Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Для специалистов

Практикум. — Херсон: Херсонський державний університет, 2017. — 37 с. Практикум має на меті допомогти студентам ґрунтовно засвоїти норми сучасної української літературної мови, практично оволодіти ними, підвищити рівень культури усного й писемного мовлення. Запропоноване видання призначене майбутнім фахівцям у галузі біології, тому значну увагу в ньому приділено роботі над...
 • №1
 • 255,12 КБ
 • добавлен
 • изменен
Для студентів географічного факультету спеціальності Туризм. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. — 108 с. У методичних вказівках подано зразки найуживаніших ділових документів, а також перелік питань для самостійного опрацювання, тематику рефератів і публічних виступів, іспитові вимоги та зразок варіанта іспитової роботи, літературу до курсу, зокрема зазначено найважливіші...
 • №2
 • 32,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні рекомендації. — К.: НАУ, 2008. — 32 с. У навчально-методичному посібнику стисло і систематизовано викладено основний зміст курсу «Ґендерна педагогіка» відповідно до навчальної програми та з урахуванням сучасних досягнень педагогічної науки. Основний і додатковий матеріали посібника можуть використовуватися під час аудиторної роботи, а також для організації самостійної...
 • №3
 • 279,44 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки «Біологія», «Хімія», «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування», «Лісове і садово-паркове господарство». — Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. — 56 с. Методичні вказівки та завдання то практичних занять...
 • №4
 • 107,93 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. — Луцьк : Луцький НТУ, 2016. — 96 с. Методичні вказівки. до практичних занять для бакалаврів спеціальності 055 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" денної форми навчання. Навчально-методичне видання вміщує теми практичних занять та завдання до кожної з тем, а також питання для складання іспиту. Крім того, подається список...
 • №5
 • 882,86 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичні матеріали. — Суми : СумДУ, 2016. — 51 с. Для студентів Медичного інституту спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» денної форми навчання. Мова професійного спілкування лікарів-стоматологів є соціальним варіантом сучасної літературної мови, забезпечує різні комунікативні потреби в фаховій сфері, має розгалужену лексико-семантичну систему. В конкретних...
 • №6
 • 622,52 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник - К. : Центр учбової літератури, 2014. – 396 с. У навчальному посібникові висвітлено основні теоретичні питання з предмета «Українська мова за професійним спрямуванням». Подано юридичну термінологію, правничі тексти для мовно-стилістичного аналізу, вправи на укладання ділових паперів професійного спрямування. Практикум також містить тематику навчальних проектів,...
 • №7
 • 1,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Освітньо-кваліфікаційний рівень Молодший спеціаліст, загальноосвітній предмет інтегрованого курсу Хімія з основами біології / Автор-укладач: кандидат педагогічних наук Савчук П.Н. – Бар: Редакційно-видавничий відділ Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського. – 2013. – 28 с. Методичні рекомендації щодо утворення назв органічних речовин за IUPAC...
 • №8
 • 572,54 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 42с. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання розраховані на тих, хто поглиблює знання з діловодства, прагне навчитися правильно укладати документи, опановувати ключові моменти ділового, усного і писемного...
 • №9
 • 291,47 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки та контрольні завдання. — Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. — 33 с. Методичні вказівки допоможуть студентам опанувати технології професійно-ділової комунікації. Ілюстративно доповнюють текст короткий російсько-український словник професійної лексики, лексичний довідник труднощів слововживання та орфографічний мінімум, допоможуть сформувати мовну професійну...
 • №10
 • 208,30 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки до практичних занять. — Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2013. — 35 с. Видання містить плани практичних занять із завданнями, які студенти повинні виконувати під час вивчення курсу. Призначене для студентів 2 курсу економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання. Тематика практичних занять. Теми рефератів. Правила оформлення...
 • №11
 • 465,04 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/– Львів: Видавництво Національного університету Львівська політехніка, 2010. – 92 с. Формування і розвиток української термінології Термінознавство як наука, його основні напрями та проблематика Лексико-семантична характеристика термінології Джерела поповнення української термінології Питання для самоперевірк Завдання для самостійної роботи...
 • №12
 • 934,53 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/– Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – 20 с. Зміст Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи Контрольна робота №№ 1 -10 Джерела Рекомендовано кафедрою мовної підготовки, педагогіки та психології, протокол №1 від 29.09.2011р. (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» )
 • №13
 • 263,11 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/– Суми: Сумський державний університет, 2013. – 184 с. Програму дисципліни «Українська мова у професійному спілкуванні» розроблено з урахуванням комунікативних потреб майбутніх фахівців напрямів підготовки «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит», «Менеджмент і адміністрування». Основна мета вивчення курсу – удосконалити мовні знання, систематизувати їх і на...
 • №14
 • 1016,13 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/ – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 70 с. Курс "Українська мова (за професійним спрямуванням)" викладається упродовж одного семестру для студентів першого курсу. За час навчання студенти повинні отримати необхідні знання про особливості мови ділових паперів, структуру й способи укладання документів. Навчальною робочою програмою також передбачено...
 • №15
 • 573,35 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання. /– Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2005.– 40с. Методичні вказівки до самостійних робіт призначені для студентів, які вивчають українську мову за професійним спрямуванням. Цьому сприятимуть пропоновані методичні вка-зівки, які містять тексти комп`ютерної тематики для перекладу. Передмова. Перекладіть текст українською. Рекомендована література...
 • №16
 • 311,23 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання. /– Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2005.– 63с. Методичні вказівки до практичних робіт призначені студентам, які вивчають українську мову за професійним спрямуванням. Передмова. Конспектування. Тезування. Анотування. Реферування. Вправи. Рекомендована література. Рекомендовано студентам I курсу КТУ спеціальностей Комп`ютерні системи і мережі,...
 • №17
 • 444,68 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання. /– Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2008.– 31с. У методичних вказівках викладено основні правила української орфографії. Теоретичний матеріал супроводжується різноманітними завданнями, виконання яких допоможе студентам уникнути по-милок в усному та письмовому мовленні. Передмова. Правопис префіксів. Правила вживання апострофа. Вживання м’якого знака....
 • №18
 • 335,10 КБ
 • добавлен
 • изменен
/– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. – 39 с. Комплекс тематичних практичних завдань допоможе студентам глибше засвоїти матеріал курсу і навчитися застосовувати отриманні знання у повсякденній фаховій комунікації. У методичній розробці подаються тестові завдання і загальний список навчальної і довідкової літератури з курсу „Мова професійного спілкування".
 • №19
 • 369,79 КБ
 • добавлен
 • изменен
/– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. – 45 с. Методичні вказівки допоможуть студентам опанувати технології професійно-ділової комунікації. Ілюстративно доповнюють текст короткий російсько-український словник професійної лексики, лексичний довідник труднощів слововживання та орфографічний мінімум. Передумова Розділ 1 Поняття літературної мови МПС: визначення, компоненти,...
 • №20
 • 415,74 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки до підготовки іспиту. — Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. — 35 с. Новий підхід до мовної підготовки у вищому навчальному закладі, без сумніву, забезпечить посилення зацікавленості майбутніх фахівців в опануванні курсу „Мова професійного спілкування. Пропоновані методичні таблиці містять конкретний узагальнений і систематизований матеріал щодо підготовки студентів до...
 • №21
 • 394,35 КБ
 • добавлен
 • изменен
/– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2006.– с. 25. Матеріали та методичні вказівки щодо вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою для всіх спеціальностей і всіх форм навчання. Матеріали та методичні вказівки підготовлені з урахуванням форм і методів культури української мови відповідно до типової програми „Українська мова професійного спілкування. Вони допоможуть студентам...
 • №22
 • 232,36 КБ
 • добавлен
 • изменен
/ -Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013.- 44с. Методичні вказівки з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням призначені для самостійної роботи студентів, що сприяє розвиткові їх креативних здібностей та спонукає до самореалізації, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентноздатності...
 • №23
 • 283,61 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/ – Харків: ХНАДУ, 2009. – 28 с. -ISBN/ISSN: Пропоновані методичні вказівки є органічним доповненням до курсу практичних занять, оскільки дозволяють перевести знання у площину вмінь і проконтролювати ці вміння різними формами контролю. Метою методичних вказівок є : 1) оволодіння нормами сучасної української мови: орфоепічними, орфографічними, граматичними,...
 • №24
 • 363,12 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/ – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011. – 48 с. Наведені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням). Запропонований список рекомендованої літератури допоможе студентам під час виконання індивідуальних завдань та вивчення тем для самостійного опрацювання. Призначений для студентів...
 • №25
 • 462,56 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання /- Сєвєродонецьк: СТІ, 2007.-36 с. -ISBN/ISSN: Мова документів (нормативність і правильність мовлення, орфоепічні норми, норми слововживання. Терміни, професіоналізми.) У вказівках наведені вимоги до мови ділових паперів, правила техніки побудови та перекладу текстів з дотриманням стилістичних, лексичних, та орфоепічних норм. Методичні вказівки призначені для...
 • №26
 • 341,92 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентів усіх спеціальностей ОНПУ (денної та заочної форм навчання)/Аверіна С.В., Грушевська Ю.А., Зінов΄єва Т.А., Коляда-Березовська Т.Ф., Кубко В.П., Лавренюк В.В., Масі Н.І., Мельник С.П., Побережна О.Ю., Ященко Л.Є. – Одеса: ОНПУ, 2009. - 62 с. Матеріали призначено для виконання практичних завдань з курсу...
 • №27
 • 398,63 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе Для специалистов #
Предлагаю добавить следующие подразделы (как в разделе Английского для специалистов):
Для IT-специальностей
/file/687158/ - Булаєнко М.В., Самойленко М.І., Погребняк Б.І. Короткий російсько-український словник з інформатики та математики
/file/371630/ - Карачун В.Я., Гульчук Г.Г. Російсько-український словник з інформатики та обчислювальної техніки
/file/1389152/ - Бондарчук Л.М. Українська мова в інформаційних системах
/file/1439135/ - Прототипні та непрототипні одиниці сучасного американського комп’ютерного лексикону та способи їх перекладу українською мовою
Для архитекторов и строителей
/file/1652535/ - Гордеев В.Н., Зельцер Р.Я. и др. Русско-украинский строительный словарь
/file/1471568/ - Пашков І.О. (склад.) Короткий російсько-український словник з курсу Будівельні матеріали
/file/159859/ - Гордєєв В.М. та ін. Російсько-український будівельний словник
Для биологических специальностей
/file/404387/ - Маркевич А.П., Татарко К.И. Русско-украинско-латинский зоологический словарь
Для военных
/file/1176692/ - Лесная О.О. (сост.). Русско-украинский военный словарь
/file/92378/ - Бурячок А., Демский М., Якимович Б. Російсько-український словник для військовиків
Для горно-геологических специальностей
/file/10626/ - Манец И.Г., Кравченко В.М. Русско-украинский словарь по горному делу
Для искусствоведов
/file/580371/ - Шкаруба Л.М., Спанатій Л.С. Російсько-український словник художніх термінів
Для медицинских специальностей
/file/52421/ - Коляденко В.Г., Шанин Ю.В. (ред.). Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов. Биохимия, физиология, химия
/file/534033/ - Коляденко В.Г., Шанин Ю.В. (ред.). Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов: Офтальмология, дерматовенерология, неврология, психиатрия, эндокринология
/file/68392/ - Коляденко В.Д.(ред.), Андрейченко С.В., Архипович А.А., Гродзинський Д.М. Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов. Анатомия. Биология. Радиобиология. Генетика. Аллергология. Иммунология
/file/68387/ - Коляденко В.Д.(ред.), Пастощук С.Т. Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов. Гематология
/file/776760/ - Золотухін Г.О., Литвиненко Н.П., Місник Н.В. Фахова мова медика. Ділова українська мова для студентів-медиків
/file/958293/ - Нечай С. Російсько-український медичний словник з іншомовними назвами
/file/507014/ - Присяжнюк М. Російсько-український медичний словник з внутрішніх хвороб Для моряков
Для психологов, педагогов, социологов и социальных работников
/file/364918/ - Андерш Й.Ф., Воробйова С.А., Кравченко М.В. та ін. Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки
/file/614962/ - Бродовська В.Й. Тлумачний російсько-украінський словник психологічних термінів. Толковый русско-украинский словарь психологической терминологии
Для технических специальностей
/file/1625002/ - Пєтухова О.В., Червоний I.Ф. (ред.) Словник термінів з металургії, металознавства та матеріалознавства
/file/738839/ - Русско-украинский словарь сварочной терминологии
/file/1024089/ - Ніколаєв В.О., Добровольська Н.О. Російсько-український словник (металургійний)
/file/1746730/ - Чехранов В.Д., Мелешко В.И. (сост.) Русско-украинский металлургический словарь Для транспортных специальностей
/file/1746727/ - Чехранов В.Д., Мелешко В.И. (сост.) Русско-украинский металлургический словарь
/file/924401/ - Чехранов В.Д., Мелешко В.И. (сост.) Русско-украинский металлургический словарь (9000 терминов)Для туризма и гостиничного бизнеса
/file/43850/ - Благовещенский А.С., Лунев С.А. и др. Большой русско-украинский политехнический словарь
/file/1689611/ - Брацун О.І. Навчальний російсько-український словник базової термінолексики для студентів інженерно-фізичного факультету денної та заочної форм навчання Для факультета международных отношений
/file/1256056/ - Григоренко Я.М., Биховець Н.М., Биховець О.М. (упорядники) Російсько-український словник з механіки
/file/1256049/ - Григоренко Я.М., Биховець Н.М., Биховець О.М. (упорядники) Російсько-український словник з механіки
/file/1336985/ - Азарова Л.Є., П’яст Н.Й., Іванець Т.Ю. Професійне спілкування науково-технічних працівників і студентів інженерних спеціальностей
/file/1638061/ - Азарова Л. Є. Українська мова професійного спілкування
/file/1184294/ - Миронюк Л.В. (уклад.) Навчальний російсько-український словник машинобудівної термінолексики для студентів денної та заочної форм навчання
/file/699605/ - Перхач В. та ін. Російсько-український науково-технічний словник
/file/64825/ - Перхач В., Кінаш Б. Російсько-український науково-технічний словник
/file/618574/ - Російсько-український словник з машинознавства та загального машинобудування
/file/1652312/ - Соболєв Ю.В. (ред.) Російсько-український словник залізничних термінів
/file/1378554/ - Брацун О.І Збірник навчальних текстів з комплексними завданнями для студентів транспортного факультету денної та заочної форм навчання
/file/1761206/ - Швець Г.І. та ін. Російсько-український гідротехнічний словник / Русско-украинский гидротехнический словарь
/file/1761205/ - Швець Г.І. та ін. Російсько-український гідротехнічний словник / Русско-украинский гидротехнический словарь
/file/1109195/ - Ковальова Г.М. та ін. Словник професійної термінології з курсу Українська мова (за професійним спрямуванням)
/file/300359/ - Шило Н. Російсько-український словник. Термінологічна лексика
Для физико-математических специальностей
/file/96832/ - Гейченко В.В., Завірюхіна В.М., Зеленюк Р.О. та ін. Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос
/file/1703210/ - Гудименко Ф.С., Погребиський Й.Б. та iн. (уклад.) Росiйсько-український математичний словник: 12 000 термiнiв
/file/159871/ - Караван Ю.В. та ін. Російсько-український словник фізичних термінів
/file/81126/ - Карачун В.Я., Карачун О.О., Гульчук Г.Г. Русско-украинский математический словарь
/file/621462/ - Донець Л.С. Мова професійного спілкування (термінологічний практикум)
Для химических специальностей
/file/1657305/ - Назар Р.М. та ін. Російсько-український, українсько-російський словник з хімії
/file/1657301/ - Назар Р.М. та ін. Російсько-український, українсько-російський словник з хімії
/file/1746765/ - Некряч Є., Назаренко Ю., Чернецький В. (упорядн.) Російсько-український хімічний словник / Русско-украинский химический словарь
/file/1746766/ - Некряч Є., Назаренко Ю., Чернецький В. (упорядн.) Російсько-український хімічний словник / Русско-украинский химический словарь
/file/575593/ - Вікул М. Російсько-український словник термінів фізики і химії
Для экологических специальностей
/file/302450/ - Манець І.Г., Білецький В.С., Ященко Ю.П. Російсько-український словник з техногенної безпеки та екології
Для экономических специальностей
/file/1281684/ - Брус М.П. Українське ділове мовлення. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей
/file/905616/ - Зразки ділових паперів та словник професійних термінів з економічного менеджменту
/file/107166/ - Дорошенко М., Станиславський М., Страшкевич В. Російсько-український словник ділової мови
/file/92385/ - Олійник О. Російсько-український словник ділової людини
/file/812964/ - Тараненко А.А., Брицын В.М. Русско-украинский словарь для деловых людей
Для юридических специальностей
/file/1210966/ - Пащук P.I., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця
/file/1041451/ - Непийвода В.П. Проблема відтворення англомовних термінів sustainable development та sustainability в українській правничій мові
/file/411316/ - Пащук Р.И. Професійна мова правника теорія та практика
в разделе Для специалистов #
Давайте вепнемся к этому вопросу, когда раздел достигнет размеров в пару сотен файлов.
Создавать разделы по 3-4 файла нет смысла.
в разделе Для специалистов #
Сравнил с английским разделом для специалистов, и возник вопрос. Специализированные англоязычные словари, насколько я заметил, расположены в тематических подразделах "Английского для специалистов", а специализированные словари на украинском языке расположены вместе с русскоязычными. Может стоит заняться их перемещением в раздел "украинского для специалистов"? Тогда, глядишь, и радел наполнится, и состав будет формироваться аналогично другим разделах для специалистов.
в разделе Для специалистов #
Хорошо.
В этом разделе нет комментариев.