Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2010 №12 (199)

  • Файл формата pdf
  • размером 1,46 МБ
Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2010 №12 (199)
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 225 с. — ISSN 2227-2844.
Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С.
Зміст.
Актуальні питання модернізації освіти.
Бутенко М. Л. Сучасні технології уніфікації і стандартизації в електронному навчанні.
Волкова Н. П. Аргументація як засіб переконуючого впливу вчителя.
Грицькова Н. В. Професійна мобільність фахівця: сутність та структура.
Дзюба Л. А. Розвивальне творче навчання як засіб розвитку духовності студентської молоді.
Дьяченко Б. А. Індивідуалізація професійної підготовки у ВНЗ.
Жовтан Л. В. Контроль якості освіти як одна з ключових позицій щодо створення єдиного європейського освітнього простору.
Колеснікова Я. В. Розроблення нормативно-правових документів як важливий чинник модернізації освіти.
Литовченко Р. І. Проблема принципів процесу прийняття рішень у системі вищої освіти.
Рубан В. С. Використання інформаційно-комунікативних техно-логій в управлінській діяльності вищого навчального закладу.
Сергєєнко О. М. Системне бачення формування культури самоосвітньої діяльності студентів.
Степанов Є. П. Формування системи цінностей в освіті: час кризи та пошуку.
Сура Н. А. Болонський процес як передумова інтеграції та демократизації вищої професійної освіти України.
Федоренко М. Є. Вузівська бібліотека в інформаційному забезпеченні Інтернет-ресурсами навчального процесу.
Черв’якова Н. І. Проблема взаємозв’язку дидактичної та методичної підготовки майбутнього вчителя початкових класів у науково-педагогічній літературі.
Шкурін О. І. Вплив сім'ї, школи та ЗМІ на формування моральної культури молоді.
Теорія і практика професійної освіти.
Берестенко О. Г. Формування музично-естетичних смаків студентської молоді як соціально-педагогічна проблема.
Бірюков М. Ю. Використання психофізиологічних особливостей сприйняття кольора у живопису та графічному дизайні.
Гаркуша І. В. Проектна технологія навчання як засіб формування риторичних умінь майбутніх фахівців з реклами.
Кобець К. О. Формування інформаційної культури студентів у ВНЗ.
Кобилянський О. В. Проблеми реалізації принципу безперервної освіти при викладанні безпеки життєдіяльності, охорони праці.
Кондратенко Г. П. Формування гуманістичних ціннісних орієнтацій студентів у позанавчальній роботі (на прикладі Інституту інформаційних технологій ЛНУ імені Тараса Шевченка).
Кормилець Ю. В. Роль бібліотек у дистанційному навчанні студентів ВНЗ.
Лєсовець Н. М. Ділова комунікація у процесі професійної підготовки студентів-документознавців.
Малюк О. Ю. Методологічні особливості формування інформаційно-комунікативної компетенції у студентів спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність.
Продан І. В. Застосування інформаційних технологій навчання в процесі професійної підготовки майбутніх дизайнерів одягу у ВНЗ.
Птахіна О. М. Модель взаємодії учасників педагогічного процесу в системі дистанційного навчання.
Рамзані Е. В. Навички попередження професійного вигоряння вчителя як складова психологічної компетентності сучасного педагога.
Рижиков В. С. Педагогічна система формування складових юридичної діяльності відповідно до професіографічного профілю юриста.
Чернуха Н. М., Коваленко О. В. Умови соціальної адаптації випускників вищих навчальних закладів в економічному середовищі України.
Історія педагогіки.
Багно Ю. М. Провідні тенденції становлення та розвитку початкової школи України (20-ті роки XX ст.).
Боцян Н. В. Погляди П. Ф. Каптерєва на домашню освіту.
Гончаренко О. С. Історичний досвід військово-патріотичного виховання молоді і сучасність.
Наказний М. О. Обґрунтування історичних періодів розвитку системи оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків у XX столітті.
Чорна В. В. Становлення та розвиток сенсорного виховання учнів початкової школи в Україні в XX столітті.
Освіта за кордоном.
Корнієнко Н. В. Сучасні підходи до реалізації ідей мультикультуралізму в громадянській освіті в США.
Сапожников С. В. Тенденції розвитку системи вищої професійної освіти в Республіці Вірменія.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация