Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Диалектология

Доверенные пользователи и модераторы раздела

/ Атлас бойковского диалекта, т. 1. Ч. 2. Введение и комментарии к картам 1– 80. Wydawnictwo Polskiej Akademii nauk. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1980. 80 s. Основной материал Лингвистического атласа бойковского диалекта собран Стефаном Грабецом под руководством Здислава Штибера в 1937–1939 гг. Этот материал охватывает западную и центральную Бойковщину (за исключением...
 • №1
 • 1,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
/ Атлас бойковского диалекта, том 2, часть 2. Комментарии к картам 81– 132. Wydawnictwo Polskiej Akademii nauk. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1981. 61 s. Drugi tom Atlasu gwar bojkowskich przedstawia zróżnicowanie leksykalne i słowotwórcze gwar bojkowskich głównie w zakresie nazw roślin, zwierząt i pożywienia. W tomie tym uwzględniono również (wykorzystane tylko częściowo...
 • №2
 • 1,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
/ Атлас бойковского диалекта, том 3, часть 2. Комментарии к картам. Wydawnictwo Polskiej Akademii nauk. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1982. 76 s. W niniejszym tomie przedstawiono leksykę dotyczącą głównie odzieży, części ciała i stosunków pokrewieństwa.
 • №3
 • 1,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
/ Атлас бойковского диалекта, том 4. Комментарии к картам. Wydawnictwo Polskiej Akademii nauk. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1984. 73 s. W tomie niniejszym kontynuujemy przedstawienie zróżnicowania leksykalnego i słowotwórczego mapowanych gwar w zakresie terminologii pokrewieństwa i powinowactwa; pokazujemy także inne określenia ludzi, zawodów. Jednocześnie rozpoczynamy...
 • №4
 • 1,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
/ Атлас бойковского диалекта, том 5. Комментарии к картам. Wydawnictwo Polskiej Akademii nauk. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1985. 68 s. W niniejszym tomie prezentuje się dalszy ciąg bojkowskiej terminologii geograficznej, leksykę związaną z wypasem owiec na połoninach, a także słownictwo odnoszące się do meteorologii.
 • №5
 • 1,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
/ Атлас бойковского диалекта, том 6. Комментарии к картам. Wydawnictwo Polskiej Akademii nauk. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1986. 73 s. W niniejszym tomie prezentuje się leksykę dotyczącą określeń czasu, świąt i zwyczajów (dokończenie), rozmaite przysłówki, partykuły, spójniki, przymiotniki i czasowniki.
 • №6
 • 1,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Warszawa: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1982. — 112 s. Фонетическое и фонологическое описание лемковского диалекта на польской территории, на основе записей 1934-35 гг.
 • №7
 • 10,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. - Луцьк, 2014. - 236 с. У монографії схарактеризована діалектна лексика в часі та просторі всіх частин Західного Полісся - Волинського Полісся (Україна), Берестейщини та Пінщини (Республіка Білорусь) і Підляшшя (Республіка Польща). Проаналізовані твори Лесі Українки, М.Олійника, В.Лазарука, М. Нестерчука, В.Лиса та ін., у яких автори вміло використовували...
 • №8
 • 1,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник з регіональної діалектології для студентів спеціальності "Українська мова і література". Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – 257 с. "Західнополіська діалектологія" призначена для студентів спеціальності "Українська мова і література" як додатковий посібник для поглибленого вивчення особливостей говірок території Західного...
 • №9
 • 1,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Луцьк : Вежа, 2004. — 764 с. У монографії вперше здійснено системне дослідження іменного словотвору західнополіського діалекту, говірки якого побутують на території трьох держав: волинсько-поліські – в Україні, берестейсько-пінські – у Республіці Білорусь, підляські – у Республіці Польща. Аналіз зроблено на багатому діалектному матеріалі, більша частина якого – це...
 • №10
 • 180,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття опублікована в журналі Зоря-Hajnal — Ужгород, 1943 — р. 3, № 1-4 — С. 288-301. Угорський славіст Еміл Балецький (1919—1981) описує місце та джерела фонеми ü в говірці смт. Чинадійово та середньозакарпатських говірках загалом.
 • №11
 • 204,76 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Вища школа, 1980. — 247 с. Посібник складається із вступу і двох частин. У «Вступі» розглядаються загальнотеоретичні питання курсу, передбачені програмою. Основу книжки становить її перша частина «Фонетика, граматика й лексика української діалектної мови», в якій повніше, ніж це було в існуючих досі посібниках, висвітлюються питання діалектної фонетики, морфології,...
 • №12
 • 5,93 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Вища школа, 1980. 244 с. Посібник складається із вступу і двох частий. У «Вступі» розглядаються загальнотеоретичні питання курсу, передбачені програмою. Основу книжки становить її перша частина «Фонетика, граматика, лексика української діалектної мови», в якій повніше, ніж це було в існуючих досі посібниках, висвітлюються питання діалектної фонетики, морфології, синтаксису...
 • №13
 • 412,24 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2010. — 348 с. Пропонований словник уміщує понад 2500 говіркових слів (не враховуючи фонетичних варіантів) на позначення одягу та взуття, записаних у 207 населених пунктах Східного Поділля. Для мовознавців, етнографів, викладачів, студентів філологічних факультетів, а також усіх, хто цікавиться народною мовою.
 • №14
 • 2,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Івано-Франківськ : ПНУ, 2010. — 50 c. Методичні рекомендації призначені для студентів-філологів, які вивчають спеціальний курс ''Регіональна лексикологія та діалектна лексикографія'' і передбачають засвоєння теоретичних положень, а також укладання Словника говірки рідного села або Словника мови письменника на основі зібраного діалектного матеріалу.
 • №15
 • 765,17 КБ
 • добавлен
 • изменен
Матеріали до лексичного атласу української мови. — Київ: Довіра, 2003. — 456 с. Книга є частиною монографічного опису говірки та традиційної культури с. Машеве, мешканці якого після Чорнобильської катастрофи 1986 року були компактно переселені в с. Лукаші Баришівського району Київської області. У 1997-2001 роках від переселенців старшого віку здійснено аудіозапис різнотематичних...
 • №16
 • 7,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб., 1899. – 136 с. Издание Отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Олаф Брок (Broch) (1867–1961) – блестящий норвежский славист, занимался исследованиями в области восточнославянской и сербскохорватской диалектологии, фонетики славянских языков. В его работе "Угрорусское наречие села Убли" подробно рассматриваются основные черты фонетики и...
 • №17
 • 3,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
(Фонетичні риси протягом трьох століть). Київ: Видавництво АН УРСР, 1963. - 252 с., карта. У монографії розглянуто важливі питання історії західної Полтавщини стосовно до вивчення лубенських і взагалі середньонаддніпрянських говірок, що лягли в основу української літературної мовиг а також питання заселеності території, на якій поширені досліджувані говірки. На значному...
 • №18
 • 13,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дніпропетровськ : ДДУ, 1968. — 158 c. Праця висвітлює географічне поширення народних говорів Наддніпрянщини за лексичними даними. В ній докладно коментуються факти, зібрані діалектологічними експедиціями на широкій території по обидва боки Дніпра від південної Київщини до узбережжя Чорного моря. Наведені тут численні матеріали, що характеризують сучасний стан живих говорів,...
 • №19
 • 5,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Записки Наукового товариства імені Шевченка тт. XXVII—XXX — Львів, 1899 Граматика Взорцї бесїди угорских Руснаків Словарець
 • №20
 • 9,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів, 1902. 450 якісно відсканованих сторінок з книги відомого мовознавця, далектолога, дослідника говірок лемків
 • №21
 • 7,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Печатня М. Ф. Поремби, 1864. — 18 с. Іва́н Григо́рович Верхра́тський (24 квітня 1846 — 29 листопада 1919) — український галицький натураліст, педагог, мовознавець, письменник, громадський діяч, дослідник мови та фолькльору лемків. Іван Верхратський — автор приблизно 200 друкованих праць. Він заклав підвалини української наукової термінології працею «Початки до уложення...
 • №22
 • 3,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник Філологічної секції НТШ. Львів, 1912. Т. 15. 306 с. Словарець: с. 251-306. Автор детально описує фонетичні, словозмінні, словотвірні та синтаксичні особливості говора: аналізує “Граматику” (що складається з розділів “До звучні”, “До пнетвору”, “До словотвору”, “До словоладу”), наводить “Взорці бесіди” (повір'я і оповідання, загадки і приказки, пісні) та подає “Словарець”.
 • №23
 • 9,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Іван Верхратский. Про говор галицких Лемків. У Львові: Накладом Наукового товариства імени Шевченка, 1902. – 490 с. Монографія містить багато не надто відомих сьогодні цікавих фактів про мову русинів заходу Галичини, котрих говір «значно и вибитно ріжнить ся від прочих говорів галицкоруских» (с.1). Автор відзначає, що багато примітних рис місцевого говору «тоті самі, що і у...
 • №24
 • 30,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. с чешского. — М.: б.и., 1995. — 95 с. Г.Ю.Геровский (1886–1959) — карпаторусский лингвист, этнограф, педагог. В течение многих лет изучал народные говоры Подкарпатской Руси, побывал во многих сёлах края. В результате этой кропотливой работы появилось сочинение «Язык Подкарпатской Руси» и первая диалектологическая карта русинского Подкарпатья, впервые напечатанные на чешском...
 • №25
 • 5,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Луганськ: ДЗ Луганський національний університет імені Тараса Шевченка („ЛНУ імені Тараса Шевченка”), 2011. – 424 с. У книзі подано діалектні тексти, записані впродовж 1998 – 2010 рр. від жителів Луганської області (переважно в північних її районах, що історично належали до Східної Слобожанщини). У розповідях репрезентовано історію населених пунктів краю,...
 • №26
 • 3,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів, 2017. — 592 с. — (Діалектологічна скриня; Українознавча наукова бібліотека НТШ. Ч. 47). Фрагмент: вступна стаття до колективної монографії — Хомчак Леся. Надсянські говірки. Територія Надсяння охоплює Мостиський, Яворівський (окрім його крайньої східної смуги), західну частину Городоцького, північну смугу Самбірського і Старосамбірського районів Львівської області. В статті...
 • №27
 • 899,82 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. Ужгород: Ґражда, 2010. - С. 1-146. У пропонованій праці здійснено лексиколого-етимологічний, словотвірний та лінгвогеографічний аналіз назв їжі й кухонного начиння в українських говорах Карпат. Матеріалом дослідження послужили польові записи у 82 населених пунктах Українських Карпат, а також лексичні матеріали діалектних словників, лінгвістичних атласів карпатських...
 • №28
 • 4,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вiннiпег, 1964. — 17 c. — (Onomastica 27). З метою зібрати назвознавчі матеріяли серед української еміґрації Мовознавна Група Української Вільної Академії Наук розіслала по більших скупченнях українців запитник для збирання матеріялів до українського особового й місцевого назовництва. Запитник виготовив др. Яр. Рудницький у 1946 р. В основі був це поширений квестіонар його...
 • №29
 • 104,38 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. — 372 с. У монографії розглянуто функції діалектизмів у художньому тексті, виявлено типологію зв’язків територіальних діалектів і художньої мови, яка ґрунтується на специфіці використання діалектних одиниць у мові художньої літератури, висвітлено особливості вживання різнорівневих діалектизмів у белетристичних текстах періоду...
 • №30
 • 6,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1985. — 164 с. У монографії висвітлюється лексико-семантична система української мови ХIV—ХVIII ст., у тому числі українська антропонімія, а також діалектна лексика. Дослідження базується на великому матеріалі, зібраному із давніх українських писемних пам'яток та сучасних українських говірок. Використовуються дані словникового складу давньоруської, сучасної...
 • №31
 • 58,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1985. — 164 с. У монографії висвітлюється лексико-семантична система української мови ХIV—ХVIII ст., у тому числі українська антропонімія, а також діалектна лексика. Дослідження базується на великому матеріалі, зібраному із давніх українських писемних пам'яток та сучасних українських говірок. Використовуються дані словникового складу давньоруської, сучасної...
 • №32
 • 87,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Автори: П.Ю.Гриценко, Г.В.Воронич, Л.I.Дорошенко, О.А.Малахівська, Л.А.Москаленко, М.В.Поістогова, Н.П.Прилипко, Л.В.Рябець, О.В.Юсікова. - Київ: Довіра, 1999. - 271 с. У книзі подано нариси про словозміну, синтаксис, лексику та семантику говірок Чорнобильської зони та суміжних ареалів. Нариси розширюють відому дотепер інформацію про поліські діалекти, що належать до архаїчних...
 • №33
 • 4,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упорядники: Гриценко Павло Юхимович, Малахівська Ольга Антонівна, Прилито Надія Павлівна та інші. Київ: "Довіра", 1996. - 360 с. У книзі вміщено діалектні тексти, записані на магнітофон у 1994-1996 рр. від переселених з Чорнобильської зони носіїв середньополіського діалекту. Тексти паспортизовано, подано у фонетичному записі. Праця буде корисною україністам, славістам, зокрема,...
 • №34
 • 3,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тези доповідей міжнародної конференції. Iн-т укр. мови НАН України. Київ: КММ, 2014. 524 с. У книзі вміщено тези доповідей учасників міжнародної конференції "Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов’янський контекст" (Київ, 31 березня – 2 квітня 2014 року), присвячені актуальним питанням сучасної діалектології української та інших слов'янських мов. Висвітлено проблеми...
 • №35
 • 7,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності "Українська мова та література". Луцьк: Редакційно-видавничий відділ "Вежа" Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 2003. – 90 с. Видання являє собою комплект дидактичних матеріалів, що містить дані про структуру курсу, планування аудиторних занять, літературу до курсу, а також завдання для самостійної...
 • №36
 • 751,71 КБ
 • добавлен
 • изменен
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності "українська мова та література" спеціалізації "українське мовознавство". Луцьк: Редакційно-видавничий відділ "Вежа" Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 2005. – 43 с. Видання являє собою комплект дидактичних матеріалів, що містить дані про структуру курсу, планування аудиторних занять та завдання для...
 • №37
 • 344,95 КБ
 • добавлен
 • изменен
Дзендзелівський, Йосип. Марія Пшеп'юрська-Овчаренко — дослідниця мови Надсяння // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Том CCXLVI. Праці Філологічної секції. — Львів, 2003.
 • №38
 • 409,29 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Ужгород: Закарпатська обласна друкарня, 1966. — 97 с. Пропонований «Конспект лекцій з курсу української діалектології» видається на допомогу студентам-філологам, зокрема заочникам. В основу «Конспекту. » покладено курс лекцій, який протягом ряду років читав автор в Ужгородському державному університеті. Цей випуск «Конспекту. » присвячено вступним розділам. Укладений він в...
 • №39
 • 1,96 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Ужгород, 1965. — 127 с. «Конспект...» скомпонований на основі лекцій, які автор, відомий український лінгвіст-діалектолог, читав протягом ряду років в Ужгородському університеті. Досі лишається важливим посібником для знайомства з українською діалектною фонетикою.
 • №40
 • 3,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Відп. ред. Ф.Т.Жилко. Київ: "Наукова думка", 1969. – 212 с. У книзі на великому фактичному матеріалі з лексики діалектів та історичних пам'яток досліджуються контакти української мови з польською, словацькою, а частково з чеською і південнослов'янськими мовами. Застосовується метод накладання та зіставлення ареалів контактуючих лексем, переглядаються визначення багатьох...
 • №41
 • 6,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Антропоніміка села Малий Бузуків Тип роботи: методична розробка на конкурс Ліги старшокласників «Легенди, притчі та міфи мого краю» Автор роботи: Фінько Яна Романівна, учениця 10 класу Школа: Голов'ятинська Загальноосвітня школа І-III ступенів Країна: Україна Місто: Голов'ятинськ Рік виконання:2011 Кількість сторінок: 8 У роботі досліджено антропонімікон села Малий...
 • №42
 • 33,36 КБ
 • добавлен
 • изменен
Будапешт: Издательство АН Венгрии, 1967. – 308 с. В книге венгерского слависта Л.Дэже рассматривается история формирования закарпатских говоров украинского языка и язык восточнозакарпатских письменных памятников XVI–XVIII вв. Подробно описан язык Няговских поучений – мараморошского памятника XVI в. Содержание : Предисловие Об истории закарпатских говоров Краткий обзор...
 • №43
 • 3,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Радянська школа, 1955. – 316 с. Жилко Федот Трохимович (1916–1995) – відомий український діалектолог; розробив концепцію і керував підготовкою, був одним з авторів і ре­дакторів «Атласу укра­їнської мови». Ця книга – перший підручник з української діалектології для філологічних спеціальностей.
 • №44
 • 18,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1973. - 156 с. Це перше фонологічне дослідження вокалізму південно-західних говорів української мови. Висвітлюються особливості функціонування в різних говорах опозицій (протиставлення) голосних, з'ясовуються умови й результати нейтралізації цих опозицій. Питання аналізуються з використанням матеріалів історичної та сучасної фонології української літературної...
 • №45
 • 16,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Наука, 1973. – 400 с. В книге на материале украинских диалектов разрабатывается идея диалектного языка как метасистемы, с помощью которой выясняется, на чем основана возможность общения на разных диалектах в рамках одного языка.
 • №46
 • 9,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Радянська школа, 1960. - 276 с. Автор досліджує східнокарпатський і покутський діалекти, їх походження і відношення до української літературної мови.
 • №47
 • 5,81 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Кам’янець-Подільський: Рута, 2019. — 344 с. — ISBN 978-617-7626-44-1. У посібнику подано транскрибовані тексти народного мовлення різної тематики, записані упродовж 2000-2017 рр. від носіїв волинських говірок Хмельниччини. Запропоновано перелік наукових праць для ґрунтовного вивчення визначальних рис волинського говору з навчальної дисципліни «Українська діалектологія», а також...
 • №48
 • 34,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. In: Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 48/1–3 (2003), p. 135–144. Abstract : The paper analyses the phonetic and stress system of the Maramures dialect of the Ukrainian language spoken in the village of Rona de Sus in Romania. The study is based on the material gathered during a fieldwork expedition in 2002. The paper focuses on the development of...
 • №49
 • 160,90 КБ
 • добавлен
 • изменен
Глухів: РВВ ГДПІ, 2001. — 184 с. У монографіï в просторовому та часовому аспектах здійснене дослідження окремих тематичних груп лексики, пов’язаноï з архаïчними, життєво важливими галузями діяльності східних слов’ян. Розглядаються старожитні північні (поліські) говори, які в плані стратиграфічному консолідують просторово-часові співвідношення практично всіх періодів мовноï історіï...
 • №50
 • 12,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Варшава: "Український архів", 1997. - 492 c. Це книга про слово, що віками на території Лемківщини, Бойківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя берегло українців від втрати тотожності, від загину. Зміст Лемківські говірки. Бойківські говірки. Надсянські говірки. Наддністрянські говірки. Волинсько-холмські говірки. Підляські говірки.
 • №51
 • 22,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Варшава: Український архів, 1997. — 494 с. — ISBN 83-86112-10-7. "Українські говірки у Польщі" — це розповідь про живу мову, яку більшості з нас у родинному домі було дано. Це книга про слово, що віками на території Лемківщини, Бойківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя берегло українців від втрати тотожності, від загину. Зміст: Лемківські говірки. Бойківські говірки. Надсянські...
 • №52
 • 10,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наукове видання. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2008. - 328 с. У цій книжці охарактеризована говірка села Ковалівка Коломийського району Івано-Франківської області, яка відбиває в собі риси гуцульського і покутського говорів. Зацікавлений читач може ознайомитися із лексикою мешканців села, що зібрана і представлена в словнику. Це лексеми, яких або немає в українській літературній...
 • №53
 • 3,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Прага, 1973. - 394 с. Диалектологическое описание карпатоукраинского ужанского говора села Убля в восточной Словакии (на русском языке). Из Введения: "Настоящая работа дает синхронное описание говора села Убля восточной Словакии; в ней представлен его звуковой и грамматический строй, за пределами ее осталась только лексика. Этой монографией открывается серия Этюдов по украинской...
 • №54
 • 4,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Луганськ: Луганський національний університет (ЛНУ) ім. Тараса Шевченка, 2013. — 304 с. У книзі подано діалектні тексти, записані на диктофон у 2008 – 2011 рр. від носіїв східнослобожанських говірок та транскрибовані упорядником. Тексти паспортизовано, наведено короткі відомості з історії населених пунктів, у яких було здійснено записи. Для мовознавців,...
 • №55
 • 2,91 МБ
 • добавлен
 • изменен
Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2013. — 121 с. У книзі представлено діалектні тексти, записані наприкінці XX – XXI ст. від старшого покоління носіїв говірок Черкащини відповідно до внутрішнього діалектного поділу. Їх зафіксовано на комп’ютерному компакт-диску, паспортизовано і представлено у фонетичному записі, що ґрунтується на загальноприйнятій...
 • №56
 • 1,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Матвіяс І. Г. Українська мова і її говори. - К. , 1990. - 169 с. У монографії характеризуються форми вияву української загальнонародної мови — літературна мова і народні говори. Висвітлюється походження української мови, визначаються територіальні і соціальні говори на Україні, розглядається питання діалектного членування української мови, викладається історія і з'ясовується...
 • №57
 • 2,58 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Маштабей О. М. „Актові книги полтавського городового уряду” як джерело для історичного вивчення полтавсько-київського діалекту (дієслівні форми) : монографія / О. М. Маштабей ; упоряд. : В. В. Лєснова, А. О. Найрулін, І. О. Ніколаєнко; заг. ред. К. Д. Глуховцевої – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 244 с. У монографії розглянуто дієслівні форми, ужиті в...
 • №58
 • 2,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Миголинець О., Пискач О. (упор.) Українські закарпатські говірки. Тексти Ужгород: Ужгородський національний університет, ПЦ «Ліра» 2004. – 400с. – ISBN 966-8266-06-4 На украинском языке. Упорядники: МИГОЛИНЕЦЬ Ольга Федорівна, ПИСКАЧ Ольга Дмитрівна – мовознавці, авторки декількох десятків наукових праць. У збірнику вміщено діалектні тексти, записані упорядниками...
 • №59
 • 114,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Миголинець О., Пискач О. (упор.) Українські закарпатські говірки. Тексти Ужгород: Ужгородський національний університет, ПЦ «Ліра» 2004. – 400с. – ISBN 966-8266-06-4 На украинском языке. Упорядники: МИГОЛИНЕЦЬ Ольга Федорівна, ПИСКАЧ Ольга Дмитрівна – мовознавці, авторки декількох десятків наукових праць. У збірнику вміщено діалектні тексти, записані упорядниками...
 • №60
 • 17,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Академія, 2016. — 284 с. — (Альма-матер). — ISBN 978-966-580-310-2; ISBN 978-966-580-494-9. Походження національної мови неможливо осягнути без знань про формування її діалектів. В україністиці дотепер немає навчального видання з історичної діалектології української мови та її наріч. Пропонований підручник — одна із спроб подолання цієї проблеми в україністиці. Для студентів...
 • №61
 • 5,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. - 94 с. Книга присвячена проблемі становлення та розвитку одного з найхарактерніших явищ звукової системи української мови - ікавізмі. На численних фактах писемних пам'яток та сучасної діалектології простежено етапи вияву давніх *о, *е, *ё. Особливу увагу приділено рефлексації *о. У дослідженні на основі сучасних комп'ютерних технологій...
 • №62
 • 1,89 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник. Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили. Миколаїв – 2010. 128 ст. Посібник Т. В. Монахової «Українська діалектологія» уміщує робочу навчальну програму дисципліни, список літератури до курсу, короткий діалектологічний словник, плани шести практичних занять і завдання до них, приклади контрольних завдань і екзаменаційних питань. Навчальний посібник охоплює всі...
 • №63
 • 1,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010.- 128 с. ISBN 978-966-336-176-5. Посібник Т. В. Монахової «Українська діалектологія» уміщує робочу навчальну програму дисципліни, список літератури до курсу, короткий діалектологічний словник, плани шести практичних занять і завдання до них, приклади контрольних завдань і екзаменаційних...
 • №64
 • 2,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учбовий посібник для студентів-заочників. — Одеса: Друкарня Одеського держуніверситету ім. І. І. Мечникова, 1962. — 126 с. В нарисі коротко характеризується більшість праць з української діалектології з 1917 до 1961 p., які друкувалися в СРСР, і тільки деякі, що публікувалися поза межами СРСР. Автор свідомий того, що в його праці деякі питання української діалектології висвітлені...
 • №65
 • 4,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Автор: студентка 4 курсу ВУЗ: ДНПУ Країна: Україна Місто: Донецьк Рік:2011 Кількість сторінок: 14 Вступ Основна частина Висновки Література Дана робота буде корисна студентам лінгвістичних вузів, філологам, етнографам, мовознавцям, ономастам.
 • №66
 • 17,79 КБ
 • добавлен
 • изменен
Житомир: Полісся, 2001. - 148 с. Описується лексика, пов'язана зі сферою народної медицини, знахарства та лікувальної магії. Зафіксовані номени локалізуються з точністю до населеного пункту за допомогою цифрової індексації, розшифрування якої подано в кінці книги. У монографії також подається алфавітний покажчик аналізованої лексики. Для діалектологів, лексикографів,...
 • №67
 • 2,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
Діялектні тексти. Едмонтон; Львів; Нью-Йорк; Торонто, 2003. –- 800 с. Книга має велике наукове значення для української діялектології, історії мови та культури мови загалом. Особливо цінні діялектні дані тих говірок, територія яких протягом тривалого часу була у складі інших держав. Ці говірки функціонували у відриві від українського мовного середовища. Саме такими є українські...
 • №68
 • 33,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тернопіль: Редакційно видавничий відділ ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2009. — 158 с. — (Studia methodologica. Випуск 27.) Павло Гриценко (Київ). Carpato-Balkanica. Українсько-хорватські паралелі на картах загальнослов’янського лінгвістичного атласу. Лемківський діалект: фонетика, лексика, фразеологія. Лев Полюга (Львів). Писемні пам'ятки Лемківщини – джерело вивчення загальноукраїнської...
 • №69
 • 1,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статья в сборнике: Славянская филология. Т. 2 / IV Международный съезд славистов. М.: Издательство АН СССР, 1958. С. 164–199. Иван Панькевич (1887–1958) – выдающийся украинский языковед и этнограф. Настоящая его статья имеет целью объяснить происхождение украинских лемковских говоров (на север от Карпат) в историческом аспекте на основании небольшого количества лемковских...
 • №70
 • 496,16 КБ
 • добавлен
 • изменен
Пряшів, 1970. — 222 с. Подаються зразки ділової і літературної мови словацьких українців 17-18 ст. та витяги із метрик та грамот померших, з яких можна черпати відомості про давні імена українського населення на Словаччині, та записи на різних інших предметах. Сюди входять і епіграфічні матеріали із сусідних українських областей і міст - з Польщі, Мадьярщини, Закарпатської...
 • №71
 • 9,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
Прага, 1938. – 550 с. Панькевич Іван Артемович (1887–1958) – видатний український мовознавець, фольклорист, мистецтвознавець, літературознавець, етнограф. З Вікіпедії: "На основі зібраного з 300 сіл діалектного матеріалу вчений видав монографію «Українські говори Підкарпатської Руси і сумежних областей» (Прага, 1938), в якій подав вичерпний опис фонетичних і морфологічних...
 • №72
 • 44,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Горлиці: Zjednoczenie Łemków, 2013. — 200 с. — ISBN 978-83-907645-6-6. Ця робота стане у нагоді тим, хто цікавиться лемківськими говірками, а також може стати практичним порадником всім, хто вживає їх нащодень, особливо у письмовій формі, дбає про чистоту свого мовлення та прагне звільнити його з пізніших чужомовних запозичень. Слово про Автора. Від редактора. Вступ. Фонетика....
 • №73
 • 12,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. — Матеріали до української етнології. — 2016. — Вип. 15. — С. 35-40. Статтю присвячено дослідженню одягу Слобожанщини на загальноукраїнському тлі. Розглянуто поширення різних видів і типів вбрання: жіночої та чоловічої сорочки, незшитого поясного одягу (плахти, джерги, запаски), безрукавного одягу (керсетки, юпки) та верхнього одягу (свити, сіряка, кобеняка тощо). У них...
 • №74
 • 255,71 КБ
 • добавлен
 • изменен
ЗВІТ Про проходження діалектологічної практики В с. Нові Озеряни Брусилівського р-ну Житомирської обл. (дослідження діалектних особливостей окремого села України на прикладі живої мови, записаної від жителів даного села) КНУ ім. Т. Шевченка, 2 курс.
 • №75
 • 28,01 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Університет ім. Тараса Шевченка, Інститут Філології, Кафедра історії мови та стилістики. Звіт про проходження діалектологічної практики в с. Крилівка Ружинського р-ну Житомирської обл. (дослідження діалектних особливостей окремого села України на прикладі живої мови, записаної від жителів даного села). вступ. Характеристика діалектних відмінностей середньонаддніпрянських...
 • №76
 • 139,85 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Стаття. — Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. — 2017. — Вип. 1. — С. 80-87. У статті йдеться про специфіку сприймання студентами нефілологічного ВНЗ лексем рід, народ, нація, мова на сучасному етапі розвитку мови. Матеріал статті базується на результатах асоціативного експерименту, в якому взяли участь 100 студентів Житомирського...
 • №77
 • 425,07 КБ
 • добавлен
 • изменен
Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. — 191 с. Навчальний посібник побудовано відповідно до сучасних концепцій викладання дисциплін лінгвістичного циклу. У ньому відповідно до трьох виокремлених змістових модулів подано матеріали лекцій, плани практичних занять, перелік питань і завдань для самостійної роботи, різнорівневі. Посібник містить перелік питань до заліку, список основної й...
 • №78
 • 1,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник статей. Вступ та редакція – Михайло Лесів. Зібрав і до друку підготував Володимир Пилипович. Перемишль, 2011. — 189 с. — ISBN 978-83-928327-2-0. Софія Рабій-Карпінська (1908, Самбір — 1997) — український мовознавець-діалектолог. Дослідниця бойківських говірок. Мешкала в США. З передмови М. Лесіва: "Її внесок у дослідження українських говірок Бойківщини залишається в...
 • №79
 • 2,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нью-Йорк - Прага - Київ, 1998 Подані тексти з сіл Убля, Новоселиця, Улічне Криве, Ковбасов та ін. Крім того, вміщено ілюстрації, інформацію про сімейно-побутові обряди русинів-українців Словаччини, мапку діалектологічних досліджень, список діалектних слів, словакізмів та богемізмів та ін.
 • №80
 • 4,37 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Монографія. — Х.: Монограф, 2012. — 218, [2] с. ISBN 978-617-7033-13-3. У монографії чи не вперше в українському мовознавстві на основі значного природного фактажу здійснено опис сільськогосподарської лексики (найменування зернових, технічних і городніх культур та їх частин, назви хвороб і шкідників сільськогосподарських рослин, найменування сортів городніх рослин, назви...
 • №81
 • 885,74 КБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. — Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серия "Філологія". — 2013. — №1080. — Вип. 69. — С. 218-224. У статті з’ясовується сутність термінів „культуротворчість” і „культуротворчий потенціал ”. Культуротворчий потенціал мають зокрема й повір’я, виражені реченням. Вони відзначаються поліфункціональністю. У статті також визначено подальші...
 • №82
 • 222,69 КБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 156 с. У посібнику відповідно до чинної програми з української діалектології викладено теоретичний матеріал, що охоплює в основному вступні розділи курсу, які супроводжуються запитаннями і завданнями для самоконтролю, що сприятимуть закріпленню вивченого. Практична ж частина спрямована на випрацювання у студентів навичок і вміння...
 • №83
 • 1,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Луганськ, 2006 У посібнику розглянуті деякі актуальні питання, пов'язані з функціонуванням в оточенні українських східнослобожанських говірок лемківського мовлення, що репрезентоване переселенцями; проаналізовані окремі особливості лемківської говірки.
 • №84
 • 62,86 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Наукова стаття. Опублікована у збірнику: Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Збірник наукових праць. - Ужгород, 2012. - Випуск 17. - С. 63-67. Стаття присвячена історії наукових досліджень будівельної лексики в говорах української мови взагалі і Закарпаття зокрема. Викладено мету, завдання, методи збору і дослідження будівельної лексики в українських говорах...
 • №85
 • 145,66 КБ
 • добавлен
 • изменен
Дніпропетровськ : Інновація, 2015. — 258 с. У монографії подано комплексний аналіз фразеології календарних і сімейних обрядів східнослобожанських говірок. За лексикографічними й етнографічними виданнями та на підставі самостійно зібраних за спеціальною програмою матеріалів представлено значний за обсягом емпіричний матеріал – 2000 обрядових фразеологічних одиниць календарного й...
 • №86
 • 2,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вінниця: Твори, 2015. — 162 с. — ISBN 978-966-924-059-0. Робота присвячена дослідженню регіональних особливостей побутування державної мови в ситуації контактного білінгвізму; містить як теоретичну, так і практичну складову проблеми мовного контактування між спорідненими мовами. У книжці подається аналіз специфічної мовної ситуації Донеччини разом із докладною характеристикою...
 • №87
 • 1,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Львівський державний педагогічний інститут, 1957. — 254 с. Гаврило Федорович Шило (1910—1998) — український мовознавець, діалектолог, лексикограф. Автор праць із фонології, порівняльної граматики слов'янських мов. Як діалектолог досліджував наддністрянські та південно-волинські говірки, їх лексику, словотвір, топонімію
 • №88
 • 6,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ужгород: Ґражда, 2007. — 268 с. У монографії вперше досліджується система звуконаслідувальної лексики українських говорів Карпат, функціонування моделей ономатопів, їх семантична, фонетична, ономатопоетична структура, словотвірний потенціал та функціонування відономатопоетичних дієслівних та іменних моделей, зв’язки ономатопеї з дитячим лексиконом та арго. Для фахівців з...
 • №89
 • 1,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе Диалектология #
Что-то не то здесь с алфавитом: Г - Ґ - опять Г
в разделе Диалектология #
У меня отображаются под разными категориями.
в разделе Диалектология #
Предлагаю перенести эти книги на страничку "Диалектология":
...
в разделе Диалектология #
Файлы перенесены.
В этом разделе нет комментариев.