Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

История Таджикистана

Учебные планы, программы и нормативная документация дисциплин

Учебно-методические материалы

Душанбе: ЭР-граф, 2014. — 224 саҳ. Гузаштан ба низоми нави қабули имтиҳонот дар Ҷумҳурӣ китобу дастур ва маводҳои мувофиқ бо ин низомро тақозо дорад. Бо назардошти ин мувофиқ бо барномаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ аз фанни Таърихи халқи тоҷик дастури мазкур мураттаб гардидааст. Дастур ба талаботи Маркази Миллии Тестӣ мувофиқ буда, барои довталабон ва доираи васеи...
 • №1
 • 5,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: ЭР-граф, 2014. — 224 саҳ. Гузаштан ба низоми нави қабули имтиҳонот дар Ҷумҳурӣ китобу дастур ва маводҳои мувофиқ бо ин низомро тақозо дорад. Бо назардошти ин мувофиқ бо барномаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ аз фанни Таърихи халқи тоҷик дастури мазкур мураттаб гардидааст. Дастур ба талаботи Маркази Миллии Тестӣ мувофиқ буда, барои довталабон ва доираи васеи...
 • №2
 • 3,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Paul Bergne: The Birth of Tajikistan. National Identity and the Origins of the Republic (London: IB Tauris) 2007 ISBN: 978-1-84511-283-7, xiv pp + 207pp, 14 illustrations, 2 Maps, Notespp.135-160, Appendices pp.161-172, Bibliography pp.173-176, Index pp.177-207. A vivid history of the birth of a modern Tajik nation. When the Russian Revolution broke out in October 1917, much of...
 • №3
 • 1,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
ANU Press, 2013. — 420 p. This book is a historical study of the Tajiks in Central Asia from the ancient times to the post-Soviet period. For millennia, these descendants of the original Aryan settlers were part of many different empires set up by Greek, Arab, Turkic and Russian invaders, as well as their own, most notably during the Middle Ages. The emergence of the modern...
 • №4
 • 5,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Дониш, 1986. — 112 с. В книге собрано и проанализировано наследие крупного таджикского ученого Х в. - математика и астронома, конструктора астрономических инструментов Абу Махмуда Худжанди, сыгравшего большую роль в развитии средневековой науки Востока. Абу Махмуд, как самый ранний из известных деятелей Худжанда, хронологически начинает тысячелетнюю историю и культуры...
 • №5
 • 2,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ташкент, 2009. — (Библиотека редких книг Хайдарбека). Перевод на русский язык Семенова А.А. Настоящее сочинение излагая дальнейшее развитие политической истории Бухарского ханства, дает картину первых 14 лет правления преемника и брата Убайдулла-хана Абулфейза (1711-1747). Перевод осуществлен с уникальной таджикской рукописи.
 • №6
 • 2,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Научное издание. — Душанбе: Институт истории, археологии и этнографии им. А. Дониша АН Республики Таджикистан, 2016. — 107 с. Представленная научная монография посвящается историко-правовым аспектам земельной и водной реформ в суверенном Таджикистане. В книге приводятся исторические предпосылки принятия основных нормативно-правовых актов в сфере земельного правоотношения и...
 • №7
 • 846,11 КБ
 • добавлен
 • изменен
Научное издание. — Душанбе: Институт истории, археологии и этнографии им. А. Дониша АН Республики Таджикистан, 2016. — 433 с. Представленная научная монография содержит исследование миграционных процессов в Таджикистане. В книге подвергаются историографическому анализу основные труды и достижения исторической науки за советский период и период независимости республики Таджикистан,...
 • №8
 • 2,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Деваштич, 2007. — 256 с. Дар ин маҷмўа мавод дар бораи фаъолияти Ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон ҷой дода шудааст. Дар ин китоб суханрониҳои Президент Эмомалӣ Раҳмон дар ибтидо ҷойгир гаштааст. Дар қисмати якуми китоб мақолаҳои илмии А. Раҳмонов, Қ. Восеъ, И. Сатторов, З. Вазиров ва дигарон доир ба ваҳдат ҷой дода шудаанд. Дар қисмати дуюм бошад, мақолаҳои...
 • №9
 • 5,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Асари Абубакр Муҳаммади Наршахӣ бо номи "Таърихи Бухоро", яке аз сарчашмаҳои муҳими қуруни вусто маҳсуб меёбад. Асари мазкур воқеаҳои аз замони Хилофати араб то замони Сомониёнро дарбар мегирад.
 • №10
 • 728,42 КБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Бухоро, 2014. — 416 с. Тоҷнома - силсилаи тоҷикон дар масири тамаддун. Китоби 13. Ба хати кириллӣ баргардони Қодири Рустам. Дар ин китоб, ки ҳам таърихӣ ва ҳам мардумшиносӣ аст, маълумоти ҷолиби диққат доир ба таъриху фарҳанг ва тарзи зисти аҷдодони халқи тоҷик фароҳам оварда шудааст.
 • №11
 • 3,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
- Душанбе: Адиб, 1987. - 240 с. Дар ин китоб доир ба таърихи Инқилоб дар Бухоро маълумот дода шудааст. Асари арзишманду таърихии устод Садриддин Айнӣ мебошад.
 • №12
 • 78,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
Научное издание. — Душанбе: Адабиёти бачагона, 2017. — 80 с. Книга издана на 3-х языках: таджикском, русском и английском . Представленная монография посвящена XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан, состоявшейся в ноябре – декабре 1992 года в городе Худжанде. Эта сессия Верховного Совета окончательно и бесповоротно подтвердила факт приобретения государственной...
 • №13
 • 3,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Ирфон, 2016. — 220 саҳ. Китобе, ки дида истодаед, кӯшишест бар бозгӯии нақши Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тарҳрезӣ ва татбиқи сиёсати хориҷии Тоҷикистони мустақил, гузарест аз пайроҳаи сиёсати хориҷии Тоҷикистон дар паҳнои бузурги сиёсати ҷаҳонӣ, мурурест бар фаъолияти 25-солаи Вазорати корҳои...
 • №14
 • 23,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тегеран, 1392. — 12 с. Электронный вариант подготовлен Бахманом Ансори. Шахристонхои Эрон - исторический памятник на среднеперсидском языке пахлави. В нем коротко рассказывается про истории городов Самарканда, Худжанда, Бухары, Мерва и т.д., об их основателях.
 • №15
 • 182,59 КБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Изд-во политехнического университета, 2011. — 46 с. В монографии рассматриваются вопросы происхождения и значения топонимов Уструшаны, связанные с материальной и духовной жизнью населения. Все изложенные материалы основаны на сведениях достоверных письменных источников, а также народных легенд и сказаний. Книга рассчитана на любителей истории, археологии и этнографии.
 • №16
 • 856,89 КБ
 • добавлен
 • изменен
Худжанд: Нури маърифат, 2013. — 198 с. В монографии впервые с исторической точки зрения исследованы названия древних городов и поселений, важных природных объектов Уструшаны, связанные с материальной и духовной жизнью населения, рассмотрен этногенетический процесс, этническое расселение родов и племен на территории области и их роль в сложении этнотопонимов. Показаны исторические...
 • №17
 • 1,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Дониш, 2018. — 536 с. — ISBN: 978-99975-55-59-5. Работа представляет собой наиболее полный свод важнейших источников и исследование исследователей касающихся таджиков. Приводятся отрывки и цитаты из трудов историков, востоковедов, географов, путешественников, литераторов и др., в которых встречается слово «таджик» как этническое самоназвание. Собраны сведения касающиеся...
 • №18
 • 6,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Бомбей, год издания не указан, литографическая печать. Перевод книги Бабура "Бабурнаме" на таджикский язык. Перевод осуществлен во времен правление Акбар-шаха. Переводчик Хонихонон Байром.
 • №19
 • 21,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Научно-популярное издание. — Душанбе: Дониш, 1993. — 176 с. — (Памироведение. Вып. 3) Представленная научно-популярная книга знакомит с историей освоения серебряных месторождений Памира в период «серебряного кризиса», с разработкой бадахшанских лалов (благородная шпинель) на знаменитом месторождении Кух-и-лал, рассказывает о первооткрывателях восточнопамирских скапалитов. На...
 • №20
 • 6,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
Теҳрон: Мероси мактуб, 1377. — 346 с. Мусаҳҳеҳи матн доктор Муҳаммад Акбари Ашик. Китоб доир ба шарҳи воқеаҳои замони ҳукмронии Амир Ҳайдар дар Бухоро, Муҳаммад Алихон дар Хуқанд ва Ҷаҳонгирхоҷа дар Қошғар нақл мекунад. Фарогири ҳодисоти қарни 13 ҳиҷрӣ дар Мовароуннаҳр ва Қошғар мебошад.
 • №21
 • 7,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
Гират, 1387. — 276 с. Короткая история гуридов. В книге речь идет о этимологии слова "гур", этногенезе гуридов, нынешнем состоянии гуридов, про истории шинаспанидов.
 • №22
 • 3,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тегеран, 1363. Критический текст подготовлен доктором Абулхайом Хабиби. Полное имя автора - Абу Саид абд ал-Хай ибн Заххок ибн Махмуд Гардези. Книга была написана в 445-446 годах по хиджри. Является ценным источником для изучения истории персоязычных народов.
 • №23
 • 14,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Дониш, 2008. — 870 саҳ. Ба истиқболи 100-солагии аллома Б.Ғ.Ғафуров нашр шудааст. Муқаддима. Сохти ҷамоаи ибтидоӣ ва заволи он дар сарзамини Осиёи Миёна. Аҷдоди тоҷикон дар давраи тараққиёти муносибатҳои ғуломдорӣ. Пайдоиши муносибатҳои феодалӣ дар Осиёи Миёна. Осиёи Миёна дар давраи тараққиёт ва устуворшавии сохти феодалӣ. Тоҷикон дар охирҳои асри миёна. Тоҷикон дар...
 • №24
 • 1,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Дониш, 2008. — 870 саҳ. (Бо шрифти тоҷикӣ: Times New Roman Tj) Ба истиқболи 100-солагии аллома Б.Ғ.Ғафуров нашр шудааст. Муқаддима. Сохти ҷамоаи ибтидоӣ ва заволи он дар сарзамини Осиёи Миёна. Аҷдоди тоҷикон дар давраи тараққиёти муносибатҳои ғуломдорӣ. Пайдоиши муносибатҳои феодалӣ дар Осиёи Миёна. Осиёи Миёна дар давраи тараққиёт ва устуворшавии сохти феодалӣ. Тоҷикон...
 • №25
 • 1,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Ирфон, 1989. Исследование истории таджикского народа помогает понять истоки традиционных связей среднеазиатских народов. Особенно тесно связаны таджики и узбеки — народы, сложившиеся на общей этнической основе. Культурные сокровища таджикского народа были достоянием узбеков, равно как достижения узбекской культуры широко усваивались таджиками; характер материальной...
 • №26
 • 21,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Ирфон, 1989. — 371 с. Исследование истории таджикского народа помогает понять истоки традиционных связей среднеазиатских народов. Особенно тесно связаны таджики и узбеки — народы, сложившиеся на общей этнической основе. Культурные сокровища таджикского народа были достоянием узбеков, равно как достижения узбекской культуры широко усваивались таджиками; характер...
 • №27
 • 9,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Ирфон, 1989. — 371 с. Исследование истории таджикского народа помогает понять истоки традиционных связей среднеазиатских народов. Особенно тесно связаны таджики и узбеки — народы, сложившиеся на общей этнической основе. Культурные сокровища таджикского народа были достоянием узбеков, равно как достижения узбекской культуры широко усваивались таджиками; характер...
 • №28
 • 6,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Ирфон, 1989. — 379 с. Исследование истории таджикского народа помогает понять истоки традиционных связей среднеазиатских народов. Особенно тесно связаны таджики и узбеки — народы, сложившиеся на общей этнической основе. Культурные сокровища таджикского народа были достоянием узбеков, равно как достижения узбекской культуры широко усваивались таджиками; характер...
 • №29
 • 7,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Ирфон, 1989. — 379 с. Исследование истории таджикского народа помогает понять истоки традиционных связей среднеазиатских народов. Особенно тесно связаны таджики и узбеки — народы, сложившиеся на общей этнической основе. Культурные сокровища таджикского народа были достоянием узбеков, равно как достижения узбекской культуры широко усваивались таджиками; характер...
 • №30
 • 10,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Новый Маргелан: Типогр. Ферган. Областн. Правления, 1891. — 60 с. Описано путешествие через Памир в момент борьбы памирский княжеств с Афганистаном.
 • №31
 • 1,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2008. — 273 с. Китоби мазкур ба сифати маводи таълимӣ барои донишҷӯёни макотиби олӣ, коллеҷҳо, литсейҳо, омӯзишгоҳҳои педагогӣ, омӯзгорони тахассусӣ ва доираи васеи хонандагон пешбинӣ шудааст. Bа китоб дар бораи ҳаёти сиёсии халқи тоҷик дар давраҳои мухталифи таърихӣ маълумот медихад. Китобчае, ки дар даст доред, кӯшиши аввалини муаллифон дар ҷодаи...
 • №32
 • 270,96 КБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: 2015. — 43 саҳ. Давлати Ҳахоманишҳо яке аз саҳифаҳои заррини таърихи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. Новобаста аз он, ки ин давлат асрҳо пеш аз байн рафтааст, ҳанўз ҳам доир ба таърихи ташаккулли ин давлат асарҳои зиёде навишта мешаванду таҳқиқгарон бо ҷиддият ба таҳқиқи таърихи ин давлат пардохта мекӯшанд, бо ин васила иттилои наве рўи кор оваранд. Сарсухан. Пайдоиши давлати...
 • №33
 • 44,09 КБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Деваштич, 2007. — 395 с. Полное название книги "Сопротивление таджикского народа монгольскому завоеванию (1219-1221 г.г., по средневековым восточным и западным письменным памятникам)". На обширном материале разнообразных восточных и западных письменных источников автор воссоздаёт панораму героической борьбы жителей городов и защитников крепостей Мавераннахра, Хорезма...
 • №34
 • 57,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Худжанд: Ношир, 2009. — 272 с. Монография посвящена исследованию проблем генезиса и эволюции жилищной культуры таджиков в процессе исторического развития. На основе изучения письменных, археологических и этнографических источников рассматриваются культурологические и социальные аспекты жилища.
 • №35
 • 7,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сталинабад: Таджикгосиздат, 1956. — 143 с. Многолетние раскопки в Пенджикенте, работы в Гиссарской долине и низовьях Кафирнигана, о которых подробно рассказывается в книге Дьяконова, составляют основную часть исследований по археологии Таджикистана. Эти исследования являются вкладом археологии в разрешение вопроса о древнейшем населении Таджикистана, о предках таджикского...
 • №36
 • 21,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сталинабад: Таджикгосиздат, 1956. — 138 с. Многолетние раскопки в Пенджикенте, работы в Гиссарской долине и низовьях Кафирнигана, о которых рассказывается в книге М.М. Дьяконова, составляют основную часть исследований по археологии Таджикистана. Эти исследования внесли большой вклад в разрешение вопроса о древнейшем населении Таджикистана, о предках таджикского народа и его...
 • №37
 • 9,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе, 2000. — 39 саҳ. Маҷмӯаи маърӯзаҳо дар конференсияи илмӣ-амалӣ бахшида ба 90-умин солгарди зодрӯзи Қаҳрамони Тоҷикистон, академик Бобоҷон Ғафуров. Дар китобча ин мақолаҳо ҷой дода шудаанд: Зикриёев Ф.Б. Академик Бобоҷон Ғафуров муҳаққиқи таърих ва фарҳанги халқи тоҷик; Ҷабборов Ш. Академик Бобоҷон Ғафуров дар бораи инкишофи фарҳанг ва омилҳои таназзули давлати Сомониён;...
 • №38
 • 2,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
- Хуҷанд: Ношир, 2012. — 121 с. Дар ин китоб таърихи Осиёи Миёна ҳангоми забти он аз тарафи Россияи подшоҳӣ ва вассал гардидани Аморати Бухоро ба Россия мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Китоб дар асоси сарчашмаҳои нави бойгонӣ ва ҳуҷҷатҳои нодири таърихӣ навишта шудааст.
 • №39
 • 1,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Хуҷанд: Ношир, 2005. — 114 с. Ин дастури методӣ барои донишҷӯён буда, дар он лексияҳо аз фанни таърихи тоҷикон аз оғоз то замони забткориҳои Русия дар Осиёи Миёна ҷой дода шудааст.
 • №40
 • 1,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Хуҷанд: Ношир, 2014. – 140 с. Дар ин китоб тариқи ҷадвал ва нақшаҳо таърихи халқи тоҷик баён гаштааст. Он барои омўзгорони фанни таърихи мактабҳо, барои хонандагон ва донишҷўён ва кулли дўстдорони таърих муфид мебошад.
 • №41
 • 24,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе, 2013. — 580 с. Третий том «Истории таджикского народа» посвящен XI—XV вв. – сложнейшему по драматичности периоду истории этого древнейшего народа, предки которого, как указано в двух предыдущих томах, обитали на широких просторах Центральной Азии. Это – согдийцы, бактрийцы, хорезмийцы обитали на просторах от Урала на Западе до Восточного Туркестана на Востоке, от...
 • №42
 • 10,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Под ред. акад. Р.М. Масова. — Душанбе, 2001. — 829 с. Пятый том "Истории таджикского народа" посвящен новейшему периоду и хронологически охватывает 1917—1941 гг. – время от Октябрьского переворота в России и до начала Великой Отечественной войны. Новейшее время в истории таджикского народа отличается крайней сложностью, противоречивостью и неоднозначностью происходивших событий. В...
 • №43
 • 927,41 КБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе, 2011. — 742 с. Шестой том «Истории таджикского народа» посвящен новейшему периоду и хронологически охватывает 1941—2010 гг. – время от начала Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.) и вплоть до современных дней. Этот период был временем послевоенного восстановления народного хозяйства и дальнейшего его развития, социально-экономического и культурного подъема,...
 • №44
 • 4,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
Худжанд: Ношир, 2000. — 153 с. Содержание: Б.Г.Гафуров о происхождение арийцев; Б.Гафуров о причинах возвышения и падения государство Саманидов; Вклад Б.Гафурова в изучение истории кушан; Создание книги "Таджики"; Александр Македонский и Восток - фундаментальное исследование по раннему эллинизму; Выдающиеся личности Востока и исследованиях Б.Г.Гафурова.
 • №45
 • 33,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
Худжанд, 2007. — 264 с. Содержание: Введение. Новая концепция перемен. Таджикистан накануне политической и государственной независимости. Политическая и государственная независимость республики. Кризис власти и государственный переворот. Обострение военно-политический обстановки и процесс межтаджикских переговоров. Обеспечение политической и социальной стабильности -...
 • №46
 • 56,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сталинабад — Ленинград: Таджгосиздат, 1941. — 236, [4] c. : ил., карт., табл. Содержание: Сведения и предания об отдаленном прошлом Каратегина; Каратегин под властью последних шахов; Каратегинское бекство; Социальный строй Каратегина второй половины 19 и начала 20 в.
 • №47
 • 24,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
Кабул: Пухни, 1342. — 523 с. Второе издание. Текст подготовил Абдулхай Хабиби. В книге дается ценная информация о государстве Гуридов (второе историческое государство таджиков). Полная история этой династии и географические данные о Гарчишстане, Фирузкухе и других городах.
 • №48
 • 12,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Ирфон, 1985. — 40 с. Кушматов А. Возникновение и сущность мазаров (на таджикском языке). Номи пурраи рисола - Пайдоиш ва моҳияти мазорҳо (аз рӯйи материалҳои Шимоли Тоҷикистон). Гарчанд ки асар дар рӯҳияи атеистӣ навишта шудааст, маълумоти таърихии зиёдро доро мебошад.
 • №49
 • 8,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: 2015. — 157 саҳ. Лексияҳо аз фанни таърихи халқи тоҷик барои муаллимони мактабҳои олӣ, донишҷӯён ва ҳайати васеъи хонандагон пешбинӣ шудааст.
 • №50
 • 161,96 КБ
 • добавлен
 • изменен
Хуҷанд: Агентии омори вилояти Суғд, 2013. — 143 с. Китоби мазкур дар худ чанд мақолаи тарғиботиро ҷой додааст. Он барои омӯзгорон, тарғиботчиён ва кулли хонандагон муфид аст. Мавзӯъҳои мақолаҳои китоб чунин мебошанд: Артиши миллӣ қувваи боэътимоди давлати миллат аст; Ҷавонон нерӯи ояндасоз; Наврӯз иди ниёгони мост; Пешрафти илму дониш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони...
 • №51
 • 51,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: Московский центр Карнеги, 2014. — 30 с. На момент вывода международных сил содействия безопасности из Афганистана и после него стабильность в Таджикистане обретает региональное значение. Таджикистан может оказаться наиболее уязвимым для проникновения на его территорию афганских исламских радикалов. Тем временем одержавшему победу на президентских выборах 2013 г. Эмомали...
 • №52
 • 413,99 КБ
 • добавлен
 • изменен
Теҳрон: Кулолии Ховар, 1391. — 485 с. Китоби "Муҷмал-ут-таворих ва-л-қисас" مجمل التواریخ و القصص асари хуб ва муҳими таърихии асрҳои 10-11 мебошад, ки муаллифи он номаълум аст. Дар ин китоб доир ба қиссаҳои подшоҳони Аҷам, доир ба қасаси пайғамбарон ва воқеаҳои баъди замони пайғамбар навишта шудааст.
 • №53
 • 5,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Техрон: Муъин, 1381. — 432 с. Книга Таърихи Сиистон (История Сиистана) было написано в 665-725 годах по хиджри (12 век). Автор данной книги неизвестен. Один из самых лучших исторических книг на персидско-таджикском языке. Текст подготовлен к печати Маликушшуаро Бахором.
 • №54
 • 17,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Дониш, 2000. — 360 с. В монографии исследуется более чем пяти тысячелетняя политическая история таджикского народа, начиная с «героического» эпического периода до наших дней. Полномасштабная реконструкция политико-идеологической жизни таджикского народа, а также анализ сотрудничества и соперничества различных идеологических ценностей, концепций и теорий и их влияние на...
 • №55
 • 13,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе, 2003. - 175 с. Предисловие. Введение. Идеология пантюркизма, оказавшая существенное воздействие на самосознание и самопознание таджиков Центральной и Средней Азии. Где, когда и почему возникла идеология пантюркизма. Национально-территориальное размежевание Средней Азии. Превращение пантюркизма в панузбекизм и шовинизм. Территория и границы Таджикской ССР....
 • №56
 • 9,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Дониш, 2013. — 168 с. Юбилейное издание, посвященное 60-летию Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Академии наук. Республики Таджикистан, подводящее итоги научной деятельности его коллектива за прошедшее время. Р. Масов. Штаб исторической науки Республики Таджикистан. Х. Пирумшоев. Роль отдела древней, средневековой и новой истории в развитии...
 • №57
 • 1,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
- Душанбе, 2014. - 212 с. Книга посвящена малоизвестным, или почти неизвестным для читателя, важнейшим вопросам истории таджикского народа. В исследование автора на основе достоверных архивных материалов и документов впервые раскрыты трагические страницы национально-государственного размежевания Средней Азии и образования национальных республик в 1924 г.
 • №58
 • 9,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Бухоро, 2014. – 478 с. Ҷилди якум. Китоби 2-ум аз силсилаи «Тоҷнома». Муҳаррирони масъул – Назри Яздонӣ, Ҳуринисо Ализода. Таҳияи Бобо-Назар Ғафор, Муҳтарам Ҳотам, Муаззами Диловар. Дар ин китоб матнҳои паҳлавӣ ва катибаҳои хати мехии даврони Ҳахоманишиён ба забони тоҷикӣ баргардон гаштааст.
 • №59
 • 10,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе, 2012. — 272 саҳ. Китоби мазкур фарогири тамоми тадбирҳои андешида дар самти татбиқи сиёсати давлатӣ нисбат ба насли ҷавони кишвар дар давоми 20 соли Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Дар китоб дастовардҳо, мушкилот ва дурнамои соҳаи кор бо ҷавонон мухтассар оварда шудаанд. Китоб барои истифода ва дастури фаъолият ба масъулони мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои...
 • №60
 • 7,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Ирфон, 1995. — 160 с. В книге на основе малоизвестных фактов письменных сведений и новейших результатов археологических раскопок подробно освещаются многие аспекты исторического развития города Худжанда - одного из древнейших городов Таджикистана, возраст которого приближается к 3 тысячам лет. Материалы и исследования по исторической топографии Худжанда. Быт и...
 • №61
 • 2,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Хуҷанд: Ношир, 2013. — 448 с. Дар ин китоб, ки аз 28 фасл иборат аст, доир ба масъалаҳои марбут ба таърихи Хуҷанд сухан ба миён омадааст. Фаслҳое ба монанди ҷашнҳои суннатии хуҷандиён, мазорҳои маъруфи Хуҷанд, масҷид ва мадрасаҳои Хуҷанд, чойхонаҳои Хуҷанд матлабҳои нав дар илми таърихшиносии ватанӣ ба ҳисоб меравад.
 • №62
 • 13,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ба чоп ҳозиркунанда Аҳмад Суҳайлии Хонсорӣ. — Теҳрон: Иқбол, 1346 (1967). Бо хати арабиасоси тоҷикӣ-форсӣ. Сарчашмаи нодир ба номи "Одоб-ул-ҳарб-ва-ш-шуҷоат", яке аз асарҳои безаволи Муҳаммад Мансури Муборакшоҳ (Фахриддин Муборакшоҳ) мебошад. Дар ин китоб оид ба илми ҳарб ва санъати ҳарбии давлатҳои Ғуриён, Ғазнавиён ва ғ., доир ба сохтани истеҳкому истифодаи аслиҳаҳо ва амсоли...
 • №63
 • 14,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Тоҷикдипсервис, 2017. — 63 саҳ. Боиси зикр аст, ки дар тӯли соҳибистиқлолӣ чандин ташаббусҳои созандаи кишвари мо дар робита ба масъалаҳои муҳими сиёсати ҷаҳонӣ ва татбиқи тарҳҳои азими минтақавӣ аз ҷониби шарикони байналмилалӣ пуштибонӣ ёфтаанд. Кишвари мо минбаъд низ ба ибтикороти созандаи хеш барои ҳалли дигар мушкилоти масоили ҳалталаби байналмилалӣ ва минтақавӣ...
 • №64
 • 2,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тегеран, год издание не указан. - 112 с. Полное имя автора - Ахмад ибн Махмуд Муллозодаи Бухори. Текст подготовил к издании Ахмад Гулчини Маони. В данной книге, которое была написано в 15-ом веке дается описание мавзолеев и мест захоронение великих ученых города Бухары и его окрестности. Книга написано на таджикском классическом языке.
 • №65
 • 10,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Эр-граф, 2016. — 604 саҳ. «Аҷоибнома» (Аҷоиб-ул-махлуқот ва ғароиб-ул-мавҷудот)-и Муҳаммад ибни Маҳмуд ибни Аҳмади Тўсӣ (асри XII) асари энсиклопедие мебошад, ки дар он роҷеъ ба ситорашиносӣ, дарёву баҳрҳо, кишварҳои мухталиф, иморатҳои таърихӣ, вазъи табиӣ, захираҳои табиӣ, қавму миллатҳо ва расму ойини онҳо, олами набототу ҳайвонот ва ғайра маълумот дода шудааст. Асари...
 • №66
 • 18,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тегеран, 1382. - 712 с. ( на языке фарси). Критический текст подготовил Манучехр Сутуда. Данная книга имеет энциклопедический характер. Он рассказывает о необычных существах и предметах эпохи автора. А также в нем содержится точная информация о городах, горах, пустынях, рек и морях, а также о разных народах. Книга полезен историкам, географам, а также этнографам. Ахмад Туси в...
 • №67
 • 10,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Теҳрон, 1342. Матни куҳани ҷуғрофӣ, ки соли 605 ҳиҷрӣ / 1208 мелодӣ дар Хоразм таълиф гаштааст. Наҷиби Бакрон яке аз тоҷикон буд, ки бори аввал аз матоъ глобус сохта буд ва онро дар китоби «Ҷаҳоннома»-и худ шарҳ додааст. Маводи хуби ҷуғрофиёӣ ва таърихӣ мебошад.
 • №68
 • 13,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ташкент, 2010. — (Библиотека редких книг Хайдарбека). Перевод на русский язык А. Семенова. Сочинение Мухаммеда Юсуфа Мунши "Муким-ханская история" (Таърих-и Муким-хани), посвященное самостоятельному балхскому правителю Мухаммеду Муким-хану (1702-1707), излагает историю бухарских ханов из династии Аштарханидов.
 • №69
 • 11,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Научное издание. — Душанбе : Эр-Граф, 2016. — 228 с. В данной монографии впервые рассматриваются вопросы истории взаимоотношений Согдианы – родины предков таджикского народа с причерноморскими городами Крыма, особенно древним городом Судаком. В ней прослеживаются вопросы историко-географического расположения древнего Согда (Согдиана) и параллельно Судака, уточняется вклад Согда в...
 • №70
 • 2,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: ИВЛ, 1963. — 136 с. Сборник актов XVII - XIX веков. Составление, перевод и предисловие А. Мухтарова. Под редакцией А.А. Семенова и О.Л. Чехович. В настоящий сборник вошли 47 документов относящихся к периоду с начала XVII в. до 1866 г., т.е. до присоединение города Ура-Тюбе к России. В их числе имеются хукмнаме (ханские указы), инаят-наме (жалованные грамоты), письма...
 • №71
 • 24,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе, 1999. — 209 с. Дар ин китоб доир ба сангнавиштаҳои Кӯҳистони Масчоҳ ва дигар сангнавиштаҳои Афғонистон ва Ҳиндустон маълумот дода шудааст. Асар барои кулли дӯстдорони таърих, фарҳанг ва санъати мардуми тоҷик тавсия гаштааст.
 • №72
 • 11,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Сурушан, 1999. — 288 с. Асари мазкур дастранҷи чандинсолаи муаллиф буда, доир ба давлати Сомониён, вазъи сиёсӣ ва иҷтимоии он, ҳамунин доир ба ҳунару ҳунармандӣ дар аҳди Сомониён нақл мекунад. Он аз 12 боб иборат аст ва ҳар як боб перомуни масъалае баҳс мекунад.
 • №73
 • 15,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Оли Сомон, 1997. — 79 с. Дар ин китобча мақолаҳои муаллиф доир ба ҷуғрофияи таърихии давлати Сомониён гирдоварӣ гаштааст. Мақолаҳои ин китоб чунин унвон доранд: Амирони Сомонӣ; Ахбори замони Сомониён; Иқлими ҳаштум; Аз таърихи омӯхта шудани "Ҳудуд-ул-олам"; Оли Сомони Истаравшанӣ; Вазирони Сомониён; Джайхани о городах Мавераннахра.
 • №74
 • 5,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Афсона, 1998. Дар ин китоб номаҳо, соядастҳо ва табрикномаҳо, ки ба олими забардаст Аҳрор Мухторов омадааст, гирдоварӣ шудааст. Китоб дар баробари аҳамияти тарҷумаиҳолӣ инчунин дорои арзиши илмиву иҷтимоӣ аст.
 • №75
 • 12,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Собириён, 2010. — 328 саҳ. Китоб ба донишҷӯёни мактабҳои олӣ ва ба ҳамаи онҳое, ки таърихи Ватанро донистанианд, кӯмак хоҳад расонд. Китоб роҳи тайкардаи халқи тоҷикро дар асри XX ва ибтидои асри XXI аз нигоҳи нав таҳлил ва ҷамъбаст намуда, хонандаро ба сохтори сиёсӣ, ҳаёти иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳанги халқи тоҷик шинос менамояд . Инчунин дар китоби мазкур саҳми...
 • №76
 • 12,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тегеран: Икбал, 1335. В книге излагается история династии Тахиридов, судьба царей и эмиров государства Тахиридов, географический очерк территории данного государства и т.п.
 • №77
 • 7,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тегеран: Мутолиот ва таҳқиқоти фархангӣ, 1378. — 491 с. Книга было написано в 574 году по хиджри. В нем рассказывается история везиров - министров разных династий которые жили до времен автора.
 • №78
 • 9,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Сарпараст, 2003. — 368 с. Китоби якум. Аз инсони оқил то тоҷики баркамол. Китоби дарсӣ барои донишҷўёни мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоб ҳодисаву воқеаҳоро аз сапедадами таърих то асри Х фаро гирифтааст.
 • №79
 • 6,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тегеран, 1363. — 368 с. (на классическом таджикском языке). Полное название книги "Зафарнома - таърихи футухоти Амир Темури Гуркони" - мочарои хунинтарин катли омхои шахрхои Эрон. Текст подготовил к изданию Панохи Симнони. Содержит исторические сведения о первых походах Тамерлана.
 • №80
 • 10,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Адиб, 1989. — 200 саҳ. «Сиёсатнома»-и Низомулмулки Тусӣ яке аз асарҳои намоёни насрии асри ХI-и форс-тоҷик буда, аҳамияти таърихӣ-этнографӣ дорад ва дар омӯхтани баъзе хусусиятҳои забони адабӣ ва фолклори асри муаллиф кӯмак мерасонад. Низомулмулк. Сиёсатнаме. «Сиёсатнаме» Низомулмулка является одним из крупных прозаических произведений таджикского и персидского фолклора...
 • №81
 • 265,43 КБ
 • добавлен
 • изменен
Тегеран: Саъди, 1344. Книга "Сирати Джалолиддин" была написана на арабском языке. Перевод книги на фарси осуществлен Мухаммадом Али Носех. В книге речь идет о времен правлении последнего султана Хорезмшахов - Джалолиддина Мангуберди, его борьба против орд Чингисхана.
 • №82
 • 6,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Худжанд, 1994. — 72 c. Полное название книги "Хуҷанднома ё қиссаҳо аз таърихи Хуҷанд ва хуҷандиён" (на таджикском языке). Книга о истории города Худжанда. Автор собирал множество легенд и исторических фактов про жителей Худжанда - прекрасного города на берегу Сирдарьи.
 • №83
 • 3,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Отв. редактор: член-корреспондент АН РТ Имомов М.С. — Душанбе: Российско-Таджикский (Славянский) университет, 2009. — 688 с. Книга посвящена комплексному изучению длительной истории русско-таджикских и российско-таджикских отношений. В ней на основе достоверных источников даётся анализ становления и развития этих взаимоотношений в средневековье, новый и новейший периоды....
 • №84
 • 16,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Хуҷанд-Душанбе, 2014. Маҷмӯаи мақолаҳои муаррихи варзида, профессор Ҳайдаршо Пирумшоев ба масоили баҳсталаб ва умдаи таърихшиносии муосири тоҷик бахшида шудааст. Маҷмӯа мақолаҳои дар 5-6 соли охир таълиф намудаи олим, ки баъзеи он дар рӯзномаву маҷаллаҳо чоп шудаанд ва инчунин маърӯзаҳои илмӣ дар конференсу симпозиум ва семинарҳои байналмилалию ҷумҳуриявӣ ироа гардидаанд, гирд...
 • №85
 • 10,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Ирфон, 1991. — 64 с. Пьянков Игорь Васильевич. Средняя Азия в преданиях античности (на таджикском языке). Дар мероси хаттии фаровоне, ки донишмандони Юнону Руми қадим боқӣ гузоштаанд, маълумоти зиёде оид ба Осиёи Миёна маҳфуз аст. Тавассути ин номаҳои бостон гузаштаи Осиёи Миёна андаке ҳам бошад, равшан мегардад. Ин китоби шавқовар доир ба ҳамон номаҳо нақл мекунад.
 • №86
 • 5,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Деваштич, 2009. — 271 саҳ. Китоби мазкур дар асоси асарҳои таърихӣ, ҳуҷҷату санадҳои маҳфуза, маълумотҳои оморӣ, истифодаи таҷрибаи омӯзгории бисёрсолаи муаллифону ҳамкасбон, маслиҳату пешниҳодҳои мутахассисон ба табъ расида, таърихи халқи тоҷикро аз замонҳои қадимтарин то Инқилоби Октябри соли 1917 фарогир мебошад.
 • №87
 • 22,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Ирфон, 2009. — 704 сах. Мо кистем, аз кучоем ва дар кадом дудмон сабзидаем. Нахустачдодамон кихо буданд, аз кучо омаданд ва дар кадом бум ошён доштанд. Ташаккули фархднгу тамаддун ва давлату давлатдории точикон кай огоз ёфта ва аз кадом сарчашма ибтидо мегирад. Макому хиссаи таърихии миллати мо дар пайдоишу пешрафти тамаддуни муштараки ориёинажодхо то кучост. Забони...
 • №88
 • 1,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Ирфон, 2006. Текст выступлений, поздравлений, обращений Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона 1999-2000 годах.
 • №89
 • 406,06 КБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Ирфон, 2006. - 426 с. Выступление, поздравление, статьи Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона в период 1996 - 1998 годов.
 • №90
 • 366,27 КБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Ирфон, 2006. — 372 саҳ. Муруре ба сароғози таърих ва фарҳанги ориёиҳо Ташаккули давлатҳои ориёӣ ва рушди тамаддуни ориёиҳо Оинҳои тозардуштӣ Оини зардуштӣ Оинҳои монавия ва маздакия Хотима
 • №91
 • 2,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Ирфон, 2006. - 228 с. (на таджикском языке). Китоби 3. Аз Ориён то Сомониён. Мундариҷа: Боби I. Инсоният дар остони хатарҳои глобалӣ; Боби II. Баҳор ва хазони тамаддуни ориёӣ дар минтақаҳои Осиёи Марказӣ; Боби III. Давлати Сосониёну Ҳайтолиён ва растохези вопасини тамаддуни ориёӣ дар остони зуҳури ислом; Боби IV. Таъсисёбии хилофати исломӣ ва ибтидои лашкаркашиҳои араб ба...
 • №92
 • 2,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе, 1997. Статья Президента Таджикистана Эмомали Рахмона (Рахмонов) посвящена 5-ой годовщине приобретение Независимости Республики Таджикистан.
 • №93
 • 392,60 КБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе, 2004. Содержание: сборник указов, заявлений, речи Председателя Верховного Совета Таджикистана.
 • №94
 • 440,27 КБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Контраст, 2014. — 144 саҳ. Ин китоб аз дастовардҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони истиқлолият нақл мекунад. Муаллифон кӯшидаанд сиёсати созанда, мутавозин ва дурбинонаи Президент Эмомалӣ Раҳмонро, ки дар рушду тавсеаи тамоми соҳаҳои ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар таҷассум гаштааст, дар мисолҳои равшан нишон диҳанд. Китоб моҳи январи соли 2012 ба чоп...
 • №95
 • 1,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Л.: Издательство Ленинградского университета, 1960. — 205 с. Сочинение Маджму ат-таварих («Собрание историй») написано на таджикском языке в XVI в. в области Ферганы муллой Сайф ад-Дином Ахсикенди. Пока известны два списка этого сочинения, которые по почерку и другим внешним признакам датируются концом XVIII — первой половиной XIX в. Один из них хранится в ЛО ИВАН под шифром В...
 • №96
 • 3,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душабе: Ирфон, 2011. — 200 с. (Таджикский, русский и английский язык). Дар феҳристнома номгӯи китобу мақолаҳо, баромаду мусоҳибаҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, китобҳо, мақолаҳо ва андешаҳо доир ба фаъолияти сиёсии Президенти мамлакат дар зарфи солҳои 1992-2011 ҷамъ оварда шудаанд. Феҳрист ҳамчунин сарчашмаҳои суханрониҳои Президентро дар санаҳои муҳимтарини...
 • №97
 • 691,13 КБ
 • добавлен
 • изменен
Душабе: Ирфон, 2011. -200 с. (Таджикский, русский и английский язык). Дар фехристнома номгуи китобу маколахо, баромаду мусохибахои Президенти Чумхурии Точикистон Эмомали Рамон, китобхо, маколахо ва андешахо доир ба фаъолияти сиёсии Президенти мамлакат дар зарфи солхои 1992-2011 чамъ оварда шудаанд. Фехрист хамчунин сарчашмахои суханронихои Президентро дар санахои мухимтарини...
 • №98
 • 691,13 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. — Душанбе: Аржанг, 2016. — 224 с. — ISBN 978-999-47-43-34-6. Монография посвящена истории социально-культурной деятельности в Таджикистане, охватывающие периоды послеоктябрьской революции до начала Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., и содержит этапы становления и развития основных направлений деятельности культурно-просветительных учреждений по повышению...
 • №99
 • 929,65 КБ
 • добавлен
 • изменен
Альбом. — Под редакцией Бруно Ясенского. — Москва, Ленинград: ОГИЗ — ИЗОГИЗ, 1936. — 384 с. «Борясь за выполнение задач, поставленных тов. Сталиным, Советский Таджикистан — неразрывная часть великого Союза Советских Социалистических республик — в течение двенадцати лет своего существования добился крупнейших успехов, неуклонно следуя по пути строительства бесклассового...
 • №100
 • 76,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
- Хуҷанд: Нашриёти давлатии ба номи Раҳим Ҷалил, 1998. Фароҳамоварандагони матн, муаллифони сарсухан, таълиқот, ҳавошӣ ва луғатнома С.Абдуллоев, Н.Салимов, Н.Зоҳидов, Н.Ғиёсов, А.Ҳасанов. Дар ин ҷилди китоб порчаҳо доир ба давлатдории Сомониён аз китобҳои арабиасл, ки ба тоҷикӣ тарҷума гаштаанд, ҷой дода шудааст. Мушаххасан аз асарҳои муаррихону ҷуғрофидонҳо ба монанди Ибни...
 • №101
 • 34,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тегеран: Амири кабир, 1364. — 347 с. История монгольских завоеваний. (на языке фарси). Является подробной историей монгольских завоеваний в Азии и Европе. В первых главах книги автор подробно дает описание Монголии, климат жизненных условиях. В других главах подробно рассказывается о завоеваниях кочевников в Азии и Европы.
 • №102
 • 12,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
Техрон: Оинаи мерос, 1377/1999. — 263 с. Полное название книги: Зафарномаи хусрави - шархи хукмронии Саййид Амир Насруллох Баходурсултон бинни Хайдар (1242 - 1277 х.к.). Автор книги неизвестен. Историческая книга написано на классическом таджикском языке. Излагает историю правления эмира Мангитской династии Бухары - Насруллы. События в основном происходят в городах Бухара и...
 • №103
 • 5,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мураттиб Ёрмуҳаммад Сучонӣ. — Душанбе: Китобхонаи миллии Тоҷикистон, 2015. — 250 с. Шуъбаи илмӣ ва таҳқиқотӣ. Календарь знаменательных дат Республики Таджикистан (2016). На таджикском языке.
 • №104
 • 1,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тегеран, 1368. — 169 с. Краткая история Гирата при правление Темуридов (на языке дари). Автор предисловия Мухаммад Сарвар Мавлои. В 15-ом веке город Гират становится культурным центром Средней Азии. В этом городе жили великолепные мастера слово Абдурахман Джами и Алишер Наваи. В книге описано состояние Гирата в 15-ом веке. Имеется иллюстрация.
 • №105
 • 5,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. — Душанбе: Истеъдод, 2013. — 280 с. Работа представляет собой наиболее полный свод важнейших источников зарубежных исследователей, касающихся этнонима «таджик». Приводятся отрывки и цитаты из трудов зарубежных историков, востоковедов, географов, путешественников, литераторов и др., в которых встречается слово «таджик» как этническое самоназвание. Собраны сведения о...
 • №106
 • 22,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тест аз фанни Таърихи халқи Тоҷик. Саволҳои тестӣ барои донишҷӯёни мактаби олӣ. 410 саволҳои тестӣ. Хуҷанд 2018.
 • №107
 • 94,01 КБ
 • добавлен
 • изменен
Саппоро, 2004 – 26 с. Университет Хоккайдо, Центр Славянских исследований 21st Century COE Program "Making a Discipline of Slavic Eurasian Studies: Meso-Areas and Globalization" Выступление в Центре славянских исследований Университета Хоккайдо. После распада бывшего Советского Союза в Таджикистане, как и в других постсоветских республиках начался процесс перехода от одного...
 • №108
 • 240,57 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Душанбе: Ирфон, 1989. - 160 с. Город - Солнце. Дар ин рисола таърихи шаҳри Хуҷанд дар асоси маълумоти сарчашмаҳои асримиёнагӣ, русӣ ва хориҷӣ баён гаштааст.
 • №109
 • 23,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Дониш, 1974. Полное название: Из истории городского ремесла Северного Таджикистана (Ткацкие промыслы Ходжента и его пригородов в конце XIX - начале XX вв.) Аз таърихи косибӣ дар шаҳрҳои Тоҷикистони шимолӣ (касби бофандагӣ дар Хуҷанд ва маҳалҳои атрофи он охири асри XIX ва ибтидои асри XX). В монографии дается история городского ремесла Северного Таджикистана, сообщается о...
 • №110
 • 25,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Ирфон, 1976. — 304 с. + 4 карты. Историко-этнографические очерки. Краткий очерк Северного Таджикистана XIX начала XX вв.; Город Ходжент и его сельский район; Городское и сельское население Ура-Тюбинского района; Городское и сельское население Канибадамского района; Население Исфаринского района; Население Аштского района. Городское и сельское население...
 • №111
 • 38,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. — Душанбе: Ирфон, 1977. — 207 с. Введение Внутриполитическое положение Бухарского эмирата и русско-бухарские отношения в начале XX века. Политико-административное устройство Бухарского эмирата в начале XX века Влияние первой русской революции на развитие освободительного движения трудящихся эмирата Борьба между суннитскими и шиитскими феодалами за власть и позиция...
 • №112
 • 62,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2011. — 72 саҳ. Маводи таълимӣ барои кӯмак ба донишҷӯёни факултетҳои таърихи макотиби олии ҷумҳурӣ таълиф шудааст. Таърихи давраи истилои муғул ва улуси Чағатой, ки барои халқи тоҷик давраи ниҳоят вазнин ва хунин буд, дар манбаъҳои таърихии ниёгон акс ёфта, аз тарафи олимон ва муҳаққиқон мавриди пажӯҳиши ҳаматарафа қарор гирифтааст ва оид ба...
 • №113
 • 127,02 КБ
 • добавлен
 • изменен
Худжанд: Нури маърифат, 2003. - 178. (Политическая история независимого Таджикистана). В книге освящена исторические и политические события Таджикистана за период 1991-2002 гг.
 • №114
 • 4,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Теҳрон: Тарҷума ва нашри китоб, 2535 шаҳаншоҳӣ. — 445 с. (на классическом таджикском языке). Критический текст подготовил Манучехр Сутуда. Данная книга повествует о правлении Шайбанидов в Мовароуннахре. Значительная часть книги посвящена городам Средней Азии и правлению Мухаммада Шайбани.
 • №115
 • 5,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Худжанд, 2005. -150 с. Новая история Таджикистана. Учебное пособие для студентов. В книге собрано текст лекций, схемы и таблицы, хронология важнейших событий и т.д. Таджикистан в советский период и в годы независимости.
 • №116
 • 2,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Хуҷанд, 2005. – 148 с. Дар ин китоб, ки ҳамчун дастури таълимӣ таълиф гаштааст, масъалаҳои таърихии марбут ба пайдоиши ҶМШС Тоҷикистон, Тоҷикистони шўравӣ ва замони истиқлолият мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Инчунин дар ин китоб ҷадвалҳо ва солномаи воқеаҳои таърихӣ ҷой дода шудааст, ки барои хонанда муфид мебошад.
 • №117
 • 86,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Ношир, 2005. — 126 саҳ. Китоб дарбаргирандаи лексияҳо аз фанни таърихи халқи тоҷик мебошад. Барои донишҷӯён, аспирантон ва доираи васеъи хонандагон тавсия дода мешавад. Муқаддима Таърихи сиёсии тоҷикон дар ибтидои асри ХХ Барпо шудани ҳокимияти Шӯроҳо дар кишвари тоҷикон Ҷанги гражданӣ (ҳаракати босмачигарӣ) дар Тоҷикистон Оғози азнавсозиҳои сотсиалистӣ дар Тоҷикистон...
 • №118
 • 130,68 КБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Адиб, 2016. — 232 саҳ. Таҳиягарон (составители): генерал-майор Абдулло Ҳабибов ва Раҷаби Мирзо. Чопи дуюм бо тағйиру иловаҳо Ба 70-умин солгарди рӯзи Ғалаба бар фашизм бахшида мешавад. Аз санаи Ғалабаи халқи шӯравӣ дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ ҳар қадар дуртар равем, ҳамон қадар қаҳрамонҳои он, шоҳидони даҳшатҳои он рӯзҳои наҳс ҳам, мутаассифона камтар мегарданд. Аз тарафи...
 • №119
 • 15,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Худжанд: 2001. — 508 с. В книге, на базе опубликованных работ, архивных доку¬ментов и размышлений автора повествуются основные события истории таджикского народа в XX столетии. Автор критически относится, к устаревшим концепциям и заглядам на историю Таджикистана. Книга рассчитана на специалистов, студентов высших школ и тех, кому дорога история Отечества.
 • №120
 • 589,18 КБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: МТС назди Президенти ҶТ, 2012. — 147 с. Ин маҷмӯа ба 15-солагии Рӯзи Ваҳдати миллӣ бахшида шуда дар он аспектҳои гуногуни ваҳдати миллӣ, робитаҳои ногусастании ҳастии миллӣ бо ваҳдати миллӣ, масъалаҳои истиқлолияти миллӣ ва арҷгузорӣ ба он, истиқлолияти давлатӣ ва раванди ташаккулёбии дипломатияи тоҷик, заминаҳои мафкуравию маънавии рушди Тоҷикистон ва роҳҳои дарёфти ғояи...
 • №121
 • 1,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: 2007. — 395 саҳ. Таърих гузашти рӯзгор аст. Ҳар як халқ онро ба тарзи гуногун, бо пастию баландиҳои зиёд аз сар гузаронидааст. Халқи тоҷик ҳам ин раванди таърихиро дар муборизаҳо бо аҷнабиён ва дар набардҳо сипарӣ намудааст. Миллати тоҷик ҳамчун як узви мардуми ориёӣ, яке аз халқҳои қадимтарини ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, ин халқ таърихи бисёрҳазорсоларо дорост, ки...
 • №122
 • 2,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: 2007. — 395 саҳ. Таърих гузашти рӯзгор аст. Ҳар як халқ онро ба тарзи гуногун, бо пастию баландиҳои зиёд аз сар гузаронидааст. Халқи тоҷик ҳам ин раванди таърихиро дар муборизаҳо бо аҷнабиён ва дар набардҳо сипарӣ намудааст. Миллати тоҷик ҳамчун як узви мардуми ориёӣ, яке аз халқҳои қадимтарини ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, ин халқ таърихи бисёрҳазорсоларо дорост, ки...
 • №123
 • 411,97 КБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: 2011. — 584 саҳ. Китоби дарсии фанни «Таърихи халқи тоҷик» барои ихтисосҳои ғайритаърихи таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси барномаи ин фан, ки бо қарори мушовараи Вазорати Маорифи ҷумҳурӣ аз 31 январи соли 2008 барои нашр ва истифода тавсия гардидааст, навишта шудааст. Китоб таърихи халқи тоҷикро аз давраҳои қадимтарин то рӯзҳои мо дар бар мегирад. Он...
 • №124
 • 810,05 КБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Бухоро, 2014. — 588 с. Таҳиякунандаи матн ва муаллифи пешгуфтор Абдуҷамол Ҳасанов. Ин асари муаллифаш ношинохта буда, бо забони ноби тоҷикӣ доир ба ҷуғрофиё, таърих ва мардумшиносии кишварҳои Мовароуннаҳру Хуросон ва амсоли инҳо маълумоти муфиди илмӣ медиҳад. Он барои кулли хонандагони тоҷик манфиатбахш мебошад.
 • №125
 • 9,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Хуҷанд: Ношир, 2013. — 420 c. "Перевод истории Ямини" (на таджикском языке). Таҳияи матн, таъликот, сарсухан, таҳшияву луғот аз Нуруллохон Ғиёсов. "Тарҷумаи Таърихи Яминӣ" тарҷумаи асари "Таърихи Яминӣ"-и Абӯнасри Утбӣ буда, ба Султон Маҳмуди Ғазнавӣ бахшида шудааст. Китоб ҳодисаю воқеаҳои таърихии солҳои 975 то 1022 мелодиро фаро мегирад. Насри асар ба назар душворфаҳм аст, аммо...
 • №126
 • 6,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Адиб, 2010. — 348 с. Академик АН Таджикистана Мухаммадджон Шакури (ранее Шукуров) в книге "Пантуркизм ва сарнавишти таърихии точикон" (на таджикском языке) размышляет о пантюркизме и его негативной роли в истории таджиков и Таджикистана.
 • №127
 • 1,49 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Шарипов Абдуфаттох, Сироджов Заровуддин. Эмомали Рахмонов: Год арийской цивилизации. (Внутренняя и внешняя политика Президента Таджикистана в 2006 году). — Душанбе: Деваштич, 2006. — 400 с. Эта книга является шестой по счету из серии книг, освещающих каждодневную деятельность Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова, начиная с 16 ноября 1992 года. В ней продолжена...
 • №128
 • 1,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Деваштич, 2006. — 442 саҳ. Китоби 6. Китобе, ки Шумо ба даст доред, китоби шашум аз силсилаи нашрияҳои инъикоскунандаи ҳар як рўзу соати фаъолияти гуногунҷабҳа ва пурсамари Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов буда, аз якуми январ то 7 ноябри соли 2006-ро фаро мегирад.
 • №129
 • 1,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
Шарипов Абдуфаттоҳ, Фаттоев Саидмурод. Эмомалӣ Раҳмонов – наҷотбахши миллат (Сиёсати дохилӣ ва хориҷии Президенти Тоҷикистон дар солҳои 1992- 1995). -Китоби 1.- Душанбе: "Деваштич", 2006.- 314 саҳ. Муҳаррири масъул: академик Т.Н. Назаров.
 • №130
 • 1,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Эмомалӣ Раҳмонов: Оғози марҳалаи созандагӣ (Сиёсати дохилӣ ва хориҷии Президенти Тоҷикистон дар солҳои 2000-2003).-Китоби 3.- Душанбе: "Деваштич", 2006.- 331 саҳ. Муҳаррири масъул академик Т.Н. Назаров
 • №131
 • 1,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Деваштич, 2005. — 200 с. В книге сделан всеобъемлющий анализ важных факторов внутренней и внешней политики Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова в 2004 году. В ней также отражены процессы в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны, укрепления основ государственности и совершенствования системы государственного управления, роста...
 • №132
 • 1,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Деваштич, 2006. — 456 саҳ. Китоби 5. Муҳаррири масъул: академик Назаров Т.Н. Китоб ҳамчун манбаи комили иттилоотию таҳлилӣ барои доираи фарохи хонандагон, сиёсатшиносону муаррихон, устодону шогирдони макотиби олӣ, аспирантон ва муҳаққиқони дохилу хориҷ пешбинӣ шудааст.
 • №133
 • 1,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Хуҷанд, 1999. — 511 с. Дар ин китоб сабабҳои парокандагии тоҷикон, таърихи тоҷикони Ӯзбекистон, Афғонистон, Чин ва кишварҳои дигар ба таври мукаммал баррасӣ гаштааст. Китоб барои кулли алоқамандони таърихи тоҷикон муфид ва лозим аст.
 • №134
 • 12,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Хуҷанд, 2007. — 754 с. Дар ин китоб доир ба таърихи 300-солаи шаҳри Хуҷанд маълумот дода шудааст. Бахшҳои китоб доир ба як саҳифаи таърихи ин шаҳри бостонӣ аст.
 • №135
 • 13,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Отв. ред. Н.М. Емельянова. — М.: ИВ РАН; Душанбе: ИВ АНТ, 2008. — 128 с. Книга «Разделение Бадахшана и судьбы исмаилизма» раскрывает малоизученные аспекты российско-памирских отношений и рассказывает о судьбах памирских народов, ставших в XIX веке заложниками «Большой игры», развернувшейся между двумя великими империями — Россией и Великобританией — в памиро-гиндукушском регионе....
 • №136
 • 280,71 КБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Эр-Граф, 2016. — 364 с. Дар ин китоб доир ба 25 нафар чеҳраҳои маъруфи таърихи халқи тоҷик ба монанди Куруши Кабир, Спитамен, Исмоили Сомонӣ ва дигарон маълумот дода шудааст. Китоби мазкур бо забони оммафаҳм ва бо фарогирии мадракҳои муҳими илмӣ таълиф гаштааст. Он барои кулли хонандагон пешкаш мегардад.
 • №137
 • 190,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.