Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №10 (221) Частина 1

  • Файл формата pdf
  • размером 2,45 МБ
Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №10 (221) Частина 1
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 227 с. — ISSN 2227-2844.
Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С.
Зміст.
Теорія та практика професійної підготовки майбутніх фахівців.
Бірюков М. Ю. Піктограма як елемент знаково-символічної системи.
Брянцева Г. В. Формування у студентів поняття про рекламну ілюстрацію як основний візуальний елемент друкованого рекламного звернення в процесі вивчення
комп’ютерного дизайну.
Віндюк А. В. Використання інформаційних технологій в професійній підготовці майбутніх фахівців з готельно-курортної справи.
Зінченко В. О. Модель фахівця з позицій компетентнісного підходу.
Клочкова Д. М. Теоретичні основи формування правової компетентності в майбутніх учителів.
Кнодель Л. В. Европейська екологічна освіта.
Коляда М. Г. Реалізація індивідуальних освітніх траєкторій для майбутніх фахівців з управління інформаційною безпекою.
Копилова О. М. Особливості формування професійних цінностей студентів педагогічного університету в процесі вивчення курсу „Загальна педагогіка.
Кучер А. В. Шляхи підготовки майбутніх фахівців-аграріїв до професійного спілкування
Литовченко Р. І. Шляхи ефективності процесу підготовки магістра.
Панасюк Н. Л. Характеристика етапів навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів із оволодіння економічними знаннями.
Поночовна-Рисак Т. М. Структура професійних якостей майбутніх податкових інспекторів.
Попов С. В. Модель спеціальної фізичної підготовки майбутнього правоохоронця в контексті компетентнісного підходу.
Посторонко А. І., Марченко І. Л. Інноваційні освітні технології при підготовці інженерів-технологів хімічного напрямку.
Рижиков В. С. Складові та змістовна частина професійної підготовки майбутніх юристів відповідно професіограму.
Стецюк К. В. Екологічна свідомість як необхідна передумова збалансованого розвитку майбутніх аграріїв.
Проблема виховання майбутніх фахівців.
Ключка С. І. Особливості формування аксіологічного компонента компетентності
необхідної майбутнього складової фахівця екологічної інженерного спрямування.
Ключова Л. С. Моральність особистості майбутнього менеджера.
Кутовий Р. В. Використання історії органів внутрішніх справ у процесі патріотичного виховання курсантів вищих навчальних закладів МВС України.
Мазурок В. Г. Особливості формування системи понять еколого-економічного змісту в процесі професійної підготовки студентів технічного коледжу.
Остапенко О. М. Педагогічні умови формування професійної культури майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності.
Поясок Т. Б. Акмеологічний підхід до психолого-педагогічної підготовки майбутніх економістів.
Методика викладання іноземної мови у вищій школі.
Віцюк А. А. Становлення та розвиток основних положень методики інтенсивного навчання іноземних мов: головні ідеї та принципи.
Малюга О. С. Використання інтерактивної моделі читання на старшому ступені навчання іноземної мови у вищій школі.
Савченко А. П. Мотивація як необхідна складова становлення іншомовної компетенції майбутнього фахівця.
Саєнко Н. С. Функції вищої освіти в навчанні іноземних мов професійного спрямування.
Шапкіна Н. М. Організація самостійної роботи студентів-філологів у малих групах з метою стимулювання позитивної навчальної мотивації.
Дошкільне виховання та початкове навчання.
Калько Р. М. Використання театральної педагогіки у початковій школі.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация