Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Последние выложенные файлы

К.: НАВС України, 2016. — 156 с. У словнику зафіксовано найуживаніші поняття військової фахової термінології з проекцією на діяльність Національної гвардії України. Окремим розділом подано термінолексеми сфери професійної військової комунікації. Метою видання словника фахової термінології майбутнього фахівця Національної гвардії України є ознайомлення курсантів з основами фахової...
 • 1,14 МБ
 • добавлен
 • изменен

Київ: Наукова думка, 1996. — 660 с. У словнику зафіксовані найбільш уживані сучасні терміни біологічних, хімічних та медичних наук російською мовою та їх українські відповідники. Для працівників наукових установ, видавництв, радіо і телебачення, викладачів, студентів, учителів.
 • 58,20 МБ
 • добавлен
 • изменен

Київ: Українське лікарське товариство у Києві, 2003. — LII+644 с. 25 000 слів. Четверте видання, виправлене та доповнене. "Російсько - Український Медичний Словник з Іншомовними Назвами" є багатомовним словником, у якому в реєстр поставлена російська назва, оскільки він покликаний допомогти зросійщеному українському лікареві опанувати українську медичну термінологію та іншу...
 • 54,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Українське лікарське товариство у Києві, 2003. — LII+644 с. 25 000 слів. Четверте видання, виправлене та доповнене. "Російсько - Український Медичний Словник з Іншомовними Назвами" є багатомовним словником, у якому в реєстр поставлена російська назва, оскільки він покликаний допомогти зросійщеному українському лікареві опанувати українську медичну термінологію та іншу...
 • 47,17 МБ
 • добавлен
 • изменен

Навчальний посібник. — Полтава, 2017. — 332 с. — ISBN 978-966-182-450-7. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України. Посібник містить теоретичний матеріал та апробовані профілізовані індивідуальні завдання для вивчення студентами медичного і стоматологічного факультетів навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». Висвітлені...
 • 1,53 МБ
 • добавлен
 • изменен

Київ: Національний авіаційний університет (НАУ), 2014. — 152 с. — ISBN 978-966-598-897-7. Пропонований словник являє собою колективну працю науково-педагогічних працівників і студентів кафедри журналістики Національного авіаційного університету. У ньому зібрано яскраві перифрази медійної сфери соціальної комунікації ХХІ ст., а також творчі спроби майбутніх журналістів. Для...
 • 1,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
У двох томах. — Київ: Національний авіаційний університет (НАУ), 2017. — 608 с. — ISBN 978-966-598-972-1. У словнику подано тлумачення сучасних російських термінів і термінологічних комбінацій, а також їх українські відповідники, потрібні для засвоєння основ за всіма розділами теорії та практики військової авіації. Для студентів, викладачів і аспірантів вищих і середніх...
 • 4,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
У двох томах. — Київ: Національний авіаційний університет (НАУ), 2016. — 656 с. — ISBN 978-966-598-972-1. У словнику подано тлумачення сучасних російських термінів і термінологічних комбінацій, а також їх українські відповідники, потрібні для засвоєння основ за всіма розділами теорії та практики військової авіації. Для студентів, викладачів і аспірантів вищих і середніх...
 • 56,87 МБ
 • добавлен
 • изменен

Полтава: Українська медична стоматологічна академія, 2014. — 262 с. Навчальний посібник підготовлений згідно типового навчального плану та програми для підготовки лікарів в інтернатурі та лікарів-стоматологів. В навчальному посібнику викладена інформація для полегшення пошуку відомостей з морфології, фізіології, теорії й клініки, діагностики, лікування та профілактики деформацій...
 • 11,72 МБ
 • добавлен
 • изменен

Практикум. — Херсон: Херсонський державний університет, 2017. — 37 с. Практикум має на меті допомогти студентам ґрунтовно засвоїти норми сучасної української літературної мови, практично оволодіти ними, підвищити рівень культури усного й писемного мовлення. Запропоноване видання призначене майбутнім фахівцям у галузі біології, тому значну увагу в ньому приділено роботі над...
 • 255,12 КБ
 • добавлен
 • изменен

Для студентів географічного факультету спеціальності Туризм. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. — 108 с. У методичних вказівках подано зразки найуживаніших ділових документів, а також перелік питань для самостійного опрацювання, тематику рефератів і публічних виступів, іспитові вимоги та зразок варіанта іспитової роботи, літературу до курсу, зокрема зазначено найважливіші...
 • 32,48 МБ
 • добавлен
 • изменен

Навчальний посібник.— 2-ге вид., змін, і доп. — К.: Стилос, 2004. — 277 с. Пропоноване видання містить комплекс навчально-методичних матеріалів циклу фахово орієнтованих мовних дисциплін: “Юридична термінологія” (Частина І), “Мова права” (Частина II) і “Правнича лінгвістика” (Частина ПІ). Ці оригінальні авторські курси можуть становити як самостійні спеціалізовані дисципліни в...
 • 7,97 МБ
 • добавлен
 • изменен

Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Філологія. — 2017. — Т. 20. — № 2. — С. 131-138. Статтю присвячено проблемі комплексного вивчення дериваційного потенціалу системи категорії тексту, своєрідних мовних складників змісту та форми, різновидів зв’язків між окремими частинами та усталених правил вираження цих зв’язків у царині сучасної юридичної...
 • 339,85 КБ
 • добавлен
 • изменен

Методичні рекомендації. — К.: НАУ, 2008. — 32 с. У навчально-методичному посібнику стисло і систематизовано викладено основний зміст курсу «Ґендерна педагогіка» відповідно до навчальної програми та з урахуванням сучасних досягнень педагогічної науки. Основний і додатковий матеріали посібника можуть використовуватися під час аудиторної роботи, а також для організації самостійної...
 • 279,44 КБ
 • добавлен
 • изменен

Навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки «Біологія», «Хімія», «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування», «Лісове і садово-паркове господарство». — Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. — 56 с. Методичні вказівки та завдання то практичних занять...
 • 107,93 КБ
 • добавлен
 • изменен

Збірник статтей Новітні напрями філології: Херсон. ХДУ. - 2017. - 5ст. У статті досліджено ступінь ознайомленості та зацікавленості херсонськими студентами мовною політикою, ставлення до окремих положень мовних законопроектів та очікування молоді наслідків від прийняття одного з них. Ключові слова: мовна ситуація, білінгвізм, національна політика, мовна політика.
 • 13,85 КБ
 • добавлен
 • изменен
Магістерські студії. — Херсон: ХДУ. — 2018. — 6 с. У статті представлено порівняльний аналіз результатів опитувань студентів Херсонського державного університету за 2014 р. та 2018 р. на гуманітарному та негуманітарному профілях навчання. Здійснена спроба пояснення зміни мовних оцінок студентами за зазначений період. Ключові слова: мовні оцінки, мова комунікації, мовна ситуація,...
 • 27,94 КБ
 • добавлен
 • изменен

К.: Техніка, 2004. — 450 с. 2 з 2 томів спеціалізованного словника.
 • 5,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Техніка, 2004. — 521 с. 1 з 2 томів спеціалізованного словника.
 • 7,56 МБ
 • добавлен
 • изменен

Методичний посібник. – Суми: Сумський державний педагогічний університет (СумДПУ) ім. А. С. Макаренка, 2012. – 254 с. У посібнику подано матеріали до уроків з української мови для учнів 11 класу (профіль – «українська філологія»). Вправи та завдання зорієнтовують на поглиб-лення знань з історії мови, сучасного українського та світового мовознавства, розширення уявлення про мовну...
 • 2,63 МБ
 • добавлен
 • изменен