Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Украинский язык

Методики преподавания

Учебные курсы

Учебно-методические материалы

Программное обеспечение

Hamburg: Helmut Buske Verlag, 1999. — xv, 302. — (Die Deutsche Bibliothek). — 1999 ISBN 3-87548-169-0. Das Lehrbuch der ukrainischen Sprache wurde für Studenten der Geistes- und Kulturwissenschaften sowie für Teilnehmer an Sprachlehrkursen in Volkshochschulen und anderen Einrichtungen der Erwachsenenbildung konzipiert, die in Unterricht und Selbststudium Ukrainisch lernen...
 • №1
 • 88,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
[The Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.Annals. ; Vol.15, N 39-40] In honor of George y. Shevelov. Edited by Jacob P. Hursky New York : The Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., 1983 . ― 383 с. В книге собраны статьи крупных славистов по украинскому языку, в т.ч. по его истории, морфологии, этимологии и др.
 • №2
 • 4,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 90 с. Посібник містить рекомендації щодо типових мовленнєвих помилок, суперечливих та складних проблем морфології і синтаксису сучасної української літературної мови. Подано систему вправ, практичних рекомендацій, виконання яких допомагає уникнути помилок у писемному й усному мовленні та сприятиме засвоєнню нових рекомендацій щодо...
 • №3
 • 626,86 КБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: КАРО, 2013. — 336 с. Предлагаемое учебное пособие предназначено для студентов, изучающих украинский язык в университетах, а также для всех граждан России и СНГ, желающих изучить украинский язык или усовершенствовать уже имеющиеся знания. Книга состоит из трех разделов. В первом в форме таблиц и комментариев к ним приводятся основные сведения по грамматике украинского языка,...
 • №4
 • 248,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб./ С. П. Бевзенко, Л. П. Литвин, Г. В. Семеренко. — К.: Вища шк., 2005. — 270 с. Подано цілісний систематичний виклад синтаксису сучасної української літературної мови. Зроблено спробу огляду основних напрямів вивчення українського синтаксису. Головну увагу приділено опису основних синтаксичних одиниць — словосполучення, речення, надфразної єдності, або складного...
 • №5
 • 1,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2006. — 272 с. У посібнику представлено спробу простежити за основними напрямками формування і розвитку української словесності. Теоретичний і практичний матеріал допоможе студентам зорієнтуватися в розмаїтті наукової та науково-методичної літератури, уникнути помилок в усній та писемній мові. Посібник...
 • №6
 • 22,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Лекції.– Х. : Вид-во НУА, 2013. – 176 с. Конспект лекцій для студ. 1-го курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система). Основне завдання посібника – допомогти студентам з неоднаковим рівнем мовної підготовки опанувати теоретичні питання лексикології, фразеології, фонетики, орфоепії; ознайомити майбутніх референтів-перекладачів зі...
 • №7
 • 1,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Це інтерактивна версія відомої книжки Беленькова Н. «Російські прислів'я та приказки з українськими відповідниками». Словник містить більше шестисот найпопулярніших російських прислів'їв та приказок. До кожної з них подано по кілька українських відповідників. Словник розрахований на письменників, перекладачів, учителів, студентів, журналістів та інших. Оцініть зручність...
 • №8
 • 893,58 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Наукова думка, 1997. — 52 с. Брошура містить повний виклад змін, внесених до «Українського правопису». Автор у стислій формі подає пояснення цих змін, ілюструє їх необхідною кількістю прикладів. Видання адресоване насамперед працівникам освіти – учителям, вихователям, керівникам закладів освіти, але може становити практичний інтерес для всіх, хто має потребу в докладному...
 • №9
 • 32,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алманах. — София, 2012. — ISSN 1314­572X. Алманахът „Българската украинистика“ е онлайн издание на официалния сайт на специалността Украинска филология и част от едноименния проект, финансиран от НИД на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ и представя веднъж годишно научни публикации в областта на хуманитаристиката, в частност на украинистиката. Алманахът публикува...
 • №10
 • 2,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вакарюк Л.О. Українська мова. Морфеміка і словотвір - Тернопіль. - 2010. 200 с. У навчальному посібнику відповідно до вузівської програми з "Сучасної української літературної мови" у систематичній послідовності визначаються всі одиниці морфемної та словотвірної підсистем літературної мови з їх одночасною всебічною характеристикою, розкриваються базові поняття цих підсистем,...
 • №11
 • 26,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львов: Напечатано черенками Института Ставропигїяньского, 1849. — 224 с. Грамматика руского языка составлена Яковомъ Головацкимъ (профессоромъ руского языка и словесности рускои при всеучилищу Львовскомъ).
 • №12
 • 5,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Умань: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2017. — 56 с. У методичних рекомендаціях до лабораторних робіт із сучасної української літературної мови для студентів-філологів денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 014.01 Середня освіта. Українська мова і література запропоновано завдання до лабораторних робіт,...
 • №13
 • 1,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник для дистанційного навчання. — Умань: Візаві, 2017. – 262 с. Навчально-методичний посібник для дистанційного навчання за модулями охоплює основні питання теоретичного курсу сучасної української літературної мови з фонетики, фонології, лексикології, фразеології, граматики, морфеміки, словотвору та морфології. Для закріплення поняттєвої бази в кінці...
 • №14
 • 1,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Відбитка з "Наукових Записок" Українського Вільного Університету в Мюнхені, 1963. — ч. 7. — 35 сторінок. Чіткої межі поміж арґотизмами вояків та інших суспільних груп немає. Своєрідна осмоза існує, зокрема, поміж арґотизмами вояків та сленґом міської вулиці, а далі — в'язнів, підпільників, злодіїв. Тим-то й виникають територіальні різниці поміж арґотизмами вояцтва з...
 • №15
 • 2,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник для студентів вищих навчальних закладів.— К.: ВЦ «Академія», 2004. — 336 с. (Альма-матер] У підручнику висвітлено основні закономірності морфологічної системи української мови, проаналізовано на рівні сучасних наукових досягнень категоріальне значення, морфологічні категорії, синтаксичні властивості і суфікси частин мови. Є в ньому відомості з історії формування...
 • №16
 • 9,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник / А. П. Грищенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ та ін.; За ред. А. П. Грищенка. — 3-тє вид., допов. — К.: Вища шк., 2002. — 439 с. — ISBN 966-642-092-9. У третьому виданні підручника (2-ге вид. — 1997 р.), доповненому відповідно до чинної програми курсу «Сучасна українська літературна мова», висвітлено основні закономірності функціонування фонологічної і фонетичної систем...
 • №17
 • 23,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник. — Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. — 248 с. — ISBN 978-966-353-255-4. Навчально-методичний посібник призначений для бакалаврів і спеціалістів спеціальності 6.020303, 7.02030301 – філологія (українська мова та література). У першій частині представлено програму з української мови до державного екзамену на здобуття кваліфікаційного...
 • №18
 • 3,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Часть 1: 8 диктантов. 2009 год. Аудио: 64 Kbps, 32000 Hz, 2 канала На допомогу всім охочим стати справді грамотними людьми ми пропонуємо цей аудіозбірник. Він складається з CD-диска і книжечки з текстами 35 диктантів, дібраних із творів українських письменників, науково-популярних статей тощо. На диску записано аудіофайли диктантів, начитаних викладачами-філологами. Кожен...
 • №19
 • 83,47 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навч. посіб. — Киев: Литера, 2014. — 512 с. Нині освіта набуває інноваційного характеру, що позитивно впливає на форму вання особистості, сприяє реалізації всіх її життєвих можливостей. Вимоги, які ставляться ло молоді за цих умов, досить високі, що спону кає випу скників загаль-ноосвітніх навчальних закладів критично і творчо мислити, застосовувати набуті знання і вміння...
 • №20
 • 13,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Умань: Візаві, 2015. — 208 с. Навчальний комплекс містить курс лекцій із синтаксису сучасної української літературної мови та навчально-методичні матеріали, необхідні студентам-філологам для практичних та лабораторних занять. Курс лекцій укладено відповідно до чинної робочої програми. Навчально-методичні матеріали включають у себе тематику практичних занять...
 • №21
 • 1,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Вид. 3-тє, переробл. і випр. — Київ: НАДУ при Президентові України, 2014. — 124 с. — ISBN 966-619-204-7. У навчальному посібнику “Практичний курс української мови” у зручній і доступній формі розглядаються питання основних розділів української мови – лексикології, фразеології, орфоепії, орфографії і пунктуації. Наведено різноманітні схеми, таблиці, приклади...
 • №22
 • 821,55 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 160 с. У навчальному посібнику «Практичний курс української мови» у зручній і доступній формі розглядаються питання основних розділів української мови — лексикології, фразеології, орфоепії, орфографії і пунктуації. Наведено різноманітні схеми, таблиці, приклади перекладу з російської мови на українську найуживаніших слів і...
 • №23
 • 1,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
2-ге вид., виправ. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 160 с. — ISBN 978-611-01-0034-2. OCR. У навчальному посібнику у зручній і доступній формі розглядаються питання основних розділів української мови – лексикології, фразеології, орфоепії, орфографії і пунктуації. Наведено різноманітні схеми, таблиці, приклади перекладу з російської мови на українську найуживаніших слів і...
 • №24
 • 1,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. – К.: НДІУ, 2007. – 444 с. У книзі йдеться про актуальне для сучасних гуманітарних знань і для виховання державницької ідеології питання зв’язку мови з українознавчим світоглядом громадян України. Через погляд на мову не лише як на лінгвістичне явище, знакову систему, а й як на ознаку етносу, невіддільну частину історії народу утверджується думка про мову – концентр...
 • №25
 • 2,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/– Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2012. – 256 с. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів . – 2-ге вид., доп. Зміст видання відповідає програмі дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Докладно розглянуто теоретичні засади української граматики, подано найрізноманітніші завдан-ня на засвоєння та...
 • №26
 • 1,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Вид-во Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, 2014. - 252 с. ISBN 978966-02-6934-7. Хрестоматія «Українська мова» містить біографічні нариси про видатних українських мовознавців із зазначенням їхніх найголовніших публікацій, уривки з однієї чи кількох праць та низку запитань-завдань для перевірки засвоєння знань студентами. Науково-методичний комплекс...
 • №27
 • 3,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
К., Вид-во Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2014. – 252 с. ISBN 978966-02-6934-7. Хрестоматія «Українська мова» містить біографічні нариси про видатних українських мовознавців із зазначенням їхніх найголовніших публікацій, уривки з однієї чи кількох праць та низку запитань-завдань для перевірки засвоєння знань студентами. Науково-методичний...
 • №28
 • 3,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Вид-во Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, 2014. – 248 с. ISBN 978966-02-6934-7. Хрестоматія «Українська мова» містить біографічні нариси про видатних українських мовознавців із зазначенням їхніх найголовніших публікацій, уривки з однієї чи кількох праць та низку запитань-завдань для перевірки засвоєння знань студентами. Науково-методичний комплекс...
 • №29
 • 3,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дрогобич: Видавнича фірма "Відродження, 1994. – 218 с. ISBN 5-7707-5898-8 Пропонованa праця в лаконічній фopмi тез шиpoкo висвітлює мовознавчy проблематикy, пов'язанy iз суттю, роллю тa функціонуванням мови в суспільствi, розкривaє механізм денаціоналізацiї наpoдy нa мовномy грунтi, подає науковий матеpіал, необxідний кожномy громадяниновi для вироблення мовознавчогo...
 • №30
 • 9,19 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Монографія. — К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2006. — 328 с. У монографії в контексті загальнотеоретичних проблем когнітивної лінгвістики й термінознавства розроблено окремі теоретичні положення нового напряму лінгвістичних досліджень - когнітивної термінології, або наукової лінгвоконцептології, спираючись на які, можна розглядати механізми концептуалізації та задавати параметри...
 • №31
 • 5,48 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
С. О. Караман, О. В. Караман, М. Я. Плющ [та ін.]; за ред. С. О. Карамана. — К.: Літера, 2011. — 560 с. У посібнику, відповідно до типової програми з курсу «Сучасна українська літературна мова», компактно репрезентовано розділи «Фонетика і фонологія»; «Орфоепія»; «Графіка й орфографія»; «Лексикологія і фразеологія»; «Лексикографія»; «Морфеміка»; «Словотвір»; «Морфологія»;...
 • №32
 • 18,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ : Наукова думка, 1984. — 152 с. У монографії досліджується історична антропонімія ХVІ ст. усіх етнічних земель України у нерозривному зв'язку з відповідними явищами антропонімії інших східнослов'янських мов, аналізуються способи ідентифікації особи в адміністративно-юридичних документах ХVІ ст., фонетичні особливості і словотвірні типи власних імен. У праці використані...
 • №33
 • 34,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – 2-ге видання, виправлене і доповнене – Київ: Ліра–К, 2006. – 240с. У посібнику здійснено спробу систематизувати теоретичний матеріал з проблем формування культури і техніки мовлення, вміщений у підручниках, посібниках та окремих наукових і науково-популярних статтях, запропоновано схеми і таблиці. Структура посібника відповідає змісту і завданням,...
 • №34
 • 3,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нью-Йорк: Наукове Товариство ім. Т.Г. Шевченка, 1966. — 220 с. Ця книжка призначена для широких кіл української громадськости, які мають поглиблювати й підвищувати набуті вже в школі знання з української мови, а також для студентів вищих закладів, які вивчають підвищений курс української мови, для вчителів шкіл українознавства й для всіх тих, хто бажає дізнатися детально з...
 • №35
 • 13,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вінніпег, 1954. - 48 с. Розвиток кожної мови проходить органічно з розвитком народу. У праці детально аналізують гіпотези і погляди С.Смаль-Стоцького, А.Шахматова та ін. мовознавців, а також робиться спроба детального наукового аналізу явищ української мови та її місця серед слов'янських мов
 • №36
 • 2,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Рад. шк., 1985. - 207 с. Ця книжка розповідає про історію виникнення в українській мові низки запозичених слів, насамперед тих, з якими при переході від мови до мови відбувалися різні "пригоди" - зміна форми, значення, забарвлення, вживання. Слова погруповано за тематичним принципом в окремі статті.
 • №37
 • 7,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Радяньска школа, 1986. – 384 с. Автор – Алла Петрівна Коваль (1923-2009), український мовознавець, доктор філологічних наук. В цій книжці розкривається походження і значення великої кількості окремих слів та висловів, переважно іншомовного походження, піднімаються питання правильного слововживання у різноманітних ситуаціях. Вона – не лише довідник, хоч багатьом може послужити...
 • №38
 • 15,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1964. — 672 с. Кожному з нас варто завантажити собі цю солідну книжечку, адже це – перша спроба узагальнити й пояснити різнорідний лексичний та фразеологічний матеріал, який традиційно об’єднується назвою «крилаті слова» або «крилаті вирази» в Україні. Вираз «крилаті слова», що вперше зустрічається ще в епічних поемах Гомера, набув термінологічного...
 • №39
 • 8,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
5-те вид., доопр., доп. — Чернівці : Зелена Буковина, 2007. — 36 с. — ISBN 966-8410-68-3. Існують міфи: про "вєлічіє і могущєство руского язика", про те, що "українська й російська мови сестри". І це насправді міфи, бо ці твердження не мають підґрунтя. Для цих заяв потрібні докази. І їх є безліч.
 • №40
 • 1,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник з практичного курсу української мови. - 2-е вид., випр. й допов. - К.: «ВД «Професіонал», 2007. - 592 с. - ISBN 978-699-370-053-3. Навчальний посібник укладено відповідно до програми з практичного курсу української мови для студентів філологічних факультетів ВНЗ. Головна увага зосереджена на орфоепічних, орфографічних та пунктуаційних правилах, розглянуто...
 • №41
 • 7,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання. /– Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2000. – 59с. Методичний посібник з Культури українського мовлення може бути використаний студентами вищих технічних навчальних закладів. До кожного практичного заняття поданий теоретичний матеріал, вправи для аудиторної та самостійної роботи, а також список рекомендованої літератури. Вступ. Література. Словники. Мова і...
 • №42
 • 278,96 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Вища школа, 2008. — 414 с. Навчальний посібник містить теоретичний матеріал з української фонетики, орфографії, словотвору та пунктуації, а також систему орфографічних, пунктуаційних та граматичних вправ i завдань, спрямованих на вироблення у студентів...
 • №43
 • 3,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Івано-Франківськ : ПНУ, 2017. — 189 c. У монографії висвітлено проблеми національно-культурного мовного простору в лінгвокогнітивному вимірі, функціонування мовно-естетичних компонентів у структурі художнього тексту. Розглянуто комплекс питань позначення психотипологічних рис українця, відтворення в слові і стійкому звороті національно-мовної специфіки. Розглянуто...
 • №44
 • 3,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник Вінниця "Нова книга" 2003 . Аннотация: . Пропонований посібник є значно доповненим і переробленим виданням посібника 1995 року (в-во "Либідь"). У нього внесено доповнення, викликані появою нових досліджень вітчизняних і зарубіжних лінгвістів (вступна частина). Доповнено й оновлено розділ "Типологія фонетичних і фонологічних систем", уточнено кількість...
 • №45
 • 2,21 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2008 - 423 с. Рекомендовано Міністерством науки і освіти України. У посібнику подано історію становлення дисципліни "Лінгвістичний аналіз тексту" та теорію розгляду текстів на різних мовних рівнях, починаючи від фонографічного до синтаксичного. Проаналізовано не лише художні тексти, а й тексти інших...
 • №46
 • 220,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Знання, 2013. - 294 с. ISBN 978-617-07-0105-3 Учебное пособие для студентов филологических специальностей. Детально рассмотрена специфика международных компонентов в научной терминологии современного украинского языка.
 • №47
 • 204,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник. — Луганськ: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2014. — 111 с. Пропонований посібник – систематизований збірник завдань до курсу „Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Складне речення”. Мета посібника – сприяти кращому усвідомленню своєрідності складного речення, умінню розрізняти типи складних речень і конструювати їх, відчувати синонімію простого і...
 • №48
 • 948,88 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Х. : Вид-во НУА, 2013. – 172 с. Навчальний посібник для студентів факультету післядипломної освіти. У посібнику висвітлено важливі питання програмного матеріалу з курсу «Українська мова». Особливу увагу зосереджено на актуальних проблемах мовних норм і культури професійного мовлення. До кожної теми подано низку практичних завдань, які дадуть змогу...
 • №49
 • 1,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Х. : Вид-во НУА, 2014. – 80 с. Навчальний посібник для студентів І курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредитно-модульна система). У навчальному посібнику висвітлено важливі питання програмного матеріалу з курсу «Українська мова (морфологія)». Особливу увагу зосереджено на актуальних проблемах мовних норм і культури...
 • №50
 • 560,24 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Харків : Вид-во НУА, 2015. – 104 с. У посібнику висвітлено важливі питання програмного матеріалу з курсу «Українська мова (морфологія)». Особливу увагу зосереджено на актуальних проблемах мовних норм і культури професійного мовлення. З метою ефективного засвоєння граматичної системи української мови до кожної теми подано питання, що виносяться на розгляд,...
 • №51
 • 1,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Вид-во Соломії Павличко Основи, 2008. - 302 с. Книга видатного українського мовознавця Олени Курило, написана ще у 1920 р., - найкращий підручник зі стилістики української мови, неоціненний мовний порадник, що його треба мати напохваті кожному, хто пише бодай кілька рядків на день: школяреві, студентові, викладачеві, письменнику, урядовцеві; книжка, яка вчить кожного...
 • №52
 • 152,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Вища школа, 2011. - 158 с. ISBN: 966-642-015-5 Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів І-II рівнів акредитації. Розглянуто найважливіші розділи української мови: фонетику й орфоепію, орфографію, лексику і фразеологію, словотвір, морфологію і синтаксис, пунктуацію, практичну стилістику. Посібник має допомогти у зміцненні теоретичних знань і...
 • №53
 • 29,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Краматорськ: ДДМА, 2008. — 84 с. Збірник містить тестові завдання з української мови для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. Пропоновані тести допоможуть перевірити у повному обсязі рівень знань студентів орфографічних норм сучасної української літературної мови. Чергування голосних та приголосних. Правопис префіксів. Подвоєння приголосних....
 • №54
 • 455,21 КБ
 • добавлен
 • изменен
Лекційно – практичний курс./ Житомир: ЖДТУ, – 2012. – 168с. . -ISBN/ISSN: Формування і розвиток української літературної мови. Писемне професійне мовлення. Культура укладання документів особового складу. Довідково - інформаційні документи. Розпорядчі документи. Культура укладання обліково-фінансових та господарсько-договірних документів. Усне професійне спілкування....
 • №55
 • 1007,52 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Т-во "Знання" УРСР, 1990. - 48 с. - (Сер. 6 "Духовний світ людини"; № 3). Історія виникнення і побутування імен та прізвищ тісно пов'язана з історією народу, з особливостями його матеріальної і духовної культури. У брошурі розглядається походження українських імен і прізвищ, історичні етапи становлення прізвищ, роль народних говірок у формуванні цієї лексичної групи....
 • №56
 • 446,16 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Знання, 2010. — 270 с. Книгу можно придбати у книгарні "Абзац" за адресою: 01030, м. Київ, вул. Стрілецька, 28 (вхід з двору) ст. м."Золоті ворота", тел. (044)581-15-68, 238-82-66 або на сайті: znannia.com.ua У підручнику висвітлено найважливіші питання лексикології, фразеології, фонетики сучасної української мови. Зокрема подано системно-семасіологічну характеристику...
 • №57
 • 14,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ – Одеса: Вища школа, 1980. – 161 с. (деякі сторінки пошкоджені) Призначення посібника – допомогти студентам-філологам набути навичок самостійного аналізу мовних явищ. У посібнику вміщено схеми і подано зразки проведеного за цими схемами лексичного, фразеологічного, фонетичного, словотворчого, морфемного аналізу, морфологічного аналізу частин мови, синтаксичного аналізу...
 • №58
 • 47,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
Для двох нижчих классів гімназій та для двохклассних і трьохклассних народних школ. — Київ: Друкарня Другої Артілі, 1913. — 164 с.
 • №59
 • 76,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
— К.: Либідь, 1993. — 768 с. ISBN 5-325-00015-2 І досі не втратила свого значення збірка етнографічних та фольклорних матеріалів українського етнографа, фольклориста, письменника і педагога М. Номиса (1823—1900), метою якого було зберегти для нащадків розповіді бувалих, старосвітських людей, цікаві факти з минулого різних українських станів і тим самим сприяти розвитку...
 • №60
 • 14,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наук.-вид. центр "Наша культура і наука", 2010. - 440 с. Упорядник, автор передмови і коментарів Микола Тимошик. "Поки живе мова, житиме й народ як національність, не стане мови - не стане й національності: вона геть розпорошиться серед дужчих народів," - ці слова великого українця Івана Огієнка якнайточніше відтворюють найголовнішу змістову домінанту видання. Мовознавчі...
 • №61
 • 9,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Холм: Свята Данилова Гора, 1942. — 16 с. Описано як правильно вимовляти українські церковні сполучення, закінчення, наголоси, тощо.
 • №62
 • 3,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
/Укл. Онуфрієнко Г.С. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 78 с. -ISBN/ISSN: Методичні матеріали для студентів гуманітарного факультету денної та заочної форм навчання. Дограматичні основні й проміжні рівні сучасної української мови: сучасна українська мова як базова навчальна лінгвістична дисципліна у фаховій освіті студентів гуманітарного факультету за спеціальністю «Переклад»;...
 • №63
 • 621,62 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.:Либідь, 1990. — 226 c. Розглядаються складні питання основних розділів вузівської програми з української мови — лексикології, лексикографії, фразеології, орфографії та пунктуації. Для глибшого засвоєння теоретичного матеріалу в посібнику вміщено вправи, а також практичні завдання, що допомагають студентам на семінарських і практичних заняттях грамотно і творчо викладати...
 • №64
 • 20,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Ленвіт, 2000. — 72 с. Пропонований посібник містить матеріал, спрямований на перевірку й поглиблення знань з української мови, удосконалення мовленнєвих умінь і навичок. Посібник розрахований на учнів середніх навчальних закладів, абітурієнтів, студентів і всіх бажаючих поліпшити своє усне і писемне мовлення.
 • №65
 • 26,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: "Наукова думка", 1966. - 273 с. Виходячи з усвідомлення великої ролі Франка в розробці української літературознавчої термінології, а також зважаючи на великий інтерес до неї, який виявляють вчителі, студенти-філологи, дослідники і взагалі всі, хто цікавиться літературою, автори поставили своїм завданням скласти якомога повніший словник Франковий літературознавчих термінів....
 • №66
 • 13,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. — За ред. М.Я. Плющ. — 7-ме вид., стер. — К.: Вища шк., 2009. — 430 с. У підручнику викладено всі основні теоретичні питання курсу: про українську мову як національну мову українського народу та її походження і розвиток, фонетичну і фонологічну системи, словниковий склад, граматичну будову й словотвір. Розглянуто також питання графіки й орфографії та пунктуації. Для...
 • №67
 • 21,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Вища школа, 1995 - 284 с. Збірник входить до комплексу методичного забезпечення курсу сучасної української мови. У ньому подано систему вправ з усіх розділів курсу. Для студентів вузів, які вивчають дисципліну "Сучасна українська літературна мова".
 • №68
 • 25,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Вища школа, 1995 р. — 285 с. Посібник входить до єдиного комплексу теоретичного і методичного забезпечення навчання студентів педагогічних і ВНЗ з усіх основних розділів курсу Сучасної української літературної мови. Для студентів, викладачів та всіх хто хоче вдосконалити свої знання з української мови.
 • №69
 • 2,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Миколаїв : Видавництво МДГУ ім. П. Могили, 2008. — 224 с. — ISBN 978-966-336-117-8 У посібнику викладено три напрямки практичного курсу української мови: орфографічний, орфоепічний і пунктуаційний. Посібник також містить дидактичні матеріали. Розрахований на студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
 • №70
 • 102,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, I. Ю. Шевченко та ін.; за ред. О. Д. Пономарева. — 3-тє вид., перероб. — Київ: Либідь, 2005. - 488 с. ISBN 966-06-0375-4. У підручнику розглядаються питання фонетики, вимови, графіки, лексикології, фразеології, лексикографії, словотвору та морфології сучасної української літературної мови. Подаються відомості з діалектології та загального...
 • №71
 • 9,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник /О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; За ред. О. Д. Пономарева. — 2-ге вид., перероб. — К.: Либідь, 2001. — 400 с. У підручнику розглядаються питання фонетики, вимови, графіки, лексикології, фразеології, лексикографи, словотвору та морфології сучасної української літературної мови. Подаються відомості з діалектологи та загального мовознавства. Міститься...
 • №72
 • 2,69 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Наукова думка, 1966. - 216 с. У книзі розглядається виникнення, словотвір та поширення сучасних українських родових назв (прізвищ), що дає можливість зрозуміти їх значення та проливає світло на різні сторони суспільного життя України в період формування й закріплення особових родових назв. Видання стане в пригоді мовознавцям-ономастам, викладачам вузів та шкіл, працівникам...
 • №73
 • 10,28 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Монографія. — Київ: Ін-т укр. мови НАНУ, 2012. — 231 с. Монографія є дослідженням реалізації маніпулятивних стратегій у дискурсах сучасних українських політичних сил з різними поглядами на питання мовного будівництва в державі. У книзі висвітлено зміст, структуру й характер застосування прийомів маніпулятивного впливу в політичному дискурсі, подано конкретні приклади маніпулювання...
 • №74
 • 2,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вінніпег, 1949. — 64 с. Надано правила українського правопису , який спирається на правитлах Української Академії Наук у Києві в 1929 році.
 • №75
 • 2,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Радянська школа, 1977. — 111 с. Ця книжка — розповідь про дієслово. Прочитавши її, можна довідатись, яке місце займає дієслово, цей носій руху, серед інших частин мови, чому воно служить і з чого складається. Дієслово — одна з найскладніших і найбагатших частин мови. Його граматичні категорії — виду, часу, особи, способу, стану — виражаються численними і нерідко...
 • №76
 • 4,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Книга, в якій регламентується написання слів української мови: наводяться всі правила з прикладами та поясненнями.
 • №77
 • 2,29 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Гол. ред. Скаб М.С. – Чернівці, 2011. – 114 с. Збірник містить завдання II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни „Українська мова для нефілологічних факультетів, проведеної в Чернівцях у 2008-2009, 2009-2010 та 2010-2011 навчальних роках. У збірнику подано також зразки основних документів, затверджені відповідним Положенням про Всеукраїнську студентську...
 • №78
 • 678,63 КБ
 • добавлен
 • изменен
2-ге вид. — Київ: Наукова думка, 1996. — 168 с. Друге видання словника-довідника своєю побудовою, змістом і обсягом суттєво не відрізняється від попереднього (1986). У ньому подаються офіційні імена, уживані в Україні, та їх варіанти, включено відомості про їх походження, правила правопису українських і російських прізвищ. Імена ілюструються уривками з поетичних творів,...
 • №79
 • 20,46 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Вища школа, 1994. — 670 с. Подано синхронний опис синтаксису сучасної української мови, а також критичний огляд літератури з проблемних питань. Особливу увагу приділено визначенню основних синтаксичних одиниць. Синтаксичні поняття розглядаються не лише з формально-граматичного, а й з семантичного і комунікативного поглядів. Наведено нове трактування парадигм простих і...
 • №80
 • 41,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Харків: Вид-во НУА, 2014. – 136 с. Навчальний посібник для студентів 1-го курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія, 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030101 – Соціологія (ф-т заоч.-дистанц. навчання). У посібнику вміщено матеріал із лексикології, фразеології, орфографії та морфології сучасної української літературної мови....
 • №81
 • 5,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Х.: ФОП Співак В. Л. , 2010. - 192 с. Навчальний посібник подає правила укранської орфографії та пунктуації, вміщені у 94 таблицях. Видання містить також словничок найуживаніших слів із літерою ґ та словничок складних слів.
 • №82
 • 95,20 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Посібник. / МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незал. України. –Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 74с. – ISBN 966-8129-38-5. У посібнику подано тексти диктантів з української та російської мов, а також теми творчих робіт, що практикувалися на вступних іспитах протягом десяти років. Для абітурієнтів, учителів середніх шкіл і ліцеїв юридичного профілю, виклидачів ВНЗ.
 • №83
 • 1,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. — 248 с. У монографії розглядається дія актуалізованих структурно-семантичних моделей словотворення сучасної української літературної мови (друга половина 80-х років ХХ — початок ХХІ ст.) — як наслідок значної активізації в цей період таких визначальних чинників номінативно-словотворчих процесів, як, з одного боку, потреба в істотному...
 • №84
 • 1,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Українське видавництво, 2009. — 287 с. Посібник має на меті допомогти школярам, студентам засвоїти синтаксис простого і складного речення, виробити навички самостійного аналізу мовних явищ та вміння застосовувати набуті знання на практиці. Лінгвістичний матеріал містить поради щодо запобігання помилкам у визначенні членів речення, у посібнику розглянуто різноманітні прийоми...
 • №85
 • 1,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Магістр, 2006. - 104 с. Навчальний посібник укладено згідно з програмами "Ділова українська мова" та "Українська мова". У ньому вміщено основні правила української орфографії та пунктуації, подано завдання для практичного опрацювання тем, тексти для перекладу, реферування, самодиктантів.
 • №86
 • 1,28 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навч. посіб. для студ. усіх спец. та всіх форм навчання з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" / О. Г. Ткаченко ; Сумський держ. ун-т. - Суми : Видавництво СумДУ, 2004. - 170 с.
 • №87
 • 2,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Івано-Франківськ: Фоліант, 2015. — 160 с. У пропонованій монографії представлено результати комплексного дослідження термінологічної лексики, зафіксованої в академічних Словниках української мови в 11-ти й 20-ти томах (СУМ-11 і СУМ-20). Аналіз відібраної термінології проведено в лексико-семантичному й словотвірному аспектах. Зокрема виокремлено тематичні групи...
 • №88
 • 1,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/– Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 299 с. – 2-ге вид., випр. і доп. При підготовці навчального комплексу укладачі – проф. В. Д. Ужченко, доц. Д. В. Ужченко, доц. І. В. Мілєва, асист. Г. К. Барилова – спирались як на власний багаторічний досвід викладання сучасної української літературної мови на факультеті української філології, на свою...
 • №89
 • 2,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Повна назва: Українська мова у XXI столітті: традиції і новаторство: Тези доповідей Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених, Київ, 21−23 квітня 2010 року. − К.: ІАЦ ― "Спейс-Інформ"; ФОП Гудименко, 2010. – 260 с. ISBN 978-966-96911-8-7 Анотація: У збірнику вміщено тези молодих науковців України, Росії, Німеччини, присвячені актуальним питанням сучасного...
 • №90
 • 3,85 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Українська енциклопедія, 2004. – 833 с.: іл. Редкол.: В.М. Русанівський, О.О. Тараненко (співголови), Зяблюк та ін. - 2-е вид. випр. і доп. В енциклопедії на основі досягнень сучасного мовознавства подано відомості про українську мову та мовознавство. У ній розкрито термінологічні одиниці, номенклатурні одиниці, розглянуто різні аспекти опису української мови, вміщено основні...
 • №91
 • 193,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Схвалено Кабінетом Міністрів України (Постанова № 437 від 22 травня 2019 р.) спільним рішенням Президії Національної академії наук України (протокол № 22/10 від 24 жовтня 2018 р.) і Колегії Міністерства освіти і науки України (протокол № 10/4-13 від 24 жовтня 2018 р.) Затверджено Українською національною комісією з питань правопису (протокол № 5 від 22 жовтня 2018 р.)
 • №92
 • 3,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Автор ідеї, укладач та літературний редактор Ірина Фаріон. Співтворці укладання Людмила Іллєнко, Пилип Іллєнко, Андрій Іллєнко / Афоризми та сентенції Юрія Іллєнка. – Івано-Франківськ, 2010. – 160 с. Це перша в українському письменстві збірка афоризмів та сентенцій універсального автора - оператора, кінорежисера, сценариста, художника, публіциста, літератора, політика - Юрія...
 • №93
 • 3,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: НАН України. Інститут української мови, 2009. – 240 с. ISBN 978-966-02-4773-4 У виданні досліджено процеси, характерні для української мови, яка функціонує в Інтернеті. Екстралінгвальні чинники зумовлюють формування нових ознак стильових різновидів української мови. У монографії розглянуто явища семантичної деривації в сучасній українській мові як наслідок взаємодії...
 • №94
 • 3,22 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Освіта, 2012. — 270 с. — ISBN 966-04-0078-0. Посібник оптимально поєднує теоретичні положення й практичні завдання, що сприяє засвоєнню граматики української мови і вдосконаленню правописних навичок учнів. Ілюстративно-текстовий матеріал характеризується пізнавальністю, виховною й естетичною функціями слова. Посібник може бути використаний учителем для організації...
 • №95
 • 2,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Либідь, 2004. — 640 с. Підручник містить відомості про походження, розвиток і структуру сучасної української мови як цілісної функціональної системи. Розглянуто і усну (звучання), і писемну (правопис) форми. Деякі мовні явища висвітлено по-новому. Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисний для тих, хто самостійно підвищує свої...
 • №96
 • 4,59 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Либідь, 2009. - 368 с. Коментарі: Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 978-966-06-0537-4 Посібник є практичним доповненням до підручника І.П.Ющука "Українська мова" і повністю повторює його структуру. До кожної теми дається щонайменше дві вправи: перша має на меті практично поглибити й закріпити теоретичні положення підручника; друга, яка містить тексти, насичені...
 • №97
 • 26,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе Украинский язык #
Может быть лучше название /Украинский язык для специалистов
Подобные подразделы есть в др. языках.
в разделе Украинский язык #
Ок.
в разделе Украинский язык #
Судя по заголовкам файлов, это официальное название дисциплины.
в разделе Украинский язык #
Не понятна идея этого раздела.
в разделе Украинский язык #
Я искренне извиняюсь за доставленные неудобства неразборчивым изложением своих мыслей. Я нашла подходящий раздел для этих книг. В преть 100 раз проверю, а потом буду писать :)
в разделе Украинский язык #
Раздел уже создан - называется Для специалистов.
Это стандартное у нас название для подобных папок во всех языковых разделах.
в разделе Украинский язык #
И в связи с этим вопрос в разделе Деловой укр.яз и в разделе Для специалистом есть рад похожей литературы касательно укр. яз в различных профессиях. Например /file/862559/ и вот /file/1304092/ Что с ними делать - из в раздел для специалистов?
в разделе Украинский язык #
Посмотрела, теперь думаю, что эти два раздела впору сливать воедино.
Раздел Для специалистов, как правило, подразумевает, что туда идут материалы, ориентированные на представителей конкретных профессий и специальностей (например, условно говоря, "Англо-украинский словарь самолётостроительных терминов").
Соответственно, материалы по деловому/профессиональному общению вообще можно поместить в Деловой украинский язык.
Вы можете просмотреть оба раздела и предложить переносы так, чтобы этот принцип соблюдался?
Если не получится (не наберётся столько файлов в категории Для специалистов), нужно будет предлагать слияние.
в разделе Украинский язык #
Вот я собрала некоторые ссылки, но у меня есть ряд сомнений в отношении некоторых из них
/file/862559/
/file/1336985/
/file/1260426/
/file/1389152/
/file/1378554/
/file/1281684/
/file/621462/
/file/776760/
/file/905616/
/file/1109195/
/file/1251269/
/file/1210966/
/file/411316/
/file/1210978/
в разделе Украинский язык #
Думаю, все подойдут. Вы можете смело предлагать их к переносу.
в разделе Украинский язык #
Спасибо
в разделе Украинский язык #
Ок, я займусь этим уже завтра на свежую голову. Спасибо
в разделе Украинский язык #
Я себя тоже не всегда понимаю, так что эт нормальная ситуация в моем случае. Я перейду на українську, сподіваюсь я так точніше зможу висловити свої думки. Українською цей розділ можна назвати Українська мова за професійним спрямуванням. Сюди можуть таким чином увійти підручники, які розглядають українську як функціональний різновид сучасної української літературної мови, специфіку якого зумовлюють особливості спілкування у професійній сфері: мета, функції, ситуація, особистісні риси учасників спілкування. Як то так.
в разделе Украинский язык #
Звичайно, сайт дуже корисну містить інформацію, проте в розділі Словники дуже непросто знайти необхідне. Пропоную подати окремо перекладні словники, тлумачні, етимологічні і так далі. По-моєму, це полегшить пошуки. А досвід у Вас уже є: так "розбито" словники російські. У будь-якому - ДЯКУЮ!
в разделе Украинский язык #
Вы можете разобрать словари по предлагаемым категориям и привести списки ссылок в комментарии?
У нас так принято.
в разделе Украинский язык #
Предлагаю свернуть студенческие работы.
в разделе Украинский язык #
Предлагаю создать раздел "Украинский язык как иностранный" - так же, как сделано для русского языка. А сейчас тут литература в основном для тех, для кого украинский является родным. Учебные пособия для изучающих украинский как неродной найти трудно.
в разделе Украинский язык #
Украинский язык как иностранный
Спасибо за идею создания раздела :-)
в разделе Украинский язык #
Чтобы предлагать раздел, нужны файлы, которые можно было бы туда положить. А на нет и суда нет.
в разделе Украинский язык #
Кое-что есть. Например:
Ющук И.Ф. Украинский язык для начинающих
Терлак З., Сербеньска О. Украинский язык для начинающих
Press І., Pugh S. Colloquial Ukrainian
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел "Периодика по украинскому языку" с подразделом "Українська мова". Девять номеров этого журнала размещены здесь:
...
Спасибо
в разделе Украинский язык #
Полезен был бы подраздел "Украинские диалектные словари" (аналогично тому, как сделано в разделе "Русский язык"). Сейчас эти словари разбросаны между разделами "Словари", где они теряются между другими, и "Диалектология", что неудобно. Это следующие файлы:
...
Спасибо.
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Грамматика
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Культура украинского языка
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Диалектология
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Фонетика и орфография
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю добавить папку "Диалектология"
в разделе Украинский язык #
Поддерживаю!
в разделе Украинский язык #
Спасибо за создание саита... у меня желание было изучить язык... с удовольствием изучаю...
в разделе Украинский язык #
В раздел "История украинского языка и литературы"
...
в разделе Украинский язык #
В раздел "Лексикология и стилистика"
...
в разделе Украинский язык #
Hi i am new to this site. i am learning ukrainian. unfortunately in this site all the reference materials are in russian language and i dont know russian. so please anyone can provide me any audio or study resources with english. Thanks : )
в разделе Украинский язык #
Hello! i can help you, i know english, but unfortunately i don't speak ukrainian - if you need some help in russian or may be you have some question i try to help you
в разделе Украинский язык #
Вопрос: зачем в таком красноречивом разделе аннотации подаются на русском языке ( или на двух)? Не думаю, что те, кто не может прочитать аннотацию к изданию (на украинском языке!), что-либо прочтут в этих файлах.
в разделе Украинский язык #
Посмотрите, пожалуйста, повторы: неизвестная ссылка (не смотря на замечание в скобках о лучшем качестве)
/file/348572/
в разделе Украинский язык #
Підкажіть де знайти Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів.
в разделе Украинский язык #
Очень жаль что нет ничего по методике обучения украинского языка, долго искал и ничего не нашёл.Помогите найти учебники по ней
, пожалуйста!
в разделе Украинский язык #
Цікавий і дуже корисний сайт!
Дякую всім хто підтримує українську мову!
Харків
в разделе Украинский язык #
Я так зрозумів, що книжки з українською поезією Б.-І. Антонича (і тим паче, з англійським перекладом) у цей розділ викладувати не слід? може, сюди:Зарубежная литература: /library/foreign/
чи сюди? /files/languages/english/translation/
в разделе Украинский язык #
И еще ссылки для нового раздела Викладання української мови та літератури
...
в разделе Украинский язык #
Ты не знаешь, где можно найти их?
в разделе Украинский язык #
Также предлагаю создать раздел Ділова українська мова и перенести туда файлы:
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю создать раздел Радіожурнал Слово и перенести туда следующие ссылки:
...
в разделе Украинский язык #
Дякуємо засновникам та активним учасникам сайту за благородну справу!
в разделе Украинский язык #
Сайт і справді чудовий! Аж розгубилася - що скачувати, як розтягти ті 100 балів. І звісно вже думаю, чим же поділитися...
в разделе Украинский язык #
Дуже хороший сайт. Надзвичайно багато різноманітних матеріалів, які охоплюють різні галузі. Хоча трохи жаль, що мало підручників з української мови для іноземців
в разделе Украинский язык #
Возможно ли выделить папку "Словари"
...
в разделе Украинский язык #
Да, конечно.
Спасибо за ссылки.
в разделе Украинский язык #
Мені сподобалая бібліогафія сайту. дуже цінні матеріали - просто ціла бібліотека вдома! дякую за роботу творцям сайту!
в разделе Украинский язык #
Щира вдячність і повага засновникам сайту! Успіхів всім!
в разделе Украинский язык #
Очень удобный и есть из чего выбрать
в разделе Украинский язык #
Очень хороший сайт) супер супер
в разделе Украинский язык #
Дякую дуже!)шикарний сайт!
в разделе Украинский язык #
Действительно, сайт для студентов незаменимый. Спасибо огромное!
в разделе Украинский язык #
Спосибо создателям сайт, очень помогает)
в разделе Украинский язык #
Ничего не нашла по методике украинского языка и планов-конспектов уроков укр.языка и чтения в младших классах! ОБИДНО!
в разделе Украинский язык #
Поделитесь, если у Вас есть! Помогите другим!
в разделе Украинский язык #
Есть предложение выделить отдельные разделы "Українська мова", "Українська література", "Словники та енциклопедії" для удобства поиска.
В этом разделе нет комментариев.