Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Маршавін Ю.М. Регулювання ринку праці України: теорія і практика системного підходу

  • Файл формата pdf
  • размером 2,97 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Маршавін Ю.М. Регулювання ринку праці України: теорія і практика системного підходу
Монографія. – К. : Альтерпрес, 2011. – 396 с.
У праці досліджуються теоретико-методологічні проблеми й особливості практичного регулювання ринку праці України. Автор розкриває генезис вітчизняного ринку праці, взаємодію механізмів його саморегуляції та зовнішнього регулювання, їх спрямованість і взаємодію. Проаналізовано мету і зміст державної політики зайнятості, механізм її реалізації на різних етапах розвитку ринкової економіки, шляхи удосконалення соціального діалогу на ринку праці. Досліджуються мотиваційно-особисті сні детермінанти формування конкурентоспроможної робочої сили. Запропоновано бачення стратегії і шляхів удосконалення економічної та інституцій-ної підсистем регулювання ринку праці, відповідних механізмів та інструментарію, їх взаємодії в умовах поглиблення глобалізаційних процесів, обґрунтована доцільність запровадження авторської концепції регулювання ринку праці.
Для науковців, освітян, профспілкових активістів, фахівців органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також аспірантів, студентів і слухачів, що вивчають економіку та ринок праці.

Зміст.
Вступ
.
Теоретичні засади регулювання ринку праці.
Соціально-економічна сутність ринку праці та його регулювання.
Генезис становлення, розвитку та регулювання ринку праці.
Особливості формування ринку праці.
та регуляторних відносин у сфері зайнятості України.
Механізм функціонування та засади регулювання ринку праці в контексті еволюції економічних теорій.
Системний підхід до регулювання ринку праці.
Економічна підсистема регулювання ринку праці.
Інноваційно-інвестиційний розвиток економіки як чинник модернізації ринку праці.
Грошово-кредитна політика у забезпеченні інвестиційних основ зайнятості населення.
Фіскально-бюджетні інструменти регулювання ринку праці.
Зовнішньоекономічні засади сприяння продуктивній зайнятості населення.
Роль підприємництва в стратегії забезпечення активної політики на ринку праці.
Функції підприємництва у сприянні зайнятості населення та особливості його становлення в Україні.
Соціально відповідальний бізнес та ринок праці.
Мале підприємництво у контексті створення нових робочих місць.
Форми і методи залучення до підприємництва і самозайнятості безробітних громадян.
Інституційна підсистема регулювання ринку праці.
Методологія інституційного регулювання ринку праці.
Нормативно-правовий та організаційно-економічний механізми регулювання трансформаційних процесів на ринку праці.
Державне соціальне страхування на випадок безробіття в системі регулювання ринку праці України.
Професійне навчання безробітних як засіб підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.
Пріоритети розвитку регулюючої системи в умовах інтеграції національної економіки в глобальний економічний простір.
Розвиток підприємництва в механізмі реалізації активної політики на ринку праці.
Підвищення ролі маркетингу робочої сили в розвитку трудового потенціалу.
Посилення мотиваційної основи продуктивної зайнятості населення.
Напрями удосконалення соціального діалогу на ринку праці.
Імперативи розвитку системи регулювання ринку праці України в умовах глобальної економіки.
Висновки.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация