Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Право интеллектуальной собственности Украины

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Доверенные пользователи и модераторы раздела

Азимов Ч.Н. Основы патентного права Украины [Текст] : изобретение, полезная модель, промышленный образец, товарный знак / Ч. Н. Азимов ; Украинская гос. юридическая академия. - Х. : Основа, 1994. - 64 с. - ISBN 5-7768-0406-Х Изобретение (полезная модель) Критерии патентоспособности изобретения (полезной модели). Объекты правовой охраны Правовые вопросы подачи и рассмотрения...
 • №1
 • 58,90 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: КНТ,2006. - 520 с., 2-е вид., стереотип. Розглядаються питання та проблеми стосовно фундаментальних понять інтелектуальної власності та комп'ютерного авторського права в Україні: основні поняття; нормативно-правова база; організації, що захищають авторські і суміжні права; міжнародна система охорони інтелектуальної власності, комп'ютерне авторське право, Інтернет і питання...
 • №2
 • 729,89 КБ
 • добавлен
 • изменен
2-е вид., стереотип. - К. КНТ, 2006. - 520 с. Інтелект, інтелектуальна творчість та інтелектуальна власність. Нормативно-правова база. Організації, які захищають авторські і суміжні права. Міжнародна система охорони інтелектуальної власності. Захист інтелектуальної власності і комп'ютерного авторського права. Методи оцінки інтелектуальної власності. Сучасні інформаційні...
 • №3
 • 6,63 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Практ. посіб. К.: Атіка, 2006. 224 с. Пропонований посібник є першим виданням на теренах України, що охоплює весь спектр проблем, пов'язаних з дотриманням авторських прав журналістів і видавців. На основі глибокого аналізу вітчизняного законодавства та беручи до уваги досвід зарубіжних країн у цій сфері, розглянуто не лише теоретичні, але й практичні питання правового регулювання...
 • №4
 • 10,19 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Підручник. - К.: Знання, 2006. - 431с. Мета пропонованого підручника - коплексний аналіз інтелектуальної власності як визначальної економіко-правової категорії інформаційного суспільства, висвітлення її наукового змісту, генетичних зв'язків та закономірностей розвитку як явища суспільного життя.
 • №5
 • 3,79 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Знання, 2008. - 687 с. Монографія має такі розділи: Економіка як об'єкт метафізичного аналізу Метафізична визначеність економічного знання Феноменологія економічної свідомості Етнос власності: економіка, розум, людина Етапи формування власності: ретроспектива Інтелектуальна власність у структурі діяльності Інтелектуальна діяльність та інтелектуальний капітал в...
 • №6
 • 1,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія Х. : Право, 2009. – 160 с. Монографію підготовлено на основі дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, виконаної на кафедрі цивільного права № 1 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. У роботі з’ясовується сутність категорії «ноу-хау», пропонується механізм правової охорони «ноу-хау», визначається правова природа...
 • №7
 • 1,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2008. - 288 с. У навчальному посібнику розглянуто сучасне законодавство та його практичне застосування у сфері авторського права і суміжних прав в Україні. Поряд зі змістом та умовами виникнення права інтелектуальної власності у цій сфері, способами розпоряджання майновими правами на об’єкти авторського права і суміжних прав, висвітлено питання...
 • №8
 • 1,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебник, Киев/Украина, ІІВП, 2008, 415 с. ISBN 978-966-8786-12-9 У підручнику розглянуто сучасне законодавство та його практичне застосування у сфері авторського права і суміжних прав в Україні. Поряд зі змістом та умовами виникнення права інтелектуальної власності у цій сфері, способами розпоряджання майновими правами на об’єкти авторського права і суміжних прав, висвітлено...
 • №9
 • 2,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
Конспект лекцій / Авт.: В.М. Крижна, Н.Є. Яркіна - Харків: Національна юридична академія України, 2008. - 112 с. - ISBN 978-966-458-074-5 Конспект лекцій присвячений питанням здійснення та захисту прав інтелектуальної власності України і містить достатню навчально-методичну інформацію для пізнання змісту та правильного застосування відповідних норм ЦК України та спеціального...
 • №10
 • 2,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Конспект лекцій / Авт.: В.М. Крижна, Н.Є. Яркіна - Харків: Національна юридична академія України, 2008. - 112 с. - ISBN 978-966-458-074-5 Конспект лекцій присвячений питанням здійснення та захисту прав інтелектуальної власності України і містить достатню навчально-методичну інформацію для пізнання змісту та правильного застосування відповідних норм ЦК України та спеціального...
 • №11
 • 889,23 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 215 с. Зміст Вступ Інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності людини Поняття інтелектуальної власності Становлення системи охорони права інтелектуальної власності Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку держави Державний захист прав інтелектуальної власності...
 • №12
 • 1,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 376 с. У навчальному посібнику на основі проведених досліджень висвітлюються теоретичні і практичні основи становлення і розвитку інтелектуальної власності в Україні, дана оцінка ефективності функціонування інтелектуальної власності в умовах перехідної економіки, розкрито питання маркетингу, власності, цінової системи, фінансів та...
 • №13
 • 39,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. - К.: ВД Професіонал, 2005. — 448 с. У підручнику викладено теоретичні і практичні основи інтелектуальної власності в обсязі, передбаченому навчальною програмою відповідного курсу аудиторних занять для студентів, які опановують професію менеджера, маркетолога, економіста, підприємця, з метою формування відповідних фахових компетенцій. Розглядаються основи розвитку...
 • №14
 • 3,34 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
За ред. С.В. Чікін. – 2-ге вид., перероб.і доп. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 262 с.: 23 іл. Система правової охорони інтелектуальної власності Поняття про право інтелектуальної власності. Міжнародна система охорони прав інтелектуальної власності. Правова охорона об’єктів права інтелектуальної власності Правова охорона авторських та суміжних прав. Правова охорона об’єктів...
 • №15
 • 2,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Х. :2010. - 112 с. Навчально-методичний посібник "Порівняльне право про торговельні марки" видано відповідно до завдань проекту "Право інтелектуальної власності: нова магістерська програма для Національного Консалтингового Електронного центру з управління інтелектуальною власністю". Посібник розраховано на студентів зазначеної магістерської програми, які мають освітній ступінь...
 • №16
 • 967,63 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Збірник док. / упор. Г.О. Андрощук, М.М. Шевченко, Б.Г. Чижевський, С.В. Семенюк. — К.: Парламентське видавництво, 2013. — 704 с. До збірки увійшли нормативні акти України та міжнародні договори з питань інтелектуальної власності станом на 1 лютого 2013 року. Рекомендується для керівників наукових установ та організацій, вищих навчальних закладів, наукових та науково-педагогічних...
 • №17
 • 3,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Курс лекций для высших технических учебных заведений.Киев, Миллениум, 2009 – 124 с. Курс является введением в патентный инжиниринг для базовых теоретических знаний по авторским правам в области открытий и изобретений в энергетике. Цель курса – дать студентам теоретические и практические знания, связанные с решением задач защиты прав изобретателей, ознакомить студентов с...
 • №18
 • 4,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник. Б. м. : б. в., 2012?. – 72 с. Плагіат у цифровому світі Плагіат як форма академічної нечесності Визначення плагіату та його форми Дослівний плагіат, мозаїчний плагіат, неадекватний переказ та інші види ( приклади) Виключення, що не є плагіатом Академічна антиплагіат культура Міжнародні та вітчизняні академічні стандарти щодо плагіату Види посилань, що і як треба цитувати...
 • №19
 • 2,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Патентование и лицензирование: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2004. - 216с. - Библиогр.: С. 209-211. Предлагаемое учебное пособие может использоваться при изучении права интеллектуальной собственности, гражданского и коммерческого права, антимонопольного права, международной экономики и других дисциплин. Рассмотрены вопросы охраны изобретений, полезных моделей, промышленных...
 • №20
 • 1,05 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник. Видання 2-ге, перероблене і доповнене. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 278с. Висвітлюються теоретичні і практичні питання щодо правової охорони в Україні і світі об'єктів інтелектуальної власності й використання їх на ліцензійній основі. Навчальній посібник може використовуватися як під час вивчення патентного й авторського права, так і в рамках...
 • №21
 • 8,78 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. — 278 с. Висвітлюються теоретичні і практичні питання щодо правової охорони в Україні і світі об’єктів інтелектуальної власності й використання їх на ліцензійній основі. Навчальний посібник може використовуватися як під час вивчення патентного й авторського права, так і в рамках цивільного,...
 • №22
 • 1,46 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навч. посібник., за ред. д.е.н., проф. І. І Дахна. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – 560 с. Ця книга є другим спільним навчальним посібником її авторів з інтелектуальної власності, опублікованим видавництвом «Центр учбової літератури». Містить матеріал, який відсутній в книгах інших авторів з інтелектуальної власності. Автори доклали зусиль для того, щоб книга була...
 • №23
 • 1,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. -К.: "Інст. інтел. власн. і права", 2008. -248 с. У посібнику висвітлено комплекс питань, пов'язаний з правовими підставами набуттям майнових авторських прав, розглянуті договірні та недоговірні способи розпоряджанням майновими правами інтелектуальної власності, розглянуто питання щодо оформлення правочинів про...
 • №24
 • 1,51 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. — 520 с. Видання складається з двох книг, присвячених проблемам авторського права і суміжних прав. У першій книзі подані нормативні акти та документи щодо авторського і суміжних прав Європейського Союзу, Ради Європи, інших євро-пейських організацій, витяги з двосторонніх угод України з державами-членами ЄС, публікації Програми ТАСІС...
 • №25
 • 895,22 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник. - Хмельницький: ТУП, 2003. - 135 с. В посібнику розглядаються основні поняття інтелектуальної власності, умови надання правової охорони об'єктам авторського права, суміжних прав і прав промислової власності, механізм передачі прав іншій особі та здійснення правового захисту на ці об'єкти. Наводиться тлумачний словник основних термінів з інтелектуальної...
 • №26
 • 985,48 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Кондор, 2007.- 156 с. У посібнику розглядаються основні поняття інтелектуальної власності, умови надання правової охорони об'єктам авторського права, суміжних прав і прав промислової власності, механізм передачі прав іншій особі та здійснення правового захисту на ці об'єкти. Наводиться тлумачний словник основних термінів з інтелектуальної власності.
 • №27
 • 874,66 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: ДААСП, 1999 Вступ Авторське право Історія і еволюція авторського права Поняття, основні завдання (функції) та принципи авторського права Виняткова природа і види авторського права Об'єкти авторського права Суб'єкти авторського права Авторський договір Суміжні права Історія і еволюція суміжних прав Охорона прав виконавців, виробників фонограм, організацій ефірного та...
 • №28
 • 78,91 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Х.:2010.- 126 с. Введення в авторське право. Авторське право в міжнародно-правовому аспекті Історія авторського права Відмінність правових концепцій авторського права: англосаксонської "copyright'' і континентальної "droit d'auteur'' Основні міжнародно-правові акти у сфері охорони авторських прав Основні положення авторського права Умови правової охорони творів...
 • №29
 • 1,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. К.: ІІВП, 2005.- 108 с. Може бути використане для підвищення класифікації спеціалістів у сфері інтелектуальної власност, і викладачів та студентів правових, інженерних, економічних і інших спеціальностей, а також як навчальний посібник для державних службовців, юристів-практиків, підприємів і службовців усіх видів економічної діяльності, які мають потребу...
 • №30
 • 9,80 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник. – К.: ЗАТ Інститут інтелектуальної власності, 2003. – 64 с. Навчальний посібник, що підготовлений автором для студентів ЗАТ Інститут інтелектуальної власності і права, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів і магістрів за спеціальністю 7.000002 (8.000002) Інтелектуальна власність. В навчальному посібнику формулюються...
 • №31
 • 826,93 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2010. - 130 с. Автори: С.М. Злепко, І.С. Тимчик, С.В. Тимчик. В навчально-методичному посібнику розглянуто роль інтелекту та інтелектуальної власності в наукових дослідженнях, а також практичні аспекти встановлення та збереження прав на інтелектуальну власність. Посібник розроблений відповідно до плану кафедри та програми...
 • №32
 • 918,39 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-наочний посібник. — Житомир: В. Б. Котвицький, 2014. — 163 с. Особливістю посібника є поєднання схематичного викладу основних теоретичних положень із комплексом практичних завдань різнопланового характеру. У додатках наведено зразки типових документів, термінологічний словник, комплекс зображувальних матеріалів, що дозволяють підвищити ефективність сприйняття матеріалу....
 • №33
 • 7,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник.— К.: КНТ, 2007. —264 с. Навчальний посібник підготовлений колективом викладачів Київського національного університету внутрішніх справ відповідно до нової програми курсу «Право інтелектуальної власності» для юридичних вузів та містить комплекс змістовних схем та таблиць, які чітко та послідовно визначають основні положення законодавства України про...
 • №34
 • 7,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — К.: КНТ, 2007. — 264 с. Навчальний посібник підготовлений колективом викладачів Київського національного університету внутрішніх справ відповідно до нової програми курсу «Право інтелектуальної власності» для юридичних вузів та містить комплекс змістовних схем та таблиць, які чітко та послідовно визначають основні положення законодавства України про...
 • №35
 • 13,33 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Авторы не указаны. Донецьк, ДонДУУ, 2006 – 52 с. Інформаційний пакет є довідником для потенційних партнерів. Студентів і викладацького складу закладів-партнерів до своїх курсів, навчальних програм, навчального та адміністративного устрою. Позначення інформаційного пакету - в сприянні прозорості навчальної програми, допомога викладачам орієнтувати студентів на вибір відовідних...
 • №36
 • 462,12 КБ
 • добавлен
 • изменен
Сумський державний університет. Укладачі: І.П. Каплун, Е.В. Колісніченко, В.О. Панченко, А.А. Папченко. Відповідальний за випуск: А.О. Євтушенко. Видавництво СумДУ 2009. Частина 1 - 157 стр.; Частина 2 - 149 стр. Інтелектуальна власність як право на результат творчої діяльності людини. Поняття і види права інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної...
 • №37
 • 311,13 КБ
 • добавлен
 • изменен
Х.: ХНАМГ, 2011. – 233 с. Тема. Поняття та система права інтелектуальної власності - Інтелектуальна власність як результат творчої діяльності i як система суспільно-правових відносин. - Система інтелектуальної власності. - Система законодавства у сфері інтелектуальної власності. - Правова охорона об'єктів інтелектуальної власнocтi. - Поняття використання, управління, та...
 • №38
 • 1,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2005. – 172 с. Навчальний посібник підготовлений автором для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів і магістрів за спеціальністю 7(8).000002 Інтелектуальна власність. Викладені правові, наукові й організаційні основи судової експертизи, розглядається система джерел...
 • №39
 • 1,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Кириченко І.А. Судова експертиза: охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності. Навчальний посібник. – К.: ЗАТ Інститут інтелектуальної власності, 2004. – 144 с. Навчальний посібник, що підготовлений автором для студентів ЗАТ Інститут інтелектуальної власності і права, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів і магістрів за спеціальністю...
 • №40
 • 179,03 КБ
 • добавлен
 • изменен
Конспект лекцій, Дніпропетровськ, ДВНЗ УДХТУ, 2008, 48с. Зміст Вступ Інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності людини Система інтелектуальної власності Охорона та захист прав інтелектуальної власності Комерціалізація інтелектуальної власності Список літератури
 • №41
 • 458,13 КБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 320 с. Розглянуто систему інтелектуальної власності в Україні. Викладено основні положення законодавства України з питань інтелектуальної власності та її правової охорони; відзначено особливості авторського права і суміжних прав, а також права промислової власності. Відображено відомості про порядок проведення патентних...
 • №42
 • 2,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. Д.: Національний гірничий університет, 2015. – 424 с. Розглянуто систему патентного права в Україні. Викладено основні положення законодавства України з питань патентного права та її правової охорони. Відображено відомості про порядок проведення патентних досліджень та складання звіту про них. Проаналізовано порядок виявлення винаходу та проведення експертизи заявки...
 • №43
 • 18,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. - Донецк. 2009. - 243 с. На основе действующего законодательства, правоприменительной практики, научных исследований в области права интеллектуальной собственности раскрываются основные понятия защиты права интеллектуальной собственности, а также особенности защиты авторских прав, прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, торговую марку,...
 • №44
 • 1,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: ЗАО "Инст. интеллектуальной соб-ств. и права", 2003. - 140 с. Издание второе стереотипное. Конспект лекций учебного курса для студентов специальности «Интеллектуальная собственность». Составители: Кожарская И. Ю., начальник управления Госдепартамента интеллектуальной собственности; Прахов Б.Г., к. ю. н. Рецензент: Николаенко Л.И., зам. председателя Госдепартамента...
 • №45
 • 1,88 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Підручник. — К.: Істина, 2007. — 208 с. ISBN 966-8909-00-3 У підручнику висвітлено питання правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності в контексті внутрішнього законодавства України та положень міжнародно-правових актів. Розглянуто інститути авторського прана та суміжних прав, патентного права, правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту,...
 • №46
 • 15,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Конспект лекцій. – Краматорськ.: „Донбаська державна машинобудівна академія, 2007. – 84 с. Система інтелектуальної власності Еволюція інтелектуальної власності Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку суспільства Система управління інтелектуальною діяльністю Правова охорона об’єктів інтелектуальної власності Правова охорона нетрадиційних...
 • №47
 • 113,04 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник. — Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. — 292 с. Інтелектуальна власність: у схемах і таблицях є навчально-методичним посібником з дисципліни для підготовки магістрів з усіх напрямів підготовки і галузей знань. У навчально-методичному посібнику за допомогою ілюстративного матеріалу (схем і таблиць) у чіткій, лаконічній та доступній формі...
 • №48
 • 2,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: ХНАМГ, 2008. – 343 с. Довідник для студентів. Україна вступила на шлях розвитку до ринкової економіки що передбачає високий рівень творчої діяльності, розвитку освіти, інтелектуальної власності. Питання охорони інтелектуальної власності займають важливу роль у виробничий, підприємницькій, комерційній, підприємств та організацій України усіх форм власності. Основні...
 • №49
 • 1,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: ХНАМГ, 2008. – 149 с. Навч. посібник. Соціально-економічний розвиток України значною мірою залежить від ефективності інтелектуальної, творчої діяльності. Розвиток суспільства переконливо підтверджує, що головним чинником сталого економічного розвитку держави може бути тільки зростання інтелектуального потенціалу нації і, в першу чергу, впровадження науково-технологічних...
 • №50
 • 993,61 КБ
 • добавлен
 • изменен
3-е видання. 2001р. 206с з іл. Навчальний посібник написаний у вигляді лекцій з коментаріями, прикладами і додатками. В ньому викладені загальні питання винахідництва, раціоналізації, патентно ліцензійної діяльності і ін. Відображені права і пільги авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків, товарних знаків, "ноу-хау", творів науки, літератури і мистецтва, првила...
 • №51
 • 2,90 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К: Кондор, 2005. — 428 с. У підручнику викладена система інтелектуальної власності в Україні. Висвітлюються основні питання міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності та методичні основи створення об'єктів промислової власності на рівні винаходів, корисних моделей і промислових зразків, винахідництва, раціоналізації, патентно-ліцензійної діяльності та ін....
 • №52
 • 25,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Ліра-К, 2011. — 150 с. У посібнику розглянуто загальні положення права інтелектуальної власності й стисло характеризуються його основні інститути – авторське й патентне право, правова охорона товарних знаків і інших засобів індивідуалізації, і ін. Їхній аналіз ведеться як з позицій вимог основних міжнародних угод у розглянутій області й прийнятого у світі розуміння головних...
 • №53
 • 1,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Практичний посібник. – К.: К.І.С., 2007.– 448 с. Поняття права інтелектуальної власності. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності Еволюція інтелектуальної власності Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку країни Правова охорона інтелектуальної власності в Україні Об’єкти права інтелектуальної власності. Сучасна...
 • №54
 • 1,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія Тернопіль: Підручники і посібники, 2007.- 257 с. У монографії досліджено інститут особистих немайнових прав інтелектулаьної власності творців. Висвітлено правову природу особистих немайнових прав інтелектуальної власності, з урахуванням сучасних наукових доробок окреслено основні проблеми цього правового інституту. Надано детальну характеристику особистим немайновим...
 • №55
 • 18,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Суми: Сумський державний університет, 2012. — 115 с. Вступ. Інтелектуальна власність як право на результат творчої діяльності людини. Поняття інтелектуальної власності. Еволюція інтелектуальної власності. Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку держави. Система інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності....
 • №56
 • 434,26 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник. — Умань: АЛМІ, 2016. — 160 c. Даний посібник надає змогу сформувати у молодих фахівців інженерів та інженерів-педагогів знання і навички професійного, інженерного підходу до вирішення винахідницьких завдань технічного характеру. Забезпечити підготовку студентів до написання практичних розділів дипломного проекту, інтегрувати знання, вміння та...
 • №57
 • 1,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
монографія. - К. : Інтерсервіс, 2014. - 248 с. Монографія присвячена дослідженню теоретико-прикладних проблем правового регулювання відносин, пов'язаних з розпоряджанням майновими права на об'єкти авторського права. Проаналізовано особливості застосування договорів при створенні та використані об'єктів авторського права, зокрема літературно-художніх і наукових творів, творів...
 • №58
 • 1,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Політехніка, Ліра-К, 2004. — 232 с. Викладено основи інтелектуальної власності. Висвітлено питання, пов’язані з охороною об’єктів авторського права та суміжних прав, а також промислової власності, зокрема винаходів і корисних моделей. Розглянуто основні відомості про патентну інформацію й документацію, міжнародну співпрацю у сфері охорони інтелектуальної власності. Для...
 • №59
 • 20,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: НТУУ КПІ, 2012 - 238 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів . 3-тє видання, перероблене та доповнене[/i]. Зміст . Інтелектуальна власність як право на результат творчої діяльності . Загальні положення. Основні інститути права інтелектуальної власності. Система права...
 • №60
 • 5,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. - К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", Ліра-К, 2005. - 232с. Викладено основи інтелектульної власності. Висвітлено питання повязані з охороною обєктів авторського права та суміжних прав, а також промислової власності, зокрема винаходів і корисних моджелей. Розглянуто основні відомості про патентну інформацію й документацію, міжнародну співправцю у сфері охорони...
 • №61
 • 99,62 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
За ред. академіка В. Ф. Москаленка. — Вінниця : Нова Книга, 2012. — 360 с. Навчальний посібник для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів включає навчальний матеріал, систематизований у змістовий модуль та 9 тем, зокрема, концептуальні засади інноваційно-інвестиційного розвитку фармацевтичної галузі, правова охорона лікарських засобів в Україні та у світі, авторське...
 • №62
 • 11,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет, 2012. — 110 с. Життя кожної цивілізованої держави на сьогоднішній день вже не можливо уявити без надійних гарантій щодо набуття, здійснення та захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності. Вказані надійні гарантії включають відповідні елементи законодавчої, виконавчої та судової влади. Механізм державно-правового...
 • №63
 • 995,35 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник.– Тернопіль, 2017 - 200 с. Посібник підготовлений з метою проведення практичних занять для студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Право», при вивченні дисципліни «Право інтелектуальної власності». У практикумі викладено програму курсу, плани семінарських занять, рекомендовану літературу до кожної з тем, тематику індивідуальних науково-дослідних завдань та...
 • №64
 • 1,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
Кривий Ріг: Діоніс, 2014.-170 с. ISBN 978-966-2775-97-6 Розглянуто основні принципи й поняття створення, охорони та використання об’єктів інтелектуальної власності. Проаналізовано авторські й суміжні права, винаходи, корисні моделі, засоби індивідуалізації, промислові зразки в ІТ-сфері. Крім теоретичних основ права інтелектуальної власності, у посібнику розглядаються типові...
 • №65
 • 6,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
монографія. - К. : НДІ ІВ НАПрНУ, Лазурит-Поліграф, 2011. - 326 с. У монографії досліджено теоретико-прикладні підходи до систематизації законодавства у сфері інтелектуальної власності з метою вирішення питання щодо проведення його кодифікації. Розглянуто низку проблем нормативно-правового регулювання суспільних відносин у цій сфері в Україні з метою виявлення неузгодженості...
 • №66
 • 1,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч. закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. — 696 с. Зростання ролі права інтелектуальної власності в житті суспільства зумовлює необхідність Ґрунтовного ознайомлення студентів вищих навчальних закладів з основними положеннями...
 • №67
 • 1,45 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Академічний курс: Підручник для студ. вищих навч. закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. — К.: Ін Юре, 2007. — 696 с. — ISBN 978-966-313-336-2. Зростання ролі права інтелектуальної власності в житті суспільства зумовлює необхідність Ґрунтовного ознайомлення студентів вищих навчальних закладів з основними...
 • №68
 • 3,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
У праці досліджуються авторсько-правові аспекти функціонування Інтернету. Визначається, які з матеріалів, доступних в Інтер -неті, підлягають охороні за авторським правом. Розглядаються особливості правової охорони окремих категорій розміщених в Інтернеті творів. Висвітлюється зміст та обсяг авторських прав у контексті Інтернету, а також основні способи захисту цих прав....
 • №69
 • 8,51 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: КНТЕУ, 2015 рік - 10, Дисципліна - інтелектуальна власність. Охактеризовано поняття патенту, його види, та сообливості оформлення в Україні, розібрано терміни дії патенту. Також надано оснвоні характеристики, щодо охороно інтелектуальних об*єктів проимслової власності. Та нормативно-правове регулування цих відносин.
 • №70
 • 1,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2007 -195 с. У посібнику викладено основи патентознавства та інтелектуальної власності. Висвітлено питання, пов'язані з оформленням та поданням заявки на одержання патенту на винахід (корисну модель), процедуру розгляду заявки в патентному відомстві. Розглянуто основні відомості про патентну інформацію і документацію, міжнародну співпрацю у...
 • №71
 • 3,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Юрінком Інтер, 1998. — 336 с. Нумерация страниц сохранена. Посібник є комплексним дослідженням правових проблем регулювання суспільних відносин, що складаються в процесі інтелектуальної діяльності. Автори аналізують весь пакет законів України про інтелектуальну власність, розкривають його позитивні риси, відповідність вимогам ринкової економіки, міжнародним угодам у цій...
 • №72
 • 2,01 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Академічний курс За редакцією О. Л. Підопригори, О. Д. Святоцького 2-ге видання, перероблене та доповнене Київ, 2004 Зміст Передмова Предмет, система і метод охорони права інтелектуальної власності Розділ Загальні положення про інтелектуальну власність Інтелектуальна діяльність та її місце в соціально-економічному розвитку суспільства Види інтелектуальної діяльності...
 • №73
 • 925,23 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Видавничий Дім «Ін Юре», 2002, 618 с. Загальні положення про інтелектуальну власність Право інтелектуальної власності в Україні Об'єкти права інтелектуальної власності Об'єкти селекційних досягнень Об'єкти науково-технічної інформації Об'єкти нетрадиційних рішень Суб'єкти права інтелектуальної власності Виникнення прав на твори науки, літератури і мистецтва та об'єкти...
 • №74
 • 756,08 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. X.: Фірма Консум, 1997. - 192 с. В монографії в доступній для широкого читача формі висвітлюються роль і значення інтелектуальної власності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки. В ній, зокрема, розкривається процес становлення законодавства України про інтелектуальну власність. В роботі здійснено грунтовий аналіз цього законодавства, розкриті його...
 • №75
 • 234,64 КБ
 • добавлен
 • изменен
Электронный ресурс "Юрист и Закон", 2013. - 4 с. Ответ на этот вопрос читайте в материале издания ЮРИСТ & ЗАКОН от 18.07.2013, № 48.
 • №76
 • 73,45 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. пос К.: Центр учбової літератури, 2008. – 414 с. У навчальному посібнику висвітлюються економікооправові аспекти інтелектуальної власності в умовах глобалізації економіки. Вирізняльною особливістю книги є комплексний економікооправовий підхід до проблем інтелектуальної власності. Посібник містить інформацію про зміст вітчизняних книг з інтелектуальної власності та словник...
 • №77
 • 1,32 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навч. посібник для дистанційного нав чання .— К.: Університет «Україна», 2007.— 304 с. Посібник для дистанційного навчання з дисципліни «Патентознавство»містить теоретичний матеріал, поданий за модульним принципом організації навчального процесу, практичні завдання, тести для підсумкового контролю знань студентів, питання для самоконтролю, термінологічний словник, список...
 • №78
 • 724,28 КБ
 • добавлен
 • изменен
Курс лекцій. - Миколаїв : МДАУ, 2010. – 112 с. Курс „Інтелектуальна власність розрахований на поглиблене вивчення цих правовідносин, опанування правового механізму їх регулювання, отримання необхідних навиків кваліфікації результатів творчої діяльності, захисту майнових та особистих немайнових права авторів та володільців як в Україні, так і за її межами. Курс лекцій...
 • №79
 • 2,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник / уклад. – Краматорськ/Україна : ДДМА, 2009. – 128с. Навчально-методичний посібник призначений для самостійного опанування дисципліни «Інтелектуальна власність». У посібнику викладені основні положення права інтелектуальної власності в нормах цивільного, адміністративного, кримінального та митного прав України. Система інтелектуальної...
 • №80
 • 271,30 КБ
 • добавлен
 • изменен
Для спеціальностей ОКХ спеціаліст 7.18010011 "Інтелектуальна власність" та магістр 8.18010011 "Інтелектуальна власність". — К.: НТУУ "КПІ" (електронне видання), 2012. — 137 с. Набуття прав на винаходи (корисні моделі) Об'єкти винаходу їх суттєві ознаки та методика виявлення винаходів (корисних моделей). Основні Положення Закону України «Про охорону прав на винаходи і...
 • №81
 • 801,54 КБ
 • добавлен
 • изменен
Для спеціальностей ОКХ спеціаліст 7.18010011 "Інтелектуальна власність" та магістр 8.18010011 "Інтелектуальна власність". — К.: НТУУ "КПІ" (електронне видання), 2013. — 64 с. Основні положення Закону України «Про охорону прав на промислові зразки». Об'єкти промислових зразків їх суттєві ознаки. Оформлення заявок на промислові зразки в Україні. Правила розгляду матеріалів...
 • №82
 • 432,94 КБ
 • добавлен
 • изменен
Для студентів та аспірантів технічних спеціальностей та спеціальності «Інтелектуальна власність». Навчальне електронне видання. — К.: НТУУ "КПІ", 2013. — 173 с. Практикум доповнює затверджені підручники і регламентує порядок проведення практичних занять, містить завдання, приклади, послідовність складання документів, які надаються до заяв на набуття та реєстрацію прав...
 • №83
 • 2,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. — Полтава: Полтавський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2007. — 205 с. У посібнику автором висвітлюються питання правового регулювання авторського права в Україні, а також досліджується правова охорона інтелектуальної власності, як в цілому, так і в окремих її об’єктах, при цьому основна увага зосереджується на недоліках її правової...
 • №84
 • 1,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. – Вид. 2, змін. і доп. / О. П. Світличний. – К.: НУБіП України, 2016. – 355 с. У підручнику висвітлено навчальний курс лекцій з права інтелектуальної власності, який викладено в простій доступній формі з метою охоплення всіх особливостей правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності. Розрахований на широке коло читачів: студентів юридичних та...
 • №85
 • 2,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. — Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О.Д. Святоцького. — Т. 2: авторське право і суміжні права / С.О. Довгий, В.С. Дроб'язко, В.О. Жаров та ін.; За ред. Г.І. Миронюка, В.С. Дроб'язка. — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. — 460 с. Вступ Авторське право Історія і еволюція авторського права Поняття,...
 • №86
 • 87,47 КБ
 • добавлен
 • изменен
Донецк, ДонГУУ, 2008, 59с. Министерство образования и науки Украины. Донецкий государственный университет управления. Содержание: Введение Интеллектуальная собственность как право на результат творческой деятельности человека. Система интеллектуальной собственности Охрана прав на объекты интеллектуальной собственности Защита прав интеллектуальной собственности...
 • №87
 • 271,49 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Цей навчальний посібник присвячено правовому регулюванню відносин, що виникають у сфері інтелектуальної власності в ЄС. В ньому розглядаються основні етапи становлення цієї галузі права ЄС, досліджуються матеріальні норми, які застосовуються у сфері авторського права та суміжних прав, патентів, торгових марок та корисних моделей. Особлива увага приділяється питанням міжнародної...
 • №88
 • 255,47 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навч. посіб. / В. Скордамалья. - К. : ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, 2004. - 156 с Цей навчальний посібник присвячено правовому регулюванню відносин, що виникають у сфері інтелектуальної власності в ЄС. В ньому розглядаються основні етапи становлення цієї галузі права ЄС. досліджуються матеріальні норми, які застосовуються у сфері авторського права та суміжних прав, патентів,...
 • №89
 • 1,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2008. - 230 с. ISBN: 978-966-385-086-3. В навчальному посібнику "Патентознавство" розглянуто загальні положення винахідницької, патентної і раціоналізаторської діяльності, основи законодавства на України з питань інтелектуальної власності та охорони прав на винаходи, які...
 • №90
 • 201,17 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. Хмельницький: ТУП, 2003, 135 с. Java приложение на телефон. Подходит на любой телефон, поддерживающий java. Есть функция поиска. В посібнику розглядаються основні поняття інтелектуальної власності, умови надання правової охорони об'єктам авторського права, суміжних прав і прав промислової власності, механізм передачі прав іншій особі та здійснення правового...
 • №91
 • 143,56 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Методич. посібн.: Дніпропетровськ: ДНУ ім. О. Гончара, кафедра міжнародної економіки і світових фінансів, 2013. - 44 с. У посібнику описані ознаки та форми плагіату, методи його виявлення та заходи по запобіганню, надано рекомендації щодо оформлення бібліографічних списків джерел та літератури, а також наведено основні правила належного цитування. Зміст Вступ Історія...
 • №92
 • 1,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Центр навчальної літератури, 2005.- 232 с. Посібник написаний на основі лекцій з курсу „Патентозиавство", який читається для студентів кафедри прикладної фізики Ужгородського національного університета. У посібнику розглянуто основні положення законодавства У країни з питань інтелектуальної власності та її правової охорони, особливості авторського та патентного права, умови...
 • №93
 • 12,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Центр навчальної літератури, 2005.- 232 с. Система інтелектуальної власності Авторське право і патентне право Авторське право і суміжні права Промислова власність Право на одержання патенту Процедура подання заявки на одержання патенту України на винахід Права та обов'язки власника патенту на винахід (корисну модель) Передача прана на використання винаходу Правові...
 • №94
 • 313,91 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – К. : Національна академія управління, 2014. – 352 с. Колектив авторів: Матвійчук В. К., Мироненко В. П., Нікітін Ю. В., Пилипенко С. А., Полішко Н. Л., Тімуш І. С., Устименко Т. П., Харь І. О. Навчальний посібник підготовлено колективом викладачів Національної академії внутрішніх справ та ВНЗ «Національна академія управління» відповідно до нової...
 • №95
 • 4,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – К.: Держ. ін-т інтел. власн., 2010. – 300 с. Описаний порядок оформлення, подачі та розгляду заявки на винахід (корисну модель) відповідно до національних нормативно-правових актів і Договором про патентну кооперацію. Розглянуті питання застосування законів і методів формальної логіки в контексті експертизи винаходів (корисних моделей), теоретичні основи...
 • №96
 • 1,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Х. :2010. - 214 с. Поняття права інтелектуальної власності. Історія становлення системи правової охорони результатів інтелектуальної власності Авторське право і патентне право: спільне і відмінність Джерела права у сфері патентування Джерела національного права у сфері патентування (порівняльний аналіз) Об'єкти промислової власності. Об'єкти винаходів Суб'єкти права...
 • №97
 • 1,63 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Алчевськ, 2006. — 78 с. Язык: украинский Электронный вариант лекций, читаемых доцентом кафедры экономики и управления Донбасского Государственного Технического Университета (ДонГТУ, г. Украина, официальный сайт - www.dmmi.edu.ua) Фесенко Николаем Сергеевичем. Інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності людини Поняття інтелектуальної власності Інтелектуальна...
 • №98
 • 192,07 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2009. — 120 с. У навчальному посібнику стисло викладено найважливіші положення права інтелектуальної власності. На основі норм Конституції України, чинного Цивільного кодексу України та основних міжнародних і національних нормативно-правових актів відповідно до програми дисципліни «Актуальні питання...
 • №99
 • 2,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2009. — 120 с. У навчальному посібнику стисло викладено найважливіші положення права інтелектуальної власності. На основі норм Конституції України, чинного Цивільного кодексу України та основних міжнародних і національних нормативно-правових актів відповідно до програми дисципліни «Актуальні питання...
 • №100
 • 4,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
Конспект лекцій з курсу магістерської підготовки «Наукова діяльність та. патентознавство інтелектуальної власності» Укл.: С.В.Філиппова, М.С. Яценко - Одеса: ОНПУ, 2012. - 151 с. Зміст. Лекція. Зміст та методологія наукових досліджень. Організація наукової діяльності в Україні та її загальна характеристика. Процес наукового дослідження, його характеристика та етапи...
 • №101
 • 1,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. - К.: "Центр учбової літератури", 2014. - 276 с. Дослідження присвячене комплексному вивченню теоретичних та практичних аспектів формування, використання та управління інтелектуальною власністю в умовах глобалізаційних викликів сучасності. Особлива увага приділяється проблемам комерціалізації інтелектуальних продуктів, висвітленню специфіки правової охорони та...
 • №102
 • 2,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Держ. інст. інтел. власн., 2008. — 124 с. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 7(8).000002 "Інтелектуальна власність" та студентів усіх спеціальностей, що вивчають дисципліну "Інтелектуальна власність". Може бути корисним для державних службовців, керівників підприємств, установ і організацій, професійна діяльність яких пов’язана з...
 • №103
 • 382,41 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник.: Держ. інст. інтел. власн., 2008 – 124 с. 6-е изд., перераб. и допол. (На укр.) Для студентов высших учебных заведений, которые учатся по специальности Интеллектуальная собственность и студентов всех специальностей, которые изучают дисциплину Интеллектуальная собственность. Может быть полезным для государственных служащих, руководителей предприятий,...
 • №104
 • 976,07 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Основи інтелектуальної власності. (Цибульов П. М. – К. , 2005). Інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності людини. Поняття інтелектуальної власності. Еволюція інтелектуальної власності. Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку держави. Система інтелектуальної власності. Об'єкти права інтелектуальної власності....
 • №105
 • 115,57 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник. К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2003 – 172 с. 2-е видання, перероблене і доповнене. Для вчителів середніх навчальних закладів, які викладають предмет Основи інтелектуальної власності, студентів вищих навчальних закладів та учнів старших класів, які вивчають зазначену дисципліну, а також для тих, хто бажає поглибити свої знання у сфері...
 • №106
 • 3,88 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник. – К.: Інст. інтел. власн. і права, 2005. – 108 с. Інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності людини. Система інтелектуальної власності. Охорона права на об'єкти інтелектуальної власності. Економіка інтелектуальної власності Захист прав інтелектуальної власності.
 • №107
 • 593,20 КБ
 • добавлен
 • изменен
За ред. к.е.н. М.В. Паладія. - К.: ТОВ "Альфа-ПІК", 2004. - 50 с. Зміст Вступ. Право інтелектуальної власності. Набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності. Комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності. Управління правами інтелектуальної власності. Захист прав на об'єкти інтелектуальної власності.
 • №108
 • 23,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учеб. пособие, - К.: Ин-т интеллект, собств. и права, 2005. - 192 с. Пособие рассчитано, в первую очередь, для студентов, обучающихся по специальности "Интеллектуальная собственность", а также для студентов правовых, инженерных, экономических и других специальностей, которые сталкиваются с проблемой количественной оценки стоимости прав интеллектуальной собственности. Пособие...
 • №109
 • 1,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Курс лекцій / Київ: Національний університет біоресурсів і природокористування України. - 2012. - 48 с. Наведено теоретичний матеріал для підготовки до контрольних тестів і виконання практичних робіт з дисципліни. Для студентів факультету енергетики і автоматики. Рекомендовано Вченою радою факультету енергетики і автоматики НУБіП України. В опорному конспекті лекції і питання до...
 • №110
 • 1,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
НТУУ КПІ, Механіко-машинобудівний інститут Конспект практичних занять для студентів магістратури, 2008 рік. мова - українська Вступ. Рівень техніки. П'ять рівнів винаходів. Патентні дослідження: пошук документів для визначення рівня техніки. Оформлення заявки на винахід. Комерціалізація інноваційних рішень на підприємстві.
 • №111
 • 619,09 КБ
 • добавлен
 • изменен
Конспект лекцій. – Красноармійськ: Красноармійський індустріальний інститут державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет», 2010 – 68 с. Посібник містить лекції з авторського права, проблемні завдання для підготовки до практичних занять та список літератури з навчальної дисципліни для організації самостійної роботи студентів денного і...
 • №112
 • 563,37 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ; Інтерсервіс, 2017. — 150 с. — ISBN 978-617-696-626-5. Авторське право, суміжні права та їх джерела Об’єкти авторського права Поняття об’єкта авторського права та його ознаки Об’єкти, які мають авторсько-правову охорону: первинні твори; похідні твори; службові твори Об’єкти, які не мають авторсько-правової охорони Суб’єкти...
 • №113
 • 942,93 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. - Харків: ХНЕУ, 2013. - 124 с. Подано теоретичні основи формування системи відносин інтелектуальної власності, особливості розвитку промислової власності, авторських та суміжних прав. Розкрито актуальні проблеми комерціалізації інтелектуальної власності, міжнародного співробітництва у цій сфері та формування інституту інтелектуальної власності в Україні....
 • №114
 • 954,04 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

Предлагаю свернуть студенческие работы.
В этом разделе нет комментариев.