Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Сабатиновская культура

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Активные пользователи раздела

Der Schwarzmeerraum vom Äneolithikum bis in die Früheisenzeit (5000-500 V. Chr.). Band 2: Globale Entwicklung versus Lokalgeschehen / hrsg. von Blagoje Govedarica. — Rahden/Westf.: Leidorf, 2011. — (Prähistorische Archäologie in Südosteuropa: Bd. 27). — s. 166-177. The paper deals with the comparison between local historical processes of the Late Bronze Age in the Northern Pontic...
 • №1
 • 1,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статья // Археологический альманах (Донецк). — 1997. — № 6 — С. 125-144. Одним из аргументов для вывода о генетической соподчиненное сабатиновской культуры срубной служит кажущееся очевидным сходство их сосудов кухонного назначения. Логическим продолжением этого является включение сабатиновских памятников - то ли в виде локального варианта, то ли в виде самостоятельной культуры...
 • №2
 • 2,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - археологія. — Київ: Інститут археології АН України, 1993. — 15 с. Наукові керівники: чл.-кор. АН УРСР І.І. Артеменко, канд.іст.наук І.Т. Черняков. Мета роботи полягає у висвітленні проблеми тлумачення сабатинівської культури (СК) в історіографії доби пізньої бронзи;...
 • №3
 • 738,51 КБ
 • добавлен
 • изменен
Емінак: Науковий щоквартальник. — 2007. — № 2(2). — С. 14-19. Прослідковується історія дослідження пам’яток пізнього бронзового віку в регіоні Степового Побужжя. Аналізується час та характер відкриття археологічний пам’ятників, типовий посуд, що характерний для поселень. Особлива увага приділяється дослідженням городища «Дикий Сад» у Миколаєві, що представляє собою унікальну...
 • №4
 • 569,21 КБ
 • добавлен
 • изменен
Записки історичного факультету. Випуск 14. — Одеса, 2003. — с. 24-39. В 2001 році археологічна експедиція Управління охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації проводила охоронні дослідження старожитностей, розташованих біля с.Грибівка Овідіопольського району Одеської області1. Об’єктом безпосередніх археологічних робіт було поселення Грибівка...
 • №5
 • 732,97 КБ
 • добавлен
 • изменен
Південний архів. Сер.: Історичні науки. — 2008. — Вип. 28-29. — С.107-112. Сабатинівські племена, без сумніву, були значним етнічним та культурно-історичним утворенням. Для них був характерним осілий землеробський побут, хоча в окремих поселеннях виявляються риси скотарського господарства. Ці племена істотно вплинули на подальший розвиток степового регіону Північного Причорномор'я...
 • №6
 • 121,64 КБ
 • добавлен
 • изменен
Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Сер.: Історія. — 2010. — Т. 120, Вип. 107. — С. 58-61. У статті подається аналіз участі населення Степового Побужжя в так званій навалі «народів моря». Встановлення факту участі європейських народів доби пізньої бронзи в походах «народів моря» на Єгипет у хронологічних рамках ХІІ-ХІ ст. до н. е. відкриває...
 • №7
 • 331,49 КБ
 • добавлен
 • изменен
Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". Сер.: Історичні науки. — 2008. — Т. 83, Вип. 70. — С. 92-96. Запропонована стаття присвячена дослідженню історіографії проблеми Степового Побужжя на зламі II-I тис. до н.е. Значну увагу автор приділяє історії вивчення городища “Дикий Сад”. У статті...
 • №8
 • 183,62 КБ
 • добавлен
 • изменен
Емінак: Науковий щоквартальник. — 2007. — № 2(2). — С. 5-13. В статті наводяться результати розвідок лівого берегу Тилігульского лиману Миколаївською комплексною археологічною експедицію. Робиться спроба попереднього аналізу основних археологічних артефактів. У науковий обіг вводиться новий матеріал для детальнішого вивчення історичного розвитку регіону Степового Побужжя.
 • №9
 • 1,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Емінак. — 2014. — № 3-4 (9). — С. 5-14. У статті автори висвітлюють основні результати археологічних досліджень поселення сабатинівської археологічної культури Розанівка І у 2012 році. Розглядаються основні риси матеріальної культури сабатинівського населення. Звертається увага на опис залишків архітектурних споруд. Розглядаються питання принципів домобудівництва. Робиться аналіз...
 • №10
 • 4,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
В зб.: Археологія та етнологія півдня Східної Європи. — Дніпро, 2016. — с. 199-208. Авторы: Черниенко Ю.А., Божинский А.М., Михальцев Д.Д., Демченко О.В., Киосак Д.В. Рассмотрены материалы ранее неизвестного широкой научной общественности поселения у с. Завадовка Березовского района Одесской области (Завадовская балка I). Определена культурная принадлежность основного массива...
 • №11
 • 14,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Наукова Думка, 1985. — 172 с. В монографии систематизированы в культурно-хронологическом порядке археологические источники о поселениях и погребениях в степях Южного Буга – Днестра – Дуная. Уделено внимание проблемам взаимосвязей срубной и сабатиновской культур. Рассматриваются вопросы происхождения, периодизации, хронологии, общественного устройства, культурно-экономических...
 • №12
 • 12,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.