Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №20 (231) Частина 3

  • Файл формата pdf
  • размером 2,37 МБ
Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №20 (231) Частина 3
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 325 с. — ISSN 2227-2844.
Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С.
Зміст.
Тенденції розвитку вищої та професійної освіти: виклики XXI ст.
Павлова О. В. Роль преподавателя в обучении чтению как коммуникативной деятельности.
Панагушина О. Є. Управління соціально-педагогічною роботою у середовищі учнівської молоді.
Полетаева М. И. Использование новых технологий в процессе обучения иностранному языку в профильном вузе с целью повышения качества образования.
Посторонко А. І. Використання модульної системи навчання при підготовці інженерів-педагогів хімічного напрямку.
Рідей Н. М., Строкаль В. П. Теоретичні аспекти формування професійно-практичної компетентності екологів.
Рум’янцева К. Є. Методичні умови підготовки майбутніх економістів до розв’язування фахових завдань на заняттях з вищої математики.
Сердюкова Т. І. Формування комунікативної компетентності студентів.
Скоробогатова М. Р. Современные тенденции и проблемы развития системы высшего педагогического образования Украины.
Смирнов Д. В. Самореализация педагога в дополнительном профессиональном туристско-краеведческом образовании.
Сморочинська О. О. Типові сфери спілкування як основа формування соціокультурної компетенції майбутніх судноводіїв.
Стародубцева Е. А. Использование метода кейс-стади в рамках профессионально-ориентированного обучения иностранному языку студентов экономических специальностей.
Стецюк К. В. Парадигма культури в екологічній освіті.
Ступак О. Ю. Місце і роль студентського самоврядування у діяльності педагогічного університету.
Сущенко О. Г. Розвиток професійної рефлексії майбутніх педагогів у процесі фахової підготовки.
Тараріна О. В. Методологічні засади дослідження проблеми формування демократичної культури.
Тархан Л. З. Дидактическая деятельность будущих инженеров-педагогов в процессе профессионального обучения.
Тен Е. П. Экспериментальная проверка эффективности использования мультимедийных лекций по дисциплине Профессиональная педагогика.
Ткачук Т. С. Гуманістичні цінності в життєвій філософії студентської молоді.
Торбенко І. О. Категорія соціальної відповідальності у світлі проблеми формування соціально-професійної позиції студентів юридичних спеціальностей.
Федорчук А. Л. Готовність майбутнього вчителя інформатики до роботи в класах фізико-математичного профілю.
Фіногєєва Т. Є. Модель організації самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів з використанням системи пізнавальних завдань.
Чжай Ши. Особенности процесса формирования мироотношения студентов музыкально-педагогических спеціальностей.
Чжу Цзюнцяо. Подготовка будущего преподавателя по классу вокала высшем учебном заведении художественного направления.
Чжуан Гуань. Проблема творчества в психолого-педагогических исследованиях.
Шехавцова С. О. Становлення суб’єктності студента до професійно-педагогічної діяльності.
Шмалєй С. В. Духовно-моральні орієнтири у формуванні екологічної культури майбутнього вчителя біології.
Щепеткина И. В. Структурно-функциональная модель эколого-правового воспитания студентов в образовательном процессе вуза.
Щука Г. П. Формування змісту освіти майбутніх фахівців сфери туризму: дотримання відбору навчального матеріалу.
Якімів Ю. Ю. Обґрунтування технології підготовки майбутнього вчителя до застосування комп’ютерних програм у професійній діяльності.
Історія педагогіки.
Бао Шаожун. Из истории развития вокального искусства.
Бельмаз Я. М. Соціально-історична обумовленість підвищення інтересу до професійного розвитку викладачів вищої школи у Великій Британії та США у 90-х роках XX –
початку XXI століть.
Ван Цзянь Шу. Вокальне виконавство як специфічна творча діяльність.
Дьоміна В. В. Формування педагогічних поглядів майбутніх учителів в епістолярній спадщині Василя Сухомлинського.
Жорова І. Я. Ціннісні пріоритети розвитку післядипломної освіти педагогів під час Великої Вітчизняної війни в УРСР.
Киричок А. С. Вимоги до духовно-моральних якостей педагогів в оцінці Христини Алчевської.
Костылева Е. В. Цивилизационный подход и принцип диалога культур как методологический инструментарий историко-педагогического исследования.
Кравченко О. О. Передумови виникнення пролетарських культурно-просвітницьких організацій.
Кулишева О. О. Православ’я як світоглядна основа педагогічних концепцій діячів братських шкіл.
Литвиненко О. В. Історичний аналіз поняття проектування в професійно-педагогічній діяльності викладача ВНЗ.
Лях О. В. Становлення форм інтернаціонального виховання у загальноосвітніх школах України у XX столітті.
Майструк О. М. Василь Каразін і Міністерство народного просвітництва.
Матрос О. О. І. В. Лучицький у змаганнях за українську мову.
Меттини Э. Социальный заказ в воспитании двадцатых годов прошлого века: опыт А. С. Макаренко в борьбе с беспризорностью.
Москальова О. С. Роль самостійної роботи в підготовці майбутніх учителів математики у вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина XX ст.).
Невмержицька О. В. Аксіологічне становлення особистості в аксіоцентризмі та пайдоцентризмі.
Харченко С. Я. Ідеї Конфуція у сучасній освіті Китаю.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация