Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Украинский язык

Луганский государственный университет имени Даля; Луганск; Панкова Н.А.; 2016; Граматика української мови як учення про її морфологічну і синтаксичну будову. Основні граматичні поняття. Граматичне значення слів у його відношенні до лексичного значення. Способи вираження граматичних значень в українській мові. Граматична форма слова. Синтетичні та аналітичні форми слів в...
 • №1
 • 572,45 КБ
 • добавлен
 • изменен
Філологічний факультет, ЗНУ, Запоріжжя, Україна, 2015 рік, освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. Фонетична транскрипція. Українська мова і діалекти на різних етапах суспільно-історичного розвитку. Система вокалізму українських діалектів. Морфологічна система українських говорів. Проблема періодизації української літературної мови. Роль І.П. Котляревського в історії...
 • №2
 • 343,68 КБ
 • добавлен
 • изменен
КНУ ім Т. Шевченка, Інститут Філології, 2015, 20 с. Система укр. консонантизму. Система укр. вокалізму. Асиміляція приголосних та позиційне чергування. Зміна звуків у мовному потоці. Когнітивна лінгвістика, як напрям сучасного мовознавства: предмет, завдання, основні напрями розвитку. Лексична семантика, як лінгвістична дисципліна. Ономасіологія і семасіологія – основні напрями...
 • №3
 • 74,70 КБ
 • добавлен
 • изменен
Відповіді до екзамену з ШКУМ ОКР "Спеціаліст" Глухівський національний пед.університет ім.О.Довженка 2015р. Кременчук ,14 ст. 40 питань Методика навчання української мови як наука і навчальна дисципліна предмет і завдання методики лінгводидактика і методика мови зв'язок методики з суміжними дисциплінами методи дослідження в методиці Внесок провідних педагогів та методистів у...
 • №4
 • 109,75 КБ
 • добавлен
 • изменен
КУБГ. Інститут Людини. соціальна педагогіка 2014-2015 рік, 56 питань Українська мова - національна мова українського народу, державна мова України. Місце української мови серед інших мов світу. Мовна політика в Україні. Роль мови в суспільному розвитку. Культура мовлення особистості. Професійна мовнокомунікативна компетенція. Поняття літературної мови. Норми літературної...
 • №5
 • 82,67 КБ
 • добавлен
 • изменен
КНУ ім Шевченка, Інститут філології, викладач Різник С.М. Коломийцева В.В., Київ, 2018 рік. 41 ст. Перелік питань Слово як основна одиниця мови. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Типи переносних значень слова. Принципи системної класифікації лексики. Омонімія, паронімія, синонімія, антонімія. Типи лінгвістичних словників. Проблеми сучасної лексикографії....
 • №6
 • 527,24 КБ
 • добавлен
 • изменен
Мова як суспільне явище. Основні функції мови. Зміст і структура курсу УМ в середній школі. Поняття української національної і ЛМ. Роль Тараса Шевченка в розвитку і збагаченні УЛМ. Роль І. Франка у розвитку і збагаченні української літературної мови кінця 19-поч. 20 ст. Питання періодизації історії УЛМ. Зміни в змісті понятття «УЛМ» на різних етапах загальнонародної мови....
 • №7
 • 181,24 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Терміни, які виносяться на екзамен. 1 курс, Інститут іноземної філології. . Слива, НПУ ім. М.П. Драгоманова: Акомодація. Антоніми. Антропоніміка. Архаїзми. Архісема. Асиміляція. Афікс. Внутрішня форма слова. Вокалізм. Гаплологія. Гіперо-гіпонімічна група. Граматика. Граматична категорія. Граматичне значення слова. Граматичні форми. Деетимологізація. Денотат....
 • №8
 • 22,08 КБ
 • добавлен
 • изменен
Класифікація прийменників з погляду походження і будови; Засоби і способи вираження граматичних значень слова в українській мові; Іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово граматичні категорії, синтаксична роль; Система відмінків в українській мові та їх основні значення; Особливості відмінювання іменників 1,2,3,4 відміни; Відмінювання займенників. Суплетивні форми;...
 • №9
 • 57,37 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Контрольні запитання до змістового модуля №1 «Сучасна українська мова. Морфемологія». КНУ ім Тараса Шевченка інститут філології. Викладач Козловська. Морфеміка як підсистема мови. Морфемологія як розділ морфології. Об*єкт, предмет та завдання морфемології. Зв’язок морфемології з іншими дисциплінами (фонетикою, словотвором, лараднгмологією, лексикологією, синтаксисом,...
 • №10
 • 83,80 КБ
 • добавлен
 • изменен
КНУ им.Т.Шевченка, 2014г. преподаватель Берковец В.В. Фонетика як наука про звукову будову мови Лінійні (сегментні ) та нелінійні звукові одиниці Зв’язок фонетики з іншими лінгвістичними дисциплінами Фонетика і орфоепія. Орфоепічні норми та їх значення Основні орфоепічні норми в межах голосних Графіка сучасної української мови. Звуки і букви Будова мовного апарату. Активні...
 • №11
 • 177,56 КБ
 • добавлен
 • изменен
ВУЗ: ВДПУ. Інститут: ІФЖ ( магістри). Місто: Вінниця. Рік: 2012-2013. Викладач: Н.Л. Іванницька. Кількість питань: 45. Кількість сторінок: 3. Слово в аспекті виявлення його синтаксичних потенцій. Слово як об'єкт вивчення синтаксису. Недосконалість традиційної теорії поділу слів на повнозначні і неповнозначні. Повнозначні автосемантичні та синсемантичні слова....
 • №12
 • 5,86 КБ
 • добавлен
 • изменен
Севастополь. Севастопольський міський гуманітарний університет. - 2 с. 51 питання до іспиту з курсу "Синтаксис". Файл містить лише перелік питань, без відповідей.
 • №13
 • 14,76 КБ
 • добавлен
 • изменен
ЧДУ ім. П. Могили. Миколаїв, Україна. 2015р. 2 стор. Кафедра української мови та літератури.
 • №14
 • 30,01 КБ
 • добавлен
 • изменен
Відповіді на екзаменаційні питання. ЗНУ, 4 курс, Денисенко Л.П., 2014 р. Семантичне і формальне ускладнення простого речення. Поняття про однорідні члени речення. Способи вираження однорідності: інтонація + сполучники. Однорідні підмети. Основні риси однорідних членів речення. Сполучення слів, що не є однорідними членами. Однорідні присудки Однорідні додатки. Однорідні...
 • №15
 • 99,95 КБ
 • добавлен
 • изменен
Відповіді до заліку «Сучасна українська мова» - КНЛУ (Київський Національний лінгвістичний Університет), факультет германської філології, 2014. Для першого курсу. Фонетика як розділ мовознавства. Одиниці фонетики. Звуки мови, їх акустична й артикуляційна характеристики. Поняття фонеми. Звук. Фонема. Фонема й алофон. Фонетична транскрипція. Знаки, прийняті у фонетичній...
 • №16
 • 123,86 КБ
 • добавлен
 • изменен
Відповіді до екзамену. — Глухівський національний пед.університет ім. О.Довженка, Кременчук, ОКР "Спеціаліст", Мусієнко Ю.С., 2015. — 22 с. Украінська мова – національна мова українського народу, одна із форм його національної культури. Поняття літературної мови. Мовна норма. Типи літературних норм. Функціональні стилі СУМ. Фонетика. Загальна характеристика та класифікація...
 • №17
 • 364,11 КБ
 • добавлен
 • изменен
4 стор., табл., Пояснювальна записка. Оголошення. Запрошення. Звіт. Розписка. Витяг із протоколу. Заява. Автобіографія. Лист. Доручення. Резюме. Характеристика. Запрошення. Анотоція. Відгук. Рецензія. Наказ. Розпорядження. Прес-реліз. Правила.
 • №18
 • 14,93 КБ
 • добавлен
 • изменен
Выходные данные неизвестны. - 11 с. Класифікація документів. Формуляр документа. Вимоги до тексту документа. Правопис географічних назв. Терміни у ділових паперах. Професіоналізми. Синоніми та пароніми. Книжні слова. Іншомовні слова. Правила вживання. Графічні скорочення та абревіатури. Види скорочення слів. Основні риси офіційно-ділового стилю. Документ....
 • №19
 • 18,22 КБ
 • добавлен
 • изменен
Об’єкт та предмет мовознавства. Природні і штучні мови. Мовознавство загальне і конкретне (часткове). Зв'язок мовознавства з іншими науками. Синхронічний та діахронічний аспекти вивчення мовних одиниць (Синхронія і діахронія). Методи дослідження в мовознавстві. (чи методи і прийоми дослідження мовного матеріалу). Мова як особлива знакова система. Мова і мовлення. Мова,...
 • №20
 • 114,28 КБ
 • добавлен
 • изменен
Екзамен. Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, доц. Кучеренко Л.І., філологічний факультет, дисціпліна "Сучасна українська літературна мова", 3-й курс, 2014 р., 24 стор. Значення і граматичні ознаки дієслова. Інфінітив. Категорія виду. Категорія перехідності/неперехідності. Категорія стану. Категорія часу. Категорія способу. Особа і число. Безособові...
 • №21
 • 52,53 КБ
 • добавлен
 • изменен
Екзамен. Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, доц. Бойко Л.П., філологічний факультет, дисціпліна "Сучасна українська літературна мова", 2-й курс, 2012 р., 20 стор. Інтерфікс. Постфікс. Основа. Морфема, морф, морфонема, іх семантичні зв’язки. Морфемний словник. Флексія. Суфікс. Префікс. Корінь. Класифікація морфем української мови. Морфемна будова слова....
 • №22
 • 95,11 КБ
 • добавлен
 • изменен
ДонНТУ, ТКС, 4 курс, 1 сем., Матулевская Н.П. Графічні особливості української мови – правопис апострофу. Фонетичні особливості української мови (чергування і спрощення приголосних). Морфологічні особливості української мови. Відміни іменників, правопис іменників чоловічого роду, які мають закінчення –у/ю, -а/-я та інше («в межах цього практичного заняття»). Дати визначення -...
 • №23
 • 336,23 КБ
 • добавлен
 • изменен
Экзамен, ДНУ, Днепропетровск, Украина, 2012 г., 26 стр. Мовне законодавство та мовна політика в Україні. Державна мова в Україні. Мова як складова національної культури. Загальна характеристика ділової мови. Мова та мовлення. Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора....
 • №24
 • 163,27 КБ
 • добавлен
 • изменен
Выходные данные неизвестны. Шпаргалки для филологических факультетов. Очень хорошие ответіи! СУЛМ як науковий предмет і навчальна дисципліна. Розділи курсу СУЛМ. Мова одна з ознак нації. Рідна мова. Теорія «двох рідних мов» для українського народу. Основні етапи формування української національної мови. Мова як знакова система. Зміст і форма мовних знаків. Ланки мовної...
 • №25
 • 103,17 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний заклад: Вінницько-Хутірська ЗОШ І-III ступенів. Місто: Вінниця. Рік: 2009. Кількість сторінок: 22. Комплексний розгляд питань.
 • №26
 • 59,51 КБ
 • добавлен
 • изменен
ВВПК ім. А.Ю. Кримського, 2009, 4 сторінки Схема аналізу: іменник прикметник займенник числівник дієслово прислівник дієслова на но-то дієприкметник дієприслівник прийменник сполучник частка вигук
 • №27
 • 10,39 КБ
 • добавлен
 • изменен
49 питань. Іспит складений на "відмінно". Мова і професія. Поняття «спеціальність», «професія», «фах». Значення і роль мови для майбутнього фахівця. Українська мова серед інших мов світу. Походження укр. мови. Генеалогічна класифікація мов. Українська мова – державна мова в Україні. Етапи розвитку української мови Роль і значення мови в суспільному житті. Функції мови Стилі...
 • №28
 • 12,35 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
47 ответов на вопросы Мова- суспільне явище. Функції мови. Статус укр. мови як державної. Сучасна укр літ мова. Унормованість як основна ознака літ мови. Види мовних норм. Укр. літературна мова і мова професійного спрямування. Літературна мова. Етапи розвитку української літературної мови. Функціональні різновиди української літературної мови Їх основні ознаки. Поняття...
 • №29
 • 39,14 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
КНЕУ, Київ, 2011, 68 питань Мова й література в системі культур. цінностей укр сус-ва Мова – суспільне явище. Функції мови Укр літературна мова й мова професійного спрямування Специфіка мови професійного спілкування Комунікативні якості професійної мови Складники системи національної мови Мовне законодавство в Україні Статус укр мови як державної Основні хар-ки сучасної...
 • №30
 • 76,60 КБ
 • добавлен
 • изменен
Відповіді до екзамену «Сучасна українська мова» - КНЛУ(Київський Національний лінгвістичний Університет), факультет германських мов, 2008 Українська мова — національна мова українського народу. Питання періодизації. Система голосних фонем сучасної української літературної мови. Класифікація голосних. Система приголосних фонем сучасної української літературної мови. Класифікація...
 • №31
 • 97,59 КБ
 • добавлен
 • изменен
Словникові видання з української мови та спеціальні юридичні словники та словникові видання Мовні норми сучасної української літературної мови Стилі сучасної української літературної мови Риси офіційно-ділового стилю Класифікація документів Вимоги до складання та оформлення ділових документів Вимоги до тексту документа Синоніми і пароніми у діловому тексті Правопис...
 • №32
 • 235,67 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Шпоры на модуль. КНЭУ, ФЭФ, 6508, 1 курс, 2011 Представлены шпоры на 4 задания из 9: написання великої/малої літери у власних назвах, відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку, написання ділових документів з кейсу, стилі мовлення (офіційно-діловий, науковий, художній)
 • №33
 • 2,51 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
ДНУ им. О. Гончара, Украина, г. Днепропетровск. 2011г. Автобіографія Доручення Резюме Розписка Пояснювальна записка Доповідна записка Протокол Характеристика Протокол Заява Розписка Звук [е] чергується з [и] у випадках Правопис і та и в основах іншомовних слів Чергування приголосних Написання нн в прикметниках і похідних словах Вживання м'якого знака Вживання...
 • №34
 • 42,66 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе Украинский язык #
Может быть лучше название /Украинский язык для специалистов
Подобные подразделы есть в др. языках.
в разделе Украинский язык #
Ок.
в разделе Украинский язык #
Судя по заголовкам файлов, это официальное название дисциплины.
в разделе Украинский язык #
Не понятна идея этого раздела.
в разделе Украинский язык #
Я искренне извиняюсь за доставленные неудобства неразборчивым изложением своих мыслей. Я нашла подходящий раздел для этих книг. В преть 100 раз проверю, а потом буду писать :)
в разделе Украинский язык #
Раздел уже создан - называется Для специалистов.
Это стандартное у нас название для подобных папок во всех языковых разделах.
в разделе Украинский язык #
И в связи с этим вопрос в разделе Деловой укр.яз и в разделе Для специалистом есть рад похожей литературы касательно укр. яз в различных профессиях. Например /file/862559/ и вот /file/1304092/ Что с ними делать - из в раздел для специалистов?
в разделе Украинский язык #
Посмотрела, теперь думаю, что эти два раздела впору сливать воедино.
Раздел Для специалистов, как правило, подразумевает, что туда идут материалы, ориентированные на представителей конкретных профессий и специальностей (например, условно говоря, "Англо-украинский словарь самолётостроительных терминов").
Соответственно, материалы по деловому/профессиональному общению вообще можно поместить в Деловой украинский язык.
Вы можете просмотреть оба раздела и предложить переносы так, чтобы этот принцип соблюдался?
Если не получится (не наберётся столько файлов в категории Для специалистов), нужно будет предлагать слияние.
в разделе Украинский язык #
Вот я собрала некоторые ссылки, но у меня есть ряд сомнений в отношении некоторых из них
/file/862559/
/file/1336985/
/file/1260426/
/file/1389152/
/file/1378554/
/file/1281684/
/file/621462/
/file/776760/
/file/905616/
/file/1109195/
/file/1251269/
/file/1210966/
/file/411316/
/file/1210978/
в разделе Украинский язык #
Думаю, все подойдут. Вы можете смело предлагать их к переносу.
в разделе Украинский язык #
Спасибо
в разделе Украинский язык #
Ок, я займусь этим уже завтра на свежую голову. Спасибо
в разделе Украинский язык #
Я себя тоже не всегда понимаю, так что эт нормальная ситуация в моем случае. Я перейду на українську, сподіваюсь я так точніше зможу висловити свої думки. Українською цей розділ можна назвати Українська мова за професійним спрямуванням. Сюди можуть таким чином увійти підручники, які розглядають українську як функціональний різновид сучасної української літературної мови, специфіку якого зумовлюють особливості спілкування у професійній сфері: мета, функції, ситуація, особистісні риси учасників спілкування. Як то так.
в разделе Украинский язык #
Звичайно, сайт дуже корисну містить інформацію, проте в розділі Словники дуже непросто знайти необхідне. Пропоную подати окремо перекладні словники, тлумачні, етимологічні і так далі. По-моєму, це полегшить пошуки. А досвід у Вас уже є: так "розбито" словники російські. У будь-якому - ДЯКУЮ!
в разделе Украинский язык #
Вы можете разобрать словари по предлагаемым категориям и привести списки ссылок в комментарии?
У нас так принято.
в разделе Украинский язык #
Предлагаю свернуть студенческие работы.
в разделе Украинский язык #
Предлагаю создать раздел "Украинский язык как иностранный" - так же, как сделано для русского языка. А сейчас тут литература в основном для тех, для кого украинский является родным. Учебные пособия для изучающих украинский как неродной найти трудно.
в разделе Украинский язык #
Украинский язык как иностранный
Спасибо за идею создания раздела :-)
в разделе Украинский язык #
Чтобы предлагать раздел, нужны файлы, которые можно было бы туда положить. А на нет и суда нет.
в разделе Украинский язык #
Кое-что есть. Например:
Ющук И.Ф. Украинский язык для начинающих
Терлак З., Сербеньска О. Украинский язык для начинающих
Press І., Pugh S. Colloquial Ukrainian
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел "Периодика по украинскому языку" с подразделом "Українська мова". Девять номеров этого журнала размещены здесь:
...
Спасибо
в разделе Украинский язык #
Полезен был бы подраздел "Украинские диалектные словари" (аналогично тому, как сделано в разделе "Русский язык"). Сейчас эти словари разбросаны между разделами "Словари", где они теряются между другими, и "Диалектология", что неудобно. Это следующие файлы:
...
Спасибо.
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Грамматика
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Культура украинского языка
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Диалектология
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Фонетика и орфография
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю добавить папку "Диалектология"
в разделе Украинский язык #
Поддерживаю!
в разделе Украинский язык #
Спасибо за создание саита... у меня желание было изучить язык... с удовольствием изучаю...
в разделе Украинский язык #
В раздел "История украинского языка и литературы"
...
в разделе Украинский язык #
В раздел "Лексикология и стилистика"
...
в разделе Украинский язык #
Hi i am new to this site. i am learning ukrainian. unfortunately in this site all the reference materials are in russian language and i dont know russian. so please anyone can provide me any audio or study resources with english. Thanks : )
в разделе Украинский язык #
Hello! i can help you, i know english, but unfortunately i don't speak ukrainian - if you need some help in russian or may be you have some question i try to help you
в разделе Украинский язык #
Вопрос: зачем в таком красноречивом разделе аннотации подаются на русском языке ( или на двух)? Не думаю, что те, кто не может прочитать аннотацию к изданию (на украинском языке!), что-либо прочтут в этих файлах.
в разделе Украинский язык #
Посмотрите, пожалуйста, повторы: неизвестная ссылка (не смотря на замечание в скобках о лучшем качестве)
/file/348572/
в разделе Украинский язык #
Підкажіть де знайти Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів.
в разделе Украинский язык #
Очень жаль что нет ничего по методике обучения украинского языка, долго искал и ничего не нашёл.Помогите найти учебники по ней
, пожалуйста!
в разделе Украинский язык #
Цікавий і дуже корисний сайт!
Дякую всім хто підтримує українську мову!
Харків
в разделе Украинский язык #
Я так зрозумів, що книжки з українською поезією Б.-І. Антонича (і тим паче, з англійським перекладом) у цей розділ викладувати не слід? може, сюди:Зарубежная литература: /library/foreign/
чи сюди? /files/languages/english/translation/
в разделе Украинский язык #
И еще ссылки для нового раздела Викладання української мови та літератури
...
в разделе Украинский язык #
Ты не знаешь, где можно найти их?
в разделе Украинский язык #
Также предлагаю создать раздел Ділова українська мова и перенести туда файлы:
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю создать раздел Радіожурнал Слово и перенести туда следующие ссылки:
...
в разделе Украинский язык #
Дякуємо засновникам та активним учасникам сайту за благородну справу!
в разделе Украинский язык #
Сайт і справді чудовий! Аж розгубилася - що скачувати, як розтягти ті 100 балів. І звісно вже думаю, чим же поділитися...
в разделе Украинский язык #
Дуже хороший сайт. Надзвичайно багато різноманітних матеріалів, які охоплюють різні галузі. Хоча трохи жаль, що мало підручників з української мови для іноземців
в разделе Украинский язык #
Возможно ли выделить папку "Словари"
...
в разделе Украинский язык #
Да, конечно.
Спасибо за ссылки.
в разделе Украинский язык #
Мені сподобалая бібліогафія сайту. дуже цінні матеріали - просто ціла бібліотека вдома! дякую за роботу творцям сайту!
в разделе Украинский язык #
Щира вдячність і повага засновникам сайту! Успіхів всім!
в разделе Украинский язык #
Очень удобный и есть из чего выбрать
в разделе Украинский язык #
Очень хороший сайт) супер супер
в разделе Украинский язык #
Дякую дуже!)шикарний сайт!
в разделе Украинский язык #
Действительно, сайт для студентов незаменимый. Спасибо огромное!
в разделе Украинский язык #
Спосибо создателям сайт, очень помогает)
в разделе Украинский язык #
Ничего не нашла по методике украинского языка и планов-конспектов уроков укр.языка и чтения в младших классах! ОБИДНО!
в разделе Украинский язык #
Поделитесь, если у Вас есть! Помогите другим!
в разделе Украинский язык #
Есть предложение выделить отдельные разделы "Українська мова", "Українська література", "Словники та енциклопедії" для удобства поиска.
В этом разделе нет комментариев.