Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права
Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
Вступ
Загальна характеристика правознавства як юридичної науки: поняття, предмет, функції та структура;
Порівняльне правознавство як напрямок сучасної юридичної науки;
Поняття, предмет і структура теорії держави і права;
Теорія держави і права в системі юридичних наук;
Методологія, функції теорії держави і права. Роль цієї науки у підготовці юриста;
Відмінність державної влади від влади первісного однорідного суспільства;
Багатоманітність підходів у визначені держави. Поняття держави та її основні ознаки;
Сутність теорій виникнення держави, причини багатоманітності концепцій. Сучасні теорії виникнення держав;
Причини виникнення держав;
Публічна політична влада. Основні ознаки влади. Спільність і відмінність політичної і державної влади;
Поняття функцій держави, їхня класифікація. Функції сучасної Української держави;
Тенденції якісної зміни змісту діяльності держави. Характеристика концепцій держави (деспотична, поліцейська, соціологічна, легістська, правова, ліберальна держава, держава-арбітр та інші);
Типологія держав. Історичні типи держав: сутність, характеристика рабовласницької, феодальної, буржуазної, соціалістичної держав, держави соціальної демократії;
Правові форми діяльності державу їхні види;
Форма держави: поняття, елементи, значимість знань про форми держави
Форма державного правління. Тенденції розвитку держав за формою державного правління;
Форма державного устрою. Основні напрямки розбудови держав за формою державного устрою;
Форма державного (політичного) режиму. Якісні зміни державного режиму у світовому державотворенню;
Форма Української держави за Конституцією України;
Механізм і апарат держави: поняття, структура;
Принципи організації і діяльності державного апарату;
Органи держави: поняття, ознаки, види. Правове закріплення їхньої діяльності;
Система державних органів за Конституцією України;
Громадянське суспільство: поняття, загальні риси, його роль у розвитку людини;
Держава і громадянське суспільство;
Правова держава: поняття, ознаки;
Проблеми розвитку правової держави;
Політична система суспільства: поняття, структура;
Держава у політичній системі суспільства;
Громадські організації і політичні партії у політичній системі суспільства. Взаємодія держави з іншими елементами політичної системи;
Права людини: поняття, види. Міжнародне-правові стандарти в галузі прав людини;
Правовий статус особи: поняття, види. Конституційне закріплення прав людини в Україні;
Основні характеристики Української держави за Конституцією України. Україна як правова держава;
Загальна характеристика місцевого самоуправління в Україні. Закон України "Про місцеве самоврядування ";
Основні форми та інститути демократії в Україні (референдуми, народне обговорення);
Конституція України, її основні риси, місце і роль у системі нормативно" правових актів України;
Плюралізм у праві;
Поняття, ознаки і суть права;
Поняття суб'єктивного та об'єктивного юридичного, публічного і приватного права;
Принципи права: поняття, види та їхня роль у регулюванні суспільних відносин;
Цінність і значимість права;
Загальна характеристика концепцій розуміння права;
Функції права та їх класифікація. Основні напрямки розвитку і впливу права на сучасне суспільство;
Об'єктивна необхідність права і його взаємозв 'язок з державою;
Соціальні норми: загальне поняття і види. Відмінність норми права від інших соціальних норм;
Співвідношення норм моралі та норм права. Норми поведінки у первісному суспільстві;
Норми права: поняття, ознаки та їх класифікація;
Структура норм права. Види диспозицій, гіпотез, санкцій. Значимість знань про її структуру;
Форми викладу правових норм у статтях нормативно-правових актів;
Співвідношення права та інших соціальних явищ (політики, економіки, держави, суспільства);
Форми (джерела) права: поняття, види;
Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, види. Тенденції розвитку законодавства в Україні;
Поняття і місце нормативно-правового акту в системі джерел права;
Поняття закону, його основні ознаки та види. Закони України;
Підзаконні нормативно'Правові акти України: поняття, види, їх значимість у правовому регулюванні;
Дія нормативно -правових актів за територією, за колом осіб і у часі. Зворотна сила закону;
Система права: поняття, основні риси, структурні елементи;
Правова система суспільства: поняття, склад, фактори їх формування і розвитку;
Загальна характеристика основних правових систем сучасності;
Характеристика романо-германської правової сім'ї: джерела: структура, загальний понятійний матеріал, принципи, країни цієї сім'ї;
Мусульманське право у сучасних правових системах;
Особливості розвитку англо-американської правової системи;
Загальна характеристика країн сім'ї традиційного права;
Галузі права: поняття, критерії розмежування галузей права, класифікація;
Інститут права, його сутність та види;
Система законодавства: поняття, структура. Співвідношення системи права і системи законодавства;
Систематизація законодавства: поняття, мета, форми та значимість для юридичної практики;
Законодавча техніка: поняття, основні вимоги
Сутність, основні ознаки та форми реалізації норм права;
Застосування норм права: поняття, ознаки, підстави. Значимість форми застосування для суспільного життя;
Стадії застосування правових норм. Вимоги правильного застосування правових норм;
Правозастосовчі акти: поняття, види, їхня відмінність від нормативно-правових актів. Вимоги до оформлення правозастосовчих актів;
Застосування правових норм за аналогією в разі прогалин у законодавстві (аналогія закону, аналогія права);
Поняття та основні риси тлумачення норм права;
Способи та види тлумачення норм права;
Акти офіційного тлумачення норм права: поняття, ознаки, види (інтерпретаційні акти);
Співвідношення нормативно-правових актів з актами тлумачення і застосування права;
Поняття правотворчості, функції, принципи і види. Основні стадії правотворчого процесу;

Правові відносини: сутність, ознаки, види, елементи;
Характеристика елементів правовідносин (суб'єкти, об'єкти та зміст правовідносин);
Сутність правосуб'ектності (правоздатність, дієздатність, деліктоздатність)
Державні організації, органи, громадські об'єднання як суб'єкти правовідносин. Поняття юридичної особи;
Юридичні факти: поняття, види та їхня роль у правовідносинах;
Законність: поняття, принципи, гаранти її забезпечення. Взаємозв'язок правопорядку і законності;
Поняття, ознаки і види правомірної поведінки;
Правопорушення: поняття, ознаки, види;
Склад і причини правопорушень;
Поняття, ознаки та підстави юридичної відповідальності;
Види юридичної відповідальності;
Поняття, структура, класифікація правосвідомості;
Правова культура: поняття, структура, перспективи розвитку;
Правове регулювання: поняття, види, стадії;
Механізм правового регулювання та його елементи;
Ефективність правового регулювання та шляхи його підвищення;
Список використаної літератури
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация