Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Лексикология и стилистика

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Доверенные пользователи и модераторы раздела

Затверджено i введено в дію наказом Держстандарту України від 4 липня 1997 p. № 391 Цей стандарт відповідає Iso 4: 1984 Документація. Правила скорочення слів у назвах та найменувань публікацій. Iso 832:1994 Інформація та документація. Бібліографічний опис та посилання. Правила скорочення Бібліографічних термінів.
 • №1
 • 499,23 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник для філологічних факультетів університетів. 2-ге вид., доповн. і перероб. - Харків: Вища школа. Вид-во при ХДУ, 1988. - 134с. У навчальному посібнику висвітлюються питання про предмет фразеології: розглядаються головні ознаки фразеологічної одиниці у порівнянні з іншими одиницями мови. Визначаються типи класифікацій, аналізуються системні зв'язки,...
 • №2
 • 2,72 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Учебное пособие. - Харьков: Издательство при Харьковском государственном университете издательского объединения "Вища школа", 1983. - 137 с. В учебном пособии освещаются вопросы о предмете фразеологии, рассматриваются главные признаки фразеологической единицы в сравнении с другими единицами языка. Определяются типы классификаций, системные связи и структурно-грамматические...
 • №3
 • 5,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
К. , 1987. - 167 с. У монографії висвітлюються онтологічні й функціональні властивості сучасної української фраземіки у зв'язку з теоретичними проблемами загальної фразеології. На основі системного підходу до мовних явищ розглядається питання про статус фразеологічних одиниць у системі мови з погляду їх взаємодії з різними структурними рівнями мови — лексичним, морфологічним і...
 • №4
 • 1,68 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Університет імені Тасара Шевченка, Інститут Філології, кафедра історії мови та стилістики. Модульна робота. з курсу «Особливості ідіостилістичного аналізу». Аналіз ідіостилю Богдана-Ігора Антонича.
 • №5
 • 30,47 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Радянська школа, 1983. Мета книжки — розкрити перед учнями красу, силу і виразність людської мови у всіх її проявах. Розглядаються принципи використання різних шарів лексики в художній і нехудожній літературі, на конкретних прикладах показується, яке значення мають слово і словосполучення в створенні художнього образу. Розрахована на учнів старшого шкільного віку.
 • №6
 • 108,09 КБ
 • добавлен
 • изменен
К. : Наук. думка, 1973. — 439 с. Колективна праця "Сучасна українська літературна мова" присвячується всебічному описові і, по можливості, повній характеристиці фонетичної і граматичної будови, лексичного складу та стилістичної системи української літературної мови на сучасному етапі її розвитку. Вона складається з п'яти книг: Вступ. Фонетика. Морфологія. Синтаксис....
 • №7
 • 25,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наукова думка, 1973. - С.244-443. Колективна праця "Сучасна українська літературна мова" присвячується всебічному описові і, по можливості, повній характеристиці фонетичної і граматичної будови, лексичного складу та стилістичної системи української літературної мови на сучасному етапі її розвитку Вона складається з п'яти книг: 1. Вступ. Фонетика. 2. Морфологія. 3....
 • №8
 • 1,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наукова думка, 1973. - С.444-588 Колективна праця "Сучасна українська літературна мова" присвячується всебічному описові і, по можливості, повній характеристиці фонетичної і граматичної будови, лексичного складу та стилістичної системи української літературної мови на сучасному етапі її розвитку Вона складається з п'яти книг: 1. Вступ. Фонетика. 2. Морфологія. 3....
 • №9
 • 748,40 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наукова думка, 1973. - С.1-243 Колективна праця "Сучасна українська літературна мова" присвячується всебічному описові і, по можливості, повній характеристиці фонетичної і граматичної будови, лексичного складу та стилістичної системи української літературної мови на сучасному етапі її розвитку Вона складається з п'яти книг: 1. Вступ. Фонетика. 2. Морфологія. 3....
 • №10
 • 1,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Луцьк, 2011. – 28 с. Методичні рекомендації для слухачів і керівників секції української мови. Розглянуто поняття методів, методик та методології у лінгвостилістиці; подано характеристики основних напрямів та методів лінгвостилістичних досліджень. Рекомендовано для слухачів і керівників секції української мови.
 • №11
 • 272,39 КБ
 • добавлен
 • изменен
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни „Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.020303 Філологія. - Краматорськ: КЕГІ, 2013. - 8 с. ВСТУП Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни „Сучасна українська літературна мова. Лексикологія....
 • №12
 • 33,39 КБ
 • добавлен
 • изменен
Робоча програма „Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія для студентів ІІ курсу за напрямом підготовки 6.020303 „Філологія, спеціальністю 7.02030301 Українська мова та література. - Краматорськ: КЕГІ, 2013 року – 48 с. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Словниковий склад (лексика) – особливий рівень у системі мови. Вивчення...
 • №13
 • 138,48 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Центр учбової літератури, 2011. — 416 с. — ISBN 978-611-01-0187-5. У посібнику подано перелік важливих для засвоєння курсу тем, список літератури, а також систему практичних та навчальних завдань, які допоможуть закріпити й удосконалити практичні навички аналізу мовних явищ, запропоновано запитання та завдання для самоконтролю, які дають можливість організувати студентів для...
 • №14
 • 2,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: АН УРСР, 1961. — 151 с. У праці розглядається лексика, що вживається для позначення родинних стосунків як у літературній мові, так і в діалектах, наприклад: батько, отець, тато; дядько, стрийко, вуйко; племінник, небіж; шурин, швагер; дівер, свояк; зовиця та ін. Уперше докладно простежується історія виникнення і розвитку кожної назви на ґрунті української мови (починаючи з...
 • №15
 • 16,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вакуленко Максим Олегович. – К. , 2009. – 69 с. Ця брошура містить методичні рекомендації до курсів термінології та термінознавства. Тут подано, обгрунтовано та розвинуто комплексний підxiд до вживання і творення українських тepмінів, заснований на використанні як методів природничих наук, так і мовознавчих аспектів дослідження. За допомогою послідовного застосування обох...
 • №16
 • 465,20 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Про таїну рідного слова, про мовну скарбницю народу, зібрану в словниках, про те, як народжується слово, про історію слів, про наші імена й прізвища, про назви міст, про взаємозв'язки української мови з іншими мовами роз- повідає ця книжка. Читачам буде цікаво дізнатися, як, коли і в якій країні з'явилися деякі слова і чому вони примандрували до нас. Для учнів середньої...
 • №17
 • 1,91 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Радянська школа, 1990. - 284 с. Научно-популярная книжка видного украинского языковеда, специалиста в морфологии и синтаксисе, в доступном виде знакомит читательскую аудиторию с особенностями теории номинации и этимологии, основам лексикологии.
 • №18
 • 2,28 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник. — К.: ЛДЛ, 1998. — 176 с. У посібнику, присвяченому питанням морфологічної стилістики, розглядаються складні випадки утворення і використання форм слів, синонімічні засоби морфології, аналізуються найтиповіші помилки у вживанні частин мови. Для закріплення набутих знань і оволодіння практичними навичками пропонуються тренувальні вправи. Для студентів...
 • №19
 • 3,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів нефілологічних спеціальностей (денної та заочної форм навчання). — Житомир: ЖДУ ім. Івана Франка, 2010. — 124 с. Посібник спрямований на формування стилістичної вправності мовлення майбутніх фахівців, набуття ними вмінь та навичок ефективного використання стилістичних ресурсів мови відповідно до сфери спілкування.
 • №20
 • 781,92 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Умань: ПП Жовтий, 2010. — 227 с. Етнографічна лексика та фразеологія як сукупність мовних знаків тієї чи іншої етнокультури має багаті традиції вивчення. Водночас дослідження цих мовних одиниць зберігає свою актуальність. Для студій такого напряму характерна постійна увага до питань народного світогляду, етнопсихології, народної міфології, етнокультурології. Завдяки...
 • №21
 • 1,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Вид. дім «КМ Academia», 2000. — 218 с. У монографії вперше досліджуються як лінгвістичні, так і екстралінгвістичні чинники, які впливають на побудову та стандартизацію термінів у національних терміносистемах, на іхню зовнішню та внутрішню форми тощо. Книга буде корисною для науковців-термінологів, соціолінгвістів, фахівців зі стандартизації терміносистем, у навчальному...
 • №22
 • 6,35 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. — 266 с. Лексикографія починає свою історію як практика укладання словників і впродовж багатьох століть є практичною дисципліною як в Україні, так і у світі. Але впродовж XX ст. виформовується теоретична її складова, а згодом лексикографія стає самостійною теоретичною лінгвістичною дисципліною. Пропоновану працю присвячено, власне,...
 • №23
 • 7,91 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 76 с. Розглянуто предмет і завдання української фразеології, статус і частиномовну специфіку фразем, шляхи формування фраземного складу мови та системні зв’язки між фразеологічними одиницями мови. В окремому розділі проаналізовано фраземи у словнику і тексті. Для студентів-філологів, а також усіх, хто вивчає й досліджує чи...
 • №24
 • 4,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Донецьк: Східний видавничий дім. - 2007. - 240 с У збірнику вміщені статті, присвячені питанням стилістики, лексикології, фразеології сучасної української мови
 • №25
 • 347,55 КБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник для учнів. К.: Радянська школа, 1985. - 200 с. В пособии содержатся основные сведения о стилистических средствах современного украинского литературного языка и дана система упражнений для факультативных занятий по украинскому языку в 9 -10 классах. Материал может быть использован на уроках по развитию речи учащихся.
 • №26
 • 11,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 1917. — 150 с. Практичний підручник до вивчення української мови. Словник "Московсько-українська фразеологія" В. Г. Дубровського є одним із перших фразеологічних словників української мови. Представлений словник упорядковано лексикографом і лексикологом, який став жертвою сталінського терору, Віктором Дубровським. Пильнуючи чистоти української мови й намагаючись захистити її...
 • №27
 • 5,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. - К.: Видавничий центр Академія, 2005. 368 с. Стилістика становить лінгвістичне вчення про найумотивованіше й найдоцільніше послуговування мовою, її одиницями — фонемами (звуками), морфемами, словами, словосполученнями й сполученнями слів, членами речення, реченнями, еквівалентами (замінниками) речень і текстами. Кожна окрема мовна одиниця має своє...
 • №28
 • 496,03 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2005. — 368 с. — (Альма-матер). Стилістика становить лінгвістичне вчення про найумотивованіше й найдоцільніше послуговування мовою, її одиницями — фонемами (звуками), морфемами, словами, словосполученнями й сполученнями слів, членами речення, реченнями, еквівалентами (замінниками) речень і текстами. Кожна окрема мовна...
 • №29
 • 11,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Уклад.: С. П. Бибик, Т. А. Коць, С. Г. Чемеркін та ін. — К.: Грамота, 2007. — 146 с. У виданні зібрано бібліографію української лінгвостилістики XX - початку XXI ст., яка відбиває напрямки наукових досліджень, пов'язані з диференціацією функціональних стилів та з поглибленням стилістичного аналізу мовних (рівневих) одиниць і конкретних текстів. Вступні статті до розділів...
 • №30
 • 3,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: ВЦ «Академія», 2009. – 264 [202] с. – ISBN 978-966-580-296-9. Текст утілює в собі надбання думки, силу духу, свідомість мовця. Він є унікальною і складною словесною цілісністю, у якій зосереджені процес і результати пізнання дійсності. У дослідженні його лексико-граматичної організації сучасна лінгвістична наука і практика використовують новітні підходи, послуговуючись...
 • №31
 • 7,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Академія, 2009. – 264 с. – ISBN 978-966-580-296-9. Текст утілює в собі надбання думки, силу духу, свідомість мовця. Він є унікальною і складною словесною цілісністю, у якій зосереджені процес і результати пізнання дійсності. У дослідженні його лексико-граматичної організації сучасна лінгвістична наука і практика використовують новітні підходи, послуговуючись досягненнями...
 • №32
 • 374,13 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. - Київ: Парламентське видавництво, 2001. - 156 с. У даному посібнику висвітлюється досвід навчального процесу під час опрацювання курсу «Практична стилістика української мови» на видавничо-поліграфічному факультеті Національного технічного університету України (КПІ). Методологічними засадами посібника є філософські і загальнонаукові положення сучасної...
 • №33
 • 85,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Запоріжжя: ЗДУ, 2002. - 29 с. Посібник містить систематизований виклад найважливіших відомостей про конкретні групи української лексики з точки зору їх значення з урахуванням сучасних наукових даних. Для студентів філологічного факультету заочної форми навчання.
 • №34
 • 36,46 КБ
 • добавлен
 • изменен
У посібнику вміщено основні положення курсу "Практичної стилістики української мови", який вивчають студенти факультету журналістики. Книга охоплює всі розділи цього курсу: в ній висвітлено особливості стилістичного використання в мові ЗМІ лексичних і фразеологічних, морфологічних, синтаксичних засобів. Структурою посібника передбачено також інші матеріали з кожної теми....
 • №35
 • 1,96 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Практичний словник-довідник журналіста. — Львів: ПАІС, 2002. — 576 с. У книзі викладено у вигляді словникових статей основні положення з трьох курсів, які вивчають студенти факультету журналістики: з "Практичної стилістики української мови", "Стилістики тексту", "Редагування в ЗМІ". Подано також практичні рекомендації щодо використання цих положень у ЗМІ. Вміщено короткі словники...
 • №36
 • 4,44 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Практичний словник-довідник журналіста. — Львів: ПАІС, 2002. — 576 с. У книзі викладено у вигляді словникових статей основні положення з трьох курсів, які вивчають студенти факультету журналістики: з "Практичної стилістики української мови", "Стилістики тексту", "Редагування в ЗМІ". Подано також практичні рекомендації щодо використання цих положень у ЗМІ. Вміщено короткі словники...
 • №37
 • 3,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — К.: Видавничий Дім Бураго, 2008. — 434 с. У монографії розглянуто поповнення та оновлення словникового складу української мови упродовж останніх двох десятиріч; зокрема, нові концептуальні поля лексики, подальшу диференціацію функціональних стилів мови та їхню інтеграцію, перехід слів з одного стилю в інший завдяки термінуванню і детермінуванню лексики, явища...
 • №38
 • 1,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
К., 1969. - 307 с. Науковий редактор - академік АН УРСР І.К.Білодід. Книга знайомить читачів із сучасним станом наукового стилю української мови, зокрема із лексичним складом, словотвором та синтаксисом наукового тексту (як одиниці наукового стилю). Значна увага приділяється питанням складу, будови та функціонування термінів - одного з визначальних чинників наукового стилю.
 • №39
 • 192,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Коваль А.П. Практична стилістика української мови Підручник К.: "Вища школа", 1987. В учебнике рассматриваются основные стилистические категории современного украинского языка. Теоретический материал знакомит студентов со стилями языка, стилистической дифференциацией лексических и грамматических средств, приёмами наиболее целесообразного использования их соответственно...
 • №40
 • 22,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Либідь, 2001. — 312 с. — ISBN 966-06-0184-0. "Спочатку було Слово" - это книга о крылатых выражениях, вошедших в украинский язык из Библии. Они в этом издании подаются не в алфавитном порядке, а в такой последовательности, в которой они приняты в Библии, так что читатель сможет представить, как построено Библию, каков смысл и стиль изложения каждой части. В выражениях...
 • №41
 • 173,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Практичний посібник. — Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2007. — 240 с. Пропонований посібник допоможе уникнути типових мовних помилок, навчить правильно говорити й писати українською, підкаже, яке саме слово чи сталий вислів доречно вжити в певній ситуації. У книжці можна також знайти відповіді на щоденні «мовні» питання: як правильно перекласти українською сталі вирази і сполуки...
 • №42
 • 4,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Х.: Вища школа, 1976. - 108 с. У монографії висвітлюються актуальні питання семасіології української літературної мови. Виходячи з сучасного лінгвістичного вчення про компонентний склад мови, розглядаються питання багатозначності слова і пов'язані з ними явища омонімії, синонімії та антонімії. Розрахована на спеціалістів.
 • №43
 • 6,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дрогобич, 2000, 68 с. У посібнику висвітлюються питання впливу німецької мови на говори Західної України, з'ясовуються історія, причини і шляхи німецьких лексичних запозичень, їх фонетична, морфологічна та лексико-семантична асиміляція.
 • №44
 • 2,03 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько; За ред. Л. І. Мацько. — К.: Вища шк., 2003. — 462 с. — ISBN 966-642-155-0. Висвітлено курс стилістики української мови як навчальної дисципліни і науки про функціональний аспект мови. Розглянуто теоретичні питання стилістики, джерела виникнення й формування лінгвостилістики, її основні поняття й категорії. Подано...
 • №45
 • 9,60 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Вища школа, 1977, 232 с Книжка включає активні фразеологізми, широко вживані у різних стилях української літературної мови. У ній - на підтаві різних літературних даних - розкривається походження ряду фразеологізмів, переважно тих, що набули міжнародного поширення, їх сучасного значення, а по можливості також історичний розвиток, коментуються деякі фразеологічні вислови....
 • №46
 • 135,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник для студентів-філологів. Севастополь, 2005. Огляд засобів образності в художньому тексті. Фонетичні засоби виразності. Лексичні засоби експресивності. Тропи. Морфологічні емотиви. Синтаксичні виражальні засоби. Експресивність композиційно-структурних елементів тексту. Лінгвістичний аналіз художніх текстів. Взірець аналізу поетичного тексту. В. Свідзинський....
 • №47
 • 130,93 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Одеса: Одеська міська друкарня Управління по пресі Одеського облвиконкому, 1969. - 91 с. Редактор - доцент В.П. Дроздовський Цей конспект лекцій є першою спробою стисло охарактеризувати нову лексику української літературної мови лише одного її періоду - кінця XVIII - середини XIX ст., від І.П.Котляревського до Т.Г.Шевченка включно і суспільно-політичну лексику II половини XIX...
 • №48
 • 5,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. – К.: Інститут української мови : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 328 с. — ISBN 978‑966‑489‑095‑0. У монографії комплексно досліджено лексичну дифузність у мові української періодики першого десятиріччя ХХІ ст. Широко проаналізовано стилістичне використання іностильової лексики, визначено внутрішньомовні та позамовні чинники, що зумовили динаміку...
 • №49
 • 1,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
В даній роботі розглянуто способи формування та джерела сленгу, його типи. Актуальність дослідження, та його практичне застосування. Розглянуто професійні особливості сленгу кухарів.
 • №50
 • 25,68 КБ
 • добавлен
 • изменен
Торонто: Нові дні, 1990. — 316 с. "Мова жива й розвивається згідно із своїми законами, часто наперекір мовників-пуристів, які завжди бажають втримувати її чистою від чужих впливів — різних суржиків, кальок та непотрібних українізованих чи взятих живцем слів і зворотів. На такі недомагання вказує проф. Петро Одарченко у своїй праці "Украінська мова в Америці". Професор Петро...
 • №51
 • 29,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник з алґоритмічними приписами. — 2-ге вид. перероб. та доп. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 392 с. — ISBN 978-966-364-940-5. В основу навчального посібника покладено науково обґрунтовану та методично апробовану ідею навчання української наукової мови в контексті прогресивної концепції діяльнісного підходу та в умовах Болонського процесу. Організація...
 • №52
 • 1,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2014.– 143 с. Навчальний посібник покликаний допомогти студентам засвоїти теоретичні питання дисципліни «Авторська стилістика», а також сприяти вирішенню прикладних питань фахової підготовки вмілих філологів і вправних стилістів, фаховому становленню журналіста, розвитку мовної особистості, яка вільно володіє всіма функціональними...
 • №53
 • 887,53 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наукова думка, 1976. — 288 с. У монографії висвітлюються проблеми нормалізації сучасної української літературної мови в її стилістичних різновидах: розкривається залежність літературної норми від суспільно-історичних і мовних факторів,; визначаються основні критерії літературних норм; на великому конкретному матеріалі розглядаються питання класифікації норм у науковому,...
 • №54
 • 3,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. 2-ге вид., стереотип. - К.: Либідь, 2001. - 240 с. У посібнику даються поради щодо вибору слів, вимовних, наголосових та морфологічних варіантів, синтаксичних конструкцій для найкращого висловлення думки в різних стилях української літературної мови. Рекомендації автора грунтуються на мовному досвіді українського народу, відбитому в творах класичного та...
 • №55
 • 2,60 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
У посібнику даються поради щодо вибору слів, вимовних, наголосових та морфологічних варіантів, синтаксичних конструкцій для найкращого висловлення думки в різних стилях української літературної мови. Рекомендації автора ґрунтуються на мовному досвіді українського народу, відбитому в творах класичного та сучасного письменства. Для студентів, викладачів, науковців, редакторів,...
 • №56
 • 347,33 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Підручник. — К.: Либідь, 1993. — 248 с. — I5ВN 5-325-00448-4. У підручнику розглядаються предмет і завдання стилістики, стилістичні категорії, взаємодія функціональних стилів. Окремі розділи присвячені лексичним та фразеологічним засобам стилістики, стилістичним можливостям етимології, морфології та синтаксису. Значну увагу приділено питанням нормативності української мови в...
 • №57
 • 1,86 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Підручник. — 3-тє вид., перероб. і доповн. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2000. —248с. ISBN 966-7520-80-3 У підручнику розглядаються предмет і завдання стилістики, стилістичні категорії, взаємодія функціональних стилів. Окремі розділи присвячені лексичним та фразеологічним засобам стилістики, стилістичним можливостям етимології, морфології та синтаксису. Значну увагу...
 • №58
 • 4,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2000. — 248 с. 3-тє видання, перероблене і доповнене. У підручнику розглядаються предмет і завдання стилістики, стилістичні категорії, взаємодія функціональних стилів. Окремі розділи присвячені лексичним та фразеологічним засобам стилістики, стилістичним можливостям етимології, морфології та синтаксису. Значну увагу приділено питанням...
 • №59
 • 7,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стилістичний аналіз тексту "Процес перебігу європейської інтеграції". Ідея: описати інтеграційний процес. Читацький адрес: від фахівців до широкого кола читачів. Вид: проза. Жанр: науково-довідкова стаття Стиль: науковий (науково-популярний підстиль).
 • №60
 • 8,92 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К., 2016. У огляді - основні питання ролі ЗМК в інформаційному просторі, ключові завдання медіалінгвістики, питання медіатексту та медіадискрусу як основних категорій медіалінгвістики
 • №61
 • 744,61 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — К.: НАУ, 2010. — 320 с. Навчальний посібник «Практична стилістика» становить собою систематизований збірник вправ і завдань до розділів «Основні поняття стилістики», «Фоностилістика», «Лексичні засоби стилістики» та «Фразеологічна стилістика» однойменного курсу. Кожен розділ починається з теоретичних відомостей. Структура посібника відповідає чинній...
 • №62
 • 2,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Для студентів спеціальності «Українська мова і література». Донецьк: ДІСО, 2007 – 90 стор. Містить конспект лекцій з основних питань лексикології та фразеології, основну літературу з кожної теми, а також літературу для самостійного конспектування. Призначений для студентів педагогічних спеціальностей.
 • №63
 • 698,13 КБ
 • добавлен
 • изменен
/ АН УРСР. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. — К.: Наукова думка, 1988. — 240 с., іл. — Бібліогр.: с. 228— 230. ІSBN 5-12-000149-1 У монографії розглянуто взаємозалежність зовнішньої і внутрішньої форм слова, визначено поняття семантичного і стилістичного інваріантів. Особливу увагу приділено аналізові внутрішніх і зовнішніх причин розвитку семантичної структури,...
 • №64
 • 5,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Видавничо-поліграфічний центр Київський університет, 2012. — 198 с. Монографію присвячено функціонально-стилістичному аналізу медичної термінології у стилі масової інформації сучасної української літературної мови. Розглядається вторинна номінація термінів, їх стилістичні функції в мові ЗМІ, а також визначаються й аналізуються функціональні домінанти медичної термінології в...
 • №65
 • 1,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Довіра, 2002. — 736 с. — ISBN 966-507-124-6. Словник-довідник — перша в історії вітчизняної лексикографії спроба якнайповніше описати індивідуально-авторські вживання фразеологічних одиниць, приказок, примовок, прислів’я та ін. в мові перекладів видатного українського перекладача, літературознавця, лексикографа другої половини XX ст. Миколи Лукаша. До словникового реєстру...
 • №66
 • 27,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наукова думка, 1973. — 280 с. У монографії аналізуються жанрові та граматичні типи фразеологічних одиниць, розкривається їх системний взаємозв’язок, визначаються основні джерела фразеології. Велику увагу приділено еволюційним процесам у фразеологічному фонді української мови. Розрахована на викладачів і студентів-філологів, а також на широке коло читачів.
 • №67
 • 4,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наукова думка, 1973. — 280 с. У монографії аналізуються жанрові та граматичні типи фразеологічних одиниць, розкривається їх системний взаємозв’язок, визначаються основні джерела фразеології. Велику увагу приділено еволюційним процесам у фразеологічному фонді української мови. Розрахована на викладачів і студентів-філологів, а також на широке коло читачів.
 • №68
 • 28,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статтю присвячено актуальним проблемам у галузі спортивної термінології, зокрема процесам запозичення іншомовних спортивних термінів-неологізмів. У статті наведено аргументи "за" і "проти" запозичень.
 • №69
 • 168,00 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Збірник наукових праць / Відп. ред. В.Л. Іващенко. - К.: Інститут української мови НАНУ, 2013. - Вип. 2(1). - 223 с. У збірнику вміщено статті термінологів України, Росії, Білорусі за такими підрозділами термінознавства: теоретичне термінознавство, галузеве, прикладне. Не залишилися поза увагою і проблеми культури фахової мови. Статті спрямовані на вироблення настанов і...
 • №70
 • 2,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць / Відп. ред. В.Л. Іващенко. - К.: Інститут української мови НАНУ, 2013. - Вип. 2(2). - 207 с. У збірнику вміщено статті термінологів України, Росії, Білорусі з найновіших (функціональне та когнітивне термінознавство) і традиційних (методологія термінознавства, галузеве, прикладне термінознавство) напрямів дослідження. Окремими рубриками подано...
 • №71
 • 2,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Радянська школа, 1988. – 278 с. Книжка в цікавій та популярній формі розповідає про походження та значення багатьох фразеологізмів, про їх життя у мові народу, художніх текстах.
 • №72
 • 6,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Радянська школа, 1988. – 278 с. Книжка в цікавій та популярній формі розповідає про походження та значення багатьох фразеологізмів, про їх життя у мові народу, художніх текстах.
 • №73
 • 86,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів. — Луганськ: Альма-матер, 2005. — 400 с. — ISBN 966-617-179-1. У посібнику висвітлюються основні питання семантики й структури української фразеології, її формування, етимології, функціонування й динаміки. Значна увага приділена інноваціям, джерелам запозичень, культурно-національному компонентові в...
 • №74
 • 8,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – 271 с. Пропонований посібник містить теоретичний і практичний матеріал курсу «Сучасна українська мова. Лексикологія», розроблений із урахуванням особливостей сучасного навчального процесу. Мета посібника – сприяти належному засвоєнню теоретичних знань з курсу «Лексикологія», виробленню і вдосконаленню практичних навичок...
 • №75
 • 2,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник для студентів 1 курсу філологічного факультету. — Львів: Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2014. — 260 с. Посібник призначений для роботи на практичних заняттях із лексикології сучасної української літературної мови зі студентами I курсу філологічного факультету. Містить перелік важливих для засвоєння курсу тем та питань, рекомендовану літературу,...
 • №76
 • 3,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Чабаненко В.А. Стилістика експресивних засобів українська мови: Монографія. - Запоріжжя: ЗДУ, 2002. - 351 с. У монографії по-новому розглядаються актуальні питання лінгвостилістики. Аналіз виражально-зображальних експресивних засобів української мови здійснено нетрадиційно: не в стосунку їх до того чи іншого іншого рівня мовної структури, а в зв'язку з тими основами, на яких вони...
 • №77
 • 30,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Функціональна діагностика тексту. — К.: Київський університет, 2012. Посібник зі стилістики української літературної мови (Книга 2: Функціональна діагностика тексту) є системно представленою моделлю наукової інтерпретації й організації текстового матеріалу для практичних занять із фундаментальної вузівської дисципліни.
 • №78
 • 365,09 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе Лексикология и стилистика #
Предлагаю свернуть студенческие работы.
В этом разделе нет комментариев.