Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Украинский язык

Автореферат дисертації. Київ, 2011, 43 с. Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що в ній уперше в українському мовознавстві виокремлено нову терміносистему, в якій здійснено комплексний аналіз української військово-морської термінології на основі широкої джерельної та документальної бази; виявлено періоди розвитку й узагальнено відомі раніше спостереження на...
 • №1
 • 62,88 КБ
 • добавлен
 • изменен
Автореферат дисертації для здобуття ступеня кандидата філологічних наук заспеціальністю 10.02.01 – українська мова. Роботу виконано на кафедрі української мови Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Міністерство освіти і науки України. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше комплексно досліджено прізвищеву систему Уманщини: у...
 • №2
 • 71,48 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Одеса, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2015. - 212 с. Спеціальність 10.02.01 – українська мова Науковий керівник: д.ф.н., професор Кондратенко Н.В. Мета дисертації – з’ясувати специфіку мовних засобів вербалізації морально-етичних концептів ГРІХ і СОРОМ як репрезентантів...
 • №3
 • 1,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Вдовиченко Наталія Володимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2015. - 20 с. Спеціальність 10.02.01 – українська мова Науковий керівник: д.ф.н., професор Кондратенко Н.В. Мета дисертації – з’ясувати специфіку мовних засобів вербалізації морально-етичних концептів ГРІХ і СОРОМ як репрезентантів національної...
 • №4
 • 325,55 КБ
 • добавлен
 • изменен
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук: спеціальність 10.02.01 – українська мова. — Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2016. — 366 с. Наукові керівники: доктор філологічних наук, професор Бучко Д.Г., кандидат філологічних наук, доцент Бучко Г.Є. Із запровадженням у різних регіонах України...
 • №5
 • 1,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Одеса, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2015. - 327 с. Спеціальність 10.02.01 – українська мова Науковий керівник: д.ф.н., професор Ковалевська Т.Ю. Мета роботи полягає в комплексному аналізі ономасіологічної структури номінацій особи в сучасних українських соціолектах у проекції...
 • №6
 • 1,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Дмитрієв Сергій Вікторович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2015. - 20 с. Спеціальність 10.02.01 – українська мова Науковий керівник: д.ф.н., професор Ковалевська Т.Ю. Мета роботи полягає в комплексному аналізі ономасіологічної структури номінацій особи в сучасних українських соціолектах у проекції на...
 • №7
 • 51,41 КБ
 • добавлен
 • изменен
Автореферат дисертації, присвяченої з’ясуванню причин виникнення поліпредикативних сполучникових пояснювальних одиниць, умов їхнього функціонування, описові наявних семантичних відтінків пояснювального значення, яке реалізується на рівні складного речення, та дослідженню засобів його формування. З урахуванням особливостей семантико-граматичної, формальної організації та деяких...
 • №8
 • 40,15 КБ
 • добавлен
 • изменен
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харьков, 2006. — 21 с. Об'єктом дослідження стала мова українських спортсменів і мовців, причетних до спортивної діяльності (спортивні лікарі, тренери, спортивні оглядачі, журналісти, викладачі спортивних навчальних закладів,...
 • №9
 • 2,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук: 10.02.01 – українська мова. — Київ, 2016. — 211 с. Метою дослідження є з’ясування комунікативно-когнітивних особливостей староукраїнського проповідницького дискурсу XVII ст. Для реалізації визначеної мети в дисертації були поставлені такі завдання: обґрунтувати наукові засади, перспективність і доцільність...
 • №10
 • 1,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук. Київ, 2002. —28 с. Спеціальність 10.02.01 - українська мова. Роботу виконано на кафедрі історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Мета дослідження – комплексне вивчення засобів апеляції української мови, вироблення нового підходу до опису...
 • №11
 • 308,28 КБ
 • добавлен
 • изменен
Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Стрій Людмила Іванівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2015. - 19 с. Спеціальність 10.02.01 – українська мова Науковий керівник: д.ф.н., професор Кондратенко Н.В. Мета дослідження полягає в з’ясуванні специфіки ритуальних жанрів українського політичного дискурсу в структурно-семантичному та...
 • №12
 • 311,48 КБ
 • добавлен
 • изменен
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Одеса, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2015. - 190 с. Спеціальність 10.02.01 – українська мова Науковий керівник: д.ф.н., професор Кондратенко Н.В. Мета дослідження полягає в з’ясуванні специфіки ритуальних жанрів українського політичного дискурсу в структурно-семантичному та...
 • №13
 • 1,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. – Київ: Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні, 2010. – 17 с. Спеціальність: 10.02.01 – українська мова Мета дослідження – комплексний лінгвістичний аналіз термінологічної лексики, поданої в Словниках української мови в 11-ти й у 20-ти томах. Поставлена мета зумовлює виконання таких завдань:...
 • №14
 • 47,34 КБ
 • добавлен
 • изменен
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Одеса, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2015. - 254 с. Спеціальність 10.02.01 – українська мова Науковий керівник: д.ф.н., професор Форманова С.В. Мета дослідження полягає в аналізі комунікативно-прагматичних та сугестивних характеристик сучасного українського медичного...
 • №15
 • 2,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Шаніна Ольга Сергіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2015. - 19 с. Спеціальність 10.02.01 – українська мова Науковий керівник: д.ф.н., професор Форманова С.В. Мета дослідження полягає в аналізі комунікативно-прагматичних та сугестивних характеристик сучасного українського медичного дискурсу як актуального...
 • №16
 • 49,20 КБ
 • добавлен
 • изменен
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук. Спеціальність 10.02.01 - українська мова. Київ, 2002. — 21 с. Робота виконана на кафедрі історії української мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Мета дослідження. Основна мета дисертаційної роботи – концептуально визначити дискурс інтелектуалізації літературної мови...
 • №17
 • 199,70 КБ
 • добавлен
 • изменен
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук: 10.02.01 – українська мова. — Київ, 2017. — 231 с. Мета дослідження – з’ясувати лінгвістичні засоби творення національнокультурного стереотипу мовообразу жінки в українських народних піснях, проаналізувати поетику та символіку українських народнопісенних текстів. Досягнення поставленої мети передбачає...
 • №18
 • 2,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе Украинский язык #
Может быть лучше название /Украинский язык для специалистов
Подобные подразделы есть в др. языках.
в разделе Украинский язык #
Ок.
в разделе Украинский язык #
Судя по заголовкам файлов, это официальное название дисциплины.
в разделе Украинский язык #
Не понятна идея этого раздела.
в разделе Украинский язык #
Я искренне извиняюсь за доставленные неудобства неразборчивым изложением своих мыслей. Я нашла подходящий раздел для этих книг. В преть 100 раз проверю, а потом буду писать :)
в разделе Украинский язык #
Раздел уже создан - называется Для специалистов.
Это стандартное у нас название для подобных папок во всех языковых разделах.
в разделе Украинский язык #
И в связи с этим вопрос в разделе Деловой укр.яз и в разделе Для специалистом есть рад похожей литературы касательно укр. яз в различных профессиях. Например /file/862559/ и вот /file/1304092/ Что с ними делать - из в раздел для специалистов?
в разделе Украинский язык #
Посмотрела, теперь думаю, что эти два раздела впору сливать воедино.
Раздел Для специалистов, как правило, подразумевает, что туда идут материалы, ориентированные на представителей конкретных профессий и специальностей (например, условно говоря, "Англо-украинский словарь самолётостроительных терминов").
Соответственно, материалы по деловому/профессиональному общению вообще можно поместить в Деловой украинский язык.
Вы можете просмотреть оба раздела и предложить переносы так, чтобы этот принцип соблюдался?
Если не получится (не наберётся столько файлов в категории Для специалистов), нужно будет предлагать слияние.
в разделе Украинский язык #
Вот я собрала некоторые ссылки, но у меня есть ряд сомнений в отношении некоторых из них
/file/862559/
/file/1336985/
/file/1260426/
/file/1389152/
/file/1378554/
/file/1281684/
/file/621462/
/file/776760/
/file/905616/
/file/1109195/
/file/1251269/
/file/1210966/
/file/411316/
/file/1210978/
в разделе Украинский язык #
Думаю, все подойдут. Вы можете смело предлагать их к переносу.
в разделе Украинский язык #
Спасибо
в разделе Украинский язык #
Ок, я займусь этим уже завтра на свежую голову. Спасибо
в разделе Украинский язык #
Я себя тоже не всегда понимаю, так что эт нормальная ситуация в моем случае. Я перейду на українську, сподіваюсь я так точніше зможу висловити свої думки. Українською цей розділ можна назвати Українська мова за професійним спрямуванням. Сюди можуть таким чином увійти підручники, які розглядають українську як функціональний різновид сучасної української літературної мови, специфіку якого зумовлюють особливості спілкування у професійній сфері: мета, функції, ситуація, особистісні риси учасників спілкування. Як то так.
в разделе Украинский язык #
Звичайно, сайт дуже корисну містить інформацію, проте в розділі Словники дуже непросто знайти необхідне. Пропоную подати окремо перекладні словники, тлумачні, етимологічні і так далі. По-моєму, це полегшить пошуки. А досвід у Вас уже є: так "розбито" словники російські. У будь-якому - ДЯКУЮ!
в разделе Украинский язык #
Вы можете разобрать словари по предлагаемым категориям и привести списки ссылок в комментарии?
У нас так принято.
в разделе Украинский язык #
Предлагаю свернуть студенческие работы.
в разделе Украинский язык #
Предлагаю создать раздел "Украинский язык как иностранный" - так же, как сделано для русского языка. А сейчас тут литература в основном для тех, для кого украинский является родным. Учебные пособия для изучающих украинский как неродной найти трудно.
в разделе Украинский язык #
Украинский язык как иностранный
Спасибо за идею создания раздела :-)
в разделе Украинский язык #
Чтобы предлагать раздел, нужны файлы, которые можно было бы туда положить. А на нет и суда нет.
в разделе Украинский язык #
Кое-что есть. Например:
Ющук И.Ф. Украинский язык для начинающих
Терлак З., Сербеньска О. Украинский язык для начинающих
Press І., Pugh S. Colloquial Ukrainian
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел "Периодика по украинскому языку" с подразделом "Українська мова". Девять номеров этого журнала размещены здесь:
...
Спасибо
в разделе Украинский язык #
Полезен был бы подраздел "Украинские диалектные словари" (аналогично тому, как сделано в разделе "Русский язык"). Сейчас эти словари разбросаны между разделами "Словари", где они теряются между другими, и "Диалектология", что неудобно. Это следующие файлы:
...
Спасибо.
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Грамматика
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Культура украинского языка
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Диалектология
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Фонетика и орфография
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю добавить папку "Диалектология"
в разделе Украинский язык #
Поддерживаю!
в разделе Украинский язык #
Спасибо за создание саита... у меня желание было изучить язык... с удовольствием изучаю...
в разделе Украинский язык #
В раздел "История украинского языка и литературы"
...
в разделе Украинский язык #
В раздел "Лексикология и стилистика"
...
в разделе Украинский язык #
Hi i am new to this site. i am learning ukrainian. unfortunately in this site all the reference materials are in russian language and i dont know russian. so please anyone can provide me any audio or study resources with english. Thanks : )
в разделе Украинский язык #
Hello! i can help you, i know english, but unfortunately i don't speak ukrainian - if you need some help in russian or may be you have some question i try to help you
в разделе Украинский язык #
Вопрос: зачем в таком красноречивом разделе аннотации подаются на русском языке ( или на двух)? Не думаю, что те, кто не может прочитать аннотацию к изданию (на украинском языке!), что-либо прочтут в этих файлах.
в разделе Украинский язык #
Посмотрите, пожалуйста, повторы: неизвестная ссылка (не смотря на замечание в скобках о лучшем качестве)
/file/348572/
в разделе Украинский язык #
Підкажіть де знайти Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів.
в разделе Украинский язык #
Очень жаль что нет ничего по методике обучения украинского языка, долго искал и ничего не нашёл.Помогите найти учебники по ней
, пожалуйста!
в разделе Украинский язык #
Цікавий і дуже корисний сайт!
Дякую всім хто підтримує українську мову!
Харків
в разделе Украинский язык #
Я так зрозумів, що книжки з українською поезією Б.-І. Антонича (і тим паче, з англійським перекладом) у цей розділ викладувати не слід? може, сюди:Зарубежная литература: /library/foreign/
чи сюди? /files/languages/english/translation/
в разделе Украинский язык #
И еще ссылки для нового раздела Викладання української мови та літератури
...
в разделе Украинский язык #
Ты не знаешь, где можно найти их?
в разделе Украинский язык #
Также предлагаю создать раздел Ділова українська мова и перенести туда файлы:
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю создать раздел Радіожурнал Слово и перенести туда следующие ссылки:
...
в разделе Украинский язык #
Дякуємо засновникам та активним учасникам сайту за благородну справу!
в разделе Украинский язык #
Сайт і справді чудовий! Аж розгубилася - що скачувати, як розтягти ті 100 балів. І звісно вже думаю, чим же поділитися...
в разделе Украинский язык #
Дуже хороший сайт. Надзвичайно багато різноманітних матеріалів, які охоплюють різні галузі. Хоча трохи жаль, що мало підручників з української мови для іноземців
в разделе Украинский язык #
Возможно ли выделить папку "Словари"
...
в разделе Украинский язык #
Да, конечно.
Спасибо за ссылки.
в разделе Украинский язык #
Мені сподобалая бібліогафія сайту. дуже цінні матеріали - просто ціла бібліотека вдома! дякую за роботу творцям сайту!
в разделе Украинский язык #
Щира вдячність і повага засновникам сайту! Успіхів всім!
в разделе Украинский язык #
Очень удобный и есть из чего выбрать
в разделе Украинский язык #
Очень хороший сайт) супер супер
в разделе Украинский язык #
Дякую дуже!)шикарний сайт!
в разделе Украинский язык #
Действительно, сайт для студентов незаменимый. Спасибо огромное!
в разделе Украинский язык #
Спосибо создателям сайт, очень помогает)
в разделе Украинский язык #
Ничего не нашла по методике украинского языка и планов-конспектов уроков укр.языка и чтения в младших классах! ОБИДНО!
в разделе Украинский язык #
Поделитесь, если у Вас есть! Помогите другим!
в разделе Украинский язык #
Есть предложение выделить отдельные разделы "Українська мова", "Українська література", "Словники та енциклопедії" для удобства поиска.
В этом разделе нет комментариев.