Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Экономика предприятия (организации)

Holcombe R.G. - Entrepreneurship and economic growth (1998)(en)(Предпринимательство и экономический рост) статья для экономистов, финансистов на английском языке 18 стр.
 • №1
 • 1,09 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Стаття. — Вісник Міжнародного слов'янського університету. Сер. : Економічні науки. — 2012. — Т. 15, № 2. — С. 52-58. Проаналізовано наукові підходи до класифікації джерел фінансових ресурсів суб’єктів господарювання, досліджено особливості процесів формування, розміщення та використання фінансових ресурсів як основи фінансового забезпечення господарської діяльності підприємств....
 • №2
 • 214,79 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статья опубликована в сборнике: Редакция журнала «Экономика и предпринимательство» № 6 часть 1, 2015. М. – С. 1015-1017 В статье выявляется актуальность проблемы определения доминирующего лица в организациях со смешанной государственно-частной формой капитала. Предлагается методика, позволяющая с использованием математической модели и данных, полученных из разработанной формы...
 • №3
 • 236,94 КБ
 • добавлен
 • изменен
Сучасні тенденції розвитку економічних систем: монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. В.І. Гринчуцького. - Тернопіль: ТНЕУ, 2015. - С. 213-222. У статті розглядаються підходи у трактуванні інституційного проектування на підприємстві як діяльності, спрямованої на розробку моделей економічних інститутів, які усвідомлено і цілеспрямовано впроваджуються у господарську поведінку....
 • №4
 • 286,26 КБ
 • добавлен
 • изменен
Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / під заг. ред. д.е.н., проф. В.І. Гринчуцького. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014. - С. 321-332 У статті розглядаються теоретичні аспекти побудови інституційної структури підприємства на рівні її окремих елементів, їх ієрархії та взаємозв’язків. Акцентовано на тріадному характері інституційної структури...
 • №5
 • 357,61 КБ
 • добавлен
 • изменен
Електронний ресурс. - НБУ ім. Вернадського, 2009. - 8 с. У статті розглянуто процес оптимізації структури капіталу, його основні етапи та методологію. Запропоновано ідеї щодо його вдосконалення. Ключові слова: оптимізація структури капіталу, власний капітал, позиковий капітал, етапи процесу оптимізації структури капіталу, методи оптимізації структури капіталу.
 • №6
 • 368,96 КБ
 • добавлен
 • изменен
История, археология и этнография Кавказа. — 2018. — Т. 14. — № 1. — С. 44-50. В статье анализируются исторические аспекты развития отраслей производственной инфраструктуры после Октябрьской революции и перспективы комплексного формирования подсистемы инфраструктуры. С учетом данных архивных материалов исследуются роль и значение отрасли в социально-экономическом развитии...
 • №7
 • 336,35 КБ
 • добавлен
 • изменен
Збірн. асп. читань. - Л.: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. - 693 с. Маркетинг і логістика в системі менеджменту. Менеджмент зовнішньоекономічної та митної діяльності. Управління інноваційними процесами в ланцюгах вартості. Проблеми менеджменту персоналу та адміністрування в сучасних умовах. Економіка підприємства та інвестування. Розвиток системи обліку, аналізу і аудиту: теорія,...
 • №8
 • 11,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (15–16 травн. 2015 р., м. Львів) / упоряд. А. М. Штангрет; редкол. : К. Б. Волощук, З. Б. Живко, В. І. Ляшенко та ін. — Львів: Укр. акад. друкарства, 2015. — 152 с. Для учнівської та студентської молоді, аспірантів, здобувачів, науковців, викладачів вузів, державних службовців, практичних працівників та всіх,...
 • №9
 • 1,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Шесть сигм в России. — 2010. — 25 с. История Сущность Базовые элементы Лидеры Причины успеха Практика внедрения
 • №10
 • 1,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сборник научных трудов. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. - 227 с. Сборник подготовлен кафедрой экономики предприятия и производственного менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов. В сборнике освещается обширный круг проблем, связанных с развитием рыночной экономики, планированием и управлением предпринимательской деятельностью,...
 • №11
 • 30,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Институт парламентаризма и предпринимательства, Минск, Белоруссия, 2017, 46 с. Описание: Для успешной деятельности на рынке предприятие должно осуществлять гибкую ценовую политику. Ценовая политика как составляющая системы обеспечения конкурентоспособности теснейшим образом взаимосвязана со многими аспектами деятельности предприятия: модернизацией производства, инвестиционной...
 • №12
 • 1,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
// Гуманитарные исследования, 2010, № 1, с.233-239 В наши дни кластерную политику считают ключевым элементом для увеличения конкурентоспособности промышленных секторов и регионов, а также для развития инновационного потенциала и экономики страны. Полное понимание этого направления возможно лишь при историческом обзоре образования кластерной политики и анализе критических...
 • №13
 • 570,00 КБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. Косинська О.В. Удосконалення системи управління витратами як важливий засіб підвищення ефективності функціонування підприємств харчової промисловості // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.06. – С.216-221. Розглянуто систему управління витратами, принципи її формування та вплив на діяльність...
 • №14
 • 374,91 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статья опубликована в сборнике: "Украйна-България - европейски съюз: съвременно състояние и перспективи", Варна-Херсон: Издателство "Наука и икономика", 2014. — С.279-283. В статье рассмотрены рекомендации относительно уровня финансовой безопасности научно-исследовательских институтов, предложены финансовые индикаторы и их пороговые значения, которые можно применять при анализе...
 • №15
 • 31,55 КБ
 • добавлен
 • изменен
Наука и бизнес: пути развития. — №8 (26). — 2013. — С. 117-119. Рассматриваются модели расчёта вероятности банкротства предприятия. Разрабатывается частная модель идентификации факторов экономического риска. Рассчитываются с помощью метода Крамера параметры линейной регрессии, используемой при построении разрабатываемой модели.
 • №16
 • 726,33 КБ
 • добавлен
 • изменен
Санкт-Петербург: LOYP, 2017. — 15 с. Статья ориентирована на нефинансовых менеджеров и студентов. Сформулированы принципы всех основных подходов к учету затрат. Сравниваются результаты расчетов себестоимости, проведенных разными методами. Приводятся рекомендации по применению рассмотренных способов учета для принятия управленческих решений. Источник: LOYP AGENCY
 • №17
 • 448,76 КБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. Опублікована в журналі Актуальні проблеми економіки №9 (135), 2012 У статті розглянуто особливості формування потенціалу підприємства з урахуванням циклічності економічних процесів. Визначено основні принципи та джерела формування потенціалу господарюючого суб'єкта.
 • №18
 • 169,16 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статья была написана как тезисы к докладу, 2010. — 11 с. Статья была прочитана на собрании персонала ИТ-компании. В статье можно проследить историю малого бизнеса (20-60 человек) в 1991-2010 годах провинциального города России. Возможно это будет интересно новым участникам малого/среднего бизнеса сегодня.
 • №19
 • 50,59 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статья Рассмотрена необходимость привлечения организацией заемного капитала, его источники, формы и виды, а так же их оценка на современном этапе развития.
 • №20
 • 164,49 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Перевод на русский язык статьи Х. Демзетца «Структура промышленности, рыночное соперничество и государственная политика» Оформлен в виде реферата.
 • №21
 • 25,81 КБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. Рожелюк, В. М. Ознаки класифікації витрат підприємства в умовах ринку [Електронний ресурс] / В. М. Рожелюк // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 193-197. В статті досліджено класифікаційні ознаки витрат в ринкових умовах за видами діяльності підприємств ринкового середовища. Визначено підходи до класифікації витрат за різними критеріями та відповідно до...
 • №22
 • 114,52 КБ
 • добавлен
 • изменен
Сборн. науч. статей студ.-выпусн. — Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политех ун-та, 2012. — 120 с. — ISBN 978-5-398-00830-2. Редакционная коллегия: В.Н. Стегний – д-р социол. наук, профессор, декан гуманитарного факультета; Е.С. Быкова – канд. экон. наук, доцент, завкафедрой «Экономика и управление на предприятии»; Л.Н. Депутатова – ассистент кафедры «Экономика и управление на...
 • №23
 • 911,19 КБ
 • добавлен
 • изменен
Сухопаров Е.Н. Анализ эффективности государственной поддержки реструктуризации промышленных предприятий // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. – 2011. – № 11. – С. 56a-58. В статье рассматривается государственная поддержка промышленных предприятий, находящихся в процессе реструктуризации предприятия. Приводится анализ эффективности мер поддержки Ульяновского автомобильного...
 • №24
 • 13,55 КБ
 • добавлен
 • изменен
Сухопаров Е.Н. Методы оценки эффективности реструктуризации // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. – 2011. – № 7. – С. 420-422. В статье приводится сопоставительный анализ использующихся для оценки эффективности реструктуризации подходов.
 • №25
 • 16,66 КБ
 • добавлен
 • изменен
Сухопаров Е.Н. Оценка эффективности реструктуризации в разрезе сфер деятельности предприятий // Вестник экономики, права и социологии. – 2011. – № 3. – С. 59-61. В статье выделяются основные сферы реструктуризации предприятия. На основе анализа российской практики оценки эффективности реструктуризации предложен набор показателей. Данный набор позволяет оценить эффективность...
 • №26
 • 14,60 КБ
 • добавлен
 • изменен
Сухопаров Е.Н. Субъектно-ориентированный подход к оценке эффективности реструктуризации // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Экономика и управление. – 2011. – № 3. – С. 76-80 В статье определено понятие реструктуризации с учетом существующих в российской практике противоречий. Зафиксирована роль целеполагания как отправной точки для...
 • №27
 • 18,23 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статья. Опубликована в Віснику Хмельницького національного університету. - 2010. - №4, Т .2. - С. 229-234. В статті висвітлюється проблема дослідження економічної безпеки з позиції відтворювального підходу. Розглядаються типи процесу відтворення на підприємстві і пропонується формалізований варіант показника відтворення як критерію економічної безпеки. Проведений аналіз...
 • №28
 • 524,65 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе Экономика предприятия (организации) #
Скажите пожалуйста, отчет о прохождении производственной практики по «Менеджменту и администрированию деятельности предприятия» здесь выложить или в разделе "Финансовый менеджмент"?
в разделе Экономика предприятия (организации) #
Может быть просто в менеджмент?
в разделе Экономика предприятия (организации) #
Я не заметила что там тоже отчеты есть.
Спасибо!
В этом разделе нет комментариев.