Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Деловой украинский язык

Доверенные пользователи и модераторы раздела

Навчальний посібник . – Вінниця: ВНТУ, 2007. – 232 с. Навчальний посібник містить загальні відомості з дисципліни Українська мова професійного спілкування. У ньому розглянуто теоретичні питання курсу, подано орфографічний практикум, який послідовно розкриває основи української граматики, сприяє виробленню навичок стилістичного використання слів і словосполучень. Завдання і...
 • №1
 • 1,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Іліаді О. І., Афанасьєва Л. І., Громко Т. В., Жигора І. В., Кіндей Л. Г. — Навчальний посібник. – Кіровоград: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – 201 с. Тестові завдання для модульного контролю із дисциплін «Українська мова за професійним спрямуванням»,«Сучасна українська мова з практикумом»,«Основи культури мовлення», «Основи красномовства», «Риторика» (для нефілологічних...
 • №2
 • 1,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Херсон: ХДАУ, 2004. — 240 с. Основні мовні та мовленнєві поняття. Українська мова в житті суспільства. Походження української мови. Державний статус української мови. Актуальність формування культури мовлення фахівців. Основні мовні та мовленнєві поняття. Мова й мовлення. Функції мови й мовлення. Види мови й форми мовлення. Мета й завдання курсу ДУМ. Культура...
 • №3
 • 372,22 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальне видання /– Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 299 с. У пропонованому посібнику для студ. II курсу всіх спец. гуманіт. профілю ден. та заоч. форм навчання розглянуто актуальні питання культури професійного спілкування, спрямовані на посилення професійної підготовки майбутнього фахівця. Укладений відповідно до курсу „Культура професійного...
 • №4
 • 1,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Одеса: Одеський державний медичний університет (ОДМУ), 2009. — 247 с. — (Бібліотека студента-медика). — ISBN 978-966 -7733-47-6 (серія) ISBN: 978-966-443-015-6. Навчальний посiбник для студентів вищих медичних закладів, магістрантів, аспірантів, лікарів. Пропонований посібник з ділової української мови знайомить з модулем "Культура писемного й усного...
 • №5
 • 2,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання /– Харків: УЦЗУ, 2007 р. – 136 с. Курс лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуанням» відповідає чинній програмі з курсу, містить загально-теоретичні відомості про мову і мовлення, конкретизує зміст понять українська національна і літературна мова, мова професійного спілкування з позиції теорії стилів і культури мовлення. Структура курсу...
 • №6
 • 1,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – К.: НТУУ «КПI», 2014. - 150с. Навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Передмова Вступ Зразки документів Вправи на дотримання орфоепічних, орфографічних, граматичних мовних норм Лексичні вправи Вправи для редагування Тексти для перекладу Висловлювання видатних людей Російсько-український...
 • №7
 • 1,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Конспект лекцій. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.– 74с. Для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. Передмова. Основи культури української мови. Риторика і мистецтво презентації. Культура усного фахового спілкування. Форми колективного обговорювання професійних проблем. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. Етикет службового листування....
 • №8
 • 553,70 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2004. – 230 с. Навчальний посібник є теоретично-практичним курсом з українського ділового мовлення. У ньому вміщено матеріал з культури писемного й усного ділового мовлення, відображено основні норми сучасної української мови, правила написання й оформлення документації, подано практичні...
 • №9
 • 283,48 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Донбаський державний технічний університет, 2003. - 26 с. Конспект лекцій. (скорочений варіант). з української мови (за професійним спрямуванням). ст. викладача кафедри мовної підготовки фахівців Л. В. Бутенко. ( I курс).
 • №10
 • 124,90 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навч. посібник для студ. нефілол. спец. 2-е вид., доп. і випр. – Алчевськ: ДГМІ, 2003. – 253 с. Посібник рекомендовано студентам нефілологічних факультетів інститутів, технікумів, учням шкіл. Він буде також корисний людям, які працюють на виробництві, у бізнесі: менеджерам, підприємцям, посадовцям, інженерам. Усім, чия професійна діяльність здійснюється у сфері комунікації, хто...
 • №11
 • 1,32 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник для студентів нефілологічних спеціальностей. — Алчевськ, 2003. — 253 с. У посібнику багато практичних порад щодо організації та проведення нарад, зборів, проаналізовано чимало помилок, допущених мовцями, наведені до них правильні відповідники.
 • №12
 • 1,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч.-метод. зб. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад.: А. М. Сокулінський, М. Д. Верес, А. В. Подкур. — Чернігів : ЦППК, 2005. — 24 с. Навчально-методичний збірник призначений для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, які вчаться за...
 • №13
 • 403,50 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/ – Львів: Видавництво Національного університету Львівська політехніка, 2007. – 51 с. Ділова сфера – одна з життєво необхідних галузей діяльності людства. Саме за допомогою ділових документів налагоджують офіційні, службові, ділові, партнерські контакти між закладами, підприємствами, установами, державами, а також регулюють приватні стосунки між людьми. У...
 • №14
 • 507,49 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/– Львів: Видавництво Національного університету Львівська політехніка, 2009. – 76 с. У посібнику вказано на типові порушення мовних норм і подано матеріал для практичної роботи на заняттях з курсу Українська мова (за професійним спрямуванням). Для студентів усіх спеціальностей, а також для тих, хто цікавиться проблемами культури української мови. Літературна...
 • №15
 • 690,68 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання /– Львів: Видавництво Національного університету Львівська політехніка, 2010. – 72 с. Збірник тестів для студентів усіх базових напрямів і спеціальностей з курсу Українська мова (за професійним спрямуванням). Вимоги до написання ділових паперів Стилістичні норми Лексичні норми 1 Лексичні норми 2 Фразеологічні норми Ономастичні норми Словотвірні норми...
 • №16
 • 546,83 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навч.-метод. посібник. — 2-ге вид., виправ. і доповн. — Хмельницький: ЦППК, 2017. — 120 с. Культура ділового мовлення все ще залишається сьогодні для українського суспільства актуальною проблемою. Це стосується як писемної, так і усної її форм, адже, на жаль, частина наших співвітчизників ще й досі не сприймають помилки в оформленні документів, в усних виступах як "пляму на...
 • №17
 • 1,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Київ: МАУП, 2002. — 208 с. Посібник має на меті допомогти студентам правильно користуватися мовою у діловій сфері спілкування. Тут розглядаються особливості офіційно-ділового стилю, правила складання ділових паперів, аналізуються лексико-граматичні норми сучасної української мови, володіння якими є основою мовної культури людини. Для студентів вищих...
 • №18
 • 297,12 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2002 - 208 с. Посібник має на меті допомогти студентам правильно користуватися мовою у діловій сфері спілкування. Тут розглядаються особливості офіційно-ділового стилю, правила складання ділових паперів, аналізуються лексико-граматичні норми сучасної української мови, володіння якими є основою мовної культури людини. Для студентів вищих...
 • №19
 • 700,57 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2002 - 208 с. Стилістичне використання лексичних засобів мови Стилістичне використання морфологічних засобів мови Стилістичне використання синтаксичних засобів мови Ділова документація
 • №20
 • 783,76 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: МАУП, 2007. — 156 с. Мета посібника — допомогти мовцеві опанувати техніку складання ділових паперів. Вправи спрямовані на опрацювання лексичних і граматичних норм української мови. Завдання передбачають ознайомлення із зразками документів, самостійне складання ділових паперів, вибір мовного варіанта (лексичного, граматичного, стилістичного), редагування текстів, які містять...
 • №21
 • 853,07 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ Магістр, 2005. – 92 с. Навчальний посібник укладено відповідно до програми Ділова українська мова. У посібнику подано теоретичний матеріал, методичні поради для проведення практичних занять з українського ділового мовлення, вміщено завдання для практичного опрацювання тем, зразки ділових паперів, а також тексти для перекладу, самодиктантів,...
 • №22
 • 269,33 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник. — Ганжа С. А., Онищенко Г. А., Степаненко О. К. — Дніпропетровськ: Овсянников Ю. С., 2012. — 92 с. — ISBN 978-966-8309-71-7. Навчальний посібник укладено відповідно до типової програми дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням», затвердженої наказом МОН України від 21.12.2009 №1150. Навчальний посібник містить методичні рекомендації щодо...
 • №23
 • 4,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 118 с. Навчальний посібник містить теоретичний матеріал для опанування основних аспектів української мови за професійним спрямуванням. Подаються основні ознаки офіційно-ділового та наукового стилів, професійного спілкування, перекладу та редагування наукових текстів. Наведено зразки оформлення основних типів документів та правила дотримання норм...
 • №24
 • 272,40 КБ
 • добавлен
 • изменен
/- Одеса: УДАЗ ім. О.С.Попова, 1999. – 72 с. - Вид. 2-е, перер. і доп. Посібник містить класифікацію, систематизацію, правила створення та оформлення різноманітних видів документів. Дає основні аспекти діловодства, має чітку структуру: спочатку розглядаються теоретичні питання, потім подаються зразки ділової документації, поради щодо складання того чи іншого документа, подається...
 • №25
 • 355,88 КБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Торсінг, 2003. — 592 с. Мета посібника — допомогти читачеві підготувати текст лекції, доповіді або виступу, написати статтю чи монографію, скласти наказ, службовий лист або інший управлінський документ, звіт про науково-дослідну роботу або реферат, оформити дисертацію, дипломну чи курсову роботу україн­ською мовою. У посібнику зібрано складні випадки слововживання, що...
 • №26
 • 14,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. — 3-тє вид., переробл. і допов. — К.: A.C.K., 2002. — 400 с. — ISBN 966-539-254-9 У посібнику подаються основні ознаки офіційно-ділового стилю та розглядається писемна форма його реалізації — ділові папери. Наведено зразки документів, правила їх оформлення, завдання різного ступеня складності. Виклад основного матеріалу доповнюють словники...
 • №27
 • 1,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. — С. В. Глущик, О. В, Дияк, С. В. Шевчук. — 4-те вид., переробл. і допов. — К.: А. С. К. , 2008. — 400 с. У посібнику подаються основні ознаки офіційно-ділового стилю та розглядається писемна форма його реалізації — ділові папери. Наведено зразки документів, правила їх оформлення, завдання різного ступеня складності. Виклад основного матеріалу доповнюють словники...
 • №28
 • 8,95 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладів / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. — 3-тє вид., переробл. і допов. — К.: А. С. К. , 2002. — 400 с. — ISBN 966-539-254-9. У посібнику подаються основні ознаки офіційно-ділового стилю та розглядається писемна форма його реалізації — ділові папери. Наведено зразки документів, правила їх оформлення,...
 • №29
 • 3,16 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Донецьк: Сталкер, 1997. — 320 с. У книзі А. С. Головача, доцента кафедри права Донецької державної академії управління, який має ряд книг і публікацій з питань документування, подані відомості про системи документації та діловодство в управлінській діяльності; викладені сучасні вимоги до складання і оформлення службових та особистих документів з урахуванням змін державних...
 • №30
 • 7,12 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Донецьк: Сталкер, 1997. - 320 с. У книзі подані відомості про системи документації та діловодство в управлінській діяльності; викладені сучасні вимоги до складання і оформлення службових та особистих документів з урахуванням змін державних стандартів. Наведені зразки найбільш поширених з них, які складаються підприємствами, установами, організаціями, а також заяв громадян у різні...
 • №31
 • 15,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичне видання./– Київ: КНУБА, 2007. – 48с. Пропонуються завдання для підсумкового модульного контролю з курсу „Українська мова (за професійним спрямуванням). Завдання контрольних робіт охоплюють основні теми програми курсу „Українська мова (за професійним спрямуванням), тому контрольні роботи слід виконувати після опрацювання програмового матеріалу - засвоївши...
 • №32
 • 427,82 КБ
 • добавлен
 • изменен
Видавництво ВПУ-34 , 2008. - 80 с. Посібник містить зразки відповідей на питання екзаменаційних білетів з української мови (за професійним спрямуванням) з урахуванням вимог Міністерства освіти України. Матеріал викладено у сконцентрованій, стислій формі з виділенням ключових слів, що допоможе його кращому запам’ятовуванню. Для учнів ліцейних груп(«молодший спеціаліст») Вище...
 • №33
 • 1,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
К: Центр учбової літератури, 2010 . - 624 с. У навчальному посібнику, укладеному за програмою «Українська мова за професійним спрямуванням»,подано теоретичний і практичний матеріал, що стосується різних аспектів професійного спілкування,мовного й ділового етикету, значення української мови в житті суспільства, особливостей розвитку мовної системи. Розглянуто моделі поведінки й...
 • №34
 • 3,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 624 с. ISBN 978-611-01-0031-1 У навчальному посібнику, укладеному за програмою «Українська мова за професійним спрямуванням», подано теоретичний і практичний матеріал, що стосується різних аспектів професійного спілкування, мовного й ділового етикету, значення української мови в житті суспільства, особливостей розвитку мовної...
 • №35
 • 4,35 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальне видання /– Херсон: Херсонський державний університет, 2009. - 43с Плани практичних занять та методичні рекомендації до організації самостійної роботи для студентів II курсу нефілологічних спеціальностей (модулі VII «Науковий стиль та його мовні особли-вості», VIII «Офіційно-діловий стиль та його мовні особливості»). Введення дисципліни „Українська мова (за професійним...
 • №36
 • 495,81 КБ
 • добавлен
 • изменен
Запоріжжя ЗДУ, 2000. – 113с. Курс містить систематизований теоретико-практичний матеріал із українського ділового мовлення і ознайомить майбутніх фахівців з вимогами до складання й оформлення документів. Подаються питання орфографічних, лексичних, граматичних форм ділових паперів. Висвітлюються також питання етики ділового спілкування. Розраховано на викладачів, студентів, а...
 • №37
 • 751,58 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Запоріжжя: ЗДУ, 2000. — 113 с. Курс містить систематизований теоретико-практичний матеріал із україн- ського ділового мовлення і ознайомить майбутніх фахівців з вимогами до складання й оформлення документів. Подаються питання орфографічних, лексич- них, граматичних форм ділових паперів. Висвітлюються також питання етики ділового спілкування. Розраховано на викладачів,...
 • №38
 • 227,47 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Київ׃ Міжнародна агенція «BeeZone», 2004. — 336 с. Містить теоретичний і практичний матеріал, що стосується різних аспектів ділового спілкування, мовного й ділового етикету. Розглядаються моделі поведінки й аспекти створення образу ділової людини. Вправи для роботи над мовою мають на меті вдосконалення правописних навичок. Ґрунтовно викладено правила...
 • №39
 • 440,58 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. - 97 с. Стилістична система сучасної української літературної мови. Суспільна природа мови. Суспільні функції мови. Структура та система мови. Мова і мовлення. Українська мова серед інших мов. Національна мова та її форми. Стилі мовлення. Лексика офіційно-ділового та наукового стилів. Історичні зміни у складі української...
 • №40
 • 145,02 КБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник для студентів усіх спеціальностей за скороченим терміном навчання / В. М. Дейнека, І. М. Кобзар, Є. А. Мацнєва, Н. І. Мозгова – Донецьк: ДонДУЕТ, 2004. – 106 с. Даний посібник містить відомості про основні мовні норми усного й писемного професійного спілкування в діловій сфері. До розгляду пропонуються питання з орфоепії, лексики, граматики, стилістики, орфографії й...
 • №41
 • 119,62 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник. — Миколаїв: Вид-во Чорноморський національний університет імені Петра Могили (ЧДУ імені Петра Могили), 2015. — 188 с. — ISBN 978-966-336-332-5. Навчальний посібник є практичним курсом з української мови (за професійним спрямуванням), який укладено відповідно до типової програми дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”, затвердженої наказом...
 • №42
 • 1,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. Опорний конспект. з дисципліни. «Ділова українська мова в державному управлінні». Спеціальність – „Державне управління.
 • №43
 • 45,33 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Львів: НЛТУ України, 2007. - 95 с. Мова і мовлення в житті людини Мова. Функції мови Українська мова – національна мова українського народу, її місце серед мов світу Особливості розвитку української мови у різні періоди Поняття про мову та мовлення. Літературна мова Український правопис. Принципи українського правопису Стилі і жанри сучасної української літературної мови...
 • №44
 • 148,57 КБ
 • добавлен
 • изменен
Конспект лекцій. - Львів: НЛТУ України, 2010. - 163 с. Тема 1. Мова і мовлення в житті людини Мова. Функції мови Українська мова – національна мова українського народу, її місце серед мов світу Особливості розвитку української мови у різні періоди Поняття про мову та мовлення. Літературна мова Український правопис. Принципи українського правопису Стилі і жанри сучасної...
 • №45
 • 146,04 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичне видання. - Київ: НУБіП України, 2013. - 118 с. Робоча навчальна програма складена на основі типової програми „Культура мовлення та культура ділового спілкування» для вищих навчальних аграрних закладів III - IV рівнів акредитації, затвердженої на засіданні кафедри української мови та англійської мови для зооветеринарних спеціальностей Національного аграрного...
 • №46
 • 908,95 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичне видання. - Київ: НУБіП України, 2010. - 131 с. Робоча навчальна програма складена на основі типової програми „Публічне мовлення та культура ділового спілкування» для вищих навчальних аграрних закладів III - IV рівнів акредитації, затвердженої на засіданні кафедри української мови та англійської мови для зооветеринарних спеціальностей Національного аграрного...
 • №47
 • 839,80 КБ
 • добавлен
 • изменен
Електронний ресурс / Укл. : Г. М. Дядюра; В.І. Кухарєва-Рожко, Г.Ф. Ракшанова, Л.М. Сидоренко Черкаський держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2008. – 131 с. Методичний посібник складається з двох частин: конспекту лекцій, де у стислому вигляді подано основні теоретичні відомості, а також навчально-методичного матеріалу, що містить тестові завдання для перевірки засвоєного...
 • №48
 • 927,03 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Київ: НАУ, 2011. – 244 с. Навчальний посібник містить відомості загальнотеоретичного й прикладного характеру про мову та її функції, норми літературної мови, офіційно-діловий стиль, а також у ньому подано класифікацію ділових паперів, вимоги до складання та зразки оформлення найчастіше вживаних різнотипних документів. Основна частина присвячена діловим...
 • №49
 • 1,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 26с. Цей збірник з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» підготовлений для студентів, які здобувають вищу технічну освіту на факультеті інформаційних технологій. Основні завдання начальної дисципліни – формування навичок професійної комунікації, студіювання особливостей фахової мови на розвиток культури мови,...
 • №50
 • 232,17 КБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: ХНАМГ, 2008. – 36 с. Для студентів 1 курсу напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»). Дані навчальні матеріали призначені для студентів 1 курсу навчання, які вивчають дисципліну «Українська мова». Їх мета – допомогти студентам у самостійній роботі над засвоєнням і вдосконаленням знань з українського ділового мовлення....
 • №51
 • 64,22 КБ
 • добавлен
 • изменен
Конспект лекцій. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 110 с. Для студентів денної та заочної форм навчання усіх напрямів підготовки бакалавра. Головна мета видання – надати практичну допомогу студентам при вивченні курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)», систематизувати та узагальнити теоретичний матеріал, отриманий на лекціях. Законодавчі та...
 • №52
 • 980,29 КБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник. — Донецьк: БАО, 2004. — 480 с. Культура мовлення — невід’ємна частина індивідуальної характеристики людини. А для тих, чия професійна діяльність безпосередньо пов’язана зі спілкуванням, вона є важливою умовою успіху. У цьому посібнику читач знайде всі необхідні йому довідкові матеріали, які допоможуть оволодіти нормами сучасної української мови, передусім в...
 • №53
 • 8,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2007. - 480 с. - ISBN 978-966-548-770-8 Культура мовлення - невід'ємна частина індивідуальної характеристики людини. А для тих, чия професійна діяльність безпосередньо пов'язана зі спілкуванням, вона є важливою умовою успіху. У цьому посібнику читач знайде всі необхідні йому довідкові матеріали, які допоможуть оволодіти нормами сучасної української...
 • №54
 • 8,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. - 474 с. Культура мовлення - невід'ємна частина індивідуальної характеристики людини. А для тих, чия професійна діяльність безпосередньо пов'язана зі спілкуванням, вона є важливою умовою успіху. У цьому посібнику читач знайде всі необхідні йому довідкові матеріали, які допоможуть оволодіти нормами сучасної української мови, передусім в актуальному...
 • №55
 • 12,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Написати зразки таких документів і охарактеризувати їх: Автобіографія, типи. Заява (проста, складна, вмотивована і невмотивована) Характеристика, її складові частини. Довідка. Доповідна записка, типи. Пояснювальна записка, типи. Скарга. Привітання. Запрошення. Звіт. Оголошення, види. План, види. Протокол, типи. Витяг із протоколу. Резюме Доручення. Розписка....
 • №56
 • 23,69 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Учебное пособие, на укр. яз. - К.: ЕксОб, 2003. - 268с. У посібнику подаються основні ознаки офіційно-ділового стилю спілкування та розглядається письмова форма його реалізації - ділові папери. Представлені зразки організаційно-розпорядчої документації. Окремий розділ присвячений організації роботи з документами. Наведена методика використання діловодства в навчальній...
 • №57
 • 2,48 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
— X.: Торсінг, 2001.- 384 с. ББК 74.25 ISBN 966-7661-78-4 Посібник містить характеристику функціональних стилів сучасної української літературної мови. Наведено типові зразки рукописних документів, їх класифікацію, складові та вимоги до укладання. Правила в розділі «Орфографія» враховують останні зміни правопису й акцентують увагу на особливостях уживання частин мови в...
 • №58
 • 6,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харьков: Торсинг, 2001. — 382 с. Посібник містить характеристику функціональних стилів сучасної української літературної мови. Наведено типові зразки рукописних документів, їх класифікацію, складові та вимоги до укладання. Правила в розділі «Орфографія» враховують останні зміни правопису й акцентують увагу на особливостях уживання частин мови в діловодстві. Розділ «Усне...
 • №59
 • 567,82 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Харків: "Торсинг",2001. - 382 с. / ISBN 966-7661-78-4 ББК 74.25 Описание: Посібник містить характеристику функціональних стилів сучасної української літературної мови. Наведено типові зразки рукописних документів, їх класифікацію, складові та вимоги до укладання. Правила в розділі «Орфографія» враховують останні зміни правопису й акцентують увагу на особливостях уживання...
 • №60
 • 7,30 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Харків: Торсінг,2003. - 446 с. Посібник містить характеристику функціональних стилів сучасної української літературної мови. Наведено типові зразки рукописних документів, їх класифікацію, складові та вимоги до укладання. Правила в розділі «Орфографія» враховують останні зміни правопису й акцентують увагу на особливостях уживання частин мови в діловодстві. Розділ «Усне ділове...
 • №61
 • 732,01 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Издательство: "Торсинг", Харків, 3-тє видання 2003. — 448 с. Посібник містить характеристику функціональних стилів сучасної української літературної мови. Наведено типові зразки рукописних документів, їх класифікацію, складові та вимоги до укладання. Правила в розділі «Орфографія» враховують останні зміни правопису й акцентують увагу на особливостях уживання частин мови в...
 • №62
 • 6,84 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Підручник. - К.: Академія муніципального управління, 2007 - 350 с. Підручник містить комплекс теоретичних, методичних і організаційно-практичних проблем, які розглянуті з точки зору ролі та значення документаційного забезпечення державного управління та місцевого самоврядування. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, спеціалістів з організації діловодства установ,...
 • №63
 • 404,17 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
/- Одеса: УДАЗ ім. О.С.Попова, 1999. – 37 с. Матеріали поетапного контролю знань студентів з курсу Ділова українська мова. Робота являє собою систему вправ i завдань з курсу Ділова українська мова й адресована студентам вищих навчальних закладів. Вона містить в собi три розділи, по десять варіантів контроль-них робіт в кожному, й націлена на перевірку теоретичних та практичних...
 • №64
 • 185,44 КБ
 • добавлен
 • изменен
/– Одеса: УДАЗ ім. О. С. Попова, 1999. -53с. Матеріали для самостійної роботи студентів з правопису повнозначних частин української мови Методичні вказівки подають систему вправ і завдань з правопису повнозначних частин мови. Матеріали для самостійної роботи мають допомогти у формуванні навичок правильного використання слів та їхнього морфологічного оформлення. Методичні...
 • №65
 • 138,37 КБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 30 с. Цей збірник для студентів факультету радіоелектроніки та телекомунікацій містить навчальні тексти до нововведеної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням», у тому числі фахової тематики з радіотехніки, макро- та мікроелектроніки, напівпровідникової, телевізійної, цифрової й мікропроцесорної техніки, технології виготовлення...
 • №66
 • 288,27 КБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. — К.: АЛЕРТА, 2004. — 320 с. — ISBN 966-8533-01-1. Цей підручник є оновленим виданням першого в Україні навчального посібника офіційно-ділового спрямування в мовному аспекті, на базі якого впроваджено в систему освіти предметний курс з ділової професійної мови. У підручнику подаються мовні рекомендації та зразки складання й оформлення ділових паперів (інформаційних,...
 • №67
 • 2,49 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Підручник. - К.: Центр учбової літератури. 2008. - 196 с. Підручник містить матеріали з усної і писемної ділової мови з погляду сучасних вимог. Він охоплює загальним спектр мовних знань і навичок, які мають здобути студенти у процесі навчання відповідно до програми чинного курсу. Підручник складається з чотирьох розділів і додатків. Він навчить виражати думку у грамотній...
 • №68
 • 765,26 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
2 ге видання. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 304 с. У підручнику висвітлюється теоретичний і практичний матеріал під кутом ви мог, які ставлять вищі навчальні заклади до мовної підготовки майбутніх правників. Підручник написаний відповідно до програми чинного курсу. Він складається із п’яти розділів, котрі гармонійно пов’язані між собою. Вони орієнтують,...
 • №69
 • 877,93 КБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 256 с. Підручник висвітлює теоретичний і практичний матеріал відповідно до чинної програми курсу з української мови професійного спрямування. Він до поможе майбутнім фахівцям оволодіти навичками усної і писемної професійної мови, піднести загальний рівень мовної культури. Наголошується на особливостях усного мовлення, зокрема,...
 • №70
 • 2,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Одеса: Одеський національний економічний університет (ОНЕУ), 2016. – 462 с. Посібник створений із метою сформувати у студентів цілісний погляд на мову як універсальний засіб спілкування, як інструмент фахового самовираження й удосконалення. Теоретичний матеріал ґрунтується на усталених в українській філології відомостях про особливості наукового та...
 • №71
 • 2,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Житомир: ПП «Рута», 2011. — 115 с. Автори: К.Я. Климова, І.В. Голубовська, Н.Д. Охріменко, О.А. Левківська Навчальний посібник для самостійної роботи студентів нефілологічних спеціальностей університетів очної та дистанційної форм освіти У навчальному посібнику висвітлено всі змістові модулі, передбачені навчальною програмою з української мови (за професійним спрямуванням) для...
 • №72
 • 2,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. для студ. усіх спец. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – 184 с. Загальна характеристика мови як суспільного явища Поняття про мову Функції мови Структурні одиниці мови Мова і мовлення Форми вираження мовлення Норми літературної мови Питання для самоконтролю Стилістична диференціація української мови Стиль як різновид літературної мови Стилі сучасної...
 • №73
 • 274,10 КБ
 • добавлен
 • изменен
2-е вид. перероб. і доп. - К.: В-во "Вища школа", 1977. - 296 с. Довідник містить відомості про загальну й мовну культуру ділового спілкування в його усній і писемній формах. Зазначається які слова, словосполучення і речення найдоцільніше вживати в документах, які види їх нині є найпоширенішими, як вони оформляються. Розглядаються, крім того, різні види усного ділового...
 • №74
 • 4,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2013. – 147 с. Навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням». Мета цієї дисципліни – формування комунікативної культури у сфері професійного мовлення в його усній і писемній формах, навичок практичного володіння мовою, обумовленого фаховими потребами. Для досягнення цієї...
 • №75
 • 568,56 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник для студентів І курсу 1—2-го медичних факультетів. — Запоріжжя: ЗДМУ, 2015. — 74 с. Подано систематизований теоретичний матеріал до кожної теми, вказано на основні аспекти вивчення мовних норм сучасної літературної мови, дано вказівки щодо опрацювання фахових текстів та підготовки до контрольних робіт. Значну увагу приділено правилам літературного слововживання...
 • №76
 • 543,09 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Київ: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (КНЕУ), 2015. — 215 с. — ISBN 978-966-483-983-6. Цей навчальний посібник актуалізує навички усної та писемної комунікації, удосконалює вміння ви-користовувати мовні засоби, ураховуючи специфіку офіційно-ділового стилю. Матеріал тренінгу структуровано за великими й малими...
 • №77
 • 2,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Практикум. – Кривий Ріг: Криворізький державний педагогічний університет (КДПУ), 2017. – 135 с. У практикумі з «Української наукової мови» подано ряд практичних завдань для навчання аспірантів спеціальностей 01 Освіта (011 Науки про освіту), 03 Гуманітарні науки (035 Філологія), 05 Соціальні та поведінкові науки (053 Психологія; 054 Соціологія), 10 Природничі науки (104 Фізика та...
 • №78
 • 1,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни Українська мова за правознавчим спрямуванням (відповідно до вимог ECTS). Х.: Нац. юрид. акад. України, 2010. – 188 с. ЗМІСТ: Вступ. Загальний розрахунок годин лекцій, практичних занять, самостійної роботи. Програма навчальної дисципліни Українська мова за правознавчим...
 • №79
 • 1,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Вінниця: Вінницький національний медичний університе ім. М.І. Пирогова, 2016. – 48 с. Навчальний посібник адресовано студентам, що вивчають українську мову (за професійним спрямуванням). Мета посібника – ознайомити студентів-медиків із видами та формами фахового спілкування. Навчити оперувати медичною термінологією з урахуванням базових...
 • №80
 • 817,76 КБ
 • добавлен
 • изменен
Видання друге, виправлене і доповнене, Черкаси – 2002. - 145 с. У посібнику подано основні теоретичні відомості з ділового українського мовлення, висвітлено питання правопису та загальні мовні правила Практичні вправи та завдання допоможуть систематизувати, поглибити та перевірити знання, набуті в процесі вивчення курсу Розраховано на студентів та викладачів вищих навчальних...
 • №81
 • 1,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Видання друге, виправлене і доповнене, Черкаси – 2002. - 145 с. У посібнику подано основні теоретичні відомості з ділового українського мовлення, висвітлено питання правопису та загальні мовні правила Практичні вправи та завдання допоможуть систематизувати, поглибити та перевірити знання, набуті в процесі вивчення курсу Розраховано на студентів та викладачів вищих навчальних...
 • №82
 • 243,96 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник. - Тернопіль: ТДМУ., 2006. - 252с Робочий зошит з ділової української мови допоможе студентові глибше засвоїти навчальний матеріал. Посібник складається з інформаційної частини, практичних завдань, рекомендацій щодо написання офіційних ділових документів. Він відповідає вимогам програми з курсу "Ділова українська мова" і призначений для студентів вищих медичних...
 • №83
 • 1011,51 КБ
 • добавлен
 • изменен
Черкаси: Сіяч, 1917. — 27 с. Посібник з ділового листування українською мовою.
 • №84
 • 1,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Черкаси: Сіяч, 1917. — 27 с. Посібник з ділового листування українською мовою.
 • №85
 • 1,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Полтава: Українська медична стоматологічна академія, 2006. – 115 с. Навчальний посібник із курсу "Ділова українська мова". Посібник містить основні характеристики офіційно-ділового стилю сучасної української мови. Наведені взірці найпоширеніших документів, адаптованих до потреб мови теоретичної та практичної медицини, їхні визначення, реквізити, особливості...
 • №86
 • 694,38 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Полтава: Форміка, 2004. – 140 с. — ISBN 966-95815-9-1. Посібник містить аналіз найактуальніших проблем і труднощів уживання професійної лексики в галузі теоретичної та практичної медицини, розглядаються складні випадки перекладу професіоналізмів із російської мови, особливості куль-тури мовлення медика. Адресований студентам медичних вузів, лікарям,...
 • №87
 • 2,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Полтава: ТОВ "АСМІ" 2017. – 332 с. — ISBN 978-966-182-450-7. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України. Посібник містить теоретичний матеріал та апробовані профілізовані індивідуальні завдання для вивчення студентами медичного і стоматологічного факультетів навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»....
 • №88
 • 1,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Курс лекцій. — Краматорськ: ДДМА, 2008. — 210 с. Посібник містить загальнотеоретичні відомості про мову і мовлення, функції мови, розкриває зміст понять українська національна і літературна мова, мова професійного спілкування з позиції теорії стилів та культури мовлення. Докладно описано особливості усного й писемного мовлення, види й форми їх реалізації; норми мови...
 • №89
 • 330,44 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Полтава: ПолтНТУ, 2015. — 280 с. — ISBN 978-966-616-137-9. Навчальний посібник укладено відповідно до робочої навчальної програми дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» і спрямовано на підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів. Пропоноване видання містить тематику...
 • №90
 • 2,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. - Х.: Нац. ун-т Юрид. акад. України, 2011. — 227 c. Навчальна дисципліна Українська мова (за правознавчим спрямуванням) передбачає вироблення, а частіше – закріплення умінь та навичок володіння українською мовою для висловлення думки, складання фахових документів. Пропонований навчальний посібник є теоретичним підґрунтям. Укладений відповідно до навчального плану,...
 • №91
 • 1,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник.– Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. – 107 с. ISBN: 978-966-458-277-0 Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Українська мова (за правознавчим спрямуванням)» для студентів заочних факультетів № 1, 2 Мета і завдання навчальної дисципліни Структура навчальної дисципліни План практичного заняття Основні теоретичні положення дисципліни Форми...
 • №92
 • 635,88 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/ – Харків: Нац. юрид. акад.України, 2010. – 78 с. Вступ. Загальний розрахунок годин навчальної дисципліни Мова і стиль судочинства». Програма навчальної дисципліни Мова і стиль судочинства. Практичні заняття. Вправи для самостійної роботи. Мовностилістичні завдання для самостійної роботи. Самостійна робота. Список літератури. Рекомендовано до видання...
 • №93
 • 454,32 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Вінниця: Вінницький національний медичний університе ім. М.І. Пирогова, 2016. – 44 с. Навчальний посібник призначений для студентів першого курсу, які вивчають дисципліну «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Видання містить теоретичний матеріал про призначення організаційно-розпорядчих документів, їх види та групи (вказівки, розпорядження,...
 • №94
 • 785,26 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Вінниця: Вінницький національний медичний університе ім. М.І. Пирогова, 2016. – 38 с. Навчальний посібник призначений для студентів першого курсу, які вивчають дисципліну «Українська мова (за професійним спрямуванням)». У виданні подано загальні й специфічні функції, основні ознаки класифікації документів; наведено вимоги до укладання й типові зразки...
 • №95
 • 720,89 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник для студентів навчальних закладів фізичного виховання і спорту. – Львів, 1998. – 65 с. У посібнику викладені основні проблеми ділового мовлення на лексичному, морфологічному і синтаксичному рівнях. Засвоєння нормативного слововживання на зразках різних ділових паперів, навчальних вправах і завданнях сприятиме підвищенню мовленнєвої культури...
 • №96
 • 958,12 КБ
 • добавлен
 • изменен
навч. посібник. – Дніпропетровськ : «Інновація» 2015. – 200 с. Представлені у посібнику матеріали покликані допомогти майбутнім юристам у вивченні навчального курсу «Комунікативна культура юриста», зокрема в освоєнні філософських, етичних, психологічних основ ділового спілкування, а також способів застосування на практиці норм і правил комунікативної діяльності. Посібник...
 • №97
 • 1,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник для студентів ВНЗ. — 4-те видання. — Київ: Каравела, 2012. — 352 с. Посібник містить загальнотеоретичні відомості про мову і мовлення, основні функції мови, конкретизує зміст понять українська національна і літературна мова, мова професійного спілкування з позиції теорії стилів та культури мовлення. докладно описано особливості усного та писемного ділового...
 • №98
 • 7,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібн. — К.: Каравела, 2005. — 352 с. Посібник містить загальнотеоретичні відомості про мову і мовлення, основні функції мови, конкретизує зміст понять українська національна і літературна мова, мова професійного спілкування з позиції теорії стилів та культури мовлення. Докладно описано особливості усного та писемного ділового мовлення, види та форми їх реалізації, а також...
 • №99
 • 1,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник для студентів ВНЗ. — Львів: 2005. Українська мова професійного спілкування в аспекті теорії стилів та культура мовлення; Культура усного професійного мовлення ; Лексичні норми мови професійного спілкування; Морфологічні норми мови професійного спілкування; Синтаксичні норми мови професійного спілкування; Документ як основний вид писемного ділового...
 • №100
 • 385,63 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібн. - К.: Каравела, 2005. - 352 с. Посібник містить загальнотеоретичні відомості про мову і мовлення, основні функції мови, конкретизує зміст понять українська національна і літературна мова, мова професійного спілкування з позиції теорії стилів та культури мовлення. Докладно описано особливості усного та писемного ділового мовлення, види та форми їх реалізації, а...
 • №101
 • 517,37 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник для вищих навчальних закладів нефілологічного напрямку підготовки. Донецьк: ДонНТУ, 2006 р. – 191 с. Особливості етапів розвитку сучасної української літературної мови. Характерні риси сучасної української літературної мови. Поняття про текст. Види згортання інформації (плани, конспект, резюме, анотація). Характерні риси усної форми мовлення....
 • №102
 • 284,19 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Збірник.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 38с. Цей збірник до дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням для студентів машинобудівного факультету містить фахові науково-навчальні тексти з технології машинобудування, будування авіаційних двигунів та енергетичних установок літальних апаратів, підйомно- транспортних машин, обладнання та технології пластичного деформування...
 • №103
 • 415,00 КБ
 • добавлен
 • изменен
Профессионал, 2005. - 496 с. У навчальному посібнику подано дидактичний матеріал до вивчення тем, пов'язаних із професіями, які опановують студенти економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. В основу практичного курсу покладено структурно-модульну схему навчання. Система вправ і завдань допоможе майбутнім економістам вивчити особливості професійного мовлення на...
 • №104
 • 1,28 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Для студентів денного відділення біологічного факультету. — Донецьк: ДНУ, 2010. — 40 с. У першій частині посібника включені поради, як оформити документ для тих чи інших організацій та установ із певними завданнями. До другої частини дібрано мікротексти з словничком та завданням, які подаються по мірі опрацювання навчального матеріалу. Сподіваємося, що запропонований матеріал...
 • №105
 • 147,65 КБ
 • добавлен
 • изменен
Модульний курс. Видання 3є, перероблене та доповнене. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 592 с. Погано розпізнані таблиці! Навчальний посібник складається з двох частин: перша частина (лекцій ний курс) передбачає теоретичне викладення матеріалу за модульним принципом; друга (практичний курс) містить коротке викладення курсу в таблицях, вправи і...
 • №106
 • 879,98 КБ
 • добавлен
 • изменен
Модульний курс. Видання 3-є, перероблене та доповнене. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 592 с. Навчальний посібник складається з двох частин: перша частина (лекцій ний курс) передбачає теоретичне викладення матеріалу за модульним принципом; друга (практичний курс) містить коротке викладення курсу в таблицях, вправи і завдання, методичні поради щодо...
 • №107
 • 1,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
К. : Персонал, 2009. — 208 с. Посібник присвячено проблемі простого ускладненого речення, зокрема питанням, які активно дискутуються в сучасній синтаксичній науці. Представлено різні погляди дослідників на ускладнення реченнєвої структури, враховано новітні тенденції в розвитку теоретичної та навчальної граматики, особливу увагу приділено функціональній семантиці розгляданих...
 • №108
 • 13,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
ДонДТУ, Україна, Алчевськ, 2013, 6 стор. Прийменникові конструкції Прийменникові конструкції у діловому мовленні Перелік використаної літератури
 • №109
 • 20,44 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-практичне видання.– Харків: ХНАДУ, 2014. – 136 с. Пропонований зошит-конспект до І блоку змістових модулів створений за вимогами кредитно-модульної системи навчання, яка полягає в тому, що основною одиницею програми є модуль, який має декілька аспектів: змістовий, організаційний, заліковий аспект з урахуванням самостійної роботи студента, а також кредит як міра...
 • №110
 • 1,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: ХНАДУ, 2009. – 120 с. Пропонований зошит-конспект до І блоку змістових модулів створений за вимогами кредитно-модульної системи навчання, яка полягає в тому, що основною одиницею програми є модуль, який має декілька аспектів: змістовий, організаційний, заліковий аспект з урахуванням самостійної роботи студента, а також кредит як міра працезатрат студента на засвоєння...
 • №111
 • 682,56 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-практичне видання. – Харків: ХНАДУ, 2014. – 132 с. Пропонований зошит-конспект до ІІ блоку змістових модулів створений за вимогами кредитно-модульної системи навчання, яка полягає в тому, що основною одиницею програми є модуль, який має декілька аспектів: змістовий, організаційний, заліковий аспект з урахуванням самостійної роботи студента, а також кредит як міра...
 • №112
 • 1,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник.— Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2009. — 380 с. У посібнику здійснено спробу систематизувати теоретичний матеріал з проблем формування культури ділового спілкування, вміщеного у підручниках, посібниках, окремих науково-популярних статтях зарубіжних і вітчизняних авторів. Виклад матеріалу орієнтований на викладачів курсів «Ділове спілкування», «Ораторська...
 • №113
 • 4,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 38с. Методичні рекомендації до самостійної роботи і варіанти комплексної контрольної роботи №1 для студентів заочної форми навчання на гуманітарно-правовому та гуманітарному факультетах ЗНТУ. Варіанти комплексних контрольних робіт з «Українська мова за професійним спрямуванням» «УМПС» розроблено в контексті завдань другого...
 • №114
 • 306,94 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання /-Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 30с. Методичні рекомендації до самостійної роботи і варіанти комплексної контрольної роботи №2 для студентів заочної форми навчання на гуманітарно- правовому та гуманітарному факультетах ЗНТУ. Варіанти комплексних контрольних робіт з «Українська мова за професійним спрямуванням» «УМПС» розроблено в контексті завдань другого...
 • №115
 • 258,83 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 42 с. Методичні рекомендації до самостійної роботи і варіанти комплексної контрольної роботи №3 для студентів заочної форми навчання на гуманітарно- правовому та гуманітарному факультетах ЗНТУ. Варіанти комплексних контрольних робіт з «Українська мова за професійним спрямуванням» «УМПС» розроблено в контексті завдань другого...
 • №116
 • 341,49 КБ
 • добавлен
 • изменен
Опорні конспекти з дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням). - 55 с. Національна мова і мовна політика. Походження і функціонування мови. Особливості розвитку мовної системи і професійне спілкування. Загальні положення. Культура мовлення. Види ораторського мистецтва. Жанри публічних виступів. Власне українські слова. Іншомовна лексика. Терміни....
 • №117
 • 134,76 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навч. посібник. - К.: Либідь, 1993. - 192 с. Посібник має на меті сприяти активному запровадженню ділового мовлення у різних сферах державного і господарського спілкування. Видання включає цікаві форми піднесення грамотності з морфології та синтаксису, лексичної культури, загального справочинства. Ілюстративно доповнюють текст взірці ділової документації, поради як складати той...
 • №118
 • 1,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. - К.: Либідь, 1995. - 208 с. Посібник має на меті сприяти активному запровадженню ділового мовлення у різних сферах державного і господарського спілкування. Видання включає цікаві форми піднесення грамотності з морфології та синтаксису, лексичної культури, загального справочинства. Ілюстративно доповнюють текст взірці ділової документації, поради як складати той...
 • №119
 • 6,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – 2-е вид., переробл. і доп. / МВС України, Луган. акад. внутр. справ МВС ім. 10-річчя незалежності України / Відп. ред. О. М. Литвинов; Вст. ст. І. П. Ющука. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 304 с. Посібник написаний з урахуванням сучасних проблем мовної освіти в Україні. У ньому системно викладено основний теоретичний матеріал курсу, чітко визначені...
 • №120
 • 344,84 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник /-МВС України, Луган.держ.ун-т внутр.справ імені Е.О.Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім.Е.О.Дідоренка, 2009. – 448с. ISBN 978-966-2905-55-3 В основу навчального посібника покладено науково обгрунтовану та методично апробовано ідею навчання професійної мови правника в контексі концепсії діяльнісного підходу та в умовах Болоньского процесу. Посібник складається...
 • №121
 • 13,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2010. - 224 с У посібнику подано основні теоретичні відомості про культуру українського мовлення, з’ясовано поняття мова, мовлення, літературна мова, її усна і писемна форми, норми літературної мови та їх роль у формуванні мовленнєвої культури громадян України. Окремо виділено культуру ділового мовлення, розкрито особливості...
 • №122
 • 1,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 224 с. - ISBN 978-611-01-0182-0. У посібнику подано основні теоретичні відомості про культуру українського мовлення, з’ясовано поняття мова, мовлення, літературна мова, її усна і писемна форми, норми літературної мови та їх роль у формуванні мовленнєвої культури громадян України. Окремо виділено культуру ділового...
 • №123
 • 2,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник.– Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. – 148 с. ISBN: 978-966-458-277-0 Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Українська мова (за правознавчим спрямуванням)» для студентів вечірнього факультету Передмова Структура навчальної дисципліни Теми і плани практичних занять Основні теоретичні положення навчальної дисципліни Завдання для...
 • №124
 • 929,88 КБ
 • добавлен
 • изменен
Пивоваров В. М., Савченко Л. Г., Калашник Ю. І. Ділова українська мова: Навч. посіб. – Х.: Право, 2008. – 120 с. У навчальному посібнику подано матеріал про культуру слова, викладено мовні норми, охарактеризовано усне та писемне ділове спілкування, наведено стилі сучасної української літературної мови. Посібник призначено для студентів та всіх, хто вивчає державну мову, не...
 • №125
 • 857,80 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчально – методичний посібник. /– Чернігів: ЦППК, 2009. – 25 с. Навчально – методичний посібник призначений для працівників місцевих органів державної виконавчої влади, які навчаються за професійною програмою підвищення кваліфікації (модуль «Ділове українське мовлення», програмами тематичних короткотемінових семінарів, викладачів Центру. Усне та писемне ділове мовлення....
 • №126
 • 289,67 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні поради /– Чернігів: ЦППК, 2011. – 166 с. Збірник призначений для державних службовців, переможців конкурсу «кращий державний службовець», які вчаться за програмою підвищення кваліфікації державних службовців II – VII категорій посад в рамках проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець». Поняття культури мовлення . Синонімічний вибір...
 • №127
 • 910,58 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні поради /– Чернігів: ЦППК, 2013. – 62 с. Навчально-методичний збірник присвячений особливостям правопису власних назв. Він містить українсько-російський словник чоловічих та жіночих імен, наведено російські прізвища та їх відповідники українською мовою і навпаки: перераховано українські прізвища та їх відповідники російською мовою. Збірник розрахований на державних...
 • №128
 • 369,99 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичний порадник /– Чернігів: ЦППК, 2012. – 22 с. У методичному пораднику наведено правила вживання окремих слів, іншомовні слова та їх відповідники, розглянуто типові помилки в діловій мові та правила вживання прийменників. Розраховано на державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування. Яке слово вибрати?. Іншомовні слова та їх українські відповідники....
 • №129
 • 207,45 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - 192 с. У посібнику розглядаються особливості усного і писемного ділового мовлення, граматичні парадигми чистини мови у ділових паперах, подаються зразки і правила оформлення документів. Наводяться приклади перекладу з російської мови на українську найуживаніших у діловодстві мовних зворотів, типових помилок. Розрахований на слухачів...
 • №130
 • 4,44 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник. 3-тє видання. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 256 с. У навчальному посібнику розглядаються граматичні правила, особливості писемного й усного ділового мовлення, реквізити і правила оформлення документів. Наводяться приклади перекладу із російської мови на українську найуживаніших слів і словосполучень із ділової сфери.
 • №131
 • 1,47 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник. 3-тє видання. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 256 с. -ISBN 978-966-364-553-7 У навчальному посібнику розглядаються граматичні парадигми частин мови в ділових паперах, особливості писемного й усного ділового мовлення, реквізити і правила оформлення документів. Наводяться приклади перекладу з російської мови на українську найуживаніших слів і...
 • №132
 • 1,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. — 3-тє вид., стер. — К. : НАДУ, 2011. — 168 с. — ISBN 966-619-194-6. У навчальному посібнику розглядаються граматичні парадигми частин мови в ділових паперах, особливості писемного й усного ділового мовлення, реквізити та правила оформлення документів. Наводяться приклади перекладу з російської мови на українську найуживаніших слів і словосполучень із ділової сфери....
 • №133
 • 1,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — 3-тє вид., стер. — Київ: Національна академія державного управління при Президентові України (НАДУ), 2011. — 168 с. — (Бібліотека магістра). — ISBN 966-619-194-6. У навчальному посібнику розглядаються граматичні парадигми частин мови в ділових паперах, особливості писемного й усного ділового мовлення, реквізити та правила оформлення документів. Наводяться...
 • №134
 • 1,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. - К. : Видавництво НАДУ, 2007. - 16 с. У навчально-методичному посібнику розглядається функціонування мовних засобів у діловій сфері. Розрахований на використання у системі підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.
 • №135
 • 210,26 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. - К. : Вид-во НАДУ, 2007. - 76 с. Важливим завданням державних службовців є вміння правильно готувати ділові документи, в яких нині в організаціях органів державної влади та місцевого самоврядування є істотні недоліки. Дане видання і підготовлено з цією метою та розраховане на використання в системі підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб...
 • №136
 • 496,84 КБ
 • добавлен
 • изменен
К. : НАДУ, 2009. — 48 с. Навчально-методичний посібник містить результати науково-дослідної роботи за темою "Створення системи тестування з ділової української мови для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" (номер державної реєстрації 0108U002026), виконаної в рамках Комплексного наукового проекту Національної академії державного управління при...
 • №137
 • 424,25 КБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. — К. : Кондор-Видавництво, 2012. — 350 с. Відповідно до програми Міністерства освіти і науки України "Українська мова за професійним спрямуванням" для вищих навчальних закладів, укладено цей підручник з метою допомогти викладачам і студентам (курсантам, слухачам) удосконалити навички у володінні усним і писемним...
 • №138
 • 19,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник/ – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 189 с. ISBN 978-966-310-227-6 У посібнику подано теоретичний матеріал, зорієнтований на усунення поверхового опанування студентами технічних спеціальностей норм української літературної мови, обмеженість словникового складу, яка заважає висловити думку чітко, виразно, різноманітно. Система завдань призначена удосконалювати...
 • №139
 • 1,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Полтавська О. М. Вивчення української мови (за професійним спрямуванням): теоретичний і практичний аспекти: Навч. посібн. / О. М. Полтавська. – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 189 с. (Учебное пособие)
 • №140
 • 220,26 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник / – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 189 с. ISBN 978-966-310-227-6 У посібнику подано теоретичний матеріал, зорієнтований на усунення поверхового опанування студентами технічних спеціальностей норм української літературної мови, обмеженість словникового складу, яка заважає висловити думку чітко, виразно, різноманітно. Система завдань призначена удосконалювати...
 • №141
 • 1,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 7.030201 – Журналістика. Зміст. Вступ. Предмет лексикології. Лексичне значення слова. Багатозначність. Антоніми. Синоніми. Омоніми. Пароніми. Лексика сучасної української мови за походженням. Неологізми. Застаріла лексика. Діалектизми. Терміни. Професіоналізми. Розмовна й просторічна лексика. Жаргонізми та арго....
 • №142
 • 174,88 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Стаття опублікована у збірнику: Наукові записки . Серія: Філологія. Збірник наукових праць/Вінницький державний пед.університет ім. М. Коцюбинського; гол. редактор Н.Л. Іваницька. – Вінниця, 2009. – Вип .11. – с. 317-322 У статті розглядається один з основних жанрів юридичного дискурсу – жанр законотворчості. Обґрунтовується сутність аспекту жанру з погляду термінологічного та...
 • №143
 • 26,08 КБ
 • добавлен
 • изменен
1. Автобіографія, типи. 2. Заява (проста, складна, вмотивована і невмотивована) 3. Характеристика, її складові частини. 4. Довідка. 5. Доповідна записка, типи. 6. Пояснювальна записка, типи. 7. Скарга. 8. Привітання. 9. Запрошення. 10. Звіт. 11. Оголошення, види. 12. План, види. 13. Протокол, типи. 14. Витяг із протоколу. 15. Резюме 16. Доручення. 17. Розписка....
 • №144
 • 37,40 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник "Українське ділове мовлення" академіка Академії наук вищої школи України Ю. Ф. Прадіда. Теорія, зразки документів, словник. Ч. 1
 • №145
 • 91,93 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник "Українське ділове мовлення" академіка Академії наук вищої школи України Ю. Ф. Прадіда. Теорія, зразки документів, словник. Ч. 2
 • №146
 • 63,89 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник. - Сімферополь: Ельіньо, 2005. - 164 с. Зміст Передмова Українська літературна мова Норми української літературної мови Основні графічні норми української літературної мови Основні орфоепічні норми української літературної мови Голосні звуки та їх вимова Приголосні звуки та їх вимова Основні акцентологічні норми української літературної мови...
 • №147
 • 102,95 КБ
 • добавлен
 • изменен
Рекомендації щодо практичного застосування української ділової мови в роботі з документами і професійному спілкуванні Рекомендації підготовлені на основі чинних нормативно-правових актів, Інструкції з діловодства у Верховній Раді України, установлених форм документів та термінів сучасної української ділової лексики. Розробник: Олійник Ірина Григорівна – кандидат філологічних...
 • №148
 • 101,72 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Посібник. – Донецьк: ДонIЗТ, 2010. –28 с. Посібник покликаний як узагальнити і систематизувати знання з української мови, набуті студентами у школі, так і сформувати мовну особистість, обізнану з культурою усного і писемного мовлення, яка вміє у повному обсязі використовувати набуті знання, уміння та навички для оптимальної мовної поведінки у професійній сфері. Видання...
 • №149
 • 314,71 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/– Хмельницький: Хмельницький університет управління та права: ХУУП, 2009. – 200 с. Проблеми мовленнєвого етикету Синонімічний вибір слова і документ. Пароніми в документах Іншомовні слова в документах Іншомовні слова та їх українські відповідники Суржик у текстах документів Вживання прийменників Особливості правопису власних назв Додаток 1...
 • №150
 • 1,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Донецьк: ДонНУ, 2010. – 110 с . Українська мова за професійним спрямуванням: для студентів спеціальності «Правознавство» (заочна і прискорена форми навчання): навчальний посібник. Містить рекомендації і практичні завдання, які допоможуть студентам вправно використовувати потрібні мовні конструкції з наукового і офіційно-ділового стилів української мови, правильно будувати...
 • №151
 • 264,46 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник / – Донецьк: ДонНУ, 2010. – 110 с . Містить рекомендації і практичні завдання, які допоможуть студентам спеціальності «Правознавство» (заочна і прискорена форми навчання вправно використовувати потрібні мовні конструкції з наукового і офіційно-ділового стилів української мови, правильно будувати речення, грамотно оформляти різні види документів. Частина І....
 • №152
 • 1,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник /– Донецьк: ДонНУ, 2010. – 110 с . Містить рекомендації і практичні завдання, які допоможуть студентам спеціальності «Правознавство» (заочна і прискорена форми навчання) вправно використовувати потрібні мовні конструкції з наукового і офіційно-ділового стилів української мови, правильно будувати речення, грамотно оформляти різні види документів. Частина І....
 • №153
 • 1,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. — 607 с.: іл., табл. — ISBN 978-966-14-7280-7. Мета ціїє книги — допомогти читачеві правильно й грамотно підготувати докуменацію будь-якого типу: управлінську, щодо сосбового складу, з господарсько-облікової діяльності, а також фінансові папери. Окремий розділ присвячено нормам ділового листування і культурі ділового...
 • №154
 • 80,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. — 2-е вид. / Є. І. Світлична, А. А. Берестова, А. Є. Прийомко та ін. — Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. — 320 с. Підручник містить класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних документів, граматик української мови в обсязі, передбаченому програмою з курсу ділової української мови. Підручник поєднує теоретичний матеріал і...
 • №155
 • 1,78 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Підручник. — 2-е вид. — Харків: Вид-во Національної фармацевтичної академії України (НФАУ): Золоті сторінки, 2002. — 320 с. — ISBN 966-615-096-4; ISBN 966-95930-0-Х. Підручник містить класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних документів, граматику української мови в обсязі, передбаченому програмою з курсу ділової української мови. Підручник...
 • №156
 • 2,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. — Х. : Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002. — 256 с. У теоретичній частині посібника розглянуто загальні питання щодо стилістики української мови, стилістичної норми й деякі стилістичні порушення при перекладі з російської мови та складанні документів. Наведено тексти із завданнями на опрацювання основних стилістичних і...
 • №157
 • 1,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Світлична Є. І., Берестова А. А., Цвяшко Ю. О., Піддубна В. Н., Жук Л. Г. Навчальний посібник. — Харків: Вид-во Національної фармацевтичної академії України (НФАУ), Золоті сторінки, 2002. — 283 с. — ISBN 966-615-122-7. ISBN 966-0000-00-0. У теоретичній частині посібника розглянуто загальні питання щодо стилістики української мови, стилістичної норми й деякі стилістичні порушення...
 • №158
 • 2,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Украина, Алчевск, ДонГТУ, с.4 Мовне наукове портфоліо, що репрезентує фах. Фахові статті, монографіх, словники. Їх бібліографічний опис. Анотації.
 • №159
 • 12,69 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник.— 3-тє вид., виправл. і доповн. - Київ: Знання, 2012. - 215 с. -ISBN 978-966-346-952-2 (тверда палітурка). -ISBN 978-966-346-953-9 (м’яка обкладинка). У посібнику вміщено теоретичний матеріал, який охоплює основні питання курсу Українська мова за професійним спрямуванням. До кожної теми подано практичні завдання, що допоможуть закріпити на практиці здобуті...
 • №160
 • 2,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник.— 3-тє вид., виправл. і доповн. — Київ: Знання, 2012. — 215 с. — ISBN 978-966-346-952-2 (тверда палітурка). — ISBN 978-966-346-953-9 (м’яка обкладинка). У посібнику вміщено теоретичний матеріал, який охоплює основні питання курсу Українська мова за професійним спрямуванням. До кожної теми подано практичні завдання, що допоможуть закріпити на практиці здобуті...
 • №161
 • 3,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Суми: Сумський державний університет, 2016. — 129 с. — ISBN 978-966-657-646-3. Навчальний посібник для іноземних студентів медичного профілю (з англійською мовою навчання). Навчальний посібник адресовано іноземним студентам, які здобувають медичну освіту в Україні англійською мовою. Метою посібника є допомога студентам у вивченні української мови як для...
 • №162
 • 1,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Суми: Сумський державний університет, 2016. — 113 с. — ISBN 978-9978-966-657-647-0. Навчальний посібник для іноземних студентів медичного профілю (з російською мовою навчання). Навчальний посібник адресовано іноземним студентам, які здобувають медичну освіту в Україні російською мовою. Метою посібника є допомога студентам у вивченні української мови як...
 • №163
 • 2,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Харків: Вид-во Народна Українська Академія, 2017. – 100 с. Посібник містить науково-теоретичний матеріал із культури української мови, писемного й усного ділового спілкування. Розкрито основні поняття ділового мовлення, особливості ведення документації, подано інформацію про документи. Навчальний посібник орієнтований на студентів заочної форми навчання. Він...
 • №164
 • 972,95 КБ
 • добавлен
 • изменен
Львів, 2009., 236 с. Навчальний посібник для самостійної роботи Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів(Лист №14\18-Г-1315 від 06.06.2008 р.) Зміст Передмова Тематична самостійна робота Мова та її функції Мова і національна картина світу Мова і держава Поняття...
 • №165
 • 888,78 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/ – Керч: КДМТУ, 2008. - 19с. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання 2 курсу спеціальностей «Судноводіння», «Судноводіння та промислове рибальство», 4 курсу «Експлуатація суднових енергетичних установок» напряму 6.070104 «Морський та річковий транспорт», 1 курсу «Водні біоресурси» напряму 6.090201 «Водні біоресурси й...
 • №166
 • 214,65 КБ
 • добавлен
 • изменен
Запоріжжа, 2008. - 140 c. Навчальний посібник містить відомості з основних розділів сучасної української літературної мови, ділової української мови, на яких базується опанування курсу «Українська мова професійного спрямування». Проаналізовано специфіку вживання повнозначних і службових частин мови, а також різних типів синтаксичних конструкцій в професійному мовленні. Подана...
 • №167
 • 853,80 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Конспект лекцій. – Дніпродзержинськ: ДДТУ,2013.- 81с. Конспект лекцій з курсу Українська мова за професійним спрямуванням спрямований на формування чіткого і правильного розуміння ролі державної мови у професійній діяльності; вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері; сприйняття її відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології свого...
 • №168
 • 469,69 КБ
 • добавлен
 • изменен
Степаненко О.К., Ганжа С.А., Онищенко Г.А. — Навчальний посібник. — Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2012. — 112 с. — ISBN 978-966-2607-27-7. Навчальний посібник для заочного та дистанційного навчання. Навчальний посібник укладений відповідно до типової програми дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням», затвердженої наказом № 1150 МОН України від 21.12.2009. Містить...
 • №169
 • 5,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Акастьолова О.Г., Баранник О.Ю., Ганжа С.А., Майборода Н.Г., Онищенко Г.А., Степаненко О.К., Тупиця О.С. — Навчальний посібник. — Дніпропетровськ: Пороги, 2011. — 216 с. — ISBN 978-617-518-141-6. Навчальний посібник укладений на основі діючої вузівської програми для студентів вищих навчальних закладів. Видання містить матеріали, що сприятимуть поліпшенню знань із таких розділів:...
 • №170
 • 1,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/– Вінниця: РВВ ВНАУ, 2010. – 203 с. – Укр. мовою. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання побудовано за модульним принципом і ставить за мету дати студентам основні теоретичні відомості з української мови, її історії, стилістики, професійного мовлення. Видання містить у собі робочу програму, плани...
 • №171
 • 1,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Вінниця: РВВ ВНАУ, 2012. — 333 с. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів галузей знань 0305 «Економіка та підприємництво», 0306 «Менеджмент та адміністрування» денної форми навчання. Навчальний посібник побудовано за модульним принципом і ставить за мету дати студентам основні теоретичні відомості з української мови, її історії, стилістики,...
 • №172
 • 2,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Київ : Центр навч. л-ри, 2005. — 272 с. Навчальний посібник присвячений вивченню культури фахоїю-го мовлення юристів, утвердженню на практиці усіх типів, норм сучасної української літературної мови, удосконаленню комунікативних взаємозв'язків правників у їх службовій діяльності. Для курсантів, студентів, викладачів вищих-хнавчальних закладів правничого...
 • №173
 • 1,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Запоріжжя: Запорізький державний медичний університет (ЗДМУ), 2015. — 94 с. Навчальний посібник містить теоретичний матеріал з тем «Лексичний аспект професійної мови медиків. Лексико-стилістичні норми. Фразеологізовані одиниці у фа-ховому мовленні» та «Професійна документація медиків. Особливості її складання та оформлення», перелік питань для самоконтролю...
 • №174
 • 461,50 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник. — Запоріжжя: Запорізький державний медичний університет (ЗДМУ), 2018. — 80 с. Навчально-методичний посібник для студентів І курсу медичних факультетів. У навчально-методичному посібнику розкрито основні аспекти таких видів мовленнєвої підготовки майбутніх лікарів, як переклад та редагування фахових текстів, що є ефектив-ним засобом формування їх...
 • №175
 • 548,38 КБ
 • добавлен
 • изменен
Авторський колектив кафедри української та російської мов ДонНТУ. Навчальне видання/– Донецьк: ДонНТУ, 2006 – 206 с. У навчальному посібнику надано інформацію про характерні риси сучасної української літературної мови. Розглянуто основні елементи наукового тексту, види згортання його інформації: плани, конспект, резюме, анотація. Описано особливості усної і писемної форм...
 • №176
 • 1,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мова віддзеркалює загальний рівень професійної культури спеціаліста будь-якого фаху, стає своєрідним її інтегратором. За станом професійної мови можна встановити стан професійної культури: чим розвиненіша мова, тим багатша культура. Опанування технологій професійно-ділової комунікації - безумовне свідоцтво комунікативної компетентності спеціаліста, його професійної зрілості. Від...
 • №177
 • 85,70 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальне видання/ – Севастополь: видавництво СевНТУ, 2009. – 35 с. Конспект лекцій для заочної форми навчання. Мовне законодавство в Україні. Стилі і норми української літературної мови в професійному спілкуванні. Культура укладання професійних документів. Усне професійне мовлення. Українська термінологія в професійному спілкуванні.
 • №178
 • 443,12 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/ - Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 64 с. (Укр. мов.) Подано вправи, що сприятимуть удосконаленню професійного рівня мовленнєвої діяльності майбутніх фахівців, утвердженню всіх типів норм сучасної української літературної мови на практиці. Запропонований збірник вправ містить значний обсяг матеріалу для практичних та семінарських занять, а також список...
 • №179
 • 679,73 КБ
 • добавлен
 • изменен
Дніпропетровськ: Репозиторій ДНУ, 2017. — 53 с. Видання містить теоретичні відомості з курсу української ділової мови. Призначений для студентів філологічного напряму, викладачів та усіх, хто хоче покращити свою мовленнєву культуру професійного спілкування. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Основи культури української мови....
 • №180
 • 800,26 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/ – Харків: Вид. ХНЕУ, 2013. – 52 с. (Укр. мов., рос. мов.) Наведено завдання й наукові тексти, призначені для формування компетентностей якісного перекладу та правильного використання найуживаніших мовних структур наукового стилю, відтворення російськомовних текстів українською мовою. Рекомендовано для аспірантів і студентів з метою подальшого вдосконалення...
 • №181
 • 694,73 КБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. — Харків: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця), 2018. — 436 с. — ISBN 978-966-676-717-5 . Підручник містить загальнотеоретичні відомості про мову професійного спрямування з огляду на нормативність як основу літературної мови та теорію стилів і культуру мовлення. Матеріал структуровано за розділами, у кожному з яких...
 • №182
 • 4,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. — Харків: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця), 2018. — 436 с. — ISBN 978-966-676-717-5 . Підручник містить загальнотеоретичні відомості про мову професійного спрямування з огляду на нормативність як основу літературної мови та теорію стилів і культуру мовлення. Матеріал структуровано за розділами, у кожному з яких...
 • №183
 • 3,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник для студентів ВНЗ. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 240 с. У формі таблиць і схем наведено загальнотеоретичний матеріал, що стосується різних аспектів професійного спілкування, мовного й ділового етикету; основних правил оформлення ділової документації, особливостей наукової, аналітичної та управлінської діяльності. Подано завдання й тести для...
 • №184
 • 1,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — 3-тє вид., перероблене і доповнене. —Донецьк: Донецький національний технічний університет (ДонНТУ), 2002. — 132 с. Навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладів. У посібнику подаються відомості про характерні риси і особливості української мови, усної та писемної форми ділового спілкування. Вміщено матеріал про лексичні,...
 • №185
 • 1,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ (ОДУВС), 2012. — 144 с. Посібник містить вклад навчального курсу української мови за професійним спрямуван-ням для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Увагу приділено як традиційному підходу до навчання української мови, так і актуальному - комунікативному - через застосування...
 • №186
 • 1,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Київ: Альтера, 2002. — 144 с. Посібник призначений для систематизації та закріплення знань з усіх розділів курсу ділової української мови, набуття навичок складання різних видів ділових паперів, удоскона­лення зв’язного мовлення. Усні та письмові завдання спрямо­вані на самостійну творчу роботу студентів. Наприкінці посібника вміщено кілька варіантів...
 • №187
 • 3,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Видавництво А. С. К., 2002. - 216 с. Посібник містить сім тестових завдань І, II і III рівнів складності, що охоплюють усі розділи курсу. Пропоновані тести допоможуть перевірити в повному обсязі рівень знань студентів із правил укладання документів, етикету ділового спілкування, а також лексичних, орфографічних, пунктуаційних та стилістичних норм української мови. Для...
 • №188
 • 234,65 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальне видання/- Київ: Літера ЛТД, 2004. – 397с. ISBN: 966-7543-43-9 Мета пропонованого навчального посібника — допомогти державним службовцям досконало оволодіти українською літературною мовою, піднести рівень культури усного й писемного мовлення, а також набути навичок укладання конкретних документів. Посібник написано відповідно до Національного стандарту України «Державна...
 • №189
 • 6,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. К: Літера ЛТД, 2003. 448 c. Підручник відрізняється від попередніх тим, що побудований за модулями, відповідає новій міністерській програм. Кожен модуль містить теоретичний, практичний блоки, блок індивідуальних домашніх завдань, запитань і завдань для самоконтролю, а також блок тестових завдань і контрольний блок. До архіву додано міністерську програму курсу...
 • №190
 • 859,28 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Літера ЛТД, 2003. — 480 с. — ISBN 966-7543-25-0. (Файл в формате PDF с распознаванием текста. ) Підручник містить відомості про стилі сучасної української літературної мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних видів документів, а також пов’язаний з темою теоретичний матеріал із сучасної...
 • №191
 • 35,27 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Алерта, 2008. - 301 с. Шосте видання. Навчальний посібник містить відомості про стилі сучасної української мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних видів документів, а також пов'язаний з темою теоретичний матеріал із сучасної української мови. Система вправ і завдань має на меті як набуття...
 • №192
 • 4,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Літера ЛТД, 2003. — 480 с. — ISBN 966-7543-25-0. Підручник містить відомості про стилі сучасної української літературної мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних видів документів, а також пов’язаний з темою теоретичний матеріал із сучасної української мови. Система вправ і завдань сприятиме як...
 • №193
 • 1018,13 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник. - 6-те вид., випр. і допов. - К.: Алерта, 2008. - 301 с. Навчальний посібник містить відомості про стилі сучасної української мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних видів документів, а також пов'язаний з темою теоретичний матеріал із сучасної української мови. Система вправ і...
 • №194
 • 6,93 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Літера ЛТД, 2003. — 480 с. — ISBN 966-7543-25-0. Підручник містить відомості про стилі сучасної української літературної мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних видів документів, а також пов’язаний з темою теоретичний матеріал із сучасної української мови. Система вправ і завдань сприятиме як...
 • №195
 • 29,50 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Підручник. — 5-те вид., доп. і перероб. — К.: Арій, 2010. — 576 с. — ISBN 978-966-498-078-1. Підручник містить відомості про стилі сучасної української літературної мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних видів документів, а також пов’язаний з темою теоретичний матеріал із сучасної української...
 • №196
 • 66,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Алерта, 2011. — 248 с. Законодавчі та нормативно-стильові підстави професійного спілкування. Професійна комунікація. Наукова комунікація як складова фахової діяльності.
 • №197
 • 5,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. - К.: Алерта, 2010. - 696 с Передмова Змістовий модуль Законодавчі та нормативно-Стильові ознаки професійного спілкування державна мова - мова професійного спілкування Основи культури української мови Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні Змістовий модуль Професійна комунікація спілкування як інструмент професійної діяльності...
 • №198
 • 5,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Одеса: Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.Попова, 2009. — 48 с. У навчальному посібнику подано основні аспекти діловодства: розглянуті теоретичні питання: особливості офіційно-ділового стилю української мови, поняття документа, класифікація документів, їх характеристика, зміст, композиція, вимоги до укладання та оформлення, особливості мови текстів ділових паперів;...
 • №199
 • 459,71 КБ
 • добавлен
 • изменен
Донецьк : ДонУЕП, 2010. — 178 с. Важливість дисциплін, які вивчають українську мову полягає у тому, що сьогодні національна мова виходить на перший план не тільки на державному, але й на науковому та побутовому рівнях. Курс лекцій рекомендований для студентів економічних та юридичних спеціальностей, а також для всіх, хто цікавиться специфікою наукового стилю, його...
 • №200
 • 431,84 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.