Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Этнография и этнология народов Казахстана

Алматы: Санат, 2000. — 208 б. Қазақ халқының этнографиялық тарихы жан жақты талданған.
 • №1
 • 7,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Географиядан республикалық атаулы мектеп, 2013. — 288 б. Түркі халықтары туралы танымдық деректер жинақталған.
 • №2
 • 8,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. — Астана: InDesign studio, 2016. — 155 б. — ISBN 9786012808247. Монография дүнген қауымдастығының тарихына және Қазақстан дүнгендері қоғамында болып жатқан этноәлеуметтік процестеріне арналған. Кітапта дүнгендердің шығу тегі, Қытайдағы дүнгендердің көтерілісі, олардың бір бөлігінің Жетісу облысына көшуі, 1916 жылғы көтеріліске қатысуы, дүнгендердің материалдық және...
 • №3
 • 3,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Қазақ университеті, 2016. — 234 б. Оку кұралында шежіре мәліметтерінін тарихи-этнографиялык дерек көзі ретіндегі сипатына талдау жасалып, осы мәселеге катысты негізгі тұжырымдар карастырылады.
 • №4
 • 4,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Екі томдық. — Алматы: Қазақ университеті, 2014. — 325 б. Қысқартулар мен атаулар. Егіншілік және қосалқы шаруашылықтардың дамуы . Егіншілік пен бау-бақша шаруашылығының дамуы. Балық кәсіпшілігі. Аңшылық дәстүр. Кәсіпшіліктердің дамуы. Керуен жолдары және сауда-саттыққа қатысты кәсіпшіліктер. Сыр өңірі қазақтарының дәстүрлі мәдениеті . Баспанасы. Тұрмыстық бұйымдар. Киім-кешек....
 • №5
 • 7,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Екі томдық. — Алматы: Қазақ университеті, 2014. — 298 б. Қысқартулар мен атаулар. Кіріспе. Сыр өңірі қазақтары тарихи этнографиясының тарихнамалық және деректанулық мәселелері. Сыр өңірінің этногеографиясы және тарихи демографиясы . Перовск және Қазалы уездерінің әкімшілік бөлінісі және этногеографиясы. ХІХ ғасырдағы әкімшілік ережелер және қазақ ауылы. Көшпелілер мен...
 • №6
 • 5,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Әдебиет әлемі, 2014. — 400 б. Қазақ прозасы мен поэзиясының көркемдік сипаты талданған.
 • №7
 • 9,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Әдебиет әлемі, 2013. — 430 б. Ежелгі дәуір әдебиетіне қатысты зерттеулер топтастырылған.
 • №8
 • 11,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Әдебиет әлемі, 2012. — 408 б. Қазақ әдебиетінің даму мәселелері туралы зерттеулер енген.
 • №9
 • 11,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Әдебиет әлемі, 2012. — 408 б. Көне түркі дәуірі мұралары туралы талдама зерттеулер енген.
 • №10
 • 10,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Әдебиет әлемі, 2013. — 416 б. Серік Қирабаевтың әдебиеттану ғылымын зерттеу саласына қатысты талдама еңбектері енген.
 • №11
 • 9,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Әдебиет әлемі, 2013. — 420 б. Т.Кәкішев пен М.Базарбаевтің әдебиет тарихын зерттеу туралы талдама зерттеулері енген.
 • №12
 • 9,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Әдебиет әлемі, 2014. — 398 б. В представленной вниманию читателей книге «Казахская культура и этнография в Российской библиографии XIX-XX вв.» собраны библиографические указатели известных ученых, представляющие разные сведения по фольклору и этнографии казахского народа.
 • №13
 • 8,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Қайнар, 1995. — 176 б. Қазақтың ұлттық тағамдары туралы баяндалған.
 • №14
 • 3,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Экономика, 2012. — 263 б. Қазақтың қолөнер тарихы даму кезеңдері құрылымдық жүйесі талданған.
 • №15
 • 8,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Слон, 2013. — 736 б. Қазақ этнографиялық тарихы арнайы ұғымдар мен жүйелер жинақталған.
 • №16
 • 34,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Слон, 2012. — 736 б. Қазақ этнографиясының тарихы ұғымдары талданған.
 • №17
 • 35,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: DPS, 2011. — 736 б. Қазақ халқының этнографиялық тарихы ұғымдар атауы топтастырылған.
 • №18
 • 37,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Слон, 2012. — 736 б. Энциклопедиялық анықтамалықта Қазақ халқының этнографиялық тарихы баяндалған.
 • №19
 • 40,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Астана: Фолиант, 2008. — 728 б. Қазақ халқының этнографиялық тарихы кезең-кезеңімен жүйелі түрде талданған.
 • №20
 • 27,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Қазақстан даму институты, 1998. — 210 б. Көпшілікке арналған тоғыз томдық анықтамалықгың бесінші томы халқымыздың болмысын танытып, үлттық ерекшелігін үғуға септесетін қашанғы әдет-ғүрпы, ойын-сауығы, ырым-сенімі, салт-дәстүріне байланысты түсіңдірмелік сипаттағы екі жүзге таяу тақырьтты камтиды. Жинақ қалың көпшілік оқырмандарға арналған.
 • №21
 • 4,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Қазақстан даму институты, 1998. — 367 б. Көпшілікке арналған тоғыз томдық анықгамалықгың төртінші томьша арғы-бергі арыстарымыз ортаға салған үлгілі ойлардың үлкенге де, кішіге де ұланғайыр ұлағат боларлық, әсіресе ұлттық сана мүддесіне қызмет етер үкілі үзінділері жинақталды.
 • №22
 • 5,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Қазақстан даму институты, 1998. — 372 б. Көпшілікке арналған тоғыз томдық анықтамалықтың үшінші томын Мәшһүр Жүсіп Көпейүлы, Шәкәрім Қүдайбердіүлы, Мүхамеджан Тынышпайүлы жоне Сәрсен Аманжолов сынды шежіре тарқатушылар мен ғалым-зерттеушілердің еңбектері күрап отыр. Жинақган қазақ халқының этногенезі, қалыптасуы ж ән е оның қүрамына кірген ру-тайпалық бірлестіктердің...
 • №23
 • 9,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Қазақстан даму институты, 1998. — 535 б. Қазақстан тарихындағы әйгілі тұлғалар туралы танымдық деректер топтастырылған.
 • №24
 • 13,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Қазақстан даму институты, 1998. — 432 б. Қазақстан тарихының маңызды оқиғалары туралы деректер топтастырылған.
 • №25
 • 10,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Сөздік-Словарь, 1998. — 128 б. Қазақ халқының рухани және материалдық мәдениетіне қарасты танымдық деректер 5- бөлімге топтастырылып баяндалған.
 • №26
 • 2,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Санат, 1997. — 464 б. Қазақ халқының этнографиялық тарихының тарихнамасы жүйелі түрде талданған.
 • №27
 • 11,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Өлке, 2010. — 480 б. Қазақ халқының әдет ғұрпына қатысты этнограф ғалым Жағда Бабалықұлының зерттеу сұхбаттары енген.
 • №28
 • 13,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Дайк-Пресс, 2013. — 500 с. В книге рассматриваются нормы казахского традиционного этикета, основанного на глубинных историко-культурных пластах и призванного содействовать определенному поведению людей с учетом этнических, половозрастных, социально-имущественных, профессиональных, субкультурных и других различий. В данном исследовании анализируются своеобразие...
 • №29
 • 13,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Атамұра, 1995. — 305 б. Этнографиялық зерттеулер топтастырылған.
 • №30
 • 3,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
2-е изд. доп. — Астана: Алтын кітап, 2007. — 317 с. — (Библиотека казахской этнографии, том 22). Настоящее издание представляет собой сборник трудов М.Тынышпаева, посвященный широкому кругу проблем этнической истории, этнологии и археологии Казахстана.
 • №31
 • 3,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
2-е изд., доп. — Астана: Алтын кітап, 2007. — 291 с. — (Библиотека казахской этнографии, том 1). Составные части киргиз-кайсацкого пороха. О хлебопашестве. Юрта. Заметки на третью часть описания киргиз-казачьих орд. Тенкри. Исторические предания о батырах 18 века. Предания и легенды Большой киргиз-кайсацкой орды. Вооружения киргиз в древние времена и их военные доспехи. Следы...
 • №32
 • 5,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1998. — 160 б. Қазақы ырым-тыйым талданған.
 • №33
 • 10,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
Астана: Алтын кітап, 2007. — 166 с. — (Библиотека казахской этнографии, том 13). Қазақ халық ауыз әдебиетінің үлгілері талданған.
 • №34
 • 832,06 КБ
 • добавлен
 • изменен
Астана: Алтын кітап, 2007. — 140 с. — (Библиотека казахской этнографии, том 20). В книге в увлекательной форме дана панорама общественной и бытовой жизни казахов 19 века. Автор описывает простые нравы и сложные суеверия казахов, их отношение друг к другу, к чужим.
 • №35
 • 8,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Рауан, 1996. — 51 б. Табиғатты қорғау дәстүрлері баяндалған.
 • №36
 • 12,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тараз: Тараз университеті, 2017. — 190 б. — ISBN 978-601-280-613-3. Монографияда Жамбыл облысындағы этностар мен этникалық топтардың келу кезеңдері архив және статистикалық деректермен тарихи тұрғыдан зерделенген. Еңбек жоғары оқу орындары мен колледж студенттеріне, магистранттарға, тарихшы мамандарға және көпшілік оқырман қауымға арналады.
 • №37
 • 1,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Қазақстан даму институты, 1998. — 285 б. Қазақ халқы туралы талдама деректер енген.
 • №38
 • 5,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Уральск: Оптима, 2006. — 80 с. Книга посвящена хозяйственно-этнографической реконструкции казачьего подворья в Уральском казачьем войске. В ее основе лежат уникальные этнографические материалы, ранее не имевшие научной фиксации и собранные в ходе многолетнего изучения.
 • №39
 • 38,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
2-е изд., дополненное. — Астана: Алтын кітап, 2007. — 264 с. — (Библиотека казахской этнографии в 50-ти томах, том. 8). В очередном томе публикуются труды академика А. Моргулана по культуре и этнографии казахского народа, в том числе по письменности казахов. Впервые публикуется рукопись, посвященная культуре письменности казахских племен.
 • №40
 • 11,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Ана тілі, 2007. — 136 б. Қазақ халқының этнографиялық ұғымдары жинақталған.
 • №41
 • 23,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
2-е изд., дополненное. — Астана: Алтын кітап, 2007. — 422 с. — (Библиотека казахской этнографии в 50 томах. Том 16). В данном томе собраны, обобщены и научно разъяснены общирные материалы различных источников по вопросам происхождения казахских племен и родов и их расселения. Издание адресовано историкам, этнографам и всем интересующимся этнографией казахского народа.
 • №42
 • 15,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
2-е изд., доп. — Астана: Алтынкітап, 2007. —373 с. — (Библиотека казахской этнографии, том 2). В данный том вошли труды одного из замечательных российских востоковедов Н.Аристова. Его труды содержат уникальные исторические материалы, освещающие основные этапы этногенеза и этнической истории казахского народа.
 • №43
 • 16,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Қазақстан даму институты, 1998. — 480 б. Қазақ халқының шығу тарихы туралы талдама еңбектер топтастырылған.
 • №44
 • 8,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Павлодар : Кереку, 2018. — 112 с. — ISBN 978-601-238-812-1 В монографии предпринимается анализ современного состояния похоронно-обрядового комплекса славянской диаспоры Казахстана. Объектом исследования являются материалы фольклорных экспедиций 1978-2014 гг., хранящиеся в архивах Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова, Евразийского национального...
 • №45
 • 2,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Қазақстан даму институты, 1998. — 545 б. Қазақ халқы туралы ғылыми еңбектер енген.
 • №46
 • 11,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
2-е изд., доп. — Астана: Алтынкітап, 2007. — 242 с. — (Библиотека казахской этнографии, том 10). В данный том вошли труды одного из основоположников казахской этнографии Аргынбаева Х. Включены две статьи, посвященные семейным традициям казахов и историко-культурным связям казахского и русского народов.
 • №47
 • 10,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Астана: Алтын китап, 2007. — 223 с. — (Библиотека казахской этнографии, т. 41) Данный том из серии "Библиотека казахской этнографии" включает труды Катанаева Г.Е., посвященные различным проблемам прииртышских казахов, вопросам заселения казахами территории Западной Сибири и их взаимодействия с казаками, Иртышской линейной администрацией. В издание вошли отдельные статьи, а также...
 • №48
 • 11,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Астана: Алтын китап, 2007. — 223 с. — (Библиотека казахской этнографии, т. 41) Данный том из серии "Библиотека казахской этнографии" включает труды Катанаева Г.Е., посвященные различным проблемам прииртышских казахов, вопросам заселения казахами территории Западной Сибири и их взаимодействия с казаками, Иртышской линейной администрацией. В издание вошли отдельные статьи, а также...
 • №49
 • 3,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Оқу-әдістемелік құралы. — Павлодар: Кереку, 2008. — 345 б. «Дәстүрлі қазақ этнографиясы» деп аталатын бұл оқу-әдістемелік құралына қазақ халқының атадан балаға ғасырдан ғасырға мұра болып жеткен өшпес асыл қазынасы: рухани және материалдық мәдениеті, шаруашылығы, әлеуметтік өмір тіршілігінің сан түрлі салалары және әдет-ғұрып, салт-дәстүрлері енгізілген. Кітап сіздерді қазақ...
 • №50
 • 357,61 КБ
 • добавлен
 • изменен
2-е изд, доп. — Астана: Алтын кітап, 2007. — 287 с. — (Қазақ этнографиясының кітапханасы 50-томдық. 12-том / Библиотека казахской этнографии в 50-ти томах. Том 12). В данную книгу из серии казахской этнографии вошли труды известного исследователя, офицера генерального штаба России М. Красовского по этнографии казахского народа.
 • №51
 • 11,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Альбом. — Алматы: Өнер, 1996. — 165 б. Ұлттық киімдер туралы баяндайды.
 • №52
 • 52,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
2-е издание, дополненное. — Астана: Алтын кiтап, 2007. — 227 с. — (Библиотека казахской этнографии, том. 40). В данный том из серии вошли материалы автора по исследованию влияния и места родовых отношений в дореволюционной истории казахского народа. О родовых отношения в казахском ауле. О казахском феодализме. Проникновение капитализма в казахский аул. О байском хозяйстве.
 • №53
 • 8,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Оқу құралы. — Астана: Фолиант, 2010. — 192 бет. Оқу құралында жалпы мәдениет ұғымына категориялық талдау жасалған. Бірінші тарауда қазақтың киіз үйі туралы баяндалса, екінші тарау халықтық киімнің дәстүрлі түрлеріне арналады. Үшінші тарау тамақтану жүйесіне қатысты. Әрбір тараудан кейін машықтануға арналған сұрақтар қамтылған. Оқу құралының соңында материалды игеруге көмектесетін...
 • №54
 • 8,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Оқу-әдістемелік құралы. — Павлодар: Кереку, 2008. — 345 б. Этнографиялық ұғымдар зерттелген. «Дәстүрлі қазақ этнографиясы» деп аталатын бұл оқу-әдістемелік құралына қазақ халқының атадан балаға ғасырдан ғасырға мұра болып жеткен ӛшпес асыл қазынасы: рухани және материалдық мәдениеті, шаруашылығы, әлеуметтік ӛмір тіршілігінің сан түрлі салалары және әдет-ғұрып, салт-дәстүрлері...
 • №55
 • 1,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Астана: Алтынкітап, 2007. — 236 б. — (Қазақ этнографиясының кітапханасы 50-томдық. 50-том). Қазақ даласының очеркі. Этнографиялық еңбектер топтастырылған.
 • №56
 • 8,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
2-е изд., дополненное. — Астана: Алтын кітап, 2007. — 299 с. — (Библиотека казахской этнографии, том 44) В данный том вошли в виде сборника научные статьи и заметки, касающие истории, географии и этнографии Туркестанского края, опубликованные на страницах газеты "Туркестанские ведомости" в период 1870-1917 гг.
 • №57
 • 11,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
2-е изд., дополненное. — Астана: Алтын кітап, 2007. — 128 с. — (Библиотека казахской этнографии в 50 томах. Том 4). Очередной том серии представляет собой сборник этнографических статей Мусы Шорманова, раскрывающих жизнь и быть, обычаи и традиции казахов. В сборник вошли некоторые письма М.Шорманова, а также фольклорные материалы.
 • №58
 • 5,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
2-е изд., дополненное. — Астана: Алтын кітап, 2007. — 302 с. — (Библиотека казахской этнографии в 50 томах. Том 42). В данный том вошел малоизвестный труд А.Чулошникова, посвященный политическому устройству, кочевому быту, этнографии и экономической истории казахского народа, начиная с тюркского периода и до 18 века.
 • №59
 • 12,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Астана: Алтын кітап, 2007. — (Қазақ этнографиясының кітапханасы 50-томдық. 25-том). Этнографиялық зерттеулер топтастырылған. Российские академические экспедиции XVIII века об этнографии казахов. На казахском языке.
 • №60
 • 9,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2003. — 91 с. Семейно-обрядовая сфера относится к числу наиболее интересных для научного исследования, сравнительного анализа тем. Исследование генезиса, бытования в различные исторические эпохи механизма трансформации обычаев и обрядов на фоне широких исторических связей и контактов важно для осмысления в целом жизнедеятельности...
 • №61
 • 4,91 МБ
 • добавлен
 • изменен
Астана: Алтын кітап, 2007. — 347-бет. — (Қазақ этнографиясының кітапханасы 50-томдық. 15-том). Казахское народное творчество. На казахском языке. В книгу вошли героические поэмы и легенды-предания древнего народа, уникальные этнографические материалы.
 • №62
 • 10,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
2-е изд., дополненное. — Астана: Алтын кітап, 2007. — 223 с. — (Библиотека казахской этнографии в 50 томах. Том 41). Данный том из серии "Библиотека казахской этнографии" включает труды Катанаева Г.Е., посвященные различным проблемам прииртышских казахов, вопросам заселения казахами территории Западной Сибири и их взаимодействия с казаками, Иртышской линейной администрацией. В...
 • №63
 • 9,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Астана: Алтын кітап, 2007. — 140 с. — (Библиотека казахской этнографии, том 18). В книге в увлекательной форме дана панорама общественной и бытовой жизни казахов 19 века. Автор описывает простые нравы и сложные суеверия казахов, их отношение друг к другу, к чужим.
 • №64
 • 5,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы : Қайнар, 2005. — 215 б. — 9965-9325-9-Х. Кітапта қазақ отбасының өткені мен бүгіні, халқымыздың бай салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары терең қамтылған.
 • №65
 • 89,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ленинград: Наука, 1977. — 131 с. Книга посвящена изучению норм наследования у народов Средней Азии и Казахстана в XIX — начале XX в. Показано, что казахи, киргизы и каракалпаки в основном руководствовались в вопросах наследования обычным правом — адатом, в то время как туркмены, узбеки, таджики, уйгуры в большинстве случаев следовали нормам шариата. Предлагается объяснение...
 • №66
 • 3,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методическое пособие. — Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева, 2018. — 88 с. В данном методическом пособии собраны сведения об истории, политическом устройстве и культуре турецкого народа, вкладе турок в развитие Северо-Казахстанской области и деятельности ОО «Турецкая культура». Методическое пособие предназначено для широкого круга читателей, интересующихся историей и культурой...
 • №67
 • 1,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Астана. 2016. — 156 б. — ISBN 978-601-280-824-7 Монография дүнген қауымдастығының тарихына және Қазақстан дүнгендері қоғамында болып жатқан этноәлеуметтік процестеріне арналған. Кітапта дүнгендердің шығу тегі, Қытайдағы дүнгендердің көтерілісі, олардың бір бөлігінің Жетісу облысына көшуі, 1916 жылғы көтеріліске қатысуы, дүнгендердің материалдық және рухани мәдениеті, Қазақстандағы...
 • №68
 • 3,91 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ашхабад: 2019. - 102 с. В настоящей работе автором рассмотрены вопросы происхождения казахских родоплеменных названий союза племён жетиру. На богатом фактическом материале показана роль древних и средневековых тюркских племён в формировании родоплеменной структуры племён этого объединения. Подробно анализируются этнонимы с точки зрения семантики, хронологических пластов и...
 • №69
 • 4,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ашхабад: 2018. - 183 с. В настоящей работе автором рассмотрены вопросы происхождения казахских родоплеменных названий союза племён байулы. На богатом фактическом материале показана роль древних и средневековых тюркских племён в формировании родоплеменной структуры племён этого объединения. Подробно анализируются этнонимы с точки зрения семантики, хронологических пластов и...
 • №70
 • 5,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ашхабад: 2018. — 101 с. В настоящей работе автором рассмотрены вопросы происхождения казахских родоплеменных названий союза племён каракесек. На богатом фактическом материале показана роль древних и средневековых тюркских племён в формировании родоплеменной структуры племён этого объединения. Подробно анализируются этнонимы с точки зрения семантики, хронологических пластов и...
 • №71
 • 4,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Товарищество с ограниченной ответственностью LA GRÂCE, 2017. — (Культура и история Казахстана). Вторая часть монографии представляет иллюстрированную книгу, которая отображает семейно-родственный этикет казахов: специфические правила поведения и взаимоотношения членов семьи с учетом половозрастных особенностей. Важное внимание уделено этикету супругов, невестки и воспитанию детей....
 • №72
 • 2,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алма-Ата: Наука КазССР, 1974. — 200 с. Работа посвящена этнической истории и расселению казахов Среднего жуза. На основе арабских, персидских, китайских, монгольских источников, а также архивных материалов и научных публикаций дается этническая история и картина расселения казахских племен во второй половине XVIII — начале XX в. Книга рассчитана на научных работников, занимающихся...
 • №73
 • 7,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Дайк-Пресс, 2008. — 651 б., сурет. — ISBN 9965798818. Бұл кітап - зиялылар, ғалымдар, мамандар және көпшілік тарапынан айтылып та жазылып келген "Қазақ қандай халық?" деген сауалға көп жылдар бедерінде сарапталған ой-толғаныстардың тұжырымды нәтижесі.
 • №74
 • 20,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Л.: Наука, 1977. — 131 с. Книга посвящена изучению норм наследования у народов Средней Азии и Казахстана в XIX — начале XX в. Показано, что казахи, киргизы и каракалпаки в основном руко­водствовались в вопросах наследования обычным правом — адатом, в то время как туркмены, узбеки, таджики, уйгуры в большинстве случаев следовали нормам шариата. Пред­лагается объяснение указанного...
 • №75
 • 6,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Перевод Е. Петри. — СПб.: Издание А.Ф. Девриена. — 268 с. Фрагмент. 2 главы — 60 с. Книга содержит сведения о киргизах и туркменах, живших в XIX веке на Мангишлаке.
 • №76
 • 17,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Казахстан, 1995. — 352 с. Книга содержит подробный исторический материал об этнических процессах, традиционных способах ведения хозяйства, народных промыслах и ремеслах, о жилище, одежде, пище, обычаях, верованиях, семейно-брачных отношениях казахского народа. Книга дает наиболее концентрированное представление о корнях казахского народа, его традиционной, материальной и...
 • №77
 • 168,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Гылым, 1991. — 214 с. Автор на основе письменных и этнографических материалов исследует архаичные верования в свадебной, поминальной и связанной с рождением и воспитанием ребенка обрядности казахов.
 • №78
 • 68,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Оқу құрал (араб тілінен аударған Ахмад А.). — Алматы: Кәусар-саяхат, 2010. — 140 бет. — ISBN 978-601-7016-24-1 Оқырмандарға ұсынылып отырған бұл кітапта автор мусылмандар арасындағы жұбайлық өмірдің қыры мен сырын, сүйіспеншілік пен мейірімділік нығметтерін баяндайды. Құда түсу, неке қию, үйлену, той жасау, перзент сүю, бақытты отбасы атану мен жұбайлардың міндеттері, хақтары т.б....
 • №79
 • 3,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: BiZ, 2010. — 160 с. — ISBN 9965-9154-2-3. Монография посвящена этнической истории немцев Павлодарского Прииртышья в ХХ – начале ХХI в. В монографии впервые в полном объеме представлен процесс формирования немецких компактных поселений в регионе, дана характеристика расселения немцев, проанализированы миграционные процессы, выполнен анализ этнического и конфессионального...
 • №80
 • 922,60 КБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: Арыс, 2013. — 464 с. В монографии исследуются актуальные проблемы семейно-брачных отношений в моно- и полиэтнических регионах Казахстане в контексте современных научных знаний. Рассматриваются общее и особенное в структуре современной семьи, внутрисемейных отношениях, внутренние и внешние связи семьи, ее важнейшие социальные функции, а также основные формы заключения...
 • №81
 • 1,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ашхабад: 2017. — 133 с. В данной работе рассматривается этимология этнического имени алшын, которым именовали себя в недалёком прошлом казахи Западного Казахстана. Рассматриваются также и другие названия родов и племён, входивших в состав родоплеменного союза алшын. Автором рассмотрены и варианты казахских тамг Младшего жуза. Работа А.А. Нурумбаева будет интересна всем, кто...
 • №82
 • 6,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Материалы межрегионального круглого стола, посвященного 150-летию добровольного переселения корейцев в Россию. — Оренбург: Университет, 2014. — 110 с. В сборнике представлены материалы межрегионального круглого стола «Корё сарам в Урало-Казахстанском регионе» (21 ноября 2014 г., г. Оренбург), посвященного 150-летию добровольного переселения корейцев в Россию. Сборник объединяет...
 • №83
 • 3,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алма-Ата: Гылым, 1991. — 214 с. На основе письменных источников, полевых этнографических материалов автора исследуются архаичные верования в свадебной, похоронно-поминальной и связанной с рождением и воспитанием ребенка обрядами казахов. В контексте ритуально-мифологической деятельности человека рассматриваются представления и обряды, связанные с юртой как организованным...
 • №84
 • 3,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Санкт-Петербург: Паровая скоропечатня П.О. Яблонского, 1891. — 42 c. Данные антропометрических измерений и сведения из быта народности называемой в конце XIX века киргизами и проживавшей в Зайсанском уезде Семипалатинской области. Весьма… отличающиеся от представлений данные. "При взгляде на киргиза бросаются в глаза следующие характерные черты: смуглый цвет кожи, высокий рост,...
 • №85
 • 1,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Оренбург: Типография Тургайского областного правления, 130 с., илл. — (Труды Оренбургской ученой архивной комиссии, выпуск XXVI). Работа посвящена изучению погребальных сооружений степи и погребального обряда кочевников. Введение. Доисламская эпоха. Период мусульманский. Похоронные обряды киргиз с древнейших времен до наших дней. Указатель источников по вопросу о похоронах,...
 • №86
 • 19,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. – Уральск: Редакционно-издательский центр ЗКГУ им. М. Утемисова, 2012. — 305 с. Книга «В.И. Даль: мир казахского этноса в документально-научных и художественных текстах» содержит результаты исследований автором осмысления мира казахского этноса через документальную и художественную прозу классика русской литературы, который, наряду с А.С. Пушкиным, заложил основы...
 • №87
 • 2,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Джанузаков Т. Очерк казахской ономастики. — Алма-Ата: Наука, 1982. В главе «Этнонимы» даётся краткий обзор казахской этнонимии, а также этимология некоторых казахских этнонимов, а именно: уйсун, канглы, аргын, кердери, абдал, джуз/жуз, алшын, казах.
 • №88
 • 659,62 КБ
 • добавлен
 • изменен
Новосибирск: Издательство Института археологии и этнографии СО РАН, 2002. — 104 с. — ISBN 5-7803-0099-2 В монографии рассматриваются современные этнические процессы у городского казахского населения Западной Сибири. В научный оборот вводятся новые архивные, статистические, исторические и этнографические материалы, полученные автором в ходе работы над данной темой. Впервые...
 • №89
 • 5,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алма-Ата: Казак университет, 1992. — 176 с. — ISBN 5-7090-0083-3 В книге дается всесторонняя характеристика бытового ислама. В этом научном издании рассматриваются место и роль ислама в жизни казахов, специфика мистического ислама — суфизма (ишанизма, дервишизма), культ святых, а также реликты представлений и обрядности, связанные с сельскохозяйственной деятельностью (Наурыз,...
 • №90
 • 5,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Костанай: Издание КГПИ, 2006. — 25 с. — ISBN 9965-25-878-3. Учебное пособие посвящено традиционной материальной культуре казахского народа с древнейших времен до начало ХХ века. В нем рассмотрены возникновение и развитие скотоводческого хозяйства и земледелия на территории современного Казахстана. А также освещается уникальная культура жизнеобеспечения...
 • №91
 • 498,25 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. — Под общ. ред. З.К. Шаукеновой. — Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2013. — 272 с. — ISBN – 978-601-304-002-8. Исследование посвящено социально-философскому анализу феномена казахской идентичности. Особое внимание уделяется осмыслению культурно-исторических, этнонациональных и социально-психологических аспектов трансформации...
 • №92
 • 2,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. — Барнаул: Изд-во Алтайского университета, 2015. — 172 с. Исследуются вопросы орнаментального творчества казахов, расселенных в степных западносибирских районах. Исследуется широкий круг источников, относящихся к традиционному пласту народной культуры казахов, многие из них впервые вводятся в научный оборот. Детально разработана типология предметов традиционной...
 • №93
 • 15,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Усть-Каменогорск, 2006. — 237 с. Книга рассказывает об одном из древнейших народов – евреях, которые вот уже много лет живут бок о бок рядом с нами, на земле Восточного Казахстана. Их жизнь и судьба неразрывно связаны с историей нашего края, что позволяет отнести эту книгу к краеведческой литературе. Большая часть материала написана на основе архивных источников, многие из...
 • №94
 • 8,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Almaty: Arys, 2014. — 216 pp. — ISBN 978-601-291-254. The integration of Kazakhstan territory into the international community and formation of it’s national idea makes ethnic history issues, keeping the traditional culture of our kinsmen abroad one of the major historical events of this period. At present time the practical needs and scientific interests of our societies to...
 • №95
 • 1,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Типография В.Ф. Киршбаума, 1888. — 50 c. — (Записки Императорского Русского географического общества по отделению этнографии. Том 10. Выпуск 3). От составителя: "Год с годом киргиз постепенно забывает свою прежнюю языческую религию, стыдясь уже её, и более и более делается мусульманином. Наступит скоро пора, когда в этом народе не останется и следа его шаманизма. Отсюда...
 • №96
 • 1,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва : Типо-литография И.Н. Кушнерева и К°, 1891. — 40 c. Очерк содержит географическое описание Западного Казахстана, а также ценные исторические и этнографические сведения о жизни казахов региона во 2-й половине XIX века.
 • №97
 • 809,45 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ташкент : Типолитография С.И. Лахтина, 1889. – 544 с. Книга Н.И.Гродекова представляет собой классический труд по этнографии и обычному праву кочевых народов среднеазиатско-казахстанского региона второй половины XIX в. Она насыщена детальными описаниями повседневной жизни, семейного быта, обрядности, юридических обычаев местного населения. Содержит ценный фольклорный материал...
 • №98
 • 14,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. Санкт-Петербург: Наука, 2011. — 217 с. — ISBN 978-5-02-038260-2 Книга посвящена изучению положения казахской женщины в традиционной и современной культуре. Внимание автора сосредоточено на изменениях в социальном статусе казахской женщины, происшедших за последние 200 лет и связанных с кардинальной трансформацией традиционного кочевого общества. Публикация...
 • №100
 • 39,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Бейжің: Ұлттар баспасы, 2004 ж., - 86 б., ISBN 7-105-06295-9 Бүгінгі күнде жас ұрпақтың санасында туған халқына деген құрмет пен мақтаныш сезімін ұялатып, ұлттық рухты сіңіру сондай-ақ ана тілі мен әдебиетін, тарихы мен өнерін қастерлеп, халықтық салт-дәстүрлерді аялай, ардақтай білуге тәрбиелеу - басты міндеттердің бірі. Жас ұрпақтың ұлттық дүние танымын қалыптастыруда қазақ...
 • №101
 • 1,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
—乌鲁木齐:新疆大学出版社,1989年,555页,ISBN 7-5631-0097-0 该书是国内第一部研究哈萨克族文化史的专著,详细介绍了哈萨克族历史、哲学、科学医学、历法、宗教、文学、音乐、舞蹈、雕刻、刺绣等方面情况,并附有多幅彩色照片。
 • №102
 • 24,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
İstanbul - Beyazıt, Türk kültür yayını, 1961 Bu kitabın I. Baskısı çıktığından beri, eskisine nazaran Doğu Türkistan ve Kazak Türkleri hakkında, çok yazıldı ve anlatıldı (xx). Bunun, bundan sonra da devam edeceğine, yetişmekte olan genç nesilin daha da arttıracağına inanıyorum. Kİtabın ikinci baskısına baza dip notlar koyulmak suretiyle ilâveler yapıldı. Meseleler hakkında,...
 • №103
 • 12,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
Санкт-Петербург, 1998. — 296 с. ISBN 5-88431-038-2. Монография посвящена наиболее актуальным проблемам номадизма — земельным общинным отношениям у кочевых и полукочевых казахов. Опираясь на обширный материал источников, а также собственных полевых исследований, автор высказывает ряд новых положений, касающихся общих вопросов кочевого феодализма и казахских кочевников, в...
 • №104
 • 15,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Записки ИРГО. СПб., 1867. Т. 1. С. 363-429. Г. Н. Потанин с осени 1862 г. был включён в состав экспедиции астронома Струве для определения широты и долготы пунктов в пограничной с Китаем полосе между Алтаем и Джунгарским Алатау. Экспедиция выехала весной 1863 г. Она обследовала берега озера Зайсан-нор, горы Сары-тау, реку Кальджир, впадину озера Марка-куль. Г. Н. Потанин собирал...
 • №105
 • 100,63 КБ
 • добавлен
 • изменен
С.-Петербургъ: Изданіе „Досугъ и Дѣло, 1879 г. — 58 с.; ил. Народы Россіи. Киргизы. Историко - этнографическое описание.
 • №106
 • 11,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Изданіе А. Ф. Девріена, 1911 г. — VI, 188 с.; ил., табл. Среди киргизовъ и туркменовъ на Мангышлакѣ : Съ 32 отдѣльными таблицами, 51 рисункомъ въ текстѣ и картой / Р. Карутцъ ; Переводъ Е. Петри. Содержание: . Предисловіе. Отъ переводчика. На Мангышлакъ. Туркмены и киргизы. Аулъ и кибитка. Рожденіе и дѣтство. Свадьба и бракъ. Болѣзни и смерть. Изъ области...
 • №107
 • 8,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Типографія А. Левенсонъ и К°, 1889. — 550, LX, 16 стб. Извѣстія Императорскаго Общества Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи, состоящаго при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ. Томъ LXIII. Труды Антропологическаго Отдѣла. Томъ X Содержание: Исторія экспедиціи въ Вукеевскую степь Литература о киргизахъ Очеркъ исторіи Букеевской орды О распаденіи...
 • №108
 • 81,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Типографія А. А. Левенсонъ, 1888. — VI, 193 с.; ил. Алексѣй Харузинъ. Степные очерки (Киргизская Букеевская орда) : Странички изъ записной книги съ 13 фототипными таблицами. Содержание: Столица песковъ. Волга. — Владиміровка. — Буддистъ. — Станція. — Въ степи. — Пески. — Пріѣздъ въ Ханскую Ставку. — Исторія Букеевской орды. — Букеевская орда. — Столица песковъ. — Жизнь...
 • №109
 • 5,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва : Т-во скоропеч. А. А. Левенсонъ, 1891 г. — 68 с. Библіографическій указатель статей, касающихся этнографіи киргизовъ и каракиргизовъ. Алексей Николаевич Харузин (24 февраля 1864 — 8 мая 1932) — русский этнограф и антрополог, государственный деятель.
 • №110
 • 7,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: "Алматыкітап" 2007 - 284 стр., илл. Стр. 141-284. В книге, журналиста, этнографа, педагога С. Кенжеахметұлы даётся описание и толкование 350 приметам, традициям и обрядам казахского народа. Книга написана на 3-х языках (каз., рус., англ.) Сканер. Содержание. Дом - святое место. О труде и промысле. Наурыз и его традиции. Учение ислама. Ритуалы скорби и погребения.
 • №111
 • 148,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы: "Алматыкітап" 2007 - 284 стр., илл. Стр. 1 - 140. В книге, журналиста, этнографа, педагога С. Кенжеахметұлы даётся описание и толкование 350 приметам, традициям и обрядам казахского народа. Книга написана на 3-х языках (каз., рус., англ.) Сканер. RAR Содержание. Свадебный ритуал. О воспитании. Дом - святое место.
 • №112
 • 138,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Наука, 2011. — 202 с.; ил. ISBN: 978-5-02-038260-2 Книга посвящена изучению положения казахской женщины в традиционной и современной культуре. Внимание автора сосредоточено на измененияхв социальном статусе казахской женщины, происшедших за последние 200 лет и связанных с кардинальной трансформацией традиционного кочевого общества. Свои выводы о специфике социального...
 • №113
 • 38,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: Наука, 1982. - 240 c. В книге освещается история городов и сельских поселении региона в XVIII-XX вв, рассматриваются типы и планировка сельских и городских поселении и жилищ, традиционные способы отопления, хозяйственные постройки. Книга предназначена для этнографов, историков и широкого круга читателей.
 • №114
 • 26,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Опубликовано: Записки Семипалатинского отдела Общества изучения Казакстана (бывший Семипалатинский Отдел Государственного Русского Географического Общества). 1929. Том 1. (Выпуск XVIII). Семипалатинск. Автор рассматривает сюжет, параллели, приводит библиографию.
 • №115
 • 26,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Л.: Наука, 1969. — 240 с. В настоящей работе автор − известный советский ученый, признанный специалист по таджикской этнографии − поставил перед собой задачу собрать и систематизировать этнографический материал по семье и браку у народов Средней Азии и Казахстана XIX − начала XX в. и на его основе рассмотреть некоторые, наиболее существенные, стороны семейно-брачных институтов в...
 • №116
 • 13,86 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Алма-Ата: Издательство "Наука" Казахской ССР, 1968. — 255 с. В работе впервые собраны, обобщены и научно разъяснены обширные материалы различных источников по вопросам происхождения казахских племен и родов и их расселения. Наибольшую ценность представляют материалы этнографического обследования областей Казахстана. Критический анализ письменных источников позволил пересмотреть...
 • №117
 • 29,29 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Алматы: Дайк-Пресс, 2001. – 168 с. Книга состоит из двух частей. Первая посвящена анализу древних мифологических и религиозных представлений казахов, и анализируется сложение жанра айтыса - состязания певцов-импровизаторов. Вторая часть посвящена анализу обрядово-бытовой поэзии, и образу Коркыта (на казахском языке).
 • №118
 • 2,33 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Оренбург: Типо-литография Ф.Б. Сачкова, 1900. — 168 с. Настоящая книга представляет сборник статей и заметок, помещенных автором в "Тургайской газете" и "Тургайских областных ведомостях". В первую часть вошли статьи и документы исторического содержания. Во второй части книги помещены некоторые легенды, сказки и басни из числе многих образцов киргизского народного творчества,...
 • №119
 • 8,71 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

Предлагаю сделать перекрестные ссылки с разделами:
История Казахстана - /files/historic/kazahstan/
Краеведение Казахстана - /files/historic/locallore/kazakh/
Историография и источниковедение Казахстана - /files/historic/historiography/kazakh/
В этом разделе нет комментариев.