Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Экологическое право Украины

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Доверенные пользователи и модераторы раздела

За заг. ред. к.е.н. В.Г. Дідика. — К.: Державний департамент з питань адаптації законодавства, 2007. — 579 с. Колектив авторів: Акментина О.Г., Андрущенко І.М., Биченко О.Ю, Дідик В.Г., Кадрова О.О., Чугаєнко О.М., Шомпол О.А. У дослідженні висвітлено процес становлення, сучасний стан та тенденції розвитку регулювання правовідносин у сфері довкілля. У книзі здійснено...
 • №1
 • 6,94 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
практичний посібник. – Львів: Норма, 2015 . – 144 с . У посібнику вперше подано систематичний виклад правового регулювання доступу до правосуддя в галузі охорони довкілля . У ньому обґрунтовано основні засади, викладено систему міжнародних та національних правових норм, що регулюють зазначені правовідносини . Висвітлено практичні аспекти доступу до правосуддя в цій царині ....
 • №2
 • 1,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
У двох книгах. — К.: Юрінком Інтер, 1997. — 704 с. Збірник містить основні законодавчі та підзаконні акти України, які закріплюють екологічні права та обов'язки громадян, екологічні інтереси держави та юридичних осіб, механізми їх реалізації і захисту, регулюють відносини у галузі використання, відтворення і охорони земельних, водних, лісових та інших природних ресурсів,...
 • №3
 • 4,59 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Юрінком Інтер, 1997. — 576 с. — ISBN: 9667302156, 9667302172 +OCR Збірник містить основні законодавчі та підзаконні акти України, які закріплюють екологічні права та обов'язки громадян, екологічні інтереси держави та юридичних осіб, механізми їх реалізації і захисту, регулюють відносини у галузі використання, відтворення і охорони земельних, водних, лісових та інших...
 • №4
 • 5,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. - К.: Вентурi, 1996 У курсi лекцій розкриваються методологічнi та науковi засади екологічного права, висвітлюються питання предмета, джерел та системи цiєї галузi права, розкриваються екологічнi права та обов'язки громадян, гарантiї їх реалізацiї та захисту.
 • №5
 • 138,85 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Монографія. — Харків: Право, 2019. — 672 с. — ISBN 978-966-937-727-2. Монографію присвячено дослідженню теоретичних засад розвитку екологічного законодавства в контексті природно-правової доктрини. Проаналізовано питання сучасної парадигми природного права в національній системі екологічного права і законодавства, визначено особливості генези природних екологічних відносин,...
 • №6
 • 4,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник «Екологічне право України» підготовлений з урахуванням вимог Державного освітянського стандарту вищої професійної освіти. За основу взяті програми викладання екологічного права в провідних юридичних вузах України. Екологічне право України - самостійна юридична дисципліна, яка передбачена для вивчення типовим навчальним планом Міністерства освіти і науки нашої...
 • №7
 • 171,62 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник: - 2-ге вид., випр. і доп. -Суми: ВТД «Унінерситетська книга»; К.: Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. - 368 с. Посібник охоплює теоретичні і прикладні розділи сучасної екології. Висвітлені основні поняття, пов'язані із закономірностями функціонування екосистем і біосфери в цілому. Проаналізовані особливості протікання біосферних процесів в умовах їх...
 • №8
 • 2,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. 2-е видання. доповнене та перероблене / Л О. Бондар, В. В. Курзова. — Вид-во -Бурун Книга-. — 2008. — 368 c. Навчальний посібник підготовлено у формі катехізису на підставі прог ра ми з екологічного права Охоплює питання і стислі відповіді на них із загальної та особливої частин екологічного права Враховує вимоги кредит но-модульної системи навчання...
 • №9
 • 27,02 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
монографія. – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – 122 с. Монографія є комплексним самостійним дослідженням широкого кола правових питань теоретико-правових засад, адміністративно-правових гарантій та шляхів удосконалення правового регулювання діяльності органів виконавчої влади з питань екології. Положення монографії вирізняються науковою новизною та практичною спрямованістю. Розраховано на...
 • №10
 • 1,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Конспект лекцій. — Одеса: Ви-во ТЭС, 2004. — 129 с. Конспект лекцій підготовлений з урахуванням Державного освітянського стандарту на основі програми навчального курсу «Екологічне право». Правову і методологічну базу конспекту лекцій складає українське екологічне законодавство, узагальнений досвід практики, результати наукових досліджень. Розрахований на студентів вищих навчальних...
 • №11
 • 743,64 КБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: "Право" 2013. - 432 с. Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри екологічного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» на основі сучасного чинного екологічного законодавства і відповідно до оновленої програми курсу екологічного права. Його основу становлять Загальна й Особлива частини, які включають відповідні теми,...
 • №12
 • 8,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник.Харків. Видавництво - Право, 2009. – 328 с. ISBN 978-966-458-108-7 Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри екологічного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого на основі новітнього екологічного законодавства і відповідно до оновленої програми курсу екологічного права. Його основу становлять Загальна і Особлива частини, які...
 • №13
 • 2,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків Право 2005 Предмет, метод, принципи та система екологічного права Джерела екологічного права Управління природокористуванням та охороною довкілля Екологічні права та обов'язки громадян Право природокористування (загальні положення) Правове забезпечення екологічної безпеки Економіко-правовий механізм природокористування і охорони навколишнього природного...
 • №14
 • 454,85 КБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник за редакцією професорів А. П. Гетьмана і М. В. Шульги в форматі .doc Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри екологічного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого на основі новітнього екологічного законодавства і відповідно до оновленої програми курсу екологічного права. Основу Загальної частини становлять теми, в яких...
 • №15
 • 474,03 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Підручник. За редакцією професорів А. П. Гетьмана і М. В. Шульги. . Харків, «Право» 2005 р. 385 стр. Зміст. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА. Розділ І. Предмет, метод, принципи та система екологічного права. Взаємодія суспільства й природи — об’єктивна передумова. виникнення екологічних відносин і екологічного права. Предмет екологічного права. Поняття екологічного права. Метод...
 • №16
 • 1,06 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник. — Х.: Право, 2012. — 296 с. — ISBN 978-966-458-364-7 Навчальний посібник підготовлений колективом викладачів кафедр екологічного права; земельного і аграрного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» і кафедри цивільно-правових та господарсько-правових дисциплін Кримського юридичного інституту Національного...
 • №17
 • 933,67 КБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: ЕПЛ, 2013. — 96 с. Посібник присвячений питанню впровадження в Україні інституту оцінки впливу на навколишнє середовище європейського зразка. Автори посібника аналізують існуюче законодавство України, міжнародні багатосторонні угоди та директиви Європейсько- го союзу у цій сфері. На основі такого аналізу автори детально формулюють перелік мінімальних вимог відповідних...
 • №18
 • 1,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / уклад. В. М. Завгородня; Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2010. – 118 с. Посібник підготовлений з урахуванням вимог Болонської декларації. Метою видання є сприяння організації самостійної роботи студентів при вивченні...
 • №19
 • 664,18 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
моногр. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 200 с. Досліджено актуальність проблем правового забезпечення екологічної політики України, зокрема методологічні та правові заходи, генеза та механізм, пріоритетний напрям екологічної політики держави, правове регулювання якості довкілля – стратегічного напряму екологічної політики України, а також правові форми та...
 • №20
 • 1,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів, 2013. — 218 с. Навчальне видання розраховано на студентів, аспірантів та викладачів правознавчих, екологічних та управлінських спеціальностей вищих навчальних закладів. Пропонується для використання при читанні лекційного курсу з екологічного права та відповідних спеціальних курсів. Воно також буде корисним для широкого загалу читачів, які цікавляться проблемами...
 • №21
 • 1,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник для студентів вищих навчальних закладів — за ред. Каракаша І.І. — Одеса : Фенікс, 2012. — 788 с. Підручник розрахований на студентів, які навчаються за спеціальністю «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст і магістр. Ним можуть користуватися аспіранти та викладачі правознавчих спеціальностей. Підручник може використовуватися викладачами...
 • №22
 • 11,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Одеса : Юридична література, 2017. — 438 с. У запропонованому монографічному дослідженні розглянуті актуальні проблеми правового регулювання відносин власності на природні об’єкти та їх ресурси в Україні. До таких проблем автор включив соціально-філософські аспекти відносин власності на природні об’єкти, відносини власності на природні багатства в статичному стані та...
 • №23
 • 2,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. - Київ: Істина, 2005р. Предмет і система природноресурсового права. Становлення та розвиток природноресурсового законодавства і права в Україні. Джерела природноресурсового права. Право власності на природні об'єкти та їх ресурси. Право природокористування та його основні види. Правове забезпечення управління та контролю у галузі природокористування. Правове...
 • №24
 • 2,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
систематизований зб. нормат.-правових актів: неофіц. вид. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 1023 с. Наведено основні нормативно-правові акти з регулювання геологічних відносин, зокрема, у сфері розвитку мінерально-сировинної бази України, режиму запасів і ресурсів державного фонду надр, геологічного вивчення надр, державної експертизи та оцінки запасів...
 • №25
 • 5,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
навч. посіб. – Д.: НГУ, 2015. – 198 с. Наведено основні положення нормативно-правових актів з регулювання геологічних відносин у сфері розвитку мінерально-сировинної бази України, режиму запасів і ресурсів державного фонду надр, геологічного вивчення надр, державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, геологічної інформації, першовідкривачів родовищ корисних...
 • №26
 • 5,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. 2-ге видання, перероблене і доповнене. — Київ: Юрінком Інтер, 2009. — 352 с. — ISBN 978-966-667-328-5. У посібнику висвітлено питання предмета, системи, джерел екологічного права, екологічних прав та обов’язків громадян України, права власності на природні ресурси та права природокористування, правових засад управління в галузі охорони довкілля, екологічної...
 • №27
 • 1,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. 2-ге видання, перероблене і доповнене. Київ. Видавництво: Юрінком Інтер, 2008. — 352 с. — ISBN 978/966/667/328/5. У посібнику висвітлено питання предмета, системи, джерел екологічного права, екологічних прав та обов’язків громадян України, права власності на природні ресурси та права природокористування, правових засад управління в галузі охорони довкілля,...
 • №28
 • 1,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — 352 с. — І8ВК 978-966-667-251-6. У посібнику висвітлено питання предмета, системи, джерел екологічного права, екологічних прав та обов'язків громадян України, права власності на природні ресурси та права природокористування, правових засад управління в галузі охорони довкілля, екологічної експертизи, юридичної відповідальності за...
 • №29
 • 323,35 КБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. — 108 с. Конспект лекцій з курсу «Природоохоронне законодавство та екологічне право» для студентів 4 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" (фахове спрямування «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Екологічна безпека»). У...
 • №30
 • 718,78 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. - 2-е вид. — Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005. — 224 с. Навчальний посібник підготовлено з урахуванням програми з екологічного права. До складу посібника ввійшло п'ять розділів, у яких відображено основні положення, що стосуються предмета, методу, системи, джерела екологічного права, а також права власності на природні ресурси, права природокористування, правового...
 • №31
 • 6,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. - 3-є вид. Центр навчальної літератури, К. : 2006. - 224 с. Навчальний посібник підготовлено з урахуванням програми з екологічного права. До складу посібника ввійшло п'ять розділів, у яких відображено основні положення, що стосуються предмета, методу, системи, джерела екологічного права, а також права власності на природні ресурси, права...
 • №32
 • 671,04 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. - 3-є вид. Центр навчальної літератури, К. : 2006. - 224 с. Навчальний посібник підготовлено з урахуванням програми з екологічного права. До складу посібника ввійшло п'ять розділів, у яких відображено основні положення, що стосуються предмета, методу, системи, джерела екологічного права, а також права власності на природні ресурси, права природокористування,...
 • №33
 • 154,29 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Львів, видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002, 336с. Зміст: Предмет міжнародного права навколишнього середовища Принципи міжнародного права навколишнього середовища Джерела міжнародного права навколишнього середовища Екологічні права людини в міжнародному праві Міжнародні організації що діють у сфері охорони довкілля Оцінка впливу на навколишнє середовище і...
 • №34
 • 100,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методичний посібник (перероблений та доопрацьований). — Київ, 2010. — 176 с. Програма навчального модуля Робоча програма Тематичний план модулю Опис семінарської, практичної, самостійної та індивідуальної роботи Семінарські заняття Самостійна робота Індивідуальна робота Перелік питань Література Словник основних термінів та понять Конспект лекцій Вимоги...
 • №35
 • 232,86 КБ
 • добавлен
 • изменен
Запоріжжя: Зну,2009. - 28 с. Теми: Екологічне право, Як комплексна галузь права. Екологічні права та обов’Язки громадян. Право власності на природні ресурси.
 • №36
 • 323,09 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Видавничий Дім «Юридична книга», 2001. — 392 с. — ISBN: 9667791122 З проголошенням незалежності України почався новий етап розвитку екологічного права України як самостійної комплексної галузі української правової системи. У навчальному посібнику на основі аналізу Конституції України та інших правових актів у екологічній сфері розглядаються поняття і система екологічного...
 • №37
 • 2,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: КНЕУ, 2009. — 301 Навчальний посібник «Екологічне право» укладений відповідно до чинного законодавства України, згідно із програмою курсу екологічного права. У посібнику розглянуто питання теорії екологічного права, екологічних прав та обов’язків громадян, правового регулювання відносин щодо надзвичайних екологічних ситуацій, екологічної безпеки, правової охорони та...
 • №38
 • 2,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Практичний посібник / Микитюк О., Малік М., Васильківський Б., Паніна О., Рощенко П., Гарник Ю. — К.: 2004. — 68 с. Група людей стає громадськістю, коли вони працюють разом для досягнення спільної мети. Уряду, суспільним і комерційним організаціям важко знехтувати думкою групи, яка здатна не тільки висловлювати свої погляди, але й брати на себе руйнування бар’єрів непорозуміння...
 • №39
 • 2,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
монографія. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2016. – 208 с. Монографія є комплексним самостійним дослідженням широкого кола правових питань щодо юридичної відповідальності за порушення природоресурсного законодавства України, що спрямоване на розвиток еколого-правового світогляду та мислення, сталої системи еколого-правових знань....
 • №40
 • 1,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Охорона біологічного різноманіття. Хрестоматія. / Укладачі О. Є. Пахомов, В. В. Бригадиренко. - Довідкове видання. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. - 437 с. Законодавство України про екологічну мережу, природно-заповідний фонд, охорону рослинного та тваринного світу включає більше сотні документів. До хрестоматії відібрано основні законодавчі акти та нормативні документи, що...
 • №41
 • 467,17 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 176 с. Навчальний посібник підготовлено з урахуванням вимог навчальних курсів: «Екологічне право України», «Екологія» та «Основи водного законодавства», а також специфіки викладання цих дисциплін для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів. Охоплює питання з особливої частини «Екологічного права»,...
 • №42
 • 1,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 438 с. ISBN 978-966-364-909-2 У посібнику на основі досягнень еколого-правової науки, сучасного екологічного законодавства України та практики його застосування висвітлюються основні питання навчального курсу екологічного права України. Для студентів, аспірантів, наукових працівників, викладачів, екологів та...
 • №43
 • 921,77 КБ
 • добавлен
 • изменен
Курс лекцій. ─ Харків : НУЦЗУ, 2015 . ─ 195 с. Курс лекцій «Забезпечення екологічної безпеки» розкриває питання щодо нормативно-правової бази екологічної безпеки України а також контролю і аналізу функціонування систем екологічної безпеки, щодо регламентації діяльності в сфері екологічної безпеки і державних санкцій в сфері екологічної безпеки. Передмова Нормативно-правова...
 • №44
 • 1,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — О.: Видавництво:"Фенікс", 2010 рік, 220 с. ISBN: 978-966-438-285-1 Навчальний посібник розрахований на студентів вищих юридичних навчальних закладів, юристів-практиків та всіх, хто цікавиться проблемами екологічної безпеки, екологічним законодавством країн сучасного світу. Зміст: Загальна характеристика взаємодії суспільства і природи. Поняття і...
 • №45
 • 31,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого. - Харків – 2008. - 113 с. Становлення та розвиток законодавства, що регулює геологічне вивчення надр.Геологічне вивчення надр як вид права надрокористування: сутність та ознаки.Правова класифікація геологічного вивчення надр.Надра як об'єкт геологічного вивчення. Суб`єкти геологічного вивчення надр.Виникнення...
 • №46
 • 101,94 КБ
 • добавлен
 • изменен
Конспект лекцій для студентів напряму підготовки Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування всіх форм навчання. — Харків: ХНАДУ, 2008. — 61 с. Предмет, система і джерела екологічного права. Право власності на природні ресурси в Україні. Право природокористування. Управління природокористуванням та охороною довкілля. Екологічні права та обов'язки...
 • №47
 • 293,85 КБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник. Екологічна громадська організація "Мама-86", Київ — 2013. — 172 с. Наведено результати аналізу стану сучасної політики поводження з електронними відходами в Україні та ЄС та основних недоліків існуючої системи поводження з електронними відходами в Україні. Запропоновано рекомендації щодо шляхів конвергенції національного та європейського законодавства стосовно...
 • №48
 • 1,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. - 720 с. Даний підручник є академічним виданням навчального курсу з екологічного права. Складається з трьох частин: загальної, особливої та спеціальної. Написаний на основі сучасного вітчизняного екологічного законодавства, міжнародного і європейського екологічного права, доктрини організації раціонального...
 • №49
 • 2,78 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
навчальний посібник. – Харків : Харків. Нац. ун-т внутр. справ, 2010, 292 с. Навчальний посібник підготовлено авторським колективом з урахуванням вимог навчального курсу «Екологічне право України»із врахуванням специфіки викладання цієї навчальної дисципліни для курсантів та слухачів вищих навчальних закладів системи МВС. Охоплює питання із загальної частини Екологічного права та...
 • №50
 • 2,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
навчальний посібник. – Х. : ХНУВС, 2014. – 386 с. У посібнику розкрито проблеми правової охорони навколишнього природного середовища, розглянуто правовий режим територій, об’єктів природно-заповідного фонду, питання міжнародно-правової охорони довкілля. Охоплено питання з особливої частини дисципліни «Екологічне право» відповідно до вимог кредитно-модульної системи. Для студентів...
 • №51
 • 3,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Центр учбової літератури, 2013. — 432 с. Навчальний посібник присвячено проблемам правової охорони навколишнього природного середовища, також розглянуто правовий режим територій, об'єктів природно-заповідного фонду, питання міжнародно-правової охорони довкілля. Охоплює питання із Особливої частини "Екологічного права" відповідно до вимог кредитно-модульної системи....
 • №52
 • 2,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе Экологическое право Украины #
Дякую)
В этом разделе нет комментариев.