Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Шпори_соціологія

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Шпори_соціологія
9 стор.
Вступ до соціології
Предмет та обєкт вивчення соціології. Наукові дискусії навколо предмету соціології.
Сутність "соціального" як ключової соціологічної категорії.
Особливості соціологічного знання, рівні його формування.
Сутність понять "соціальні відносини", "соціальне явище", "соціальний процес", "соціальний закон", їх взаємозв'язок.
Соціальні закони, їх класифікація".
Закони, дію яких потрібно враховувати при регулюванні соціальних процесів.
Сутність основних функцій соціології.
Роль і завдання соціології в соціальному реформуванні українського суспільства.
Місце соціології у професійній підготовці молоді.
Історія становлення і розвитку соціології.
Особливість протосоціологічного знання, його основні форми.
Головні соціально-пізнавальні здобутки Демокрита, виокремлення ним двох видів пізнання.
Демокрит та Геракліт про роль потреби у житті людини.
Платон про людські пристрасті, егоїзм та суспільну структуру;
Аристотель про сенс і спосіб життя, організацію дозвілля та інші соціальні проблеми.
Аристотель та Сократ про соціальну роль спілкування у житті людини.
Соціологічне розуміння суспільства філософами середньовіччя
Передумови появи і етапи розвитку офіційної соціології.
Методологічні основи та спрямованість позитивістської соціології А. Сен-Сймона та О. Конта.
Класифікація наук та структурування соціологічного знання О. Контом.
Контівський закон трьох-стадій розвитку людського інтелекту, його місце в системі соціологічного знання.
Соціальна значущість закону поділу та кооперації праці, за О. Контом.
Значення праць О. Конта для розвитку соціології.
Загальна теорія систем Г. Спенсера, її місце у вченні про суспільство.
Внення Г.Спенсера про соціальні-інститути.
Особливості трактування Е.Дюркгеймом предмету соціології, її методики.
Сутність теорії суспільства запропонованої Е. Дюркгеймом.
Вивчення аномії, соціальної нерівності і соціальної солідарності Е.Дюркгеймом.
О.Трактування Е. Дюркгеймом сутності і ролі закону поділу і кооперації праці.
Предмет та завдання розуміючої соціології М. Вебера.
Веберівське тлумачення закону поділу праці і наслідків його дії.
Соціальні дії і їх класифікація, за М. Вебером.
Основні елементи методології М. Вебера і зв'язок її з іншими науками.
Особливості і значення для соціології теорії К. Маркса.
Внесок К. Маркса в удосконалення методики соціологічного дослідження
Особливості і завдання соціології, за Г. Зіммелем.
Принципові особливості соціологічного пізнання, за М. Вебером та Г. Зіммелем
Роль взаємодії у життєдіяльності суспільства, за Г. Зіммелем.
Порівняльний аналіз оцінок різних видів праці, за Г. Зіммелем та за К.Марксом.
Багаторівневість соціологічної науки, за Ф. Тьоннісом.
Сутність теорії функціоналізму Г. Парсона.
Емпірична соціологія, зміст основних етапів її розвитку.
Індустріальна соціологія та проблеми, що досліджуються у її межах.
Вивчення Ф. Тейлором соціального явища "рестрикції" і способів його регулювання.
Основні принципи і спрямування концепції "економічної людини".
Соціологічна сутність адміністративної доктрини А. Файоля.
Доктрина Г. Форда, соціальні наслідки її реалізації.
Принципи досягнення максимальної ефективності людської діяльності Г.Емерсона та Г. Черча.
Доктрина "людських стосунків" Е. Мейо.
Порівняльний аналіз концепцій "економічної людини" . Ф.Тейлора і "соціальної" Е.Мейо.
Мікросоціологічна концепція та завдання "наскрізної науки" Дж.Морено.
Теорія ієрархії людських потреб А. Маслоу
Теорія "управління через співучасть" Д. Макгрегора.
Теорія "збагачення праці" Ф.Херцберга, найважливіший її соціологічний постулат.
Теорія "постіндустріального суспільства".
Теорія "якості життя".
І.Франко про предмет і завдання соціології
Соціологічне учення В.Лесевича
Драгоманов як один із фундаторів української соціології, тлумачення ним прогресу.
Українські вчені М.Костомаров, В.Винниченко, С.Рудницький, О.Потебня, В. Антонович про соціологічну сутність понять "народ", "народність", "нація".
Соціологічні міркування П.Куліша про місто і село, сутність його теорії "хуторянства".
Вплив вчення О.Конта та Г.Спенсера на формування соціологічних поглядів Ф.Вовка, І.Лучинського, І.Оршанського та інших українських вчених.
О. Стронін про пірамідальну будову суспільства.
Соціологічне вивчення економічних відносин С.Подолинським, М.Зібером, М.Туган-Барановським.
М.Ковалевський, М.Грот, Б.Кістяківський про об'єкт та предмет –науки соціології, про проблеми розвитку суспільства.
Вчення М. Шаповала про суспільство та соціальні групи.
М.Гредескул про потреби людини, їх соціальну роль і способи вдоволення.
А.Звоницька та.С.Дністрянський про соціальні зв'язки, тлумачення ними понять "спільноти", "спільність".
Соціологічні дослідження політичних відносин Д.Донцовим, В.Липинським.
Особливості і зміст основних етапів становлення соціології в Україні.
Суспільство як соціальна система, його соціальна структура.
Суспільство як соціальна система та соціальне явище.
Основні ознаки суспільства.
Типологія суспільства.
Характерні особливості сучасного (постіндустріального) суспільства і, зокрема, українського.
Причини та шляхи розвитку суспільства. Особливості розвитку українського суспільства.
Основні теоретико-методологічні підходи трактування сутності суспільства.
Суспільство як наслідок дій індивідів.
Поняття соціальної структури суспільства, її складових.
Група як складова соціальної структури суспільства. Класифікація груп.
Соціальні відносини, їх роль у формуванні соціальної структури.
Аналіз соціальної структури суспільства в історії соціології.
Ознаки соціальних інститутів та умови успішного їхнього функціонування.
Поняття соціального інституту, його види.
Роль та функції соціальних інститутів у життєдіяльності суспільства. Поняття аномії.
Інституалізація, її ознаки. Способи розвитку соціальних інститутів.
Найважливіші соціальні, інститути сучасного українського суспільства, проблеми їхньої взаємодії.
Соціологічне тлумачення соціальної організації, її структури.
Сутність теорії соціально стратифікації.
Історичні типи стратифікації
Основні чинники та критерії соціальної стратифікації.
Соціальна нерівність як основа стратифікації.
Теорія соціального статусу в концепції соціальної стратифікації.
Сутність та роль середнього класу у стабілізації суспільства.
Сутність процесу соціальної мобільності, її види.
Сутність процесу маргіналізації, особливості його в Україні.
Соціальний контроль, його складові
Громадська думка як елемент соціального контролю
Норми як обмеження у поведінці людини
Особистість у системі соціальних зв'язків
Особистість як об'єкт і суб'єкт соціальних відносин.
Соціальний статус та соціальна роль особистості.
Соціологія конфлікту.
Конфлікт як соціальне явище.
Становлення та розвиток соціології конфлікту.
Структура соціального конфлікту.
Функції соціального конфлікту, його позитивні і негативні наслідки
Об'єктивні та суб'єктивні причини соціальних конфліктів.
Основні стадії розвитку соціального конфлікту.
Економічна соціологія.
Предмет та об'єкт економічної соціології, її місцеву загальній системі соціологічного знання.
Взаємозв'язок економічної та соціальної сфер суспільства. Соціальні функції економіки.
Економіка як соціальний інститут, його функції.
Сутність соціального механізму економічного розвитку.
Соціологія праці та управління.
Предмет соціології праці та управління, його складові.
Особливості соціально-трудових відносин, їх класифікація.
Соціологічна сутність категорій "зміст праці" та "характер праці
Основні види соціальних процесів у трудовій сфері.
Праця як соціальний"процес, її види
Ставлення до праці, його об'єктивні та суб'єктивні чинники та показники.
Цінності праці. Види ціннісної орієнтації у сфері праці.
Механізм мотивації праці.
Трудова поведінка, її форми.
Співвідношення понять "управління" та "керівництво". Методи та стилі керівництва
Сутність соціальних технологій, їх роль в управлінні соціальними процесами.
Соціологія політики.
Предмет та структура соціології політики.
Політика як соціальний інститут, його функції.
Політичні рухи, їх типологія
Соціологія релігії.
Предмет соціології релігії, особливості соціологічного вивчення релігії.
Релігія як соціальний інститут, ефективність його функцій.
Історичні типи релігійних вірувань, завдання соціології у дослідженні їхнього співіснування.
Соціологічна оцінка сакралізації та секуляризації.
Сучасні релігійні ситуації в Україні.
Організаційна структура соціологічної роботи в Україні і проведення соціологічних досліджень.
Організаційна структура соціологічної роботи в Україні.
Призначення соціологічної асоціації, її структура та завдання
Поняття соціологічного дослідження, його завдання.
Поняття прбцедури, методології методики і техніки соціологічного дослідження.
Соціологічні методи і способи дослідження.
Види соціологічного дослідження, їх призначення.
Етапи організації соціологічного дослідження.
Програма соціологічного дослідження, її структура.
Поняття проблеми, значення її правильного формулювання і обгрунтування в організації соціологічного дослідження.
Мета і завдання соціологічного дослідження
Роль гіпотез в організації соціологічного дослідження, їх види.
Сутність і призначення процедури "логічного аналізу понять".
Генеральна і вибіркова сукупність, порядок їх визначення.
Соціологічні документи, їх класифікація.
Методи аналізу соціологічних документів.
Соціологічне спостереження, його види.
Експеримент, його види. Призначення соціального експерименту
Соціологічне опитування, його різновиди.
Запитання в анкетуванні, порядок їх формування і види.
Анкетування, структура анкети.
Вимоги до анкетера.
Інтерв'ю, його види.
Експертиза, її призначення.
Функції і способи добору експертів.
Професійна атестація як різновид соціальної експертизи, її функції.
Тестування, його призначення. Види тестів.
Процедура шкалування, порядок розробки шкали.
Види шкал, їхні перетворення
Призначення індексації. Види індексів.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация