Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Гринчуцький В.І., Карапетян Е.Т., Погріщук Б.В. Економіка підприємства

  • Файл формата djvu
  • размером 2,17 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Гринчуцький В.І., Карапетян Е.Т., Погріщук Б.В. Економіка підприємства
Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 304 с.
ISBN 978-966-364-0058-8
У навчальному посібнику розглядаються питання створення підприємств, їхні
організаційно-правові форми, економічні та юридичні аспекти функціонування й ліквідації. Ґрунтовно висвітлено засади формування та використання всіх видів ресурсів (персоналу, основних фондів та обігових коштів, нематеріальних і інвестиційних ресурсів). Значну увагу приділено інноваційним процесам, плануванню діяльності та формуванню фінансово-економічних результатів діяльності суб'єктів господарювання. Розглянуто питання рганізації виробництва, продуктивності та оплати праці, витрат на виробництво й банкрутства підприємств. У кожній темі подано питання й тести для перевірки знань, список використаної та рекомендованої літератури, які дають можливість краще засвоїти теоретичний матеріал і використати його на практиці. Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми курсу «Економіка підприємства». Призначений для студентів вищих навчальних закладів III – ІV рівнів акредитації всіх форм навчання економічних спеціальностей, а також для викладачів, керівників підприємств, менеджерів і підприємців.
Зміст
Вступ
Підприємство (організація)
Коротка характеристика та класифікація підприємств
Структура підприємства
Внутрішнє середовище підприємства
Види підприємств, їхні організаційно-правові форми
Види підприємств, які функціонують у державі
Цілі та завдання діяльності підприємства
Юридичні особи: правоздатність, реорганізація й ліквідація
Види об’єднання підприємств
Зовнішнє середовище господарювання підприємств
Структура і зміст зовнішнього середовища підприємства
Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Зовнішньоторговельний контракт
Управління підприємством
Механізм і функції управління підприємством
Управлінські технології
Організаційні структури управління підприємством
Ринок і продукція
Товарне виробництво і ринок
Державне регулювання ринку (економіки)
Суб’єкти і види підприємницької діяльності
Мале підприємництво
Державна підтримка малого підприємництва
Планування господарської діяльності
Методи та види планування
Бізнес-план
Маркетингова діяльність на підприємстві
Персонал підприємства, продуктивність, оплата праці
Персонал (кадри) підприємства
Розрахунок бюджету робочого часу
Планування чисельності працівників підприємства
Продуктивність праці, виробіток і трудомісткість
Тарифна система оплати праці
Форми й системи оплати праці
Безтарифні системи оплати праці
Планування фонду оплати праці
Основні фонди підприємства
Структура й оцінювання основних фондів
Зношення й амортизація основних фондів
Показники ефективності використання основних фондів
Обігові кошти
Склад і структура обігових коштів
Визначення потреби в обігових коштах
Показники ефективності використання обігових коштів
Нематеріальні ресурси підприємства
Поняття і види нематеріальних ресурсів
Патентно-ліцензійна діяльність підприємств
Оцінювання та амортизація нематеріальних активів підприємства
Інвестиційні ресурси підприємства
Інвестиції та інвестиційний проект
Методи оцінювання ефективності інвестиційних проектів
Оцінювання ефективності інвестиційних проектів методом дисконтування
Інноваційна діяльність
Загальна характеристика та види інноваційних процесів на підприємстві
Реалізація інноваційного процесу на підприємстві
Науково-технічна підготовка виробничих нововведень
Оцінка економічної ефективності нововведень
Виробнича потужність підприємства і виробнича програма підприємства
Виробнича потужність підприємства
Методика розрахунку виробничої потужності
План виробництва продукції
Валова і реалізована продукція
Організація виробництва та забезпечення якості продукції
Форми, типи і методи організації виробництва
Потоковий метод організації виробництва
Партіонний та індивідуальний методи організації виробництва
Організація виробництва в допоміжних і обслуговувальних підрозділах підприємства Характеристика та основні групи показників якості продукції
Витрати на виробництво та реалізацію продукції
Поняття про витрати і класифікація витрат підприємства
Собівартість продукції
Калькулювання собівартості продукції
Кошторис витрат на виробництво і реалізацію продукції
Фінансово-економічні результати діяльності підприємства
Прибуток і доходи підприємства
Механізм розподілу прибутку підприємства
Методи планування прибутку підприємства
Показники рентабельності
Неспроможність (банкрутство) підприємств
Суть банкрутства
Процедура банкрутства, запобігання банкрутству
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация