Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Документоведение и делопроизводство

Учебный Центр Управление Внутренних Дел Брянской области МВД России. 2007 г. - 53 с. Настоящая Инструкция разработана в целях совершенствования процесса документирования и управления технологией обработки документов, которые определяют порядок планирования и организацию учебного процесса, а так же с целью формирования документальных фондов на единой методической основе в...
 • №1
 • 209,13 КБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие для студентов очной формы обучения. - Омск: 2007. - 70 с. Содержит кратко изложенный курс лекций, список учебников и учебных пособий, которые позволят студентам усвоить содержание дисциплины в полном объеме при ее самостоятельном изучении. Введение в дисциплину. Понятие документа. Функции документа. Свойства и признаки документа. Способы и средства...
 • №2
 • 213,59 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Глосарій виконаний для студентів гуманітарного напрямку, спеціальності Документознавство та інформаційна діяльність. 5с. На українській мові. Список визначень: документ інформаційна діяльність інформація первинний документ вторинний документ конфіденційна діяльність болонський процес інформаційна культура кредитно-модульна система організації навчального процесц...
 • №3
 • 9,86 КБ
 • добавлен
 • изменен
К. : Університет «Україна», 2008. — 312 с. Це друге, перероблене і доповнене видання модульного навчального посібника, в якому висвітлено теорію та методику аналітико-синтетичної переробки документної інформації. На великій кількості прикладів розкрито методику складання бібліографічних записів за новим міждержавним стандартом ГОСТ 7.1-2003, а також методику індексування,...
 • №4
 • 374,34 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
6 тем, книжка видана для Івано-Франківського національно технічного університету нафти і газу.
 • №5
 • 68,75 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Методичний посібник. Черкаси: Східноєвропейський ун-т економіки і менеджменту, 2011. 31 с. Навчальна дисципліна „Документно-інформаційні комунікації є нормативною навчальною дисципліною, яка передбачена навчальним планом підготовки фахівців кваліфікаційного рівня „бакалавр за напрямом „Документознавство та інформаційна діяльність. „Документно-інформаційні комунікації входить...
 • №6
 • 207,66 КБ
 • добавлен
 • изменен
Учебно-методическое пособие. — М.: Профиздат, 2001. — 208 с. Пособие существенно расширяет представления о сущности понятия «документ», его видах, действиях и функциях, технологиях документной деятельности. Оно освещает также теоретические проблемы документоведения: его научный статус, место в системе наук, методы документоведческих исследований. Издание предназначено...
 • №7
 • 204,86 КБ
 • добавлен
 • изменен
Учеб.-метод. пособие. — М.: Профиздат, 2001. — 208 с. Пособие существенно расширяет представления о сущности понятия «документ», его видах, действиях и функциях, технологиях документарной деятельности. Оно освещает также теоретические проблемы документоведения: его научный статус, место в системе наук, методы документоведческих исследований. Издание предназначено студентам...
 • №8
 • 204,18 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
М.: 1977. — 84 с. Первый в СССР учебник по документоведению. На сегодняшний день - лучший, но малодоступный. Документоведение — научная дисциплина, изучающая в историческом развитии закономерности образования документов, способы их создания, становление и развитие систем документации и систем документирования. В соответствии с этим в учебном пособии излагаются понятие...
 • №9
 • 129,43 КБ
 • добавлен
 • изменен
Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде қызмет етуінің алғы шарттарының бірі – оның қоғамдық өмірдің әр алуан саласында қызмет етуі және соған орай іс қағаздарының жүргізілуі. Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығымен бекітілген Тілдерді қолдау және дамытудың мемлекеттік бағдарламасында тіл саясатын іске асырудың негізгі төрт бағыты айқындалған. Соның бірі – ресми іс...
 • №10
 • 48,32 КБ
 • добавлен
 • изменен
Вучэбна-метадычны дапаможнік. — Мінск: БДУ культуры i мастацтваў, 2007. — 77 с. Вучэбна-метадычны дапаможнік адпавядае праграме курса Дакументазнаўства. У iм даецца цэласнае ўяўленне аб сутнасцi, функцыях, відавым складзе, структуры дакументаў, якія існуюць у сістэме інфармацыйна-дакументных камунікацый. Мэта яго – аказанне дапамогi студэнтам пры засваеннi дысцыпліны...
 • №11
 • 127,25 КБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. – 140 с. В учебном пособии изложены основные правила организации и ведения делопроизводства, рассмотрены вопросы его законодательного и нормативного регулирования, составления и оформления документов, а также организации работы с документами. Учебное пособие составлено с учетом программ по другим...
 • №12
 • 148,33 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К., 2011. – 192 с. Дане видання містить конспект лекцій і зразки документів з професійно-орієнтованих навчальних дисциплін. Для студентів, які навчаються за спеціальностями з "Діловодство та інформаційна діяльність. Зміст Модуль Управлінське документознавство Вступ до управлінського документознавства Об'єкт, основні поняття, методи управлінського документознавства...
 • №13
 • 1,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Для студентів спеціальності 7.020105 – документознавство та інформаційна діяльність денної та заочної форм навчання. — Одесса: ОНПУ, 2007. — 81 с. У конспекті лекцій викладено загальні поняття інформаційних ресурсів, їх види та системи, у яких вони існують, включаючи глобальну мережу Інтернет; наведено основні відомості про документні ресурси таких соціальних інститутів як...
 • №14
 • 138,41 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
1999. Рассмотрены история развития системы государственного делопроизводства, нормативно-методическая база, основные понятия и терминология, общие правила работы с документами, информационные технологии обеспечения управленческой деятельности, включая компьютерные технологии подготовки текстовых и табличных документов.
 • №15
 • 684,71 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Учеб. пособие / С.Г. Кулешов. — К. : Альтернатива, 2012. — 490 с. В пособии раскрываются основные теоретические вопросы общего документоведения — от определения "документа" до классификации печатных изданий. Изложение учебного материала отражает авторскую концепцию, согласованную с распространенными представлениями о документе и книге, а также с исследованиями разных ученых,...
 • №16
 • 420,89 КБ
 • добавлен
 • изменен
Наукова обробка документів: Підручник. — 4-те вид. , перероб. і доп. — К.: Знання, 2006. — 334 с. Структура і зміст підручника відповідають програмі курсу "Аналітико-синтетична обробка документів" для вищих навчальних закладів. Це єдиний в-Україні підручник, у якому весь комплекс теоретичних, методичних та організаційно-практичних проблем наукової обробки документів розглянуто...
 • №17
 • 410,23 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Підручник. - 4-те вид. , перероб. і доп. — К.: Знання, 2006. — 334 с. Структура і зміст підручника відповідають програмі курсу "Аналітико-синтетична обробка документів" для вищих навчальних закладів. Це єдиний в Україні підручник, у якому весь комплекс теоретичних, методичних та організаційно-практичних проблем наукової обробки документів розглянуто як єдине ціле. Висвітлено...
 • №18
 • 425,40 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Підручник. - 8-ме вид., стер. - К.: Знання, 2008. - 459 c. Структура и содержание учебника соответствуют программе курса «Документоведение» для высших учебных заведений. Это единственный в Украине учебник, в котором весь комплекс теоретических, методических и организационно-практических проблем рассмотрен как единое целое. Раскрыты принципы классификации документов, специфика...
 • №19
 • 1,93 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Документоведение как научная дисциплина. Предмет и задачи курса. Становление и развитие документоведения. Место документоведения в системе наук. Источники в документоведении. Документ и его функции. Происхождение документа. Расширение понятия "документ". Определение документа в государственном стандарте. Социальная сущность и функции документа. Информационные свойства и...
 • №20
 • 138,83 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Рекомендуется использовать при обучении секретарей. Научный и технический текст. структурные элементы научного письменного текста и их языковое оформление. Композиция научного письменного текста. Аннотация. Реферат. Рецензия и отзыв. Список конструкций для реферативного изложения. Список глаголов, употребляющихся при аннотировании, реферировании и рецензировании. Список оценочных...
 • №21
 • 977,06 КБ
 • добавлен
 • изменен
Приложения к книге Непогода А.В., Семченко П.А. Делопроизводство компании . 190 стр. Приложения. Образцы форм документов. Примерный учредительный договор о создании полного товарищества Примерный учредительный договор о создании коммандитного товарищества (товарищества на вере) Примерный учредительный договор между участниками общества с ограниченной ответственностью Примерный...
 • №22
 • 533,34 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. для студ. спец. «Документознавство та інформаційна діяльність». — Х. : Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2010. — 57 с. Розглянуто інформаційні властивості й комунікаційні можливості документа, суть, цільове призначення, основні напрямки діяльності й етапи становлення системи документно-інформаційних комунікацій, специфіку діяльності різних...
 • №23
 • 109,19 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. — Х. : Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2011. — 52 с. Розглянуто інформаційні властивості й комунікаційні можливості документа, суть, цільове призначення, основні напрямки діяльності й етапи становлення системи документно-інформаційних комунікацій, специфіку діяльності різних документно-інформаційних інститутів, інформаційні технології інформаційного...
 • №24
 • 89,66 КБ
 • добавлен
 • изменен
СПб: Наука и техника, 2007. — 203 с. С этой книгой вы сможете быстро и эффективно создавать самые различные документы, применяемые в современном делопроизводстве. При этом приводятся правила оформления и составления документов разной направленности и назначения. По шагам описывается, как с помощью программ Word и Excel создать тот или иной документ. Немалое внимание уделяется...
 • №25
 • 36,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. – Ч. I – Белгород: Кооперативное образование, 2004. – 158 с. Учебное пособие предназначено для изучения курса Документоведение студентами специальностей Документоведение и документационное обеспечение управления и Социальная работа. Пособие содержит теоретический лекционный материал, планы лекций, контрольные вопросы, литературу по курсу, приложения,...
 • №26
 • 1,75 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Разработано в г. Красноярск. Единого автора нет. Назначение документа Настоящий Регламент определяет порядок наименования файлов каталогов по выполняемым проектам. Документ, который перечисляет и описывает по порядку этапы (шаги), которые должен предпринимать Заказчик и Исполнитель или Исполнители для выполнения процесса, с указанием требуемых шагов. Содержание:...
 • №27
 • 79,37 КБ
 • добавлен
 • изменен
Конспект лекций для студентов I курса исторического факультета Белорусского государственного университета. - 17 с. Назначение курса, источники и литература Предмет, содержание, задачи курса и методы его изучения Источники и литература Документ, его функции и способы документирования Понятия «информация» и «документ» Функции документов Способы документирования...
 • №28
 • 57,10 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Дніпропетровськ, НМетАУ, 2008 - 52 с. Праця знайомить студентів з основними поняттями, проблемами, підходами, що стосуються інформаційної безпеки та захисту інформації (ІБ та ЗІ). Засвоєння дисципліни дасть змогу зорієнтуватися у складній та суперечливій законодавчій базі ІБ та ЗІ держави, кваліфіковано оцінювати законодавчі ініціативи та нововведення у цій галузі, розробляти...
 • №29
 • 194,52 КБ
 • добавлен
 • изменен
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик/ М-во культури України, Держ. закл. «Нац. паралам. б-ка України»; наук. ред. та авт. вступ. ст. М.С. Слободяник; відп. за вип. Т.І. Вилегжаніна. – К., 2012. - 191с. Дане інформаційне видання містить структуровану інформацію про монографії, навчальні посібники, автореферати дисертацій, статті з наукових збірників, журналів, які було...
 • №30
 • 337,20 КБ
 • добавлен
 • изменен
Для того, чтобы предприятию пойти сертификацию по ISO 9001 необходимо стандартизировать и разработать ряд документов. В частности в данной раздаче один из стандартов предприятия по оформлению графических материалов пр работе в среде AutoCAD. Содержание: Введение Назначение документа Задействованные подразделения Термины и сокращения Нормативные ссылки Общие...
 • №31
 • 1,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Разработано в 2012г. Для того, чтобы предприятию пойти сертификацию по ISO 9001 необходимо стандартизировать и разработать ряд документов. В частности в данной раздаче один из стандартов предприятия по оформлению графических документов. Содержание: Введение Назначение документа Задействованные подразделения Термины и сокращения Нормативные ссылки Описание...
 • №32
 • 109,01 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник / Харк держ. акад. культури. - X.: ХДАК, 2000. - 112с. У навчальному посібнику вперше з документознавчих позицій узагальнено теоретичні знання про особливості документних потоків та масивів (ДП та М) як штучно створеної підсистеми документних комунікацій суспільства, розглянуто сутність, ознаки, властивості та структуру ДП та М закономірності їх розвитку, методи...
 • №33
 • 106,53 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. — К.: НБУВ, 2002. — 209 сии Реферування в системі наукової комунікації Виникнення та основні етапи розвитку реферування. Терміносистема науково-інформаційної діяльності. Теоретичні засади аналітико-синтетичної обробки документів. Становлення реферативної справи в Україні. Витоки вітчизняної системи...
 • №34
 • 1,67 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Методические рекомендации. — М.: Государственный архив Российской Федерации, 2012. — 51 с. (Автор не указан). Содержание: Общие положения. Составление исторических справок. Составление справочного аппарата к описи. Составление титульных листов. Составление оглавлений. Составление предисловий. Составление списков сокращенных слов. Оформление описей, составление...
 • №35
 • 550,99 КБ
 • добавлен
 • изменен
Хрестоматия по специальности 350800 «Документоведение и документационное обеспечение управления». — Владивосток: Издательство ВГУЭС, 2005. — 136 с. «Хрестоматия по документоведению» построена в соответствии с концепцией и программой курса «Документоведение», читаемого студентам, обучающихся по специальности 350800 «Документоведение и документационное обеспечение управления» и...
 • №36
 • 4,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Хрестоматия по специальности 350800 «Документоведение и документационное обеспечение управления». — Владивосток: Издательство ВГУЭС, 2005. — 280 с. «Хрестоматия по документоведению» построена в соответствии с концепцией и программой курса «Документоведение», читаемого студентам, обучающихся по специальности 350800 «Документоведение и документационное обеспечение управления» и...
 • №37
 • 667,17 КБ
 • добавлен
 • изменен
Хрестоматия по специальности 350800 «Документоведение и документационное обеспечение управления». — Владивосток: Издательство ВГУЭС, 2005. — 235 с. «Хрестоматия по документоведению» построена в соответствии с концепцией и программой курса «Документоведение», читаемого студентам, обучающихся по специальности 350800 «Документоведение и документационное обеспечение управления» и...
 • №38
 • 276,92 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник для студентів ін-тів культури / Рівн. держ. ін-т культури. - К.: Кн. палата України, 1998. - 80 с ISBN 966-7308-18-9. У посібнику висвітлюються питання, що складають теоретичний вступ до навчальної дисципліни "Документознавство": визначення поняття "документ", класифікація документів, визначення поняття "книга" у співвідношенні з поняттям "документ"....
 • №39
 • 251,44 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Учебное пособие. — М. : Рыбари; К. : Знания, 2009. — 487 с. — ISBN 978-5-93763-008-7; ISBN 978-966-346-518-0. В пособии раскрываются основные теоретические вопросы общего документоведения — от определения "документа" до классификации печатных изданий. Изложение учебного материала отражает авторскую концепцию, согласованную с распространенными представлениями о документе и...
 • №40
 • 402,58 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Конспект лекцій. – Одеса: ОНПУ, 2012. – 72 с. Для студентів напряму 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» Вступ до дисципліни Теоретичні основи документно-інформаційної діяльності Інформація як об’єкт наукового вивчення Властивості інформації Джерела інформації Документно-інформаційні ресурси та потоки Закономірності документно-інформаційних потоків:...
 • №41
 • 169,16 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе Документоведение и делопроизводство #
Замечательный сайт! Для студентов просто незаменим! Много литературы, материала. Спасибо организаторам!
в разделе Документоведение и делопроизводство #
Спасибо за прекрасный сайт, очень помогает в учебе :-)
в разделе Документоведение и делопроизводство #
Дуже Дякую!
в разделе Документоведение и делопроизводство #
Спасибо!
в разделе Документоведение и делопроизводство #
Спасибо, отличный материал=)
в разделе Документоведение и делопроизводство #
Сайт находка! Замечательная подборка литературы. СПАСИБО огромное организаторам!
в разделе Документоведение и делопроизводство #
Большое спасибо за такой прекрасный сайт, уже давно пользуюсь Вашими услугами
в разделе Документоведение и делопроизводство #
Хороший сайт. Очень полезно для студентов-заочников. Книг много разных сферах деятельности. Спасибо!
в разделе Документоведение и делопроизводство #
Хороший сайт. Побажання розвитку і накопичення матеріалів. Було б непогано побачити книгу Комової Документознавча термінологія. дуже необхідна для роботи
в разделе Документоведение и делопроизводство #
Спасибо, клёвый сайт!
в разделе Документоведение и делопроизводство #
Здоро, что есть такой сайт! Спасибо организаторам!
в разделе Документоведение и делопроизводство #
Спасибо!
в разделе Документоведение и делопроизводство #
Спасибо! Очень хороший сайт, нашла для себя много полезной информации. Жаль только, что баллы заканчиваются(
Просто улёт!тут нашла книгу, которую второй год ищу!
Спасибо большое!
В этом разделе нет комментариев.