Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Азербайджанский язык

Доверенные пользователи и модераторы раздела

Paris: L'Harmattan, 2008. — 233 p. — (Parlons). — ISBN 978-2-296-05584-1 Ce livre s'est donné pour but d'aider les lecteurs à mieux connaître langue et culture azerbaïdjanaise.
 • №1
 • 9,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
AMİ-nin “Xarici dil (ingilis dili) müəllimliyi” ixtisası üçün dərs vəsaiti. — Bakı: Elm və təhsil, 2013. — 308 səh. Dərs vəsaitinin II hissəsində qrammatika sahəsi, morfologiya və sintaksis şöbələri, bu şöbələrin tədqiqat obyektinə daxil olan bütün məsələlər: nitq hissələri, onlara aid olan kateqoriyalar, nitq hissələrinin quruluş xüsusiyyətləri, sintaktik əlaqələr, söz...
 • №2
 • 1,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: “Elm və Təhsil”, 2015. — 260 səh. Адилов В., Бабазаде Р. "Наука тюркской грамматики" Мирзы Мухаммеда Эфшара: грамматический очерк, транслитерация, словарь и образцы рукописного текста (на азер. яз.) Mündəricat: Bir neçə söz. Qrammatik oçerk. Mirzə Məhəmməd Əfşarın “Fənni-sərfü nəhvi-türki” əsəri və onun Azərbaycan dilçiliyi tarixində yeri. Mətnin...
 • №3
 • 8,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Monoqrafiya. — Bakı: Afpoliqraf, 2017. — 103 s. — ISBN 9789952833478. Monoqrafiya dilçiliyin müxtəlif sahələri ilə məşğul olanlar, ol cümlədən tipologiya, komparativistika, leksikologiya, dil tarixi, sosiolinqvistika problemləri ilə maraqlananlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
 • №4
 • 53,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: Elm və Həyat, 2002. — 199 s. — ISBN 9952801602 Из истории становления aзербайджанского языка как государственного (XVI-XX вв.). From the history of formation of Azerbaijani as an official language (XVI - XX centuries). Kitabda Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tapıb bərqərar olması tarixi, əsasən XX əsr dövrü ilk dəfə tədqiq olunmuşdur. Səfəvilər dövrünə...
 • №5
 • 2,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, Mutərcim, 2012. — 216 səh. Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının bakalavr təhsil dərəcəsində rus qruplarında oxuyan tələbələri üçün nəzərdə tutulmuş bu dərslik «Azərbaycan dili» fənn proqramı əsasında yazılmışdır. Kitabdakı qrammatik materiallar tələbələrin orta məktəbdə öyrəndikləri biliklərə əsaslanmaqla çalışmalar, mətnlər, şifahi xalq ədəbiyyatı...
 • №6
 • 16,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: ULU, 2015. — 236 səh. Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti. Bu dərs vəsaitində müasir nitq mədəniyyətinin ən aktual məsələləri nəzərdən keçirilir, mövcud dərsliklərə və digər mənbələrə əsaslanaraq nitq normalarının, natiqlik sənətinin mahiyyəti, xüsusiyyətləri açıqlanır, tədris prosesində ondan istifadə qaydaları, üsulları göstərilir. Vəsaitdən bu problemlərlə...
 • №7
 • 1,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Baki: Elm, 2002. — 346 səhifələr. Həyatın torpaq yaddaşı (akademik Budaq Budaqov) Giriş Qərbi Azərbaycanın türk mənşəli toponimləri: A | B | V | Q | D | E | Ə | Z | İ | Y | K | G | L | M | N | O | Ö | P | R | S | T | U | Ü | F | X | H | Ç | C | Ş
 • №8
 • 2,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: Nurlan, 2008. — 212 s. Kitabda dil və nitqin dialеktik əlaqəsinin müəyyənləşməsində хüsusi önəmə malik sintaktik-üslubi fiqurlardan bəhs olunur və onların bədii dildəki funksional-struktur imkanları hərtərəfli araşdırılır. Kitab filoloqlar, dilçilər, şair və yazıçılar, еyni zamanda, gеniş oхucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
 • №9
 • 1,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Monoqrafiya. — Bakı: Elm və təhsil, 2014. — 386 səh. — ISBN 9789952814279. Monoqrafiyada dövlət müstəqilliyinin bərpası ərəfəsində və müstəqillik dövründə Azərbaycan dilinin xüsusi adlar qatında baş verən dəyişikliklər haqqında söhbət açılmış, dilin onomastikasında gedən proseslər müxtəlif mənbələrdən toplanmış faktlar əsasında izlənərək ətraflı təhlil edilmişdir. Kitab geniş...
 • №10
 • 2,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: Çaşıoğlu, 2010. — 152 s. 1-ci sinif üçün dərslik. ISBN 978-9952-27-081-5 Mündəricat Gəlin tanış olaq Mən məktəbə gedirəm Birinci dərs Mənim ailəm Mənim otağım Təmizlik sağlamlıqdır Bizim mətbəximiz Bizim kənd Bizim şəhər Küçede Zooparkda A səsi və hərfi N səsi və hərfi T səsi və hərfi Ə səsi və hərfi L səsi və hərfi R səsi və hərfi I səsi və...
 • №11
 • 15,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
Müəllif hüquqlarının sahibi - Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. — Bakı: Şərq-Qərb, 2017. — 200 s. Dövlət dili "Azərbaycan dili" fənni üzrə Təhsil Proqramının (kurikulumunun) 10-cu sinifdə həyata keçirilməsi.
 • №12
 • 163,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: Şərq-Qərb, 2007. — 192 səh. — ISBN 978-9952-34-108-9. Ali məktəblərin filologiya fakültələrinin müəllimləri və tələbələri üçün nəzərdə tutulmuş bu dərslik iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə -“Leksikologiya” bəhsində leksikologiyanın məqsədi və vəzifələri, müasir Azərbaycan dilinin lüğət tərkibi, leksikası, idiom və ibarələri, leksikoqrafıyası və s. izah olunur, ikinci...
 • №13
 • 4,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakь: Azərnəşr, 1929. — 219 səh. Turq dili kyrsyndən məksədimiz, өz başьna çalьşacak olan okycyja bir tərəfdən turq dilinin tabe' oldygy başlьca kanyn və kajdalar hakkьnda mə'lymat verməq, diƣər tərəfdən by kajda və kanynlarь өjrənərəq, əldə edərəq, turqcə dogry okyjyb jazmasьnь, tə'min etməqdir. By syrətlə okycy həm dil uzvijjətini, dilin — bizim kyrsymyzda turq...
 • №14
 • 5,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: Şərq-Qərb, 2007. — 256 səh. — ISBN 978-9952-34-153-9. Ali məktəblərin fıloloji fakültələrinin müəllimləri və tələbələri üçün nəzərdə tutulmuş bu dərslik üç hissədən ibarətdir. Birinci hissədə - “Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin fonetikası” bəhsində fonetik qanunlar, vurğu, intonasiya və eləcə də hecaların növləri haqqında geniş məlumat verilir.
 • №15
 • 12,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: «İqtisad Universiteti» nəşriyyatı», 2006.- 240 səh. Dərs vəsaitinin çapa hazırlanmasında Azərbaycan dili kafedrasının əməkdaşları G.İsmayılzadə, G.Zeynalova, M.Əmrahova, E.Babayeva yaxından iştirak etmişlər. Dərs vəsaiti Türkiyə, Rusiya, İngiltərə, Almaniya, habelə ölkəmizdə əvvəllər nəşr olunmuş («İşgüzar Azərbaycan dili» 1991-ci il) müvafiq dərslik və dərs vəsaitləri...
 • №16
 • 935,50 КБ
 • добавлен
 • изменен
Dərs vəsaiti. Тəkmilləşdirilmiş nəşr. — Bakı: İqtisad Universiteti, 2011. — 213 səh. Tərtibat zamanı Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin özəllikləri və minilliklər boyu mövcud olmuş Azərbaycan xalqının klassik yazışma mədəniyyəti əsas götürülmüşdür.
 • №17
 • 955,60 КБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2007. — 660 s. — ISBN 5-7220-0432-4 Əsərdə xalqımızın doğuluşu, soy kökü, miladdan öncəki dövrlərdə və miladi tarixdə ictimai-siyasi mövqeyi, dilinin təşəkkülü, inkişaf yolları və s. ilk qaynaqlar əsasında araşdırılır, həm türk xalqları ilə ortaq, həm də bilavasitə öz qədim tarixi öyrənilir, elmi, ədəbi abidələrin, klassik sənətkarlarımızın dili...
 • №18
 • 52,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Кöməkçi vəsait abituriyentlər üçün. — Bakı: Еlm, 2011. — 132 s. — ISBN 9789952453300 Азәрбайҹан Республикасы Тәхсил Назирлиjинин тәдрис, Тәләбә Гәбулу үзрә Дөвләт Комиссиjасынын гәбул програмлары әсасында һазырланан вә абитуриjентләр, шагирдләр, мүәллимләр үчүн нәзәрдә тутулан бу китабда мөвҹуд Азәрбайҹан дили дәрсликләринин материаллары тестологиjанын тәләбләринә...
 • №19
 • 549,13 КБ
 • добавлен
 • изменен
İstanbul, Edebiyat Fakültesi, 1971. — 255 s. Bu kitap İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde okutulan Azeri Türkçesi derslerini içine almaktadır. Azeri Türkçesi Batı Türkçesinin doğu sahası içinde yer alan ağızlar topluluğu ve bu saha içinde gelişen yazı dili koludur. Batı Türkçesinin esasını Oğuzca teşkil eder. Türkçenin Oğuz şivesi ve bu şiveye dayanan yazı dili olarak 13....
 • №20
 • 43,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Glossika, 2017. — 27 p. Special Edition of Glossika that teaches how to express love and affection.
 • №21
 • 18,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinifi üçün dərslik. — Bakı: Aspoliqraf, 2009. — 144 səh. Азербайджанский язык. 10 класс.
 • №22
 • 16,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün dərslik. — Bakı: Aspoliqraf, 2009. — 160 səh. Азербайджанский язык. 11 класс.
 • №23
 • 11,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Universitetlərin filoloji fakültələri üçün dərslik. — Bakı: Elm, 2012. — 476 s. — ISBN 9789952453430 Azərbaycan ədəbi dilinin yazıyaqədərki dövrünə aid xeyli material verilir. Ədəbi dilin zənginliyini, kamilliyini və milli məzmununu daha çox əks etdirdiyinə görə, dilçilikdəki ənənə də nəzərə alınaraq, bədii üsluba daha geniş yer ayrılır.
 • №24
 • 4,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Universitetlərin filoloji fakültələri üçün dərslik. — Bakı: Elm, 2012. — 410 s. — ISBN 9789952453430 Azərbaycan ədəbi dilinin yazıyaqədərki dövrünə aid xeyli material verilir. Ədəbi dilin zənginliyini, kamilliyini və milli məzmununu daha çox əks etdirdiyinə görə, dilçilikdəki ənənə də nəzərə alınaraq, bədii üsluba daha geniş yer ayrılır.
 • №25
 • 5,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinif üçün dərslik. Mehriban Vəliyeva, Yeganə Hüseynova. — Bakı: Şərq-Qərb, 2015. — 160 səh. “Doğma dilim, sən ki varsan...” ifadələri ilə başlanan “Azərbaycan dili” dünyamıza xoş gəlmişsiniz. 8-ci sinifdə siz daha böyük dil vahidləri: söz birləşmələri, cümlə, onların dildəki yeri haqqında məlumat alacaqsınız. Bu bilgilərdən istifadə etməklə ətraf...
 • №26
 • 8,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Dərs vəsaiti. Bakı: İqtisad Universiteti, 2011. — 242 səh. ADPU Türk Dünyası İşlətmə fakültəsinin tələbələri üçün dərs vəsaiti.
 • №27
 • 972,22 КБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: Təhsil, 2010. — 424 səh. Ali məktəblərdə xarici tələbələr üçün hazırlıq kursu üzrə dərslik. Təkmilləşdirilmiş V nəşri. Dərslik xarici tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Burada Azərbaycan dilinin səs sistemi, leksik tərkibi, qrammatik quruluşu haqqında məlumat, yazılı və şifahi nitqi inkişaf etdirmək üçün çalışmalar, müxtalif məzmunlu mətnlar, dialoqlar, şeirlər...
 • №28
 • 26,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
C. Məmmədova, N. Quliyev, H. Kərimov. — Bakı: Çaşıoğlu-Multimedia, 2012. — 168 s. — ISBN 9789952273229 Eşitməsində çətinliyi olan uşaqlar üçün dərslik.
 • №29
 • 33,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
C. Məmmədova, N. Quliyev, O. Şahsuvarova. — Bakı: Çaşıoğlu-Multimedia, 2014. — 168 s. — ISBN 9789952273267 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Eşitməsində çətinliyi olan uşaqlar üçün dərslik.
 • №30
 • 35,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Eşitməsində çətinliyi olan uşaqlar üçün dərslik. S.Bayramova, N.Quliyev, O.Şahsuvarova. — Bakı: Çaşıoğlu-Multimedia, 2014. — 168 s. Müəllim şagirdlərə başa çatan dərs ili haqqında inşa yazmağı tapşırdı. Solmaz belə bir inşa yazdı: “Mən artıq IV sinifi bitirdim. Dərslərimi yaxşı oxuyaraq əla qiymətlər aldım. Azərbaycan dili və riyaziyyat dərslərini daha çox sevirəm. Mən həm də...
 • №31
 • 21,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
— Bloomington: Indiana University / The Hague: Mouton & Co, 1965. - Introduction This book is designed to help you to learn spoken Azerbaijani. This language is the mother tongue of roughly 5, 000, 000 people almost equally divided between Southern Azerbaijan, which is a northern province of Persia, and Northern Azerbaijan, a Soviet Socialist Republic on the western shore...
 • №32
 • 40,10 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Dərslik. — Bakı: Elm və təhsil, 2016. — 408 s. — ISBN 9789952814217 Ali məktəblərin bakalavr təhsil pilləsi üçün nəzərdə tutulmuş “Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti” adlı bu dərslik dövlətçiliyimizin aparıcı atributlarından olan Azərbaycan dili və nitq mədəniyyətinin qovuşuğu şəklində işlənmişdir, bütün qrammatik qaydalar praktik Azərbaycan dilinə, düzgün, dəqiq, yığcam və...
 • №33
 • 3,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: Şərq-Qərb, 2007. — 280 səh. — ISBN 978-9952-34-179-9. Ali məktəblərin filologiya fakültələrinin müəllimləri və tələbələri üçün nəzərdə tutulmuş bu dərslikdə morfologiyanın mühüm məsələləri - əsas nitq hissələri (isim, sifət, say, əvəzlik, fel və zərf), köməkçi nitq hissələri (qoşma, bağlayıcı, ədat və modal sözlər) və xüsusi nitq hissələri (nida və yamsılamalar) haqqında...
 • №34
 • 6,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Baku: Khazar University Press. — 167 p. — ISBN 5-7843-0003-2. This book is intended for the readers who speak English mid ii is designed to help them to learn Azeri. The course does not require preliminary knowledge of Azeri and serves as a course for beginners. Rut it also offers refresher course for those who have learned a little Azeri. The main idea of the book is...
 • №35
 • 16,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Monoqrafiya. — Bakı: Elm və Təhsil, 2012. — 188 s. — ISBN 9789952802429. Monoqrafiya milli dəyərimiz olan ana dilinə həsr olunub. Əsərdə Azərbaycan dilinin qrammatik quruluşu sistemində, xüsusən ismi birləşmələr sistemində əsaslı mövqeyi olan və indiyə qədər müstəqil tədqiqata cəlb edilməyən qeyri-təyini ismi birləşmələrdən bəhs olunur.
 • №36
 • 15,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
4-cü sinif üçün dərslik - Bakı: Altun Kitab, 2011. - 224 səh./с. Азербайджанский язык 4 класс. ISBN 978-9952-24-090-0
 • №37
 • 26,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
6-cı sinif üçün dərslik. — Bakı: Altun Kitab, 2011. — 160 səh. Азербайджанский язык. 6 класс.
 • №38
 • 17,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: Altun Kitab, 2011. — 112 səh. — ISBN 9789952240825
 • №39
 • 13,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
2-ci sinif üçün dərslik. — Bakı: Altun Kitab, 2011. — 208 səh. — ISBN 978-9952-24-043-6. Азербайджанский язык. 2 класс.
 • №40
 • 23,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
3-cü sinif üçün dərslik - Bakı: Altun Kitab, 2011. - 207 səh./с. Азербайджанский язык 3 класс.
 • №41
 • 27,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
7-ci sinif üçün dərslik. — Bakı: Altun Kitab, 2008. — 160 səh. Азербайджанский язык. 7 класс.
 • №42
 • 11,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
5-ci sinif üçün dərslik. — Bakı: Altun Kitab, 2011. — 128 səh. Азербайджанский язык. 5 класс.
 • №43
 • 21,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: Altun kitab, 2016. — 199 sәh. Ümumtәhsil mәktәblәrinin 5-ci sinfi üçün “Azәrbaycan dili” (tәdris dili kimi) fәnni üzrә dәrslik.
 • №44
 • 51,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: Altun kitab, 2016. — 160 səh.: rəss. Tədris Azərbaycan dilində olan ümumtəhsil məktəbləri 1-ci sinfi üçün dərslik.
 • №45
 • 40,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Dərslik layihəsi (sınaq nəşri). Aynur Rüstəmova, Hidayət Allahverdi, Sahibə Məmmədova. — Bakı: Altun kitab, 2016. — 160 səh. — ISBN 9789952242829
 • №46
 • 25,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Dərslik layihəsi (sınaq nəşri). Aynur Rüstəmova, Hidayət Allahverdi, Sahibə Məmmədova. — Bakı: Altun kitab, 2016. — 176 səh. — ISBN 9789952242836
 • №47
 • 26,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: Altun kitab, 2011. — 96 s. Əlavə vəsait. ISBN 978-9952-24-2 Mündəricat Əlifbaya hazırlıq (sərbəst cizgi çalışmaları) "A" hərfi "N" hərfi "Ə" hərfi "L" hərfi "M" hərfi "İ" hərfi "T" hərfi "B" hərfi Qiymətlindirmə: A, N, Ə, M, İ, T, B "R" hərfi "I" hərfi "D" hərfi "Y" hərfi "O" hərfi "S" hərfi "U" hərfi "K" hərfi Qiymətlindirmə: R, I, D, Y, O, S,...
 • №48
 • 11,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Müəllim üçün metodik vəsait. Dilrüba Cəfərova, Hidayət Allahverdi, Sahibə Məmmədova. — Bakı: Altun kitab, 2016. — 160 səh. Təqdim edilən dərslik komplektinə iki kitab daxildir: dərslik və müəllim üçün metodik vəsait (MMV). Bu komplekt üzrə Azərbaycan dili tədrisinin 6 bölmədə keçirilməsi nəzərdə tutulur. VIII sinifdə Azərbaycan dilinin tədrisi üçün həftədə 3 saat olmaqla 34...
 • №49
 • 10,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Müəllim üçün metodik vəsait. Dilrüba Cəfərova, Hidayət Allahverdi, Sahibə Məmmədova. — Bakı: Altun kitab, 2016. — 176 səh. Təqdim edilən dərslik komplektinə iki kitab daxildir: dərslik və müəllim üçün metodik vəsait (MMV). Bu komplekt üzrə Azərbaycan dili tədrisinin 6 bölmədə keçirilməsi nəzərdə tutulur. IX sinifdə Azərbaycan dilinin tədrisi üçün həftədə 2 saat olmaqla 34 həftə...
 • №50
 • 7,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: Elm və Təhsil, 2010 Морфология азербайджанского языка. Учебник. 399 стр. на азербайджанском языке. Содержание: Azərbaycan dili anlayışı (Понятие азербайджанского языка) литература (ədəbiyyat) строение грамматики языка. грамматика и ее виды (dilin qrammatik quruluşu. Qrammatika və onun növləri) введение в морфологию (morfologiyaya giriş) классификация частей речи...
 • №51
 • 2,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Redaktor Buludxan Xəlilov. — Bakı: Elm, 2000. — 115 səh. Əsərdə Azər dilinin təkamülü və inkişafı göstərilmişdir. Eyni zamanda Azəri ədəbiyyatının təkamülünə də xüsusi diqqət yetirilmişdir. Azəri ədəbiyyatının İlxanlılar və Cəlayirilər (XIII-XIV əsrlər), Qaraqoyunlu və Ağqoyunlular (XV əsr), Səfəvilər (XVI-XVIII əsrlər), Əfşarlar, Zəndlər və Qacarlar (XVIII-XIX əsrlər),...
 • №52
 • 4,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Audio-Forum, 1994. - 60 p. ISBN 0884327892 Guilford, Connecticut, USA. Language: English Colloquial Azerbaijani is designed to fulfill the basic communication needs of those who wish to communicate in an Azerbaijani speaking environment. Since it is a communication/survival-based course, its goal is to give the user certain structures along with a sufficient amount of...
 • №53
 • 1,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Santa Monica, California. Istanbul 2003. - 381 p. Book+MP3. Plan of the book. Acknowledgments. Preface. Introduction. Selected bibliography. Abbreviations and symbols. Alphabets and sounds. Unit 1: Salam. Unit 2: Mənim adım Məmməddir. Unit 3: Siz haralısınız? Review of Units 1-3. Unit 4: Sizin necə yaşınız var? Unit 5: Siz neçisiniz? Unit 6: Siz azərbaycanca...
 • №54
 • 171,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: Elm, 2018. — 138 s. — ISBN 9789952514704. Kitabda Azərbaycan dilində işlənən təkhecalı və çoxhecalı isimlərin etimoloji şərhi verilmişdir. Əsərdə isim kökləri müqayisəli-tarixi istiqamətdə təhlil edilmiş, onların praformaları bərpa olunmuşdur. Monoqrafiyada 83 sözün etimologiyası müəyyənləşdirilmişdir.
 • №55
 • 1,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, ELM, 2008. Azərbaycan dilinin etnoqrafik leksikası haqqında monoqrafiyadır. Dilçi və etnoqraflar ümumən azərbaycanşünaslar üçün gərəkli ola biləcək bu monoqrafiya Azərbaycan dilinin ən qədim leksikologiyanın etnoqrafik söz və ifadələrinin yaranması və inkişaf tarixi, xalqımızın soykökü, maddi və mənəvi mədəniyyət tarixinə həsr olunur. Onun xalqımızın dili, tarixi,...
 • №56
 • 599,46 КБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, «Letterpress», 2008. – 344 səh. Kitabda ingilis dilində gündəlik işlədilən idiomlar və onların Azərbaycan dilində qarşılığı verilmişdir. Bu idiomların mənasını daha yaxşı mənimsəmək üçün müxtəlif ingilis dilli mənbələrdən misallar verilmişdir. Vəsait ali məktəb tələbələri, orta məktəb şagirdləri, ingilis dilini tədris edən müəllimlər və bu dili sərbəst öyrənənlər üçün...
 • №57
 • 2,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Abituriyentlər üçün dərs vəsaiti. Bakı: Araz kursları, 2009. — 252 səh. — ISBN 9789952433043 Kitab X-XI sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulmuşdur.
 • №58
 • 8,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: Elm və təhsil , 2012. — 104 səh. ISBN-586874-032-7 Kitabda Aşıq İsgəndər Ağbabalının (1925-1992) ömür yolu, yaradıcılığı ön planda olsa da, Qafqazda türklərin Rusiya tərəfindən sıxışdırılmasından, Axıska-Məshəti türklərinin elliklə sürgün olunmalarından, onların Qazaxıstandakı yaşayışlarından, folklorumuzu necə yaşatmalarından, XVIII-XX yüzillərdə Çıldır-Axıska...
 • №59
 • 17,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: Elm və təhsil , 2012. — 104 səh. ISBN-586874-032-7 Kitabda Aşıq İsgəndər Ağbabalının (1925-1992) ömür yolu, yaradıcılığı ön planda olsa da, Qafqazda türklərin Rusiya tərəfindən sıxışdırılmasından, Axıska-Məshəti türklərinin elliklə sürgün olunmalarından, onların Qazaxıstandakı yaşayışlarından, folklorumuzu necə yaşatmalarından, XVIII-XX yüzillərdə Çıldır-Axıska...
 • №60
 • 3,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: "Təhsil" EİM, 2007, səh. 464. Əsər müəllifin müxtəlif illərdə ana dili tədrisinə aid çap olunmuş elmi-nəzəri məqalələri və praktika sahəsindəki aşağıdakı əsərlərinin toplusu kimi hazırlanmışdır: İbtidai siniflər üçün Azərbaycan dilindən fonetik, leksik və qrammatik çalışmalar sistemi (ümumtəhsil məktəblərinin I-II sinifləri üçün tədris vəsaiti). Bakı, 2001; İbtidai...
 • №61
 • 16,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Peace Corps, 2005. — 17 p. Audio: 128 kb/s Languages: English Вводный курс азербайджанского языка, разработанный для добровольцев Корпуса Мира. В курсе представлены 23 урока, включающих базовую лексику. Подойдет всем, начинающим изучать азербайджанский язык.
 • №62
 • 68,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: AMEA, 2009. — 141 səh. Өн сөз. Гириш. Азәрбајҹан дилиндә терминологијанын инкишаф мејилләри. Азәрбајҹан дилиндә терминологијанын инкишафы. Мүстәгиллик илләриндә терминологијанын инкишафы истигамәтләри. Мүстәгиллик илләриндә јаранан терминоложи лүғәтләр. Мүстәгиллик илләриндә Азәрбајҹан дилиндя термин јарадыҹылығынын мәнбә вә үсуллары. Мүстәгиллик илләриндә Азəрбајҹан дилиндә...
 • №63
 • 1002,05 КБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: Elm və təhsil, 2017. — 152 səh. — ISBN 9789952817612. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aysel Qəriblinin bu kitabında “Azərbaycan dili” anlayışının formalaşma tarixinin dövrləri araşdırılıb.
 • №64
 • 237,03 КБ
 • добавлен
 • изменен
Eşitməsində çətinliyi olan uşaqlar üçün dərslik. C.Məmmədova, S.Bayramova, O.Şahsuvarova. — Bakı: Çaşıoğlu-Multimedia, 2011. — 236 s. — ISBN 9789952273106 Əlifba təlimi dövründə uşaqlar əlifba ilə tanış olurlar. Hərflərin təqdim olunma ardıcıllığı şagirdlərin tələffüz xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla müəyyən edilmişdir. Bu sistemlə uşaqlar öyrədilən hərfi asanlıqla oxumağı, onu...
 • №65
 • 1,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
История формирования наклонения глагола (на азербайджанском языке, кириллица), монография, 268 стр. Rəhimov Mirzə. Azərbaycan dilində feil şəkillərinin formalaşması tarixi. Bakı,1965 Əmr şəkli Arzu şəkli Şərt şəkli Vacib şəkli Lazım şəkli
 • №66
 • 75,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ali məktəblərin rus bölmələri üçün dərslik (Аzərbаусап dilində). — Bakı: Bakı Universiteti nəşriууаtı, 2014. — 335 səh. Dərslik <Аzərbаусап dili> dərsliyinin proqamı əsasında уеnidən işlənmiş və təkmilləşdirilmiş onuncu nəşridir. Dərslikdə Аzərаусаn və rus dilləriпdə fonetika, leksikologiya və qrammatikaya aid nəzəri izahat|ar, tələbələrin Аzərbаусап dilində yazılı və şifahi...
 • №67
 • 14,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
8-ci siniflər üçün dərslik. — Bakı: Çaşıoğlu, 2010. — 144 səh. Азербайджанский язык. 8 класс.
 • №68
 • 11,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
9-cu siniflər üçün dərslik. — Bakı: Çaşıoğlu, 2010. — 120 səh. Азербайджанский язык. 9 класс.
 • №69
 • 8,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
CREEES. 2007. 170 pages Вводный аудио-видео курс азербайджанского языка со справочником. Essentials of Azerbaijani: An Introductory Course has been designed, as its name implies, to cover the basic structures and features of the Azerbaijani language. The goal of the course is to provide learners with a solid foundation for the future study of Azerbaijani. The course does...
 • №70
 • 80,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вводный аудио-видео курс азербайджанского языка со справочником. Essentials of Azerbaijani: An Introductory Course has been designed, as its name implies, to cover the basic structures and features of the Azerbaijani language. The goal of the course is to provide learners with a solid foundation for the future study of Azerbaijani. The course does not presume any linguistic...
 • №71
 • 102,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вводный аудио-видео курс азербайджанского языка со справочником. Essentials of Azerbaijani: An Introductory Course has been designed, as its name implies, to cover the basic structures and features of the Azerbaijani language. The goal of the course is to provide learners with a solid foundation for the future study of Azerbaijani. The course does not presume any linguistic...
 • №72
 • 100,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. — Bakı: Nurlar, 2014. — 396 s. — ISBN 9789952490534 Kitabda Nitq mədəniyyəti fənninin nəzəri müddəaları əksini tapır, ritorika elminin 3000 illik yolu, klassik Yunan və Roma məktəbləri haqda, həm də Şərq ritorikasının ilk nümunələrindən müqayisəli parçalar, Azəıbaycan nitq mədə­niyyəti tarixi barədə məlumat verilir. Dərs vəsaitində həmçinin...
 • №73
 • 9,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: Mütərcim, 2010. – 372 səh. Nizami Tağısoyun oxuculara təqdim etdiyi bu kitabda qədim Şərq etnoslarının (hettlər, hindlilər, xəzərlər və b.) tarixi, mifləri və əfsanələrindən tutmuş türk xalqlarının epik abidələri, şifahi söz sənəti, dini baxışları, ritual sistemi, mərasimləri, adət və ənənələri, etnik-milli düşüncə tərzi, etnos vədil problemləri, çağdaş türk xalqları...
 • №74
 • 2,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: Mütərcim, 2009. — 224 səh. Мüəllimlər və yuxarı sinif şagirdləri üçün vəsait. Kitab təlim rus dilində olan məktəblərdə Azərbaycan dilinin tədrisi məsələlərinə həsr olunmuşdur. Vəsaitdə ali məktəblərə qəbul zamanı şagirdlərə lazım olan fonetik, leksik və qrammatik qayda və mövzulara aid zəngin nəzəri və təcrübi nümunələrə geniş yer verilmişdir. Нər mövzuya aid verilən oxu...
 • №75
 • 1,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: Elm və təhsil, 2012. — 464 səh. 2 nəşr. Kitab türkologiyanın son nailiyyətlərinə istinadən yazılmışdır. Burada Azərbaycan dilinin inkişaf tarixi sistemli şəkildə izah olunmuş, tarixi fonetika və qrammatika, eləcə də leksikologiya məsələləri təkcə Azərbaycan yazılı abidələri yox, həm də Orxon-Yenisey abidələri, M.Kaşğarinin «Divanü lüğat-it-türk» əsəri kimi qədim türk...
 • №76
 • 25,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: Elm və təhsil, 2017. — 538 səh. — ISBN 978-9952-8176-2-1. Kitab türkologiyanın son nailiyyətlərinə istinadən yazılmışdır. Burada Azərbaycan dilinin inkişaf tarixi sistemli şəkildə izah olunmuş, tarixi fonetika və qrammatika, eləcə də leksikologiya məsələləri təkcə Azərbaycan yazılı abidələri yox, həm də Orxon-Yenisey abidələri, M.Kaşğarinin «Divanü lüğat-it-türk» əsəri kimi...
 • №77
 • 4,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
Urmiye, 2001. - 147 s. ISBN 964-06-0454-2 اذربایجان تورکجه گراماتیکاسی - علی افشار اورمی - خوشنویس
 • №78
 • 3,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Əsasən orta məktəb-liseylərin birinci sinifləri üçün sinifdənxaric oxu vəsaiti. — Üçüncü nəşr, 2016. — 28 səh. — ISBN 9789952829808 Bu kitabda əlifbamızda olan bütün hərflərə aid maraqlı və əyləncəli uşaq şeirləri, həmçinin “ 1”-dən “10” –qədər rəqəmlərə aid tapmaca – şeirlər toplanmışdır.
 • №79
 • 141,60 КБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: «Elm və təhsil», 2013. — 150 s. Türklər üçün yaz çox önəmli olmuş və ciddi həyati əhəmiyyət daşımışdır. İstər ovçuluq, istər maldarlıq, istərsə də əkinçiliklə məşğul olan türklər olsun, o hər zaman yazı arzulamış, təbiəti diri görmək, günəş, istilik, yağış və yaşıllıq istəmişdir. Ona görə də türklər ən əski çağlardan yazın gəlişini fövqəladə hadisə saymış, təbiətin bu...
 • №80
 • 1,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: Elm və təhsil, 2012. — 648 səh. — Kitabda doğma ana dilimiz – Azərbaycan dili ilə bağlı yüz illər boyu söylənilənlər, yazılanlar toplanmışdır. Onların hamısı bütövlükdə Azərbaycan dilinin salnaməsi kimi böyük rola malikdir. Bunlar oxucuda Azərbaycan dilinin dünəni, bu günü barədə geniş təəssürat yaratmaqla yanaşı, yeni – yeni fikirlər oyadır, doğma ana dilimizin...
 • №81
 • 2,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Dərslik. — Bakı: Bakı çap evi, 2013. — 310 s. Dərslikdə müasir Azərbaycan ədəbi dili anlayışı, müasir Azərbaycan ədəbi dili fənni və onun başqa əlmlərlə əlaqəsi, müasir Azərbaycan ədəbi dili fənninin şöbələrində öyrənilən məsələlər şərh olunur.
 • №82
 • 1,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Dərslik. Bakı: Nurlan, 2008. — 442 səh. Dərslikdə müasir Azərbaycan dilinin leksikologiya, semasiologiya, etimologiya, onomalogiya, frazeologiya, leksikografiya, sözyaradıcılığı şöbələri və onların öyrəndiyi məsələlər öz əksini tapır.
 • №83
 • 4,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
Dərslik. İkinci nəşr. — Bakı: Zərai LTD, 2015. — 444 səh. — ISBN 9789952825626 Dərslikdə müasir Azərbaycan dilinin leksikologiya, semasiologiya, etimologiya, onomalogiya, frazeologiya, leksikografiya, sözyaradıcılığı şöbələri və onların öyrəndiyi məsələlər öz əksini tapır.
 • №84
 • 2,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: 2000. — 280 səh. Kitab proqramın tələblərinə uyğun şəkildə yazılmış və iki hissədən ibarət olması nəzərdə tutulmuşdur. Kitabın I hissəsində qrammatika haqqında məlumat verilir və qrammatikanın növlərindən, qrammatik anlayışlardan, qrammatik quruluşdan, qrammatikanın dilçiliyin digər şöbələri ilə əlaqəsindən, qrammatikanın morfologiya şöbəsindən və morfologiyanın növlərindən,...
 • №85
 • 2,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Tehran, 2001. — 204 səh.: rəngli foto. Kitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan dilinin inkişafındakı böyük xidmətlərindən, 70- ci illərin əvvəllərindən başlayaraq onun yürütdüyü milli dil siyasətindən, dilimizin dövlət dili statusu alması və beynəlxalq səviyyəyə yüksəlməsi uğrunda mübarizəsindən bəhs edilir. İlk dəfə olaraq burada böyük...
 • №86
 • 15,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ali məktəblər üçün dərslik. — Bakı: Elm və təhsil, 2012. — 686 səh. — Seçilmiş əsərləri, I cild. Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş proqram əsasında yazılmışdır. Kitabda mənbələr əsasında Azərbaycan ədəbi dilinin çoxəsrlik tarixi və inkişaf dövrləri şərh olunur. Dərslik “Azərbaycan ədəbi dilinin təşəkkül dövrü” (qədim dövrlərdən XIII əsrə...
 • №87
 • 1,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. — Bakı: Elm və təhsil, 2014, II nəşr. — 132 səh. — ISBN 9789952817621 Ali məktəblərin filologiya fakültəsinin tələbələri Azərbaycan ədəbi dilinin tarixinə dair mühazirə formasında elmi məlumat alır, seminar məşğələlərində dil faktları üzərində müstəqil təhlil və müşahidələr aparırlar. Vəsaitdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən...
 • №88
 • 539,22 КБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: Təhsil, 2000. — 161 səh. Kitab müasir cəmiyyətimizin həyatında müstəsna rol oynayan, bizi hər şeydən agah edən, estetik zövqümüzün və ümumi dünyagörüşümüzün formalaşmasına təsir göstərən radio və televiziyaya həsr olunmuşdur.
 • №89
 • 3,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ali məktəblər üçün dərslik. — Bakı: Elm və təhsil, 2013. — 648 səh. — Seçilmiş əsərləri, III cild. Kitab müasir cəmiyyətimizin həyatında müstəsna rol oynayan, bizi hər şeydən agah edən, estetik zövqümüzün və ümumi dünyaqörüşümüzün formalaşmasına təsir göstərən radio və televiziyaya həsr olunmuşdur.
 • №90
 • 1,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: Elm və təhsil, 2012. — 320 səh. Kitab ali məktəblərin filologiya fakültələri üçün təqdim olıuıan tədris planının tələbinə ııyğıın şəkildə hazırlanmışdır. Kitabda dilin foııetik sistemi və strukturu, fonetikanın əhəmiyyəti, növləri, nitq səslərinin təkamülü, keçidi, foııetik tarazlıqlar, foııemlərin söz tərkibindəki funksiyaları, onların sözyaratıııa şəbəkəsi,...
 • №91
 • 2,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Dərslik. — Bakı: Elm və təhsil, 2011. — 204 səh. Monoqrafiyada Azərbaycan dilinin morfologiyasına aid anlayışların 82 illik tarixi yolu ardıcıllıqla nəzərdən keçirilmiş, bu müddət ərzində morfoloji anlayışlarla bağlı irəli sürülmüş fikirlər təqdir edilmiş, günümüzlə səsləşməyənlərə isə bugünkü tələblər baxımından münasibət bildirilmişdir.
 • №92
 • 1,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: İqtisad Universiteti, 2009. — 610 səh. Учебник азербайджанского языка для русских отделений вузов. Ali məktəblərin rııs bölmələri üçün dərslik (Yenidən işlənilmiş və təkmilləşdirilmiş nəşri). Dərslik "Azərbaycan dili" fənni üzrə tədris proqramı əsasında işlənmişdir. Dərslikdə Azərbaycan və rus dillərində fonetika, leksikologiya və qrammatikaya aid nəzəri izahatlar,...
 • №93
 • 3,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Типо.-лит. Каспий, 1914. — 52 с. Составил учитель татарского языка Елисаветпольской городской школы. Видный деятель просвещения и культуры своего периода, известный учитель и просветитель Мирзе Аббас Аббасзаде провозглашение независимости Азербайджана, распространившийся по всему свету, услышал в селе Азгур Ахалцихского уезда Грузии. Тогда, летом 1917-года один из создателей...
 • №94
 • 25,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Маариф, 1992. — 298 стр. Учебное пособие для русского сектора. Тематика текстов носит страноведческий и разговорно-бытовой характер. Практическому освоению языка способствуют введенные в уроки многочисленные упражнения, диалоги, устойчивые сочетания, пословицы и поговорки, стихотворения, которые можно заучивать и пересказывать.
 • №95
 • 18,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Эта брошюра попала ко мне в изрядно потрепанном виде, без информации об издательстве, качестве печати и т. п. атрибутов, за что я заранее извиняюсь, но мудрость изложенных в ней слов не оставила меня равнодушным, и ради их сохранения я выкладываю этот труд. Абулькасим Гусейнзаде. Крылатые слова. Особую самостоятельную ценность являет собой приложенные к настоящему сборнику...
 • №96
 • 26,53 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Али мәкәбләр үчүн дәрс вәсиати. — Бакы: Маариф, 1987. — 192 с. Азербайджанская разговорная речь. Китабда данышыг дилинин тәзаһур формасы олан диалог нитги, репликаларын нөвләри, мә`на, структур, грамматик хүсусијјәтләри вә репликалары бир-биринә баглајан дил васитәләри мүхтәлиф мәнбәләр әсасында шәрһ едилир.
 • №97
 • 54,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
36 стр. В книге представлены параллельно азербайджанский и русский тексты. Адаптированный текст (без упрощения оригинала) по методу Ильи Франка. Уникальность метода заключается в том, что запоминание слов и выражений происходит за счет их повторяемости, без заучивания и необходимости использовать словарь. Пособие способствует эффективному освоению языка, может служить...
 • №98
 • 63,24 КБ
 • добавлен
 • изменен
Алекберли (Алекперов) Г., Гафарлы А., Тер-Исраелян С. Самоучитель азербайджанского языка. Баку: Азернешр, 1941. Первый самоучитель азербайджанского языка в Советском Союзе. На "сталинской" кириллице (с буквами ц, э, ю, я, с буквой й вместо j).
 • №99
 • 31,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. Баку: Мутарджим, –2011. – 204 стр. Основу лекционного курса и семинарских занятий составляют самостоятельные научные изыскания автора, его практические наработки и наблюдения, накопленные в процессе многолетней работы в средствах массовой информации Азербайджана и России. Кроме того, в лекционном материале приводятся наиболее характерные ошибки, которые...
 • №100
 • 3,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Али мәктәбләрин филолоҝија факүлтәси тәләбәләри үчүн дәрс вәсаити. — Бакы: Маариф, 1978. — 176 с. Frazeoloji birləşmələr nitqə ifadəlilik, obrazlılıq gətirən, fikri ifadəli edən dil vahidlərindəndir. Belə birləşmələrə sabit birləşmələr də deyilir. Bir qayda olaraq, frazeoloji birləşmələr məcazi mənalı olur. Məsələn: ürəyi düşmək, qəlbinə toxunmaq, özündən çıxmaq, zəhləsi...
 • №101
 • 54,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку.: Элм, 1982. 139 с. Книга представляет собой пособие обобщающего и справочного характера по азербайджанскому языку. Автор, опираясь на собственные исследования и существующую литературу, обобщил имеющиеся сведения об основных особенностях и структуре азербайджанского языка. Книга не является учебником или самоучителем, но будет полезна всем, кто интересуется азербайджанским...
 • №102
 • 7,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Элм, 1982. — 140 с. — Будагова Зәрифә. Азәрбајҹан дили: гыса очерк (рус дилиндә). Книга представляет собой пособие обобщающего и справочного характера по азербайджанскому языку. Автор, опираясь на собственные исследования и существующую литературу, обобщил имеющиеся сведения об основных особенностях и структуре азербайджанского языка. Книга не является учебником или...
 • №103
 • 37,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Будагова З.И., Саадиев Ш.М., Алекперов А.К. Самоучитель азербайджанского языка. Баку: Елм, 1977. Основное учебное пособие по азербайджанскому языку. На основе кириллического алфавита. Учебник включает: вводный фонетический курс (10 вводных уроков); основной курс (41 урок с упражнениями и текстами); приложения (пословицы, стихотворения, загадки, анекдоты на азербайджанском...
 • №104
 • 37,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, Издание Азполиграфтреста, 1922, изд-ие 6-е, исправленное и дополненное. Для составления себе понятия о характерной особенности тюркского языка достаточно предварительно принять к сведению, что тюркская грамматика имеет пять основных и восемнадцать производных залогов с тринадцатью временами. Кроме того, тюркский язык интересен своими разнообразными глагольными формами и...
 • №105
 • 1,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Tehran, Mordad mah, 1343 hijreh. — 206 p. Самоучитель ирано-азербайджанского языка на персидском языке. Качество страниц: хорошее. Содержание: Вступление. Особенности произношения языков. Особенности азербайджанского языка. Практикум по азербайджанскому языку. Грамматика азербайджанского языка. Правила орфографии азербайджанского языка. Азербайджанско-персидский...
 • №106
 • 5,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Восточная литература РАН, 2009 г.- 261 + 107 с. ISBN: 978-5-02-036397-7 Учебник подготовлен Институтом стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (ИСАА). Учебник предназначен для изучения азербайджанского языка в вузах стран СНГ студентами, магистрантами и аспирантами. Содержит 26 уроков с грамматическими сведениями, текстами,...
 • №107
 • 3,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебник предназначен для изучения азербайджанского языка в вузах стран СНГ студентами, магистрантами и аспирантами. Содержит 26 уроков с грамматическими сведениями, текстами, упражнениями и поурочными словарями. Тематика текстов имеет страноведческий и разговорно-бытовой характер. В конце учебника даются Приложение (устойчивые выражения, тематические группы слов, тексты для...
 • №108
 • 24,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Бакы: Јазычы, 1985. — 245 с. Чох гәдим тарихә малик аталар сөзләри нәсилдән-нәслә кечәрәк өзләри илә бәрабәр дилимизингәдим гатларына аид сөзләри, ифадәләри, ҹүмлә гурушулуну зәманәмизә гәдәр ҝәтириб чыхара билдији үчүн бу материал әсасында дилин кечдији јоллар вә бәдии-естетик дејим тәрзи тәһлил сүзҝәчиндән кечирилмишдир.
 • №109
 • 80,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: ИПК МГЛУ "Рема", 2009. — 204 с. Настоящая хрестоматия разработана для начального этапа обучения и ставит своей целью достижение "порогового" уровня владения азербайджанским языком (A1/B1) по общеевропейской градации уровней. Хрестоматия включает три раздела, каждый из которых состоит из 4 модулей. Каждый модуль включает в себя 4 урока. Тексты хрестоматии сопровождаются...
 • №110
 • 77,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Хрестоматия. — Москва: ИПК Рема, 2010. — 203 с. — ISBN 9785889832515. Настоящая хрестоматия разработана для начального этапа обучения и ставит своей целью достижение "порогового" уровня владения азербайджанским языком (A 1/B 1) по общеевропейской градации уровней. Хрестоматия включает три раздела, каждый из которых состоит из 4 модулей. Каждый модуль включает в себя 4 урока....
 • №111
 • 14,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Паровая Типо-лит. А.М. Промышлинского, 1907. — 20 с. Jени әлифба китабчасы. Түрк дилинин әлифбасы. Большой опыт преподавания в начальных школах, а затем руководство на протяжении 20 лет, с 1898 про 1918 год, 4-й русско-татарской школой в Баку, дали огромный материал для его научно-педагогических, исследовательских, публицистических работ. Наряду с учебниками для новой,...
 • №112
 • 3,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Или руководство научиться без помощи учителя читать, писать и говорить по-татарски. Издание Д.А. Казарова. — Тифлис: тип-я Т.М. Ротиниaнца, 1910. — 64 с. С объяснением произношения букв, образцами для упражнения в чтении и в разговоре, крат. грамматикой, слов. употребительнейших в общежитии слов и обществ. разговорами. Несмотря на то, что книга называется "самоучитель татарского...
 • №113
 • 11,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Бакы: Бакы Университети нәшријјаты, 1999. — 336 сәһ. Дәрс вәсаитиндә лүғәтчилијин нәзәри вә практик әһәмијјәти, лүғәтләрин тәртиб принсипләри, тиположи тәснифи, нөвләри вә лүғәт мәгаләси һаггында әтрафлы мәлумат верилир. Китаба лүғәтчилик тарихи, түрк лүғәтчилији тарихи дахил едилмиш, Азәрбајҹан лүғәтчилијинин формалашмасына хүсуси диггәт јетирилмишдир. Али мәктәб тәләбәләри үчүн...
 • №114
 • 39,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Азәрбајчан дөвләт университети, 1985. — 87 səh. Гасанов Хасрат Али оглы. Структура и формы слов в современном азербайджанском языке. Әсәр сөзүн структуру вә формалары проблеминин тәсвиринә һәср олунмушдур. Вәсәитдә систем вә структур, сөзүн фонетик, семантик, морфоложи, көк вә аффиксиал морфемләрин структурлары, сөзүн грамматик вә дахили формалары, дахили форманын ҹанландырылмасы...
 • №115
 • 3,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Tabriz: Entesharat-e Daneshgah-e Tabriz, 1990. — 229 p. (in Iranian Azeri) Fehrest: Pishgoftar. Azari dilinin grameri. Nahv. Ezafeh.
 • №116
 • 4,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Tehran, Kaviyan, 1305 hijreh. — 61 p. (на азер. и перс. яз.) Содержание: Общие сведения. Фонетика. Лексика.
 • №117
 • 1,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Муаллим, 2006. — 356 c. — ISBN 5-00-000393-4. Данное пособие предлагает упрощенное изучение и овладение азербайджанским языком с помощью лексических моделей, снабженных грамматическими пояснениями, изложенными на простом, легко воспринимаемом русском языке и оптимальными упражнениями для практического овладения языком буквально с первых уроков курса. Нет страниц 6-9,...
 • №118
 • 16,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Курс обучения разговорному азербайджанскому языку. Баку - 2006. Данное пособие предлагает упрощенное изучение и овладение азербайджанским языком с помощью лексических моделей, снабженных грамматическими пояснениями, изложенными на простом, легко воспринимаемом русском языке и оптимальными упражнениями для практического овладения языком, буквально, с первых уроков курса. Нет...
 • №119
 • 31,92 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку: Муаллим, 2006. — 356 c.— ISBN 5-00-000393-4. Данное пособие предлагает упрощенное изучение и овладение азербайджанским языком с помощью лексических моделей, снабженных грамматическими пояснениями, изложенными на простом, легко воспринимаемом русском языке и оптимальными упражнениями для практического овладения языком буквально с первых уроков курса. Нет страниц 6-9, 222-3.
 • №120
 • 6,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тифлис: Литогр. К.И. Месхиева, 1901. — 68 с. Вәтән дили . Татарская азбука азербайджанского наречия, составленная по звуковому способу. Первые уроки чтения, образцы рисования и прописи по генетическому методу. В 1882 году в Закавказской Учительской Семинарии создается татарское (азербайджанское) отделение. Алексей Осипович Черняевский назначается его первым инспектором. Ему же и...
 • №121
 • 14,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
Бакы: Азәрбајҹан Дөвләт Университети, 1983. — 78 сәһ. Звуковой строй азербайджанского языка. (Методические указания для спецкурса и спецсеминара по фонетике) (на азербайджанском языке).
 • №122
 • 2,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баҝы: Елм, 1984. — 124 сәһ. Джафаров Гудрат Гусейн-гули оглы. Лексико-семантическая система азербайджанского языка (отсутствуют страницы 21-28). Китабда Азәрбајҹан дилинин лексик-семантик системинин өјрәнилмәсинин нәзәри әсаслары назәрдəн кечирилир, бу саһәдә апарылан тәдгигатларын методика вә јекунлары верилир, дилләрин лексик системинин синхрон өјрәнилмәсинин перспективләри...
 • №123
 • 26,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Элм, 1971. — 415 с. Настоящее издание, подготовленное сотрудниками Института литературы и языка им. Низами АН Азербайджанской ССР, преследует цель впервые на русском языке дать систематическое изложение описательной грамматики азербайджанского литературного языка. Как первый опыт, книга эта, естественно, не может претендовать на всестороннее и исчерпывающее освещение...
 • №124
 • 20,45 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе Азербайджанский язык #
Помогите найти книгу - Будагова З.И. и др. Самоучитель азербайджанского языка. Баку, 1977.
Купить её нигде уже невозможно. Пожалуйста, отсканируйте или даже просто отфотографируйте, у кого есть!
в разделе Азербайджанский язык #
Spasibo super
В этом разделе нет комментариев.