Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Украинский язык

Методики преподавания

Учебные курсы

Учебно-методические материалы

Программное обеспечение

Редкол.: В.М. Русанівський, О.О. Тараненко (співголови), Зяблюк та ін. - 2-е вид. випр. і доп.– К.: Українська енциклопедія, 2004. – 824 с.: іл. В енциклопедії на основі досягнень сучасного мовознавства подано відомості про українську мову та мовознавство. У ній розкрито термінологічні одиниці, номенклатурні одиниці, розглянуто різні аспекти опису української мови, вміщено...
 • №1
 • 55,96 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
3-тє вид. — К.: Радянська школа, 1965. — 424 с. Підручник складено за програмою "Сучасна українська літературна мова" для мовно-літературних факультетів педагогічних інститутів УРСР. Розділи "Вступ", "Лексика і фразеологія", "Фонетика", "Графіка і орфографія", вступну частину до розділу "Граматика", теми "Дієслово" і "Модальні слова" з розділу "Морфологія" написав М.А....
 • №2
 • 8,74 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Підручник /О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; За ред. О. Д. Пономарева. — 2-ге вид., перероб. — К.: Либідь, 2001. — 400 с. У підручнику розглядаються питання фонетики, вимови, графіки, лексикології, фразеології, лексикографи, словотвору та морфології сучасної української літературної мови. Подаються відомості з діалектологи та загального мовознавства. Міститься...
 • №3
 • 9,02 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Вища школа, 2006. - 326 с. Матеріал структуровано за окремими блоками: теоретичним і практичним, блоком індивідуальних завдань, запитань для самоконтролю. Виокремлено навчальний матеріал (теоретичний, контрольний) для самостійного опрацювання. До кожного практичного заняття визначено мету, компоненти змісту та подано список рекомендованої літератури. Вміщено також...
 • №4
 • 4,55 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Вища школа, 1975. - 335 с. У книжці зібрано крилаті вислови в українській літературній мові, подано пояснення та ілюстрації до них. Автори не тільки з'ясовують походження висловів, а й показують особливості їх вживання, відзначають переосмислення, розширення чи зміну значення.
 • №5
 • 5,36 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Уклав М. Номис / Упоряд., приміт. та вступна ст. М. М. Пазяка. — К.: Либідь, 1993. — 768 с. (Серія «Літературні пам'ятки України»). ISBN 5-325-00015-2 І досі не втратила свого значення збірка етнографічних та фольклорних матеріалів українського етнографа, фольклориста, письменника і педагога М. Номиса (1823—1900), метою якого було зберегти для нащадків розповіді бувалих,...
 • №6
 • 15,33 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Монографія. - Івано-Франківськ. - Місто-НВ , 2013. - 332с. Не штука критикувати – ми звикли до критики. Набагато важливіше запропонувати рецепт взаємодопомоги, не залежно від того, до якої ти належиш політичної сили. Отже, я запропонувала впровадження уроків з мовлення після оголошення депутатських запитів. Як це відбувається? Кожен депутат отримує видрук своїх помилок, які...
 • №7
 • 9,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
3-є вид. — К.: Наукова думка, 2005. — 334 с. Третє видання Словника-довідника своєю будовою, змістом і обсягом суттєво не відрізняється від видання 1996 р. У ньому подаються офіційні імена, уживані в Україні, та їх варіанти, включено відомості про їх походження, правила правопису українських і російських прізвищ. Імена ілюструються уривками з поетичних творів, народних пісень....
 • №8
 • 6,19 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Донецьк: БАО, 2011. — 992 с. У виданні вичерпно розглянуто особливості граматичного ладу української мови. З’ясовано систему і структуру морфологічних категорій, проаналізовано їх внутрішньореченнєву навантаженість, простежено формально-граматичну і семантичну корелятивність / некорелятивність дієслівних категорій, охарактеризовано рівні граматичних категорій дієслова та імені,...
 • №9
 • 26,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мюнхен: Наукове товариство ім. Шевченка, 1951. - 406 с. Популярний підручник української мови видатного українського славіста Юрія Шереха (Шевельова) стане у пригоді всім шанувальникам української мови. Він відзначається доступністю викладу, гарним стилем, глибоким науковим підходом. Охоплює основи фонетики і фонології, морфологію, синтаксис і словотвір.
 • №10
 • 19,89 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Торонто: Нові дні, 1960. — 197 с. Книга репресованої української вченої присвячена висвітленню головних аспектів літературної української мови. Використаний при написаннi «Уваг» багатий етнографічний матеріал дозволив авторцi виявити деякi характернi особливостi української народної мови, якi можуть сприяти її використанню як базової для створення справжньої літературної...
 • №11
 • 2,15 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Либідь, 2001. - 303 c. Науково- популярна праця, що містить географічні, лінгвістичні та історичні відомості про походження назв усіх великих українських міст і багатьох містечок та сіл. Написана живою і доступною українською мовою книга буде цікава всім хто хоче знати більше про своє рідне місто чи село і свою країну - Україну.
 • №12
 • 2,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, I. Ю. Шевченко та ін.; за ред. О. Д. Пономарева. — 3-тє вид., перероб. — Київ: Либідь, 2005. - 488 с. ISBN 966-06-0375-4. У підручнику розглядаються питання фонетики, вимови, графіки, лексикології, фразеології, лексикографії, словотвору та морфології сучасної української літературної мови. Подаються відомості з діалектології та загального...
 • №13
 • 6,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник з практичного курсу української мови. - 2-е вид., випр. й допов. - К.: «ВД «Професіонал», 2007. - 592 с. - ISBN 978-699-370-053-3. Навчальний посібник укладено відповідно до програми з практичного курсу української мови для студентів філологічних факультетів ВНЗ. Головна увага зосереджена на орфоепічних, орфографічних та пунктуаційних правилах, розглянуто...
 • №14
 • 3,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1992. — 416 с. У монографії досліджуються походження і розвиток масиву давньоруської лексики для означення предметів і явищ навколишнього середовища. Вивчаються словникові системи, пов’язані з буттям, простором і часом, будовою всесвіту, землі, а також географічна, метеорологічна, ботанічна, зоологічна та інша номенклатура X—XIII ст. Досліджується доля...
 • №15
 • 22,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Просвіта, 2001. — 208 c. У формі запитань і відповідей мовознавець О. Сербенська і журналістка М. Волощак ведуть бесіду про сучасний стан української мови як державної та процеси, що в ній відбуваються, про особливості усного мовлення; розмірковують над доцільністю вживання окремих слів і висловів, спонукають небайдужих до пошуків гарного, очищеного від багаторічного...
 • №16
 • 4,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Либідь, 2001. - 312 с. ISBN 966-06-0184-0. "Спочатку було Слово" - это книга о крылатых выражениях, вошедших в украинский язык из Библии. Они в этом издании подаются не в алфавитном порядке, а в такой последовательности, в которой они приняты в Библии, так что читатель сможет представить, как построено Библию, каков смысл и стиль изложения каждой части. В выражениях...
 • №17
 • 12,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Видавничий центр "Академія", 2001. — 240 с. Пошук українського слова. — цикл популярних бесід про лексику нашої мови, розрахований стати у пригоді шукачам якісного українського слова. Він знайомить з найтиповішими помилками зрусифікованого українського мовлення. Заразом накреслює напрями вживання самобутніх українських словотворчих моделей, творення конкурентоздатної...
 • №18
 • 4,77 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Кам"янець-Подільський: Буйницький О.А., 2007. - 420 С. У навчально-методичному комплексі відповідно до чинної програми курсу "Сучасна українська мова з практикумом" для спеціальності 6.010100 "Початкове навчання" подано навчальну і робочу програми, адаптовані до кредитно-модульної системи, запропоновано зміст лекційних і практичних занять, визначено завдання для самостійної...
 • №19
 • 795,52 КБ
 • добавлен
 • изменен
2-ге вид., доповнене. — К.: Радянська школа, 1969. — 219 с. У посібнику подано в алфавітному порядку зразки слововживання, підкріплені ілюстративним матеріалом з творів класиків української літератури кінця XIX - XX ст. Книга призначена для вчителів-філологів, студентів, працівників преси, а також для широкого кола читачів.
 • №20
 • 12,29 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Государственное издательство Украины, 1927. — 192 с. Украинское правописание и элементы грамматики. Основы лексики и фразеологии — общей и делопроизводства. Материалы для упражнений и переводов. Пособие для профшкол, школ для взрослых, практических курсов украинского языка и других учебных заведений с русским языком преподавания, а также для самообучения. Одобрено Научпедкомом...
 • №21
 • 8,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1964. — 672 с. Кожному з нас варто завантажити собі цю солідну книжечку, адже це – перша спроба узагальнити й пояснити різнорідний лексичний та фразеологічний матеріал, який традиційно об’єднується назвою «крилаті слова» або «крилаті вирази» в Україні. Вираз «крилаті слова», що вперше зустрічається ще в епічних поемах Гомера, набув термінологічного значення...
 • №22
 • 6,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
/Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України. - Львів, 1999. — 359 с. Покажчик охоплює інформацію про словники української мови від найдавніших збережених списків XIII ст. до 1998 р. включно. Зібрано як окремі видання словників, так і публікації в періодиці та частково словнички-додатки до наукової чи художньої літератури. В окремому розділі подано праці з теорії...
 • №23
 • 6,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: УКСП; Кобза, 1994. — 152 с. — ISBN 5-87274-051-4. "Секрети української мови" — це популярна розповідь про самобутні риси української мови, великою мірою знівельовані під дією асиміляторських заходів. Автор розглядає усі сфери "мовного господарства", зачеплені ерозією: ортоепію, лексику, словотвір, правопис і частково граматику. Описано методи, застосовувані для упослідження...
 • №24
 • 2,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наук.-вид. центр "Наша культура і наука", 2010. - 440 с. Упорядник, автор передмови і коментарів Микола Тимошик. "Поки живе мова, житиме й народ як національність, не стане мови - не стане й національності: вона геть розпорошиться серед дужчих народів," - ці слова великого українця Івана Огієнка якнайточніше відтворюють найголовнішу змістову домінанту видання. Мовознавчі...
 • №25
 • 5,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Радяньска школа, 1986. — 384 с. Книга складається із трьох частин: "Культура слова", "Пригоди слова", "Крилате слово". У них розкривається походження і значення великої кількості окремих слів та висловів, переважно іншомовного походження, піднімаються питання правильного слововживання у різноманітних ситуаціях.
 • №26
 • 12,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник. — К.: Радянська школа, 1961. — 164 с. Протягом декількох років автор читав студентам філологічного факультету Одеського державного педагогічного інституту ім. К.Д. Ушинського курс лекцій з історії української лексикографії. На основі цього курсу і написаний «Нарис історії української лексикографії» уже як посібник для студентів філологічних факультетів університетів...
 • №27
 • 9,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нью-Йорк: Наукове Товариство ім. Шевченка, 1969. — 24 с. Ковалів Пантелеймон Кіндратович досліджував історію, фонетику та граматику української мови: «Історія форм української мови», 1931; «Нариси з історії української мови», 1941 — обидві разом з М. Грунським, «Історія української мови», 1949; «Основи формування української мови», 1959, Вивчав історію давньої літературної...
 • №28
 • 279,87 КБ
 • добавлен
 • изменен
Вінніпег, 1954. - 48 с. Розвиток кожної мови проходить органічно з розвитком народу. У праці детально аналізують гіпотези і погляди С.Смаль-Стоцького, А.Шахматова та ін. мовознавців, а також робиться спроба детального науоквого аналізу явищ української мови та її місця серед слов'янських мов
 • №29
 • 369,39 КБ
 • добавлен
 • изменен
Харків - Берлін - Нью-Йорк: Космос, 1922. — 162 с. Практичний доступний порадник з української мови, написаний у 20-х рр. XX ст. Зміст: Від редакції. Вступні уваги. Звуки й літери (голосівки, шелестівки). Морфологічні замітки. Наростки. Складня. Додаток. Записуйте нові слова
 • №30
 • 3,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мюнхен : Рідне слово, 1946. — 35 с. Вступ. Слова, не вживані в літературній мові. Слова, вживані не з тим значенням. Слова з невживаною формою. Звороти з порушенням законів зв'зку слів. Прийменникові звороти. Сполучникові звороти. Найуживаніші фразеологічні звороти.
 • №31
 • 709,35 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник. – Луганськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2014. − 111 с. Пропонований посібник – систематизований збірник завдань до курсу „Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Складне речення”. Мета посібника – сприяти кращому усвідомленню своєрідності складного речення, умінню розрізняти типи складних речень і конструювати їх, відчувати синонімію...
 • №32
 • 906,55 КБ
 • добавлен
 • изменен
Вінніпеґ; Канада, 1919. – 242 с. Автори "Української Граматики" С.Смаль-Стоцький та Ф.Гартнер зробили великий внесок у розвиток української лінгвістичної термінології. Їх вважають творцями сучасної української граматичної термінології. Вони розробили теорію терміна, в основу якої покладено внутрішню форму слова й наукове визначення, що закріплюється за відповідною назвою;...
 • №33
 • 13,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Знання, 2007. - 494 с. Це один із перших в Україні навчальних посібників з української фразеології. Автори посібника - добре знані в Україні та за її межами фахівці у галузі української фразеології: Віктор Ужченко - доктор філологічних наук, професор та Дмитро Ужченко- кандидат філологічних наук, доцент. У посібнику висвітлюються основні питання семантики та структури...
 • №34
 • 7,54 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчально-практичний посібник. – 3-є вид., стер. – Київ: Національний авіаційний університет, 2015. – 112 с. — ISBN 978-966-598-693-5. Навчально-практичний посібник для слухачів підготовчих курсів Інституту доуніверситетської підготовки У частині 1 навчально-практичного посібника містяться матеріали з розділів: «Фонетика», «Орфоепія», «Графіка і орфографія», «Лексика»,...
 • №35
 • 895,51 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Либідь, 1990. — 226 c. Розглядаються складні питання основних розділів вузівської програми з української мови — лексикології, лексикографії, фразеології, орфографії та пунктуації. Для глибшого засвоєння теоретичного матеріалу в посібнику вміщено вправи, а також практичні завдання, що допомагають студентам на семінарських і практичних заняттях грамотно і творчо викладати...
 • №36
 • 6,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наукова думка, 1967. — 454 с. Колективна монографія «Мовознавство на Україні за п’ятдесят років», написана науковими співробітниками Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР, підсумовує дослідження з різних галузей лінгвістичної науки за радянської доби. У ній висвітлюються історія мовознавства в Україні, дослідження з українського, російського, слов'янського,...
 • №37
 • 11,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вид. 2-ге, перероб. і допов. — Київ: Вища школа, 1975. — 334, [1] с. У книжці зібрано крилаті вислови в українській літературній мові, подано пояснення та ілюстрації до них. Автори не тільки з'ясовують походження висловів, а й показують особливості їх вживання, відзначають переосмислення, розширення чи зміну значення. Розрахована на літературознавців, викладачів, журналістів.
 • №38
 • 6,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1985. — 223 с. Монографія присвячена історіографії вітчизняної лінгвістики. В ній досліджуються граматичні праці, поширені на Україні у XIV—XVII ст., показана плідна взаємодія української й російської yferb, значення граматичних праць XIV—XVII ст. в розвитку лінгвістичної теорії, кодифікації церковнослов’янської, староукраїнської і староросійської...
 • №39
 • 6,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1993. - 111 с. У монографії описуються кореляційні процеси, які формують і трансформують знакову структуру первинних українських прислівників на давньоруському і староукраїнському грунті. Особливу увагу приділено структурним змінам прислівника на всіх рівнях організації його як складного знакового комплексу.
 • №40
 • 3,13 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Веселка, 1976. — 200 с. Хто такий Зевс-громовержець? Де ростуть яблука Гесперид? Що таке донкіхотство? Відповіді на ці й багато інших запитань ви дістанете, прочитавши книжку В. Коптілова «У світі крилатих слів». Вона розповідає про сотні крилатих висловів, що прийшли в українську мову з далеких берегів чужих країн і з сивої давнини рідної історії.У книжці читачі знайдуть...
 • №41
 • 4,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Знання-Прес, 2006. — 259 с. У пропонованому посібнику послідовно висвітлено основні розділи курсу сучасної української мови. Його перевагою є системний виклад матеріалу, який органічно поєднується з практичними завданнями різноманітного характеру. Посібник містить численні схеми мовного аналізу, приклади, які не тільки полегшують засвоєння теорії, а й сприяють узагальненню і...
 • №42
 • 1,67 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Друкарня І.І. Чоколова, Велика-Житомирська №20 с.д. 1914. — 96 с. Друга частка граматики зветься синтаксисом. В синтаксисі показується, як нарізні слова злучуються в речення, цебто в думки й мислі та людські міркування про які-небудь предмети. Кожне речення єсть думка або міркування, внявляне в словах.
 • №43
 • 4,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Для двох нижчих классів гімназій та для двохклассних і трьохклассних народних школ. — Київ: Друкарня Другої Артілі, 1913. — 164 с.
 • №44
 • 5,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Вища школа, 1994. — 670 с. Подано синхронний опис синтаксису сучасної української мови, а також критичний огляд літератури з проблемних питань. Особливу увагу приділено визначенню основних синтаксичних одиниць. Синтаксичні поняття розглядаються не лише з формально-граматичного, а й з семантичного і комунікативного поглядів. Наведено нове трактування парадигм простих і...
 • №45
 • 35,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Мелітополь: Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького, 2015. — 96 с. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Навчальний посібник містить огляд нових тенденцій розвитку української літературної мови, зокрема висвітлюються зміни в лексичному складі мови, нові явища в словотворі, морфології та синтаксисі,...
 • №46
 • 774,18 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ ; Одеса: Вища школа, 1980. — 161 с. (деякі сторінки пошкоджені) Призначення посібника – допомогти студентам-філологам набути навичок самостійного аналізу мовних явищ. У посібнику вміщено схеми і подано зразки проведеного за цими схемами лексичного, фразеологічного, фонетичного, словотворчого, морфемного аналізу, морфологічного аналізу частин мови, синтаксичного аналізу...
 • №47
 • 2,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник. - Старобільськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2015. – 375 с. У посібнику представлено навчальні матеріали з української лінгвометодики вищої школи, зокрема теоретичні засади методики навчання лінгвістичних дисциплін у ВНЗ, опанування загальних уявлень про педагогічний дискурс, практичну методику застосування навчальних форм, методів,...
 • №48
 • 2,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Радянська школа, 1977. — 111 с. Ця книжка — розповідь про дієслово. Прочитавши її, можна довідатись, яке місце займає дієслово, цей носій руху, серед інших частин мови, чому воно служить і з чого складається. Дієслово — одна з найскладніших і найбагатших частин мови. Його граматичні категорії — виду, часу, особи, способу, стану — виражаються численними і нерідко...
 • №49
 • 1,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
Більск: "Думка", 1988. — 16 с. На правах рукопису З передмови: ". кожний, хто хоче писати не вживавши чужої мови, мусить найчастіше користати не з мови літературної, а цього ж діялекту винесеного з-під батькувської стріхи, в чому допомогу має служити цей посібник".
 • №50
 • 835,59 КБ
 • добавлен
 • изменен
Авгсбург: Українська Вільна Академія Наук, 1948. — 27 с. Проаналізовано особливості функціонування лексико-семантичних українізмів у творах М. Гоголя.
 • №51
 • 207,03 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ : Наукова думка, 1984. — 152 с. У монографії досліджується історична антропонімія ХVІ ст. усіх етнічних земель України у нерозривному зв'язку з відповідними явищами антропонімії інших східнослов'янських мов, аналізуються способи ідентифікації особи в адміністративно-юридичних документах ХVІ ст., фонетичні особливості і словотвірні типи власних імен. У праці використані...
 • №52
 • 55,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Академія, 2007. — 264 с. У навчальному посібнику подано систематизовані відповідно до кожного розділу сучасної української літературної мови завдання і вправи для студентів-філологів. Кожен розділ супроводжується стислим викладом теоретичного матеріалу. Полегшенню виконання завдань і вправ сприятиме короткий словник лінгвістичних термінів. Крім студентів-філологів,...
 • №53
 • 2,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе Украинский язык #
Может быть лучше название /Украинский язык для специалистов
Подобные подразделы есть в др. языках.
в разделе Украинский язык #
Ок.
в разделе Украинский язык #
Судя по заголовкам файлов, это официальное название дисциплины.
в разделе Украинский язык #
Не понятна идея этого раздела.
в разделе Украинский язык #
Я искренне извиняюсь за доставленные неудобства неразборчивым изложением своих мыслей. Я нашла подходящий раздел для этих книг. В преть 100 раз проверю, а потом буду писать :)
в разделе Украинский язык #
Раздел уже создан - называется Для специалистов.
Это стандартное у нас название для подобных папок во всех языковых разделах.
в разделе Украинский язык #
И в связи с этим вопрос в разделе Деловой укр.яз и в разделе Для специалистом есть рад похожей литературы касательно укр. яз в различных профессиях. Например /file/862559/ и вот /file/1304092/ Что с ними делать - из в раздел для специалистов?
в разделе Украинский язык #
Посмотрела, теперь думаю, что эти два раздела впору сливать воедино.
Раздел Для специалистов, как правило, подразумевает, что туда идут материалы, ориентированные на представителей конкретных профессий и специальностей (например, условно говоря, "Англо-украинский словарь самолётостроительных терминов").
Соответственно, материалы по деловому/профессиональному общению вообще можно поместить в Деловой украинский язык.
Вы можете просмотреть оба раздела и предложить переносы так, чтобы этот принцип соблюдался?
Если не получится (не наберётся столько файлов в категории Для специалистов), нужно будет предлагать слияние.
в разделе Украинский язык #
Вот я собрала некоторые ссылки, но у меня есть ряд сомнений в отношении некоторых из них
/file/862559/
/file/1336985/
/file/1260426/
/file/1389152/
/file/1378554/
/file/1281684/
/file/621462/
/file/776760/
/file/905616/
/file/1109195/
/file/1251269/
/file/1210966/
/file/411316/
/file/1210978/
в разделе Украинский язык #
Думаю, все подойдут. Вы можете смело предлагать их к переносу.
в разделе Украинский язык #
Спасибо
в разделе Украинский язык #
Ок, я займусь этим уже завтра на свежую голову. Спасибо
в разделе Украинский язык #
Я себя тоже не всегда понимаю, так что эт нормальная ситуация в моем случае. Я перейду на українську, сподіваюсь я так точніше зможу висловити свої думки. Українською цей розділ можна назвати Українська мова за професійним спрямуванням. Сюди можуть таким чином увійти підручники, які розглядають українську як функціональний різновид сучасної української літературної мови, специфіку якого зумовлюють особливості спілкування у професійній сфері: мета, функції, ситуація, особистісні риси учасників спілкування. Як то так.
в разделе Украинский язык #
Звичайно, сайт дуже корисну містить інформацію, проте в розділі Словники дуже непросто знайти необхідне. Пропоную подати окремо перекладні словники, тлумачні, етимологічні і так далі. По-моєму, це полегшить пошуки. А досвід у Вас уже є: так "розбито" словники російські. У будь-якому - ДЯКУЮ!
в разделе Украинский язык #
Вы можете разобрать словари по предлагаемым категориям и привести списки ссылок в комментарии?
У нас так принято.
в разделе Украинский язык #
Предлагаю свернуть студенческие работы.
в разделе Украинский язык #
Предлагаю создать раздел "Украинский язык как иностранный" - так же, как сделано для русского языка. А сейчас тут литература в основном для тех, для кого украинский является родным. Учебные пособия для изучающих украинский как неродной найти трудно.
в разделе Украинский язык #
Украинский язык как иностранный
Спасибо за идею создания раздела :-)
в разделе Украинский язык #
Чтобы предлагать раздел, нужны файлы, которые можно было бы туда положить. А на нет и суда нет.
в разделе Украинский язык #
Кое-что есть. Например:
Ющук И.Ф. Украинский язык для начинающих
Терлак З., Сербеньска О. Украинский язык для начинающих
Press І., Pugh S. Colloquial Ukrainian
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел "Периодика по украинскому языку" с подразделом "Українська мова". Девять номеров этого журнала размещены здесь:
...
Спасибо
в разделе Украинский язык #
Полезен был бы подраздел "Украинские диалектные словари" (аналогично тому, как сделано в разделе "Русский язык"). Сейчас эти словари разбросаны между разделами "Словари", где они теряются между другими, и "Диалектология", что неудобно. Это следующие файлы:
...
Спасибо.
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Грамматика
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Культура украинского языка
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Диалектология
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Фонетика и орфография
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю добавить папку "Диалектология"
в разделе Украинский язык #
Поддерживаю!
в разделе Украинский язык #
Спасибо за создание саита... у меня желание было изучить язык... с удовольствием изучаю...
в разделе Украинский язык #
В раздел "История украинского языка и литературы"
...
в разделе Украинский язык #
В раздел "Лексикология и стилистика"
...
в разделе Украинский язык #
Hi i am new to this site. i am learning ukrainian. unfortunately in this site all the reference materials are in russian language and i dont know russian. so please anyone can provide me any audio or study resources with english. Thanks : )
в разделе Украинский язык #
Hello! i can help you, i know english, but unfortunately i don't speak ukrainian - if you need some help in russian or may be you have some question i try to help you
в разделе Украинский язык #
Вопрос: зачем в таком красноречивом разделе аннотации подаются на русском языке ( или на двух)? Не думаю, что те, кто не может прочитать аннотацию к изданию (на украинском языке!), что-либо прочтут в этих файлах.
в разделе Украинский язык #
Посмотрите, пожалуйста, повторы: неизвестная ссылка (не смотря на замечание в скобках о лучшем качестве)
/file/348572/
в разделе Украинский язык #
Підкажіть де знайти Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів.
в разделе Украинский язык #
Очень жаль что нет ничего по методике обучения украинского языка, долго искал и ничего не нашёл.Помогите найти учебники по ней
, пожалуйста!
в разделе Украинский язык #
Цікавий і дуже корисний сайт!
Дякую всім хто підтримує українську мову!
Харків
в разделе Украинский язык #
Я так зрозумів, що книжки з українською поезією Б.-І. Антонича (і тим паче, з англійським перекладом) у цей розділ викладувати не слід? може, сюди:Зарубежная литература: /library/foreign/
чи сюди? /files/languages/english/translation/
в разделе Украинский язык #
И еще ссылки для нового раздела Викладання української мови та літератури
...
в разделе Украинский язык #
Ты не знаешь, где можно найти их?
в разделе Украинский язык #
Также предлагаю создать раздел Ділова українська мова и перенести туда файлы:
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю создать раздел Радіожурнал Слово и перенести туда следующие ссылки:
...
в разделе Украинский язык #
Дякуємо засновникам та активним учасникам сайту за благородну справу!
в разделе Украинский язык #
Сайт і справді чудовий! Аж розгубилася - що скачувати, як розтягти ті 100 балів. І звісно вже думаю, чим же поділитися...
в разделе Украинский язык #
Дуже хороший сайт. Надзвичайно багато різноманітних матеріалів, які охоплюють різні галузі. Хоча трохи жаль, що мало підручників з української мови для іноземців
в разделе Украинский язык #
Возможно ли выделить папку "Словари"
...
в разделе Украинский язык #
Да, конечно.
Спасибо за ссылки.
в разделе Украинский язык #
Мені сподобалая бібліогафія сайту. дуже цінні матеріали - просто ціла бібліотека вдома! дякую за роботу творцям сайту!
в разделе Украинский язык #
Щира вдячність і повага засновникам сайту! Успіхів всім!
в разделе Украинский язык #
Очень удобный и есть из чего выбрать
в разделе Украинский язык #
Очень хороший сайт) супер супер
в разделе Украинский язык #
Дякую дуже!)шикарний сайт!
в разделе Украинский язык #
Действительно, сайт для студентов незаменимый. Спасибо огромное!
в разделе Украинский язык #
Спосибо создателям сайт, очень помогает)
в разделе Украинский язык #
Ничего не нашла по методике украинского языка и планов-конспектов уроков укр.языка и чтения в младших классах! ОБИДНО!
в разделе Украинский язык #
Поделитесь, если у Вас есть! Помогите другим!
в разделе Украинский язык #
Есть предложение выделить отдельные разделы "Українська мова", "Українська література", "Словники та енциклопедії" для удобства поиска.
В этом разделе нет комментариев.