Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Последние выложенные файлы

Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. Серия общественных и гуманитарных наук. — 2013. — № 6. — С. 55-60. Философия Абая рассматривается как этнофилософия, главным для которой является казахский вопрос - вопрос о всемирно-историческом положении казахов. Показано, что главный для ионийской философии вопрос об архе также имеет этнофилософскую природу и поставлен в...
 • 2,12 МБ
 • добавлен
 • изменен

Астана: Аударма, 2007. — 482 б. Қазақ даласында философия ғылымының даму тарихы туралы баяндайды.
 • 85,15 МБ
 • добавлен
 • изменен

Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2015. — 388 б. Философия тарихы. Қазақтың ғұламалары. Пәлсапалық ой-пікірлер.
 • 2,64 МБ
 • добавлен
 • изменен

Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2014. — 242 б. — ISBN – 978-601-304-011-0. Монографияда дәстүрлі қоғамдағы дүниетанымдық әмбебаптардың мәндік және құндылықтық маңызы зерделеніп, этникалық дүниетанымға тән әмбебаптық категорияларға талдау жасалынады. Жұмыста ХV ғ-дан бастап ХХғасырдың аяғына дейінгі аралықтағы қазақ ойшылдарының шығармашылығы...
 • 1,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: ҚР БҒМ ҒК ФСДИ, 2013. — 197 б. — ISBN – 978-601-7082-88-8. Анықтамаға ЖОО, ғылыми-зерттеу институттарында, мемлекеттік құрылымдар мен үкіметтік емес ұйымдарда қызмет атқаратын философия ғылымдарының кандидаттары мен докторлары туралы қысқаша мәліметтер кірді. Басылым ғылыми-педагогикалық қауымдастық пен қазақстандық философия тарихы мен қазіргі жағдайына қызығушылық...
 • 974,60 КБ
 • добавлен
 • изменен

Алматы: Философия саясаттану дінтану институты, 2013. — 216 б. — ISBN 978-601-7082-95-6. Монографияда алғаш рет қазақ философиясы мен отандық тарихи философиялық дискурста объективті логика тұрғысынан еркіндік құбылысы мен эволюциясы және оның Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуындағы маңызы ашылып көрсетіледі. Халқымыздың тарихи-мәдени және әлеуметтік-құқықтық даму үрдісіндегі...
 • 1,62 МБ
 • добавлен
 • изменен

Алматы: Философия саясаттану дінтану институты, 2013. — 375 б. — ISBN 978-601-7082-66-6. Ұжымдық монографияда қазақ халқының руханиятының қалыптасуы мен дамуының тарихи-философиялық және этномәдени негіздері заманауи құндылықтар тұрғысынан сараптаудан өткізіледі. Авторлар қазақ халқының рухани әлеміндегі түркілік дәуірден дәстүр жалғастығын сақтаған, сондай-ақ басымдық танытқан...
 • 2,81 МБ
 • добавлен
 • изменен

Алматы: Қазақ университеті, 2006. — 216 б. — ISBN 9965-30-060-7 OCR Бұл академик Ғарифолла Есімнің философия және саясаттану факультетінің студенттеріне арнайы пән ретінде оқыған дәрістерінің негізінде жазылған қазақ философиясының тарихына арналған еліміздегі тұңғыш оқулық. Кітап студенттерге, магистранттарға, аспиранттарға, сонымен бірге қазақ рухани мәдениетін, дүниетанымын...
 • 8,69 МБ
 • добавлен
 • изменен

К юбилею казахстанской академической философии. — Алматы: Издательство Академии Наук, 2018. — 207 с. Материалы сборника посвящены 60-летию Института философии и права Академии наук Казахской ССР (ныне – Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК). В разнообразных жанровых формах (интервью, аналитический обзор, воспоминания, фотографии) отражены основные этапы...
 • 5,13 МБ
 • добавлен
 • изменен

Алматы: Ғылым, 1998. — 144 с. В книге рассматриваются проблемы становления и развития казахской философии с древнейших времен до наших дней. Анализируются природа казахской философской мысли, пути достижения национального единства и индивидуальной свободы. Книга рассчитана на научных работников, студентов и аспирантов, а также на тех, кто интересуется философским и духовным...
 • 3,91 МБ
 • добавлен
 • изменен

Алматы: Гылым, 1996. — 472 с. Книга представляет собой систематизированный и обобщенный анализ казахской философии XV— начала XX века в процессе ее исторического развития. Автор стремится показать историю казахской философии как закономерного результата перехода общественной мысли казахов от предфилософии народного сознания, выраженного в фольклоре, к становящейся философии в...
 • 14,24 МБ
 • добавлен
 • изменен

Алматы: Казақ университеті, 2005. — 54 с. — ISBN 9965-12-848-0. Данная книга состоит из двух частей. В первой - автор с новых позиций рассматривает актуальные проблемы истории казахской философии, зарождение которой связано с выдающимися мыслителями прошлого: Коркутом ата, Юсуфом Баласагунн, Яссаун. аль-Фараби и др. Во второй части автор на основе оригинального анализа памятника...
 • 1,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Білім, 1995. — 192 с. — ISBN 5-7404-0187-9. На анализе поэтических произведений и Слов Абая автор раскрывает философские и религиозные воззрения великого казахского мыслителя и поэта методом герменевтики. Предназначается студентам, изучающим историю казахской философии, а также широкому кругу читателей.
 • 7,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Қазақ университеті, 2004. — 83 б. — ISBN 9965-12-688-7. Кітап жоғарғы сынып мектеп оқушыларына, әдебиет, тарих, адам және коғам пəнінің мұғалімдеріне, студентерге, аспиранттарға, философия, мәдениеттану, дінтану мамандарына, жалпы халқымыздың дүнистанымын танып-білгісі келген ниеттегі оқырман қауымға арналған.
 • 2,20 МБ
 • добавлен
 • изменен

Алматы: ФжСИ, 2011. — 217 б. Бұл кітап «Мәдени мұра» Мемлекеттік бағдарламасы ауқымындағы «Ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі қазақ халқының философиялық мұрасы» (20 томдық) топтамасының негізінде қалыптастырылған алғашқы оқу құралы. Жұмыста ежелгі түркі әлемінде қалыптасқан дүниетанымдық үлгілерден бастап қазіргі кезеңдегі кәсіби философиялық деңгейге дейінгі даналық...
 • 1,60 МБ
 • добавлен
 • изменен

Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2014. — 304 б. XV–XIX ғасырлардағы қазақ философиясының тарихи сипаттамасы. — ISBN – 978-601-304-017-2 Бұл томда қазақ халқының этногенезімен қатар қалыптасқан философиялық көзқарастар жүйесі талдаудан өткізіледі және олар заманауи құндылықтық бағдарлар тұрғысынан пайымдалады. Авторлар қазақ халқының хандық...
 • 1,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2014. — 400 б. Қазақ философиясының қалыптасуы: ежелгі түркілік дәуір. — ISBN – 978-601-304-015-8 Ұжымдық монографияда қазақ халқының философиясының қалыптасуы мен дамуының мифологиялық, тарихи, мәдени негіздері заманауи құндылықтар тұрғысынан сараптаудан өткізіледі. Авторлар қазақ халқының ежелгі түркілік...
 • 2,31 МБ
 • добавлен
 • изменен

Сообщение.3 страницы.Казахская философия об индивидуальности человека: краткий обзор.все описано в 23 пунктах.Интерес к сущности человеческой индивидуальности, тесно связанный с попыткой постичь феномен человека и условий достижения им максимального уровня развития, можно проследить на всем протяжении развития человеческого общества. В казахской философии трудно найти более...
 • 28,11 КБ
 • добавлен
 • изменен

Министерство Науки и Образования Республики Казахстан Аграрно-Технический колледж Русакова Н. И. Зыряновск, 2007-2008 год - 18 с. Введение Ч. Валиханов и его воззрения на общество Философия и этика Абая Заключение Список используемой литературы
 • 20,20 КБ
 • добавлен
 • изменен
4 с. Для казахского общества характерно философствование в нефилософских формах на уровне универсалий мировоззрения, которые формируют человеческую деятельность. Здесь философемы утопают в.традиционных художественных и религиозных текстах, что побуждает историков философии исследовать философские системы в социокультурном плане, изучать тексты мировоззренческого характера.
 • 26,90 КБ
 • добавлен
 • изменен