Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №13 (224) Частина 2

  • Файл формата pdf
  • размером 5,41 МБ
Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №13 (224) Частина 2
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 292 с. — ISSN 2227-2844.
Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С.
Зміст.
Модернізація освіти.
Дяченко С. В. Інформаційна небезпека як наслідок неправильного виховання.
Лук’яненко Т. В., Кравченко Н. С., Синча О. В. Трансформація системи освіти України
в умовах демографічної кризи та глобалізаційних змін.
Панченко Л. Ф. Використання мультиагентних систем у навчанні.
Птахіна О. М. Можливості дистанційного навчання щодо забезпечення ефективної взаємодії студентів та викладачів.
Фоменко А. В. Проектування структури даних шкільного сайту.
Чурсін М. М. Інформаційні ресурси освітньої діяльності вищої школи: поняття й структура.
Методика. Практика. Досвід.
Бочарова И. А., Воронцов Б. С. Методика подготовки будущих инженеров с использованием современных компьютерных технологий.
Гризун Л. Е., Копаниця К. В. Особливості організації процесу сприйняття студентами
навчального матеріалу засобами інформаційних технологій.
Коваленко О. С. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів при навчанні комп’ютерних технологій управління проектами.
Кузнецов І. В. Аналіз технологій створення педагогічних програмних засобів.
Маркова Є. С. Теоретичні засади комп’ютерно орієнтованого оцінювання результативності навчання в початковій школі.
Папінов В. М., Бевз О. М. Раціональні способи моделювання елементів та систем управління в навчальних комп’ютеризованих лабораторних стендах.
Хмель В. П. Упровадження інноваційних технологій у вивчення циклу математичних дисциплін.
Шуневич Б. І., Голтвян В. І. Зміст і модель дистанційного курсу „Теорія і практика перекладу.
Теорія і технології професійної освіти.
Білоусова Л. І., Горонескуль М. М. Підготовка майбутніх фахівців з цивільної безпеки
до використання комп’ютерного моделювання.
Быстрюкова А. Н. Структура готовности будущих учителей начальных клас сов к профессиональному саморазвитию.
Ворох А. О. Методика визначення ефективності використання електронних навчальних курсів при вивченні загальноінженерних дисциплін.
Гусельникова С. В. Сучасні тенденції запровадження активних методів навчання до процесу професійної підготовки майбутніх фахівців з міжнародного права.
Жукова В. М., Козуб Г. О. Особливості розробки та використання програмно-методичного
забезпечення в навчальному процесі ВНЗ.
Зимовець О. А. Система формування професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій у процесі бакалаврської підготовки.
Карпенко Є. М. Критерії та показники рівня сформованості інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки.
Крамаренко Т. А. Особливості процесу підготовки майбутніх інженерів-педагогів некомп’ютерного профілю до використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності.
Кубанов Р. А. Формування комунікативної компетентності у майбутніх маркетологів.
Моркотун С. Б. Дослідження спрямованості змісту професійної підготовки студентів магістратури на проведення презентації в академічній сфері.
Павленко Л. В. Аналіз існуючих методик навчання опрацювання статистичної інформації студентів інженерно-педагогічних спеціальностей.
Папінов В. М., Бевз О. М. Педагогічні особливості інформаційного обміну в дистанційних лабораторних роботах з комп’ютерних дисциплін.
Радишевська М. М. Сутність інтерактивної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей.
Цыганкова С. А., Заика О. А. Подходы к созданию репозитария экономической направленности для информационного обеспечения научной и педагогической деятельности.
Цодікова Н. О. Спецкурс як засіб підвищення рівня готовності майбутніх учителів фізики до використання інформаційних технологій у професійній діяльності.
Чуприна Г. П. Дидактичні засоби на основі універсальної структурно-функціональної моделі подання змісту навчання програмних засобів захисту інформації.
Післядипломна освіта в контексті реформування.
Блажко Л. В. Необхідні умови для створення і використання аудіовізуальних засобів навчання викладачами інститутів післядипломної педагогічної освіти.
Ляхоцька Л. Л. Організація самостійної роботи у вищій та післядипломній освіті в контексті реформування.
Історія педагогіки.
Бондар О. В. Проблема підручника нового покоління на сторінках періодичних фахових вітчизняних видань (1991 р. – поч. XXI століття).
Крутько О. М. Проблеми інформатизації освіти України у ретроспективі (1950 – 2000 рр.).
Онопченко С. В. Організація навчального процесу у закладах інженерно-педагогічної освіти у 50-ті роки XX ст.
Бібліотекознавство. Документознавство.
Малюк О. Ю. Роль та місце вербальних та невербальних видів комунікації у роботі фахівця служби ДЗУ.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация