Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Зеркалов Д.В. Охорона працi в галузi

Зеркалов Д.В. Охорона працi в галузi
Навчальний посібник. — К.: Основа, 2011. — 551 с.
Викладено основні положення міжнародних і державних норм щодо ефективного управління охороною праці відповідно до типової навчальної програми однойменної нормативної дисципліни.
Навчальний посібник містить загальні вимоги з усіх питань охорони праці підприємства в різних видах промислової та економічної діяльності.
Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів всіх спеціальностей фахівців. Може бути використаний слухачами курсів підвищення кваліфікації, а також державними службовцями і працівниками підприємств.
Зміст
Вступ.
Предмет і зміст дисципліни «Охорона праці в галузі», її зв'язок з іншими дисциплінами.
Нова навчальна програма «Охорона праці в галузі».
Список скорочень.
Міжнародні норми і законодавство України в галузі охорони праці
Стан безпеки праці в світі.
Соціальний діалог в Європейському Союзі й Україна.
Міжнародний стандарт 8А 8000 «Соціальна відповідальність».
Міжнародний стандарт І80 26000 «Настанова по соціальній відповідальності».
Основні принципи та впровадження соціальної відповідальності.
Законодавство Євросоюзу з охорони праці.
Міжнародна Організація Праці (МОП).
Європейський Союз (ЄС).
Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ).
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).
Співдружність Незалежних Держав (СНД).
Основні Конвенції МОП в галузі охорони праціі.
Соціальний діалог в Україні.
Безпека праці в Україні.
Основні законодавчі та нормативно-правові акти про охорону праці.
Система управління охороною праці в організації
Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (СУОП).
Настанова з систем управління охороною праці. МОП-СУОП 2001. ІЬ0-08Н 2001.
Система менеджменту охорони праці та промислової безпеки.
Розробка системи управління охороною праці (СУОП).
Запровадження галузевої Системи управління охороною праці на підприємствах.
Системи менеджменту гігієни і безпеки праці. 0Н8А8 18001: 2007 123.
Політика в галузі охорони праці.
Ефективність функціональної структури СУОП.
Плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій й аварій.
ункціональні обов'язкі з охорони праці керівників, посадових осіб і фахівців підприємства.
Оцінка стану безпеки праці в організації.
Стимулювання за досягнуті результати.
Порядок заохочення працюючих за дотримання вимог охорони праці.
Проведення внутрішнього аудиту.
Опрацювання програми поліпшення стану умов і безпеки праці.
Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.
Підготовка документів для визначення та обліку шкідливих і небезпечних виробничих факторів.
Підготовка документів для оцінки ступеня професійного ризику виробництва.
Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідуванн6я нещасних випадків
Класифікація нещасних випадків і взяття їх на облік.
Розслідування та облік нещасних випадків.
Огляд місця, де стався нещасний випадок.
Опитування потерпілого, свідків та посадових осіб.
Визначення причин нещасного випадку.
Методи дослідження виробничого травматизму.
Шляхи попередження травматизму.
Засоби захисту, що застосовуються для попередження нещасних випадків на виробництві.
Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності, актуальні проблеми в наукових дослідженнях
Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу .
Загальні вимоги безпеки в галузі до виробничого обладнання та технологічних процесів.
Проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Вимоги безпеки до місць виконання робіт.
Безпека праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин (Витяг з НПАОП 0.00-1.31-99).
Нормування шкідливих речовин в повітрі робочої зони.
Організація безпечної роботи електроустановок.
Особливості заходів електробезпеки на підприємствах.
Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень.
Утримання території підприємств.
Особливості безпеки праці під час вантажно-розвантажувальних робіт.
Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем опалення, вентиляції і кондиціювання повітря.
Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці.
Загальні заходи та засоби нормалізації мікроклімату та теплозахисту.
Важкість праці: Динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці.

Актуальні проблеми охорони праці
Основні положення Загальнодержавної цільовий програмі поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки.
Національна Стратегія поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища (Пропозиція ФПУ Кабінету Міністрів України).
Основні заходи пожежної профілактики об'єктах
Категорії приміщень і будівель за вибухопожежною і пожежною небезпекою.
Класифікація вибухо- і пожежонебезпечних зон.
Класифікація будівель і споруд за ступенем вогнестійкості.
Протипожежні перешкоди.
Основні причини винекнення горючого середовища і загорання в електричному устаткуванні.
Утримання евакуаційних шляхів і виходів.
Експертиза проектної документації на пожежну безпеку.
Державний пожежний нагляд.
Первинні засоби гасіння пожеж.
Пожежна техніка.
Оснащення об'єктів первинними засобами пожежогасіння.
Протипожежне водопостачання.
Системи протидимного захисту.
Система пожежної сигналізації.
Системи оповіщення про пожежу, засоби зв'язку.
Забезпечення безпечної евакуації персоналу.
Попередження пожеж та вибухів.
Загальні вимоги пожежної безпеки.
Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві
Органи державного нагляду за охороною праці. Основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
Контроль стану умов праці.
Методика контролю стану умов праці.
Підготовка підприємства до комплексної перевірки стану охорони праці.
Перелік питань для перевірки стану охорони праці на робочих місцях.
Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види страхування.
Суб'єкти та об'єкти страхування. Види страхування. Страховий ризик і страховий випадок.
Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Правління Фонду. Виконавча дирекція Фонду.
Страхові експерти з охорони праці, їх функції і повноваження
Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів.
Джерела фінансування Фонду.
Страхові тарифи.
Страхові виплати.
Обов'язки та права суб'єктів страхування від нещасних випадків.
Обов'язки Фонду. Права та обов'язки застрахованої особи. Права та обов'язки роботодавця як страхувальника.
Профілактика нещасних випадків.
Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

Додатки
Основні терміни та їх визначення.
Короткий перелік необхідної документації з питань охорони праці, яка повинна бути прийнята і затверджена на кожному підприємстві, організації, установі.
Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд України).
Рекомендації Федерації профспілок України щодо змісту розділу «Охорона праці» у коллективному договорі.
Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві НПАОП 0.00-6.02-04 (витяг).
Акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом (Форма Н-1).
Акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася) (Форма Н-5).
Акт про нещасний випадок на підприємстві, не пов'язаний з виробництвом (Форма НПВ)
Карта обліку професійного захворювання (отруєння) (Форма П-5).
Типова навчальна програма «Охорона праці в галузі».
Література.
Зміст.
  • Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.
  • С условиями приобретения этих материалов можно ознакомиться здесь.