Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №14 (225) Частина 1

  • Файл формата pdf
  • размером 1,38 МБ
Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №14 (225) Частина 1
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 231 с. — ISSN 2227-2844.
Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С.
Зміст.
Теорія і практика профосвіти.
Александрова С. А. Формування між культурної компетентності студентів туристських спеціальностей.
Баглай О. І. Структура готовності майбутніх фахівців міжнародного туризму до міжкультурного спілкування.
Безрученков Ю. В. Проблема наступності у професійній підготовці фахівців напрямку
Готельно-ресторанна справа.
Бейдик О. О. Ідеї В.К. Тарасова та О.П. Ситникова при підготовці туристських кадрів вищої кваліфікації.
Гончарова І. С. Формування полікультурної компетентності студентів туристичних спеціальностей.
Губська О. П., Мальцева Л. В. Екологічний компонент фахової підготовки майбутнього спеціаліста сфери туризму.
Зігунов В. М. Технологія реалізації моделі підготовки майбутніх менеджерів з туризму до організації рекреаційно-туристсько-спортивної діяльності.
Кобзар Н. В. Роль міжкультурної комунікації в підготовці менеджерів туризму.
Мельник І. Г. Географічна освіта в підготовці фахівців зі спеціальності „Туризм.
Свиридова С. В. Роль природничо-наукових дисциплін у процесі професійної підготовки фахівців сфери туризму.
Сорокіна Г. О. Про результати експериментального впровадження педагогічної системи професійної готовності фахівців галузі туризму до екологічного виховання учнів….
Черезова М. В. Формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців сфери туризму у навчально-виховному процесі коледжу.
Шехавцова C. О. Експериментальна перевірка ефективності Впровадження соціокультурної педагогічних компетентності умов майбутніх формування учителів іноземної мови.
Методика. Практика. Досвід.
Губаренко О. М. Стосовно проблеми організації самостійної роботи студентів у процесі вивчення іноземної мови за профспрямуванням.
Гуцол А. В. Роль і місце навчальної дисципліни «Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг» у процесі професійної підготовки студентів
спеціальності «Готельно-ресторанна справа».
Жукович-Дородних Н. М., Китайчук Г. В. Практична підготовка студентів як визначальна складова професіоналізму майбутніх фахівців туристичної сфери в Україні.
Кашинська О. Є. Впровадження в процес викладання дисципліни «Організація готельного господарства» технологій ситуативного моделювання.
Макєєва І. І. Туристичні ресурси України як навчальна дисципліна (спеціальність «Туризм»).
Сажнєва Н. М., Арсененко І. А. Методичні рекомендації щодо проведення комплексної практики з фаху при підготовці фахівців з туризму в Україні.
Чорна Л. В. Самостійна робота як форма практичної підготовки майбутніх фахівців з туризму.
Щука Г. П. Навчально-методичне забезпечення процесу підготовки фахівців з туризму.
Історія педагогіки.
Кобзова С. М. Періодизація становлення й розвитку регіонального туризму та професійної підготовки фахівців для сфери туризму на Луганщині у другій половині XIX – на
початку XXI століття.
Курило В. С., Романоф Н. О. Становлення педагогічної освіти в Східноукраїнському регіоні в другій половині XIX –на початку XX століття.
Лутаєва Т. В. Роль подорожі А. Кримського до Сирії та Лівану в його науково-педагогічній діяльності.
Некрутенко О. Б. Сутність принципу свободи педагогічній концепції О. С. Нілла.
Трегубенко О. М. Особливості організації позапрограмної роботи школярів з вивчення природи рідного краю в 1958 –1980 роках.
Педагогіка за кордоном.
Кнодель Л. В. Підвищення кваліфікації й перепідготовка кадрів для сфери туризму у Франції.
Паламарчук О. Ф. Особливості підготовки фахівців сфери туризму в університетах Анже і Марн-ла-Валь.
Сандовенко І. В. Впровадження Рамки кваліфікацій для сфери туризму і гостинності. Досвід Канади.
Теорія та методика викладання у вищій школі.
Дітковська С. О. Основні тенденції розвитку професійної туристської освіти в Україні.
Костюкова О. М. Концептуальні аспекти удосконалення викладання основ екскурсійної справи у вищих навчальних закладах для студентів спеціальності «Туризм».
Актуальні проблеми виховання студентів та управління вищими навчальними закладами.
Матвіїв-Лозинська Ю. О. Проблема позааудиторної виховної діяльності у вищих навчальних закладах туристичного профілю.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация