Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

История Азербайджана

Bakı: Nurlan, 2005. — 176 səh. Monoqrafiyada Birinci Dünya müharibəsinin gedişində (1914-1918-ci illər) Qərb dövlətləri və eləcə də Rusiyanın köməyi sayəsində Türkiyə və Azərbaycan torpaqları hesabına erməni dövləti yaratmaq xülyası ilə dinc əhaliyə qarşı cinayətlər törədən, Bakı Xalq Komissarları Soveti və Sentrokaspi diktaturası dövründə də azərbaycanlıları amansızcasına...
 • №1
 • 824,68 КБ
 • добавлен
 • изменен
Stanford: Stanford University, 1992. — 331 p. В 1990 году два века господства завершились Черным январем, когда советские войска открыли огонь по гражданскому населению города Баку. В следующем году, Азербайджан провозгласил свою независимость и начал восстановление своей политической и экономической системы. Бывшие коммунисты и лидеры оппозиции продолжали борьбу за...
 • №2
 • 14,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Avrasiya press", 2006, 416 səh. Sara Aşurbəylinin bu kitabı Bakı şəhərinin orta əsrlər tarixinə həsr olunmuşdur. Erkən və inkişaf etmiş orta əsrlərdə Bakı neftinin çıxarılması və emalı üzrə mühüm mərkəz kimi məşhur olan Bakı şəhərinin sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni həyatı öyrənilmiş, müasir dövrədək qalmış memarlıq abidələrinin təhlili verilmiş, uzun tarixi dövr ərzində...
 • №3
 • 4,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, 2006, 189 səh. Tanınmış Azərbaycan tarixçinin əsəri Şimali Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş Şirvanşahlar dövlətinin tarixinə, iqtisadiyyətinə və mədəniyyətinə həsr olunmuşdur.
 • №4
 • 2,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Şərq-Qərb", 2008, 448 səh. Birinci cilddə respublikamızın ərazisində daş dövrü üzrə aparılmış kompleks elmi tədqiqatlar zamanı arxeoloji, paleontoloji və paleoantropoloji tapıntılar arxeologiya elminin son nəaliyyətləri əsasında şərh edilmişdir. Əsərdə Qarabağın dünya şöhrətli çoxtəbəqəli paleolit düşərgələri Azıx, Tağlar, Naxçıvanın Qazma, Lerikin Buzeyir, Qobustanın...
 • №5
 • 2,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Şərq-Qərb", 2008, 632 səh. Altıcilddlik Azərbaycan arxeologiyası kitabının VI cildi Azərbaycanın orta əsrlər arxeologiyası üzrə ilk ümumiləşdirici, kollektiv tədqiqat əsəridir. Təxminən bir əsr ərzində Azərbaycan ərazisində aparılan arxeoloji qazıntıların nəticələri, o cümlədən əldə edilmiş çoxsaylı və müxtəlif kateqoriyalı materiallar əsasında IX-XVIII əsrlərin yaşayış...
 • №6
 • 5,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
1 hissə. Bakı, Bakı Kartoqrafiya Fabriki, 2007. Azərbaycan tarixi atlasında Azərbaycan ərazisində arxeoloji abidələrin, qədim dövrdən hazırki zamanadək mövcud olmuş tayfa və dövlətlərinin xəritələri tərtib olunmuşdur.
 • №7
 • 15,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
2 hissə. Bakı, Bakı Kartoqrafiya Fabriki, 2007. Azərbaycan tarixi atlasında Azərbaycan ərazisində arxeoloji abidələrin, qədim dövrdən hazırki zamanadək mövcud olmuş tayfa və dövlətlərinin xəritələri tərtib olunmuşdur.
 • №8
 • 14,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
3 hissə. Bakı, Bakı Kartoqrafiya Fabriki, 2007. Azərbaycan tarixi atlasında Azərbaycan ərazisində arxeoloji abidələrin, qədim dövrdən hazırki zamanadək mövcud olmuş tayfa və dövlətlərinin xəritələri tərtib olunmuşdur.
 • №9
 • 3,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
4 hissə. Bakı, Bakı Kartoqrafiya Fabriki, 2007. Azərbaycan tarixi atlasında Azərbaycan ərazisində arxeoloji abidələrin, qədim dövrdən hazırki zamanadək mövcud olmuş tayfa və dövlətlərinin xəritələri tərtib olunmuşdur.
 • №10
 • 15,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Elm", 2007, 520 səh. + 40 səh. illüstrasiya. Azərbaycan dünyanın ən qədim insan məskənlərinden və sivilizasiya mərkəzlərindən biridir. Yeddicildlik "Azərbaycan tarixi"nin I cildi Azərbaycan tarixinin ən qədim zamanlardan başlayaraq eramızın III əsrinin birinci rübü ilə başa çatan böyük bir dövrünü əhatə edir. Kitabda arxeoloji mənbələr və yazılı abidələr əsasında...
 • №11
 • 9,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Elm", 2007. 608 səh. + 24 səh. illüstrasiya. Yeddi cildlik "Azərbaycan tarixi"nin II cildində III əsrdən tutmuş XIII yüzilin I rübünədək olan dövrü tədqiq edilmiş, sasanilərin və ərəb lərin hakimiyyətləri zamanı baş verən siyasi-ictimai, iqtisadi-mədəni dəyişikliklər aşkarlaşdırılmışdir. Xilafətin zəifiədiyi dövrdə təşəkkül tapan Azərbaycan feodal dövlətlərinin tarixi,...
 • №12
 • 15,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Elm", 2007, 592 səh. + 56 səh. illüstrasiya. Azərbaycan Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu və digər institut əməkdaşlarının uzun illər boyu apardıqları axtarıĢların yekunu olan bu cilddə Vətənimizin orta əsrlər tarixinin XIII əsrdən başlayaraq son dövrü işıqlandırılmış, monqol əsarəti və onun nəticələri, burada təşəkkül tapan Azərbaycan dövlətlərinin tarixi, onların...
 • №13
 • 6,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Elm", 2007, 504 səh. + 48 səh. illüstrasiya. Cilddə XIX əsr Azərbaycan tarixinin əsas sahələri əhatə olunmuşdur. XIX əsrin başlanğıcında çar Rusiyası Şimali Azərbaycanı istila etdi, yurdumuzun şimal torpaqları Rusiya imperiyasının tərkibində qaldı. Cilddə istilanın gedişi, çar Rusiyasının Şimali Azərbaycanı ucqar müstəmləkəyə çevirməsi siyasəti, xalqın ona qarşı...
 • №14
 • 11,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Elm", 2008, 696 səh. + 40 səh. illüstrasiya. "Azərbaycan tarixi" çoxcildliyinin V cildində XX yüzilliyin son dərəcə mühüm hadisələrlə zəngin olan ilk iki onilliyi işıqlandırılmışdır. Azərbaycan xalqının bütün həyat sahələrini əhatə edən köklü dəyişiklik-lərin baş verdiyi həmin dövrdə kapitalist istehsal münasibətlərinin iqtisadiyyatda aparıcı mövqe tutması, maarifçiliyə...
 • №15
 • 6,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Elm", 2008, 568 səh. + 48 səh. illüstrasiya. Bu cilddə Vətən tarixinin mürəkkəb və ziddiyyətli dövrlərindən biri olan 20-30-cu illərin uğurlu və məşəqqətli tarixi hadisələri nəzərdən keçirilir. Sovet hakimiyyətinin qurulması, "milli" dövlət quruculuğu, sənayeləşdirmə və kollektivləşdirmə, mədəni həyat, idarəetmənin zorakılıq, görünməmiş cəza tədbirləri ilə müşayiət olunan...
 • №16
 • 5,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Elm", 2008, 608 səh. + 80 səh. illüstrasiya. "Azərbaycan tarixi"nin VII cildi Azərbaycanın 1941-ci ilin iyun ayından 2002-ci ilədək olan mürəkkəb, ziddiyyətli tarixi dövrünü əhatə edir. Kitab üç bölmədən ibarətdir. I bölmədə Azərbaycanın İkinci dünya müharibəsi dövrü tarixi, II bölmədə 1945-1991-ci illərdə, xüsusən 1970-ci illərdə və 1980-ci illərin birinci yarısında...
 • №17
 • 15,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Lider nəsriyyat", 2004, 440 səh. İki cilddən ibarət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyasının səhifələrində Azərbaycan xalqının istiqlal mübarizəsi və ictimai fıkir tarixinin ən mühüm məqamlarını, azadlıq hərəkatının görkəmli nümayəndələrinin həyat və fəaliyyətini, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini doğuran tarixi şəraiti, Cümhuriyyət xadimlərinin həyat və...
 • №18
 • 19,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Lider nəşriyyat", 2005, 472 səh. İki cilddən ibarət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyasının səhifələrində Azərbaycan xalqının istiqlal mübarizəsi və ictimai fıkir tarixinin ən mühüm məqamlarını, azadlıq hərəkatının görkəmli nümayəndələrinin həyat və fəaliyyətini, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini doğuran tarixi şəraiti, Cümhuriyyət xadimlərinin həyat və...
 • №19
 • 20,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Istanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayinlari, 1997. — 128 pp + 29 color figures The archaeological excavations, carried out in Nakhichevan for many years, have uncovered a large number of mound sites and cemeteries that are rich in material remains. Although a large number of articles and books about these excavations have been published, the study and evaluation of the finds remain...
 • №20
 • 19,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Minarə", 2000, 224 səh. Gülüstani-İrəm" əsərində A. Bakıxanov Azərbaycan xalqının, xüsusilə Şirvan vo Dağıstanda yaşayan tayfa və xalqların tarixini qədim devrlərdən başlayaraq 1813-cü il Gülüstan müahidəsinə qədər təsvir edir. Bu əsər, əsas etibarilə, müqəddimə, beş fəsil və nəticədən ibarətdir. Əsərin müqəddimə hissəsində müəllif Şirvan və Dağıstan xalqlarının mənşəi...
 • №21
 • 1,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. — 263 s. Azerbejdżan jako kraj składa się z dwóch części: Azerbejdżanu północnego, stanowiącego dziś narodowe państwo Azerów jako Republika Azerbejdżanu oraz Azerbejdżanu Południowego, stanowiącego integralną część Islamskiej Republiki Iranu.
 • №22
 • 13,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Elm", 2007, 239 s. Kitabda Azərbaycanın ən mühüm abidələri haqqında məlumat verilmiş, arxeoloji mədəniyyətlərin tarixləndirilməsi və etnik mənsubiyyəti ilə bağlı bəzi məsələlərə toxunulmuşdur. Kitab Azərbaycanın qədim mədəniyyətləri haqqında bütöv təssəvvür əldə etməyə, Azərbaycan arxeologiyasının problemlərini göz önünə qoymağa imkan verir. Kitab ali məktəb tələbələri və...
 • №23
 • 4,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Təhsil", 2009, 396 səh. Kitab XVIII yüzilliyin ikinci yarısı – XIX yüzilliyin əvvəllərində Azərbaycanda mövcud olmuşxanlıqlardan birinin – Şamaxı xanlığının tarixinə həsr olunmuşdur. Əsərdə Şamaxı xanlığının yaranma tarixi, inzibati-idarəçilik sistemi, iqtisadi inkişaf səviyyəsi, xanlığın qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə siyasi əlaqələri müxtəlif mənbələr əsasında təhlil...
 • №24
 • 8,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı Dövlət Universiteti Tarix Fakültəsində 2016-cı ildə 28 may gününə həsr edilən konfransın materialları. Kitabda Tələbələrin məqalələri yer almışdır. Aygün Bayramova - Cümhuriyyətə gedən yol Nuriyev Sədulla - Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin “Çağdaş Azərbaycan Tarixi” əsərinin təhlili Nuriyev Sədulla - Xacə eynalabidin Əli Əbdi bəy Şirazinin “Təkmilətül-Əxbar” əsərinin təhlili...
 • №25
 • 1,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bəxtiyar Şahverdiyev(Tuncay) yazdığı bu kitabda Azərbaycan İmperatorluğunun tarixini qədimdən 1920-ci ilə qədər araşdırmışdır. Əsər Azərbaycan tarixinə yeni konsepsiya ilə baxmağa oxuculara kömək edəcək.
 • №26
 • 3,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Gibb Memorial Trust, 2016. — 288 p. — ISBN 9781909724808, 9781909724815. The 1820 Russian Survey of the Shirvan province: a primary source on the demography and economy of the province prior to its annexation by Russia. Annotated translation from the original 1867 edition, with an introduction, explanatory remarks and appendix by George A. Bournoutian. Shirvan, today mainly part...
 • №27
 • 12,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Elm", 1995, 96 səh. Təqdim edilən kitabda Naxçıvan diyarının ərazisinin dəyişməsinə təsir edən siyasi hadisələr açıqlanır, Naxçıvan xanlığının təşəkkülü tarixidən söhbət aparılır. Diyarın əhalisinin. kənd təsərrüfatının, sənətkarlığın vəziyyəti tarixi coğrafiya baxımından təhlil edilir. Sənətkarlığın həlledici əhəmiyyəti, şəhərlərin inkişaf tarixi izlənir. Əhalinin sosial...
 • №28
 • 652,98 КБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Elm", 1996, 148 səh. Bu mənblərin verdiyi məlumatlar osmanlı dövrü İrəvan əyalətinin sosial-iqtisadi, demoqrafik vəziyyəti, ərazi-inzibati quruluşu, toponimikası və digər məsələlərin işıqlandırılması üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Təqdim olunan İrəvan əyalətinin icmal dəftəri Osmanlı imperiyasının hərbi, sosial və iqtisadi strukturunu əks etdirən timar sistemi ilə əlaqəli...
 • №29
 • 1,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Elm", 2001, 376 səh. Min illər boyu Azərbaycan dövlətlərinin tərkib hissəsi olmuş Naxçıvan diyarı XVI əsrin sonunda (1588-1603-cü illər) və XVIII əsrin əvvəllərində (1724-1735-ci illər) Osmanlı imperiyasının tərkibinə keçmiş və burada osmanlı idarə sistemi tətbiq edilmişdir. Bu dövr Naxçıvan diyarının siyasi, sosial və iqtisadi tarixi ilə bağlı geniş məlumatlar osmanlı...
 • №30
 • 1,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: "Şərq-Qərb", 2007. — 312 səh. — ISBN 978 -9952-34-066-2 Rus dilindən tərcümə edəni: Cahangir Qəhrəmanov. Буниятов З.М. Государство атабеков Азербайджана (1136-1225 годы) Bu kitab "Ziya Bünyadov. Azərbaycan Atabəyləri dövləti (1136 -1225-ci illər)" (Bakı, Elm, 1984) nəşri əsasında təkrar nəşrə hazırlanmışdır. Kitabda Azərbaycan Atabəyləri dövlətində idarəetmə üsulu məsələləri...
 • №31
 • 3,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Şərq-Qərb", 2007, 312 səh. Kitabda Azərbaycan Atabəyləri dövlətində idarəetmə üsulu məsələləri ilk dəfə olaraq nəzərdən keçirilir. Bu dövlətin mədəni həyatı, vergi sistemi, şəhər və saray iyerarxiyası, əkinçilik və torpaqdan istifadə edilməsi qaydası yeni səpkidə təhlil olunur. Tədqiqat prosesində Azərbaycan tarixi üçün yeni olan bir sıra orta əsr yazılı mənbələ rindən də...
 • №32
 • 6,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Şərq-Qərb", 2007, 424 səh. Kitabda Azərbaycanın ərəblər tərəfindən istila edilməsi dövrü ilk dəfə tədqiq olunur. Onun siyasi və sosial-iqtisadi vəziyyəti, yerli hakimiyyətin Ərəb xilafətinə münasibəti, istilaçılara qarşı xalqın azadlıq mübarizəsi nəzərdən keçirilir. İnzibati bölgü, vergi sistemi, kənd təsərrüfatının inkişafı və s. haqqında məlumat verilir. Zülmkarlarla...
 • №33
 • 5,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Altay", 1999, 87 səh. Kitabda Şimal-Qərbi Azərbaycan tarixinin indiyədək oxuculara məlum olmayan maraqlı səhifələrindən söhbət açılır, Şəki xanlığı, İlisu sultanlığı, Car-Balakən camaatlarının tarixinə dair yeni faktlar gətirilir. Əsərdə XIX yüzilliyin əvvəlində çarizmin Şimal-Qərbi Azərbaycanda yeritdiyi qanlı müstəmləkəçilik siyasətinin mahiyyəti açıqlanır, bu barədə...
 • №34
 • 861,68 КБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Şərq-Qərb", 2010, 616 səh. Əsərdə erkən orta əsrlərdə Qafqaz Albaniyasında mövcud olan inzibati-siyasi vahidlərdən birinin - Girdiman vilayətinin tarixindən bəhs olunur. Yazılı mənbələrin məlumatları, arxeoloji materiallar, qədim toponimlər və etnik-mədəni reallıqlar əsasında Girdiman ərazilərinin indiyədək güman edildiyi kimi Albaniyanın qərbində, yaxud da şimal-qərbində...
 • №35
 • 5,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Azərnəşr", 1973, 32 səh. Şirvanın orta əsr möhtəşəm qalalarından biri də Buğurt qalasıdır. Əlverişli strateji mövqeyinə və əzəmətli istehkamlarına görə dövrünün mühüm qalalarından biri olan Buğurt qalası bir neçə əsr Şirvan hökmdarlarının müdafiə məntəqəsi olmuş, onun hər bir daşı altında Şamaxı tarixinin bir çox sirləri gizlənmişdir. Buna görə də Buğurt qalasının tarixi...
 • №36
 • 1,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: “Zərdabi LTD” MMC, 2013. — 288 səh. Müəllif bu kitabda Qarabağ məktəbləri və maarif fədailəri haqqında uzun illər apardığı tədqiqatları ümumiləşdirmişdir. XVIII yüzildən XX yüzilin önlərinədək Qarabağ bölgəsində dini, dünyəvi yönümdə fəaliyyət göslərmiş, mədrəsə və məktəblərin yaranması, formalaşması və inkişafı mərhələ-mərhələ öyrənilmiş, şərh edilmişdir. Qarabağda müəllim...
 • №37
 • 14,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Routledge, 2015. — 512 p. Azerbaijan, a small post-Soviet republic located on the western shore of the Caspian Sea, has outsized importance because of its strategic location at the corssroads of Europe and Asia, its oil resources, and its historical experience as an early modernizer in the Muslim world. This book provides a comprehensive introduction to the country from pre-Soviet...
 • №38
 • 4,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Nurlan", 2003, 393 səh. Kitab Azərbaycan Səfəvilər sülaləsinin yaratdığı vəidarə etdiyi qüdrətli Səfəvi imperiyasının tarixinə həsr olunmuşdur. Əsərdə Azərbaycan tarixşünaslığında ilk dəfə olaraq Səfəvilərin son dövr tarixi ingilisdilli tədqiqatlardakı, həmçinin ilk mənbələrdəki zəngin fakt materialları əsasında araşdırılır. Müəllif, yeri gəldikcə, xarici ölkə...
 • №39
 • 5,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Издательство Агентства печати "Новости", 1987. — 88, [16] с. — (Советские социалистические республики). Дашдамиров А.Ф Азербайджан. Перевод на турецкий язык. Очерк о Азербайджанской ССР, достижениях республики в экономике и культуре.
 • №40
 • 42,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Melisende, London, 2000, 52 p. Contents: Map. Preface from Ramco Energy plc. Editor's Preface. Introduction. The Country in the Political Arena. Literature, Art and Music. Traditions. State Administration and Political Structure. Geographical Features. Geology and Natural Resources. Economy. The New Oil Boom. Mountainous Garabagh. Nakhchivan.
 • №41
 • 3,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Şərq-Qərb", 2007, 160 səh. + 112 səh. (illüst.). Kitabda qədim, orta əsrlərdə və sonrakı dövrlərdə Azərbaycanda yaradılmış görkəmli memarlıq abidələri, təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri araşdırılır, incəsənətimizin zəngin ənənələri hərtərəfli şərh edilir.
 • №42
 • 6,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı ,Şərq-Qərb, 2007, 344 səh. +8 səh. (illüst.) Səfəvilər dövləti onun tərkibinə daxil olmuş Cənubi Qafqaz, İran və digər ölkələrin xalqlarının tarixi taleyində əhəmiyyətli rol oynamışdı. Bu dövlət sosial-iqtisadi inkişafın müxtəlif pillələrində olan, dil, mədəniyyət və din baxımından fərqlənən bir çox xalqları və tayfaları vahid dövlət hakimiyyətində birləşdirmiş,...
 • №43
 • 7,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Şərq-Qərb", 2007, 120 səh. Kitabda Naxçıvan xanlığının yaranması, onun sosial-iqtisadi vəziyyəti, o cümlədən xanlığının siyasi tarixində xan hakimiyyətinin təbiəti, xanların şəxsi keyfiyyətləri, xanlıqlararası münasibətlər dolğun tarixi faktlarla göstərilmişdir. Bundan əlavə kitabda son on ildən artıq müddətdə Naxçıvanın qədim tarixi, bu diyarın zəngin arxeoloji irsinin...
 • №44
 • 1,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Şərq-Qərb", 2007, 144 səh. Tarixən qədim Azərbaycan torpaqlarını əhatə edən İrəvan xanlığı həm siyasi, həm də iqtisadi baxımdan az öyrənilmiş xanlıqlardan biridir. Kitabda müstəqil dövlət qurumuna çevrilməzdən əvvəl mürəkkəb və uzun tarixi yol keçmiş İrəvan xanlığının yaranmas, ictimai-iqtisadi vəziyyəti və siyasi tarixi ilkin mənbələr və arxiv sənədləri əsasında təqdim...
 • №45
 • 914,44 КБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı", 1964, 110 səh. Oxuculara təqdim edilən bu əsərdə XVIII əsrin birinci yarısında Azərbaycanın sənətkarlıq və ticarət mərkəzlərindən, daxili, xarici və tranzit ticarətinin xarakterindən, habelə Azərbaycan ticarətinin beynəlxalq əhəmiyyətindən danışılır. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, əsərdə mövzu ilə əlaqədar olan ticarətin bütün...
 • №46
 • 1,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Yenidən işlənilmiş nəşri. — Bakı: Nurlan, 2008. — 56 səh. Kitabçada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən 1918-1920-ci illərdə qəbul edilmiş Dövlət bayrağı və qəbulu nəzərdə tutulan Dövlət gerbi ilə Dövlət himni haqqında məlumat verilir. Həmin rəmzlər Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra müxtəlif vaxtlarda rəsmi dövlət rəmzləri kimi təsdiq...
 • №47
 • 4,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Nurlan", 2004, 295 səh. Kitab qeyri-adi bir mövzuya – Vətən, Torpaq, Mənəvi itki. Vətən həsrətinə həsr olunmuşdur. Elmi-publistik üslubda qələmə alınmış bu əsərdə müəllif Qərbi Azərbaycanın (1920-ci ildən Ermənistan adlanır) bir parçası olan Zəngəzur diyarının tarixi faciəsindən, düşmən tapdağında inləyən maddi-mədəni-mənəvi abidələrimizdən, boynu bükük bənövşələr kimi...
 • №48
 • 1,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Dərs vəsаiti. Bаkı, "Mütərcim", 2008, 208 səh. ХVIII yüzilin оrtаlаrındа yаrаnmış və qısа zаmаn ərzində Аzərbаycаndа və Şərqdə tаnınmış Qаrаbаğ хаnlığının tаriхi müаsir dövrdə də mаrаq kəsb еdir. Vəsаitdə Qаrаbаğ хаnlığının içtimаi-iqtisаdi, siyаsi və mədəni tаriхi ilkin mənbələr əsаsındа şərh оlunur. Vəsаitdən аli və оrtа iхtisаs məktəblərinin müəllimləri və tələbələri,...
 • №49
 • 6,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Nurlan", 2005, 336 səh. Oxucuların istifadəsinə təqdim olunan bu kitab orta əsr ərəb müəlliflərinin (Kufi, Təbəri, Bəlazuri, Yəqubi və Qəlqəşəndi) əsərlərindən Azərbaycanın orta əsrlər tarixinə aid seçilmiş material əsasında tərtib olunmuşdur. Əsər həm mütəxəssislər, həm də geniş oxucular üçün faydalı olan məlumatlarla zəngindir.
 • №50
 • 2,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası", 2005, 251 səh. Bu kitabın həcmi kiçik olsa da, siqləti, məna tutumu böyükdür. Burada Azərbaycanın adını ucadan-uca tutan 209 qəhrəman baş-başa verib. Hər birinin öz döyüş hünəri, rəşadəti, öz tərcümeyi-halı. Onların hamısını eyni məqsəd, eyni amal birləşdirirdi: Azərbaycanın suverenliyi, dövlətçiliyi və torpaqlarımızın bütövlüyü!
 • №51
 • 1,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "CBS", 2009, 360 səh. Bu kitabında erməni millətçi təşkilatlarının terrorçu fəaliyyətinə cavab olaraq Azərbaycanda ilk milli təşkilat - Difai (Müdafiə) Partiyasının yaradılması və fəaliyyəti tarixi tədqiq edilir. Ən müxtəlif mənbələrdən cəlb edilmiş zəngin faktiki materialın təhlili və ümumiləşdirilməsi əsasında bu mövzunu ideoloji ehkamlardan və milli-subyektiv baxışlardan...
 • №52
 • 2,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Azərnəşr", 1994, 200 səh. Kitabda XV əsrdə Azərbaycanın Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu və Şirvanşahlar dövlətlərinin Osmanlı imperiyası ilə qarşılıqlı əlaqələri, XVI yüzillikdə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini inkişafına bu ölkələr arasındakı diplomatik məsələlərə geniş yer verilmişdir. Göstərilən dövrün Şərq və Avropa ölkələri müəlliflərinin qələmindən çıxan ilkin qaynaqlar,...
 • №53
 • 1,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Elm", 1983, 108 səh. Mündəricat I fəsil. Həsən bəy Rumlunun həyatı və onun "Əhsənüt-təvarix" əsəri. II fəsil. "Əhsənüt-təvarix" əsərinin öyrənilməsi. III fəsil. "Əhsənüt-təvarix" əsəri XV-XVI əsrlər Azərbaycanın ictimai-iqtisadi və siyasi tarixinin mənbəyi kimi. Şəcərə cədvəlləri.
 • №54
 • 983,97 КБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "İşıq", 1986, 186 səh. Azərbaycan ərazisi müxtəlif dövrlərə aid arxeoloji abidələrlə zəngindir. Bu zənginlik bəşər tarixinin ən qədim çağlarından - Paleolitdən başlayaraq ta son orta əsrlərədək insan yaşayışın nəticəsidir. Müəllif Azərbaycan tarixinin müxtəlif dövrlərini işıqlandırmaq baxımından əvəzsiz sayılan həmin qaynaqlar əsasında Azərbaycanda ibtidai icma quruluşunun...
 • №55
 • 4,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Azərnəşr", 1994, 124 səh. Kitab Qars və Araz-Türk respublikalarının faciəli taleyindən, tarixi örnək qazanmağın zəruriliyindən bəhs edir. Antanta ölkələrinin, xüsusilə də Böyük Britaniyanın müdafiə etdiyi Ermənistanın təcavüzünə qarşı bu respublikaların göstərdikləri müqavimətdə Türkiyə və Azərbaycanın oynadıqları rol işıqıandırılır. Kitabda yaxın vaxtlara qədər...
 • №56
 • 1014,51 КБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "UniPrint", 2008, 250 səh. Əsər Azərbaycanın qədim şəhərlərindən biri, ölkənin beş əsrə qədər paytaxtı olmuş, 2500 ildən artıq yaşı olan Bərdənin tarixinə həsr edilmişdir. Kitabın I cildində Bərdənin qədim dövrdən XIX əsrədək tarixi öz əksini tapmışdır. Əsərdə eyni zamanda Bərdənin yerləşdiyi tarixi ərazinin təbii-coğrafi xüsusiyyətləri, şəhərin tarixi yeri, təşəkkül...
 • №57
 • 4,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "GARISMA" MMC, 2009, 576 səh. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin qərarı ilə "Azərbaycan Respublikasının diplomatiya tarixi" seriyasından hazırlanan birinci kitab Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasətini əhatə edir. Tarix elmləri doktoru, professor C.Həsənli tərəfindən yazılmış bu kitabda 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan diplomatiyasının keçdiyi...
 • №58
 • 4,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Adiloğlu", 2005, 544 səh. + 16 şəkil. Tarix elmləri doktoru, prof. C.Həsənlinin oxuculara təqdim edilən "SSRİ-Türkiyə: soyuq müharibənin sınaq meydanı" monoqrafiyası müəllifin Yaxın və Orta Şərqdə soyuq müharibəyə həsr edilmiş ikinci araşdırmasıdır. Monoqrafiyada 1939-1953-cü illərdə Sovet-Türkiyə münasibətlərinin keçdiyi tarixi yol, onun həlledici mərhələləri və dönüş...
 • №59
 • 4,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Nurlan", 2010, 92 s. «Dərbəndnamə» adı ilə məşhur olan həmin əlyazmaların hamısı eyni məzmunlu əsərlər olub, naməlum müəllif tərəfindən yazılmış, əsasən ərəb və fars dillərində olan mənbələrdən Azərbayjan dilinə tərcümə edilmişdir. Əsərdə ərəb xilafəti dövründə Dərbənd şəhərində baş verən hadisələrdən bəhs olunur. Əsərin orijinalının kim tərəfindən qələmə alındığı...
 • №60
 • 606,18 КБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Еlm", 2007, 216 səh. Əsərdə Qarabağ xanlığının yaranması, оnun ictimai quruluşu, sərhədləri, əhalisinin milli və sоsial tərkibi, iqtisadiyyatı, Оsmanlı Türkiyəsi və Gürcüstanla əlaqələri və xanlığın ərazisinin XVIII əsrin sоnu – XIX əsrin əvvəllərində Qacarlarla Rusiya impеriyası arasında bеynəlxalq çəkişmə mеydanına çеvrilməsi məsələləri şərh еdilir. Mопоqrafiya...
 • №61
 • 1,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Elm", 1995, 88 səh. Monoqrafiya sənətkarlığın aparıcı sahələrindən biri olan metalişləməyə həsr olunmuşdur. Bu əsərdə qədim Bakı ərazisindən tapılan şəhər əhalisinin məişət və təsərrüfatında geniş istifadə olunmuş çoxlu miqdardamüxtəlif metal əşyalar, o cümlədən əmək alətləri, silahlar və s. öz əksini tapmışdır. Monoqrafiyada İçərişəhərdən əldə edilən metal məmulatından...
 • №62
 • 1,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Xlibris Corporation, 2011. — 236 p. Foreword. Introduction. Turks And Armenians. The Armenian Settlement in the South Caucasus. Armenians under the Ottoman Empire. The Special Transcaucasian Committee and the Transcaucasian Commissariat. The Transcaucasian Seim. The Massacres in Baku. The Shamakhi Massacres. The Guba Massacres. The Lankaran Massacres. The Zangezur Massacres. The...
 • №63
 • 891,19 КБ
 • добавлен
 • изменен
İsgəndər bəy Münşi Türkman. Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi (Tarixe-aləmaraye-Abbasi). Bakı, "Şərq-Qərb Nəşriyyat evi, 2010, 1144 səh. "Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi" Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün qiymətli ilk mənbədir. İsgəndər bəy Münşi Şah Abbasın sarayında xidmət etmiş və bu əsərini fars dilində yazmışdı. Dünyanın tanınmış şərqşünasları öz tədqiqatlarında bu qiymətli ilk...
 • №64
 • 4,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
İsgəndər bəy Münşi Türkman. Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi (Tarixe-aləmaraye-Abbasi). Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2011, ____ səh. Səfəvi tarixşünaslıq məktəbinin ən böyük nümayəndəsi olmuş azərbaycanlı İsgəndər bəy Münşi Türkman (1560-1634) üç cilddən ibarət “Tarixe-aləmaraye-Abbasi” (“Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi”) kimi böyük və faydalı əsərini yazmaqla dünyanın şərqşünas...
 • №65
 • 3,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
London: Stupendous Programme, 1959. — 23 p. Искендеров Мамед. Азербайджан — цветущая земля (на англ. яз.) Mamed Iskenderov was born in the small village of Eivazlar, in 1915. The Soviet system gave him, the son of a poor peasant, wide opportunities. At the age of 14, after finishing elementary school, he enrolled at Azerbaijan Teachers' Secondary School.
 • №66
 • 23,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Azərnəşr", 1997, 76 səh. Kitabda XVIII əsrin 30-40-cı illərində Azərbaycanda İran əsarətinə qarşı xalq hərəkatı, 40-cı illərdə Azərbaycanın müstəqilləşməsi - xanlıqların, o cümlədən Hacı Çələbi xanın başçılığı ilə Şəki xanlığının yaranması, xanlığın müstəqilliyinin qorunub saxlanması, xanlığın siyasi, iqtisadi və mədəni həyatı haqqında məlumat verilir. Kitabda, həmçinin,...
 • №67
 • 812,89 КБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Qızıl Şərq", 2000, 127 səh. Oxucuya təqdim edilən bu kitabda ilk dəfədir ki, Azərbaycan xalqının II dünya müharibəsi illərində ön cəbhələrdə və arxa cəbhədə faşizmə qarşı mübarizədə döyüş və əmək rəşadəti geniş planda şərh edilir.
 • №68
 • 1,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, Elm, 1981, 31 səh. Mündəricat: Giriş. I fəsil. Eneolit dövrü abidələri və vadinin ilk əkinşilik mədəniyyəti. II fəsil. Tunc dövrü abidələri. Nəticə.
 • №69
 • 884,18 КБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Azərbaycan Ensiklopediyası", 1993, 32 səh. Şəki xanlığının tarixindən bəhs edən bu kitabçada verilmiş əsərlər Azərbaycanın XVIII-XIX əsrlər tarixinə dair mühüm mənbələrdən sayılır. Vaxtilə cəmi üç min nüsxə ilə çap olunmuş bu kitabçanın təkrar nəşri geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
 • №70
 • 1,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "CBS", 2010, 615 səh. Oxuculara təqdim olunan bu kitabda Cənubi Qafqazın tarixində mühüm rol oynamış Azərbaycan dövlətlərindən biri — İrəvan xanlığından (1747-1828) bəhs olunur. Bu Azərbaycan dövləti XIX əsrin əvvəllərində yadelli işğalçılara qarşı gəhrəmancasına mübarizə aparmışdır. İrəvan xanlığının tarixi Azərbaycan xalqının minillər boyunca yaratdığı zəngin maddi və...
 • №71
 • 41,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Təhsil", 2007, 216 səh. Kitabda Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi və dünyanın ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Naxçıvanın tarixi işıqlandırılır. Əsərdə Naxçıvanın keçdiyi tarixi inkişaf yolu ayrı-ayrı dövrlər üzrə nəzərdən keçirilir. Kitaba əlavə olunmuş illüstrasiya materialı oxucularda həmin dövrlər haqqında daha dolğun təsəvvür yaradılmasına, Naxçıvan...
 • №72
 • 9,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Təhsil", 2005. 380 səh. Kitabda Azərbaycanın ayrılmaz hissısi olan qarabağın tarixi yığcam şəkildə şərh olunur.Müəlliflər ilk mənbələrə əsaslanaraq əsərdə ən qədim zamanlardan yaşadığımız günlərədək qarabağın tarixini bütöv halda əks etdirmişlər. Həmin mövzu ilə bağlı tarixi həqiqətləri bilmək istəyənlər üçün dəyərli mənbə olan bu kitab geniş oxucu kötləsi üçün nəzərdə...
 • №73
 • 5,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Dərs vəsaiti. Bakı, «Təhsil», 2007, 116 səh. XV əsrin II yarısında Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əlaqələrinə həsr edilmiş bu kitabda Ağqoyunluların hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələrini doğuran tarixi şərait, Qərb ölkələri ilə diplomatik əlaqələrimiz, Avropanın Şərq siyasətinin mahiyyəti araşdırılır. Əsərdə müxtəlif Avropa ölkələrində...
 • №74
 • 639,76 КБ
 • добавлен
 • изменен
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti. Bakı: Elm, 2007, 116 s. Oxuculara təqdim olunan bu kitabda tariximizin ağ səhifələri—1918-20-ci illər dövrün ictimai-siyasi hadisələri fonunda işıqlandırılmış, Azərbaycan xalqının ADR-dən əvvəlki və sonrakı taleyi, güzəranı yığcam şəkildə əks etdirilmişdir. Təsadüfi deyildir ki, 1923-cü ildə Türkiyənin İzmir şəhərində keçirilən...
 • №75
 • 1,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, «Azərbaycan», 1993, 48 səh. XVII əsrin əvvəllərində naməlum müəllif tərəfindən yazılmış bu əsər XV—XVI əsrlərdə Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular və Səfəvilər dövründə Azərbaycanda və qonşu ölkələrdə baş verən tarixi hadisələri əks etdirir. Müəllif müxtəlif qızılbaş tayfaları və bu tayfalardan çıxmış görkəmli şəxslər barədə məlumat verir ki, bu da qızılbaş hərəkatında hansı...
 • №76
 • 553,80 КБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Ayna Mətbu Evi", 2004, 368 səh. Tarix lüğətinin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, xarici ölkələrdən fərqli olaraq, bu, Azərbaycan Respublikasında nəşr olunan belə lüğətlərdən birincisidir. Ona görə də bu nəşrdə Azərbaycan tarixinə dair xarici nəşrlərdə olmayan çoxlu məlumatlar vardır. "Məktəblinin tarix lüğəti"nin hazırlanması zamanı Azərbaycanda və xarici ölkələrdə nəşr...
 • №77
 • 3,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Azərnəşr", 1996, 131 səh. Xalqımızın etnogenezində fəal iştirak etmiş ən qədim türk dövlətlərindən biri də adlarını bu günə kimi saf və zədəsiz mühafizə etmiş kəngərlərdir. Əsasən, Naxçıvan, Qarabağ, Qazax regionlarında yaradılmış Kanq dövləti ilə bağlıdır. Kitabda bu dövlətin Çin, Hun, Kuşan və s. qədim dövlətlərlə, Uralboyu, Ön Qafqazla qədim əlaqələrindən, kəngərlərin...
 • №78
 • 1,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Təhsil", 2006, 400 səh. Kitabda ilk dəfə ilk orta əsr qaynaqlarından geniş istifadə edilərək, ölkə və dünya tarixçilərinin tədqiqatlarına tənqidi yanaşılaraq, arxeoloji və etnoqrafik materiallar təhlil edilərək, ilk orta əsrlər Albaniyasının sərhədləri, ərazisi, əhalisi, etnik tərkibi, etnik prosesləri, ilkin feodalizm dövrünün iqtisadi həyatı, ticarəti, şəhərləri, dövlət...
 • №79
 • 2,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Nağıl Evi", 2006, 150 səh. Oxuculara təqdim olunan kitabda zəngin arxiv materiallarından istifadə olunaraq 1918-1920-ci illərdə Yuxarı Qarabağda siyasi vəziyyət, Zəngəzurda erməni terroru haqqında ətraflı məlumat verilir. Kitabda Ermənistanın Azərbaycana qarçı ərazi iddiaları təhlil edilir. Bu dövrdə Azərbaycan hökumətinin atdığı qətiyyətli addım, general-qubernatorluğun...
 • №80
 • 707,77 КБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Elm", 2011, 216 səh. + 24 səh. illüstrasiya. Monoqrafiya etnoqrafiya elminin mühüm problemlərindən olan qarşılıqlı yardım formalarının tədqiqinə həsr edilmişdir. Kitabda XIX - XX əsrin əvvəllərində sözügedən problemin xalq təsərrüfat həyatının müxtəlif sahələrində, maddi mədəniyyət, ictimai həyat və ailə məişətindəki rolu işıqlandırılmışdır. Müəllif tədqiqat prosesində...
 • №81
 • 37,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Babayev F. (tərcüməçi), Bakı, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı, 1959. Mirzə Camal Cavanşir Qarabağinin oxucularımıza təqdim edilən «Qarabağ tarixi» adlı əsəri Azərbaycanın XVIII-XIX əsrlər tarixinə aid qiymətli ilk məxəzlərdən biridir. Mirzə Camal, Cavanşir elinin başçılarından birisinin oğlu idi. O, bir müddət Pənah xanın və onun oğlu İbrahim xanın yanında mirzəlik...
 • №82
 • 460,99 КБ
 • добавлен
 • изменен
I cild. Bakı, 2009, "Təhsil", 792 səh. Oxuculara təqdim olunan bu kitab Səfəvi dövrünün ən məşhur müəlliflərindən biri olmuş və I şah Abbasın sarayında xidmət etmiş görkəmli Azərbaycan tarixçisi İsgəndər bəy Münşi Türkmanın (1560/61-1634) farsca yazdığı «Tarix-i aləmara-yi Abbasi» (Abbasın dünyanı bəzəyən tarixi) adlı üç cildlik əsərin birinci cildinin Azərbaycan dilinə tam...
 • №83
 • 4,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: Nurlan, 2004. — 87 səh. XVI yüzilin sonlarında Osmanlı-Səfəvi müharibəsi nəticəsində Güney Qafqaz, o cümlədən Azərbaycan ərazilərinin böyük hissəsi Osmanlı irnperiyasının tərkibinə daxil edilmişdir. Osmanlı mərnurları yeni fəth olunmuş torpaqlar üzərində inzibati-ərazi bölgüsü, təhrir və qeydiyyat işləri aparmış, onların nəticələrini tərtib etdikləri milfəssəl və icmal...
 • №84
 • 26,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Elm", 2005, 480 səh. + 1 xəritə. Kitab XVIII əsrin ikinci yarısı – XIX əsrin əvvələrində Azərbaycanda mövcud olmuş xırda feodal dövlətlərindən birininin – Azərbaycan xanlıqları sistemində çox mühüm mövqeyə malik Quba xanlığının tarixinə həsr olunmuşdur. Müəllif uzun illərlə Azərbaycan, Rusiya və Türkiyə arxivlərindən topladığı materiallar, habelə mənbələrdən əldə etdiyi...
 • №85
 • 6,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Elm", 2002, 372 səh. Monoqrafiya Osmanlı-Azərbaycan münasibətləri tarixinin XVIII yüzillik – XIX yüzilliyin əvvəlləri dövrünü işıqlandıran, müəllifin həm Rusiya, həm də Türkiyə arxivlərində uzunmüddətli axtarışlar nəticəsində aşkar edib sistemləşdirdiyi qiymətli fakt və materialların tədqiqinə həsr olunmuşdur. Kitаbdа Osmanlı imperiyasının Azərbaycanla bağlı siyasətinin...
 • №86
 • 2,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Qanun", 2010, 55 səh. Mündəricat: Azərbaycan Atabəyləri Eldənizlər. Azərbaycanda səlcuqlu hakimiyyəti. Gürcüstanda qıpçaq hakimiyyəti. Eldənizlərin ortaya çıxması. Eldənizlərin çıçəklənməsi və inkişafı. Eldənizlərin süqutu. Eldənizlər dövrünün mədəni həyatı.
 • №87
 • 599,39 КБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Nurlan", 2002, 132 səh. Osmanlı-Azərbaycan münasibətləri tarixinin XVIII əsrin II yarısını işıqlandıran monoqrafiya, Rusiya və Türkiyənin müxtəlif arxivlərinə məxsus sənədlərin, eləcədə son dövrdə Türkiyə və Azərbaycanda çap olunmuş tarixi ədəbiyyatm təhlili əsasında yazılmışdır. Monoqrafiyada XVIII əsrin II yarısında Azərbaycan xanlıqlarının Osmanlı dövləti ilə...
 • №88
 • 766,93 КБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Çaşıoğlu", 2000, 198 səh. Kitabda XV əsr Azərbaycan Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin tarixinin türk tarixşünaslığında tədqiqi səviyyəsi təhlil edilmişdir. Əsərdə Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu tayfalarının mənşəyi problemi, həmin dövlətlərin siyasi tarixi, dövlət quruluşu, hərbi və idarə sistemi, Qaraqoyunlu-Ağqoyunlu-Teymuri-Osmanlı qarşılıqlı əlaqələrinin Türkiyə...
 • №89
 • 1,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Ay-Ulduz", 1996, 304 səh. Monoqrafiyanın tədqiqat obyekti Azərbaycan Demokratik Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətləridir. Fevral inqilabından sonra Azərbaycanda yaranmış siyasi vəziyyət, Azərbaycan nümayəndələri ilə Osmanlı nümayəndələri arasında danışıqlar, iki ölkə arasında hərbi, siyasi, mədəni və b. sahələrdəki əməkdaşlıq araşdırılır. Mudros sülhündən...
 • №90
 • 2,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Azərbaycan", 1993, 128 səh. Artıq altıncı ildir ki, ortaya atılmış süni Dağlıq Qarabağ probleminin tarixi köklərinin öyrənilməsi, onu ortaya atmış erməni millətçiləri və onların havadarlarının niyyətlərini ifşa etmək baxımından Mir Möhsün Hacı Mirəhməd oğlu Nəvvabın (1833-1918) indiyədək elm aləminə məlum olmayan «Təvarixirəzm və şurişi tayifeyi-əraməniyeyi — Qafqaz ba...
 • №91
 • 1,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Tərcümə Rəhim Sultanovundur. Bakı, "Çıraq", 2007, 273 səh. "Siyasətnamə" səlcuqlar dövründən qalmış ən mötəbər ədəbilarixi abidədir. Orta əsr feodal dövlətlərinin idarə sistemini, vergi qaydalarını, hərbi quruluşunu və bir sıra başqa qayda-qanunlarını öyrənmək üçün "Siyasətnamə" zəngin material verir. Onda elə fikirlər, ibrətamiz rəvayətlər, hekayələr və nəsihətlər vardır ki, min...
 • №92
 • 1,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Elm", 1982, 283 səh. Təqdim edilən bu əsərdə biz Təbrizin ictimai-iqtisadi həyatının, xüsusilə 500 illik bir dövrdə məhsuldar qüvvələrin inkişafı və istehsal münasibətləri məsələlərinin tədqiqinə geniş yer vermişik. Məhz buna görə də Təbrizin siyasi tarixi, yeri gəldikcə, ictimai-iqtisadi məsələlərlə əlaqədar şərh edilmişdir. Digər tərəfdən, Təbriz tarix boyu Azərbaycanda...
 • №93
 • 1,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Elm", 1989, 72 səh. Əsərdə IV–VIII əsrlərdə Azərbaycanda dulusçuluğun vəziyyəti nəzərdən keçirilir, həmin dövr dulusçuluq məmulatının təsnifatı verilir. IV–VIII əsrlərdə Azərbaycanda dulusçuluq məmulatının istehsalından bəhs edilərkən dövrün tarixi şəraiti, qonşu ölkələrin və regionların arxeoloji materialları da araşdırılır.
 • №94
 • 988,31 КБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Adiloğlu", 2006, 164 səh. Fazil Osmanov elmi fəaliyyətinin ilk illərində Qəbələdə topladığı arxeoloji qazıntı aparmaq təcrübəsini Ağsu və İsmayıllı rayonları ərazisində tətbiq etməyə başlamış, uzun axtarışlar və gərgin əməyi sayəsində bu bölgəyə arxeoloji ekspedisiyalar təşkil edilməsinə nail olmuşdur. 1963-cü ildə nəşr etdirdiyi məqaləsində İsmayıllı rayonu ərazisindəki...
 • №95
 • 2,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Qanun", 2007, 208 səh. "Abbas Mirzə və Azərbaycan" adlı bu kitab görkəmli Azərbaycan sərkərdəsi, Qacarlı şahzadə Abbas Mirzənin həyatı və mübarizəsi haqqındadır. XİX əsrin əvvəllərində İran-Rus müharibələrinin nəticəsi olaraq Azərbaycanın ikiyə parçalanması, Gülüstan sülh müqaviləsinə gətirən hadisələr elmi qaynaqlara əsaslanaraq geniş şəkildə bu monoqrafiyada öz əksini...
 • №96
 • 1,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Elm", 1978, səh. Azərbaycanın orta əsrlər tarixinin bir çox dövrləri indiyədək ətraflı öyrənilməmiş və tarixi ədəbiyyatda işıqlandırılmamışdır. Bunun əsas səbəblərindən biri orta əsrlərə aid yazılı ilk mənbələrin azlığıdır. Digər tərəfdən, Azərbaycan tarixinin bir sıra dövrləri həddən artıq dolaşıq olduğundan onların ümumi tarix baxımından öyrənilməsi çətinlik törədir və...
 • №97
 • 2,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Müəllim", 2006, 148 səh. (rəngli xəritələrlə). Dərs vəsaitində Azərbaycan tarixşünaslığında son vaxtlara kimi unudulmuş bir sahənin – Azərbaycanın ən qədim dövrlərdən zəmanəmizə qədərki tarixi-siyasi coğrafiyası və onun tədrisi məsələlərindən bəhs olunur. Zəngin tarixi dəlillər əsasında yazılmış vəsaitdə Azərbaycanın müxtəlif dövrlərdəki əraziləri, sərhədləri, hüdudları,...
 • №98
 • 1,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Elm", 2005, 264 səh. Monoqrafiyada qədim türk etnoslarından biri olan Ahıska türklərinin 1944-cü ildə öz tarixi Vətənləri olan və Gürcüstan SSR ərazisində yerləşən Ahıskadan Qazaxıstan və Orta Asiya respublikalarına sürgün edilməsindən, əhalinin bu ərazilərdə keçirdikləri sürgünlük həyatından, daha sonra onlara bəraət verilməsindən bəhs olunur. Lakin öz əzəli...
 • №99
 • 1,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
I kitab. Bakı, "Şərq-Qərb", 2006, 216 səh. Bu kitabda Azərbaycanın XIX əsr maarifpərvər tarixçiləri Mirzə Adıgözəl bəyin, Mirzə Camal Cavanşir Qarabağinin, Əhməd bəy Cavanşirin Qarabağ haqqında tarixi, ədəbi-bədii, publisistik oçerkləri toplanmışdır.
 • №100
 • 1,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Şərq-Qərb", 2006, 288 səh. "Qarabağnamələr"in ikinci kitabında Azərbaycanın XIX əsr salnaməçi-ləri Mirzə Yusif Qarabağinin, Mir Mehdi Xəzaninin və Rzaqulu bəy Mirzə Camal oğlunun Qarabağ haqqında tarixi, ədəbi-bədii, publisistik oçerkləri toplanmışdır.
 • №101
 • 2,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, Şərq-Qərb 2006, 248 səh. Qarabağnamələrin üçüncü kitabında Azərbaycanın XX əsr salnaməçiləri Mirzə Rəhim Fənanın, Baharlının, Həsən İxfa Əlizadənin, Həsənəli Qaradağinin, Abbasqulu ağa Bakıxanovun Qarabağ haqqında tarixi, ədəbi-bədii, publisistik oçerkləri toplanmışdır.
 • №102
 • 1,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "ADPU", 2005, 160 səh. XVIII əsr Azərbaycan tarixinin ictimai-siyasi hadisələrini işıqlandıran monoqrafiya, həmin yüzillikdə ölkəmizdə olmüş rus və Qərbi Avropa səyyahlarının səyahətnamələri, xatirələri əsasında yazılmışdır. Azərbaycanın iqtisadi və siyasi tarixinin öyrənilməsindəXVIII yüzillikdə ölkəmizdə olmuş rus və Qərbi Avropa səyyahlarının səyahətnamələri qiymətli...
 • №103
 • 1,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "ADPU", 2006, 141 səh. Monoqrafiyada 1722-1723-cü illərdə I Pyotrun başçılığı ilə rus qoşunlarının Xəzərsahili ərazilərə, o cümlədən Azərbaycana yürüşünün səbəbi, hərəkəti istiqaməti və həmin dövrdə Azərbaycanın iqtisadi vəziyyəti XVIII əsr rus səyyahı F.İ.Soymonovun səyahətnaməsi əsasında araşdırılmışdır. Kitaba səyahətnamədən Azərbaycanın iqtisadi vəziyyətinə dair...
 • №104
 • 3,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Şərq-Qərb", 2008, 448 səh. Əsərdə orta əsrlərdə Azərbayjan mədəniyyətinin təkamülünün başlıca mərhələləri və əsas jəhətləri müəyyənləşdirilir, milli mədəniyyət tarixinin mühüm və aktual problemləri araşdırılır. Orta əsrlərin Azərbaycan mədəniyyət faktları dövrün ijtimai-iqtisadi, siyasi, dini-ideoloji prosesləri kontekstində tədqiq olunur.
 • №105
 • 2,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Azərnəşr", 1993, 107 səh. Təqdim edilən monoqrafiya eramızdan əvvəl 1-ci minilliyin əvvəllərində Azərbaycan ərazisində yaranmış ən qədim dövlətlərdən olan Mannanın siyasi və iqtisadi tarixinə həsr olunmuşdur. Əsərdə Cənubi Azərbaycan ərazisində qazıntılar zamanı aşkar edilmiş mixi yazılarından istifadə edilmişdir. Kitabda dövlət quruculuğu və etnik problemlərə,...
 • №106
 • 878,16 КБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Təhsil", 2006, 91 səh. Bu kitabda biz imkan daxilində Azərbaycan ərazisinin qədim əhalisinin tarixi haqqında məlumat verən Akkad (assur-babil) və Urartu mənbələrindən material toplamağa çalışmışıq. Müxtəlif səbəblər üzündən ilkin mənbələrə əli çatmayan geniş oxucu kütlələrinin Azərbaycanın qədim tarixinə marağı bu kitabın nəşri müxtəlif hipotezlərin və məntiqi nəticələrin...
 • №107
 • 1,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Nurlan", 2003, 152 səh. Kitabda erməni millətçilərinin və terrorçularının 1918-ci ildə Şamaxı və onun ətraf kəndlərində törətdikləri soyqırımından bəhs olunur. Regionda törədilmiş cinayətlər təkzib edilməz arxiv materialları, ayrı-ayrı sənədlər və o dövrün dəhşətlərini görmüş yaşlı insanların tükürpədici xatirələri əsasında təsdiqlənir. Kitab tarixçilər, politoloq və...
 • №108
 • 1,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Aspoliqraf", 2008, 376 səh. Təqdim olunan monoqrafiya tarixşünaslığımızın nisbətən az öyrənilmiş mövzularından oları Azərbaycanın tarixi ərazilərinə, ən başlıcası isə şimal-qərb bölgəsinə - tarixi Car-Balakən camaatlıqları və İlisu sullanlığının bir hissəsini əhatə edən Zaqatala mahalına gürcü iddialarının tədqiqinə həsr edilmişdir. Əsərdə sözügedən iddialar 1918-1920-ci...
 • №109
 • 3,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "E.L.", 2008, 316 səh. Təqdim etdiyimiz bu işlə Qobustanda qayaüstü təsvirlərin, kolleksiya-kolleksiya olmaqla, hamısını işləyib təsvirləri tədqiqat və qazıntılarımızın nəticəsindən çıxan təxmini tarixləri göstərməklə, elm aləmi üçün çap etməkdir. Bu işdə daşlar üzərindəki təsvirlərin əvvəllər İ.M.Cəfərzadə tərəfindən çap edilmiş tarixi məsələsinə arxeoloji qazıntıların və...
 • №110
 • 2,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: Azərnəşr, 1994. — 176 səh. — İSBN 5-552-01097-3. Əsər Qobustanda son 10-15 min il ərzində qədim azərbaycanlıların qayaüstü təsvirlər, ibtidai insan düşərgələri, yaşayış yerləri və b. abidələrin aşkar edilməsi və öyrənilməsi tarixindən, aparılmış arxeoloji qazıntılar, onların nəticələrindən bəhs edir. Müəllif 25 illik tədqiqat nəticəsində Qobustanda orta daş dövründə...
 • №111
 • 1,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ali məktəblər üçün mühazirə kursu. — Bakı: Bakı Universiteti, 2010. — 545 s. Rusiyanın Şimali Azərbaycan xanlıqlarını isgal etməsi. Xanlıq dövrünün sonu (prof. S.S.Əliyarlı; t.e.d. K.K.Şükürov). Şimali Azərbaycan XIX əsrin 40-70-ci illərində. 40-cı illərin islahatları və onların mahiyyəti. Burjua islahatlarının hazırlanması və keçirilməsi. (t.e.d. L.L.Həsənova; dos. F.M.Əliyeva)....
 • №112
 • 2,91 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "İrşad mərkəzi", 1995, 144 səh. Əsərdə "sosializm quruculuğu dövrü" adlanan illərdə Naxçıvan diyarında baş vermiş mürəkkəb proseslərdən, o cümlədən, Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranmasından, şəhər və kəndlərdə dinc həyatın başlanmasından, xalq təsərrüfatının bərpası illərində və beşilliklər zamanı Naxçıvan MR-də iqtisadiyyat və mədəniyyətin dirçəldilməsi üçün həyata...
 • №113
 • 1,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Elm", 2008, 264 səh. (şəkilli). Kitabda Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan bölgəsinin XIX–XX əsrin əvvəlləri tarixi kompleks şəkildə araşdırılır. Naxçıvan xanlığının Rusiya imperiyası tərəfindən işğalı, bölgənin inzibati-ərazi quruluşunda dəyişikliklər və idarəçilik sistemi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatı, ermənilərin Naxçıvana köçürülməsi və...
 • №114
 • 4,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Baku, "2010 OKA offset", 344 p. The period which covers the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries is one of the important moments of the struggle of the Azerbaijani people for independence. The outstanding representatives of the Azerbaijani entrepreneurs, their ideologists and intelligentsia, who emerged on the background of radical socio-political and economic...
 • №115
 • 2,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Şeyx Səfi təzkirəsi. Səfvətüs-Səfanın XVI əsrdə türkcəyə edilmiş tərcüməsi Bakı, Nurlan, 2006, 932 s.
 • №116
 • 4,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Təhsil", 2007, 280 səh. + 7 xəritə. Kitabda ilk dəfə olaraq qədim Azərbaycan dövləti olan Qafqaz Albaniyası etnoslarından birinin varislərinin - ingiloyların tarixi elmi əsaslarla tədqiq olunur. Müxtəlif dillərdə olan mənbələrdəki zəngin fakt materiallarına və elmi ədəbiyyatın tənqidi təhlilinə əsaslanan həmin əsərdə, eyni zamanda, bütövlükdə Şimal-Qərbi Azərbaycanın...
 • №117
 • 1,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Çaşıoğlu", 2006, 188 səh. Kitabda çar Rusiyası ilə İran arasında Azərbaycan torpaqlarının bölüşdürülməsini başa çatdıran 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsindən bəhs olunur. Araşdırmalardan aydın olur ki, Türkmənçay müqaviləsindən ən çox qazananlardan biri ermənilər olmuşdur. Onlar Rusiyanın işğal etdiyi Azərbaycanın Qarabağ, Naxçıvan, İrəvan və b. xanlıqları ərazisinə...
 • №118
 • 5,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Cambridge University Press, 2004 - 272 p. ISBN 0 52152245 5 The book describes the rise of national identity among the Azerbaijanis - the Turkic-speaking Muslims of Russia's borderland with Iran - at the opening of the twentieth century. The principal focus is on the period from the Russian Revolution of 1905, when the Azerbaijanis began to articulate their national...
 • №119
 • 8,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Warszawa: Trio, 2006 — 302 s. — (Historia państw świata w XX wieku) — ISBN 83-7436-0-37-2. W książce wiele miejsca poświęcono długiej historii Azerbejdżanu pod rządami komunistów, przedstawionej z perspektywy dzisiejszej, chociaż wedle opinii autora na pełną ocenę jest jeszcze za wcześnie. W opracowaniu dość obszernie potraktowano też schyłkowy okres w dziejach Związku...
 • №120
 • 12,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Azərnəşr", 1998, 120 səh. Kitabda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin qərarı ilə 1919-cu ildə Parisə, Versal sülh konfransına göndərilmiş Azərbaycan Nümayəndə heyətinin sədri Əlimərdanbəy Topçubaşovun hökumətə ünvanlanmış rəsmi məlumatları toplanmışdır. Həmin məlumatlar Azərbaycan dilində ilk dəfə çap olunur. Kitab tarixçilər, politoloqlar, geniş oxucu auditoriyası...
 • №121
 • 688,38 КБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası", 2004, 102 səh. Mündəricat: Giriş. I Fəsil. 1801-1806-cı illərdə Azərbaycan xalqının rus işğalçılarına qarşı mübarizəsi. II Fəsil. 1806-1813-cü illərdə xalqın müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizəsi. Gülüstan müqaviləsi. III Fəsil. İki Rus-İran müharibəsi arasındakı dövrdə xalqın müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizəsi. IV Fəsil....
 • №122
 • 860,31 КБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Azərnəşr", 1993, 157 səh. Kitabda orta əsr mənbələri və mövcud elmi tədqiqatlar əsasında erkən orta əsr Azərbaycan tarixində dərin iz qoymuş, dilimizin, dinimizin, mədəniyyətimizin bugünkü simasının müəyyənləşməsində mühüm rol oynamış ərəb dövrü tariximiz araĢdırılır. Hələ də mübahisəli və ya bir sıra qaranlıq məsələlərin açılmasına cəhd göstərilir. Oxucular Azərbaycanın...
 • №123
 • 1,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Elm", 152 səh. Vətən tariximizin təqribən 600 illik dövrünü əhatə edən bu əsər oxucunu Naxçıvanın Ərəb Xilafəti və yerli feodal Şəddadilər dövləti tərkibində, Səlcuqilərin və Azərbaycan atabəylərinin hakimiyyətləri illərində olan tarixi ilə tanış edir. Bu zaman yerli və digər (ərəb, fars və s.) mənbələrin, əsas etibarilə, böyük əhəmiyyət daşıyan məlumatında bəzən...
 • №124
 • 778,32 КБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Elm və Təhsil", 2009, 296 səh. Çağdaş Azərbaycan mətbuatı möhkəm tarixi ənənələrə söykənərək bu gün bütün çətinliklərlə birgə özünün növbəti inkişaf mərhələsini yaşayır. Akif Aşırlının qələmə aldığı "Azərbaycan mətbuatı tarixi" (1875-1920)" kitabı müasir jurnalistikamızın bünövrədaşı olan tarixi mətbuatımızın tədqiqinə həsr edilib. Sonuncu dəfə "Azərbaycan mətbuatı...
 • №125
 • 1,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Öyrətmən", 1993. 108 səh. Kitab xalqımızın tarixinin ən mühüm dövrlərindən biri olan Qafqaz Albaniyasına həsr olunmuşdur. Burada tariximizin dərin qatları ciddi araşdırılır və elmi əsaslarla açılır, ilkin əlifbamız, soy kökümüz haqqında oxuculara maraqlı faktlar çatdırılır. Kitab orta ümumtəhsil, orta ixtisas və ali məktəblərin şagird, tələbə və müəllimləri, habelə geniş...
 • №126
 • 872,55 КБ
 • добавлен
 • изменен
Fars dilindən tərcümə, müqəddimə və şərhlər Əbülfəz Rəhimlinindir. Bakı, "Elm", 1996, 200 səh. Əsər 1570-ci ildə Ərdəbil şəhərində yazılmışdır. Ümumi tarix olan bu əsərdə hadisələr dünyanın yaranışından, yəni Adəmdən 1570-ci ilə qədər təsvir olunmuşdur. Azərbaycan dilinə ancaq şah İsmayıl və şah Təhmasib dövrləri (1500-1570-ci illər) tərcümə edilmiĢdir. Tərcümə zamanı XVI əsrdə...
 • №127
 • 1,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
München: 2013. — 582 s. Bu kitabda ömrünü Vətənin bütövlüyü, müstəqilliyi yolunda, millətin azadlığı uğrunda şam kimi əridən dəyərli ziyalı, məşhur jurnalist Mirzə Xəzərin son səkkiz ildə yazdığı məqalələr, şərhlər toplanıb. Kitabda həmçinin səkkiz ildə Mirzə Xəzərə müxtəlif dillərdə gələn məktublar, ona həsr olunan poema, məqalələr, şeirlər də var. Təəssüf ki, Mirzə Xəzərin...
 • №128
 • 5,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "Abşeron Nəşr", 2009, 262 səh. + 64 şəkil. Azərbaycan legionunun başçısı və "Azadlıq" radiosu "Azərbaycan" redaksiyasının baş redaktoru olmuş, tanınmış siyasi xadim Əbdürrəhman Fətəlibəyli-Düdənginski haqqında olan bu kitab maraqlı tarixi sənədlər əsasında yazılmışdır. Kitabda Ə.Fətəlibəylinin fəaliyyətinin müxtəlif mərhələləri öz əksini tapmışdır. Onun tərcümeyi-halı,...
 • №129
 • 3,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Baku, 2005, (без указания издательства), 96 p. The current research is dedicated to the history of Karabakh since ancient times up to nowadays. The main attention is paid to the history of appearance and different aspects of Armenian-Azeri conflict because of the Karabakh. The basics of the research made the many year long studies of the author undertaken in that respect from the...
 • №130
 • 490,56 КБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı, "AVCİYA", 2011, 78 səh. Kitabda 1918-ci ilin mart-aprel aylarında Şamaxıda erməni silahlıları tərəfindən törədilmiş soyqırımdan bəhs olunur. Bakı Sovetinin yardımı ilə ermənilərin bu cinayətləri törətməkdə əsas məqsədləri təbii sərvətlərlə zəngin olan Azərbaycan ərazisində, ilk növbədə Bakı və onun ətrafında etnik təmizləmə aparmaqla bu əraziləri Sovet Rusiyasına tabe...
 • №131
 • 1008,99 КБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: "Тахсил", 2007, 192 с. Книга посвящена одному из 20 независимых ханств Азербайджана - Гарабагскому ханству (1747-1822 годы), которое было значительным по территории, влиянию и роли. Основное внимание уделено основателю ханства Панахали-хану (1747-1763), в особенности его сыну и преемнику Ибрагимхалил-хану (1763-1906), которые являлись выдающимися государственными деятелями,...
 • №132
 • 1,62 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Москва, "Социально-политическая мысль", 2011, 48 стр. На основе богатого фактического материала автор повествует об одной из ярких страниц недавней истории: драматических перипетиях идейной и политической борьбы вокруг замысла Кавказской Конфедерации, о роли и позиции в этой борьбе выдающегося политического деятеля Азербайджана первой половины XX века Мамед Эмина Расулзаде. Для...
 • №133
 • 1,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, "Элм", 2006, 128 стр. Представленная книга посвящена малоизученной теме - обзорному анализу Ак-Коюнлу-османской войны 1472-1473 годов. Война между двумя тюркскими государствами - азербайджанским государством Ак-Коюнлу и турецким Османским государством потребовала полного напряжения сил обеих государств, наглядно продемонстрировав все слабые и сильные стороны уровня развития...
 • №134
 • 1,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Элм, 1998. — 316 с. — ISBN 5-8066-0897-2. Предлагаемая вниманию читателей книга напечатана по решению созданной в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева от 30 января 1998 года Государственной Комиссии по проведению 80-й годовщины Азербайджанской Демократической Республики. В книге раскрываются основные этапы формирования...
 • №135
 • 1,31 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку: Элм, 1994. - 117 с. Книга посвящена исследованию одной из древнейших областей материальной культуры азербайджанского народа - глиняным зооморфным и антропоморфным статуэткам. В работе научным и одновременно доступным для широкого круга читателей языком раскрыта удивительная картина духовной культуры азербайджанского народа, нашедшая отражение в терракотовых изделиях. Автор...
 • №136
 • 1,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Элм, 1971. — 392 с. Документы, публикуемые в настоящем сборнике, рассказывают об активном участия военных моряков в установлении и упрочении Советской власти в Азербайджане и Прикаспии в 1918—1920 гг. Обстановка в Закавказье и на Каспии в этот период была весьма сложной. Если Бакинскому Совету вскоре после победы Великой Октябрьской социалистической революции в России...
 • №137
 • 87,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Элм, 1971. — 392 с. Документы, публикуемые в настоящем сборнике, рассказывают об активном участия военных моряков в установлении и упрочении Советской власти в Азербайджане и Прикаспии в 1918—1920 гг. Обстановка в Закавказье и на Каспии в этот период была весьма сложной. Если Бакинскому Совету вскоре после победы Великой Октябрьской социалистической революции в России...
 • №138
 • 52,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Тахсил, 2009. - 224 с. Монография посвящена одной из важных проблем, которая до настоящего времени не была предметом специального исследования, — изучению древней истории Азербайджана в российской историографии XIX — начала XX вв. В монографии выявляется роль, место и значение российской исторической науки XIX — начала XX вв. в общем историографическом поле древней...
 • №139
 • 2,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Институт истории Азербайджанской ССР, 1962. — 92 с. В предлагаемом кратком обзоре источников по древней Кавказской Албании представлены греческие, латинские и армянские авторы, касавшиеся албанского этноса, хотя у некоторых из них находим лишь крупицы интересующих нас сведений. Имея в виду скудость письменных источников, не пренебрегается и данными тех писателей, в...
 • №140
 • 115,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Элм, 1995. - 432 с. Настоящая книга, являющаяся результатом труда группы ведущих сотрудников Института Истории АН Азербайджана, посвящена рассмотрению исторических судеб Азербайджана на протяжении огромного периода, охватывающего значительно более чем миллион лет - с древнейших времен до падения Азербайджанской Демократической Республики в 1920 г.
 • №141
 • 2,98 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку: Элм, 1989. В брошюре дан краткий очерк истории Нагорно-Карабахской автономной области со времен глубокой древности до наших дней. В ней критически рассматриваются факты и события, приведшие к трагическим последствиям, потрясшим Азербайджан и Армению.
 • №142
 • 562,72 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку: Азернешр, 1989. — 160 с. Монография посвящена истории Атропатены – государства, возникшего на территории исторического Азербайджана в начале последней трети первого тысячелетия до н. э. и просуществовавшего около трех с половиной веков. Становление и развитие Атропатенского государства происходило в эллинистическую эпоху. Это очень важный, скудно освещенный источниками и...
 • №143
 • 1,33 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку, Nurlan, 2003, 88 с. В этой небольшой по объему книге автор - известный специалист по древней истории Кавказа и Ирана рассматривает актуальные проблемы авестологии. Автором делается попытка ответить на спорные вопросы зороастризма, а также локализовать ареал возникновения и распространения Авесты - свяшенной книги данной религии. Автор подвергает критике дилетанские подходы...
 • №144
 • 567,86 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку: Азербайджан, 1997. — 192 ст. Вторая книга многотомника "Азербайджанская нефть в политике мира", написанная на основе богатых исторических материалов, рассказывает в основном об индустриализации нефтяной отрасли в Баку, начиная со второй половины XIX века, о превращении нефти в топливо века, развитии переработки нефти и нефтехимии, приближении условий нефтетранспортировок и...
 • №145
 • 1,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Азернешр, 1992г. - 238с., илл. В книге дан глубокий анализ работ по истории древней страны, подробно показаны источники, написанные античными авторами, и синхронные им археологические материалы. Привлечены этнографические и топонимические данные. Широкой панорамой представлены проблемы территории и населения, хозяйства и торговых связей, социального устройства, религии и...
 • №146
 • 1,85 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку: Элм, 1987. -132 с. Книга включает сведения об античных авторах, их трудах, сообщения греческих и латинских авторов о древнем Азербайджане (Атропатене и Кавказской Албании).
 • №147
 • 1013,13 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку: Элм, 1987. — 132 с. Книга включает сведения об античных авторах, их трудах, сообщения греческих и латинских авторов о древнем Азербайджане (Атропатене и Кавказской Албании).
 • №148
 • 693,52 КБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, «Bakı», 2009 - 224 с. В представленной монографии впервые освещается история азербайджанцев Тифлисской губернии. Автор исследовала различные стороны социально-экономической и политической жизни азербайджанцев Тифлисской губернии: территорию, административное устройство и управление, развитие различных видов деятельности, торговли, изучила многие страницы их...
 • №149
 • 1,08 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку, Издательский дом Şərq-Qərb, 2010, 620 стр. В представленной книге на исторических фактах и документах показано, что Азербайджан и народы Северного Кавказа имеют схожие национальные, исторические, культурные и моральные ценности, которые явились основой для их многовекового сотрудничества в экономической и политической сфере, а также совместной борьбы за свои национальные...
 • №150
 • 2,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. 2-е изд. — Баку: Турхан, 2017. — 456 с. Это 2-е издание монографии д.и.н. Севиндж Алиевой, посвященной глобальной теме взаимоотношений Азербайджана и народов Северного Кавказа (Баку, 2015). Первая книга «Азербайджан и народы Северного Кавказа» (Баку, 2010), посвящалась всей истории двусторонних связей во всем многообразии контактов. Во второй книге «Взаимоотношения...
 • №151
 • 2,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, "Тахсил", 2007, 180 стр. Представленная книга посвящена интересным проблемам культуры Античного Азербайджана - Мидийской Атропатены и Кавказской Албании. Особое внимание уделяется проблемам духовной культуры и религиозным пережиткам обитателей Античного Азербайджана. Чтобы отразить особенности времени автор обращается и к вопросам политического ориентира древнего...
 • №152
 • 775,13 КБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, Издательство Академии Наук Азербайджанской ССР, 1949. В предлагаемой работе сделана первая попытка, на основе материала, разбросанного по разным источникам и пособиям, касающимся истории Ближнего Востока или Закавказья в целом, дать более или менее связное изложение исторических событий, сыгравших определенную роль в жизни города Гянджи, используя также данные памятников...
 • №153
 • 1,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, "Азербайджан", 1999, 280 стр. Подготовленная к печати Сабиром Асадовым монография «Миф о «Великой Армении»» представляет исключительно большой интерес. Автор посвятил более 30 лет своей жизни, как видно из текста, проблеме, в которой армяне чрезмерно фальсифицировали историю армяно-азербайджанских, армяно-турецких отношений, написав и опубликовав сотни книг в более чем...
 • №154
 • 23,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, Изд-во АН Азерб. ССР, 1959, 189 стр. + 68 вкл. л., ил., рис. Данная книга является итогом работы Мингечаурской экспедиции Академии Наук Азербайджанской ССР, работавшей под руководством С М Казиева в 1946-1953 гг. В период строительства Мингечаурской гидроэлектростанции территория строительства и зона затопления Мингечаурского водохранилища были подвергнуты обстоятельному...
 • №155
 • 1,85 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Степанакерт: Издательский центр Степанакертского полиграфпредприятия, 1998. - 22 стр. В канун 10-летия национально-освободительной борьбы армян Нагорного Карабаха за независимость в нашей республике создан Фонд общественно-политической информации, который приступил к изданию серии брошюр, рассказывающих об истории, культурном и духовном наследии Нагорного Карабахам(Арцаха) -...
 • №156
 • 807,52 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. — Баку: Азербайджанское государственное издательство, 1986. — 311 с.: ил. В книге изучается генетический путь развития архитектуры древнего и раннесредневекового Азербайджана, но для выявления более широких временных связей и взаимовлияний используются архитектурные памятники также и развитого средневековья. Настоящая книга будет интересна и полезна широкому кругу...
 • №157
 • 2,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Шуша, 1999. — 126 с. Автор, опираясь на азербайджанскую историографию, а также на вновь выявленный архивный, статистический и литературный материал, попытался изучить изменения в политике царизма в отношении немцев-поселенцев, нормы регулирования внутренней жизни немецких общин в их развитии, налогообложение и землеобеспечение, динамику численности и состава колонистов,...
 • №158
 • 5,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Б.: Азернешр, 1993. - 144 с. ISBN: 5-552-01317-4 В этой небольшой книге собраны документальные материалы и факты, рассказывающие об одной из величайших трагедий в истории азербайджанского народа и одном из самых страшных военных преступлений XX столетия. То, что произошло в Ходжалы в ночь с 25-го на 26-е февраля 1992 года, будет навечно занесено в список самых "черных"...
 • №159
 • 1,07 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку: Элм, 1983. — 294 с. В работе исследуются социально-экономическая, политическая история и культура государства Ширваншахов - одного из значительных средневековых феодальных государств Азербайджана. Рассматриваются экономическое положение городов, состав населения, социальные отношения, феодальная структура общества, история династии Ширваншахов. Работа написана на...
 • №160
 • 2,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Азернешр, 1992. — 408 с. В работе исследуются социально-экономическая, политическая история и культурная жизнь г. Баку, одного из значительных средневековых феодальных городов Ближнего Востока, столицы Ширвана, Бакинского ханства и, наконец, Азербайджанской Республики. В книге приводятся подробные сведения о добыче нефти и нефтяной промышленности Апшерона....
 • №161
 • 18,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, Nurlan, 2003. - 234 с. В книге исследуются малоизученные страницы истории Гянджинского ханства - государственного образования на территории Северного Азербайджана, возникшего в середине XVIII века.
 • №162
 • 1,17 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку: Иршад, 1995. — 43 с. Книга посвящена анализу творчества выдающихся южноазербайджанских просветителей последней четверти XIX – начала XX в, возглавившие процессы зарождения и развития новой прогрессивной идеологии Ирана. Впервые в отечественной иранистике рассматривается мировоззренческая концепция Мирза Юсиф-xaнa Мостешар-эд-Доуле и анализируются некоторые...
 • №163
 • 640,93 КБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: «Елм», 1997. - 336 с. Объектом исследования монографии является история формирования и деятельности существовавших в Азербайджане с начала XX века по 1917 год политических партий и организаций всех направлений. На основе анализа и обобщения фактических данных, привлеченных из самых разнообразных источников, предпринята попытка нового освещения партийно-политической...
 • №164
 • 1,96 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку: Елм, 1997. — 336 с. Объектом исследования монографии является история формирования и деятельности существовавших в Азербайджане с начала XX века по 1917 год политических партий и организаций всех направлений. На основе анализа и обобщения фактических данных, привлеченных из самых разнообразных источников, предпринята попытка нового освещения партийно-политической...
 • №165
 • 2,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Элм, 1991. - 304 с. Крупнейшее произведение выдающегося азербайджанского историка, философа, поэта, посвященное истории Ширвана и Дагестана с древнейших времен до 1813 г. Написано на основании древних, средневековых и современных автору сочинений, а также памятников материальной культуры. Издание рассчитано на широкий круг читателей.
 • №166
 • 13,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Элм, 1991. — 304 с. Крупнейшее произведение выдающегося азербайджанского историка, философа, поэта, посвященное истории Ширвана и Дагестана с древнейших времен до 1813 г. Написано на основании древних, средневековых и современных автору сочинений, а также памятников материальной культуры. Издание рассчитано на широкий круг читателей.
 • №167
 • 1,87 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Москва: ТиРу, 2012. — 403 с. — ISBN 978-5-905039-13-3. Книга доктора исторических наук А. Балаева посвящена исследованию процессов становления и развития азербайджанской нации на рубеже XIX—XX вв. Данная работа является первой попыткой исследования процессов формирования азербайджанской нации в контексте модернистской теории, которая отвергает тезисы о стихийном и предопределенном...
 • №168
 • 2,91 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Элм, 1998. - 280 с. В книге дается подробное изложение национального движения в Азербайджане, приведшего к образованию Азербайджанской Демократической Республики. Автор при этом обстоятельно рассматривает такие вопросы, как некоторые аспекты формирования азербайджанской нации, исторические предпосылки возникновения Азербайджанского национального движения и характеристика...
 • №169
 • 344,17 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку: 1924. — 150 с. Предисловие от Историко-Этнографической Секции Общества Обследования и Изучения Азербайджана. Издавая курс лекций, читанных глубокоуважаемым академиком Василием Владимировичем Бартольдом на Восточном Факультете Азербайджанского Государственного Университета, в ноябре и декабре 1924 г., (всего 20 лекций) на тему: „Место прикаспийских областей в истории...
 • №170
 • 26,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Элм, 1990. - 384 с. Сборник подготовлен на основе публикаций журнала «Известия Академии наук Азербайджанской ССР (серия истории, философии и права)» за 1988-1989 гг., посвященных истории Карабаха, а также истории Азербайджана 18-20-х годов
 • №171
 • 2,36 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку: Элм, 1978. — 136 с. Предлагаемая читателю работа академика АН Азербайджанской ССР З. М. Буниятова представляет собой итог изучения почти векового периода истории Азербайджана и сопредельных стран – времени господства атабеков Илденизидов – правителей Азербайджана, Северного Ирана и сюзеренов ряда других феодальных династий Среднего Востока во второй половине XII в. От...
 • №172
 • 1,73 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку: Элм, 1978. — 136 с. Предлагаемая читателю работа академика АН Азербайджанской ССР З. М. Буниятова представляет собой итог изучения почти векового периода истории Азербайджана и сопредельных стран – времени господства атабеков Илденизидов – правителей Азербайджана, Северного Ирана и сюзеренов ряда других феодальных династий Среднего Востока во второй половине XII в.
 • №173
 • 14,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Академия наук Азербайджанской ССР, 1965. В монографии известного азербайджанского историка-востоковеда излагается история Азербайджана в VII-IX вв. Книга базируется на многочисленных писменных источниках, в основном, арабских авторов и на археологических материалах. В монографии подробно рассматривается такое судьбоносное событие для всего региона, как завоевание...
 • №174
 • 3,57 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Курск, 1793. В XVIII веке в связи с продвижением Российской империи на Кавказе появились ряд трудов, описывающих этот регион. Весьма интересны в этом плане труды русского офицера Степана Даниловича Бурнашева (1743-1824), являвшегося представителем России при дворе грузинского царя Ираклия II, а также тайным агентом, в обязанности которого входило составление рапортов, в том числе...
 • №175
 • 44,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Нурлан, 2007. — 190 с. В монографии рассматривается история одного из древнейших городов Азербайджана - Ордубад. Автор расследовал различные аспекты, связанные с жизнью этого города - территорию, население, административную систему управления, бюджет, развитие ремесленного и сельскохозяйственного производства, промышленности и торговли.
 • №176
 • 2,94 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку: Элм, 1998. Книга издается по решению созданной в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева от 30 января 1998 года Государственной Комиссии по проведению 80-й годовщины Азербайджанской Демократической Республики. В книге вкратце прослеживается исторический путь, пройденный Первой Азербайджанской Республикой (1918-1920 гг. ) и первые 19...
 • №177
 • 492,86 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
(Предисл. Ф. Мехти). - Баку: Гянджлик, 1983. - 148 стр. Книга Сейрана Велиева - одна из первых попыток заглянуть в неразгаданные страницы древней истории и географии Азербайджана. Применяя методы исторической географии автор, обобщил скупые сведения ассирийских, урартских, греческих и других источников, попытался восстановить историю древнего народа - каспиев, выдвинул новое...
 • №178
 • 1,32 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку: Элм, 1990. — 224 с. Книга «Кавказ» видного русского ученого, журналиста и историка В. А. Величко одна из ценнейших реликвий русской культуры. Она представляет большой научный интерес. Издательство «Элм» луществляет выпуск исторических книг из серии «История и культура народов СССР». Книга «Кавказ» — первое издание из этой серии. Хотя в этой работе приводится ряд...
 • №179
 • 4,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Ecoprint, 2016. — 420 с. Данный объект исследования комплексно изучает переселенческую политику Российской империи в исследуемый период, и восполняет один из важнейших пробелов в историко демографическом исследовании истории нашего Отечества. Завоевав Северный Азербайджан в первой трети XIX века, Российская империя проводила целенаправленную переселенческую политику,...
 • №180
 • 12,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку : Елм, 2009. - 208 с. В данной работе исследуются предыстория и процесс переселения немцев на Кавказ, в том числе и в Северный Азербайджан.
 • №181
 • 4,08 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку: Элм, 2003. — 168 с. В данной работе исследуются исторические этапы миграции армян на Кавказ, и в частности на территорию Азербайджана. Авторы рассматривают результаты этих миграций, их влияние на этническую номенклатуру региона. На основе фактических материалов и фундаментальных трудов зарубежных исследователей раскрываются корни «армянского вопроса» и армяно-азербайджанских...
 • №182
 • 1,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Столица, 2016. — 486 с. В монографии нашли отражение документы, разоблачающие армянский геноцид и политику депортации, направленные против азербайджанского народа, необоснованные армянские притязания на азербайджанские земли, В книге большое внимание уделено борьбе азербайджанского народа за территориальную целостность страны и ее результатам, коварной политике недружественных...
 • №183
 • 1,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, "Тахсил", 2008, 257 стр. В монографии освещены вопросы социально-экономической истории, государственного устройства, развития городского хозяйства, аграрных отношений и некоторые другие малоизвестные для научной общественности аспекты хозяйственной деятельности Гарабагского ханства, занимающего особое место среди азербайджанских ханств. Монография рассчитана на широкий...
 • №184
 • 4,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, "Нурлан", 2004, 120 стр. В работе впервые системно проанализирован труд «Арцах» епископа Макара Бархударянца, последнего албанского очевидца трансформации древнейшей Церкви Кавказа — Албанской Апостольской Автокефальной, проводимой Армянской Эчмиадзинской Церковью, дан механизм окончательной деэтнизации кавказских албан в Российской империи.
 • №185
 • 584,71 КБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, Изд-во Академии Наук Азербайджанской ССР, 1959, 34 стр. Предлагаемый вниманию читателей исторический очерк "Жизнь Фатали-хана Кубинского" (на азербайджанском и русском языках), наряду с другими трудами азербайджанских авторов второй половины XVIII и первой половины XIX века, является источником для изучения истории Азербайджана, начиная с 1747 года, т.е. с кончины...
 • №186
 • 271,95 КБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: «Эргюн», 1994.-160 с. Книга представляет собой публикацию рукописи и других документов выдающегося деятеля азербайджанского национально-демократического движения и первого азербайджанского дипломата А.А.Топчибашева. Публикуемые документы могут оказать большую помощь молодым азербайджанским дипломатам для углубления знаний по истории международных отношений и внешней...
 • №187
 • 801,80 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку, "Тахсил", 2007, 224 стр. В монографии на основе большого количества печатного и архивного материалов анализируются вопросы истории североазербайджанской деревни в конце XIX – начале XX веков. В работе определены основные направления аграрной истории Северного Азербайджана на рубеже XIX и XX столетий. Книга рассчитана на историков, преподавателей и студентов вузов, а также...
 • №188
 • 3,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Вече, 2017. — 304 с. — (Всемирная история). — ISBN 978-5-4444-5529-6. Эта монография — первая попытка комплексного междисциплинарного исследования, посвящённого древней истории Азербайджана. В ней детально рассматривается происхождение страны и её правящей династии, а также обосновывается концепция, согласно которой Азербайджан возник сразу после распада Ассирийской империи....
 • №189
 • 6,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев, 2004, 300 с. В книге на основе многочисленных архивных и документальных материалов исследуются международные культурные связи Азербайджана в 1946-1990 гг. Книга адресована не только учёным, но и всем, кто интересуется вопросами истории Азербайджана, международных культурных связей.
 • №190
 • 1,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тбилиси, "Артанучи", 2005, 300 стр. В книге на основе многочисленных архивных и документальных материалов исследуются международные культурные связи Азербайджана в 1946-1990 гг. Книга рассчитана на научные круги, а также всех, кто интересуется вопросами истории Азербайджана, международных культурных связей.
 • №191
 • 1,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку–Москва, Институт истории им. А.Бакиханова, 2010, 244 стр. В работе исследуются внутреннее и внешнеполитическое положение Азербайджана в первой половине XVIII века, а также политические процессы и экономическое развитие страны в период существования азербайджанских ханств. Книга рассчитана на историков, преподавателей вузов, студентов и на всех интересующихся историей...
 • №192
 • 3,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Элм, 1986г. -с. В работе на основе древних этнонимов и топонимов исследуется раннесредневековая этническая история населения на территории Северного Азербайджана. Рассматриваются этническая принадлежность племен Албании - Арана.
 • №193
 • 1,20 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку: Изд-во Азербайджан, 1998. - 632 с. Предлагаемый вашему вниманию сборник документов напечатан по решению созданной в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева от 30 января 1998 года Государственной комиссии по проведению 80-й годовщины Азербайджанской Демократической Республики. В сборнике документов широко отражена деятельность...
 • №194
 • 858,85 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку, Москва: Известия, 2009. — 134 с. У Азербайджана сложная многовековая история, мы не сможем здесь пересказать ее даже вкратце. Ограничим свою задачу: расскажем лишь о том, каким образом судьба связала наши страны, раскроем логику событий, которая сделала в свое время Азербайджан частью Российской империи, а затем и СССР. Мы уделим особое внимание незаслуженно (или намеренно)...
 • №195
 • 208,14 КБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, Москва: Известия, 2009. — 134 с. У Азербайджана сложная многовековая история, мы не сможем здесь пересказать ее даже вкратце. Ограничим свою задачу: расскажем лишь о том, каким образом судьба связала наши страны, раскроем логику событий, которая сделала в свое время Азербайджан частью Российской империи, а затем и СССР. Мы уделим особое внимание незаслуженно (или намеренно)...
 • №196
 • 490,90 КБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Азернешр, 1989.- 334 с. В сборнике документов и материалов, охватывающих в основном период с 1918 по 1925 г., раскрывается деятельность Закавказской партийной организации. Коммунистической партии Азербайджана и правительства Азербайджанской ССР по осуществлению национально -государственного строительства как важного направления реализации ленинской национальной политики...
 • №197
 • 2,22 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку: Издательство АН Азербайджанской ССР, 1963 - 240 стр. Настоящей работой сделана попытка обобщить сделанное и продолжить изучение азербайджано-русских отношений в период средневековья, до XVIII в. Автор делает вывод, что на протяжении веков азербайджанский народ, азербайджанские государства расширяли и углубляли свои связи с Россией, в результате чего в XVIII в. в борьбе...
 • №198
 • 2,01 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку, "El-ALliance", 2001. 256 стр. В настоящей работе впервые в азербайджанской историографии дан статистический анализ, количественная и качественная характеристика освободительного движения крестьян Азербайджана эпохи капитализма. На основании новых архивных материалов, в книге раскрываются размах и глубина освободительной борьбы в деревне, ее динамика и формы, общие и...
 • №199
 • 1,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, "ТекНур", 2010, 220 стр. Книга является первым обобщающим трудом по раннепалеолитическим культурам на территории Азербайджана, основанным на палеолитических материалах. В результате археологических исследований под руководством М.М.Гусейнова открыт ряд пещерных стоянок, относящихся к различным эпохам палеолита. Это дало возможность впервые для древнейшей истории...
 • №200
 • 7,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. с арм. — Ереван: Нораванк, 2007. — 208 с. В книге изложена документальная история талантливой и созидательной армянской общины г.Баку. Представлен тот огромный вклад, который внесли армяне в дело становления нефтяной промышленности, торгово-экономической сферы и культурной жизни города. на основе фактологического материала описан осуществленный турками и азербайджанцами...
 • №201
 • 1,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, "Vətən", 2003, 129 стр. Автор на основе малоизвестных и впервые публикуемых фактов и документов рассказывает о жизни немцев, переселившихся в начале XIX века из Германии в Азербайджан. Впервые, на основе конкретно-исторических материалов, извлеченных из рассекреченных фондов государственных и ведомственных архивов, рассматривается механизм политического террора в...
 • №202
 • 1,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, Издательство Бакинского университета, 1997, 71 стр. Автор, на основе малоизвестных и впервые публикуемых фактов и документов рассказывает о жизни немцев, переселенных 180 лет назад из Германии в Азербайджан. На основе конкретно- исторического материалов, обнародуются имена, фотографии граждан немецкой национальности, подвергнутых репрессиям в сталинские годы. Книга...
 • №203
 • 2,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Б.: Азернешр, 1993. – 107 с. Книга посвящена одной из наиболее сложных проблем раннесредневековой истории Азербайджана, связанной с процессом длительного взаимодействия раннетюркских (гуннских) этнических общностей Северного Кавказа с Албанией. В ней освещается период (II–VI вв. ), имевший особое значение в истории азербайджанского и других народов региона, когда они...
 • №204
 • 1,07 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку: Элм, 1989. - 48 с. Труд албанского католикоса Есаи Хасан-Джалаляна охватывает период истории позднесредневековой Албании и отражает политическую и военную обстановку в Азербайджане и сопредельных областях в первой четверти XVIII в. Издание рассчитано на специалистов по средневековой истории, а также на широкий круг читателей.
 • №205
 • 410,78 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
М., "Наука", 1985, 152 стр. В книге систематизируются и анализируются памятники скифской культуры, обнаруженные на территории Закавказья и относящиеся как к эпохе походов скифов в Переднюю Азию, так и к более поздним историческим периодам. Сопоставление этих материалов с данными письменной традиции позволяет осветить историю пребывания скифов в Закавказье с достаточной полнотой.
 • №206
 • 1,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, Мутарджим, 2008, 76 стр. Проведенное исследование освещает развитие азербайджано-германских отношений в контексте интеграции Азербайджана в Европейское сообщество. В работе сделан краткий экскурс, прослежена хронология, представлена информация о развитии политического диалога, экономических отношений и культурных связей между Азербайджанской Республикой и Федеративной...
 • №207
 • 1,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, Араз, 2002, 222 стр. Данная книга посвящена истории немецких колоний, существовавших в Азербайджане в 1819-1941 гг. В работе исследованы различные направления деятельности немецких колонистов в Азербайджане.
 • №208
 • 1,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, Мутарджим, 2008. 424 стр. Данная книга посвящена истории немецкого населения Кавказа. В монографии рассмотрены вопросы переселения, жизнедеятельности, социально-экономического положения, общественной и культурной жизни немецкого населения Кавказа. Книга рассчитана на широкий круг читателей.
 • №209
 • 5,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, "Мутарджим", 2010, 300 стр. Данная книга посвящена одной из актуальных проблем этнической истории, этнологии, этнографии Кавказа – процессу формирования европейских этнических общин в регионе. В монографии освещены вопросы переселения, формирования, социально-экономической и социокультурной адаптации, сохранения этнографических, этнокультурных особенностей европейских общин...
 • №210
 • 1,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Бюро ЮНЕСКО в Москве, 2007, 85 стр. Аналитический доклад посвящен проблеме положения молодёжи в Азербайджане и является уникальным. так как впервые всесторонне охватывает и аккумулирует информацию о положении молодёжи. Молодёжная политика всегда занимала и занимает ключевую позицию в государственных ориентирах. Одной из основных составляющих государственных программ,...
 • №211
 • 4,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва, "Наука", 1969, 151 стр. Кинга касается русско-иранских войн 1804-1813 и 1826-1828 гг. и русско-турецких войн 1806- 1812 гг. и 1828-1829 гг. и активного участия в них азербайджанских войск. Подробно показана военно-политическая история этого периода - причины поражения Ирана и Турции и включение Северного Азербайджана в состав России. Освещаются также...
 • №212
 • 1,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку-Москва, 2000, 176 стр. В данной работе освещается историко-культурное развитие города Киран, расположенного на территории Азербайджанской Республики, в период XI–XV вв. Книга является результатом многолетнего археологического изучения городища Хараба-Гилан, первым обобщающим исследованием о нем.
 • №213
 • 1,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Институт истории им. А. А. Бакиханова НАНА. — Баку: Елм, 2009. — 440 с.. — ISBN 978-9952-453-24-9 В работе прослеживаются этапы изучения азербайджано-русских отношений XVIII — начала XIX вв. в исторической литературе 20-80-х гг. XX века. Основу исследования составил глубокий анализ азербайджанской и русской историографии, в ходе которого рассматривается процесс выработки...
 • №214
 • 6,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, "Чашыоглы", 1999, 212 стр. В книге на основе многочисленных архивных данных, значительная часть которых впервые вводится в научный оборот, освещается социально-экономическая и политическая история одного из важных в геополитическом отношении ханств Азербайджана - Бакинского. В работе раскрывается отличительная роль Бакинского ханства как во внутренней, так и внешней...
 • №215
 • 978,58 КБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Азербайджанское государственное издательство, 1995. — 52 с. — ISBN 5-552 01428-6. В книге вкратце нашли свое отражение вопросы истории Азербайджана с древнейших времен по начало ХХ в. В ней рассматриваются вопросы формирования и развития древних племен, населявших территорию Азербайджана, их языковой принадлежности, образования древних и средневековых азербайджанских...
 • №216
 • 859,02 КБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: 2007. — 241 стр. Содержание: Азербайджан в эпоху древности. Первые государства на территории древнего Азербайджана. Этапы консолидации и формирование азербайджанского народа. Феодальное общество в Азербайджане. XIX век. Начало XX века. Коммунистический режим в Азербайджане. Независимый Азербайджан. Исторические документы. Хронологическая таблица.
 • №217
 • 5,69 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку: Адильоглы, 2003. - 344 с. В книге доктора исторических наук, профессора Бакинского государственного университета Э. Р. Исмаилова повествуется о важнейших событиях послевоенных лет истории Азербайджана. Впервые в азербайджанской историографии подробно рассказывается о властной элите тех лет, дана характеристика многим из политических деятелей того периода.
 • №218
 • 1,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Политическая энциклопедия, 2015. — 219 с. — (История сталинизма). Представленная на суд читателей монография посвящается наиболее драматичному периоду советской истории – сталинским репрессиям в 1936–1938 гг. в одной отдельно взятой республике – в Азербайджане. До сих пор как в отечественной, так и в мировой литературе отсутствует комплексное изучение периода сталинских...
 • №219
 • 3,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: Политическая энциклопедия, 2015. — 240 с. — (История сталинизма). — ISBN 978-5-8243-1943-9. Представленная на суд читателей монография посвящается наиболее драматичному периоду советской истории — сталинским репрессиям в 1936—1938 гг. в одной отдельно взятой республике - в Азербайджане. До сих пор как в отечественной, так и в мировой литературе отсутствует комплексное...
 • №220
 • 25,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сост., предисл. и примеч. С.М. Исхаков. — Москва: Издательство «Социально-политическая МЫСЛЬ», 2011. — 416 с. ISBN 978–5–91579–049–9 Данный сборник содержит документы и материалы по истории азербайджанской эмиграции, возникшей как массовое явление, после падения Азербайджанской Демократической Республики (1918—1920 гг.). В научный оборот вводятся многие неизвестные факты,...
 • №221
 • 25,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. З.М.Буниятова и П.К.Жузе. Баку, "Элм", 1983, 15 стр. Издание представляет собой перевод избранных отрывков из сочинения географа XIII в. Йакута ал-Хамави («Географический словарь стран»), в котором приводятся данные о населенных пунктах Азербайджана домонгольского периода, а также отрывков из сочинения автора XIV в. Хамдаллаха Казвини («Услада сердец»), в котором излагаются...
 • №222
 • 278,46 КБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Элм, 1993. – 140 с. Работа «Азербайджан в III–VII вв.» посвящена малоразработанной проблеме – этнокультурной и социально-экономической истории Южного Азербайджана в III–VII вв. На материалах античных и раннесредневековых источников исследуются его географическое и стратегическое положение, города и население, административная и социальная структура, рабство и формы...
 • №223
 • 1,03 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку, "Elm", 2004, 166 стр. В монографии на основе печатного и архивного материалов анализируются вопросы становления и развития рабочего класса в уездах Азербайджана во второй половине XIX в. В работе определены основные источники формирования рабочих кадров, установлена их численность, отраслевой, половозрастной, национальный состав, освещены их положение и быт. Книга...
 • №224
 • 2,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дадашев А., Бабаев Ф. (пер.), Баку, Элм, 1958, 9 стр. Краткий исторический очерк «История шекинских ханов» является ценным источником по истории Азербайджана XVIII–XIX вв. Этот труд является одним из ценных первоисточников по политической истории Шекинского ханства XVIII–XIX вв. Если вступительная часть этого произведения, относящаяся к раннему периоду истории Нухи, основана на...
 • №225
 • 26,35 КБ
 • добавлен
 • изменен
Перевод О.Эфендиева, А.Фарзалиева. Баку, "Язычы", 1988, 216 стр. Историко-географический труд Орудж-бека Байата — обыспанившегося азербайджанца, известного под именем Дон-Жуана Персидского — это описание увлекательного путешествия самого автора, объездившего почти всю Европу в 1599-1603 гг. в составе сефевидского посольства. Русский перевод, издаваемый впервые, осуществлен с...
 • №226
 • 1,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Часть II. Феодальные отношения и колониальный режим 1843-1868 гг. Издательство Института истории Академии Наук СССР, М.—Л., 1936. 478 с. В 1936 г. Институтом истории АН СССР на основании архивных документов была подготовлена и выпущена книга “Колониальная политика российского царизма в Азербайджане”. Книга была выпущена в Ленинграде под редакцией академиков Н. Горбунова, И.П....
 • №227
 • 91,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, Издательство АН Азербайджанской ССР, 1948, 190 стр. Книга является одной из первой сводных работ по истории Азербайджана XVIII века. Монографию предваряет обзор источников, материалов и литературы. В работе исследуются социально-экономический строй Азербайджана, взаимоотношения Азербайджана с соседними государствами – Ираном, Россией и Турцией в начале XVIII века, положение...
 • №228
 • 1,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, "Алтай", 1999, 152 стр. В книге подробно исследованы вопросы возникновения государственного образования северо-западного Азербайджана — Илисуйского султанства, его политической истории и социально-политического строя. На основе первоисточников изучены также вопросы территории и этнической истории султанства. Особое место в книге уделено исследованию героической...
 • №229
 • 1,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Нурлан, 2004.- 344 с. Предлагаемая работа посвящена организации и ранней деятельности газеты "Коммунист", издававшейся до 1 января 1929 г. арабской, а позднее латинской графикой, и восстановлению сельского хозяйство Азербайджанской ССР
 • №230
 • 10,68 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Видавничий дім дмитра Бураго, 2011. — 154 с. Йдеться про віхи історії Азербайджану з найдавніших часів до сьогодення, зокрема еволюцію виникнення та розвитку державності. книга перекладена українською мовою з відповідними доповненнями, містить загальну інформацію про події, зокрема новітньої історії та розрахована для широкого кола читачів.
 • №231
 • 1,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, "Ганун", 2006, 200 стр. Монография посвящена взаимоотношениям Азербайджанской Республики со славянскими странами СНГ и Восточной Европы на современном этапе. Монография адресована студентам соответствующих специальностей, исследователям и всем, интересующимся современными .международными отношениями.
 • №232
 • 1014,66 КБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Зия-Нурлан, 2011. — 496 с. На первый взгляд может показаться, что эта книга ничем особо не отличается от других изданий. Но она — плод долголетней и весьма сложной работы автора. Сложность заключается в том. что многие герои этой книги уже ушли в мир иной - в XIX и XX веках — и похоронены в Баку, а также в Москве и других городах России. Автор предпринял долгий и трудный...
 • №233
 • 51,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, "Элм", 1993, 240 стр. На основе армянских источников а также эпиграфических памятников, нумизматических данных и специальной литературы освещаются такие вопросы, как основные занятия азербайджанцев, проживавших на территории Армении, хозяйственная специализация городов, укрепление экономических связей Азербайджана с Россией и Европой. Исследованы социальные отношение,...
 • №234
 • 2,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Аз. гос. изд-во учебно-педагогической литературы Маариф, 1993. – 216 с. В истории раннесредневекового Азербайджана, в частности, в истории Кавказской Албании IV–VII вв., много неизученных проблем и спорных вопросов. Научное исследование раннесредневековой истории Кавказской Албании началось сравнительно недавно, в основном в историографии бывшего Союза. До настоящего...
 • №235
 • 1,83 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку: Мутарджим, 2008. — 204 с. Пер. с азербайджанского яз. О.Меджидоглу. Документальная аналитическая книга Эйруза Мамедова «Двадцать лет спустя» повествует о февральских событиях года. В те самые дни армянские экстремисты с помощью своих сторонников, живущих за границей, задействовав незрелых юношей к массовым беспорядкам, пролили кровь в Сумгайыте. Эхо этого конфликта,...
 • №236
 • 1,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Елм, 2003.- 94 с. В монографии на основе большого количества мало привлекаемых до сих пор архивных материалов и исторической литературы анализируется второй этап восточной политики русского царизма, направленной на завоевание Южного Кавказа, для осуществления которой был подготовлен поход русских войск во главе с В.Зубовым в Азербайджан. Данная военная камлания, нанесшая...
 • №237
 • 802,66 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку: Элм, 1986. – 284 с. На основе античных и средневековых источников освещаются события общественно-политической, социально-экономической жизни, вопросы идеологии, культуры Азербайджана периода античности и раннего средневековья. Исследуются политико-административная структура, этнические и политические границы (III в. до н. э. – VIII в. н. э. ), преемственность правителей...
 • №238
 • 1,93 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку, Издательство «ЭЛМ» - 1977. Монография посвящена малоразработанной проблеме - социально-экономической и политической структуре Азербайджана V-VIII вв. Исследуется основной источник по общественному строю Албании - «История албан» Моисея Каланкатуйского: выявлена генеалогия рукописей, редакция их, установлена рукописная основа всех изданий. Исследуются реальные значения...
 • №239
 • 1,27 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку, Центр Исследований Кавказской Албании, 2005. - 798 с. Работа освещает основные проблемы истории политической, социальной, культурной жизни исторического Азербайджана — Албании (III в. до н.э. — VIII в.н.э.) и далее аспекты истории поздних албан в IX—XIX вв.; воссозданы этнические и политические границы государства; феодальные институты, структура государственной власти,...
 • №240
 • 19,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сборник документов. — Москва: Социально-политическая мысль, 2012. — 240 с. — ISBN 978–5–91579–071–0. Настоящий сборник содержит документы и материалы по истории проектов Кавказской Конфедерации, выработанных национальными центрами Азербайджана, Грузии и Северного Кавказа, входящими в движение «Прометей» (1926—1939 гг.). Многие из них не потеряли своей актуальности и в наши дни,...
 • №241
 • 4,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Санкт-Петербург, Ооо «Книжный Дом», 2009, 32 стр. Содержание. введение. Экскурс в прошлое карабахской проблемы. Протокол № 3 заседания Азербайджанского Национального Совета. Советский и постсоветский периоды карабахской проблемы. Два местных взгляда на карабахскую проблему. Третий взгляд на проблему: карабахский конфликт в зеркале геополитики. Заключение. Summary.
 • №242
 • 161,90 КБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, 2011, 344 стр. Настоящее издание является первым совместным научным исследованием двух политологов Грузии и Азербайджана, которое раскрывает суть безосновательных территориальных притязаний и политики террора Армении, а также истинные цели фальсификаций о «Великой Армении» и «армянском геноциде».
 • №243
 • 18,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, АзФан. 1940, 138 стр. Издаваемые части Истории Ибн-ал-Асира дают обильный материал по истории Азербайджана: в частности, очень много фактов, освещающих ход восстания Бабека, а также эпоху Низами. Известно, что Ибн-ал-Асир, писавший в XIII веке, для освещения событий веков, предшествующих его времени, широко использовал сочинения других историков (Табари и др.). Тем не...
 • №244
 • 218,55 КБ
 • добавлен
 • изменен
Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 1997. - 208 с. Книга представляет собой уникальный источник по истории Дагестана и Ширвана XIV— XV вв. и ценный памятник письменной культуры. В нем нашли подробное освещение многие вопросы политической, социально-экономической и дипломатической жизни средневекового дагестанского и ширванского общества. Книга рассчитана на...
 • №245
 • 1,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА.- Баку: Тахсил, 2005.- 176 с. В данной книге, подготовленной на основании фактического материала видными учеными, излагаются отдельные, малоизученные страницы истории Гарабага
 • №246
 • 2,52 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Институт Истории им. А. Бакиханова НАНА .- Баку: Чашыоглу, 2010. - 616 с. В представленной книге рассказывается об Иреванском ханстве (1748-1828) - одном из азербайджанских государств, сыгравших важную роль в истории Южного Кавказа. На основе богатого архивного материала и широкого круга источников дается картина переселения армян на исконные земли Азербайджана в XIX веке.
 • №247
 • 32,63 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку: Издательство Бакинского университета. 1991. — 264 с. В монографии исследуется история взаимоотношений государств Аккоюнлу и Сефевидов, охватывающих значительные территории на Ближнем и Среднем Востоке, в том числе и в Закавказье, с европейскими державами в средние века; освещается дипломатическая деятельность азербайджанских посланцев, ведших переговоры с западноевропейскими...
 • №248
 • 1,78 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку, "Нурлан", 2003, 198 стр. Монография посвящена рассмотрению этнической картины Азербайджана в довольно значительный период истории, охватывающий свыше 200 лет. Однако автор, не ограничиваясь указанным периодом, затрагивает также предшествующий и последующий периоды. В работе подробно исследуются племена каспиев, сагартиев, кадусиев, скифов и др., обитавшие в указанное время...
 • №249
 • 160,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, "Нурлан", 2003, 198 стр. Монография посвящена рассмотрению этнической картины нашей страны в довольно значительный период истории, охватывающий свыше 200 лет. Однако автор, не ограничиваясь указанным периодом, затрагивает проблемы этнической истории Азербайджана также в предшествующий и последующий периоды. В работе подробно исследуются племена каспиев, сагартиев, кадусиев,...
 • №250
 • 201,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, "Нурлан", 2003, 198 стр. Монография посвящена рассмотрению этнической картины нашей страны в довольно значительный период истории, охватывающий свыше 200 лет. Однако автор, не ограничиваясь указанным периодом, затрагивает проблемы этнической истории Азербайджана также в предшествующий и последующий периоды. В работе подробно исследуются племена каспиев, сагартиев, кадусиев,...
 • №251
 • 229,20 КБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Нурлан, 2003. — 198 с. Монография посвящена рассмотрению этнической картины Азербайджана в довольно значительный период истории, охватывающий свыше 200 лет. Однако автор, не ограничиваясь указанным периодом, затрагивает также предшествующий и последующий периоды. В работе подробно исследуются племена каспиев, сагартиев, кадусиев, скифов и др., обитавшие в указанное время на...
 • №252
 • 4,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
В 2 кн. — М.: Политическая энциклопедия, 2017. — 367 с. Книга посвящена анализу проблемы создания независимого Азербайджанского государства на исходе XX века. Автор попытался впервые описать основные этапы формирования и реализации Национальной идеи азербайджанского народа. В работе исследуются вопросы национальной идентичности в условиях глобализации. Методом политического...
 • №253
 • 1,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
В 2-х кн. — М.: Столица, 2017. — 684 с. Книга посвящена вопросам формирования Национальной идеи Азербайджана в XXI веке. Автор подходит к разработке этой весьма сложной проблемы в историко-философском ключе. Ценность этого исследования заключается в том, что автор не идет по стопам авторов, изучающих историю формирования азербайджанского этноса и азербайджанского государства....
 • №254
 • 3,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Гриф и К, 2013. В книге «Десять лет, изменившие Азербайджан: 2003–2013» дается анализ перемен в стране за десятилетие, раскрывается вся панорама крупных достижений за этот период, а также геополитические изменения в контексте развития современного Азербайджана. Большое место в работе занимает рассмотрение стратегического выбора системной многовекторной внешней политики и...
 • №255
 • 1,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Аквариус, 2014. Книга является очередным исследованием автора по теме армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В книге продемонстрированы большое количество источников древности, античного периода, средневековья и новейшей истории, объективно отражаются причины зарождения конфликта, обосновывается на основе многочисленных исторических источников принадлежность...
 • №256
 • 1,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. Ф.Бабаева, Баку, Изд-во Академии Наук Азербайджанской ССР, 1989, 42 стр. Предлагаемое вниманию читателей произведение Мирзы Джамала Джеваншира Карабагского «История Карабага», написанное на фарсидском языке. является одним из ценных первоисточников по истории Азербайджана XVIII—XIX вв.
 • №257
 • 701,39 КБ
 • добавлен
 • изменен
Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА.- Баку: Нурлан, 2002. - 155 с. В книге на материале средневековых арабских и персидских источников и достижений отечественной и зарубежной историографии исследованы политические и социально-экономические предпосылки возникновения и формирования внутренней структуры городов Азербайджана и основных слоев городского населения в исследуемый...
 • №258
 • 938,95 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку, "Нурлан", 2007, 176 стр. В монографии на основе широкого круга выявленных архивных материалов освещается положение женщин Азербайджана до 1920 г., а также меры государственных органов власти по широкому вовлечению женщин в строительство нового общества в 20-30-ые годы XX века.
 • №259
 • 23,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Элм, 1989. — 128 с. В книге на основе анализа многочисленных архивных материалов впервые освещена внутриполитическая обстановка Азербайджана на рубеже XVIII—XIX вв., раскрыта возросшая роль Азербайджана в восточной торговле России. Дана новая трактовка отдельных моментов политических связей Азербайджана с Россией, отношений азербайджанских ханов к походу русских войск в...
 • №260
 • 12,34 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку, "Elm və Təhsil", 2009, 168 стр. В монографии на основе анализа многочисленных архивных материалов, значительная часть которых впервые вводится в научный оборот, предпринята попытка комплексного исследования истории взаимосвязей народов Азербайджана и Туркестана в их борьбе против самодержавия с 90-х годов XIX века по октябрь 1917 года. В работе использованы документы,...
 • №261
 • 8,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва, МИК, 2006. 356 стр. В монографии азербайджанского политолога рассматриваются актуальные вопросы становления и развития азербайджано-российских отношений в период 1918-1922 гг. В этом контексте приоритетное внимание уделяется анализу слабоизученного и малознакомого российскому читателю периода 1918-1920 гг., в рамках которого формировались отношения между Азербайджанской...
 • №262
 • 2,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, 1993 г. Азербайджан и русско-турецкие отношения в первой трети XVIII в.
 • №263
 • 1,71 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Москва, "Новый Аргумент", 2006, 432 стр. Книга посвящена истории одного азербайджанского рода, перешедшего в первой четверти XIX века на службу Дому Романовых и оставшегося верным Династии до последних ее дней. Кратко дается древняя хроника рода. В книге рассказано о многих событих, происходивших на далекой южной окраине Империи, о которых мало знали даже современники героев,...
 • №264
 • 5,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: НИИ истории, экономики и права, 2018. — 330 с. В представленной монографии исследуется кадровая политика в культурно-просветительной области в самый противоречивый и сложный период советской истории - период сталинизма. Монография освещает комплекс проблем: теоретические и идеологические установки большевистского руководства по кадровой политике, создание органов,...
 • №265
 • 2,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, "Нурлан", 2008, 224 стр В монографии на основе выявленных архивных материалов, периодической печати, имеющейся литературы широко и всесторонне освещается деятельность правительства Азербайджанской Республики в 1918-1920 гг. по созданию новой демократической системы народного образования, укреплению её материально-технической базы, подготовке национальных кадров учителей,...
 • №266
 • 3,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, (без указания издательства), 2007, 49 стр. В книге рассказывается о фальсификациях армянскими учеными истории Азербайджана, дается научно-обоснованное опровержение этих вымыслов, приводятся факты уничтожения армянами памятников материальной культуры в Западном Азербайджане (территория нынешней Республики Армения) и на оккупированной в настоящее время армянскими...
 • №267
 • 433,52 КБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, "XXI - Yeni Nəşrlər Evi", 2001, 216 стр. (с иллюстр.). Третий том "Корпуса эпиграфических памятников" включает строительные и эпитафийные надписи, лапидарные копии государственных и общественных документов на архитектурных сооружениях и надгробиях, расположенных на территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. В исследовании показано их значение как...
 • №268
 • 11,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, "Элм", 1981, 39 с. Исследование эпиграфики и рельефов «мусульманских» мемориальных памятников на территории Закавказья были начаты автором в 1950 г. Полевые работы в основном проводились в 1954-1969 гг. Обследованные памятники находились на территории Азербайджанской ССР. Изучались и привлекались для аналогии характерные памятники соседних республик. Во время полевых работ...
 • №269
 • 476,65 КБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, ―Tехsil 2009, 256 стр. В данной книге автор на основе исторических документов освещает историю территориальных притязаний армян к Азербайджану, раскрывает их экспансионистские планы в отношении земель Азербайджана в 20-х годах XX века.
 • №270
 • 1,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Тяхсил, 2010. — 292 с. В монографии впервые в азербайджанской историографии в комплексе исследуются основные направления осуществления экспансионистских планов армян против Азербайджанской ССР в 20-х годах XX века. Проблема армянских территориальных притязаний на азербайджанские земли в Карабахе, Зангезуре, Нахчыване впервые рассматривается с учетом степени влияния на данный...
 • №271
 • 1,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, "Нурлан", 2003, 135 стр. В книге анализируется деятельность органов бакинского городского самоуправления в различных областях и сферах городской жизни, процедура выборов в эти органы и характер их взаимоотношений с царской администрацией в конце XIX – начале XX вв. Книга рассчитана на историков, преподавателей, аспирантов и всех, кто интересуется историей Баку.
 • №272
 • 1,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва, "Текст", 2003, 287 стр. Десять процентов капитала, из которого ежегодно выплачиваются Нобелевские премии, были внесены «Товариществом нефтяного производства братьев Нобель» — промышленной империей, созданной в России талантливыми шведскими предпринимателями. Империя эта была огромна - нефтяные промыслы, заводы, дома, верфи, суда, хранилища не только в Петербурге и Баку,...
 • №273
 • 4,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Тахсил, 2006. — 288 с. Монография посвящена одной из сложных проблем, которая до сих пор не являлась объектом специального исследования, - истории и культуре античной Кавказской Албании. В качестве метода исследования автор применил сравнительный анализ данных письменных источников и материала археологических раскопок. Автор основывался на скудных данных письменных...
 • №274
 • 5,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, Тахсил, 2006. - 288 с. Монография посвящена одной из сложных проблем, которая до сих пор не являлась объектом специального исследования, — истории и культуре античной Кавказской Албании. В качестве метода исследования автор применил сравнительный анализ данных письменных источников и материала археологических раскопок. Автор основывался на скудных данных письменных...
 • №275
 • 5,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Адилоглу, 2006, 216 стр. В книгу вошли протоколы заседаний мусульманских фракций Закавказского Сейма и Азербайджанского Национального Совета в 1918 г. В Азербайджанских архивах хранятся протоколы заседаний мусульманской фракции Закавказского сейма и Азербайджанского Национального Совета. Документы эти являются свидетельством напряженной борьбы за независимость...
 • №276
 • 883,03 КБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, Элм, 1998, 200 стр. Книга посвящена историко-этнографическим проблемам города Ордубад. Хронологические рамки исследования охватывают XIX – начало XX вв. В книге собраны интересные фактические данные, касающиеся хозяйственной деятельности местного населения в области садоводства, виноградарства, шелководства, а также семейного быта и материальной культуры. Рассчитана на...
 • №277
 • 1,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стенографический отчет. Баку, Издательство Аз. ЦИК, 1922. Представленная публикация является стенографическим отчетом Первого Всеазербайджанского Съезда Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, происходившего в мае 1921 г.
 • №278
 • 51,54 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку, "АзФАН", 1941, 65 стр. В работе исследуется мужественная и упорная борьба азербайджанского народа против многольской державы Чингис хана и его преемников.
 • №279
 • 12,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Издательство АзФАН, 1941. Краткий очерк истории Азербайджана охватывает его историю с древнейших времен до XIX в. Очерк является первым сводом истории всего Азербайджана, как неотъемлемой составной части нашей великой Родины - СССР. Книга рассчитана на широкие круги читателей.
 • №280
 • 26,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Истпарт, 1927. - 192 с. Описание: Выпущенное к десятилетию революции издание, посвящённое важному эпизоду Гражданской войны, связанному с установлением контроля над источниками бакинской нефти. Содержит богатый материал по этому периоду истории.
 • №281
 • 3,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Мутарджим, 2008. — 228 с. Книга посвящена двум периодам истории Кавказской Албании - неотъемлемой составной органичной части прошлого Азербайджана и его автохтонов - албанских племен. Первый период включает античную эпоху, когда Кавказская Албания была включена в орбиту событий, кардинально изменивших мир Евразии, что в значительной мере связано с Александром...
 • №282
 • 1,41 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку: Зардаби LTD, ММС, 2010. — 552 с. с фотографиями. Настоящее издание является вторым сборником документов из серии материалов Чрезвычайной Следственной Комиссии, созданной Азербайджанским Правительством в июле 1918 г., для расследования фактов насилия, погромов и мародерства, произведенных в отношении мусульманского населения и их имущества в пределах всего Южного Кавказа с...
 • №283
 • 5,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, "Зардаби LTD." ММС, 2010, 552 стр. с фотографиями. Настоящее издание является вторым сборником документов из серии материалов Чрезвычайной Следственной Комиссии, созданной Азербайджанским Правительством в июле 1918 г., для расследования фактов насилия, погромов и мародерства, произведенных в отношении мусульманского населения и их имущества в пределах всего Южного Кавказа с...
 • №284
 • 2,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: INDIGO, 2009. — 864 с. Настоящее издание является сборником документов, собранных Чрезвычайной Следственной Комиссией, созданной Азербайджанским Правительством в июле 1918 г., для расследования фактов насилия, погромов и мародерства, произведенных в отношении мусульманского населения и их имущества в пределах всего Закавказья с начала первой мировой войны. В сборник вошла...
 • №285
 • 3,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Библиография. — Баку: Азербайджанская Национальная Библиотека им. М.Ф. Ахундова, 2016. — 500 с. Подготовленный Национальной Библиотекой библиографический указатель «Исторические памятники и топонимы Азербайджана» объединяет в одном сборнике всю литературу по культурно-историческим памятникам, изданную до 2015 года. Указатель предназначен для ученых-исследователей,...
 • №286
 • 4,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Азербайджанское Государственное издательство, 1991г. -с. В монографии рассмотрена деятельность азербайджанских депутатов в дореволюционных российских думах.
 • №287
 • 1,30 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку: Nurlan, 2004. — 172 с. В книге на основе многочисленных архивных данных, впервые вводимых в научный оборот, и обширной литературы раскрываются место Азербайджана в системе Сефевидской империи и его определяющая роль в сефевидско-русских политических и торговых взаимоотношениях в XVII веке. Книга рассчитана на историков и широкий круг читателей.
 • №288
 • 12,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Озан, 1999. — 156 с. Труд видного русского ученого-востоковеда Смирнова Константина Николаевича (1878-1938) написан на основании ценных архивных документов и рукописных материалов. Книга посвящена освещению истории и этнографии Нахичеванского края с древнейших времен до 20-х годов 20 века.
 • №289
 • 957,65 КБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: ЭЛМ,1999.-175 с. монография В книге подробно освещается социально-экономическая, политическая и культурная жизнь города Баку в 1806-1859 годах.
 • №290
 • 1,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Столица, 2016. — 486 с. Настоящая монография посвящена трагическим событиям, происшедшим в марте-июле 1918 г. в городе Шемахе и селениях Шемахинского уезда, когда армяно-большевистскими вооруженными бандами были убиты более 18 тысяч мирных жителей-азербайджанцев, в том числе женщин, детей и стариков. Был полностью разрушен и сожжен до основания один из древнейших городов...
 • №291
 • 13,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Азернешр, 1998г. - 112 с. В книге собраны официальные донесения председателя делегации Азербайджанской Республики Али Марданбека Топчибашева на Парижской мирной конференции в 1919 году, адресованные своему правительству. Книга предназначена для историков, политологов и широкого круга читателей.
 • №292
 • 850,74 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Составители, предисловие, перевод и примечания Г. Мамулиа и Р. Абуталыбов. Научный редактор профессор И. Агакишиев. — М.: Художественная литература, 2016. — 576 с. Вторая книга Парижского архива А. М. Топчибаши, освещающая политическую деятельность возглавляемой им азербайджанской дипломатической делегации во Франции, включает в себя документы и материалы, хронология которых...
 • №293
 • 2,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сост., предисл. и прим. С.М. Исхаков. — М.: Издательство «Социально-политическая мысль», 2012. — 148 с. Это издание содержит впервые публикуемую переписку двух виднейших азербайджанских политиков начала XX века — А.М. Топчибаши и М.Э. Расулзаде, оказавшихся в эмиграции после падения Азербайджанской Демократической Республики (1918–1920 гг.). Их переписка, недавно обнаруженная в...
 • №294
 • 1,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Бакинское Отделение Императорского Русского Технического Общества, 1911. — 151 с. Город Баку в 1911 году собрался построить трамвайную сеть, заключив концессионный договор с бельгийцами. Книга представляет собой издание нескольких статей, написанных местными инженерами в пользу концессии и против нее, за строительство трамвая хозяйственным способом. Масса цифр, цен,...
 • №295
 • 27,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.-Л., Издательство АН СССР, 1959, 391 стр. В настоящей работе сделана попытка показать в той мере, в какой это позволяют источники, картину политической истории и культурной жизни албанов, одного из трех основных древних народов Закавказья, наименее известного и очень мало изученного, хотя он является одним из предков народов закавказского Азербайджана и горного Дагестана.
 • №296
 • 6,71 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Тифлис: : Типография М.Д. Ротинианца, 1891. — 114 с. Язык: русский дореформенный Исторический очерк края. Нефтепромышленность. Город Баку: - Дороги, - Внешний вид и климат, - Достопримечательности, - Население, - Адресный указатель и такса езды. Окрестности г. Баку.
 • №297
 • 32,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Элм, 1987. — 128 с. Издание представляет собой комментированный перевод знаменитого тюркского эпоса «Огуз-наме», в котором содержатся уникальные сведения о появлении и расселении огузов в Азербайджане. Новый для читателя материал «Огуз-наме» по истории Азербайджана и сопредельных стран и областей позволяет заново пересмотреть отдельные аспекты многих исторических...
 • №298
 • 954,49 КБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Азернешр, 2000. — 176 с. Книга эта во многом уникальна. Она - одно из немногих изданий, вышедших в свет на Западе, посвященных такой щекотливой теме, как армянский терроризм. Книга Эриха Файгла "Правда о терроре" была издана на немецком и французском языках и тиражи обоих изданий бесследно исчезли — почти все экземпляры немецкого и французского изданий были скуплены...
 • №299
 • 3,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Бабаев Ф. (пер.), Баку, Элм, 1958, 5 стр. «Родословная шекинских ханов и их потомков» впервые издана в 1930 г. историко-этнографическим отделением Азербайджанского государственного научно-исследовательского института. В основу издания положена рукопись, найденная известным источниковедом Азербайджана Салманом Мумтазом. «Родословная шекинских ханов и их потомков» является ценным...
 • №300
 • 18,97 КБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Азернешр, 2000. — 88 с. Научная новизна работы состоит в том, что данная книга представляет собой, по сути дела, первое комплексное исследование исторических источников, созданных государственными учреждениями Азербайджана, а также ЧСК, отражающих историю тотального истребления мусульманского населения в изучаемый период. Автором предложен новый подход к истории...
 • №301
 • 1,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нью-Йорк, 2005, 25 стр. В брошюре анализируется методика формирования мифов о Великой Армении, об исконности обитания армян в Закавказье, об армянском геноциде и др.
 • №302
 • 2,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нью-Йорк: Adegi Press, 2005. — 93 с. Данная книга посвящена памяти невинных жертв геноцида направленного против азербайджанского народа в 1987-1994 годах Автор не ставил перед собой цели оскорбить или обидеть кого бы то ни было, а всего лишь попытался как можно более объективно отразить сложившуюся ситуацию. Автор придерживается твёрдого убеждения, что нет и не может быть...
 • №303
 • 947,16 КБ
 • добавлен
 • изменен
Бакы: Елм, 1996. — 323 с. Шефизадэ Балоглан. Заратуштра, Авеста, Азербайджан: цивилизация магов (на азер. яз.) Китабын ичиндекилер: Кириш. "Авеста" проблематикасы ве Азәрбаjҹан турклеринин медениjjети. "Гатлар"ын поетикасы. Метнлер. Сон соз. Менбелер вэ эдебиjjат. Лугат. Шерhлер. Чедвеллер ве схемлер. Тэги: Балоглан Шефизаде, Зердушт, Авеста, Азербаjчан, маг...
 • №304
 • 73,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Элм, 2006. — 348 с. Книга посвящена анализу влияния геополитических факторов на развитие ВЭС и формирование организационной системы государственного и политико-правовым основам их регулирования,(включая двухсторонние и многосторонние соглашения и договора с развитыми и развивающимися и странами с переходной экономикой: как в целом ННГ, так и СНГ). В ней отражены...
 • №305
 • 2,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Хазар, 2009. — 182 с. Настоящее исследование посвящено проблемам миниатюрной живописи. В работе рассматривается обширный материал батальных миниатюр, охватывающий историю азербайджанской школы с начала XIII по конец XVI века. Каждый из этапов эволюции стиля изучается в сравнении с параллельно существующими другими стилями миниатюрной живописи.
 • №306
 • 2,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Элм, 1981. — 335 с. Настоящая работа является первой попыткой всестороннего исследования, систематического изложения и обобщения сведений восточных и европейских источников по истории Сефевидского государства в XVI в. с учетом достижений советской и зарубежной историографии, освещения основных моментов политической и социально-экономической жизни Азербайджана указанного...
 • №307
 • 5,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Институт мира и демократии, 2007. — 245 с. В монографии, подготовленной автором на основе многолетних полевых исследований, мониторинга СМИ и социологического опроса рассмотрены все конфликтные ситуации и проблемы, с которым столкнулся Азербайджан в постсоветский период. Одновременно проанализированы и потенциальные угрозы, с которыми может столкнуться Азербайджан в...
 • №308
 • 1,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Təhsil NPM, 2008.- 129 с. Монография (учебное пособие) «Азербайджано-британские отношения в начале XX века» предназначено для студентов факультетов международных отношений вузов страны. В ней раскрываются узловые проблемы англо–российского геополитического соперничества на Среднем Востоке и в Центральной Азии во второй половине Х1Х – начале XX вв., проникновение...
 • №309
 • 584,01 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Баку: Маариф, 1998. — 208 с. В книге исследуется одно из важнейших направлений внешней политики первой Азербайджанской Республики - её взаимоотношения с Великобританией, прослеживается динамика их развития на фоне политической и экономической ситуации в стране. Вопрос англо-азербайджанских отношений раскрывается в свете событий и расстановки сил на мировой арене, которые имели...
 • №310
 • 6,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку: Изд-во АН Азербайджанской ССР, 1962. — 393 с. В работе исследуются основные черты древней храмовой собственности, происхождение и процесс её формирования, отличие храмовой собственности от исходных форм, а также гиеродулы - как один из основных объектов храмовой собственности.
 • №311
 • 2,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Баку, изд-во АН Азерб.ССР, 1962, 393 стр. В работе исследуюся основные черты древней храмовой собственности, происхождение и процесс её формирования, отличие храмовой собственности от исходных форм, а также гиеродулы - как один из основных объектов храмовой собственности.
 • №312
 • 3,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе История Азербайджана #
Очень рада, что есть этот раздел, где многие, интересующиеся нашей историей, могут найти правду, основанную на фактах!
в разделе История Азербайджана #
Prekrasno wto est eti knigi na etom sayte... 4itaute eti knigi i vi uvidete wto eto ne predpolojeniya a fakti!
В этом разделе нет комментариев.