Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №12 (223) Частина 2

  • Файл формата pdf
  • размером 1,55 МБ
Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №12 (223) Частина 2
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 185 с. — ISSN 2227-2844.
Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С.
Зміст.
Психолого-педагогічні аспекти комп’ютеризованого навчання іноземних мов.
Ващенко В. Ю., Дядичев О. В. Аналіз систем керування навчанням і контентом та їх впровадження в навчальний процес.
Левченко О. О., Дроговоз І. В. Вплив педагогічної антропології на поширення інноваційних та інформаційних технологій професійної освіти у вищій школі.
Морська Л. І. Вимоги сучасної освітньої галузі до рівня підготовки вчителя іноземних мов до використання інформаційних технологій у професійній діяльності.
Резникова О. О. Розробка термінологічного словника англомовних термінів з психології для понятійного апарату агресії в кіберпросторі.
Сура Н. А. Інтеграція ІКТ у навчальний процес вищої технічної школи.
Шевчук О. Д., Войку О. К. Письменная речь и методы ее развития с помощью ПК.
Сучасні методики викладання іноземних мов.
Makarenko M., Kalinenko N. Сurrent trends of innovative development of higher education.
Батлук О. Г., Сергеєва О. В., Сікілінда О. В. Використання проектної методики навчання для реалізації особистісно-орієнтованого підходу у процесі навчання іноземним мовам у коледжі СНУ імені Володимира Даля.
Дегтяренко Е. А. Некоторые аспекты обучения студентов неязыкового вуза устной монологической речи.
Дроевская Е. А. Проблема соотношения языка и культуры. Наименования спектров цвета в контексте культуры народов Великобританки.
Житная Л. А., Сычевская И. О. Взаимодействие дидактических принципов обучения иностранному языку на современном этапе.
Курєнкова Г. М., Баєва І. В. Основні чинники формування активної мовної позиції студентів при вивченні іноземних мов.
Малеткина Л. Б. Использование современных методик преподавания при изучении английского языка со студентами технических спеціальностей.
Марценюк В. П., Коцюба Р. Б. Кореляційний аналіз поточної та підсумкової успішності студентів-медиків і показників сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та атестатів про середню освіту з іноземної професійної медичної лексики.
Мишановa Ю. В. О некоторых аспектах оптимизации обучения иностранному языку.
Мищенко Т. Н., Ряннель Т. Я. Обучение языку средств массовой коммуникации на занятиях по русскому языку как иностранному.
Рачинська Т. В., Сичевська І. О., Шевчук О. Д. Метод проектів як засіб формування професійної мовної комунікативної компетенції.
Сургай С. О. Інновації сучасних методиках викладання англійської мови у ВНЗ України.
Тарнопольський О. Б. Навчання через зміст спеціальності в курсах іноземної мови для спеціальних цілей у немовних вишах.
Червонецький В. В., Червонецька С. С., Бєлов В. О. Гуманізація взаємовідносин учителів і учнів в історії вітчизняної педагогічної думки з найдавніших часів до кінця XIX століття.
Чернуха Н. М., Клочкова Д. М. Взаємозв’язок формування правової компетентності майбутнього вчителя з правовим вихованням особистості.
Чибіс Л. В. Шляхи здійснення екологічного виховання в середніх школах Великої Британії.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация