Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

История украинского языка

Доверенные пользователи и модераторы раздела

М. А. Жовтобрюх, О. Т. Волох, С. П. Самійленко, І. І. Слинько. — К.: Вища школа, 1980. — 320 с. У посібнику відповідно до вимог програми висвітлено основні питання методології та методики курсу історичної граматики української мови, показано місце української мови серед інших слов'янських мов, проаналізовано процес розвитку історичної фонетики, морфології та синтаксису від...
 • №1
 • 4,44 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Підручник. — К.: АртЕк, 2001. — 392 с. — ISBN 966-505-041-9. Якою була функціонально перша українсько-руська літературна мова? Звідки вона прийшла? Які були в ній стилі і яка була між ними відмінність? Ви знайдете відповіді на ці питання в пропонованому підручнику. Далі ви довідаєтесь, як старослов'янська мова, що нею починалася українсько-руська писемність, поступово...
 • №2
 • 7,60 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Вища школа, 1991. — 231 с. Передмова. Вступ. Основні розділи науки про українську мову та історія їх вивчення. Вивчення сучасної української літературної мови. Вивчення української діалектології. Вивчення історії української мови. Список рекомендованої літератури. Список умовних скорочень назв деяких журналів. Іменний покажчик.
 • №3
 • 6,93 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Упор., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М.С. Тимошик. - К.: Либідь, 1995. - 296 с., іл., ім. пок. ("Літературні пам'ятки України"). Друкується з видання: Вінніпег, 1949. УКРАЇНСЬКА МОВА Постання української мови Праіндоєвропейська доба Теорії постання мов Поділ мов на групи Праслов'янська мова Постання української мови Українська земля й український народ Українські...
 • №4
 • 1,57 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Либідь, 1996. - 288 с. Упорядники С.Я. Єрмоленко, А.К. Мойсієнко. Автор передмови С.Я. Єрмоленко Історія української мови, що впродовж тривалого періоду не знаходила належного наукового висвітлення і неодноразово фальсифікувалась, нарешті стає предметом неупередженої уваги не лише фахівців, а й широкого читацького загалу. Пропонована хрестоматія - перша спроба...
 • №5
 • 2,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Практичний курс: Навч. посібник. — Львів: Світ, 1993. — 376 с. Навчальний посібник містить вправи, завдання, контрольні питання та бібліографічні довідки, які передбачають практичне засвоєння курсу історії української літературної мови - становлення лексичної і стилістичної систем мови, граматичних та правописних її норм у взаємозв'язках з живим мовленням, з історією, духовною...
 • №6
 • 41,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ужгород: Закарпатське обласне видавництво, 1960. - 415 с. Опис: Книга присвячена історичній морфології української мови. Основна увага в ній зосереджена на розгляді історії форм української мови. Крім того, в ній робиться також спроба огляду українського словотвору в історичному освітленні. Висвітлює питання історії відмінювання і дієвідмінювання, оперуючи при цьому...
 • №7
 • 66,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Акта, 2002. - 1066 с. + карти Перекладено за виданням: Shevelov G. Y. A Historical Phonology of the Ukrainian Language. Heidelberg: Carl Winter, 1979. - 808 p. Поява «Історичної фонології української мови» Юрія Шевельова в українському перекладі --- то велике свято мовознавства на Україні. Англійською мовою ця праця вийшла друком ще 1979 р.; і хоча адресатом її були...
 • №8
 • 29,34 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Киïв: Наукова думка, 1979. — 367 с. У монографії викладається історія звукової системи української мови. На основі аналізу давньоруських і староукраїнських писемних пам"яток, а також народних говорів української мови розкриваються процеси розвитку фонем, висвітлюються фонологічні відношення в системі голосних і приголосних, дається фонологічна характеристика сучасної...
 • №9
 • 8,33 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Наукова думка, 1993. - 200 с. У монографії розглянуто джерела мовно-історичних відомостей про наше минуле і на цій науковій базі популярно розповідається про найдавніших мешканців на території сучасної України, про походження слов’ян, перші слов’янські племена й ранньослов’янські культури, роль скіфів у нашій історії, формування південноруських союзів племен як етнічної...
 • №10
 • 27,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. - 163 с. (OCR слой) У книжці висвітлено питання історії української літературної мови, форм побутування української мови та її сучасного стану. Дослідження здійснено в соціолінгвістичному аспекті: мовні проблеми розглядаються у їх зв'язку із суспільними, розкрито соціальну зумовленість мовних явищ, досліджено специфіку мовної політики КПРС на...
 • №11
 • 2,16 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
/ Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. – К.: Наук. думка, 1978. – 539 с. У монографії висвітлено становлення морфологічної системи української мови від найдавніших часів до наших днів. Узагальнено головнi здобутки історичноi україністики, славістики та індоевропеїстики. Досліджено велику кількість писемних пам’яток; широко залучено свідчення живих народних говорів. Автори...
 • №12
 • 18,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Haшa культурa i нayкa, 2004. — 436 c. Це одна з етапних праць ученого, яка за радянських часів вважалася особливо крамольною. В історичному розрізі, доступно і переконливо автор показав той воістину тернистий шлях, яким пройшла українська мова в умовах століть заборон, утисків, і обмежень, дослідив феномен незнищенності її як "душі нації", "найціннішого скарбу" народу....
 • №13
 • 156,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Вид. дім «KM Академія», 2003. - 160 с. Праця видатного славіста Юрія Шевельова (Шереха) про внесок Галичини у формування української літературної мови написана під час перебування вченого у Львові в 1943-1944 pp. У науковій розвідці простежується інтенсивність галицьких мовних впливів на нову українську літературну мову в різні історичні періоди. Матеріал ілюстровано...
 • №14
 • 1,78 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Евье: братство церковное Виленское, 1619. — 502 с. Мелетий (Максим) Герасимович Смотрицкий (приблиз. 1579 - 1633) - выдающийся восточнославянский филолог украинского происхождения (родился на территории ныне Хмельницкой области Украины). Грамматика М.Смотрицкого продолжительное время влияла на развитие лингвистической мысли славянских народов и играла выдающуюся роль в...
 • №15
 • 2,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ "Вища школа" 1973. У посібнику розглядаються такі важливі питання історії простого речення української мови, як розвиток орудного предикативного та напівпредикативного на місці подвійних відмінків, уживання різних засобів вираження присвійності, зміни безприйменникових та прийменникових сполучень з об'єктним значенням у придієслівній позиції тощо. Висновки зроблено на основі...
 • №16
 • 2,53 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Академія, 2010. — 248 с. Загальні засади історії української мови. Історія української мови як наука і навчальна дисципліна. Походження української мови та основні історичні етапи її становлення. Виникнення і розвиток слов'янської писемності. Становлення фонетико-Фонологічної системи української мови. Фонетичні процеси праслов'янського періоду та їхнє відображення в...
 • №17
 • 4,40 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Киïв: Наукова думка, 2004. — 582 с. — ISBN 966-00-0261-0. У хрестоматії "Історія українського правопису: XVI—XX століття" представлені наукові та публіцистичні статті, а також граматичні праці, що відображають основні етапи становлення української орфографії та специфічних рис українського алфавіту; особливо детально висвітлено перебіг навколоправописних дискусій XIX–XX ст....
 • №18
 • 8,56 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. — К.: Наук. думка, 1983. — 743 с. У монографії висвітлюється історія формування лексики й фразеології української мови з найдавнішого часу до сьогоднішніх днів, приділено увагу спільній основі лексичної системи східнослов’янських мов — словниковому складові давньоруської мови. Власне українська лексика розглядається за...
 • №19
 • 34,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Документи і матеріяли/ За ред. Л. Масенко. - К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005. — 399 с. — ISBN 966-518-314-1. У збірнику вміщено документи і матеріали, що стосуються мовної політики радянського керівництва на теренах України. Вони проливають світло на підступне втручання у внутрішній розвиток української мови, спрямоване на штучне зближення її з російською...
 • №20
 • 5,05 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
М. А. Жовтобрюх, О. Т. Волох, С. П. Самійленко, І. І. Слинько. — К. : Вища школа, 1980. — 320 с. У посібнику відповідно до вимог програми висвітлено основні питання методології та методики курсу історичної граматики української мови, показано місце української мови серед інших слов'янських мов, проаналізовано процес розвитку історичної фонетики, морфології та синтаксису від...
 • №21
 • 25,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Києв: Видавничо-поліграфічний центр Київський університет, 2002. — 118 с. Курс лекцій відповідає навчальній програмі з історичної граматики. української мови. У наданих матеріалах висвітлені особливості цієї навчальної дисципліни, розглянуто проблему походження української мови. Історія фонетичної підсистеми охоплює період від формування праслов'янської фонетичної системи до...
 • №22
 • 4,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття описує історію української літературної мови від Київської Русі до XX ст. Висвітлено роль П. Куліша й Т. Шевченка в історії формування нової української літературної мови, значення української мови у формуванні української нації.
 • №23
 • 43,39 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Посібник для факультетів мови і літератури педагогічних інститутів К.: Радянська школа, 1960. - 236 с. Пропоновані "Нариси з історичного синтаксису української мови" є першою спробою дати навчальний посібник з цього предмета для студентів мовно-літературних факультетів педагогічних інститутів УРСР.
 • №24
 • 10,99 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
АН УРСР. Ін-т мовознавства; Відп. ред. В. Г. Скляренко. - К. Наук. думка, 1988. - 280 с. У монографії на матеріалі лінгвістичних (писемні пам'ятки і сучасні народні говори), історичних, археологічних, антропологічних та ін. джерел висвітлюються питання етно- і глотогенезу слов'ян, досліджуються етапи їх розселення у Східній Європі, формування східнослов'янських мовних...
 • №25
 • 3,79 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Наукова думка, 2004. — 582 с. У хрестоматії "Історія українського правопису: XVI—XX століття" представлені наукові та публіцистичні статті, а також граматичні праці, що відображають основні етапи становлення української орфографії та специфічних рис українського алфавіту; особливо детально висвітлено перебіг навколоправописних дискусій XIX–XX ст. Хрестоматія містить також...
 • №26
 • 53,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
У книжці висвітлено питання історії сучасної української літературної мови, форм побутування української мови та її сучасного стану. Дослідження здійснено в соціолінгвістичному аспекті: мовні проблеми розглядаються у їх зв'язку із суспільними, розкрито соціальну зумовленість мовних явищ, досліджено специфіку мовної політики КПРС на українських теренах і її роль у формуванні...
 • №27
 • 3,70 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Друкар, 1922. - 188 с. Шахматов Олексій Олександрович (*17 червня 1864, м.Нарва — †16 серпня 1920) — російський славіст-філолог, один з найбільших авторитетів у галузі мовознавства кінцевого періоду Російської імперії. О.Шахматов займався у тому числі й питанням історії української мови, якому і присвячена пропонована книга. Шахматов брав участь у складанні декларації...
 • №28
 • 10,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Документи і матеріяли/ За ред. Л. Масенко. - К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005. — 399 с. — ISBN 966-518-314-1. У збірнику вміщено документи і матеріали, що стосуються мовної політики радянського керівництва на теренах України. Вони проливають світло на підступне втручання у внутрішній розвиток української мови, спрямоване на штучне зближення її з російською...
 • №29
 • 40,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
/ Очерк звуковой истории малорусского наречия. — Кіевъ: Типографія Кіевскаго Университета святого Владиміра, 1876. — 399 с. Сочинение на степень магистра русской словесности. Очерк звуковой истории малорусского наречия можна назвати першою ґрунтовною роботою П. Житецького. Цією працею він започаткував системне вивчення історичної фонетики української мови, здійснивши повний і...
 • №30
 • 21,98 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Вильно: 1596. — 61 стр. Книга также содержит: «Лексис, Сирѣчь реченїя, Въкратъцѣ събранъны и из словенскаго языка на простый рускій діалектъ истолъкованы», «Грамматіка словенска». «Лексис…» Зизанія — перший український друкований словник для шкільного навчання. Його реєстр організований за диференційним принципом (тобто подаються тільки ті церковнослов’янські слова, що...
 • №31
 • 7,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харьков, 1919 г. Материал интересен для узкого круга специалистов-филологов. Введение. украинский язык и его территория. положение украинского языка среди других словянских. наречия украинского языка. Источники по истории украинского языка. Фонетика. звуковая система украинского языка в ее отношении к украинскому алфавиту. сные украинского языка. Чередование гласных....
 • №32
 • 6,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 2006. - 709 с. У монографії розглядається історія акцентуації іменників української мови від пізньопраслов’янського періоду до нашого часу і встановлюються основні тенденції в їх наголошенні. Широко використано матеріали з українських акцентованих пам’яток XVI–XVIII ст. та словників української мови XIX–XX ст., з української класичної поезії і з...
 • №33
 • 62,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Чернівці, Рута, 1998. Праця видатного українського філолога Юрія Шевельова є на сьогодні найповнішим науковим дослідженням мовної політики, яку провадили різні режими на окупованих українських землях протягом першої половини нинішнього століття.
 • №34
 • 2,74 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Четверта хвиля, 2010. — 352 с. У книзі представлені напрацювання автора як фахового філолога за кілька десятків років досліджень найдавніших початків української мови. Читачі довідаються, як ще з раннього кам'яного віку, коли людина почала виголошувати первісні членоподільні звуки, а за ними і звуконаслідувальні мовні одиниці, витворювалися, віками удосконалювалися і...
 • №35
 • 19,69 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Міфи та правда про трьох братів слов’янських зі «спільної колиски». – 2-ге вид., доп. – К.: Арістей, 2004. – 180 с. У книзі на основі найновіших досягнень історичних та філологічних наук розглянуто походження східнослов’янських народів та їхніх мов. Популярно розповідається про найдавніших мешканців на території сучасної України, Білорусі та Європейської Росії, про походження...
 • №36
 • 2,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Друкар, 1922. - 188 с. Шахматов Олексій Олександрович (*17 червня 1864, м.Нарва — †16 серпня 1920) — російський славіст-філолог, один з найбільших авторитетів у галузі мовознавства кінцевого періоду Російської імперії. О.Шахматов займався у тому числі й питанням історії української мови, якому і присвячена пропонована книга. Шахматов брав участь у складанні декларації...
 • №37
 • 6,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
З проблем східнослов'янської глотогонії: Дві статті про постання української мови. — К.: Вид. дім "KM Academia", 1994. – 33 с. Дві статті з проблем східнослов'янської глотогонії — це погляд відомого мовознавця Юрія Шевельова, представника української діаспори у США, на постання української мови на тлі інших слов'янських мов, головне східнослов'янських. Зміст Стаття перша,...
 • №38
 • 1,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Типография им. И.А.Кулиша, 1857. — 141 с. Це не тільки перший україномовний буквар, але й взагалі перший підручник, написаний українською мовою в Східній Україні. Містить розділи релігійного, історичного змісту, а також арифметику.
 • №39
 • 48,11 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Санкт-Петербург: Типографія В.Плавильщикова, 1818. - 128 с. Алексей Павлович Павловский — автор первой печатной грамматики живого народного украинского языка, написанной в 1805 году, но изданной лишь в 1818 г. в Санкт-Петербурге под названием «Грамматика малороссийскаго наречія» Автор отмечает многочисленные отличия «малороссийского наречия» от русского (великорусского)...
 • №40
 • 13,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. — 295 с. Навчальний посібник містить завдання для 17 практичних занять з історичної фонетики, морфології і синтаксису, які охоплюють основні теми вишівського курсу історичної граматики, а також короткі мовно-історичні коментарі до кожної з тем практичних занять. У ньому також подано типові...
 • №41
 • 2,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нью-Йорк, 1970. – 448 с. Курс охоплює історію нової української літературної мови від її виникнення і до 1933 року, тобто до розгрому українського культурного життя та ліквідації українізації в УРСР і заборони української мови на Кубанщині та в інших краях Російської федерації, де живуть компактні маси українців. Праця містить багатий, старанно зібраний матеріал. Автор подає...
 • №42
 • 25,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Видавництво: НУ "Львівська політехніка", Львів ISBN: 978-966-553-919-3 Мова: українська Рік видання: 2010 Формат: DjVu Кількість сторінок: 212 Анотація Це дослідження перше в українському мовознавстві, де взаємини між мовою і людиною, мовою і нацією, мовою і державою розглянуто в онтологічно-діяхронному розтині: мова не лише передумова буття людини і суспільства – вона...
 • №43
 • 5,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Типография Киево-Печерской лавры, 1653. В 1627 году в Киеве вышел по тем временам очень большой по объему (около 7 тыс. слов) «Лексіконъ славенорωсскїй. Именъ Тлъкованїє» Памвы Берынды, переизданный в 1653 и оказавший значительное влияние на последующие словари. В тот же период появились многочисленные переводные словари. «Лексикон» построен как двуязычный переводной...
 • №44
 • 3,22 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Вінніпег: Волинь, 1969. - 263 с. Перша частина канадського видання книжки з назвою «Наша літературна мова» мала підзаголовок «Як писати й говорити по-літературному». За жанрами тексти розділів цього видання названі мовними нарисами. І це невипадково. У властивій цьому авторові популярній та доступній читачеві будь-якого освітнього рівня формі викладалося найголовніше, яке слід...
 • №45
 • 6,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
Евье: братство церковное Виленское, 1619. — 502 с. Мелетий (Максим) Герасимович Смотрицкий (приблиз. 1579 - 1633) - выдающийся восточнославянский филолог украинского происхождения (родился на территории ныне Хмельницкой области Украины). Грамматика М.Смотрицкого продолжительное время влияла на развитие лингвистической мысли славянских народов и играла выдающуюся роль в...
 • №46
 • 84,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Санкт-Петербург: Печатня Гогенфельдена и КО, 1861. — 24 с. «Букварь южнорусскій» - книжечка, составлен Тарасом Шевченко и издан за его счет в 1861 году для начального обучения грамоте взрослых украинцев родному языку в бесплатных воскресных школах . Букварь содержит азбуку печатных и рукописных букв, традиционные тексты для чтения по слогам, поэтные перепевы отдельных псалмов...
 • №47
 • 2,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Опубліковано: Мюнхен, 1975 Сторінок: 109 с. Опис: Український Вільний Університет Серія: Скрипти ч. 40 З передмови: "Курс історії української мови ставить своїм завданням розкрити і всесторонньо насвітлити закони розвитку української мови як мови самобутньої нації. Мова є одним із важливих складників історичного духового прояву і культурного розвитку народу, а зокрема...
 • №48
 • 1,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
У цій праці М. О. Максимовичем вперше було поставлене на наукові підвалини питання про місце української мови серед слов'янських, про її походження і взаємозв'язки з іншими східнослов'янськими мовами. Крім того, тут він класифікує українські діалекти, розрізняючи в малоруському наріччі такі групи говорів (за його термінологією – різності), як києво-переяславську, сіверську,...
 • №49
 • 10,85 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Наукова праця. Опублікована в журналі 'Український тиждень' "Тиждень" дозволяє собі експеримент: ми публікуємо не популярну статтю про якісь дослідження, не спрощений репортаж про наукові пошуки, навіть не інтерв’ю з ученим, а безпосередньо наукову працю (розширену доповідь на міжнародній конференції) з таблицями та топономічними картами, практично не адаптовану під масового...
 • №50
 • 9,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Przemysl: Griech-Kath. bischofliche Buchdruckerei, 1834. — 250 S. Die Pflicht für die Sprache soll besonders der höheren Klasse heilig seyn; denn je grösser der Antheil ist, welchen ein Einzelner von dem Eigenen, der Wurde und von allen Vorrechten einer Nation für sich besitzt und geniesst, je mehr ist er auch berufen für die Erhebung und Erhaltung seiner Nation nach seinen...
 • №51
 • 4,54 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Автор: Василь Чапленко Опубліковано: Нью-Йорк, 1955 Сторінок: 328 с. Опис: Український Технічний Інститут у Нью-Йорку, Катедра Українознавства Методологічно ця праця побудована в двох площинах — а) зовнішньої історії української літературної мови і б) середового (внутрішнього) її розвитку. Читачі, мабуть, звернуть увагу на те, що в нашому курсі питому історичну вагу...
 • №52
 • 26,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Опубліковано: Мюнхен, 1975 Сторінок: 109 с. Опис: Український Вільний Університет Серія: Скрипти ч. 40 З передмови: "Курс історії української мови ставить своїм завданням розкрити і всесторонньо насвітлити закони розвитку української мови як мови самобутньої нації. Мова є одним із важливих складників історичного духового прояву і культурного розвитку народу, а зокрема...
 • №53
 • 6,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. Вид. 2-е, доповнене / За ред. С.М. Гусарова. — К.: Альфа Реклама, 2010. — 300 с. У посібнику висвітлено особливості функціонування української мови у сфері офіційного спілкування різних періодів: Київської Русі, Великого князівства Литовського, Гетьманщини, Російської імперії, Радянського Союзу. Всі твердження щодо статусу мови українського народу...
 • №54
 • 9,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Haшa культурa i нayкa, 2004. — 436 c. Це одна з етапних праць ученого, яка за радянських часів вважалася особливо крамольною. В історичному розрізі, доступно і переконливо автор показав той воістину тернистий шлях, яким пройшла українська мова в умовах століть заборон, утисків, і обмежень, дослідив феномен незнищенності ïï як "душі нації", "найціннішого скарбу" народу....
 • №55
 • 4,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Друкарня ВУАН, 1928. — 268 с. Збірка українських грамот XIV — першої половини XV ст., видана в Києві професором Володимиром Розовим у 1928 році. Фактично одна з перших збірок грамот цього періоду, крім того до книги входить короткий словник та дві передмови, в яких розповідається про умови написання цієї книги та проблеми, які виникли в автора в цьому нелегкому процесі.
 • №56
 • 9,77 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
С.В.Сабліна. Історія української літературної мови XIX-початку XXст. Частина I. Конспект лекцій. -Запоріжжя: ЗНУ,2008. - 51с. Вступ Дискусії про українську мову як лінгвістичний та суспільний феномен у XIX -на поч. XXст Історія українського правопису XIX – поч.XXст Розвиток української школи у XIX – поч.XXст. Українські граматики Спроби створення української наукової...
 • №57
 • 104,31 КБ
 • добавлен
 • изменен
Нью-Йорк - Торонто - Сідней - Париж: Наукове товаристов ім. Шевченка в ЗДА, 1969 - 318 с. У праці розглянуто історію розвитку української мови. Особливу увагу приділено мовній політиці раднського союзу щодо України.
 • №58
 • 3,81 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Киев: Киево-Печерская Лавра, 1627. 271 с. Старославянско-староукраинский лексикон (т.е. словарь) Один из самых выдающихся памятников лексикографии 17 века, первый большой труд, объяснявший малопонятные церковно-славянские слова и сопоставлявший их с разговорной украинской (руськой) лексикой. Работа П. Берынди является важным источником изучения словарного состава украинского...
 • №59
 • 3,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ужгород: Выдавництво товариства «Просвѣта», 1921. - 46 с. Автор (доктор философии, профессор) отстаивает самобытность украинского языка, рассказывает о царских запретах украинского языка в России, обширно комментирует доклад Петербургской Академии наук 1905 г. "Об отмене ограничений малорусского печатного слова". Автор не отрицает взаимовлияний российского (московского,...
 • №60
 • 1,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2008. - 400 с. Українська медична лексика XVI-XVIII ст. вперше стала об'єктом монографічного дослідження в широкому історичному писемному контексті - від пам'яток києворуського мовного періоду до новітніх медичних словників. Аналіз лексем супроводжують історичні, культорологічні й етимологічні довідки,...
 • №61
 • 20,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII веке. Кіевъ: Типографія Г.Т. Корчакъ-Новицкаго, 1889. — 288 с. Истоки украинского языка уходят в глубь веков – о чем свидетельствует и данная книга. Литературным языком славян (в том числе восточных) долгое время был церковно-славянский (староболгарский) язык - стр. 3 (17) Однако уже в 16 веке происходит перевод...
 • №62
 • 10,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Типография Вяч. Ал. Гатцук, 1907. — 544 (I том) + 144 (II том). Сканированные страницы. Два тома в одном файле. Научно-практический курс сознательного изучения центрально-украинской речи, освещенный указаниями на важнейшие моменты из истории развития малорусского языка начиная с XI века, особенно из истории наречия восточно-малорусского (летописного...
 • №63
 • 22,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
На правах рукописи. — Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии Наук, 1905. — 96 с. Этот документ представляет собой ответ Императорской Академии Наук на запрос Комитета Министров от 30 января 1904 году в деле "об устранении из постановлений о печати излишних стеснений". 18 февраля 1905 общее собрание Академии одобрило записку. В марте она была напечатана тиражом 150...
 • №64
 • 8,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Типографія Е.Я.Федорова, 1882. 329 с. Данная книга представляет собой русско-украинский словарь. Украинский (разговорный, живой) язык здесь назван "языком русских южан". Но мы видим, насколько отличался этот язык от русского (великорусского) языка. Почти каждое слово звучит по-другому. Просмотрев книгу, можно в очередной раз убедиться во лжи тех, кто говорит, что...
 • №65
 • 20,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Друкарня ВУАН, 1928. — 268 с. Збірка українських грамот XIV — першої половини XV ст., видана в Києві професором Володимиром Розовим у 1928 році. Фактично одна з перших збірок грамот цього періоду, крім того до книги входить короткий словник та дві передмови, в яких розповідається про умови написання цієї книги та проблеми, які виникли в автора в цьому нелегкому процесі.
 • №66
 • 28,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нью-Йорк: Сучасність, 1987. — 296 с. Праця видатного українського філолога Юрія Шевельова є на сьогодні найповнішим науковим дослідженням мовної політики, яку провадили різні режими на окупованих українських землях протягом першої половини двадцятого століття. Зміст: Кілька впровідних завваг Українська літературна мова 1900 року: спроба хронологічного перетину Перед...
 • №67
 • 56,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Веселка, 1991. - 45 с. У книзі великого українського історика, вченого і громадського діяча Михайла Грушевського (1866 — 1934) йдеться про історичне значення рідної мови й рідної школи, без яких немислиме ні політичне, ні економічне, ані духовне відродження України. Порушені автором проблеми залишаються гостро актуальними й зараз.
 • №68
 • 1,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Опубліковано: Нью-Йорк-Париж-Сідней-Торонто Сторінок: 240 с. Опис: Накладом Наукового Товариства ім. Шевченка Збірник Філологічної секції т. 29 В цій праці автор поставив собі завдання ще раз ґрунтовно переглянути питання формування східнослов'янських мов, зокрема української мови, зрушити з місця цю складну проблему й поставити її вирішення на правдиві з погляду...
 • №69
 • 12,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Авґсбурґ: Накладом Товариства Прихильників Української Вільної Академії Наук, 1948. — 24 с. (Slavistica. Праці інституту слов'янознавства Української Вільної Академії Наук за редакцією Я. Б. Рудницького. Ч. 3) Автор досліджує питання українсько-білоруської мовної межі.
 • №70
 • 1,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харьков. Типография М. Зильберберга. 1905. 15 с. Уникальная книга - свидетельство запретов украинского ("малороссийского") языка в Российской империи, а также вреда от этих запретов. Ответ комиссии Императорского Харьковского университета, созванной в феврале 1905 года в составе 11 профессоров под председательством Н.Ф. Сумцова, на запрос Комитета министров России по поводу...
 • №71
 • 2,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Canadian Institute of Ukrainian Studies, 2016. — 667 p. — ISBN 978-1-894865-44-9. In this collection of scholarly essays, Michael Moser examines the history of the Ukrainian language and takes issue with the verdict of the infamous Russian Valuev Directive of 1863 that Ukrainian is "a language that did not, does not, and cannot exist." Moser shows that Ukrainian is as deeply...
 • №72
 • 3,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Harvard University Press for Harvard Ukrainian Research Institute, 1989. — 243 p. The monograph focuses on the standard Ukrainian language in 1900, in the years before World War I, the years of the struggle for independence (1917-1920), The Soviet Ukraine before Ukrainization, the years of Ukrainization (1925-1932), between 1933 and 1941 and the interwar period in the Western...
 • №73
 • 243,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Веселка, 1991. - 26 с. У книзі великого українського історика, вченого і громадського діяча Михайла Грушевського йдеться про історичне значення рідної мови й рідної школи, без яких немислиме ні політичне, ні економічне, ані духовне відродження України. Порушені автором проблеми залишаються гостроактуальними й сьогодні.
 • №74
 • 24,19 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Вінніпег: Інститут Дослідів Волині, 1990. — 216 с. УКРАЇНСЬКА МОВА Постання української мови Праіндоєвропейська доба Теорії постання мов Поділ мов на групи Праслов'янська мова Постання української мови Українська земля й український народ Українські племена Територія розселення українських племен Постання мов білоруської та російської Спільної «руської» мови ніколи...
 • №75
 • 3,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ужгород: Выдавництво товариства «Просвѣта», 1921. - 46 с. Автор (доктор философии, профессор) отстаивает самобытность украинского языка, рассказывает о царских запретах украинского языка в России, обширно комментирует доклад Петербургской Академии наук 1905 г. "Об отмене ограничений малорусского печатного слова". Автор не отрицает взаимовлияний российского (московского,...
 • №76
 • 2,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII веке. Кіевъ: Типографія Г.Т. Корчакъ-Новицкаго, 1889. — 288 с. Истоки украинского языка уходят в глубь веков – о чем свидетельствует и данная книга. Литературным языком славян (в том числе восточных) долгое время был церковно-славянский (староболгарский) язык - стр. 3 (17) Однако уже в 16 веке происходит перевод...
 • №77
 • 12,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
Опубліковано: Нью-Йорк-Париж-Сідней-Торонто Сторінок: 240 с. Опис: Накладом Наукового Товариства ім. Шевченка Збірник Філологічної секції т. 29 В цій праці автор поставив собі завдання ще раз ґрунтовно переглянути питання формування східнослов'янських мов, зокрема української мови, зрушити з місця цю складну проблему й поставити її вирішення на правдиві з погляду...
 • №78
 • 3,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Лікбез, 2018. — 30 с. Брошура з серії “Бібліотека LIKБЕЗ” присвячена історії розвитку української мови. Читач дізнається про основні віхи цього процесу – від виокремлення протоукраїнських діалектів з праслов’янської мови і до дискусій щодо систем правопису сучасної української мови. Автор піднімає питання про “давньоруську мовну єдність”, про сутність і роль...
 • №79
 • 2,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вінніпег: Друкарня "Канадійського фермера", 1919. — 252 с. Опис: Степан Йосипович Смаль-Стоцький (*8 січня 1859, Немилів — †17 серпня 1939, Краків) — мовознавець і педагог; визначний громадсько-політичний, культурний і економічний діяч Буковини. Народився у селянській родині в с. Немилові Радехівського повіту (Галичина). У 1878—1884 учився в Чернівецькому і Віденському (учень...
 • №80
 • 20,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львов: Живое слово, 1924. — 63 с. Научные показания проф. д-ра В. Вондрака о сущности и роли русского литературного языка по отношению к его наречиям; с сводной заметкой автора и предисловием и примечаниями проф. д-ра Ю. А. Яворского. Весьма интересный документ, свидетельствующий о целенаправленном уничтожении всего русского на территории Австро-Венгрии. Текст напечатан на...
 • №81
 • 14,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 2009. — 176 с. — ISBN 978-966-02-5451-0. У монографії здійснено комплексний аналіз мовної політики Центральної Ради, Гетьманату та Директорії УНР у макросоціолінгвістичному аспекті. Обґрунтовано, що тогочасну мовнореформаторську стратегію реалізовано в напрямах статусного та корпусного мовного планування. У законодавчому забезпеченні діяльності українських урядів...
 • №82
 • 694,10 КБ
 • добавлен
 • изменен
Інувгураційний виклад, виголошений в Українському В. Університеті в Празі дня 23 жовтня 1921. - Прага: Державна друкарня в Празі, 1921 - 43 с. Автор книги професор Олександр Михайлович Колесса — український літературознавець, мовознавець, громадсько-політичний діяч, дійсний член Наукового Товариства ім. Т. Шевченка. У книзі рідна мова розглядається як один з найголовнiших...
 • №83
 • 2,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Одесса: Типографія Г. Ульриха, 1880. — 30 с. Редкое издание, брошюра, напечатанная в Одессе, в тогдашней Российской империи (1880 г.) о древности славянских языков, и украинского ("малороссийского") языка - в частности. Автор, поляк по национальности, малоизвестный российский и польский филолог. Судьба автора - неизвестна. Брошюра - осталась для потомков и имеет определенную...
 • №84
 • 1,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Одесса: Тип. Шт. Одесского военного округа, 1894. — 24 с. — (Записки Новороссийского университета). Полученные автором выводы "дают право признать наш памятник
 Киевским по происхождению, а не Галицко-Волынским. Но не смотря однако на некоторые отличительные черты нашего памятника от памятников Галицко-Волынских, точки со
прикосновения у них весьма значительны, и они-то и дают...
 • №85
 • 1,91 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова Думка, 2012. — 318 c. — ISBN: N/A Збірник містить тексти з трьох актових книг Житомирського гродського уряду 1605, 1609, 1649—1650 рр. і Підкоморської книги Київського воєводства 1643 p., що охоплюють різні сфери суспільно-політичного, соціально-економічного життя українського народу, правових і ділових відносин, суду, дають багатий матеріал для дослідників...
 • №86
 • 8,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебник. — Київ: Радянська школа, 1964. — 234 с. В учебнике подробно рассмотрены именные части речи в истории украинского языка. Подробно описаны словообразовательные процессы имен существительных праславянского периода, продуктивные и непродуктивные праславянские суффиксы, типы склонений в давнерусском языке.
 • №87
 • 5,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нью-Йорк-Торонто-Сідней: Наукове Товариство ім. Шевченка, 1969. - 318 с. Зміст Передмова до другого видання Список жертводавців Передмова до першого видання Зміст першого видання Бібліографія Загальне означення поняття мови Літературна мова, її початок і розвиток Розвиток московської літературної мови Розвиток української літературної мови Переслідування...
 • №88
 • 15,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
Відень, 1914. — 210 с. Опис: Степан Йосипович Смаль-Стоцький (*8 січня 1859, Немилів — †17 серпня 1939, Краків) — мовознавець і педагог; визначний громадсько-політичний, культурний і економічний діяч Буковини. Народився у селянській родині в с. Немилові Радехівського повіту (Галичина). У 1878—1884 учився в Чернівецькому і Віденському (учень Ф. Міклошіча, у якого 1885...
 • №89
 • 9,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1991. — 268 с. Монографія присвячена з’ясуванню походження складних в етимологічному відношенні різновидів українських карпатських і прикарпатських назв населених пунктів, що виникли від слов’янських автохтонних особових власних імен-композитів (типу Білогорща, Желібори, Остобіж, Семигинів) і відкомпрзитного походження (типу Бучач, Зборів, Нагуєвичі, Почапи)....
 • №90
 • 13,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Чернівці: Рута, 1998. - 208 с. Найповніше наукове дослідження мовної політики, яку провадили різні режими на окупованих українських землях протягом першої половини XX століття
 • №91
 • 2,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Видавництво просьвітної комісії руського народного союза, 1916. - 68 с. У кнізі представлено реферат Петербурськоï Академiï наук в справi знесеня заборони украïнського слова, з додатком «Історичноï записки» К. А. Воєнского i вступним словом проф. М. Грушевського. Комітет міністрів Російської імперії у 1904 році розглядав питання про заборону української мови в Росії. Для цього...
 • №92
 • 2,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наша культура і наука, 2001. — 440 с. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, учителів, старшокласників, усіх, кому небайдужий процес ствердження української мови як державної. Це одна з етапних праць ученого, яка за радянських часів вважалася особливо крамольною. В історичному розрізі, доступно і переконливо автор показав усьому світові той воістину...
 • №93
 • 435,04 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ужгород: Ужгородський нац. ун-т, 2014. — 600 с. У монографії на лексичному матеріалі, зафіксованому в пам’ятках української писемності, досліджується історія ботанічної лексики української мови XIX — початку XX ст. на загальнослов’янському тлі. Характеризуються склад і джерела поповнення назв рослин у цей період. Простежуються тенденції номінації рослин. Для мовознавців,...
 • №94
 • 9,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: МПП Таля, 2012. - 80 с. Видання четверте, виправлене й доповнене Мета цього видання - показати у короткій формі, що русифікація України ніяк не було самочинним, природнім процесом, як це намагаються доводити аполегети імперії, а цілеспрямованою державною політикою всіх російських режимів, починаючи від доби Романових, закінчуючи нинішнім режимом Путіна. Викладені факти...
 • №95
 • 445,04 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1977. — 236 с. У монографії розглядається українська антропонімія XIV—XVIII ст. — періоду стабілізації формування сучасної української антропонімійної системи, досліджується власне ім'я як джерело формування українських прізвищ і прізвиськ, підкреслюється важливість вивчення назв не тільки для гуманітарних наук, а й для повсякденної адміністративно-юридичної...
 • №96
 • 30,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Умань : Візаві, 2013. — 387 с. У довіднику систематизовано матеріал, що стосується блоку історико-лінгвістичних навчальних дисциплін, викладання яких здійснюється у вищих навчальних закладах України. Крім термінів, персоналій, у довідник включено відомості про писемні пам’ятки, до багатьох із яких додано й мовну характеристику. Видання розраховано насамперед на студентів...
 • №97
 • 2,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
/ Очерк звуковой истории малорусского наречия. — Кіевъ: Типографія Кіевскаго Университета святого Владиміра, 1876. — 399 с. Сочинение на степень магистра русской словесности. Автор данной книги - Павел Игнатьевич Житецкий (укр. Павло Гнатович Житецький ) (23 декабря 1836 [4 января 1837], Кременчуг - 5 [18] марта 1911) — русский и украинский филолог и этнограф....
 • №98
 • 21,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: КЖД «Софія», 2012. — 112 с., 165 iл. ISBN 978-966-2374-38-4 У книжці стисло висвітлено різницю між давньою богослужбовою мовою України та новітньою церковнослов’янською в її російській редакції. Подано докладні правила української транслітерації церковнослов’янських текстів, призначені для практичного застосування — читання, співу та цитування. У правилах зафіксовано...
 • №99
 • 43,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник для студентів спеціальності "Українська мова та література" — Вид. 2-е, доп. — Луганськ : Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. — 169 с. Навчальний посібник містить теоретичний матеріал з історичної фонетики та історичної граматики української мови. Подано теоретичні та практичні завдання до кожної теми, питання до модульних...
 • №100
 • 1,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
На правах рукописи. — Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии Наук, 1905. — 96 с. Этот документ представляет собой ответ Императорской Академии Наук на запрос Комитета Министров от 30 января 1904 году в деле "об устранении из постановлений о печати излишних стеснений". 18 февраля 1905 общее собрание Академии одобрило записку. В марте она была напечатана тиражом 150...
 • №101
 • 16,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вінніпег: Наша Культура, 1950. — 383 с. "У цій праці подаю широкому громадянству все потрібне для пізнання й грунтовної оборони своєї мови, як основи народу-нації, що прагне до свого незалежного державного життя. Подаю тут ті відомості, без яких не може обійтися кожен українець, що зве себе свідомим українським ін­телігентом."
 • №102
 • 14,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Державне видавництво України, 1930 - 463 с. Монография личного секретаря Михаила Грушевского, известного украинского историка Федора Савченка про Эмский Указ, которым царское правительство России запретило использовать украинский язык. Книга посвящена деятельности Юго-Западного отделения Российского географического общества, его вкладу в науку и социально-политическое...
 • №103
 • 105,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Видавництво АН УРСР, 1961. — 164 с. Загальна палеографічна характеристика досліджуваних пам'яток Лексика, що вживається на означення предметів і явищ зовнішнього світу та понять, безпосередньо пов'язаних з людиною та її побутом Виробничо-професійна лексика Суспільно-економічна лексика Суспільно-політична лексика Адміністративно-юридична лексика Церковно-обрядова лексика...
 • №104
 • 14,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 2003. — 168 с. — ISBN 966-02-2665-9. Монографію присвячено аналізу прізвищевих назв, зафіксованих в українських писемних пам’ятках XVI ст. У роботі досліджено стан прізвищевих назв в українській антропонімній системі XVI ст., визначено їхній лінгвістичний статус та особливості функціонування. Основну увагу зосереджено на проблемі походження українських прізвищевих назв XVI...
 • №105
 • 18,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: БаК, 2016. — 224 с. — ISBN 978-966-2227-43-7. Пропонувану увазі читачів розвідку «Ідіотизми сталінської ярижки у державній мові України» присвячено станові української мови після лінгвоцидних експериментів Москви з "наближення" нашої мови до мови окупанта. Розглянуто низку прищеплених нам мовних ідіотизмів, які гальмують самостійний розвиток української мови і сприяють...
 • №106
 • 2,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Одесса: Типографія Г. Ульриха, 1880. — 30 с. Редкое издание, брошюра, напечатанная в Одессе, в тогдашней Российской империи (1880 г.) о древности славянских языков, и украинского ("малороссийского") языка - в частности. Автор, поляк по национальности, малоизвестный российский и польский филолог. Судьба автора - неизвестна. Брошюра - осталась для потомков и имеет определенную...
 • №107
 • 36,17 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. — К. : KM Academia, 1997. — 92 с. — (Були, є і будемо вовіки!). — ISBN 966-518-045-2. Роль мови у визначенні національної ідентичності народу. Мова і формування національної самосвідомості. Ці та інші проблеми, що в час розбудови незалежної України поруч з економічними про-блемами набули першорядного значення, є темою десяти конспектів. Спираючись на численні...
 • №108
 • 1,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Одеса: Одеського книгопродавця Распопова Е. П., 1873. — 152 с. У передмові до “Словниці української (або югової-руської) мови” 1873 року Ф. Пискунов стверджував, що українська мова відрізняється від російської народної та літературної мови, якою народ не спілкується та багато чого в ній не розуміє, а тому російська літературна мова “не может быть национальным, отечественньм языком...
 • №109
 • 8,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вінніпег: Друкарня "Канадійського фермера", 1919. 252 с. Опис: Степан Йосипович Смаль-Стоцький (*8 січня 1859, Немилів — †17 серпня 1939, Краків) — мовознавець і педагог; визначний громадсько-політичний, культурний і економічний діяч Буковини. Народився у селянській родині в с. Немилові Радехівського повіту (Галичина). У 1878—1884 учився в Чернівецькому і Віденському (учень Ф....
 • №110
 • 13,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дрогобич: Відродження,1994. — 231 с. Автор систематично проводить єврейсько-українські паралелі. Розрив історичної пам'яті в значної частини євреїв і більше збереження її в українців Галичини, на думку автора, суттєво пов'язані із тим, що покоління дідів, яке передає цю пам'ять, у євреїв в більшості своїй було знищено. Мовний матеріал свідчить не на користь порізнення народів,...
 • №111
 • 1,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Рим: Український Католицький Університет ім. св. Климента папи, 1978. — 210 с. В цьому виданні дан читачеві текст шкільного підручника, друкованого в Києво-Печерській лаврі на початку 18 ст., якого одинокий примірник заховався до сьогодні у Швеції. Сподіємось, що це видання послужить як корисне джерело не тільки дослідникам історії навчання мови в Україні, але також дасть...
 • №112
 • 5,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
Реферат петербурської академії наук в справі знесеня заборони українського слова, з додатком " Історичної записки К . А. Воєнского і вступним словом проф. М. Грушевського. — Скрентон, ПА: Видавництво Просьвітної комісії Руського народного союза, 1916. — 68 с. В брошюре представлен реферат Петербургской академии наук (в переводе на украинский язык) по делу отмены запрета...
 • №113
 • 9,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Записки історично-філологічного відділу ВУАН. — 1929. — Книга 25. — С .392-414 Це (стенограічно записана але для друку трохи скорочена) доповідь академіка А,Кримського на правописній конференції у Харкові у травні 1927 року
 • №114
 • 1,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Кооперативне видавництво РУХ, 1928. — 21 с. У своїй невеличкій праці Микола Наконечний як один із учасників Всеукраїнської правописної конференції, зіставляючи Український правопис 1928 із Найголовнішими правилами українського правопису 1921, коротенько наводить ключові положення щойно прийнятого правописного кодексу. Як постав "Український правопис" Чим різниться новий...
 • №115
 • 1,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
Одеса: Видання книгопродавця Распопова Е.П., 1873. — 160 с. У передмові до “Словниці української (або югової-руської) мови” 1873 року Фортунат Михайлович Піскунов (18?-?) стверджував, що українська мова відрізняється від російської народної та літературної мови, якою народ не спілкується та багато чого в ній не розуміє, а тому російська літературна мова “не может быть...
 • №116
 • 17,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Братства церковнаго Виленскаго, 1619. — 412 с. Смотрицький, Мелетiй Герасимович, apie 1578—1633. Грамматики славенския правилное Синтагма, потщанием многогрешнаго мниха Мелетия Смотриского, в коиновии Братства церковнаго Виленскаго при храме Сошествиа прес[вя]таго и животворящаго д[у]ха, назданном странствующаго снисканное и прижитое, лета от воплощения б[о]га слова 1619, правящу...
 • №117
 • 125,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев, типография Киево-Печерской лавры, 1653 г. - 331 с. Один из самых выдающих памятников лексикографии 17 века, первый большой труд, объяснявший малопонятные церковно-славянские слова и сопоставлявший их с восточно-славянской разговорной лексикой. Был издан фототипически В.В.Нимчуком в 1961 г. Но каждый экземпляр книги представляет несомненный интерес, т.к. экземпляры книг...
 • №118
 • 18,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Реферат петербурської академії наук в справі знесеня заборони українського слова, з додатком " Історичної записки К . А. Воєнского і вступним словом проф. М. Грушевського. — Скрентон, ПА: Видавництво Просьвітної комісії Руського народного союза, 1916. — 68 с. В брошюре представлен реферат Петербургской академии наук (в переводе на украинский язык) по делу отмены запрета...
 • №119
 • 499,69 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання./– Київ: КНУБА, 2012. – 74 с. У даному конспекті лекцій українознавство розглядається як система наукових інтегрованих знань, а Україна й українство – як органічні складові світової цивілізації та культури. Вступ. Виховання та навчання як давні форми культурної діяльності людства. Складові цивілізованості народу. Писемність та освіта як найважливіші ознаки...
 • №120
 • 601,22 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1987. — 178 с. Пам’ятки епістолярного жанру, що увійшли до цієї книги, відображають ділове, господарське, культурне, побутове життя різних шарів українського суспільства XVIII ст. Містять багатий матеріал для порівняльного вивчення староукраїнської літературно-писемної і живої народної мови у хронологічному, територіальному і соціальному аспектах, для...
 • №121
 • 3,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: БаК, 2016. — 224 с. — ISBN 978-966-2227-43-7. Пропонувану увазі читачів розвідку «Ідіотизми сталінської ярижки у державній мові України» присвячено станові української мови після лінгвоцидних експериментів Москви з "наближення" нашої мови до мови окупанта. Розглянуто низку прищеплених нам мовних ідіотизмів, які гальмують самостійний розвиток української мови і сприяють...
 • №122
 • 3,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нью-Йорк, 1970. — 159 ст. Східнослов'янське мовознавство не має ще вступного курсу до історії східньослов'янських мов. Такі вступні курси, як: "Введение в курс истории русского языка" А. Шахматова та "Введение в историю русского языка"Дурново можна вважати вже методологічно застарілими, та й не охоплюють вони всіх східньослов'янських мов, а тільки російську. А тим часом перед...
 • №123
 • 3,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Академія, 2010. — 248 с. Кілька століть тому мова українців суттєво відрізнялася від теперішньої. Ще більше відмінностей було на різних етапах її буття у глибині віків. Адже розвиток мови — це постійні зміни її звукового ладу, лексичного арсеналу, граматичних виявів. Пізнання джерел, суті, наслідків цих змін допомагає зрозуміти складний природний процес формування...
 • №124
 • 1,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2002. — 214 с. — ISBN 966-02-2696-9. У монографії простежується динаміка функціонуванню іменників-назв осіб чоловічого роду на багатому мовному матеріалі XVI—XVIII ст. Широко аналізується семантика і словотвірна структура назв осіб, визначаються основні тенденції розвитку категорії особи у пам’ятках української мови...
 • №125
 • 22,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014 — 732 с. — ISBN 978-966-428-342-4. У книзі розглядається історія становлення української літературної мови в Галичині упродовж ста років (початок ХІХ — початок ХХ століття), аналізуються перші граматичні праці галицьких авторів, на великому фактичному матеріалі, вибраному з перших та пізніших галицьких часописів, простежуються мовні дискусії між...
 • №126
 • 3,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Друкарня І.І. Чоколова, 1912. — 96 с. Автор виступає проти Грушевского, який писав важкою мовою, вживав полонізми, користувався особливим правописом (-ся писав окремо, як в інших словянскьких мовах, що і не прижилось). «Писати треба так, як люди говорять!». Тому не терпів літеру «ї», писав не «їх», а «йих» і т. ін. У заповітах вимагав, щоб так його друкували «на віки вічні»....
 • №127
 • 6,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Присвячується ХІ з'їздові славістів у Братиславі. — Київ: Наукова думка, 1993. — 400 с. — ISBN 5-12-009243-8. У збірнику публікуються листи українських філологів-славістів XIX ст. до видатного вченого, професора Віденського університету Франца Міклошича. Вони розкривають співробітництво діячів слов’янських культур і становлення слов’янознавства на Україні, вводять у науковий обіг...
 • №128
 • 11,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: МПП Таля, 2012. — 80 с. Видання четверте, виправлене й доповнене. Мета цього видання - показати у короткій формі, що русифікація України ніяк не було самочинним, природнім процесом, як це намагаються доводити аполегети імперії, а цілеспрямованою державною політикою всіх російських режимів, починаючи від доби Романових, закінчуючи нинішнім режимом Путіна. Викладені факти...
 • №129
 • 805,44 КБ
 • добавлен
 • изменен
Наукова монографія. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 1998. — 324 с. — ISBN 966-7191-10-9. У представленій монографії досліджуються питання виділення української мови з праслов'янської, початкові щаблі її становлення як самобутньої лінгвістичної системи на тлі процесів, пов'язаних із постанням інших слов’янських мов. На основі аналізу вже відомих та нових історичних,...
 • №130
 • 16,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 290 с. Книга пропонує свіжий дослідницький погляд на феномен живого Франкового слова. Мовна еволюція письменника осмислюється як ланцюжок стилістичних метаморфоз і перетворень. “Язичіє”, діалект, літературна мова – досить умовна парадигма мовного зростання Івана Франка – письменника слухового типу,...
 • №131
 • 1,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Рим: Видання Українського Католицького Університету ім. св. Климента Папи, 1973. — 195 с. Розглянуто найважливіші досягнення української філології за останніх сто років, мовні особливості староукраїнських пам`яток 11-14 ст., Шевченкове слово, тощо.
 • №132
 • 1,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нью-Йорк: Інститут Української мови, 1977. — 99 с. Ковалів Пантелеймон Кіндратович досліджував історію, фонетику та граматику української мови: «Історія форм української мови», 1931; «Нариси з історії української мови», 1941 — обидві разом з М. Грунським, «Історія української мови», 1949; «Основи формування української мови», 1959, Вивчав історію давньої літературної мови:...
 • №133
 • 894,27 КБ
 • добавлен
 • изменен
Прага: Накладом видавничого товариства “Сіяч” при Українському Високому Педаґогічному Інституті, 1932. — 494 с. Хрестоматія з памятників староукраїнської мови (старого й середнього періоду до кінця XVIII стол.) - в додатком вибору зі староболгарських памяток зі словничком.
 • №134
 • 54,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Видавництво АН УРСР, 1961. — 164 с. Загальна палеографічна характеристика досліджуваних пам'яток Лексика, що вживається на означення предметів і явищ зовнішнього світу та понять, безпосередньо пов'язаних з людиною та її побутом Виробничо-професійна лексика Суспільно-економічна лексика Суспільно-політична лексика Адміністративно-юридична лексика Церковно-обрядова лексика...
 • №135
 • 17,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Чікаго: Український Публ.-Наук. Інститут, 1974. - 214 с. У праці відомого українського письменника, мовознавця, громадського діяча детально розглядається мовна ситуаця в Радянській Україні протягом 50-60 рр. XX ст., аналізуються політичні і суспільні причини "зигзагів більшовистської мовної політики".
 • №136
 • 2,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Чікаго: Український Публ.-Наук. Інститут, 1974. - 214 с. У праці відомого українського письменника, мовознавця, громадського діяча детально розглядається мовна ситуаця в Радянській Україні протягом 50-60 рр. XX ст., аналізуються політичні і суспільні причини "зигзагів більшовистської мовної політики".
 • №137
 • 12,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Реферат петербурської академії наук в справі знесеня заборони українського слова, з додатком " Історичної записки К . А. Воєнского і вступним словом проф. М. Грушевського. — Скрентон, ПА: Видавництво Просьвітної комісії Руського народного союза, 1916. — 68 с. В брошюре представлен реферат Петербургской академии наук (в переводе на украинский язык) по делу отмены запрета...
 • №138
 • 2,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 2003. — 168 с. — ISBN 966-02-2665-9. Монографію присвячено аналізу прізвищевих назв, зафіксованих в українських писемних пам’ятках XVI ст. У роботі досліджено стан прізвищевих назв в українській антропонімній системі XVI ст., визначено їхній лінгвістичний статус та особливості функціонування. Основну увагу зосереджено на проблемі походження українських прізвищевих назв XVI...
 • №139
 • 9,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Прага: Державна друкарня в Празі, 1924. — 43 с. Інавгураційний виклад, виголошений в Українському В. Університеті в Празі дня 23 жовтня 1921. Автор книги професор Олександер Михайлович Колесса — український літературознавець, мовознавець, громадсько-політичний діяч, дійсний член Наукового Товариства ім. Т. Шевченка. У книзі рідна мова розглядається як один з найголовнiших органів...
 • №140
 • 3,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2002. — 214 с. — ISBN 966-02-2696-9. У монографії простежується динаміка функціонуванню іменників-назв осіб чоловічого роду на багатому мовному матеріалі XVI—XVIII ст. Широко аналізується семантика і словотвірна структура назв осіб, визначаються основні тенденції розвитку категорії особи у пам’ятках української мови...
 • №141
 • 7,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. 2-ге видання. — К.: АртЕк, 2002. — 424 с. Якою була функціонально перша українсько-руська літературна мова? Звідки вона прийшла? Які були в ній стилі і яка була між ними відмінність? Ви знайдете відповіді на ці питання в пропонованому підручнику. Далі ви довідаєтесь, як старослов'янська мова, що нею починалася українсько-руська писемність, поступово перетворюється в...
 • №142
 • 844,00 КБ
 • добавлен
 • изменен
W Przemyślu: W drukarni Biskupiej, 1836. — 30 s. c. Брошура "Азбука і Abecadlo" спрямована проти спроб заведення в українській мові латинської абетки.
 • №143
 • 11,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2013. — 421 с. У монографії розглянуто мовні особливості української барокової проповіді та встановлено джерела її розвитку на тлі барокової культури в Україні ХVІІ ст., визначено роль народнорозмовного джерела в мовній тканині гомілійних творів, проаналізовано специфіку лексичного складу, охарактеризовано художньо-стилістичну...
 • №144
 • 2,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тип видання - навчальний посібник. Київ, 2010, Видавництво «Альма-матер». Обсяг - 248 стор. Загальні засади історії української мови Становлення фонетико-фонологічної системи української мови Історична граматика
 • №145
 • 92,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Праці Українського наукового інституту. Серія філологічна, книга 6. — Варшава, 1936. — 272 с. Передмова. Заrальне означення поняття мови. . Літературна мова, її початок і розвиток. Розвиток московської літературної мови. Розвиток української літературної мови. Переслідування української мови Москвою. Українська мова в часі світової війни, революції та віднови української...
 • №146
 • 8,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1977. — 236 с. У монографії розглядається українська антропонімія XIV—XVIII ст. — періоду стабілізації формування сучасної української антропонімійної системи, досліджується власне ім'я як джерело формування українських прізвищ і прізвиськ, підкреслюється важливість вивчення назв не тільки для гуманітарних наук, а й для повсякденної адміністративно-юридичної...
 • №147
 • 16,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Перемишль: Друкарня Кнолєра і Сина в Перемишлі, 1921. — 32 с. Се питанне ворушило здавен давна уми українського суспільства, а проти його вирішення в користь живої народної, широкими верствами українського суспільства уживаної і йому рідної, матерньої мови висовувано всякі можливі і неможливі сумніви. І не дивниця! Бож Церква наша приняла староболгарський або старославянський...
 • №148
 • 7,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе История украинского языка #
Полезный раздел
В этом разделе нет комментариев.