Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Хозяйственный процесс Украины

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Доверенные пользователи и модераторы раздела

Учебное пособие (курс лекций). Издание второе. — X.: Одиссей, 2003. — 128 с. Второе издание учебного пособия «Хозяйственно-процессуальное право Украины», написанное кандидатом юридических наук, доцентом Одесского национального университета им. И. И. Мечникова Абрамовым Н. А., издается в связи с тем, что после выпуска первого были приняты 7 февраля 2002 г. Закон Украины «О...
 • №1
 • 190,05 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 224 с. Витоки господарського судочинства; Господарські суди — спеціалізовані суди у системі судів загальної юрисдикції; Господарський процес і господарське процесуальне право; Підвідомчість і підсудність справ господарським судам; Учасники господарського процесу; Докази у господарському процесі; Судові витрати у господарському процесі;...
 • №2
 • 263,25 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. -метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 248 с. Посібник підготовлено на базі чинного законодавства України з господарського процесуального права і практики викладення дисципліни «Господарське процесуальне право» («Арбітражний процес») для студентів юридичного факультету. Розглянуті питання сучасного господарського процесу, висвітлено проблеми, які...
 • №3
 • 185,10 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Киев, 2011. - 673 с. Комментарий содержит подробный анализ каждой из норм нормативно-правового акта. В тексте приведены примеры процессуальных документов. Пособие рассчитано на практикующих юристов, судей, студентов и аспирантов ВУЗов.
 • №4
 • 778,96 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Монографія. — Київ: Центр учбової літератури, 2015. — 168 с. — ISBN 978-611-01-0714-3 У монографії розглядаються теоретичні та практичні питання виникнення та розподілу судових витрат, їх правова природа, функції та види у господарському судочинстві України. Розраховано на практикуючих юристів, підприємців, викладачі, студентів юридичних та економічних вищих навчальних...
 • №5
 • 1,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Горевий В. І. Господарський процес. Практикум : навчальний посібник / В. І. Горевий, А. М. Куліш, В. Д. Чернадчук. – 3-тє видання, виправлене і доповнене. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 308 с. ЗМІСТ Вступ Вступ до господарськоого процесу Предмет і метод господарського процесу Принципи господарського процесу Джерела господарського процесу...
 • №6
 • 330,37 КБ
 • добавлен
 • изменен
Автор невідомий. Зміст: Правовий стангосподарського суду в україні. поняття господарського процесу та господарського процесуального права. досудове врегулювання господарських спорів. підвідомчість і підсудність господарських справ господарським судам. учасники господарського процесу. докази в господарському процесі. судові витрати. процесуальні строки. позов у...
 • №7
 • 194,74 КБ
 • добавлен
 • изменен
Конспект лекцій для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 - Право. — Луцьк: Луцький НТУ, 2017. — 24 с. Посібник містить теми з курсу господарського процесуального права, вивчення яких спонукає студентів до практичного застосування теоретичних знань. Методичні поради зорієнтують, як правильно підібрати літературу, визначити найголовніше у потоці наявної інформації та...
 • №8
 • 692,60 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. — Одесса : Феникс, 2014. — 248 с. — ISBN 978-966-438-817-4. Монография посвящена комплексному изучению института предупредительных мер в хозяйственном процессе. В работе исследована и выяснена правовая природа предупредительных мер и их место в системе обеспечительных мер в хозяйственном процессе Украины, особенности применения предупредительных мер в хозяйственном...
 • №9
 • 23,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
В книге даны подробные комментарии, с приведением примеров и вариантами решений тех или иных задач, возникающих в хозяйственном процессе.
 • №10
 • 337,88 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Підручник. - X. : Одіссей, 2012. — 400 с. У підручнику розглядаються в теоретичному і практичному аспектах положення Господарського процесуального кодексу України, Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та інших джерел господарського процесуального права. Особлива увага приділена питанням становлення господарського процесуального...
 • №11
 • 16,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. - X. : Одіссей, 2012. — 400 с. У підручнику розглядаються в теоретичному і практичному аспектах положення Господарського процесуального кодексу України, Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та інших джерел господарського процесуального права. Особлива увага приділена питанням становлення господарського процесуального...
 • №12
 • 1,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пленум верховного суду україни. постанова. від 24 жовтня 2008 року N 13. про практику розгляду судами корпоративних спорів. В постанові описано правозастосування судами норм матеріального права при розгляді корпоративних спорів.
 • №13
 • 47,39 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Юстиніан, 2002. - 640 с. Вміщені у цьому виданні матеріали являють собою систематизовані витяги з чинних роз'яснень та Інформаційних листів Вищого господарського (арбітражного) суду України з питань застосування норм матеріального права у вирішенні господарських спорів Використані тексти роз яснень та листів Вищого господарського (арбітражного) суду України наведені з...
 • №14
 • 747,25 КБ
 • добавлен
 • изменен
Нумерация страниц сохранена. Харків, Консум, 1999. – Ч. І. – 544 с. У навчальному посібнику вперше систематизовано і узагальнено практику застосування суддями арбітражного процесуального законодавства України. Вміщено норми АПК, законодавчі акти, практика Конституційного Суду України, а також постанови, ухвали та роз'яснення Вищого арбітражного суду України, рішення...
 • №15
 • 4,29 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
підручник. – К.: НУБіП України., 2016 – 337 с. У підручнику викладено нормативний навчальний курс для студентів юридичних спеціальностей з урахуванням останніх змін чинного законодавства. Опануванню студентами навчальної дисципліни сприятиме раціональна та науково обґрунтована структура підручника. У змісті підручника органічно поєднується теорія і практика господарського...
 • №16
 • 3,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ. 2002. 132 с. Перед вами – четвертий практичний посібник iз серiї Юридична абетка підприємця, яку випускає Центр комерційного права. Проект Центр комерційного права здійснює компанія Делойт Туш Томатсу за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку на підставi двосторонньої угоди про співпрацю між урядами України та США. За результатами експрес-опитування, що...
 • №17
 • 1,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. - Одеса, 2012. - 186 с. Правова природа нововиявлених обставин Порівняльно-правова характеристика нововиявлених та нових обставин Спільні та відмінні риси провадження за нововиявленими обставинами від інших видів проваджень Поняття та характерні ознаки перегляду актів господарських судів за нововиявленими обставинами Право на перегляд судового акта за...
 • №18
 • 3,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Одесса : Фенікс, 2016. — 210 с. — ISBN 978-966-438-977-5 Учебное пособие подготовлено с учетом кредитно-модульной системы и является актуальным после проведения в Украине судебной реформы 2015 года, в соответствии с которым в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины были внесены изменения. В учебном пособии в виде схем рассмотрены основные темы хозяйственного...
 • №19
 • 1,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. — К.: Істина, 2009. — 360 с. Пропонований авторами підручник є спробою систематизованого викладу курсу господарського процесуального права України. У цьому науковому виданні використані результати останніх наукових досліджень у галузі господарського процесу та матеріали судової практики. Підручник розрахований на викладачів, аспірантів і студентів юридичних навчальних...
 • №20
 • 2,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник/ В. Д. Чернадчук, В. В. Сухонос (ст. ), В. П. Нагребельнии, Д. М. Лук'янець; За заг. ред. к. ю. н. В. Д. Чернадчука. - 2-ге вид.,. пере-роб. і доп. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2009 - 378 с. Даний підручник є спробою систематизованого викладення курсу господарського процесуального права України на базі чинного господарського процесуального законодавства та...
 • №21
 • 358,74 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Підручник / В. Д. Чернадчук, В. В. Сухонос (ст. ), В. П. Нагребельний, Д. М. Лук’янець; За заг. ред. к. ю. н. В. Д. Чернадчука. – 2ге вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. –378 с. Даний підручник є спробою систематизованого викладення курсу господарського процесуального права України на базі чинного господарського процесуального законодавства та...
 • №22
 • 890,30 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник. Центр навчальної літератури, К. : 2006. - 264 с. У навчальному посібнику у вигляді схем розглянуто основні теми господарсько про цесуального права. Подано роз'яснення та інші акти Вищого господарського суду України, враховано останні зміни господарсько процесуального законодавства. Для курсантів і слухачів навчальних закладів системи МВС, аспирантів,...
 • №23
 • 783,68 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.