Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Для специалистов

Методичні рекомендації. — Вінниця: ВНТУ, 2008. — 44 с. Мета рекомендацій - розширення знань студентів про нормативність української літературної мови, удосконалення мовленнєвих умінь та навичок, підвищення рівня грамотності, що необхідно для підвищення рівня мовленнєвої культури майбутніх інженерів. Система тестових завдань спрямована на формування практичних навичок з ділового...
 • №1
 • 406,12 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні рекомендації. – Вінниця: ВНТУ, 2008. – 43 с. Мета рекомендацій - розширення знань студентів про нормативність української літературної мови, удосконалення мовленнєвих умінь та навичок, підвищення рівня грамотності, що необхідно для підвищення рівня мовленнєвої культури майбутніх інженерів. Система тестових завдань спрямована на формування практичних навичок з ділового...
 • №2
 • 336,69 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентів усіх спеціальностей ОНПУ (денної та заочної форм навчання)/Аверіна С.В., Грушевська Ю.А., Зінов΄єва Т.А., Коляда-Березовська Т.Ф., Кубко В.П., Лавренюк В.В., Масі Н.І., Мельник С.П., Побережна О.Ю., Ященко Л.Є. – Одеса: ОНПУ, 2009. - 62 с. Матеріали призначено для виконання практичних завдань з курсу...
 • №3
 • 398,63 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки.– Вінниця: ВНТУ, 2011. – 32 с. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної форми навчання розраховані на тих, хто поглиблює знання з діловодства, прагне навчитися правильно укладати документи, опановувати ключові моменти ділового усного і писемного спілкування....
 • №4
 • 254,91 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014.– 14 с. Методичні вказівки по темі «Синтаксичні особливості ділової мови» допоможуть студентам дотримувати порядку слів у реченні, вміло використовувати дієприкметникові та дієприслівникові звороти, уз-годжувати підмет з присудком, перекладати фахові терміни, речен-ня, редагувати неправильно вжиті речення. Синтаксичні...
 • №5
 • 170,57 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – 21 с. Методичні вказівки по темі «Іменник у професійному спілкуванні» допоможуть студентам опанувати найважливіші граматичні, морфологічні ознаки; основну синтаксичну роль іменника; варіанти відмінкових форм іменників; стандартні іменникові словосполу-чення. Особливості вживання іменника в професійному мовленні. Тест №1....
 • №6
 • 216,72 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – 24 с. Методичні вказівки містять тестові завдання призначені для самостійної роботи студентів. Вони передбачають з’ясування рівня знань студентів з основних теоретичних понять та категорії навчальної дисципліни «Українська мова за професійний спрямуванням»: питання культури офіційно-ділового стилю, лексико-граматичні та...
 • №7
 • 201,68 КБ
 • добавлен
 • изменен
/– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. – 45 с. Методичні вказівки допоможуть студентам опанувати технології професійно-ділової комунікації. Ілюстративно доповнюють текст короткий російсько-український словник професійної лексики, лексичний довідник труднощів слововживання та орфографічний мінімум. Передумова Розділ 1 Поняття літературної мови МПС: визначення, компоненти,...
 • №8
 • 415,74 КБ
 • добавлен
 • изменен
/– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. – 39 с. Комплекс тематичних практичних завдань допоможе студентам глибше засвоїти матеріал курсу і навчитися застосовувати отриманні знання у повсякденній фаховій комунікації. У методичній розробці подаються тестові завдання і загальний список навчальної і довідкової літератури з курсу „Мова професійного спілкування".
 • №9
 • 369,79 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки до підготовки іспиту. — Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. — 35 с. Новий підхід до мовної підготовки у вищому навчальному закладі, без сумніву, забезпечить посилення зацікавленості майбутніх фахівців в опануванні курсу „Мова професійного спілкування. Пропоновані методичні таблиці містять конкретний узагальнений і систематизований матеріал щодо підготовки студентів до...
 • №10
 • 394,35 КБ
 • добавлен
 • изменен
/– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2006.– с. 25. Матеріали та методичні вказівки щодо вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою для всіх спеціальностей і всіх форм навчання. Матеріали та методичні вказівки підготовлені з урахуванням форм і методів культури української мови відповідно до типової програми „Українська мова професійного спілкування. Вони допоможуть студентам...
 • №11
 • 232,36 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. — Кропивницький: Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ), 2018. – 29 с. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для спеціальностей рівня освіти «бакалавр». Курс «Українська мова (професійного спрямування)» допомагає при спілкуванні в ділових відносинах між людьми, між людиною та організацією. Через недосконале володіння українською...
 • №12
 • 492,23 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/– Суми: Сумський державний університет, 2013. – 184 с. Програму дисципліни «Українська мова у професійному спілкуванні» розроблено з урахуванням комунікативних потреб майбутніх фахівців напрямів підготовки «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит», «Менеджмент і адміністрування». Основна мета вивчення курсу – удосконалити мовні знання, систематизувати їх і на...
 • №13
 • 1016,13 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/– Суми: Вид-во СумДУ, 2007. - 46 с. Фахове мовлення майбутніх інженерів базується на законах української мови, на її лексичних, морфологіч-них та синтаксичних нормах. Мета курсу – ознайомити студентів з основами культури мовлення, розкрити специфіку усного і писемного професійного мовлення, навчити студентів 1-го курсу інженерно-технічних спеціальностей денної...
 • №14
 • 373,50 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання. — Суми: Сумський державний університет, 2004. — 34 с. Мета даного навчального видання – спрямувати самостійну роботу студентів спеціальності 5.060101 Правознавство заочної форми навчання на опанування державної мови, її стилів і жанрів усного та писемного мовлення. Комунікативна діяльність юриста вимагає глибокого засвоєння не лише норм права, а й важливих норм...
 • №15
 • 352,28 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні рекомендації. – Х.: Вид-во НУА, 2008. – 80 с. Пропоновані методичні рекомендації містять програму курсу «Українська мова професійного спілкування» для студентів І курсу факультету «Бізнес-управління», укладену згідно з інтегрованою програмою безперервної освіти з української мови та відповідно до вимог кредитно-модульної системи; плани практичних занять, методичні...
 • №16
 • 770,11 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичні вказівки. — Харків: Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ), 2016. — 26 с. Навчально-методичні вказівки розроблено згідно з програмою курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» і розраховано на іноземних студентів усіх залізничних спеціальностей, які вивчають українську мову та основні аспекти ділового спілкування за...
 • №17
 • 251,17 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Запоріжжя: Запорізьк. нац. техн. ун-т, 2015. -34с. Для студентів факультету економіки та управління денної та заочної форм навчання. Збірник навчальних текстів із комплексними завданнями для студентів факультету економіки та управління денної та заочної форм навчання містить навчальні різностильові тексти, переважна частина яких репрезентує науковий стиль...
 • №18
 • 289,76 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Горлівка: ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ, 2013.-60с. Для студентів усіх курсів та напрямів підготовки. У методичних вказівках розглядаються граматичні парадигми самостійних (іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, дієприкметник, дієприслівник) та службових (прийменник, сполучник, частка) частин мови у професійному мовленні.
 • №19
 • 976,76 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Горлівка: ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ, 2014.-39с. Для студентів усіх курсів та напрямів підготовки. У методичних вказівках подано завдання для закріплення знань, умінь і навичок щодо особливостей використання граматичних парадигм самостійних (іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, дієприкметник, дієприслівник) та службових (прийменник, сполучник,...
 • №20
 • 751,38 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Горлівка: ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ, 2014.-72с. Для студентів усіх курсів та напрямів підготовки. У методичних вказівках розглядаються питання класифікації стилів сучасної української мови, окреслюються основні стилістичні норми офіційно-ділового стилю, надаються реквізити і правила оформлення найпоширеніших типів ділових документів.
 • №21
 • 874,67 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Горлівка: ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ, 2014.-39с. Для студентів усіх курсів та напрямів підготовки. У методичних вказівках розглядаються питання словникового складу української мови, окреслені особливості вживання термінів, професіоналізмів, іншомовних слів, синонімів, паронімів, абревіатур тощо у професійному мовленні.
 • №22
 • 496,50 КБ
 • добавлен
 • изменен
Практичні завдання. — К.: МАУП, 2007. — 30 с. Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, завдання для практичних занять, а також список літератури.
 • №23
 • 183,35 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. -38с. Цей збірник навчальних фахових текстів з комплексними завданнями для студентів інженерно-фізичного факультету підготовлено відповідно до плану першого етапу кафедральної НДР 08512 «Системно-структурна організація лексичного ярусу мови спеціальності». Збірник містить навчальні тексти фахової тематики з технології конструкційних...
 • №24
 • 311,62 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/– Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.– 46 с. Ці методичні вказівки для студентів технічних та комп’ютерних спеціальностей денної форми навчання містять теоретичний матеріал та практичні завдання до нововведеної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Методичні вказівки мають на меті виробити у студентів технічних та комп’ютерних спеціальностей ЗНТУ...
 • №25
 • 341,32 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні рекомендації. – Київ: НАУ, 2013. -64с. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів усіх галузей знань і напрямів підготовки заочної форми навчання У методичних рекомендаціях подано теми для самостійного вивчення дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням), кожна з яких містить план, рекомендовану літературу, методичні рекомендації щодо...
 • №26
 • 689,99 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні рекомендації. – Вінниця: Вінницький національний медичний університе ім. М.І. Пирогова, 2010.– 49 с. Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» призначені для студентів І курсу вищих медичних навчальних закладів. Мета рекомендацій – допомогти студентам-медикам цілеспрямовано підготуватися до...
 • №27
 • 738,82 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки — Керч: КДМТУ, 2012. — 22с. Для самостійної роботи студентів напряму 6.070104 «Морський і річковий транспорт» денної та заочної форми навчання. Тематичний план Вступ Функційні стилі сучасної української літературної мови. Особливості розвитку мовної системи і професійне спілкування Види словників. Особливості української і російської мовних систем і професійне...
 • №28
 • 218,34 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/– Львів: Видавництво Національного університету Львівська політехніка, 2010. – 92 с. Формування і розвиток української термінології Термінознавство як наука, його основні напрями та проблематика Лексико-семантична характеристика термінології Джерела поповнення української термінології Питання для самоперевірк Завдання для самостійної роботи...
 • №29
 • 934,53 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні рекомендації. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. — 46 с. Для студентів І курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності: 6.030301 – «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи). Нормативний курс покликаний дати студентові нові знання з граматики української мови, удосконалити мовні вміння і навички, систематизувати їх і на цій основі сформувати розуміння...
 • №30
 • 320,89 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні рекомендації. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 50с. Для студентів 1 курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності: 6.030301 – «Журналістика». Навчальна дисципліна «Українська мова у професійному спілкуванні» входить до програми професійної підготовки студентів- бакалаврів і є важливим структурним компонентом фахової компетентності журналістів в Україні. Вступ....
 • №31
 • 367,49 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/ – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011. – 48 с. Наведені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням). Запропонований список рекомендованої літератури допоможе студентам під час виконання індивідуальних завдань та вивчення тем для самостійного опрацювання. Призначений для студентів...
 • №32
 • 462,56 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Рівне: НУВГП, 2012. - 38 с. Для студентів напрямів підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»; 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»; 6.090101 «Агрономія»; 6.090201 «Водні біоресурси та аква-культура»; 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»; 6.170202 «Охорона праці»; 6050602...
 • №33
 • 312,05 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Рівне: НУВГП, 2012. - 38 с. Для студентів напрямів підготовки 6.070101 «Транспортні технології», 6.070106 «Автомобільний транспорт», 6.050503 «Машинобудування», 6.050601 «Теплоенергетика», 6.050301 «Гірництво» заочної форми навчання. Вступ Зміст програми навчальної дисципліни Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Завдання контрольних робіт...
 • №34
 • 314,17 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Рівне: НУВГП, 2012. - 38 с. Для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» заочної форми навчання. Вступ Зміст програми курсу Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Завдання контрольних робіт Зразок оформлення титульної сторінки Тестові завдання для самоконтролю Питання для підготовки до...
 • №35
 • 325,56 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009 - 39 с. Методичні вказівки розроблено в допомогу студентам заочної форми навчання за напрямом «Економіка». Видання містить комплекс контрольних робіт, рекомендації щодо їх виконання. Самостійна робота допоможе студентам глибше засвоїти матеріал курсу і навчитися застосовувати отримані знання у повсякденній фаховій комунікації....
 • №36
 • 391,91 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – 43 с. Методичні вказівки розраховані на студентів технічних спеціальностей. Підібрані практичні завдання розраховані для самостійної роботи студентів. Виконання цих завдання сприятиме засвоєнню професійної лексики та закріпленню знань отриманих під час аудиторних занять. Передмова. Лексичне значення слова. Лексичні...
 • №37
 • 421,68 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки.– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. - 33 с. Методичні вказівки розроблено в допомогу студентам ПЦБ та механічного факультету, спеціальності «Прикладне матеріалознавство» Видання містить перелік рекомендованої літератури й питання для самоперевірки до кожної теми, винесеної на самостійне опрацювання. Комплекс тематичних практичних зав-дань допоможе студентам...
 • №38
 • 371,90 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні рекомендації. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011, - 50 с. Методичні вказівки розроблено в допомогу студентам факультету промислового і цивільного будівництва. Видання містить перелік рекомендованої літератури й питання для самоперевірки до кожної теми, винесеної на самостійне опрацювання. Комплекс тематичних практичних завдань допоможе студентам глибше засвоїти матеріал...
 • №39
 • 504,18 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки.− Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2013.− 55 с. Методичні вказівки розроблено в допомогу студентам технічного факультету заочної форми навчання. Видання містить комплекс кон-трольних робіт, рекомендації щодо їх виконання. Самостійна робота допоможе студентам глибше засвоїти матеріал курсу і навчитися застосовувати отримані знання у повсякденній фаховій...
 • №40
 • 550,74 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – 49 с. Методичні вказівки розраховані на студентів технічних спеціальностей. Підібрані практичні завдання розраховані для самостійної роботи студентів. Виконання цих завдання сприятиме засвоєнню професійної лексики та закріпленню знань, отриманих під час аудиторних занять. Передмова. Методичні вказівки щодо вивчення курсу....
 • №41
 • 456,63 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки.– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – 18 с. Методичні вказівки розроблено для студентів ПДАБА денної форми навчання. Звід правил та комплекс практичних завдань допоможе студентам глибше засвоїти матеріал курсу і навчитися застосовувати отримані знання у повсякденній фаховій комунікації. Пояснювальна записка. Історія походження кличного відмінка. Кличний...
 • №42
 • 246,52 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник - К. : Центр учбової літератури, 2014. – 396 с. У навчальному посібникові висвітлено основні теоретичні питання з предмета «Українська мова за професійним спрямуванням». Подано юридичну термінологію, правничі тексти для мовно-стилістичного аналізу, вправи на укладання ділових паперів професійного спрямування. Практикум також містить тематику навчальних проектів,...
 • №43
 • 1,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 27 с. Для студентів заочної форми навчання усіх напрямів підготовки бакалавра. Методичні вказівки укладено відповідно до навчальної та робочої програм даної дисципліни. Вони охоплюють певний лексичний і граматичний матеріал, підібраний відповідно до частоти його вживання у науковому та офіційно-діловому професійному мовленні. Головна...
 • №44
 • 297,58 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 43 с. Для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання усіх напрямів підготовки бакалавра. Їх мета – допомогти студентам здобути навички практичного застосування теоретичних знань, отриманих під час лекційних занять. Методичні вказівки складаються з 9 занять, що відповідають змісту програми дисципліни, і містять навчальні матеріали...
 • №45
 • 387,75 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 16 с. Для студентів денної та заочної форм навчання усіх напрямів підготовки бакалавра. Їх мета – допомогти студентам в опрацюванні матеріалу курсу, винесеного на самостійну роботу. До кожної з тем запропоновано план, питання для самоконтролю, список рекомендованої літератури. Опрацювання запропонованих тем допоможе студентам підвищити...
 • №46
 • 243,10 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/ – Харків: ХНАДУ, 2009. – 28 с. -ISBN/ISSN: Пропоновані методичні вказівки є органічним доповненням до курсу практичних занять, оскільки дозволяють перевести знання у площину вмінь і проконтролювати ці вміння різними формами контролю. Метою методичних вказівок є : 1) оволодіння нормами сучасної української мови: орфоепічними, орфографічними, граматичними,...
 • №47
 • 363,12 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Харків: ХНАДУ, 2013. – 20 с. Для студентів денної форми навчання дорожньо-будівельного факультету. Запропоновані матеріали укладено з урахуванням тем, передбачених навчальним курсом «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Мета роботи – допомогти студентам підвищити загальний мовний рівень оволодіння лексичними, граматичними та стилістичними...
 • №48
 • 547,80 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет, 2015. – 88 с. Методичні вказівки до практичних занять для студентів І курсу денної форми навчання всіх спеціальностей. Дані методичні вказівки призначені для виконання завдань практичних занять з дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням” і сприятимуть підготовці студентів під...
 • №49
 • 971,46 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки до практичних занять. — Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2013. — 35 с. Видання містить плани практичних занять із завданнями, які студенти повинні виконувати під час вивчення курсу. Призначене для студентів 2 курсу економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання. Тематика практичних занять. Теми рефератів. Правила оформлення...
 • №50
 • 465,04 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання. /– Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2008.– 31с. У методичних вказівках викладено основні правила української орфографії. Теоретичний матеріал супроводжується різноманітними завданнями, виконання яких допоможе студентам уникнути по-милок в усному та письмовому мовленні. Передмова. Правопис префіксів. Правила вживання апострофа. Вживання м’якого знака....
 • №51
 • 335,10 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/ – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 70 с. Курс "Українська мова (за професійним спрямуванням)" викладається упродовж одного семестру для студентів першого курсу. За час навчання студенти повинні отримати необхідні знання про особливості мови ділових паперів, структуру й способи укладання документів. Навчальною робочою програмою також передбачено...
 • №52
 • 573,35 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/ – Севастополь: видавництво СевНТУ, 2012. – 24 с. Метою методичних рекомендацій є допомога у виконанні контрольної роботи для студентів I курсу всіх спеціальностей заочної форми навчання, що включає індивідуальне навчально-дослідне завдання студентами всіх спеціальностей заочної форми навчання з метою підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної...
 • №53
 • 309,90 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. — Мелітополь: ТДАТУ, 2011. — 73 с. Методичні вказівки до практичних занять розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Українська мова ( за професійним спрямуванням)» для студентів факультету економіки та бізнесу денної форми навчання. Методичні вказівки призначено для здійснення поточного контролю знань студентів у процесі вивчення дисципліни....
 • №54
 • 732,50 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки.– Харків: ХНУМГ, 2015. – 46 с. Для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Дані методичні вказівки призначені для студентів 1 курсу заочної форми навчання, які вивчають курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Їх мета – допомогти студентам...
 • №55
 • 352,77 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/ – Севастополь: видавництво СевНТУ, 2009. – 20 с. Вступ. Зміст програми курсу «Українська мова професійного спілкування». Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. Варіанти контрольних робіт. Рекомендована література. Основна література. Допоміжна література.
 • №56
 • 281,36 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. — Харків: Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ), 2018. — 32 с. Методичні вказівки підготовлено відповідно до робочої програми навчального курсу. Вони є складовою частиною навчально-методичного комплексу дисципліни «Мова навчання» для іноземних студентів. Вказівки призначені для коригування граматичних навичок і вмінь іноземних...
 • №57
 • 936,09 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. — Луцьк : Луцький НТУ, 2016. — 96 с. Методичні вказівки. до практичних занять для бакалаврів спеціальності 055 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" денної форми навчання. Навчально-методичне видання вміщує теми практичних занять та завдання до кожної з тем, а також питання для складання іспиту. Крім того, подається список...
 • №58
 • 882,86 КБ
 • добавлен
 • изменен
/ -Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013.- 44с. Методичні вказівки з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням призначені для самостійної роботи студентів, що сприяє розвиткові їх креативних здібностей та спонукає до самореалізації, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентноздатності...
 • №59
 • 283,61 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Харків: ХНАДУ, 2013. – 103 с. З метою формування лінгвістичних знань, умінь та навичок з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» у навчальному виданні подано тексти комплексних практичних занять з детальним розглядом окремих теоретичних положень та їх практичне застосування шляхом виконання студентами відповідно сформульованих завдань....
 • №60
 • 883,80 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Харків: ХНАДУ, 2013. – 24 с. Для студентів усіх спеціальностей. Програма дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Методичні вказівки. Вказівки щодо виконання контрольних завдань. Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Література.
 • №61
 • 465,66 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/– Красноармійськ: Красноармійський індустріальний інститут-Донецький національний технічний університет,2010р. – 39 с. Предмет «Українська мова (за професійним спрямуванням)» вивчають студенти 4-го курсу Красноармійського індустріального інституту ДонНТУ. Специфіка цього курсу полягає в тому, що він повинен активізувати попередньо засвоєні знання норм і всіх...
 • №62
 • 293,89 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Харків: ФОП Панов А. М., 2016. – 113 с. Навчально-методичний посібник містить зразки ділових паперів, правила та вимоги до їх укладання й оформлення, способи уникнення найпоширеніших помилок у мовних зворотах, зразки найпоширеніших документів, завдання увигляді запитань, тестів і вправ. Видання рекомендовано студентам І–ІІІ курсів основних факультетів НТУ...
 • №63
 • 1,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання /- Сєвєродонецьк: СТІ, 2007.-36 с. -ISBN/ISSN: Мова документів (нормативність і правильність мовлення, орфоепічні норми, норми слововживання. Терміни, професіоналізми.) У вказівках наведені вимоги до мови ділових паперів, правила техніки побудови та перекладу текстів з дотриманням стилістичних, лексичних, та орфоепічних норм. Методичні вказівки призначені для...
 • №64
 • 341,92 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання. — Сєвєродонецьк: СТІ, 2006. —27 с. У вказівках наведені правила і зразки оформлення документів, правила оформлення сторінки документа, переклад типових мовних зворотів, які характерні для різних видів документів. Методичні вказівки призначені для великого загалу читачів. Перш за все вони призначені для тих, хто бажає засвоїти правила ведення документації...
 • №65
 • 648,17 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання. /– Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2005.– 63с. Методичні вказівки до практичних робіт призначені студентам, які вивчають українську мову за професійним спрямуванням. Передмова. Конспектування. Тезування. Анотування. Реферування. Вправи. Рекомендована література. Рекомендовано студентам I курсу КТУ спеціальностей Комп`ютерні системи і мережі,...
 • №66
 • 444,68 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання. /– Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2005.– 40с. Методичні вказівки до самостійних робіт призначені для студентів, які вивчають українську мову за професійним спрямуванням. Цьому сприятимуть пропоновані методичні вка-зівки, які містять тексти комп`ютерної тематики для перекладу. Передмова. Перекладіть текст українською. Рекомендована література...
 • №67
 • 311,23 КБ
 • добавлен
 • изменен
Освітньо-кваліфікаційний рівень Молодший спеціаліст, загальноосвітній предмет інтегрованого курсу Хімія з основами біології / Автор-укладач: кандидат педагогічних наук Савчук П.Н. – Бар: Редакційно-видавничий відділ Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського. – 2013. – 28 с. Методичні рекомендації щодо утворення назв органічних речовин за IUPAC...
 • №68
 • 572,54 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. — Суми : СумДУ, 2015. — 76 с. Курс «Українська мова у професійному спілкуванні» спрямований на підвищення загального рівня культури мови і фахового мовлення студентів спеціальності 8.18010019 «Медіакомунікації», для яких українська мова є засобом комунікації у майбутній фаховій сфері. Основу курсу складають важливі, професійно необхідні відомості про мову й...
 • №69
 • 785,50 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. — К.: НТУУ «КПІ», 2011. — 59 с. Методичні вказівки призначені для студентів першого курсу заочної форми навчання технічних спеціальностей, які вивчають дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням». Змістом цієї дисципліни передбачено ознайомлення із різними видами ділових документів, набуття студентами навичок їх укладання, засвоєння етикету ділової...
 • №70
 • 597,85 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/ – Керч: КДМТУ, 2012. - 30с. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання напрямів: : 6.070104 «Морський та річковий транспорт», 6.050702 «Електромеханіка», 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». За навчальним планом...
 • №71
 • 276,66 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки до практичних занять. — Керч: КДМТУ, 2012. — 54с. Для студентів денної форми навчання напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» 4 курсу. Змістовний модуль 1 Особливості розвитку мовної системи і професійне спілкування Змістовний модуль 2 Особливості української і російської мовних систем і професійне...
 • №72
 • 471,40 КБ
 • добавлен
 • изменен
Вінниця: ВНТУ, 2014. — 45 с. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)”. Тестові завдання.
 • №73
 • 484,58 КБ
 • добавлен
 • изменен
Для студентів географічного факультету спеціальності Туризм. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. — 108 с. У методичних вказівках подано зразки найуживаніших ділових документів, а також перелік питань для самостійного опрацювання, тематику рефератів і публічних виступів, іспитові вимоги та зразок варіанта іспитової роботи, літературу до курсу, зокрема зазначено найважливіші...
 • №74
 • 32,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/– Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – 20 с. Зміст Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи Контрольна робота №№ 1 -10 Джерела Рекомендовано кафедрою мовної підготовки, педагогіки та психології, протокол №1 від 29.09.2011р. (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» )
 • №75
 • 263,11 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 16 с. Для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти. Рекомендовано кафедрою мовної підготовки, психології та педагогіки, протокол № 1 від 28 серпня 2014 р. Їх мета – допомогти студентам здобути навички практичного застосування теоретичних...
 • №76
 • 157,21 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки.– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – 26 с. Методичні вказівки розроблено в допомогу студентам ПДАБА денної форми навчання. Комплекс практичних завдань допоможе студентам глибше засвоїти матеріал курсу і навчитися застосовувати отримані знання у повсякденній фаховій комунікації. Мета викладання навчальної дисципліни. План самостійної роботи. Вимоги до виконання...
 • №77
 • 312,15 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки.– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – 40 с. Методичні вказівки розроблено в допомогу студентам ПДАБА денної форми навчання. Комплекс практичних завдань допоможе студентам глибше засвоїти матеріал курсу і навчитися застосовувати отримані знання у повсякденній фаховій комунікації. Вимоги до виконання завдання. Варіанти завдань для контрольної роботи. Список...
 • №78
 • 361,16 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/- Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 40 с. (Укр. мов.) Наведено методичні рекомендації до практичних занять, що спрямовані на закріплення морфологічних норм української літературної мови, зокрема правильного вживання кличного відмінка іменників у професійному мовленні. Подано теоретичний матеріал, російсько-український словник власних імен із закінченнями родового і...
 • №79
 • 1,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 56 с. (Укр. мов.) Подано теоретичні відомості з наукового стилю мови. Розроблено систему завдань, спрямованих на вдосконалення мовної, комунікативної та професійної компетенцій, що сприятиме оволодінню навичками аналізу наукового тексту та їх практичному застосуванню. Метою цього видання є вивчення наукової мови на...
 • №80
 • 1,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/– Суми: Сумський державний університет, 2003. – 40 с. Другий модуль для студентів спеціальності 5.060 101 Правознавство денної форми навчання пропонованих методичних вказівок до курсу Українська мова за професійним спрямуванням охоплює основні аспекти культури писемної мови професійного спрямування та питання документування. Система теоретичних питань і вправ...
 • №81
 • 316,26 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/– Суми: Вид-во СумДУ, 2008.- 59с. Практичний курс «Українська мова за професійним спрямуванням» ставить за мету допомогти студентам 1 курсу фізико-технічного факультету опанувати оптимальні способи оперування українською мовою як знаряддям досягнення успіху в професійній сфері, навчити їх впливати на співрозмовника за допомогою вмілого використання різноманітних...
 • №82
 • 543,19 КБ
 • добавлен
 • изменен
Міністерство освіти та уауки України, Сумський державний університет. Суми, СУМДУ, 2003, 42 с. Система вправ для студентів, майбутніх юристів. Вищевказані вправи допоможуть оволодіти знаннями з української мови.
 • №83
 • 326,09 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичні матеріали. — Суми : СумДУ, 2016. — 51 с. Для студентів Медичного інституту спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» денної форми навчання. Мова професійного спілкування лікарів-стоматологів є соціальним варіантом сучасної літературної мови, забезпечує різні комунікативні потреби в фаховій сфері, має розгалужену лексико-семантичну систему. В конкретних...
 • №84
 • 622,52 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. — Суми СумДУ, 2014. — 68 с. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студ. мед. ін-ту спец. 7.1210001 "Лікувальна справа", 7.12010005 "Стоматологія" денної форми навчання. . Матеріали, подані у вказівках, вправи і завдання, орфографічні та стилістичні тренінги мають допомогти майбутнім лікарям оволодіти культурою діалогу та полілогу,...
 • №85
 • 623,45 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні рекомендації. — К.: НАУ, 2008. — 32 с. У навчально-методичному посібнику стисло і систематизовано викладено основний зміст курсу «Ґендерна педагогіка» відповідно до навчальної програми та з урахуванням сучасних досягнень педагогічної науки. Основний і додатковий матеріали посібника можуть використовуватися під час аудиторної роботи, а також для організації самостійної...
 • №86
 • 279,44 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе Для специалистов #
Предлагаю добавить следующие подразделы (как в разделе Английского для специалистов):
Для IT-специальностей
/file/687158/ - Булаєнко М.В., Самойленко М.І., Погребняк Б.І. Короткий російсько-український словник з інформатики та математики
/file/371630/ - Карачун В.Я., Гульчук Г.Г. Російсько-український словник з інформатики та обчислювальної техніки
/file/1389152/ - Бондарчук Л.М. Українська мова в інформаційних системах
/file/1439135/ - Прототипні та непрототипні одиниці сучасного американського комп’ютерного лексикону та способи їх перекладу українською мовою
Для архитекторов и строителей
/file/1652535/ - Гордеев В.Н., Зельцер Р.Я. и др. Русско-украинский строительный словарь
/file/1471568/ - Пашков І.О. (склад.) Короткий російсько-український словник з курсу Будівельні матеріали
/file/159859/ - Гордєєв В.М. та ін. Російсько-український будівельний словник
Для биологических специальностей
/file/404387/ - Маркевич А.П., Татарко К.И. Русско-украинско-латинский зоологический словарь
Для военных
/file/1176692/ - Лесная О.О. (сост.). Русско-украинский военный словарь
/file/92378/ - Бурячок А., Демский М., Якимович Б. Російсько-український словник для військовиків
Для горно-геологических специальностей
/file/10626/ - Манец И.Г., Кравченко В.М. Русско-украинский словарь по горному делу
Для искусствоведов
/file/580371/ - Шкаруба Л.М., Спанатій Л.С. Російсько-український словник художніх термінів
Для медицинских специальностей
/file/52421/ - Коляденко В.Г., Шанин Ю.В. (ред.). Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов. Биохимия, физиология, химия
/file/534033/ - Коляденко В.Г., Шанин Ю.В. (ред.). Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов: Офтальмология, дерматовенерология, неврология, психиатрия, эндокринология
/file/68392/ - Коляденко В.Д.(ред.), Андрейченко С.В., Архипович А.А., Гродзинський Д.М. Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов. Анатомия. Биология. Радиобиология. Генетика. Аллергология. Иммунология
/file/68387/ - Коляденко В.Д.(ред.), Пастощук С.Т. Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов. Гематология
/file/776760/ - Золотухін Г.О., Литвиненко Н.П., Місник Н.В. Фахова мова медика. Ділова українська мова для студентів-медиків
/file/958293/ - Нечай С. Російсько-український медичний словник з іншомовними назвами
/file/507014/ - Присяжнюк М. Російсько-український медичний словник з внутрішніх хвороб Для моряков
Для психологов, педагогов, социологов и социальных работников
/file/364918/ - Андерш Й.Ф., Воробйова С.А., Кравченко М.В. та ін. Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки
/file/614962/ - Бродовська В.Й. Тлумачний російсько-украінський словник психологічних термінів. Толковый русско-украинский словарь психологической терминологии
Для технических специальностей
/file/1625002/ - Пєтухова О.В., Червоний I.Ф. (ред.) Словник термінів з металургії, металознавства та матеріалознавства
/file/738839/ - Русско-украинский словарь сварочной терминологии
/file/1024089/ - Ніколаєв В.О., Добровольська Н.О. Російсько-український словник (металургійний)
/file/1746730/ - Чехранов В.Д., Мелешко В.И. (сост.) Русско-украинский металлургический словарь Для транспортных специальностей
/file/1746727/ - Чехранов В.Д., Мелешко В.И. (сост.) Русско-украинский металлургический словарь
/file/924401/ - Чехранов В.Д., Мелешко В.И. (сост.) Русско-украинский металлургический словарь (9000 терминов)Для туризма и гостиничного бизнеса
/file/43850/ - Благовещенский А.С., Лунев С.А. и др. Большой русско-украинский политехнический словарь
/file/1689611/ - Брацун О.І. Навчальний російсько-український словник базової термінолексики для студентів інженерно-фізичного факультету денної та заочної форм навчання Для факультета международных отношений
/file/1256056/ - Григоренко Я.М., Биховець Н.М., Биховець О.М. (упорядники) Російсько-український словник з механіки
/file/1256049/ - Григоренко Я.М., Биховець Н.М., Биховець О.М. (упорядники) Російсько-український словник з механіки
/file/1336985/ - Азарова Л.Є., П’яст Н.Й., Іванець Т.Ю. Професійне спілкування науково-технічних працівників і студентів інженерних спеціальностей
/file/1638061/ - Азарова Л. Є. Українська мова професійного спілкування
/file/1184294/ - Миронюк Л.В. (уклад.) Навчальний російсько-український словник машинобудівної термінолексики для студентів денної та заочної форм навчання
/file/699605/ - Перхач В. та ін. Російсько-український науково-технічний словник
/file/64825/ - Перхач В., Кінаш Б. Російсько-український науково-технічний словник
/file/618574/ - Російсько-український словник з машинознавства та загального машинобудування
/file/1652312/ - Соболєв Ю.В. (ред.) Російсько-український словник залізничних термінів
/file/1378554/ - Брацун О.І Збірник навчальних текстів з комплексними завданнями для студентів транспортного факультету денної та заочної форм навчання
/file/1761206/ - Швець Г.І. та ін. Російсько-український гідротехнічний словник / Русско-украинский гидротехнический словарь
/file/1761205/ - Швець Г.І. та ін. Російсько-український гідротехнічний словник / Русско-украинский гидротехнический словарь
/file/1109195/ - Ковальова Г.М. та ін. Словник професійної термінології з курсу Українська мова (за професійним спрямуванням)
/file/300359/ - Шило Н. Російсько-український словник. Термінологічна лексика
Для физико-математических специальностей
/file/96832/ - Гейченко В.В., Завірюхіна В.М., Зеленюк Р.О. та ін. Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос
/file/1703210/ - Гудименко Ф.С., Погребиський Й.Б. та iн. (уклад.) Росiйсько-український математичний словник: 12 000 термiнiв
/file/159871/ - Караван Ю.В. та ін. Російсько-український словник фізичних термінів
/file/81126/ - Карачун В.Я., Карачун О.О., Гульчук Г.Г. Русско-украинский математический словарь
/file/621462/ - Донець Л.С. Мова професійного спілкування (термінологічний практикум)
Для химических специальностей
/file/1657305/ - Назар Р.М. та ін. Російсько-український, українсько-російський словник з хімії
/file/1657301/ - Назар Р.М. та ін. Російсько-український, українсько-російський словник з хімії
/file/1746765/ - Некряч Є., Назаренко Ю., Чернецький В. (упорядн.) Російсько-український хімічний словник / Русско-украинский химический словарь
/file/1746766/ - Некряч Є., Назаренко Ю., Чернецький В. (упорядн.) Російсько-український хімічний словник / Русско-украинский химический словарь
/file/575593/ - Вікул М. Російсько-український словник термінів фізики і химії
Для экологических специальностей
/file/302450/ - Манець І.Г., Білецький В.С., Ященко Ю.П. Російсько-український словник з техногенної безпеки та екології
Для экономических специальностей
/file/1281684/ - Брус М.П. Українське ділове мовлення. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей
/file/905616/ - Зразки ділових паперів та словник професійних термінів з економічного менеджменту
/file/107166/ - Дорошенко М., Станиславський М., Страшкевич В. Російсько-український словник ділової мови
/file/92385/ - Олійник О. Російсько-український словник ділової людини
/file/812964/ - Тараненко А.А., Брицын В.М. Русско-украинский словарь для деловых людей
Для юридических специальностей
/file/1210966/ - Пащук P.I., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця
/file/1041451/ - Непийвода В.П. Проблема відтворення англомовних термінів sustainable development та sustainability в українській правничій мові
/file/411316/ - Пащук Р.И. Професійна мова правника теорія та практика
в разделе Для специалистов #
Давайте вепнемся к этому вопросу, когда раздел достигнет размеров в пару сотен файлов.
Создавать разделы по 3-4 файла нет смысла.
в разделе Для специалистов #
Сравнил с английским разделом для специалистов, и возник вопрос. Специализированные англоязычные словари, насколько я заметил, расположены в тематических подразделах "Английского для специалистов", а специализированные словари на украинском языке расположены вместе с русскоязычными. Может стоит заняться их перемещением в раздел "украинского для специалистов"? Тогда, глядишь, и радел наполнится, и состав будет формироваться аналогично другим разделах для специалистов.
в разделе Для специалистов #
Хорошо.
В этом разделе нет комментариев.