Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Кочерган М.П. Загальне мовознавство

Кочерган М.П. Загальне мовознавство
Навчальний посібник. Видання 2-ге, виправлене і доповнене.
Видавничий центр «Академія» ,Київ, 66с.
Мовознавство як наука. Загальне мовознавство як навчальна дисципліна.
Історія мовознавства.
Предмет мовознавства.
Зміст і основні завдання загального.
мовознавства.
Місце мовознавства в системі наук.
Прикладне мовознавство.
Історія лінгвістичної думки до XIX ст.
Мовознавство в Давній Індії.
Давньокитайське мовознавство.
Мовознавство в Давній Греції та Римі.
Давнє арабське мовознавство.
Європейське мовознавство епохи.
середньовіччя і Відродження.
Українське мовознавство XI — XVIII ст.
Зародження порівняльно-історичного мовознавства.
Передвісники порівняльно-історичного мовознавства.
Основоположники порівняльно-історичного мовознавства.
Лінгвістичні погляди.
Вільгельма фон Гумбольдта.
Основні напрями в мовознавстві другої половини XIX ст.
Натуралістичний (біологічний) напрям у порівняльно-історичному мовознавстві.
Психологічний напрям.
Молодограматизм.
Пошуки нового підходу до вивчення мови наприкінці XIX — на початку XX ст. Школа «слів і речей».
Школа естетичного ідеалізму Неолінгвістика.
Казанська лінгвістична школа.
І. О. Бодуен де Куртене.
Соціологічний напрям.
Лінгвістична концепція.
Фердинанда де Соссюра.
Структуралізм і генеративізм.
Історичні й методологічні.
основи структуралізму.
Празька лінгвістична школа.
Копенгагенський.
структуралізм (глосематика).
Американський структуралізм (дескриптивізм).
Генеративізм.
Неогумбольдтіанство.
Європейське неогумбольдтіанство.
Американське неогумбольдтіанство.
Мовознавство в СРСР.
Мовознавство 20—40-х років XX ст. .
Мовознавство 50—80-х років XX ст. .
Українське мовознавство.
—80-х років XX ст.
Мовознавство на сучасному етапі.
Когнітивна лінгвістика.
Функціональна лінгвістика.
Лінгвістика тексту.
Комунікативна лінгвістика.
Теорія мови.
Знакова природа мови.
Поняття про знак.
і знакову систему мови.
Типологія знаків.
Структура знака.
Специфіка мовного знака.
Своєрідність мови як знакової системи.
Знаковість і одиниці мови.
Мова і несловесні форми.
спілкування (паралінгвістика.
і паракінесика).
Мова і мислення.
Проблема співвідношення мови.
і мислення.
Психофізичні основи зв'язку мови.
і мислення. Внутрішнє мовлення.
і мислення.
Роль мови у процесі пізнання.
Мова і мовлення.
З історії вивчення проблеми.
мови і мовлення.
Сучасні уявлення про співвідношення мови і мовлення.
Структура мов.
Системний характер мови.
Парадигматичні, синтагматичні.
й ієрархічні відношення.
між мовними одиницями.
Структура мови.
.
Основні й проміжні рівні мови.
Теорія ізоморфізму.
й ієрархії рівнів мови.
Своєрідність системності мови.
Співвідношення системних.
і несистемних явищ у мові.
Система і норма.
Фонологічна система мови.
Передумови фонології.
Поняття фонеми.
Фонеми в парадигматиці й синтагматиці.
Поняття фонологічної системи.
Фонологічні школи.
Граматична система мови Граматика. Граматичне значення.
Граматичні категорії.
Морфологічний рівень.
Синтаксичний рівень.
Лексико-семантична система мови Поняття лексико-семантичної системи 26Парадигматичні відношення.
Синтагматичні відношення.
Епідигматичні відношення.
Проміжні рівні мови Морфонологічний.
проміжний рівень мови.
Словотвірний проміжний рівень мови.
Фразеологічний проміжний рівень мови.
Мова і суспільство.
Суспільна природа мови.
Суспільні функції мови.
Соціальна зумовленість мовних явищ. Суспільний характер мовної норми.
Мова як символ соціальної солідарності.
Залежність стану мови.
від стану суспільства.
Мова як найважливіша етнічна ознака.
Мова, нація і держава.
Мова і культура.
Соціолінгвістика, її предмет,
завдання і проблеми.
Інтерлінгвістика.
Мова та історія (розвиток мови).
Мова як явище, що історично розвивається. Синхронія і діахронія.
Зовнішні причини мовних змін.
Внутрішні причини мовних змін.
Темпи мовних змін.
Питання про прогрес у розвитку мов.
Методологія.
Методи дослідження мови.
мовознавства тт.
Поняття про методи.
наукового дослідження.
Вихідні прийоми наукового.
аналізу мовного матеріалу.
Описовий метод.
Порівняльно-історичний метод.
Метод лінгвістичної географії.
Зіставний метод.
Структурний метод.
Соціолінгвістичн.
і психолінгвістичні методи.
Застосування математичних методів.
у мовознавстві.
Література.
Короткий термінологічний словник.
Предметний покажчик.
Покажчик мов.
Іменний покажчик.
  • Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.
  • С условиями приобретения этих материалов можно ознакомиться здесь.