Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Azərbaycan arxeologiyası

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Доверенные пользователи и модераторы раздела

Активные пользователи раздела

 • Без фильтрации типов файлов
Baku: Khazar University Press, 2009. — 170 s. — ISSN 2218-0346. Mündəricat. Azərbaycan Respublikasinin prezidenti Ilham Əliyevin 5 fevral, 2008- ci ildə verdiyi sərəncam. Maisə Rahimova. Inamli axtarislar, ugurlu nəticələr. Mirhasim Aga Seyidli. Ibadət unvani- Qudrət Ismayilzadə- 75. Qudrət Ismayilzadə. Arxeologiya və Azərbaycanin mədəni irsi. Tədqiqatlar. Roza Arazova....
 • №1
 • 19,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Baku: Khazar University Press, 2011. — 152 s. — ISSN 2218-0346. Tədqiqatlar. Исследования. Досбол Байгунаков. О некоторых проблемах методологии исследования каменного века Казахстана. Nəcəf Müseyibli. Azərbaycanın qərb bölgəsində leylatəpə mədəniyyətinin yaşayış məskənləri (Наджаф Мусеибли. Поселения лейлатепинской культуры в западном регионе Азербайджана). Pərviz Qasımov. Cənubi...
 • №2
 • 2,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
Baku: Khazar University Press, 2011. — 143 s. — ISSN 2218-0346. Tədqiqatlar. Исследования. Toğrul Xəlilov. Milli-mənəvi dəyərlərimizin arxeoloji materiallarda əksi (Тогрул Халилов. Национальные ценности в археологических материалах). Азизаханым Гасанова. Исследование металлических изделий из Чалхангалинских курганов. Bəhlul İbrahimli. Daşdan hazırlanmış toppuz başlarının dövrü və...
 • №3
 • 3,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Baku: Khazar University Press, 2013. — 119 s. — ISSN 2218-0346. Tədqiqatlar. Исследования. Азизаханым Гасанова – Исследования металлических изделий из курганов эпохи средней бронзы Гахского района. Гошгар Гошгарлы – Комбинированные погребения Кавказской Албании. Qənirə Pirquliyeva – Balakəndən aşkar edilən bəzi başdaşları haqqında (Ганира Пиргулиева – О некоторых надгробных камнях...
 • №4
 • 3,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Baku: Khazar University Press, 2013. — 127 s. — ISSN 2218-0346. Рауф Мунчаев – Д.А.Халилов – выдающийся археолог Азербайджана (к 85-летию со дня рождения). Roza Arazova – Görkəmli Qafqazşünas alim C.Ə.Xəlilovun anadan olmasının 85 illiyinə (Роза Аразова – К 85-летию со дня рождения выдающегося учёного-кавказоведа Дж.А.Халилова). Əsədulla Cəfərov – Ustad müəllim, zəhmətkeş alim,...
 • №5
 • 4,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Baku: Khazar University Press, 2017. — 101 s. — ISSN 2218-0346. Şamil Nəcəfov - Tunc dövründə orta Kür hövzəsinin məskunlaşmasının təbii-coğrafi şəraiti (Gəncə-Qazax bölgəsi abidələri üzrə etnoarxeoloji tədqiqat). (Шамил Наджафов. Естественно-географические условия заселения среднего бассейна Куры в эпоху бронзы (этноархеологические исследования по памятникам Гянджа-Газахского...
 • №6
 • 4,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.