Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Геология Украины

Доверенные пользователи и модераторы раздела

Активные пользователи раздела

Издательство "Наукова Думка", Киев, 1984 г., 192 стр. В монографии рассмотрены основные закономерности раннедокембрийского гранитообразования. Обосновано выделение гранитоидов двух типов - прогрессивных (в мобильных зонах) и регрессивных (в стабильных блоках). Предложена схема формационного расчленения, основанная на принципах места гранитоидов в истории тектонического развития...
 • №1
 • 63,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Видавництво Академії наук УССР, 1959. — 832 с. У книзі на основі найновіших літературніих даних і багаторічних досліджень автора дано монографічний опис геологічної будови території УРСР, вперше здійснений для її платформеної і геосинклінальної зон. Зміст окремих розділів становлять: загальна характеристика території республіки; нарис історії дослідження її геологічної...
 • №2
 • 36,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Київ-Друк, 1930. — 60 с. — (Окремий відбиток з Вiсника Української Paйонової Геолого-Розвiдкової Управи №14). Из Предисловия: В 1927 г. по поручению Украинского Отделения Геологического Комитета, я производил трехверстную геологическую съемку на планшетах, находящихся в пределах Могилевского округа в Приднестровьи. Так как Укргеолкомом было заключено с Могилевским Окружным...
 • №3
 • 8,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Довідник. — У чотирьох томах. — Київ: Державна геологічна служба, 2007. — 320 с. Gurskiy D.S., Kalinin V.I. (eds.) Geological landmarks of Ukraine: in four volumes. Vol. II: Ukrainian Shield (Vinnytsya, Dnipropetrovsk, Zhytomyr, Zaporizhzhya, Kirovograd, Cherkasy Regions). — Kyiv: State Geologacal Survey of Ukraine, 2007. — 320 p. У другому томі наведені описи 187 геологічних...
 • №4
 • 109,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Наукова Думка, 1978. — 188 с. На конкретном геологическом материале кристаллического фундамента и мезозойского чехла Раховских и Чивчинских гор рассматриваются особенности метаморфических процессов и характер перехода осадочных пород в метаморфические. Выясняется специфика метаморфизма и диафтореза кристаллических сланцев, основные этапы осадочного аутигенного и...
 • №5
 • 31,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Луцьк, Волинський національний університет імені Лесі Українки, викладач: Зузук Ф.В. ; географічний факультет; кафедра: геології; предмет: геологія; рік 2008; 12 ст. Поняття ендогенних геологічних процесів. Дніпровсько–Бузька складчасто–інтрузивна система. Тектонічна структура Українського кристалічного щита. Тектоніка і вулканізм Українських Карпат. Грязьовий вулканізм
 • №6
 • 750,58 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наук. думка, 1971. — 320с. У монографіі зведені найновіші дані з стратиграфіі нижньо і верхньокрейдових відкладів України. Матеріал систематизований зrідно з районуванням, визначеним на тектонічній карті України 1959 р. Для двох відмінних за умовами формування відкладів платфqрменої і геосннклінальної областей виділено сім районів: окраїни Донбасу, Дніпровсько-Донецька...
 • №7
 • 10,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
АН УССР, Ин-т геохимии и физики минералов. - Киев: Наук. думка, 1991. - 180 с. В монографии рассматривается важная в металлогеническом отношении группа дизъюнктивных нарушений представляющих собой широкие и протяженны» полосы дислокационного метаморфизма, диафторезе и щелочного метасоматоза. Они определяются как постгранитизационные тектоно-метосоматически зоны (ТМЗ)....
 • №8
 • 19,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.:УкрДГРІ, 2001. —144 с. Монографія присвячена розробці проблемних питань геодинамічного розвитку складчасто-покривної структури Карпат, Передкарпатського і Закарпатського прогинів і Волино-Поділля, а також нафтогазоносності, її перспективам і визначенню подальших напрямів геолого-розвідувальних робіт у цих регіонах, виходячи з тектоніки літософерних плит. З'ясовані...
 • №9
 • 9,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Габинет М.П., Кульчицкий Я.О., Матковский О.И. — Львов : Вища школа, 1976. — 200 с. В монографическом очерке на основании новейших материалов освещаются стратиграфия, тектоника, маі матизм и история геологического развития Украинских Карпат, а также приводится описание минерально-сырьевой базы последних. Большое внимание уделяется закономерностям распределения полезных ископаемых...
 • №10
 • 52,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львов: Вища школа, 1977. — 220 с. В монографии на основании новейших материалов освещаются вопросы тектоники, подводно-оползневых явлений, фациальных особенностей и постседиментационных изменений во флише, а также приводится характеристика магматизма, метаморфизма и полезных ископаемых Украинских Карпат. Основное внимание уделяется анализу тектоники Складчатых Карпат,...
 • №11
 • 58,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Звітна доповідь Вченій раді УкрДГРІ. – Київ, 2008, 8 с. укр.. мовою. Тема № 679 “Вдосконалення та апробація методик газохроматографічного та атомно-абсорбційного аналізів порід і грунтів ДДЗ та донних осадків шельфу над родовищами нафти і газу” Тема № 654/12 “Складання Атласу геолого-геофізичних карт прикордонних територій України (міжнародний проект)” Тема № 720 „Розробка і...
 • №12
 • 15,60 КБ
 • добавлен
 • изменен
Львов: Вища школа, 1989. — 180 с. В монографии рассмотрены наиболее важные виды минеральных ресурсов Украины: рудные, нерудные, горючие полезные ископаемые, подземные воды. Особое внимание уделено комплексному геологическому изучению недр, использованию бедных руд, наиболее полному извлечению запасов как основного, так и сопутствующего минерального сырья, включая естественный...
 • №13
 • 68,63 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
1987, АН УССР, институт геофизики им. Субботина. В составлении монографии участвовали сотрудники Института геофизики АН УССР, Краснодарского филиала Научно-исследовательского института морской геофизики и Центральной геофизической экспедиции Министерства геологии УССР. Авторство отдельных глав и разделов указано в Оглавлении монографии. В монографии обобщены...
 • №14
 • 7,81 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Киев, Наук. думка, 1990. —184с. В монографии описана эволюция взглядов исследователей на разломы Украинского щита, естественным следствием которой являются представления о системном расположении разломов земной коры. Приведены схемы 6 карт систем разломов с азимутами простирания 0 и 270, 17 и 287, 35 и 305, 45 и 315, 62 и 332, 77 и 347 градусов. По результатам сопоставления...
 • №15
 • 83,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Наук. думка, 1990. —244с. ISBN 5-12-000589-6. В монографии обобщены новейшие геолого-геофизические данные о структуре западных областей Украины. Рассмотрены теоретические представления о ведущей роли динамики блоков кристаллического фундамента в процессах образования внутриплатформенных впадин (авлакогенов, синеклиз и др.), накопления в них осадочных формаций, возникновения...
 • №16
 • 21,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наукова думка, 1988. — 164 с. В монографии изложены результаты анализа и обобщения новейших геолого-геофизических материалов о структуре Северного Причерноморья и перспективных поисков на ней новых месторождений полезных ископаемых. В основу положены теоретические представления о ведущей роли в формировании тектоники и металлогении региональных геоструктур Украины движений...
 • №17
 • 14,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
К. : Наукова думка, 1984. — 264 с. : ил. (отсканировано Fedir Indutnyi) В монографии освещены геолого-структурные, минералого-геохимические и генетические особенности пегматитов Украинского щита. Дано формационное деление пегматитов с характеристикой геохимических и парагенетических типов. Рассмотрены критерии прогнозной оценки пегматитов, полученные по геохронологическим,...
 • №18
 • 62,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. — Украинский государственный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт горной геологии, геомеханики и маркшейдерского дела. — Донецк: Ноулидж (Донецкое отделение), 2011. — 555 с. Монография посвящена описанию результатов бурения Криворожской сверхглубокой (5432 м) скважины СГ-8, проводившегося с конца 1984 года по начало 1995 года. В ней...
 • №19
 • 185,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. — Украинский государственный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт горной геологии, геомеханики и маркшейдерского дела. — Донецк: Ноулидж (Донецкое отделение), 2011. — 555 с. Монография посвящена описанию результатов бурения Криворожской сверхглубокой (5432 м) скважины СГ-8, проводившегося с конца 1984 года по начало 1995 года. В ней...
 • №20
 • 18,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Национальная Академия Наук Украины. Киев. 2004. 280 с. В предлагаемой вниманию читателя книге рассматриваются геологические проблемы Азово-Черноморского бассейна. Описываются история изучения и освоения Черного и Азовского морей, их геолого-географические особенности и минеральные ресурсы, возможные пути их освоения. В основу работы положен огромный фактический материал,...
 • №21
 • 7,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Наук. думка, 1986. - 184 с. В книге на основе обобщения современных геологических, геофизических и литолого-геохимических исследований, а также материалов бурения приведены общие сведения о геологии Украины, рассмотрены структура и история формирования фундамента, а также геологическое строение наиболее крупных регионов. Освещены богатства недр Украины – весь комплекс...
 • №22
 • 23,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев. НАН Украины. Национальный научно-природоведческий музей. 1997 г. - 287 с. Введение. Палеоостровная дуга севера Черного моря: существующие представления. Ломоносовский подводный массив. Комплекс малых интрузий Горного Крыма. Галька и валуны гранитоидов в осадочных образованиях Крыма. Металлогения палеоостравной дуги севера Черного моря. Заключение. Литература.
 • №23
 • 35,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.