Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Украинский язык

Методики преподавания

Учебные курсы

Учебно-методические материалы

Программное обеспечение

Сучасна українська мова: навчально-методичний посібник до державного екзамену для студентів філологічного факультету спеціальності «Українська мова та література» / Укл. П.І.Білоусенко, Л.П.Бойко, Л.П.Денисенко, Н.О.Зубець, Л.І.Кучеренко, С.В.Сабліна, Л.М.Стовбур, Т.Г.Шевченко. - Запоріжжя, 2007. - 70 с. У посібнику викладено основні вимоги до відповіді студентів на державному...
 • №1
 • 119,04 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. — Краматорськ: Тираж-51, 2004. — 216 с. Книга є навчально-методичним посібником із курсів „Вступ до слов’янської філології”, „Вступ до мовознавства”, „Сучасна українська літературна мова” (розділи „Фонетика”, „Лексикологія”, „Морфологія”), „Історії української літератури та літературної...
 • №2
 • 166,64 КБ
 • добавлен
 • изменен
Відгук на публікацію в газеті "Свобода" (26 листопада - 2 грудня 2015) щодо виступу професора Олександра Пономарева у "Львівській політехніці" на захист української мови.
 • №3
 • 14,47 КБ
 • добавлен
 • изменен
Виступ на „круглому столі” з мовної політики у НаУКМА 22.05.2015. Розглянуто проблему того, чи "на часі" є мовні питання, феномен "російськомовного патріота України", співвідношення мова - людина і мова - держава.
 • №4
 • 17,14 КБ
 • добавлен
 • изменен
Зареєстр. за № 246 від 20.10.2015 в Інституті української мови НАН України. Сформульовано пропозиції до українського правопису в частині міжнародного представлення української мови (української латиниці) та правопису запозичень.
 • №5
 • 30,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 2015. Published through Facebook. Роздуми щодо спілкування українською мовою в сьогоднішній Україні. Специфіка мовної проблеми в сьогоднішній Україні. Мова і людина. Мова і держава. Як жити далі?
 • №6
 • 27,57 КБ
 • добавлен
 • изменен
Івано-Франківськ : ПНУ, 2008. — 128 с. У навчальному посібнику “Практикум з української мови” подано правила орфографії та пунктуації, викладено основні положення граматики рідної мови. На сторінках підручника чимало уваги приділено вивченню лексичного багатства української мови та правильному вживанню слів. Для студентів філологічних та нефілологічних спеціальностей,...
 • №7
 • 766,11 КБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: ХНАМГ, 2007. – 66 с. Дані навчальні матеріали призначені для студентів 1 курсу заочної форми навчання, які вивчають дисципліни «Ділова українська мова», „Українська мова професійного спілкування. Їх мета – допомогти студентам у самостійній роботі над засвоєнням і вдосконаленням знань з українського ділового мовлення.
 • №8
 • 97,31 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ця книжка – роздуми про Рідну Мову, про її лексико-граматичні та лінгвостилістичні особливості. Сподіваємося, вона стане в пригоді найширшим колам читачів – усім шанувальникам Рідного Слова, усім тим, хто любить мову, прагне постійно збагачувати і відшліфовувати своє мовлення.
 • №9
 • 229,37 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Нещодавно філологічна громадськість України відзначала вісімдесятиріччя від дня народження видатного мовознавця, доктора філологічних наук, професора Юрія Олексійовича Жлуктенка. Уся наукова діяльність ученого, надзвичайно широке коло його творчих інтересів і масштабність наукового доробку сприяли активізації українського мовознавства в контексті світової науки, поглибленню...
 • №10
 • 29,20 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: УКСП; Кобза, 1994. — 152 с. — ISBN 5-87274-051-4. "Секрети української мови" — це популярна розповідь про самобутні риси української мови, великою мірою знівельовані під дією асиміляторських заходів. Автор розглядає усі сфери "мовного господарства", зачеплені ерозією: ортоепію, лексику, словотвір, правопис і частково граматику. Описано методи, застосовувані для упослідження...
 • №11
 • 465,28 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Либідь, 2001. -312 с Біблія — найпоширеніша у світі книжка, з якої наш народ протягом століть поповнював фразеологічний запас української мови, збагачуючи її. Крилаті вислови у цьому виданні подаються не в алфавітному порядку, а в такій послідовності, в якій вони вжиті у Біблії, так що читач матиме змогу уявити, як побудовано Біблію, яким є зміст і стиль викладу кожної...
 • №12
 • 3,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Переклад в Україні має свою досить довгу і славну історію, що бере свій початок більш ніж тисячу років тому — ще в Х сторіччі і пов’язується із запровадженням християнства. Починався наш переклад масштабно, з розмахом, на державному рівні, про що засвідчив наш літопис, ведений першим великим письменником, істориком Нестором, який записав під 1037 роком: «Ярослав собра писци многи...
 • №13
 • 24,18 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Луцьк, 2008. - 47 c. Це вже друга версія статті щодо перекладу програм українською. У ній додано огляди приблизно півсотні нових програм та спеціалізованих інструментів локалізатора. Фактично до кожної програмки для зручності додане посилання у кінці тексту, що має полегшити пошуки і завантаження з Мережі. Переглянуто і дещо змінено саму структуру та подання тексту. Тепер...
 • №14
 • 124,70 КБ
 • добавлен
 • изменен
Івано-Франківськ : видавець Кушнір Г. М., 2010. — 248 с. У збірнику подано розроблені й тематично структуровані тестові завдання із синтаксису та пунктуації сучасної української літературної мови. Навчальна книга призначена для самопідготовки та використання на практичних заняттях із синтаксису. Систематизований матеріал відповідає програмі курсу ''Сучасна українська літературна...
 • №15
 • 418,98 КБ
 • добавлен
 • изменен
Івано-Франківськ : видавець Кушнір Г.М., 2009. — 101 с. У посібнику подано матеріал для практичного опрацювання основних норм орфоепії, орфографії та пунктуації сучасної української літературної мови. Книга містить тематично систематизований матеріал у вигляді тренувальних вправ і завдань різної складності, а також схем аналізів, тестових завдань для самоконтролю і текстів...
 • №16
 • 327,52 КБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник вправ і завдань для практичних занять. — Х.: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2009. — 108 с. Подано вправи та завдання, покликані допомогти одержанню теоретичних знань з усіх розділів курсу сучасної української мови, а також набуттю практичних навичок досконалого усного й писемного мовлення. Для викладачів і студентів стаціонарної та заочної форм навчання...
 • №17
 • 197,50 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. - Харків: ХНУРЕ, 2010. - 345с. У навчальному посібнику викладено основні положення щодо історії української мови, лексикологій та фразеології, морфеміки та словотвору, основних правил правопису та пунктуації сучасної української літературної мови. Розглянуто основні риторичні закони, правила проведення публічного виступу, роботи з аудиторією. Рекомендується...
 • №18
 • 438,03 КБ
 • добавлен
 • изменен
М., ООО "Новое время", 1999. - 72 с. Слушайте сюда. Вероятно, самое любопытное, что в Одессе есть практически всё - одесситы, Привоз, одесская литература - и нет одного единственного. Нет самого одесского языка. Это выдумка. Огромная фикция. Так называемый одесский язык не приспособлен для общения. Собственно, этого от него никто и не требует. Одесский язык - товар, нечто из...
 • №19
 • 64,30 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Наукова робота - 19 ст. Вступ. Поняття українського етноетикету. Український епістолярій, його значення. Історія розвитку епістолярного стилю. Формули етикету в українській епістолярії. Епістолярій Лесі Українки та Миколи Вороного як зразок мовленнєвого етикету українського народу. Висновки. Бібліографія. Додатки: Додаток 1 (листи Миколи Вороного). Додаток 2 (листи Лесі...
 • №20
 • 43,23 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Підручник. — Київ, Видавничий центр «Академія», 2004. — 205 с. У підручнику розкрито сутність, предмет, категорії українського синтаксису, його зв'язок із морфологією. З урахуванням сучасного стану мовознавчої науки системно проаналізовано словосполучення, члени речення, семантико-синтаксичну структуру простого речення, складне речення, складні форми синтаксичної організації...
 • №21
 • 282,44 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Я. В. Януш, О. В. Безугла, І. І. Козловець та ін. — К.: КНЕУ, 2000. — 204 с. ISBN 966–574–029–6 У посібнику викладено основні правила українського правопису та пунктуації. До кожної теми додається по сім вправ, виконання яких допоможе студентам піднести рівень культури свого писемного мовлення. Крім того, в посібнику подано...
 • №22
 • 428,61 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе Украинский язык #
Может быть лучше название /Украинский язык для специалистов
Подобные подразделы есть в др. языках.
в разделе Украинский язык #
Ок.
в разделе Украинский язык #
Судя по заголовкам файлов, это официальное название дисциплины.
в разделе Украинский язык #
Не понятна идея этого раздела.
в разделе Украинский язык #
Я искренне извиняюсь за доставленные неудобства неразборчивым изложением своих мыслей. Я нашла подходящий раздел для этих книг. В преть 100 раз проверю, а потом буду писать :)
в разделе Украинский язык #
Раздел уже создан - называется Для специалистов.
Это стандартное у нас название для подобных папок во всех языковых разделах.
в разделе Украинский язык #
И в связи с этим вопрос в разделе Деловой укр.яз и в разделе Для специалистом есть рад похожей литературы касательно укр. яз в различных профессиях. Например /file/862559/ и вот /file/1304092/ Что с ними делать - из в раздел для специалистов?
в разделе Украинский язык #
Посмотрела, теперь думаю, что эти два раздела впору сливать воедино.
Раздел Для специалистов, как правило, подразумевает, что туда идут материалы, ориентированные на представителей конкретных профессий и специальностей (например, условно говоря, "Англо-украинский словарь самолётостроительных терминов").
Соответственно, материалы по деловому/профессиональному общению вообще можно поместить в Деловой украинский язык.
Вы можете просмотреть оба раздела и предложить переносы так, чтобы этот принцип соблюдался?
Если не получится (не наберётся столько файлов в категории Для специалистов), нужно будет предлагать слияние.
в разделе Украинский язык #
Вот я собрала некоторые ссылки, но у меня есть ряд сомнений в отношении некоторых из них
/file/862559/
/file/1336985/
/file/1260426/
/file/1389152/
/file/1378554/
/file/1281684/
/file/621462/
/file/776760/
/file/905616/
/file/1109195/
/file/1251269/
/file/1210966/
/file/411316/
/file/1210978/
в разделе Украинский язык #
Думаю, все подойдут. Вы можете смело предлагать их к переносу.
в разделе Украинский язык #
Спасибо
в разделе Украинский язык #
Ок, я займусь этим уже завтра на свежую голову. Спасибо
в разделе Украинский язык #
Я себя тоже не всегда понимаю, так что эт нормальная ситуация в моем случае. Я перейду на українську, сподіваюсь я так точніше зможу висловити свої думки. Українською цей розділ можна назвати Українська мова за професійним спрямуванням. Сюди можуть таким чином увійти підручники, які розглядають українську як функціональний різновид сучасної української літературної мови, специфіку якого зумовлюють особливості спілкування у професійній сфері: мета, функції, ситуація, особистісні риси учасників спілкування. Як то так.
в разделе Украинский язык #
Звичайно, сайт дуже корисну містить інформацію, проте в розділі Словники дуже непросто знайти необхідне. Пропоную подати окремо перекладні словники, тлумачні, етимологічні і так далі. По-моєму, це полегшить пошуки. А досвід у Вас уже є: так "розбито" словники російські. У будь-якому - ДЯКУЮ!
в разделе Украинский язык #
Вы можете разобрать словари по предлагаемым категориям и привести списки ссылок в комментарии?
У нас так принято.
в разделе Украинский язык #
Предлагаю свернуть студенческие работы.
в разделе Украинский язык #
Предлагаю создать раздел "Украинский язык как иностранный" - так же, как сделано для русского языка. А сейчас тут литература в основном для тех, для кого украинский является родным. Учебные пособия для изучающих украинский как неродной найти трудно.
в разделе Украинский язык #
Украинский язык как иностранный
Спасибо за идею создания раздела :-)
в разделе Украинский язык #
Чтобы предлагать раздел, нужны файлы, которые можно было бы туда положить. А на нет и суда нет.
в разделе Украинский язык #
Кое-что есть. Например:
Ющук И.Ф. Украинский язык для начинающих
Терлак З., Сербеньска О. Украинский язык для начинающих
Press І., Pugh S. Colloquial Ukrainian
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел "Периодика по украинскому языку" с подразделом "Українська мова". Девять номеров этого журнала размещены здесь:
...
Спасибо
в разделе Украинский язык #
Полезен был бы подраздел "Украинские диалектные словари" (аналогично тому, как сделано в разделе "Русский язык"). Сейчас эти словари разбросаны между разделами "Словари", где они теряются между другими, и "Диалектология", что неудобно. Это следующие файлы:
...
Спасибо.
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Грамматика
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Культура украинского языка
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Диалектология
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Фонетика и орфография
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю добавить папку "Диалектология"
в разделе Украинский язык #
Поддерживаю!
в разделе Украинский язык #
Спасибо за создание саита... у меня желание было изучить язык... с удовольствием изучаю...
в разделе Украинский язык #
В раздел "История украинского языка и литературы"
...
в разделе Украинский язык #
В раздел "Лексикология и стилистика"
...
в разделе Украинский язык #
Hi i am new to this site. i am learning ukrainian. unfortunately in this site all the reference materials are in russian language and i dont know russian. so please anyone can provide me any audio or study resources with english. Thanks : )
в разделе Украинский язык #
Hello! i can help you, i know english, but unfortunately i don't speak ukrainian - if you need some help in russian or may be you have some question i try to help you
в разделе Украинский язык #
Вопрос: зачем в таком красноречивом разделе аннотации подаются на русском языке ( или на двух)? Не думаю, что те, кто не может прочитать аннотацию к изданию (на украинском языке!), что-либо прочтут в этих файлах.
в разделе Украинский язык #
Посмотрите, пожалуйста, повторы: неизвестная ссылка (не смотря на замечание в скобках о лучшем качестве)
/file/348572/
в разделе Украинский язык #
Підкажіть де знайти Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів.
в разделе Украинский язык #
Очень жаль что нет ничего по методике обучения украинского языка, долго искал и ничего не нашёл.Помогите найти учебники по ней
, пожалуйста!
в разделе Украинский язык #
Цікавий і дуже корисний сайт!
Дякую всім хто підтримує українську мову!
Харків
в разделе Украинский язык #
Я так зрозумів, що книжки з українською поезією Б.-І. Антонича (і тим паче, з англійським перекладом) у цей розділ викладувати не слід? може, сюди:Зарубежная литература: /library/foreign/
чи сюди? /files/languages/english/translation/
в разделе Украинский язык #
И еще ссылки для нового раздела Викладання української мови та літератури
...
в разделе Украинский язык #
Ты не знаешь, где можно найти их?
в разделе Украинский язык #
Также предлагаю создать раздел Ділова українська мова и перенести туда файлы:
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю создать раздел Радіожурнал Слово и перенести туда следующие ссылки:
...
в разделе Украинский язык #
Дякуємо засновникам та активним учасникам сайту за благородну справу!
в разделе Украинский язык #
Сайт і справді чудовий! Аж розгубилася - що скачувати, як розтягти ті 100 балів. І звісно вже думаю, чим же поділитися...
в разделе Украинский язык #
Дуже хороший сайт. Надзвичайно багато різноманітних матеріалів, які охоплюють різні галузі. Хоча трохи жаль, що мало підручників з української мови для іноземців
в разделе Украинский язык #
Возможно ли выделить папку "Словари"
...
в разделе Украинский язык #
Да, конечно.
Спасибо за ссылки.
в разделе Украинский язык #
Мені сподобалая бібліогафія сайту. дуже цінні матеріали - просто ціла бібліотека вдома! дякую за роботу творцям сайту!
в разделе Украинский язык #
Щира вдячність і повага засновникам сайту! Успіхів всім!
в разделе Украинский язык #
Очень удобный и есть из чего выбрать
в разделе Украинский язык #
Очень хороший сайт) супер супер
в разделе Украинский язык #
Дякую дуже!)шикарний сайт!
в разделе Украинский язык #
Действительно, сайт для студентов незаменимый. Спасибо огромное!
в разделе Украинский язык #
Спосибо создателям сайт, очень помогает)
в разделе Украинский язык #
Ничего не нашла по методике украинского языка и планов-конспектов уроков укр.языка и чтения в младших классах! ОБИДНО!
в разделе Украинский язык #
Поделитесь, если у Вас есть! Помогите другим!
в разделе Украинский язык #
Есть предложение выделить отдельные разделы "Українська мова", "Українська література", "Словники та енциклопедії" для удобства поиска.
В этом разделе нет комментариев.