Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Для специалистов

Методичні вказівки. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 42с. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання розраховані на тих, хто поглиблює знання з діловодства, прагне навчитися правильно укладати документи, опановувати ключові моменти ділового, усного і писемного...
 • №1
 • 291,47 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. — Вінниця: ВНТУ, 2014. – 49 с. Для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. Методичні вказівки містять матеріали, що передбачають опрацювання тем з орфографії, синтаксису, стилістики сучасної української літературної мови, а також розкривають особливості усної форми професійного спілкування, основні вимоги до перекладу та редагування наукових...
 • №2
 • 399,65 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки та контрольні завдання. — Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. — 33 с. Методичні вказівки допоможуть студентам опанувати технології професійно-ділової комунікації. Ілюстративно доповнюють текст короткий російсько-український словник професійної лексики, лексичний довідник труднощів слововживання та орфографічний мінімум, допоможуть сформувати мовну професійну...
 • №3
 • 208,30 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. — Кропивницький: Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ), 2018. – 29 с. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для спеціальностей рівня освіти «бакалавр». Курс «Українська мова (професійного спрямування)» допомагає при спілкуванні в ділових відносинах між людьми, між людиною та організацією. Через недосконале володіння українською...
 • №4
 • 197,79 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні рекомендації. – Вінниця: Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. – 2018. – 52 с. Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямування)» призначені для студентів 1 курсу вищих медичних навчальних закладів і мають на меті допомогти студентам цілеспрямовано підготуватися до практичних...
 • №5
 • 515,25 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичні вказівки. — Харків: Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ), 2016. — 26 с. Навчально-методичні вказівки розроблено згідно з програмою курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» і розраховано на іноземних студентів усіх залізничних спеціальностей, які вивчають українську мову та основні аспекти ділового спілкування за...
 • №6
 • 162,43 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 46 с. Пропоновані методичні вказівки зорієнтовані на формування знань про специфіку усної та писемної форм реалізації української мови з урахуванням фахової спрямованості навчання майбутніх спеціалістів для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання (2 курс, 3 семестр) (роздатковий матеріал). Передмова Державна мова...
 • №7
 • 583,50 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні рекомендації. — Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ), 2017. — 54 с. Контрольна робота містить завдання, призначені для перевірки вміння використовувати норми сучасної української літературної мови на всіх її рівнях – лексичному, орфографічному, грамматичному та стилістичному. Завдання мають на меті перевірити навички добирати різні мовні...
 • №8
 • 414,01 КБ
 • добавлен
 • изменен
Практикум. — Херсон: Херсонський державний університет, 2017. — 37 с. Практикум має на меті допомогти студентам ґрунтовно засвоїти норми сучасної української літературної мови, практично оволодіти ними, підвищити рівень культури усного й писемного мовлення. Запропоноване видання призначене майбутнім фахівцям у галузі біології, тому значну увагу в ньому приділено роботі над...
 • №9
 • 255,12 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. — Рівне: Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП), 2017. — 78 с. «Методичні вказівки до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни» містять повний перелік передбачених програмою змістових модулів, тем і питань з курсу, які має опрацювати сту-дент, списки рекомендованої літератури (базової і допоміжної), основних...
 • №10
 • 1,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. — Рівне: Національний університет водного господарства та природо-користування (НУВГП), 2017. — 80 с. Навчально – методичний посібник містить повний перелік передбачених програмою змістових модулів, тем і питань з курсу, які має опрацювати студент, списки рекомендованої літератури (базової і допоміжної), основних словників та інформаційних ресурсів. Для...
 • №11
 • 1,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. -94 с. Метою курсу «Мовна комунікація в туризмі» є підготовка студентів до проведення самостійної та ефективної комунікації в умовах навчальної та професійної діяльності. Передмова Короткий зміст лекцій Перелік питань практичних занять Перелік тем контрольних робіт для студентів заочної форми навчання Перелік тем рефератів для...
 • №12
 • 889,43 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Полтава: Астрая, 2011. – 142 с. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів І курсу медичного і стоматологічного факультетів. Методичні вказівки покликані допомогти студентам у засвоєнні відповідних тем та в опануванні й удосконаленні практичних навичок. Структура “Методичних вказівок” відповідає змістовим модулям програми й охоплює такі теми: за...
 • №13
 • 886,67 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Харків: НТУ ИХПІ» 2013. -52 с. Контрольні завдання з курсу «Українська мова професійного спілкування» призначені для студентів першого курсу заочної форми навчання економічних факультетів. Метою курсу є вдосконалення й поглиблення знань з граматики, синтаксису, стилістики ділового та наукового стилів української мови, формування вмінь та навичок укладання...
 • №14
 • 614,67 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Харків: НТУ "ХПІ", 2013. – 44 с. Контрольні завдання з курсу «Українська мова професійного спілкування» призначені для студентів II і III курсів технічних спеціальностей заочної форми навчання. Студенти знайомляться з особливостями наукового стилю мовлення, розвивають навички роботи з науковими текстами (складання професійних наукових документів),...
 • №15
 • 275,69 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Харків: НТУ "ХПІ", 2013. – 20 с. Контрольні завдання з курсу «Українська мова професійного спілкування» призначені для студентів для студентів II курсу економічних спеціальностей заочної форми навчання. Ознайомлення з основними поняттями прикладного термінознавства: термінами, дефініціями (визначеннями понять), терміноїдами, терміноелементами,...
 • №16
 • 112,35 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – К.: КНУБА, 2011. – 36 с. Методичні вказівки «Граматичні категорії у професійному мовленні» до курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» складені для практичних занять зі студентами І - II курсів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей. Метою методичних вказівок є акцентування уваги студентів на найважливіших аспектах курсу, надання...
 • №17
 • 213,22 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – 49 с. Матеріали методичних вказівок мають практичне спрямування, сприяють виробленню стійких умінь і навичок професійного спілкування на лексичному, граматичному і стилістичному рівнях. Пропоновані тестові завдання можна використовувати як з навчальною метою, так і для здійснення контролю за знаннями. Для студентів і викладачів вищих...
 • №18
 • 186,41 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. — Рівне: Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП), 2017. — 58 с. Методичні вказівки містять повний перелік передбачених програмою змістових модулів, тем і питань з курсу, які має опрацювати студент, списки рекомендованої літератури, основних словників та інформаційних ресурсів. Плани практичних занять згруповано за змістовими...
 • №19
 • 953,84 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе Для специалистов #
Предлагаю добавить следующие подразделы (как в разделе Английского для специалистов):
Для IT-специальностей
/file/687158/ - Булаєнко М.В., Самойленко М.І., Погребняк Б.І. Короткий російсько-український словник з інформатики та математики
/file/371630/ - Карачун В.Я., Гульчук Г.Г. Російсько-український словник з інформатики та обчислювальної техніки
/file/1389152/ - Бондарчук Л.М. Українська мова в інформаційних системах
/file/1439135/ - Прототипні та непрототипні одиниці сучасного американського комп’ютерного лексикону та способи їх перекладу українською мовою
Для архитекторов и строителей
/file/1652535/ - Гордеев В.Н., Зельцер Р.Я. и др. Русско-украинский строительный словарь
/file/1471568/ - Пашков І.О. (склад.) Короткий російсько-український словник з курсу Будівельні матеріали
/file/159859/ - Гордєєв В.М. та ін. Російсько-український будівельний словник
Для биологических специальностей
/file/404387/ - Маркевич А.П., Татарко К.И. Русско-украинско-латинский зоологический словарь
Для военных
/file/1176692/ - Лесная О.О. (сост.). Русско-украинский военный словарь
/file/92378/ - Бурячок А., Демский М., Якимович Б. Російсько-український словник для військовиків
Для горно-геологических специальностей
/file/10626/ - Манец И.Г., Кравченко В.М. Русско-украинский словарь по горному делу
Для искусствоведов
/file/580371/ - Шкаруба Л.М., Спанатій Л.С. Російсько-український словник художніх термінів
Для медицинских специальностей
/file/52421/ - Коляденко В.Г., Шанин Ю.В. (ред.). Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов. Биохимия, физиология, химия
/file/534033/ - Коляденко В.Г., Шанин Ю.В. (ред.). Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов: Офтальмология, дерматовенерология, неврология, психиатрия, эндокринология
/file/68392/ - Коляденко В.Д.(ред.), Андрейченко С.В., Архипович А.А., Гродзинський Д.М. Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов. Анатомия. Биология. Радиобиология. Генетика. Аллергология. Иммунология
/file/68387/ - Коляденко В.Д.(ред.), Пастощук С.Т. Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов. Гематология
/file/776760/ - Золотухін Г.О., Литвиненко Н.П., Місник Н.В. Фахова мова медика. Ділова українська мова для студентів-медиків
/file/958293/ - Нечай С. Російсько-український медичний словник з іншомовними назвами
/file/507014/ - Присяжнюк М. Російсько-український медичний словник з внутрішніх хвороб Для моряков
Для психологов, педагогов, социологов и социальных работников
/file/364918/ - Андерш Й.Ф., Воробйова С.А., Кравченко М.В. та ін. Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки
/file/614962/ - Бродовська В.Й. Тлумачний російсько-украінський словник психологічних термінів. Толковый русско-украинский словарь психологической терминологии
Для технических специальностей
/file/1625002/ - Пєтухова О.В., Червоний I.Ф. (ред.) Словник термінів з металургії, металознавства та матеріалознавства
/file/738839/ - Русско-украинский словарь сварочной терминологии
/file/1024089/ - Ніколаєв В.О., Добровольська Н.О. Російсько-український словник (металургійний)
/file/1746730/ - Чехранов В.Д., Мелешко В.И. (сост.) Русско-украинский металлургический словарь Для транспортных специальностей
/file/1746727/ - Чехранов В.Д., Мелешко В.И. (сост.) Русско-украинский металлургический словарь
/file/924401/ - Чехранов В.Д., Мелешко В.И. (сост.) Русско-украинский металлургический словарь (9000 терминов)Для туризма и гостиничного бизнеса
/file/43850/ - Благовещенский А.С., Лунев С.А. и др. Большой русско-украинский политехнический словарь
/file/1689611/ - Брацун О.І. Навчальний російсько-український словник базової термінолексики для студентів інженерно-фізичного факультету денної та заочної форм навчання Для факультета международных отношений
/file/1256056/ - Григоренко Я.М., Биховець Н.М., Биховець О.М. (упорядники) Російсько-український словник з механіки
/file/1256049/ - Григоренко Я.М., Биховець Н.М., Биховець О.М. (упорядники) Російсько-український словник з механіки
/file/1336985/ - Азарова Л.Є., П’яст Н.Й., Іванець Т.Ю. Професійне спілкування науково-технічних працівників і студентів інженерних спеціальностей
/file/1638061/ - Азарова Л. Є. Українська мова професійного спілкування
/file/1184294/ - Миронюк Л.В. (уклад.) Навчальний російсько-український словник машинобудівної термінолексики для студентів денної та заочної форм навчання
/file/699605/ - Перхач В. та ін. Російсько-український науково-технічний словник
/file/64825/ - Перхач В., Кінаш Б. Російсько-український науково-технічний словник
/file/618574/ - Російсько-український словник з машинознавства та загального машинобудування
/file/1652312/ - Соболєв Ю.В. (ред.) Російсько-український словник залізничних термінів
/file/1378554/ - Брацун О.І Збірник навчальних текстів з комплексними завданнями для студентів транспортного факультету денної та заочної форм навчання
/file/1761206/ - Швець Г.І. та ін. Російсько-український гідротехнічний словник / Русско-украинский гидротехнический словарь
/file/1761205/ - Швець Г.І. та ін. Російсько-український гідротехнічний словник / Русско-украинский гидротехнический словарь
/file/1109195/ - Ковальова Г.М. та ін. Словник професійної термінології з курсу Українська мова (за професійним спрямуванням)
/file/300359/ - Шило Н. Російсько-український словник. Термінологічна лексика
Для физико-математических специальностей
/file/96832/ - Гейченко В.В., Завірюхіна В.М., Зеленюк Р.О. та ін. Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос
/file/1703210/ - Гудименко Ф.С., Погребиський Й.Б. та iн. (уклад.) Росiйсько-український математичний словник: 12 000 термiнiв
/file/159871/ - Караван Ю.В. та ін. Російсько-український словник фізичних термінів
/file/81126/ - Карачун В.Я., Карачун О.О., Гульчук Г.Г. Русско-украинский математический словарь
/file/621462/ - Донець Л.С. Мова професійного спілкування (термінологічний практикум)
Для химических специальностей
/file/1657305/ - Назар Р.М. та ін. Російсько-український, українсько-російський словник з хімії
/file/1657301/ - Назар Р.М. та ін. Російсько-український, українсько-російський словник з хімії
/file/1746765/ - Некряч Є., Назаренко Ю., Чернецький В. (упорядн.) Російсько-український хімічний словник / Русско-украинский химический словарь
/file/1746766/ - Некряч Є., Назаренко Ю., Чернецький В. (упорядн.) Російсько-український хімічний словник / Русско-украинский химический словарь
/file/575593/ - Вікул М. Російсько-український словник термінів фізики і химії
Для экологических специальностей
/file/302450/ - Манець І.Г., Білецький В.С., Ященко Ю.П. Російсько-український словник з техногенної безпеки та екології
Для экономических специальностей
/file/1281684/ - Брус М.П. Українське ділове мовлення. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей
/file/905616/ - Зразки ділових паперів та словник професійних термінів з економічного менеджменту
/file/107166/ - Дорошенко М., Станиславський М., Страшкевич В. Російсько-український словник ділової мови
/file/92385/ - Олійник О. Російсько-український словник ділової людини
/file/812964/ - Тараненко А.А., Брицын В.М. Русско-украинский словарь для деловых людей
Для юридических специальностей
/file/1210966/ - Пащук P.I., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця
/file/1041451/ - Непийвода В.П. Проблема відтворення англомовних термінів sustainable development та sustainability в українській правничій мові
/file/411316/ - Пащук Р.И. Професійна мова правника теорія та практика
в разделе Для специалистов #
Давайте вепнемся к этому вопросу, когда раздел достигнет размеров в пару сотен файлов.
Создавать разделы по 3-4 файла нет смысла.
в разделе Для специалистов #
Сравнил с английским разделом для специалистов, и возник вопрос. Специализированные англоязычные словари, насколько я заметил, расположены в тематических подразделах "Английского для специалистов", а специализированные словари на украинском языке расположены вместе с русскоязычными. Может стоит заняться их перемещением в раздел "украинского для специалистов"? Тогда, глядишь, и радел наполнится, и состав будет формироваться аналогично другим разделах для специалистов.
в разделе Для специалистов #
Хорошо.
В этом разделе нет комментариев.