Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №20 (231) Частина 2

  • Файл формата pdf
  • размером 2,47 МБ
Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №20 (231) Частина 2
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 330 с. — ISSN 2227-2844.
Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С.
Зміст.
Тенденції розвитку вищої та професійної освіти: виклики XXI ст.
Артамонова Е. И. Приоритеты образовательной политики России в европейском пространстве высшего образования.
Бєлкіна С. Д. Педагогічні умови формування інформаційно-технологічної культури студентів інженерних спеціальностей.
Булейко О. І. Роль інформаційних процесів та технологій в економіці: проблеми впровадження та шляхи їх вирішення.
Булейко О. І., Іванова Т. В. Професійна компетентність педагога вищої школи
Бурдейна Л. І., Гусак Л. П. Використання інтерактивних технологій у процесі вивчення циклу математичних дисциплін студентами вищих навчальних закладів
торговельно-економічного профілю.
Вовк В. М. Значение фактора «преемственность» в обеспечении эффективности физического воспитания ученической и студенческой молодежи.
Волков В. А. Психолого-педагогические условия формирования ценностных ориентаций современной студенческой молодежи.
Горина Л. М. Профессиональная компетентность студентов-программистов как ключевой момент в активизации их обучения английскому языку.
Гривнак Б. Л. Вища освіта в сучасному суспільстві – якою їй бути?
Губаренко О. М. Підвищення якості самостійної роботи студентів як управлінська ситуація у ВНЗ.
Гулай О. І. Умови та фактори формування мотивації навчання.
Гусак Л. П., Бурдейна Л. І. Актуалізація навчання вищої математики у системі підготовки фахівців економічного профілю.
Давидова Ж. В. Теоретичні засади формування духовно-ціннісних орієнтацій студентів у педагогічному процесі ВНЗ.
Дмитренко Т. А. Личность педагога и его профессиональная компетентность в контексте ценностных приоритетов языкового образования.
Дутка Г. Я. Методологічні основи фундаменталізації математичної підготовки економістів.
Дяченко М. Д. Критерії актуалізації творчої індивідуальності майбутнього журналіста в процесі професійної підготовки.
Жидких Т. М. Провідні підходи до управління вищим навчальним закладом у світлі науки про управління соціальними організаціями.
Зеленько О. А. Про особистість викладача вишу в умовах демократизації України.
Зюзіна Т. О. Еволюція концепцій змісту навчальної літератури з культурологічних дисциплін як відображення генезису академічного культурознавчого простору у ВНЗ.
Коваленко О. В. Модель формування економічної культури студентів інженерно-педагогічних спеціальностей у процесі професійної підготовки.
Кондратенко Г. П. Патріотичне виховання студентської молоді засобами вивчення та примноження традицій університету.
Кошук О. Б. Дидактичні умови формування технічних здібностей майбутніх інженерів-аграрників.
Крамаренко А. М. Ціннісні орієнтації майбутніх фахівців початкової освіти як основа утвердження їх життєвих пріоритетів.
Крамаренко Т. А. Визначення рівня готовності майбутніх інженерів-педагогів використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності.
Кубанов Р. А. Загальна характеристика педагогічних умов формування ціннісних орієнтацій у майбутніх маркетологів у культурно-освітньому просторі Донбасу.
Кучер А. В. Структура педагогічної технології формування вмінь професійного спілкування.
Лазарєва В. В. Готовність майбутніх дільничних інспекторів МВС до професійної діяльності та шляхи її формування.
Лисенко О. А. Використання елементів дистанційного навчання для набуття практичних навичок при вивченні курсу Теорія ймовірностей.
Лосєва Н. М., Непомняща Т. В. Спеціальні комунікативні конструкції як засіб створення передумов самореалізації майбутнього фахівця в освітньо-виховному просторі ВТНЗ.
Лупиніс Т. Б. Формування інформаційної компетентності магістрів соціальної роботи.
Ляшова Н. М. Особливості самостійної роботи студентів магістратури.
Мардахаев Л. В. Гуманитарная составляющая в подготовке выпускника вуза.
Масалова О. Ю., Виленский М. Я. Ценности образовательного процесса в высшей школе и их свойства.
Медведєва О. А. Вплив корпоративної культури студентської групи на якість підготовки випускника ВНЗ.
Мен Фаньцзюань. Хорове виконавство як феномен творчої взаємодії.
Меняйленко О. С., Шевчук О. Б. Створення та використання інформаційних експертних систем у підготовці фахівців фінансово-економічного напряму: стан проблеми.
Набока О. Г. Стан та проблеми професійної підготовки студентів економічних спеціальностей у сучасних умовах.
Сорочан Т. М. Наступність професійного розвитку вчителів у системі університетської та післядипломної освіти.
Теоретичні основи соціальної педагогіки.
Бадер С. О. Діагностика соціалізованості дітей-сиріт дошкільного віку в умовах дитячого будинку.
Вахняк Н. В. Соціально-педагогічний аналіз проблеми усвідомленого батьківства.
Кузьміна О. В. Концептуальні основи формування соціальної компетентності як складової життєвої компетентності вихованців інтернатних закладів.
Курило В. С., Чиж О. Н. Особливості соціально-культурного організму провінційних міст Луганщини.
Малькова М. О. Поведінка з відхиленням у підлітків і її подолання.
Отравенко О. В. Розлучення батьків та його вплив на успішність навчання дитини у школі.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация