arap dilinden terjime eden we çapa taýýarlan Kakajan Janbekow Türkmenistanyň Ömürlik Prezidenti Beýik Saparmyrat Türk-menbaşynyň howandarlygynda we gönüden-göni tabşyrygy esasynda türkmen dilinde ilkinji gezek neşir edilýän bu kitap XI-XII asyrlarda ýaşap geçen beýik türkmen alymy Mahmyt...
 • 1,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: MIRAS, 2004. — 336 s. أبو القاسم محمود بن عمر جارالله الزمخشرى ﺮ ﺑﻳﻊ لأﺑﺮا ﺮ Arap dilinden terjime eden we çapa taýýarlan Rahman Ilmämmedow Türkmenistanyň Ömürlik Prezidenti Beýik Saparmyrat Türk-menbaşynyň howandarlygynda we gönüden-göni tabşyrygy esasynda türkmen dilinde ilkinji gezek neşir edilýän bu kitap XI-XII asyrlarda ýaşap geçen beýik türkmen alymy Mahmyt...
 • 1,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: MIRAS, 2004. — 312 s. أبو القاسم محمود بن عمر جارالله الزمخشرى ﺮ ﺑﻳﻊ لأﺑﺮا ﺮ Arap dilinden terjime eden we çapa taýýarlan Kakajan Janbekow Türkmenistanyň Ömürlik Prezidenti Beýik Saparmyrat Türk-menbaşynyň howandarlygynda we gönüden-göni tabşyrygy esasynda türkmen dilinde ilkinji gezek neşir edilýän bu kitap XI-XII asyrlarda ýaşap geçen beýik türkmen alymy Mahmyt...
 • 2,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: MIRAS, 2004. — 312 s. أبو القاسم محمود بن عمر جارالله الزمخشرى ﺮ ﺑﻳﻊ لأﺑﺮا ﺮ Arap dilinden terjime eden we çapa taýýarlan Rahman Ilmämmedow Türkmenistanyň Ömürlik Prezidenti Beýik Saparmyrat Türk-menbaşynyň howandarlygynda we gönüden-göni tabşyrygy esasynda türkmen dilinde ilkinji gezek neşir edilýän bu kitap XI-XII asyrlarda ýaşap geçen beýik türkmen alymy Mahmyt...
 • 1,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Türkmenistanyň Ömürlik Prezidenti Beýik Saparmyrat Türk-menbaşynyň howandarlygynda we gönüden-göni tabşyrygy esasynda türkmen dilinde ilkinji gezek neşir edilýän bu kitap XI-XII asyrlarda ýaşap geçen beýik türkmen alymy Mahmyt Zamahşarynyň «Ýagşyzadalaryň bahary» atly köp jiltli eseri. Dünýä edebiýatynyň genji-hazynasyna giren bu eser milli mirasymyzyň ruhy gym-matlyklarynyň...
 • 2,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Türkmenistanyň Ömürlik Prezidenti Beýik Saparmyrat Türk-menbaşynyň howandarlygynda we gönüden-göni tabşyrygy esasynda türkmen dilinde ilkinji gezek neşir edilýän bu kitap XI-XII asyrlarda ýaşap geçen beýik türkmen alymy Mahmyt Zamahşarynyň «Ýagşyzadalaryň bahary» atly köp jiltli eseri. Dünýä edebiýatynyň genji-hazynasyna giren bu eser milli mirasymyzyň ruhy gym-matlyklarynyň...
 • 1,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Turan, 1991. — 62 sah. Gurbansähedowyň G. (redaksiýasy bilen). Zelili Janymyň jananasy Gelýär Köz biläni Dostdan gaçar Aldady meni Aglar Iş bolsa Ýalandadyr Başda bellidir Käre döndi Gürgene gideli Bellidir Boldum Ýoldur bu Indi Eýledi husnuna hyrydar meni Halym perişan Gerekdir Döndi Meniň Eý gardaş Islemen seni Ýar senden...
 • 1,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Гошгулар. — Ашгабат: Түркменистан, 1978. — 705 с. Бу эсер зехинли шахыр Ата Атажановың гошгулар йыгындысы болуп, онда шахырың түркмен яшларының сөйгүли айдымларына өврулен «Илки сөйгим нирде сен», «Гоңшы гыз» ве 70-нҗи йылларың сөйги лирикасының символы хасапланян «Айлы агшам» ялы мешхур гошгулары ерлешдирилен.
 • 8,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ашгабат: Туркменистан, 1987. — 208 с. ТССР-иң халк языжысы, Магтымгулы адындакы Дөвлет байрагының лауреаты Керим Гурбаннепесовың бу китабына онуң соңкы йылларда дөреден ойланмалары гиризилди. Шахыр «Томус язгылары» диен өзболушлы проза эсеринде эдебият ве дурмуш, адам ве борч, ягшы ве яман, галамдаш языжылар барасында философик ойланмалар билен чыкыш эдйәр.
 • 4,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Эдеби макалалар. — Ашгабат: Туркменистан, 1978. — 204 c. Керим Гурбаннепесовың бу китабына онуң соңкы йылларда дөреден эсерлери, хусусанда "Халыпалар ве шәгиртлер" ады билен бейлеки языжылар барасында өрән гызыклы ятламалары гиризилен.
 • 6,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Романың авторы – дурмушың чаркандаклы, өврүмли ёлларыны гечен, онуң аҗысыны-сүйҗүсини дадан адам. Шонуң үчин-де, онуң төтәнлейин хата зерарлы гөзенегиң аңырсына дүшен баш гахрыманының башдан гечирйән вакалары, азатлыга ымтылышы дартгынлы хем-де ынандырыҗы беян эдилйәр.
 • 4,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дурды Каровың «Он йыл түрмеде» атлы романының биринҗи китабы окыжылар көпчүлигиниң сөйгүсини газанды. Романың гахраманларының соңкы ыкбаллары хас-да чылшырымлы. Азатлыга чыкыландан соңра-да, гайтадан ил-гүне гошулмак, кәбир терс пикирли адамларың яңсыламаларына, гурян пиримлерине гаршы дуруп, дурмуш сынагларындан саг-аман гечәймек киме башардяр, киме башарданок. Романың икинҗи...
 • 6,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ашгабат: Tүркменистан, 1992. — 240 с. Түркмен окыҗыларына "Ковуснама" ады билен хөдүрленен, күлли Гүндогарда "Кабуснама" ады билен мешхур болан бу китабы ХI асырда Каспи деңзиниң гүнорта кенарында яшап гечен, эмир Кабусың агтыгы Кей–Ковус өз оглы Гиланшаха саргыт хем өвүтнама хөкмүнде языпдыр. Китабың 44 фасылы болуп, оларда мәхрем ата мәхрем перзендине дурмушың дүрли угурлары...
 • 85,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ашгабат: Tүркменистан, 1992. — 240 с. Түркмен окыҗыларына "Ковуснама" ады билен хөдүрленен, күлли Гүндогарда "Кабуснама" ады билен мешхур болан бу китабы ХI асырда Каспи деңзиниң гүнорта кенарында яшап гечен, эмир Кабусың агтыгы Кей–Ковус өз оглы Гиланшаха саргыт хем өвүтнама хөкмүнде языпдыр. Китабың 44 фасылы болуп, оларда мәхрем ата мәхрем перзендине дурмушың дүрли угурлары...
 • 29,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
«Түркменистан» неширяты. Ашгабат, 1965. Түркмен совет эдебиятының аксакалы Берди Кербабаевиң түркмениң Ленини хасапланан гөрнүкли дөвлет ишгәри Гайгысыз Атабаеве багышланан романы.
 • 26,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Чап эдилмедик гошгулар. — Ашгабат, 1990. Дүзүҗилер: Б.Җүтдиев, А.Мүлкаманов. Бейик Магтымгулының түркмениң акылына, аңына, эдеп-экрамына, сынмаз рухуна өврүлип гиден дөредиҗилик мирасы хут дурмушың өзи ялы көптараплы, ол мүдими дерялар кимин бакылыга тарап акып ятыр. Йөне гынанчлы ери халк көпчүлигине — хорматлы окыҗылара шол көптараплы шыгыр дүнйәси долулыгына гөркезилмән...
 • 10,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ашгабад: Магарыф, 1985 — 75 с. Size häzirki hödürleýän kitabymyz mekdep , ýörite orta we ýokary okuw jaýlarynyň okuwçylary , talyplary , mugallymlary , edebiýatçylar we Magtymgulynyň döredijiligi bilen gyzyklanýanlar üçin ýörite taýýarlanyldy. Kitapda ilki bilen Magtymguly atamyzyň goşgularyndan alnan öwüt-nesihat häsiýetli setirler , bentler ýerleşdirildi. Soňra türkmen we...
 • 1,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ашгабад: Магарыф, 1985 — 75 с. Потомкам запомнится Махтумкули Mämmedow A., Durdyýewa A. Magtymguly diýip adym tutsalar Size häzirki hödürleýän kitabymyz mekdep , ýörite orta we ýokary okuw jaýlarynyň okuwçylary , talyplary , mugallymlary , edebiýatçylar we Magtymgulynyň döredijiligi bilen gyzyklanýanlar üçin ýörite taýýarlanyldy. Kitapda ilki bilen Magtymguly atamyzyň...
 • 29,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ашгабат: Рух, 1993. — 57 сах. Предзнаменование. На туркменском языке. Гөзбашыны мүңлерче йыллык гадымыетден алып гайдян энчеме дәп - дессурларымыз гөнүден - гөни ырымларың тәсири билен дөрәпдир. Ынсан дурмушы гөрүм - гөрелдеден, тәсирден, дәп - дессурдан дүзүлен. Адамлар өмри кадалы ёла угрукдырмак үчин, дүрли ырымлара тен берипдирлер. Ырым дүнйә халкларының әхлисиниң дурмушында...
 • 5,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ашгабат: "Оваз" дөредиҗилик - өнүмчилик бирлешиги, 1992 — 55 с. Җүнейит хан. Чепер - документал повест. Языҗы Шамырат Таганов бу "Җүнейит хан" атлы чепер - документал повестини Шаммы келиң йүзбашысы болан, 1957-нҗи йылда 88 яшында арадан чыкан какасы Таган өкүзден эшиден вакаларының эсасында языпдыр.
 • 6,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ашгабат: Түркменистан дөвлет неширяты, 1962. Эйран-Тәҗик эдебиятының иң гөрнүкли шахырларындан бири Абулкасым Фирдөвси өзуниң мешхур "Шанама" поэмасыны гадымы роваятларың хем тарыхы хроникаларың эсасында языпдыр. Шахырын мәхрибан халкының эркинлик, өзбашдаклык, агзыбирлик угрундакы гахрыманчылыклы гөрешине багышланыпдыр.
 • 2,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
«Түркменистан» неширяты. Ашгабат, 1974. Бу роман белли языҗы Наргылыч Хожагелдиевиң совет дөврүнде яшлар тарапындан үрч эдилип окалан иң говы эсерлериниң биридир.
 • 10,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Повестлер ве хекаялар. Терҗиме эден К.Гурбанмырадов. — А.: Магарыф, 1992. — 256 с. Белли совет языҗысы В.Яның бу китабында түркмен халкының гадымы гечмиши, шол санда Хорезм дөвлетиниң халкларының шазада Җелалетдиниң баштутанлыгында монгол-татарлара гаршы алып баран гайдувсыз гөреши барада сɵхбет ачыляр. Китаба гадымы Римиң гулларының бейик гозгалаңы хакдакы «Спартак» повести хем...
 • 7,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Роман. — 2-нҗи нешир. Рус. терҗиме эден: М. Сопыев. — Ашгабат: Түркменистан, 1977. «Чингиз хан» атлы бу эсер языҗы В. Яның дүнйә белли трилогиясының биринҗи китабыдыр. Романда Хорезм дөвлетиниң халкларынын. монгол-татарлара гаршы алып баран гайдувсыз гөрешлери, халкың дәп-дессуры образларың үсти билен ынандырыҗылыклы беян эдилйәр.
 • 13,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Türkmenistan : Oka , öwren , döret! topary, 2015. — 280 s. Bu gün toparymyzda çeper eserleri okamagy söýýän ençeme agzalarymyz üçin ýakymly täzelik bar. Uzak garaşylan , dünýä belli meşhur jadygöý oglanjyk Harri Potteriň başdan geçirmelerini özünde jemleýän "Harri Potter hem-de jadygöýiň daşy" erteki-romany bu gün dolylygyna toparymyzda. Kitap hakda gysgaça tanyşdyrsak, Joan...
 • 1,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Miras, 2004. — 144 s. Туркменские анекдоты Bu ýygynda Türkmenbaşy adyndaky Türkmenistan Milli golýazmalar institutynyň golýazmalar hazynasynda saklanýan, öňki neşirlere girmedik, halkymyzyň durmuşy bilen gönüden-göni baglanyşykly, belli bir çeperçilik ähmiýetine eýe bolan şorta sözler girizildi. Olar ýurdumyzyň dürli sebitlerinden toplanyp, hakyky milliligi,...
 • 1,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
A.: Türkmenistanyň milli medeniýet «Miras» merkezi, 2005. — 200 s. Redaktor A. Nazarow. Mazmuny . Tebigat we tebigy hadysalar hakyndaky matallar. Adam, onuň beden agzalary we oňa degişli zatlar hakyndaky matallar. Zähmet we zähmet gurallary hakyndaky matallar. Ylym-bilim, medeniýet we tehnika hakyndaky matallar. Öý goşlary, hojalyk gural-esbaplary hakyndaky matallar....
 • 909,57 КБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabad: Miras, 2005. — 224 s. Ыльясова Г. (сост.) Туркменские народные приметы и предзнаменования. Bu kitabyň biziň ata-babalarymyzyň döreden ruhy we medeni gymmatlyklaryna teşne kalbyňyza teselli berjekdigine ynanýaryn. Türkmen halk yrym-ynançary çapa taýýarlanylanda, halkyň ynançlarynyň esasynda dörändegini nazarda tutup, düýş ýorgutlaryndan hem-de her hili em- ýomlardan...
 • 5,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Miras, 2004. — 176 s. Легенды о замках Туркмении. На туркменском языке. Türkmen galalary hakyndaky rowaýatlar kitaby bu gün toparymyzda ilkinji gezek goýulýar . Ýygyndy Türkmenbaşy adyndaky Türkmenistan Milli golýazmalar institutynyň golýazmalar hazynasynda saklanýan birnäçe çeşmeler esasynda taýýar edildi. Türkmen galalary hakyndaky rowaýatlar medeni we ruhy...
 • 1,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabad: Ылым, 1983. — 198 s. Аманмырат Баймырадов (топлан ве чапа тайярлан), М. Өвезгелдиев ве Б. Велиев (редакторлар). Магтымгулы хакында роваятлар ве легендалар. Магтымгулының шахсыети, шахырана дүнйәси барада халк арасында роваятларың, легендаларың ве чепер маглуматларың энчемеси дөредилипдир. Дилден-диле гечип чеперлешен фольклор эсерлеринде Магтымгулының ынсанперверлиги,...
 • 44,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сборник. — [На туркменском языке]. — Ашхабад : Туркменгосиздат, 1961. Здесь собраны в одном месте тексты лучших туркменских песен из народных эпосов и дестан, а также из стихов классиков туркменской литературы.
 • 153,57 КБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Miras, 2005. — 648 s. Ylýasowa Gurbanjemal (red.). Тürkmen halk nakyllary. Türkmenistanyň Ilkinji we Ömürlik Prezidenti Beýik Saparmyrat Türkmenbaşynyň howandarlygynda Beýik Garaşsyzlygymyzyň ýyllary içinde ilkinji gezek neşir edilip halka hödürlenilýän bu ýygyndy ata-babalarymyzyň pähim-paýhasy siňen dürdäne nakyllary öz içine alýar. Nakyllar halk döredijiliginiň iň...
 • 2,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bochum: Studienverlag Brockmeyer, 1982. — 140 S. — (Materialia Turcica Beiheft 4) — ISBN 3-88339-265-0 Die Volksdichtung der Türkmenen weist nicht nur Mürchen, Lieder, Schwänke. Sprichwörter und Rätsel auf, sondern auch längere epische Dichtungen teils heroischen, teils romanzen-haften Charakters. Das bedeutendste heroische Epos ist der vorn Balkan bis nach Zentralasien...
 • 42,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Ylym, 2008. — 464 sah. Bu gün toparymyzda ilkinji gezek , içinde Türkmen halkymyzyň gadymdan bäri dilden-dile geçip gelýän halk ertekileriniň iň gowularyny agzalarymyza ýetirmegi makul bildik. Türkmen halk ertekileri dana paýhasyň eýeleri bolan biziň ata-babalarymyzyň öz nesillerine galdyran taýsyz miraslarynyň biridir. Çünki türkmen halk ertekilerinde biziň dana...
 • 12,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat, Türkmenistan neşirýaty 1980. Çapa Taýýarlanlar: Ata Gowşudow, Mäti Kösäýew Redaktor: Durdy Haldurdy Sözbaşy «Türkmen halky Göroglynyň üsti bilen özüni talap, gul etmek islän ähli şalaryň, hanlaryň,begleriň hem beýleki wagşylar bilen söweşde arkadagy— hemaýatçysy, goragçysy bolan gahraymanyň obrazyny döredipdir. Görogly halk bilen berk baglydyr, halk bilen Göroglynyň...
 • 5,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Көрұғлы дастаны (түркімен тілінде). Кёроглы. Эпический памятник. На туркменском языке. Гасан-хан ослепляет своего конюха Алы-киши за то, что тот привёл к нему невзрачных коней. Однако, эти кони (Гыр-ат и Дюр-ат) обладали магической силой, так как их родителями были волшебные морские кони. У Алы есть сын Ровшан, которого из-за слепоты отца прозвали Кёроглы (кёр — слепой, оглы, —...
 • 5,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Tyrkmendөvletneşr, 1941. — 578 s. «Кёр-оглы», «Кёроглу», фольклорно-эпический памятник, распространённый на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Сложился около 17 в. Версии «Кёр-оглы» Условно можно разделить на две группы: западную (армянская, грузинская, курдская, азербайджанская, турецкая версии, восходящие к азербайджанскому эпосу ««Кёр-оглы»-о.») и восточную...
 • 45,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
На туркменском языке. Туркменский народ пронес через века этот героический эпос и дестаны, в которых выражен идеал, мечта о счастье, свободной жизни, они исполнены глубокой мудрости, яркого жизнелюбия, радуя и сегодня сердца людей, о чем свидетельствует включение туркменского эпоса «Героглы» в Список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества. В пресс-релизе Комитета...
 • 305,80 КБ
 • добавлен
 • изменен
Aшгабат: Рух, 1993. — 245 сах. Дөвран Агалы (баш ред.), Җорагелди Сапаргелдиев (редактор). Тысяча один анекдот. Анекдоты, на туркменском языке. Йыгындыда дүрли хили, дүрли дөвүрлере дегишли шорта сөзлер, дегишмелер җемленен. Олар тәсирлилги, көпдүрлилиги, дурмуша хас якынлыгы, манылылыгы билен окыҗыны өзүне чекйәр.
 • 30,13 МБ
 • добавлен
 • изменен

Комментарии

в теге Туркменский язык на сайте twirpx #
Все правильно. Единственное замечание - туркменские словари Лингво пусть там и остаются. В свое время я спрашивал о возможности открытия в "Казахском языке" подраздела "Словари для Лингво". Мне ответили отказом. По размышлению я согласился с этим ответом, потому что тогда нужно было бы начать разгребать весь раздел "Словари для Лингво". Пусть они уж там и лежат.
А во всем остальном - полностью согласен.
в теге Туркменский язык на сайте twirpx #
Это не проект нового раздела, просто указатель. Все на своих местах и останется, Лингво тоже. Как компенсация принципу распределения по тематическим разделам.
Хорошо бы и для других языков такое составить, но задача малоподъемная.
Кстати, если где-нибудь увидите что-нибудь, не попавшее в список, добавьте.
в теге Туркменский язык на сайте twirpx #
Разумеется, добавлю. Но для других языков соорудить подобное - сверхзадача. Наши авгиевы закрома перелопатить сил не хватит.
В этом разделе нет комментариев.