Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Историография и источниковедение Украины

Автореферат диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук. Специальность: 07. 00. 09 – Историография, источниковедение и методы исторического исследования. Москва – 2009
 • №1
 • 319,68 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,2015. - 480с. Зміст. Вступ. Розділ І. Історіографія проблеми та джерельна база дослідження. Історіографія проблеми. Джерельна база дослідження. Розділ 2. Суспільне та інтелектуальне тло формування сучасного бачення ранньомодерної української державності в Польщі та Росії. Вплив радикальних змін...
 • №2
 • 2,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004. — 19 с. Дисертацію присвячено дослідженню усних джерел Повісті временних літ із застосуванням соціально-культурного підходу до феномену...
 • №3
 • 34,83 КБ
 • добавлен
 • изменен
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. - Київ, 2012. - 615 с. Спеціальність: 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Вступ. Історіографічні, джерелознавчі та методологічні аспекти дослідження. Стан наукової розробки проблеми. Джерельний комплекс дисертації. Теоретико-методологічний інструментарій дослідження....
 • №4
 • 663,80 КБ
 • добавлен
 • изменен
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Київ, 2016. - 345 с. Науковий керівник: Капраль М. М., доктор історичних наук, професор Метою дослідження є з’ясування інформативності описово-статистичних...
 • №5
 • 13,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — 38 с. У дисертації досліджується комплекс унікальних повідомлень з давньоруської історії, що міститься в знаменитому труді Василя Татіщева Історія...
 • №6
 • 58,29 КБ
 • добавлен
 • изменен
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. — Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2008. — 16 с. Дисертація присвячена комплексному історіографічному аналізу доробку Н.Д. Полонської-Василенко з...
 • №7
 • 32,68 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ясь О. В. Державницька традиція в українській зарубіжній історичній науці 1945-1991 рр.: Автореф. дис … к. і. н.: 07.00.06 / НАН України. Ін–т історії України. – К., 2000. – 19 с. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 - историография, источниковедение и специальные исторические дисциплины. - Институт истории Украины НАН...
 • №8
 • 5,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ясь А. В. Украинские историки в свете культурных эпох и стилей мышления начала ХІХ – 80-х годов ХХ в. – Рукопись. Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора исторических наук по специальности 07.00.06 – историография, источниковедение и специальные исторические дисциплины. – Институт истории Украины НАН Украины. – Киев, 2014. В диссертации рассмотрены тексты и...
 • №9
 • 1,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

Предлагаю создать сборник "Малороссийский родословник". Ссылки:
...
Предлагаю создать раздел "Украинские летописи". Ссылки:
...
Предлагаю создать сборник "Архив Юго-Западной России". Ссылки:
...
Предлагаю создать сборник "Акты, относящиеся к истории Юго-Западной России". Ссылки:
...
В этом разделе нет комментариев.