Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

История украинского языка

Canadian Institute of Ukrainian Studies, 2016. — 667 p. — ISBN 978-1-894865-44-9. In this collection of scholarly essays, Michael Moser examines the history of the Ukrainian language and takes issue with the verdict of the infamous Russian Valuev Directive of 1863 that Ukrainian is "a language that did not, does not, and cannot exist." Moser shows that Ukrainian is as deeply...
 • №1
 • 3,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Harvard University Press for Harvard Ukrainian Research Institute, 1989. — 243 p. The monograph focuses on the standard Ukrainian language in 1900, in the years before World War I, the years of the struggle for independence (1917-1920), The Soviet Ukraine before Ukrainization, the years of Ukrainization (1925-1932), between 1933 and 1941 and the interwar period in the Western...
 • №2
 • 243,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
W Przemyślu: W drukarni Biskupiej, 1836. — 30 s. c. Брошура "Азбука і Abecadlo" спрямована проти спроб заведення в українській мові латинської абетки.
 • №3
 • 11,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
Практичний курс: Навч. посібник. — Львів: Світ, 1993. — 376 с. Навчальний посібник містить вправи, завдання, контрольні питання та бібліографічні довідки, які передбачають практичне засвоєння курсу історії української літературної мови - становлення лексичної і стилістичної систем мови, граматичних та правописних її норм у взаємозв'язках з живим мовленням, з історією, духовною...
 • №4
 • 41,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Перемишль: Друкарня Кнолєра і Сина в Перемишлі, 1921. — 32 с. Се питанне ворушило здавен давна уми українського суспільства, а проти його вирішення в користь живої народної, широкими верствами українського суспільства уживаної і йому рідної, матерньої мови висовувано всякі можливі і неможливі сумніви. І не дивниця! Бож Церква наша приняла староболгарський або старославянський...
 • №5
 • 7,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ужгород: Закарпатське обласне видавництво, 1960. - 415 с. Опис: Книга присвячена історичній морфології української мови. Основна увага в ній зосереджена на розгляді історії форм української мови. Крім того, в ній робиться також спроба огляду українського словотвору в історичному освітленні. Висвітлює питання історії відмінювання і дієвідмінювання, оперуючи при цьому...
 • №6
 • 66,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник для факультетів мови і літератури педагогічних інститутів К.: Радянська школа, 1960. - 236 с. Пропоновані "Нариси з історичного синтаксису української мови" є першою спробою дати навчальний посібник з цього предмета для студентів мовно-літературних факультетів педагогічних інститутів УРСР.
 • №7
 • 10,99 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Реферат петербурської академії наук в справі знесеня заборони українського слова, з додатком " Історичної записки К . А. Воєнского і вступним словом проф. М. Грушевського. — Скрентон, ПА: Видавництво Просьвітної комісії Руського народного союза, 1916. — 68 с. В брошюре представлен реферат Петербургской академии наук (в переводе на украинский язык) по делу отмены запрета...
 • №8
 • 9,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ужгород: Выдавництво товариства «Просвѣта», 1921. - 46 с. Автор (доктор философии, профессор) отстаивает самобытность украинского языка, рассказывает о царских запретах украинского языка в России, обширно комментирует доклад Петербургской Академии наук 1905 г. "Об отмене ограничений малорусского печатного слова". Автор не отрицает взаимовлияний российского (московского,...
 • №9
 • 2,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львов: Живое слово, 1924. — 63 с. Научные показания проф. д-ра В. Вондрака о сущности и роли русского литературного языка по отношению к его наречиям; с сводной заметкой автора и предисловием и примечаниями проф. д-ра Ю. А. Яворского. Весьма интересный документ, свидетельствующий о целенаправленном уничтожении всего русского на территории Австро-Венгрии. Текст напечатан на...
 • №10
 • 14,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Веселка, 1991. - 26 с. У книзі великого українського історика, вченого і громадського діяча Михайла Грушевського йдеться про історичне значення рідної мови й рідної школи, без яких немислиме ні політичне, ні економічне, ані духовне відродження України. Порушені автором проблеми залишаються гостроактуальними й сьогодні.
 • №11
 • 24,19 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Четверта хвиля, 2010. — 352 с. У книзі представлені напрацювання автора як фахового філолога за кілька десятків років досліджень найдавніших початків української мови. Читачі довідаються, як ще з раннього кам'яного віку, коли людина почала виголошувати первісні членоподільні звуки, а за ними і звуконаслідувальні мовні одиниці, витворювалися, віками удосконалювалися і...
 • №12
 • 19,69 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ, 2009. — 176 с. — ISBN 978-966-02-5451-0. У монографії здійснено комплексний аналіз мовної політики Центральної Ради, Гетьманату та Директорії УНР у макросоціолінгвістичному аспекті. Обґрунтовано, що тогочасну мовнореформаторську стратегію реалізовано в напрямах статусного та корпусного мовного планування. У законодавчому забезпеченні діяльності українських урядів...
 • №13
 • 694,10 КБ
 • добавлен
 • изменен
Умань : Візаві, 2013. — 387 с. У довіднику систематизовано матеріал, що стосується блоку історико-лінгвістичних навчальних дисциплін, викладання яких здійснюється у вищих навчальних закладах України. Крім термінів, персоналій, у довідник включено відомості про писемні пам’ятки, до багатьох із яких додано й мовну характеристику. Видання розраховано насамперед на студентів...
 • №14
 • 2,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2008. - 400 с. Українська медична лексика XVI-XVIII ст. вперше стала об'єктом монографічного дослідження в широкому історичному писемному контексті - від пам'яток києворуського мовного періоду до новітніх медичних словників. Аналіз лексем супроводжують історичні, культорологічні й етимологічні довідки,...
 • №15
 • 20,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання./– Київ: КНУБА, 2012. – 74 с. У даному конспекті лекцій українознавство розглядається як система наукових інтегрованих знань, а Україна й українство – як органічні складові світової цивілізації та культури. Вступ. Виховання та навчання як давні форми культурної діяльності людства. Складові цивілізованості народу. Писемність та освіта як найважливіші ознаки...
 • №16
 • 601,22 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. Вид. 2-е, доповнене / За ред. С.М. Гусарова. — К.: Альфа Реклама, 2010. — 300 с. У посібнику висвітлено особливості функціонування української мови у сфері офіційного спілкування різних періодів: Київської Русі, Великого князівства Литовського, Гетьманщини, Російської імперії, Радянського Союзу. Всі твердження щодо статусу мови українського народу...
 • №17
 • 9,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 2003. — 168 с. — ISBN 966-02-2665-9. Монографію присвячено аналізу прізвищевих назв, зафіксованих в українських писемних пам’ятках XVI ст. У роботі досліджено стан прізвищевих назв в українській антропонімній системі XVI ст., визначено їхній лінгвістичний статус та особливості функціонування. Основну увагу зосереджено на проблемі походження українських прізвищевих назв XVI...
 • №18
 • 18,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
/ Очерк звуковой истории малорусского наречия. — Кіевъ: Типографія Кіевскаго Университета святого Владиміра, 1876. — 399 с. Сочинение на степень магистра русской словесности. Очерк звуковой истории малорусского наречия можна назвати першою ґрунтовною роботою П. Житецького. Цією працею він започаткував системне вивчення історичної фонетики української мови, здійснивши повний і...
 • №19
 • 21,98 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII веке. Кіевъ: Типографія Г.Т. Корчакъ-Новицкаго, 1889. — 288 с. Истоки украинского языка уходят в глубь веков – о чем свидетельствует и данная книга. Литературным языком славян (в том числе восточных) долгое время был церковно-славянский (староболгарский) язык - стр. 3 (17) Однако уже в 16 веке происходит перевод...
 • №20
 • 10,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
М. А. Жовтобрюх, О. Т. Волох, С. П. Самійленко, І. І. Слинько. — К. : Вища школа, 1980. — 320 с. У посібнику відповідно до вимог програми висвітлено основні питання методології та методики курсу історичної граматики української мови, показано місце української мови серед інших слов'янських мов, проаналізовано процес розвитку історичної фонетики, морфології та синтаксису від...
 • №21
 • 25,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2013. — 421 с. У монографії розглянуто мовні особливості української барокової проповіді та встановлено джерела її розвитку на тлі барокової культури в Україні ХVІІ ст., визначено роль народнорозмовного джерела в мовній тканині гомілійних творів, проаналізовано специфіку лексичного складу, охарактеризовано художньо-стилістичну...
 • №22
 • 2,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вильно: 1596. — 61 стр. Книга также содержит: «Лексис, Сирѣчь реченїя, Въкратъцѣ събранъны и из словенскаго языка на простый рускій діалектъ истолъкованы», «Грамматіка словенска». «Лексис…» Зизанія — перший український друкований словник для шкільного навчання. Його реєстр організований за диференційним принципом (тобто подаються тільки ті церковнослов’янські слова, що...
 • №23
 • 7,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: БаК, 2016. — 224 с. — ISBN 978-966-2227-43-7. Пропонувану увазі читачів розвідку «Ідіотизми сталінської ярижки у державній мові України» присвячено станові української мови після лінгвоцидних експериментів Москви з "наближення" нашої мови до мови окупанта. Розглянуто низку прищеплених нам мовних ідіотизмів, які гальмують самостійний розвиток української мови і сприяють...
 • №24
 • 3,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Опубліковано: Нью-Йорк-Париж-Сідней-Торонто Сторінок: 240 с. Опис: Накладом Наукового Товариства ім. Шевченка Збірник Філологічної секції т. 29 В цій праці автор поставив собі завдання ще раз ґрунтовно переглянути питання формування східнослов'янських мов, зокрема української мови, зрушити з місця цю складну проблему й поставити її вирішення на правдиві з погляду...
 • №25
 • 12,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Прага: Державна друкарня в Празі, 1924. — 43 с. Інавгураційний виклад, виголошений в Українському В. Університеті в Празі дня 23 жовтня 1921. Автор книги професор Олександер Михайлович Колесса — український літературознавець, мовознавець, громадсько-політичний діяч, дійсний член Наукового Товариства ім. Т. Шевченка. У книзі рідна мова розглядається як один з найголовнiших органів...
 • №26
 • 3,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Інувгураційний виклад, виголошений в Українському В. Університеті в Празі дня 23 жовтня 1921. - Прага: Державна друкарня в Празі, 1921 - 43 с. Автор книги професор Олександр Михайлович Колесса — український літературознавець, мовознавець, громадсько-політичний діяч, дійсний член Наукового Товариства ім. Т. Шевченка. У книзі рідна мова розглядається як один з найголовнiших...
 • №27
 • 2,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Одесса: Типографія Г. Ульриха, 1880. — 30 с. Редкое издание, брошюра, напечатанная в Одессе, в тогдашней Российской империи (1880 г.) о древности славянских языков, и украинского ("малороссийского") языка - в частности. Автор, поляк по национальности, малоизвестный российский и польский филолог. Судьба автора - неизвестна. Брошюра - осталась для потомков и имеет определенную...
 • №28
 • 1,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Академія, 2010. — 248 с. Загальні засади історії української мови. Історія української мови як наука і навчальна дисципліна. Походження української мови та основні історичні етапи її становлення. Виникнення і розвиток слов'янської писемності. Становлення фонетико-Фонологічної системи української мови. Фонетичні процеси праслов'янського періоду та їхнє відображення в...
 • №29
 • 4,40 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Записки історично-філологічного відділу ВУАН. — 1929. — Книга 25. — С .392-414 Це (стенограічно записана але для друку трохи скорочена) доповідь академіка А,Кримського на правописній конференції у Харкові у травні 1927 року
 • №30
 • 1,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2002. — 214 с. — ISBN 966-02-2696-9. У монографії простежується динаміка функціонуванню іменників-назв осіб чоловічого роду на багатому мовному матеріалі XVI—XVIII ст. Широко аналізується семантика і словотвірна структура назв осіб, визначаються основні тенденції розвитку категорії особи у пам’ятках української мови...
 • №31
 • 22,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Типография Вяч. Ал. Гатцук, 1907. — 544 (I том) + 144 (II том). Сканированные страницы. Два тома в одном файле. Научно-практический курс сознательного изучения центрально-украинской речи, освещенный указаниями на важнейшие моменты из истории развития малорусского языка начиная с XI века, особенно из истории наречия восточно-малорусского (летописного...
 • №32
 • 22,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: КЖД «Софія», 2012. — 112 с., 165 iл. ISBN 978-966-2374-38-4 У книжці стисло висвітлено різницю між давньою богослужбовою мовою України та новітньою церковнослов’янською в її російській редакції. Подано докладні правила української транслітерації церковнослов’янських текстів, призначені для практичного застосування — читання, співу та цитування. У правилах зафіксовано...
 • №33
 • 43,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. — К. : KM Academia, 1997. — 92 с. — (Були, є і будемо вовіки!). — ISBN 966-518-045-2. Роль мови у визначенні національної ідентичності народу. Мова і формування національної самосвідомості. Ці та інші проблеми, що в час розбудови незалежної України поруч з економічними про-блемами набули першорядного значення, є темою десяти конспектів. Спираючись на численні...
 • №34
 • 1,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Типография им. И.А.Кулиша, 1857. — 141 с. Це не тільки перший україномовний буквар, але й взагалі перший підручник, написаний українською мовою в Східній Україні. Містить розділи релігійного, історичного змісту, а також арифметику.
 • №35
 • 48,11 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Харьков, 1919 г. Материал интересен для узкого круга специалистов-филологов. Введение. украинский язык и его территория. положение украинского языка среди других словянских. наречия украинского языка. Источники по истории украинского языка. Фонетика. звуковая система украинского языка в ее отношении к украинскому алфавиту. сные украинского языка. Чередование гласных....
 • №36
 • 6,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. — 295 с. Навчальний посібник містить завдання для 17 практичних занять з історичної фонетики, морфології і синтаксису, які охоплюють основні теми вишівського курсу історичної граматики, а також короткі мовно-історичні коментарі до кожної з тем практичних занять. У ньому також подано типові...
 • №37
 • 2,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник для студентів спеціальності "Українська мова та література" — Вид. 2-е, доп. — Луганськ : Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. — 169 с. Навчальний посібник містить теоретичний матеріал з історичної фонетики та історичної граматики української мови. Подано теоретичні та практичні завдання до кожної теми, питання до модульних...
 • №38
 • 1,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Документи і матеріяли/ За ред. Л. Масенко. - К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005. — 399 с. — ISBN 966-518-314-1. У збірнику вміщено документи і матеріали, що стосуються мовної політики радянського керівництва на теренах України. Вони проливають світло на підступне втручання у внутрішній розвиток української мови, спрямоване на штучне зближення її з російською...
 • №39
 • 40,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. - 163 с. (OCR слой) У книжці висвітлено питання історії української літературної мови, форм побутування української мови та її сучасного стану. Дослідження здійснено в соціолінгвістичному аспекті: мовні проблеми розглядаються у їх зв'язку із суспільними, розкрито соціальну зумовленість мовних явищ, досліджено специфіку мовної політики КПРС на...
 • №40
 • 2,16 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Лікбез, 2018. — 30 с. Брошура з серії “Бібліотека LIKБЕЗ” присвячена історії розвитку української мови. Читач дізнається про основні віхи цього процесу – від виокремлення протоукраїнських діалектів з праслов’янської мови і до дискусій щодо систем правопису сучасної української мови. Автор піднімає питання про “давньоруську мовну єдність”, про сутність і роль...
 • №41
 • 2,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Києв: Видавничо-поліграфічний центр Київський університет, 2002. — 118 с. Курс лекцій відповідає навчальній програмі з історичної граматики. української мови. У наданих матеріалах висвітлені особливості цієї навчальної дисципліни, розглянуто проблему походження української мови. Історія фонетичної підсистеми охоплює період від формування праслов'янської фонетичної системи до...
 • №42
 • 4,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Друкарня І.І. Чоколова, 1912. — 96 с. Автор виступає проти Грушевского, який писав важкою мовою, вживав полонізми, користувався особливим правописом (-ся писав окремо, як в інших словянскьких мовах, що і не прижилось). «Писати треба так, як люди говорять!». Тому не терпів літеру «ї», писав не «їх», а «йих» і т. ін. У заповітах вимагав, щоб так його друкували «на віки вічні»....
 • №43
 • 6,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наукова думка, 2004. — 582 с. У хрестоматії "Історія українського правопису: XVI—XX століття" представлені наукові та публіцистичні статті, а також граматичні праці, що відображають основні етапи становлення української орфографії та специфічних рис українського алфавіту; особливо детально висвітлено перебіг навколоправописних дискусій XIX–XX ст. Хрестоматія містить також...
 • №44
 • 53,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
На правах рукописи. — Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии Наук, 1905. — 96 с. Этот документ представляет собой ответ Императорской Академии Наук на запрос Комитета Министров от 30 января 1904 году в деле "об устранении из постановлений о печати излишних стеснений". 18 февраля 1905 общее собрание Академии одобрило записку. В марте она была напечатана тиражом 150...
 • №45
 • 16,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вінніпег: Наша Культура, 1950. — 383 с. "У цій праці подаю широкому громадянству все потрібне для пізнання й грунтовної оборони своєї мови, як основи народу-нації, що прагне до свого незалежного державного життя. Подаю тут ті відомості, без яких не може обійтися кожен українець, що зве себе свідомим українським ін­телігентом."
 • №46
 • 14,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упор., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М.С. Тимошик. - К.: Либідь, 1995. - 296 с., іл., ім. пок. ("Літературні пам'ятки України"). Друкується з видання: Вінніпег, 1949. УКРАЇНСЬКА МОВА Постання української мови Праіндоєвропейська доба Теорії постання мов Поділ мов на групи Праслов'янська мова Постання української мови Українська земля й український народ Українські...
 • №47
 • 1,57 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Haшa культурa i нayкa, 2004. — 436 c. Це одна з етапних праць ученого, яка за радянських часів вважалася особливо крамольною. В історичному розрізі, доступно і переконливо автор показав той воістину тернистий шлях, яким пройшла українська мова в умовах століть заборон, утисків, і обмежень, дослідив феномен незнищенності її як "душі нації", "найціннішого скарбу" народу....
 • №48
 • 156,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вінніпег: Волинь, 1969. - 263 с. Перша частина канадського видання книжки з назвою «Наша літературна мова» мала підзаголовок «Як писати й говорити по-літературному». За жанрами тексти розділів цього видання названі мовними нарисами. І це невипадково. У властивій цьому авторові популярній та доступній читачеві будь-якого освітнього рівня формі викладалося найголовніше, яке слід...
 • №49
 • 6,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
Санкт-Петербург: Типографія В.Плавильщикова, 1818. - 128 с. Алексей Павлович Павловский — автор первой печатной грамматики живого народного украинского языка, написанной в 1805 году, но изданной лишь в 1818 г. в Санкт-Петербурге под названием «Грамматика малороссийскаго наречія» Автор отмечает многочисленные отличия «малороссийского наречия» от русского (великорусского)...
 • №50
 • 13,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Типографія Е.Я.Федорова, 1882. 329 с. Данная книга представляет собой русско-украинский словарь. Украинский (разговорный, живой) язык здесь назван "языком русских южан". Но мы видим, насколько отличался этот язык от русского (великорусского) языка. Почти каждое слово звучит по-другому. Просмотрев книгу, можно в очередной раз убедиться во лжи тех, кто говорит, что...
 • №51
 • 20,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наукова думка, 1993. - 200 с. У монографії розглянуто джерела мовно-історичних відомостей про наше минуле і на цій науковій базі популярно розповідається про найдавніших мешканців на території сучасної України, про походження слов’ян, перші слов’янські племена й ранньослов’янські культури, роль скіфів у нашій історії, формування південноруських союзів племен як етнічної...
 • №52
 • 27,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Одеса: Одеського книгопродавця Распопова Е. П., 1873. — 152 с. У передмові до “Словниці української (або югової-руської) мови” 1873 року Ф. Пискунов стверджував, що українська мова відрізняється від російської народної та літературної мови, якою народ не спілкується та багато чого в ній не розуміє, а тому російська літературна мова “не может быть национальным, отечественньм языком...
 • №53
 • 8,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Друкарня ВУАН, 1928. — 268 с. Збірка українських грамот XIV — першої половини XV ст., видана в Києві професором Володимиром Розовим у 1928 році. Фактично одна з перших збірок грамот цього періоду, крім того до книги входить короткий словник та дві передмови, в яких розповідається про умови написання цієї книги та проблеми, які виникли в автора в цьому нелегкому процесі.
 • №54
 • 28,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. — К.: АртЕк, 2001. — 392 с. — ISBN 966-505-041-9. Якою була функціонально перша українсько-руська літературна мова? Звідки вона прийшла? Які були в ній стилі і яка була між ними відмінність? Ви знайдете відповіді на ці питання в пропонованому підручнику. Далі ви довідаєтесь, як старослов'янська мова, що нею починалася українсько-руська писемність, поступово...
 • №55
 • 7,60 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Ужгород: Ужгородський нац. ун-т, 2014. — 600 с. У монографії на лексичному матеріалі, зафіксованому в пам’ятках української писемності, досліджується історія ботанічної лексики української мови XIX — початку XX ст. на загальнослов’янському тлі. Характеризуються склад і джерела поповнення назв рослин у цей період. Простежуються тенденції номінації рослин. Для мовознавців,...
 • №56
 • 9,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Державне видавництво України, 1930 - 463 с. Монография личного секретаря Михаила Грушевского, известного украинского историка Федора Савченка про Эмский Указ, которым царское правительство России запретило использовать украинский язык. Книга посвящена деятельности Юго-Западного отделения Российского географического общества, его вкладу в науку и социально-политическое...
 • №57
 • 105,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Присвячується ХІ з'їздові славістів у Братиславі. — Київ: Наукова думка, 1993. — 400 с. — ISBN 5-12-009243-8. У збірнику публікуються листи українських філологів-славістів XIX ст. до видатного вченого, професора Віденського університету Франца Міклошича. Вони розкривають співробітництво діячів слов’янських культур і становлення слов’янознавства на Україні, вводять у науковий обіг...
 • №58
 • 11,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Авґсбурґ: Накладом Товариства Прихильників Української Вільної Академії Наук, 1948. — 24 с. (Slavistica. Праці інституту слов'янознавства Української Вільної Академії Наук за редакцією Я. Б. Рудницького. Ч. 3) Автор досліджує питання українсько-білоруської мовної межі.
 • №59
 • 1,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Прага: Накладом видавничого товариства “Сіяч” при Українському Високому Педаґогічному Інституті, 1932. — 494 с. Хрестоматія з памятників староукраїнської мови (старого й середнього періоду до кінця XVIII стол.) - в додатком вибору зі староболгарських памяток зі словничком.
 • №60
 • 54,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 2006. - 709 с. У монографії розглядається історія акцентуації іменників української мови від пізньопраслов’янського періоду до нашого часу і встановлюються основні тенденції в їх наголошенні. Широко використано матеріали з українських акцентованих пам’яток XVI–XVIII ст. та словників української мови XIX–XX ст., з української класичної поезії і з...
 • №61
 • 62,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нью-Йорк-Торонто-Сідней: Наукове Товариство ім. Шевченка, 1969. - 318 с. Зміст Передмова до другого видання Список жертводавців Передмова до першого видання Зміст першого видання Бібліографія Загальне означення поняття мови Літературна мова, її початок і розвиток Розвиток московської літературної мови Розвиток української літературної мови Переслідування...
 • №62
 • 15,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вінніпег: Друкарня "Канадійського фермера", 1919. — 252 с. Опис: Степан Йосипович Смаль-Стоцький (*8 січня 1859, Немилів — †17 серпня 1939, Краків) — мовознавець і педагог; визначний громадсько-політичний, культурний і економічний діяч Буковини. Народився у селянській родині в с. Немилові Радехівського повіту (Галичина). У 1878—1884 учився в Чернівецькому і Віденському (учень...
 • №63
 • 20,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Братства церковнаго Виленскаго, 1619. — 412 с. Смотрицький, Мелетiй Герасимович, apie 1578—1633. Грамматики славенския правилное Синтагма, потщанием многогрешнаго мниха Мелетия Смотриского, в коиновии Братства церковнаго Виленскаго при храме Сошествиа прес[вя]таго и животворящаго д[у]ха, назданном странствующаго снисканное и прижитое, лета от воплощения б[о]га слова 1619, правящу...
 • №64
 • 125,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: МПП Таля, 2012. - 80 с. Видання четверте, виправлене й доповнене Мета цього видання - показати у короткій формі, що русифікація України ніяк не було самочинним, природнім процесом, як це намагаються доводити аполегети імперії, а цілеспрямованою державною політикою всіх російських режимів, починаючи від доби Романових, закінчуючи нинішнім режимом Путіна. Викладені факти...
 • №65
 • 445,04 КБ
 • добавлен
 • изменен
Наукова праця. Опублікована в журналі 'Український тиждень' "Тиждень" дозволяє собі експеримент: ми публікуємо не популярну статтю про якісь дослідження, не спрощений репортаж про наукові пошуки, навіть не інтерв’ю з ученим, а безпосередньо наукову працю (розширену доповідь на міжнародній конференції) з таблицями та топономічними картами, практично не адаптовану під масового...
 • №66
 • 9,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1977. — 236 с. У монографії розглядається українська антропонімія XIV—XVIII ст. — періоду стабілізації формування сучасної української антропонімійної системи, досліджується власне ім'я як джерело формування українських прізвищ і прізвиськ, підкреслюється важливість вивчення назв не тільки для гуманітарних наук, а й для повсякденної адміністративно-юридичної...
 • №67
 • 30,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Видавництво АН УРСР, 1961. — 164 с. Загальна палеографічна характеристика досліджуваних пам'яток Лексика, що вживається на означення предметів і явищ зовнішнього світу та понять, безпосередньо пов'язаних з людиною та її побутом Виробничо-професійна лексика Суспільно-економічна лексика Суспільно-політична лексика Адміністративно-юридична лексика Церковно-обрядова лексика...
 • №68
 • 14,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1991. — 268 с. Монографія присвячена з’ясуванню походження складних в етимологічному відношенні різновидів українських карпатських і прикарпатських назв населених пунктів, що виникли від слов’янських автохтонних особових власних імен-композитів (типу Білогорща, Желібори, Остобіж, Семигинів) і відкомпрзитного походження (типу Бучач, Зборів, Нагуєвичі, Почапи)....
 • №69
 • 13,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наукова монографія. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 1998. — 324 с. — ISBN 966-7191-10-9. У представленій монографії досліджуються питання виділення української мови з праслов'янської, початкові щаблі її становлення як самобутньої лінгвістичної системи на тлі процесів, пов'язаних із постанням інших слов’янських мов. На основі аналізу вже відомих та нових історичних,...
 • №70
 • 16,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 290 с. Книга пропонує свіжий дослідницький погляд на феномен живого Франкового слова. Мовна еволюція письменника осмислюється як ланцюжок стилістичних метаморфоз і перетворень. “Язичіє”, діалект, літературна мова – досить умовна парадигма мовного зростання Івана Франка – письменника слухового типу,...
 • №71
 • 1,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Чікаго: Український Публ.-Наук. Інститут, 1974. - 214 с. У праці відомого українського письменника, мовознавця, громадського діяча детально розглядається мовна ситуаця в Радянській Україні протягом 50-60 рр. XX ст., аналізуються політичні і суспільні причини "зигзагів більшовистської мовної політики".
 • №72
 • 12,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Опубліковано: Мюнхен, 1975 Сторінок: 109 с. Опис: Український Вільний Університет Серія: Скрипти ч. 40 З передмови: "Курс історії української мови ставить своїм завданням розкрити і всесторонньо насвітлити закони розвитку української мови як мови самобутньої нації. Мова є одним із важливих складників історичного духового прояву і культурного розвитку народу, а зокрема...
 • №73
 • 6,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Друкар, 1922. - 188 с. Шахматов Олексій Олександрович (*17 червня 1864, м.Нарва — †16 серпня 1920) — російський славіст-філолог, один з найбільших авторитетів у галузі мовознавства кінцевого періоду Російської імперії. О.Шахматов займався у тому числі й питанням історії української мови, якому і присвячена пропонована книга. Шахматов брав участь у складанні декларації...
 • №74
 • 10,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Акта, 2002. - 1066 с. + карти Перекладено за виданням: Shevelov G. Y. A Historical Phonology of the Ukrainian Language. Heidelberg: Carl Winter, 1979. - 808 p. Поява «Історичної фонології української мови» Юрія Шевельова в українському перекладі --- то велике свято мовознавства на Україні. Англійською мовою ця праця вийшла друком ще 1979 р.; і хоча адресатом її були...
 • №75
 • 29,34 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Нью-Йорк: Сучасність, 1987. — 296 с. Праця видатного українського філолога Юрія Шевельова є на сьогодні найповнішим науковим дослідженням мовної політики, яку провадили різні режими на окупованих українських землях протягом першої половини двадцятого століття. Зміст: Кілька впровідних завваг Українська літературна мова 1900 року: спроба хронологічного перетину Перед...
 • №76
 • 56,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Вид. дім «KM Академія», 2003. - 160 с. Праця видатного славіста Юрія Шевельова (Шереха) про внесок Галичини у формування української літературної мови написана під час перебування вченого у Львові в 1943-1944 pp. У науковій розвідці простежується інтенсивність галицьких мовних впливів на нову українську літературну мову в різні історичні періоди. Матеріал ілюстровано...
 • №77
 • 1,78 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Санкт-Петербург: Печатня Гогенфельдена и КО, 1861. — 24 с. «Букварь южнорусскій» - книжечка, составлен Тарасом Шевченко и издан за его счет в 1861 году для начального обучения грамоте взрослых украинцев родному языку в бесплатных воскресных школах . Букварь содержит азбуку печатных и рукописных букв, традиционные тексты для чтения по слогам, поэтные перепевы отдельных псалмов...
 • №78
 • 2,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Видавництво просьвітної комісії руського народного союза, 1916. - 68 с. У кнізі представлено реферат Петербурськоï Академiï наук в справi знесеня заборони украïнського слова, з додатком «Історичноï записки» К. А. Воєнского i вступним словом проф. М. Грушевського. Комітет міністрів Російської імперії у 1904 році розглядав питання про заборону української мови в Росії. Для цього...
 • №79
 • 2,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе История украинского языка #
Полезный раздел
В этом разделе нет комментариев.