Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

История украинской философии

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Доверенные пользователи и модераторы раздела

Харьков: Типография народного комиссариата просвещения, 1923. — 66 с. Язык: русский. Деятельность каждого исторического деятеля, великая и малая, с ее средствами и целями оценивается с индивидуальной и этической точки зрения общественно-полезною чистотой его побуждений, важностью и значением руководящей им идеи. Чем чище эти побуждения, чем решительнее они возвышаются над...
 • №1
 • 6,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — К.: Промінь, 2013. — 376 с. — ISBN 978-966-8512-46-9 Монографія містить філософський аналіз підвалин і перспектив розвитку сучасної вітчизняної філософської думки. На прикладі аналізу філософсько-історичного знання виявлено співзвучність між міфологічними витоками української філософії та постмодерними обставинами її нинішнього самовизначення. Представлено...
 • №2
 • 7,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Промінь, 2013. — 376 с. — ISBN 978-966-8512-46-9. Монографія містить філософський аналіз підвалин і перспектив розвитку сучасної вітчизняної філософської думки. На прикладі аналізу філософсько-історичного знання виявлено співзвучність між міфологічними витоками української філософії та постмодерними обставинами її нинішнього самовизначення. Представлено науково-біографічні...
 • №3
 • 7,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. Київ. «Академвидав». 2008 Підручник підготовлений з урахуванням новітніх досліджень з історії української філософії. Завдяки покладеній в основу тематично-персональній концепції історію філософської думки України вперше представлено в ньому як цілісний процес, а висвітлення окремих інтелектуальних явищ (шкіл, напрямів, рухів) пов'язано з розкриттям надбань...
 • №4
 • 1,08 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Підручник. — К.: Академвидав, 2008. — 624 с. (серія «Альма-матер»). — ISBN 978-966-8226-62-5 Підручник підготовлений з урахуванням новітніх досліджень з історії української філософії. Завдяки покладеній в основу тематично-персональній концепції історію філософської думки України вперше представлено в ньому як цілісний процес, а висвітлення окремих інтелектуальних явищ (шкіл,...
 • №5
 • 9,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник. — Вид. 2-е, доповн. — Івано-Франківськ: Плай, 2003. — 136 с. — ISBN 966-640-113-4. З метою надання методичної допомоги при вивченні історії української філософії та глибшого пояснення особливостей її розвитку у посібнику висвітлено головні ідеї мислителів України — представників різних сфер духовної культури та розкрито в хронологічній послідовності...
 • №6
 • 3,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010. — 184 с. Українська академічна спільнота, незважаючи на значний теоретичний масив інформації, й далі перебуває у полоні ілюзій, шаблонів сприйняття та некоректних тлумачень концепта «український кордоцентризм». Філософська дискусія навколо цього концепта є конфліктом міфологій – протистоянням між міфом про унікальний...
 • №7
 • 1,15 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: ЦГО НАН України, 1997. — 20 с. На допомогу аспірантам та здобувачам наукового ступеня кандидата наук. Філософські ідеї в культурі Київської Русі. Києво-Могилянська академія як осередок української та слав'янської культури. Г. Сковорода як видатний український філософ-мислитель Соціально-філософські мотиви в творчості Т. Шевченка
 • №8
 • 2,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
// Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. 1996. Т.1 С.65-72 У статті, перш ніж розкривається запропонована тема, пояснюється, що мається на увазі, коли вживається слово "інтелігент"? В якому сенсі йтиметься про Г.Сковороду як тип саме українського інтелігента? Й, зрештою, чому, аналізуючи образ філософії як життєвого шляху, пройденого її творцем, ми говоримо...
 • №9
 • 174,24 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Вид. дім «КМ Academia»; ТОВ Університетське видавництво «Пульсари», 2000. — 264 с.: іл. ISBN 966-518-161-0 («КМ Academia») ISBN 966-7671-06-2 («Пульсари») У книзі проаналізовано становлення й розвиток філософії в Києві поминаючи від зародження її у складі культури стародавнього Києва княжої доби. Спеціальні розділи присвячено характеристиці сутності філософських...
 • №10
 • 10,34 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1997. — 287 с. — ISBN 966-00-0126-6 Цей навчальний посібник створено на основі курсу лекцій, прочитаного у 1993-1995 роках студентам Національного університету "Києво-Могилянська Академія". В ньому характеризуються головні етапи розвитку філософської думки України від часу її зародження й до кінця XX століття, грунтовно розглядаються філософські погляди...
 • №11
 • 7,58 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Філософські нариси. — К.: Центр практичної філософії, 2001. — 236 с. — ISBN 966-95855-6-2. Нариси, що складають зміст цієї книги, присвячено проблемам історії філософської культури. Обґрунтовуються методологічні принципи дослідження розвитку філософії у контексті національної культури. Аналізуються конкретні явища філософської думки України й особливості їхньої взаємодії зі...
 • №12
 • 7,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Центр практичної філософії, 2001. — 236 с. — ISBN 966-95855-6-2 Нариси, що складають зміст цієї книги, присвячено проблемам історії філософської культури. Обґрунтовуються методологічні принципи дослідження розвитку філософії у контексті національної культури. Аналізуються конкретні явища філософської думки України й особливості їхньої взаємодії зі здобутками філософії інших...
 • №13
 • 6,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Краматорськ: ДДМА, 2006. — 198 с. Конспективно розглядаються онтологічні, гносеологічні, антропологічні, соціологічні, аксеологічні та праксеологічні погляди українських мислителів від часів докиївської Русі до сьогодення. Значної уваги надається малознанним українським мислителям - представникам діаспори, зокрема В. Олексюку, Н. Козорігу та ін. Кожен розділ закінчується...
 • №14
 • 1,11 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
ЦК ЛКСМУ "Молодь"; Серія біографічних творів; 1972. - 122 с. Це книга про українського вченого XV століття Юрія Котермака з Дрогобича. Опрацювавши історичні документи, автор простежив життєвий шлях Юрія Котермака, який, закінчивши Краківський університет, став доктором медицини та філософії. Пізніше - ректором славнозвісного Болонського університету. Зміст Під небом...
 • №15
 • 12,84 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Монографія. — Одеса: Астро-принт, 2010. — 152 с. — ІSВN 978-966-190-374-5. У науковій роботі розглядаються філософсько-освітні погляди Г. Сковороди. Проаналізовано проблеми навколишнього наукового світу українського мислителя, «зрідненості» праці та цілісності особистості. Особливу увагу автори звертають на характеристику Г. Сковороди як українського Сократа, при цьому показана...
 • №16
 • 1,85 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1990. — 336 с. — ISBN 5-12-001687-1. У монографії висвітлюються становлення і розвиток ідей гуманізму та Реформації на Україні за феодалізму. Вперше в науковій літературі дано системний аналіз зародження й утвердження цих ідей в духовній культурі України, які йдуть ще від епохи Київської Русі. На матеріалах філософських курсів Києво-Могилянської академії про-...
 • №17
 • 9,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Текст лекції для студ. всіх спец. ден. і заоч. форми навч. та аспірантів. – Ч. І. – К.: НУХТ, 2003. –- 52 с. Теми: Специфіка національної філософії. Співвідношення понять філософія на українських землях, філософія в Україні і українська національна філософія. Загально-методологічні основи вивчення української національної філософії. Особливості виникнення філософії на...
 • №18
 • 74,79 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Харьков. Национальный аэрокосмический университет «Харьковский авиационный институт», 2004. - 37 c. В учебном пособии рассматривается зарождение, становление и развитие философской мысли на Украине. Украинская философия осмысливается как проявление истории и духовной культуры украинского народа. Для слушателей курса «История философии», а также для читателей, интересующихся...
 • №19
 • 50,30 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Харьков. Национальный аэрокосмический университет «Харьковский авиационный институт», 2004. УДК: 1(07) ББК: Ю2 я7 В учебном пособии рассматривается зарождение, становление и развитие философской мысли на Украине. Украинская философия осмысливается как проявление истории и духовной культуры украинского народа. Для слушателей курса «История философии», а также для читателей,...
 • №20
 • 202,11 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Наукова думка, 1990. — 575 с. До книги ввійшов курс лекцій, прочитаний 1749—1754 рр. у Києво-Могилянській академії професором Георгієм Кониським. Він відображає прагнення автора в межах традиційного методу викладання в академії використовувати досягнення філософії і науки Нового часу, свідчить про становлення раціоналістичних ідей у філософії і зближення ii з природознавством....
 • №21
 • 10,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. — К. : КНТ, 2015. — 652 с. У підручнику дається комплексний аналіз усіх етапів формування історії філософії України, починаючи з античних часів і завершуючи кінцем ХХ ст. Системно досліджено розвиток української та іноетнічних традицій філософствування на українських землях. При цьому було залучено широкий спектр знань як з філософії, так і етики, естетики, богослов’я,...
 • №22
 • 13,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наукова думка, 1965. — 126 с. В книзі висвітлюється громадсько-політична та науково-просвітительська діяльність відомого українського вченого, громадського діяча і публіциста М. П. Драгоманова. Автор розглядає філософські основи світогляду Драгоманова, на великому фактичному матеріалі показує його роль у боротьбі проти політичної реакції, релігії, містики та забобонів,...
 • №23
 • 1,09 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник. — Київ: Київський національний університет технологій та дизайну [КНУТД], 2015. — 336 с. — ISBN 978-966-7972-55-4. Хрестоматія як навчальний посібник охоплює коло українських мислителів ХІХ ‒ 30-х років ХХ ст. і хронологічно є продовженням попередньої Хрестоматії, що побачила світ у видавництві КНУТД 2011 року. До нинішньої книги системно залучено великий...
 • №24
 • 3,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. — К.: Вища шк.: Т-во "Знання", КОО, 1999. — 543 с. Викладено один з перших систематизованих курсів історії філософської думки в Україні від її зародження до XX ст. Проаналізовано основні етапи розвитку філософської думки в Україні з урахуванням її специфіки та зв'язку із світовою філософською культурою, погляди провідних українських мислителів як метропольної...
 • №25
 • 4,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
Курс лекцій: Навч. посіб.- К.: Вища шк.: Т-во "Знання", КОО, 1999. - 543 с. Викладено один з перших систематизованих курсів історії філософської думки в Україні від її зародження до XX ст. Проаналізовано основні етапи розвитку філософської думки в Україні з урахуванням її специфіки та зв'язку із світовою філософською культурою, погляди провідних українських мислителів як...
 • №26
 • 959,53 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Либідь, 1997. - 328 с. ISBN 5-325-00792-0 Еще до недавнего времени украинскую философию олицетворяло одно имя - Григорий Сковорода. Авторы учебного пособия приоткрывают новый ракурс на всю историю украинской философии, представляя вниманию читателя около 120 имен украинских мыслителей - основные этапы их жизни и творчества, концептуальную основу их философского наследия и...
 • №27
 • 5,43 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Харьков: Типография Губернского Правления, 1894. — 651 с. Выпус посвящен исследованию жизни и творчества выдающегося украинского философа Г. С. Сковороды. 1-е отделение. Критико-биографическая статья проф. Д. И. Багалея. 2-е отделение. Сочинения Г. С. Сковороды. Приложения.
 • №28
 • 23,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. — К.: Либідь, 1993. — 560 с. — ISBN 5-325-00254-6. Ця Книжка є своєрідним літописом української філософської і суспільно-політичної думки. Тут зібрані найяскравіші і найхарактерніші для філософії України тексти, що мають слугувати джерелом аналізу й оцінок різних етапів її розвитку. Кожний текст супроводжується біографічною довідкою про його автора. Крім відомих...
 • №29
 • 19,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Акта, 2001. — 222 с. — (Харківська школа). — ISBN 966-7021-35-1. У цій книзі творчість Григорія Сковороди (1722-1794), щонайперше його метода сходження до Бога «ліствицею» творива, розглядається як найвищий злет української духовної традиції доби пізнього бароко. Вступ. Сковорода на тлі старожитнього українського письменства Боже об’явлення Психомахія Timor Dei...
 • №30
 • 6,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Україна, 2001.— 512 с. — ISBN 966-524-093-5. У навчальному посібнику з позицій нового осмислення історії українського народу, його духовної культури послідовно викладаються основні етапи історії української філософії, показані закономірності становлення та розвитку, специфічні риси і характерні особливості. Для викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться...
 • №31
 • 14,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
7 стор. «Для Сковороди ключ до всіх розгадок життя, як космічної, так і божественної, є людина, тому що всі питання й всі таємниці світу зосереджені для нього в людині. Не розгадавши себе, людина не може нічого розуміти в навколишньому; розгадавши ж себе до кінця , людина проникає в найглибші таємниці Всесвіту» (Эрн В. Ф. Г. С. Сковорода. Життя й навчання. М., 1912. С. 214)....
 • №32
 • 28,37 КБ
 • добавлен
 • изменен
Варшава: Праці Українського Наукового Інституту т. 24, 1934р. – 233с. У своїй книзі Чижевський на багатому джерельному матеріалі досліджує засади сковородинської метафізики, антропології, гносеології, етики. Універсалії та образи українського філософа яскраво увиразнені на тлі античного платонізму й неоплатонізму, патристики, середньовічної та новочасної (передовсім німецької)...
 • №33
 • 6,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Варшава: Праці Українського Наукового Інституту т. 24, 1934р. – 233с. У своїй книзі Чижевський на багатому джерельному матеріалі досліджує засади сковородинської метафізики, антропології, гносеології, етики. Універсалії та образи українського філософа яскраво увиразнені на тлі античного платонізму й неоплатонізму, патристики, середньовічної та новочасної (передовсім німецької)...
 • №34
 • 14,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Прага: Український Видавничий Фонд, 1931. Передмова Філософія і національність Нація і людство. Раціоналістичний та романтичний по¬гляд на націю. Вічні та часові цінності. Розв’язання проблеми. Філософія і філософії. Абсолютна правда і окремі філософічні пункти погляду. Розвиток філософії. Боротьба течій, рух між протилежностями. Роля націй в історичному розвитку філософії....
 • №35
 • 28,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Прага: Сіяч, 1926. — 200 с. Проблеми національної філософії. Розвиток проблеми. Діалектичний погляд на історію думок. Проблеми історії української філософії. Суть проблеми. Зашальні огляди історії української філософії. Народний світогляд. Середньовіччя. Ортодоквальная литература. Праці про середньовічча. Київська Академія в VII -VIII в.в. Загальна характеристика....
 • №36
 • 57,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Персонал, 2008. — 240 с. Пропоноване видання є першою в навчальній літературі спробою побудувати теоретичний “портрет” української філософії в системі українознавства, адаптований до потреб викладання філософії у вищих навчальних закладах. Виклад змісту спирається на історію української філософії та її вузлові проблеми, а також на сучасні тенденції в українській та світовій...
 • №37
 • 9,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Вища школа, 1986. — 128 с. Аннотация из книги: В монографии даётся критика современных буржуазных фальсификаций философских и атеистических взглядов украинских революционных демократов — Т. Шевченко, Л. Украинки, И. Франко и др. Разоблачаются попытки буржуазных идеологов использовать их идейное наследие в интересах антикоммунизма. Для преподавателей, научных работников,...
 • №38
 • 2,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Харків, 2012. — 424 с. ISBN 978-966-405-240-2. У монографії розглядаються основні етапи розвитку філософської думки в Слобідській Україні з кінця ХVІІ — до початку ХХІ століття. Аналізуються філософські погляди видатних мислителів Слобожанщини. Розраховано на науковців, студентів, аспірантів, викладачів філософії та культурології вищих закладів освіти,...
 • №39
 • 2,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Харків, 2013. — 318 с. ISBN 978-966-405-301-0. У монографії розглянуто основні етапи розвитку філософської думки в Харківському університеті з початку його заснування до початку ХХІ століття. Проаналізовано філософські погляди викладачів кафедри філософії, богословських кафедр та професури гуманітарних і природничих кафедр. Монографія розрахована на науковців,...
 • №40
 • 6,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. – Харків: ХДУХТ, 2014. — 184 с. ISBN 978-966-405-354-6. У монографії розглянуто процес становлення та утвердження більшовицької тоталітарної системи в ідеології, культурі, науці та освіті, літературні (1925—1928 рр.) та філософські (1931—1933 рр.) дискусії в Харкові та їхні трагічні наслідки. Монографія розрахована на науковців, студентів, аспірантів, викладачів...
 • №41
 • 4,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.